Đề thi HSG địa lí năm 2016 2017

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2016-2017 Đề thức MƠN: ĐỊA LÍ Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi có: 04 trang A PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm) Chọn câu trả lời câu sau: Câu 1: Vị trí địa lí nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho việc: A Phát triển nông nghiệp nhiệt đới B Mở rộng quan hệ hợp tác với nước khu vực giới C Phát triển ngành kinh tế biển D Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm Câu 2: Cho nhận định sau đặc tính nóng ẩm ảnh hưởng gió mùa thể qua yếu tố hải văn biển Đông là: (1) Nhiệt độ nước biển cao thay đổi theo mùa (2) Biển ấm, nhiều ánh sáng giàu xi (3) Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa Tây Nam (4) Thuỷ triều có phân hố giống vùng Các nhận định sai là: A (1), (2) B (2), (3) C (3), (4) D (1), (4) Câu 3: Điểm sau khơng nói ảnh hưởng biển Đơng khí hậu nước ta: A Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối không khí B Biển Đơng làm tăng độ lạnh gió mùa Đông Bắc C Biển Đông mang lại lượng mưa lớn D Biển Đông làm giảm độ lục địa vùng cực tây đất nước Câu 4: Hình dáng lãnh thổ nước ta ảnh hưởng đến khí hậu: A Khí hậu phân hố theo chiều Bắc-Nam B Khí hậu chịu ảnh hưởng sâu sắc biển C Khí hậu chịu ảnh hưởng sâu sắc địa hình D Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Câu 5: Miền khí hậu phía Nam có mùa khơ sâu sắc do: A Gió Tín phong Bắc bán cầu hoạt động mạnh, chiếm ưu B Có mùa mưa mùa khô tương phản sâu sắc C Thời gian mùa khô kéo dài D Biến đổi khí hậu tồn cầu Câu 6: Ở nước ta, nơi có khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đơng lạnh khơ là: A Khu vực phía bắc vĩ tuyến 160B B Khu vực phía nam vĩ tuyến 160B C Khu vực phía đơng dãy Trường Sơn D Khu vực Tây Nguyên Nam Bộ Câu 7: Cơ sở cho phát triển lâm, nông nghiệp nhiệt đới vùng miền núi nước ta là: A Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa B Đất pheralit diện tích rộng, có nhiều loại khác C Nguồn nước dồi cung cấp đủ quanh năm D Rừng giàu có thành phần lồi động, thực vật nhiệt đới Câu 8: Thuận lợi sau chủ yếu khu vực đồng bằng: A Là sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hoá trồng B Cung cấp nguồn lợi khác thuỷ sản, lâm sản, khoáng sản C Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày D Là điều kiện thuận lợi để tập trung khu công nghiệp, thành phố Câu 9: Sơng Hồng có chế độ nước thất thường sơng Mê cơng do: A Diện tích lưu vực sơng nhỏ B Các sơng có dạng nan quạt C Có địa hình dốc mưa theo mùa D Có nhiều phụ lưu chi lưu Câu 10: Khơng phải ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến sơng ngòi: A Mạng lưới sơng ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp nước B Sơng ngòi chảy theo hai hướng chính: tây bắc-đơng nam vòng cung C Sơng ngòi có chế độ nước theo mùa, mùa lũ mùa cạn khác rõ rệt D Sơng ngòi nhiều nước, hàm lượng phù sa lớn Câu 11: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY (Đơn vị : Nghìn ha) Năm 2005 2014 Tổng số 13287,0 14809,4 Cây lương thực 8383,4 8996,2 Cây công nghiệp 2495,1 2843,5 Cây khác 2408,5 2969,7 (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất Thống kê 2016) Từ bảng số liệu trên, cho biết nhận xét sau diện tích loại trồng: A Cây cơng nghiệp có diện tích nhỏ lương thực tăng chậm B Cây cơng nghiệp có diện tích nhỏ lương thực tăng nhanh C Diện tích lương thực tăng, tỉ trọng giảm D Diện tích cơng nghiệp tăng, tỉ trọng tăng Câu 12: Bò ni nhiều ở: A Đơng Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ B Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng sông Hồng C Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ D Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng sông Hồng Câu 13: Nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỉ trọng ngày cao cấu sản lượng thuỷ sản nước ta, do: A Điều kiện nuôi trồng thuận lợi B Đáp ứng tốt nhu cầu thị trường C Góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, vùng thềm lục địa nước ta D Góp phần bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hạn chế rủi ro từ thiên tai Câu 14: Thế mạnh hàng đầu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta là: A Có thị trường xuất rộng mở B Có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ C Có nguồn nguyên liệu chỗ đa dạng, phong phú D Có nhiều sở chế biến phân bố rộng khắp nước Câu 15 Công nghiệp lượng gồm phân ngành: A Khai thác nguyên, nhiên liệu điện lực B Khai thác nguyên, nhiên liệu nhiệt điện C Khai thác than, dầu khí nhiệt điện D Khai thác than, dầu khí thuỷ điện Câu 16: Từ Bắc vào Nam, đường quốc lộ 1A qua tỉnh thành: A Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cần Thơ, An Giang B Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ C Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Đồng Nai, Cần Thơ D Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Nai Câu 17: Ý sau không với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: A Gồm hai vùng Đơng Bắc Tây Bắc B Gồm có 15 tỉnh C Có diện tích lớn nước D Lãnh thổ giàu tiềm kinh tế Câu 18: Đồng sông Hồng dẫn đầu nước hoạt động công nghiệp nhờ: A Có nhiều trung tâm cơng nghiệp quy mơ lớn nước B Giàu có nước tài nguyên thiên nhiên C Khai thác có hiệu mạnh vốn có D Có nguồn lao động dồi trình độ tay nghề cao Câu 19: Lợi ích kinh tế việc đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất vùng Đồng sơng Hồng là: A Cung cấp lương thực thực phẩm cho dân số đông B Chuyển dịch nhanh cấu kinh tế vùng C Giải việc làm cho người dân D Chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất Câu 20: Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Bắc Trung là: A Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, đường 14 B Quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc- Nam, đường số C Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, đường số D Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc- Nam, đường Hồ Chí Minh II PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm) Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Kể tên đô thị có số dân lớn nước ta Giải thích thị nơi dân cư tập trung đông đúc b) Nhận xét thay đổi tỉ lệ dân thành thị cấu dân số nước ta giai đoạn 1960-2007 Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị phản ánh q trình thị hóa nước ta nào? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp dệt may nước ta giai đoạn 2000-2007 Tại nói cơng nghiệp dệt may mạnh để phát triển thành ngành công nghiệp trọng điểm? b) Trình bày chuyển biến ngành nội thương nước ta từ Đổi đến Theo em, vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm gần có ý nghĩa nào? Câu (3,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Kể tên nhà máy nhiệt điện vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Vùng mạnh tự nhiên để phát triển cơng nghiệp lượng? b) Tại Trung du miền núi Bắc phát triển mạnh việc sản xuất loại cận nhiệt ôn đới? c) Chứng minh vùng Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch phong phú? Theo em, tài nguyên du lịch ảnh hưởng việc phát triển du lịch? Câu (3,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA Năm 2005 2007 2009 2010 Sản lượng (nghìn tấn) 3467 4200 4870 5128 - Khai thác 1988 2075 2280 2421 - Nuôi trồng 1479 2125 2590 2707 Giá trị sản xuất (tỉ đồng, 38784 47014 53654 56966 giá so sánh 1994) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011) a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể sản lượng giá trị sản xuất thuỷ sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010 b) Nhận xét tình hình phát triển ngành thuỷ sản từ biểu đồ vẽ giải thích Hết -Họ tên thí sinh …………………………………SBD …… Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành Cán coi thi khơng cần giải thích thêm! HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: ĐỊA LÍ I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN A, B, C 11 B, C, D C 12 C B 13 A, B, D A, B 14 C A, C, D 15 A A 16 B B, D 17 A C 18 D B, C 19 A, C 10 B 20 D Ghi chú: đáp án 0,4 điểm; với câu hỏi nhiều lựa chọn thí