ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

33 1 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Đà Nẵng, 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2014 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề án Đề án: “Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy năm 2015 Trường Đại học Đông Á” Bố cục đề án: (I) Mục đích nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh (II) Phương án tuyển sinh (III) Phân tích ưu nhược đểm Phương án tuyển sinh (IV) Điều kiện thực phương án tuyển sinh (V) Tổ chức thực (VI) Lộ trình cam kết Nhà trường (VII) Phụ lục o Dự thảo Quy chế tuyển sinh o Danh mục ngành nghề phép tuyển sinh o Danh sách đội ngũ giảng viên o Thống kê sở vật chất Cơ sở pháp lý xây dựng đề án: - Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; - Luật Giáo dục Đại học 2012; - Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”; - Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2012-2020; - Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" - Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; - Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành văn hợp quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy (Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 24/2013/TTBGDĐT; Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT) - Quyết định số 3538/QĐ – BGDĐT ngày tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc “Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015” - Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD Bộ Giáo dục Đào tạo việc “Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ qui năm 2015” - Cơng văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng năm 2014 Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh; I MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH Mục đích - Thực chủ trương cải cách giáo dục văn pháp lý trên, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đáp ứng kiến thức, thái độ, lực có nguyện vọng theo học ngành nghề chọn, tham gia dự tuyển trình độ đại học cao đẳng - Tạo điều kiện thuận tiện mở thêm nhiều hội cho thí sinh tham gia dự tuyển - Tạo điều kiện cho nhà trường chủ động công tác tuyển sinh Nguyên tắc - Đảm bảo khách quan công bằng - Phù hợp với qui định Luật Giáo dục đại học mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; - Cơng khai, minh bạch, bảo đảm khơng có tượng tiêu cực, không gây áp lực tốn cho thí sinh II PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH Từ pháp lý, mục đích nguyên tắc trên, trường Đại học Đông Á tuyển sinh theo hai phương thức: - Phương thức xét tuyển dựa kết kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào ngành đào tạo - Phương thức xét tuyển sử dụng Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 bậc trung học phổ thông (THPT) trung học bổ túc (THBT) Phương thức tuyển sinh 1.1 Phương thức xét tuyển sử dụng kết kỳ thi THPT Quốc gia a Danh mục ngành đào tạo tổ hợp môn xét tuyển Ngành học Mã ngành (1) (2) Các ngành trình độ Đại học Cơng nghệ kỹ thuật điện D510301 điện tử Mơn thi (3) Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Ghi (4) Chọn tổ hợp Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 Công nghệ thơng tin D480201 Kế tốn D340301 Quản trị kinh doanh D340101 Tài ngân hàng D340201 Quản trị văn phòng D340406 Ngôn Ngữ Anh D220201 Điều dưỡng D720501 Quản trị nhân lực D52.34.04.04 Công nghệ thực phẩm D52.54.01.01 4 4 4 4 4 Toán, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Sử Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Toán, Lý, Ngoại ngữ Toán, Hóa, Sinh Tốn, Sinh, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Hóa, Lý Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Toán, Sinh, Ngoại ngữ 4 Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Các ngành trình độ Cao đẳng Cơng nghệ kỹ thuật điện điện tử C510301 Công nghệ kỹ thuật xây C510103 dựng Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Tin học ứng dụng C480201 Kế tốn C340301 Quản trị kinh doanh C340101 Tài ngân hàng C340201 Quản trị văn phòng C340406 Tiếng Anh C220201 Điều dưỡng C720501 Việt Nam học C220113 4 4 4 4 Toán, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Sử Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Toán, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Sinh, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp Chọn tổ hợp (Tổ hợp truyền thống tổ hợp in đậm) b Điểm xét tuyển 1.2 Điểm xét tuyển tổ hợp môn thực theo quy định Bộ GD& ĐT Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình chung môn Lớp 12 bậc THPT/THBT 1.2.1 Tiêu chí xét tuyển: - Thí sinh phải tốt nghiệp THPT - Căn xét tuyển: Tổng điểm trung bình chung môn Lớp 12 o Điểm xét tuyển vào đại học ≥ 6.0 o Điểm xét tuyển vào cao đẳng ≥ 5.5 1.2.2 Điểm xét tuyển phương thức xác định trúng tuyển Điểm trúng tuyển xác định dựa điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo nguyên tắc điểm từ cao xuống thấp đủ tiêu 2.1 2.2 Kế hoạch xét tuyển Xét tuyển sử dụng kết kỳ thi THPT Quốc gia: Thực theo kế hoạch Bộ GD&ĐT Xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thống theo qui định chung Bộ GD&ĐT, đồng thời thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp trường.Theo đợt sau: Đợt 1: - Nhận hồ sơ xét tuyểntừ 7/7 đến 25/8 hằng năm tất khối ngành - Công bố kết quảvào ngày 26/8, - Nhập học cuối tháng Đợt 2: - Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển (nếu có) từ ngày 01/9 đến 15/9, Cơng bố kết vào ngày 21/9, Nhập học cuối tháng cho tất khối ngành Đối với thí sinh xét học bạ năm trước Nộp hồ sơ trực tiếp trường từ 30/3 Thời gian xét tuyển muộn kết thúc 31/10 bậc đại học 15/11 bậc cao đẳng Hồ sơ đăng kí xét tuyển 3.1 Đối với thí sinh xét tuyển dựa kết kỳ thi THPT Quốc gia Bộ GD&ĐT + Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết thi (bản gốc) 01 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email thí sinh + Hồ sơ lệ phí đăng ký xét tuyển thí sinh nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh dịch vụ chuyển phát ưu tiên nộp trực tiếp trường thời hạn quy định trường, hợp lệ có giá trị xét tuyển 3.2 Đối với thí sinh xét tuyển dựa Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 bậc trung học phổ thông (THPT/BTVH) Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm: + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh nhận Phiếu đăng ký xét tuyển Trường ĐH Đông Á tải từ website trường www.donga.edu.vn + 04 ảnh 3x4 (mới chụp vòng tháng trở lại); + Học bạ THPT/BTVH (bản có chứng thực); + Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên(nếu có); + Hai phong bì dán sẵn tem ghi rõ có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email thí sinh để trường thông báo kết xét tuyển Bước 2: Nộp hồ sơ + Thí sinh theo học trường THPT/BTVH gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển cho trường để trường THPT/BTVH gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo, sau gửi cho Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường + Thí sinh tự nộp hồ sơ Sở GD & ĐT nộp Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường + + Hồ sơ nộp trực tiếp gửi qua đường bưu điện Nhà trường thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào trường website nhà trường w.w.w.donga.edu.vn liên lạc qua điện thoại thí sinh chưa có địa mail để thí sinh tiện theo dõi kết xét tuyển Bước 3: Điều kiện để trường nhận hồ sơ xét tuyển: + Có đầy đủ hồ sơ yêu cầu Bước (thí sinh thiếu hồ sơ phải bổ sung trước ngày hết hạn nộp); + Đáp ứng Tiêu chí mục 1.2 Chính sách ưu tiên tuyển sinh 4.1 Đối với thí sinh xét tuyển dựa kết kỳ thi THPT Quốc gia Nhà trường thực sách ưu tiên theo khu vực theo đối tượng quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy Bộ GD&ĐT ban hành 4.2 Đối với thí sinh xét tuyển dựa Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 bậc trung học phổ thông (THPT/BTVH) Nhà trường thực sách ưu tiên sau: 4.2.1 Chính sách ưu tiên tuyển thẳng Các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định Điều Qui chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT ban hành tuyển thẳng vào trường 4.2.2 Chính sách ưu tiên theo khu vực theo đối tượng: Được thực theo Qui chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT hành Điểm ưu tiên cộng vào điểm xét tuyển thí sinh ngưỡng điểm xét tuyển trở lên Lệ phí tuyển sinh Lệ phí tuyển sinh thực theo quy định Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng năm 2010 Liên tịch Bộ Tài - Bộ GD&ĐT quy định chế độ thu sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTCBGDĐT III PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH Ưu điểm 1.1 Phương thức tuyển sinh phù hợp với xu giáo dục, văn chủ trương Nhà nước Chính phủ + Tuyển sinh theo phương thức dựa Tổng điểm trung bình chung môn Lớp 12, cho thấy phù hợp với xu tuyển sinh nước giới + Hai tiêu chi xét tuyển ưu tiên thực cơng khai, minh bạch, thí sinh, gia đình, nhà trường, xã hội quan quản lý kiểm sốt dễ dàng + Việc tuyển sinh thực năm đợt xét tuyển tạo hội cho thí sinh tham gia + Không tổ chức thi tuyển sinh môn văn hóa, nên thí sinh khơng phải ơn thi từ giảm gánh nặng cho gia đình thí sinh 1.2 Các yếu tố đảm bảo chất lượng, công phương thức tuyển sinh + Các tiêu chí xét tuyển Nhà trường xây dựng bao hàm đầy đủ yếu tố, lĩnh vực kiến thức (Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12) + Phương thức tuyển sinh tạo công bằng, khách quan cho tất thí sinh, tiêu chí Nhà trường rõ dàng chủ yếu phụ thuộc vào kết phấn đấu thí sinh trình học phổ thơng, hạn chế may rủi kỳ thi tuyển sinh + Kết hợp hài hòa hình thức tự chủ tuyển sinh tuyển sinh sử dụng kết kỳ thi THPT Quốc gia + Nhà trường thu hút đông đảo thí sinh tham gia xét tuyển phù hợp với xu hướng phát triển đại học giới lấy kết học tập rèn luyện trường phổ thông làm chuẩn đầu vào trường đại học + Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu tâm huyết sở vật chất đầy đủ để thực phương thức tuyển sinh Nhược điểm + Nhà trường áp dụng phương thức tuyển sinh theo phương thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đó, khơng tránh khỏi băn khoăn, kể hoài nghi bậc phụ huynh em học sinh chất lượng đào tạo Bởi thế, Nhà trường phải làm tốt công tác tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng tư vấn cho người hiểu rõ lợi ích phương thức tuyển sinh phù hợp xu phát triển giáo dục đại học Việt Nam giới + Các tượng tiêu cực phát sinh triển khai phương án tuyển sinh giải pháp chống tiêu cực + Trong tiêu chí xét tuyển có tiêu chí lấy kết Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 (THPT/BTVH), xảy tình trạng sửa chữa điểm thí sinh khơng đạt kết học tập + Vì hồ sơ photo nên có tượng cán tuyển sinh thơng đồng với thí sinh thiếu kiểm tra để nhận hồ sơ xét tuyển Để khắc phục tượng Nhà trường sử dụng biện pháp: + Tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu chặt chẽ với gốc học bạ THPT/ BTVH Công tác kiểm tra thực lúc đánh giá thí sinh, Ban Đánh giá kiểm tra ký xác nhận vào hồ sơ thí sinh + Cơng khai rộng rãi Qui chế tuyển sinh Nhà trường để người biết tham gia giám sát trình tuyển sinh Nhà trường + Xử lí nghiêm minh trường hợp vi phạm qui chế tuyển sinh Nhà trường có hình thức khen thưởng xứng đáng trường hợp phát hiện tượng tiêu cực IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH Điều kiện người Nhà trường có 348 giảng viên hữu Trong có giáo sư, 06 phó giáo sư, 18 tiến sĩ, 178 thạc sĩ, 144 đại học Bên cạnh Nhà trường có 109 cán nhân viên tham gia hỗ trợ, Đội ngũ cán giảng viên có có nhiều kinh nghiệm việc tuyển sinh Nhà trường thành lập đủcác ban giúp việc theo yêu cầu Danh sách đội ngũ giảng viên hữu đính kèm Phụ lục 2 Điều kiện Cơ sở vật chất Nhà trường có 237 phòng học tiêu chuẩn trang bị đầy đủ thiết bị máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh… sử dụng để thực tốt công tác tuyển sinh V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Công tác chuẩn bị tuyển sinh + Căn quy định Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh, Nhà trường định thành lập Hội đồng Tuyển sinh Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường Hiệu trường Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức đạo toàn hoạt động tuyển sinh Nhà trường Hội đồng Tuyển sinh có Ban giúp việc: Ban Thư ký, Ban Thanh tra; Ban Truyền thông, Ban Cơ sở vật chất; + Nhà trường thông báo công khai phương án tuyển sinh trang thông tin điện tử phương tiện thông tin đại chúng + Thông tin tuyển sinh Nhà trường bao gồm: Tên trường, ký hiệu trường, địa liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, nội dung xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển thông tin liên quankhác + Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh, Ban giúp việc Hội đồng; văn quy định, hướng dẫn công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh (những công việc Phòng Đào tạo đề xuất Phòng Hành Nhân soạn qui định trình hiệu trưởng phê duyệt) + Chuẩn bị nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, cho việc tổ chức tuyển sinh; (Phòng Hành Nhân sự; Phòng Quản lý CSVC & Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện) Tổ chức tuyển sinh + Dưới đạo Hội đồng Tuyển sinh Ban trực thuộc thực theo nhiệm vụ, quyền hạn chức theo Qui chế Tuyển sinh Nhà trường qui định + Ban Truyền thông tổ chức đợt tư vấn tuyển sinh đến đối tượng liên quan (cộng đồng, thí sinh ) + Nhà trường mời lực lượng công an, tra Sở GD&ĐT tham gia giám sát q trình tuyển sinh Cơng tác tra, kiểm tra giám sát trình thực công tác tuyển sinh + Nhà trường thành lập Ban Thanh tra tuyển sinh, gồm cán có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp có kinh nghiệm cơng tác tra, tra tuyển sinh Chủ tịch Công đoàn Trưởng Ban Thanh tra chịu trách nhiệm thực theo đạo Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường + Ban Thanh tra tuyển sinh Nhà trường chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, quy định tất khâu công tác tuyển sinh; kịp thời phát sai sót, vi phạm đề xuất hình thức xử lý theo quy định Việc giải khiếu nại, tố cáo liên quan - Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng tượng tiêu cực công tác + + + + tuyển sinh: Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường Ban Thanh tra công tác tuyển sinh Hòm thư góp ý Nhà trường Trách nhiệm người tố cáo tượng tiêu cực có bằng chứng cụ thể nhà trường xử lý nghiêm túc + Nhà trường hoan nghênh tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tố cáo với bằng chứng chân thực Nhà trường có biện pháp ngăn chặn kịp thời báo cáo với Hội đồng Tuyển sinh để có biện pháp xử lí thích hợp Thực chế độ thông tin, báo cáo trước, sau kết thúc tuyển sinh theo qui định Nhà trường thực nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời giai đoạn triển khai nội dung đề án tuyển sinh 2015 Kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GD&ĐT 10 Những người có nhiều đóng góp, tích cực hồn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh giao, tuỳ theo thành tích cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường khen thưởng đề nghị Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, thành phố khen thưởng theo quy định Quỹ khen thưởng trích lệ phí tuyển sinh Điều 18 Xử lý cán tuyển sinh vi phạm quy chế Thực theo Qui chế Bộ Giáo dục Đào tạo qui định Điều 19 Xử lý thí sinh vi phạm quy chế Thực theo Qui chế Bộ giáo dục đào tạo qui định 19 Phụ lục CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Ở CÁC TRÌNH ĐỘ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Điều dưỡng Ngôn Ngữ Anh Tài –Ngân hàng Cơng nghệ thơng tin Cơng nghệ KT Điện, Điện tử Quản trị Kinh doanh Kế toán Quản trị văn phòng Cơng nghệ kỹ thuật điện Cơng nghệ kỹ thuật xây dựng Kế tốn Quản trị văn phòng Tin học ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý Quản trị kinh doanh Việt Nam học Quản trị nhân lực Cơng nghệ thực phẩm Mã số Trình độ đào tạo Số, ngày văn cho phép mở ngành 52510102 52720501 52220201 52340201 52480201 52510301 52340101 52340301 52340406 51510301 51510103 51340301 51340406 51480202 51340405 51340101 51220113 52.34.04.04 52.54.01.01 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ ĐH ĐH 6477/QĐ-BGDĐT, 22/12/2011 4209/QĐ