sinh chọn đáp án khơng cho điểm II PHẦN TỰ LUẬN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (2,0 đ) a) Tên thị có số dân lớn nước ta Giải thích thị 0,75 nơi dân cư tập trung đơng đúc * thị có số dân lớn nước ta: Hà Nội, Hải Phòng, Đà 0,25 Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hồ * Đơ thị nơi dân cư tập trung đơng đúc, vì: + Đơ thị nơi tập trung hoạt động kinh tế phi nơng nghiệp, có 0,25 điều kiện sống thuận lợi + Các nguyên nhân khác: chuyển cư từ nông thôn thành thị, tâm 0,25 lí dân cư thích sống thị, tượng thị hố chỗ,… b) Nhận xét thay đổi tỉ lệ dân thành thị cấu dân số 1,25 nước ta giai đoạn 1960-2007 Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị phản ánh trình thị hóa nước ta * Nhận xét: Tỉ lệ dân số thành thị nước ta giai đoạn 1960 - 2007 0,25 (Đơn vị: %) Năm 200 1960 1976 1979 1989 1999 2000 2007 Tỉ lệ dân 15,7 24,7 19,2 20,1 23,6 24,2 26,9 27,4 thành thị - Tỉ lệ dân số thành thị tăng từ 15,7% (1960) lên 27,4% (2007), 0,25 tăng 11,7%, mức tăng chậm - Tỉ lệ dân số thành thị thấp tỉ lệ dân số nông thôn (Năm 2007, 0,25 dân số thành thị chiếm 27,4%, dân số nông thôn chiếm 72,6%) Câu (3,0 đ) * Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị phản ánh q trình thị hóa nước ta: - Tỉ lệ dân thành thị tăng chứng tỏ nước ta trình thị hố, cơng nghiệp hố Hiện q trình thị hố nước ta diễn với tốc độ ngày cao - Tỉ lệ dân thành thị nước ta thấp chứng tỏ trình độ thị hố nước ta thấp, phần lớn thị nước ta có quy mơ vừa nhỏ a) Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp dệt may nước ta giai đoạn 2000-2007 Giải thích cơng nghiệp dệt may mạnh để phát triển thành ngành công nghiệp trọng điểm Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 * Nhận xét: - Cơng nghiệp dệt, may có giá trị sản xuất tăng nhanh, từ 16,1 nghìn tỉ đồng (2000) lên 52,7 nghìn tỉ đồng (2007) tăng gấp 3,3 lần tương đương 36,6 nghìn tỉ đồng * Giải thích: - Nguồn lao động dồi dào, có tay nghề, giá nhân cơng rẻ - Thị trường tiêu thụ rộng lớn - Cơ sở vật chất-kĩ thuật phát triển: số sở sản xuất đời từ lâu, phát triển mạnh thành phố đông dân - Các mạnh khác: nguồn nguyên liệu nước phong phú, sách phát triển Nhà nước, b) Trình bày chuyển biến ngành nội thương nước ta từ Đổi đến Ý nghĩa vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm gần Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 * Chuyển biến ngành nội thương từ Đổi đến nay: - Cả nước hình thành thị trường thống Hàng hóa dồi dào, đa dạng tự lưu thông - Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng nước tăng nhanh (dẫn chứng số liệu Atlat) - Nội thương thu hút tham gia nhiều thành phần kinh tế Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế có thay đổi tích cực (dẫn chứng số liệu Atlat) - Hoạt động nội thương tập trung nhiều Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng * Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm gần có ý nghĩa: + Thúc đẩy ngành sản xuất nước phát triển; tiết kiệm ngoại tệ, giảm nhập siêu, giảm phụ thuộc vào nước 0,25 0,25 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Câu (3,5 đ) + Tăng sức cạnh tranh hàng nội, thay đổi tâm lí tiêu dùng, thói quen sính hàng ngoại phận dân cư Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, 27 a) Tên nhà máy nhiệt điện vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Thế mạnh tự nhiên để phát triển công nghiệp lượng vùng * Tên nhà máy nhiệt điện: - ng Bí (Quảng Ninh), Na Dương (Lạng Sơn) * Thế mạnh tự nhiên để phát triển công nghiệp lượng: - Than đá có trữ lượng lớn nước: tập trung chủ yếu khu vực Quảng Ninh, trữ lượng tỉ - Sơng ngòi có trữ thủy điện lớn nước: hệ thống sông Hồng chiếm 1/3 trữ thủy điện nước b) Trung du miền núi Bắc phát triển mạnh việc sản xuất loại cận nhiệt ơn đới vì: - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đơng lạnh tạo điều kiện phát triển công nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ơn đới - Khí hậu phân hố theo địa hình tạo đa dạng cho sản phẩm trồng - Chủ yếu đất pheralit, ngồi có đất phù sa cổ đất phù sa thuận lợi cho trồng loại công nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ôn đới - Có nguồn lao động đảm bảo cho việc sản xuất nơng nghiệp; người dân có nhiều kinh nghiệm việc trồng chế biến công nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ôn đới - Cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ nông nghiệp có nhiều tiến bộ, hệ thống giao thơng bước nâng cấp, - Có nhiều sách khuyến khích phát triển trồng cơng nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ôn đới; thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong vùng, vùng xuất nước ngoài); c) Chứng minh vùng Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch phong phú Ảnh hưởng tài nguyên du lịch việc phát triển du lịch * Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch phong phú: - Tài nguyên du lịch tự nhiên: Nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm đẹp tiếng….có giá trị cho du lịch Trong có di sản thiên nhiên giới (dẫn chứng) - Tài nguyên du lịch nhân văn: địa bàn có nhiều di tích văn hóalịch sử, lễ hội truyền thống…Trong có di sản văn hóa giới (dẫn chứng) * Tài nguyên du lịch ảnh hưởng việc phát triển du lịch: 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 0,5 0,5 Câu (3,5 đ) - Tài nguyên du lịch ảnh hưởng đến hình thành, tổ chức lãnh thổ du lịch; thu hút du khách, ảnh hưởng đến thời gian lưu trú du khách chi tiêu du khách, a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể sản lượng giá trị sản xuất thuỷ sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010 - Vẽ biểu đồ kết hợp: cột chồng - đường - Chú ý: + Vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm; + Biểu đồ phải đầy đủ tên, giải, giá trị xác, khoảng cách năm, thẩm mỹ (sai/ thiếu yếu tố trừ 0,25 đ) b) Nhận xét tình hình phát triển ngành thuỷ sản từ biểu đồ vẽ giải thích * Nhận xét: - Sản lượng thuỷ sản giá trị sản xuất thuỷ sản tăng nhanh: + Sản lượng thuỷ sản tăng 1661 nghìn + Giá trị sản xuất thuỷ sản tăng 18182 tỉ đồng - Sản lượng thuỷ sản khai thác thủy sản ni trồng tăng, sản lượng thuỷ sản ni trồng có tốc độ tăng nhanh hơn: + Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng 1,22 lần tương đương 433 nghìn + Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng 1,83 lần tương đương 1228 nghìn - Năm 2005, sản lượng thuỷ sản khai thác lớn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Nhưng từ năm 2007, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng vượt lên sản lượng thuỷ sản khai thác * Giải thích: - Nguyên nhân chủ yếu làm tăng sản lượng thuỷ sản giá trị sản xuất thuỷ sản nước ta mở rộng thị trường (quốc tế, nước) Ngồi ra, nước ta có nhiều lợi tự nhiên (vùng biển rộng, nguồn hải sản phong phú, ) kinh tế - xã hội (kinh nghiệm người dân, sách phát triển, ) để phát triển thủy sản - Sản lượng thủy sản ni trồng có tốc độ tăng nhanh thủy sản khai thác nuôi trồng chủ động sản lượng chất lượng sản phẩm để phục vụ nhu cầu thị trường - Từ 2007, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng cao thuỷ sản khai thác nuôi trồng có tốc độ tăng nhanh hơn, khai thác gặp số khó khăn phương tiện, nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm, 0,25 1,5 2,0 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 ... phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành Cán coi thi khơng cần giải thích thêm! HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2016- 2017 MÔN: ĐỊA LÍ I PHẦN TRẮC NGHIỆM... Đổi đến Theo em, vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm gần có ý nghĩa nào? Câu (3,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Kể tên nhà máy nhiệt điện vùng Trung... thương nước ta từ Đổi đến Ý nghĩa vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm gần Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 * Chuyển biến ngành nội thương từ Đổi đến nay: - Cả nước hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG địa lí năm 2016 2017 , Đề thi HSG địa lí năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay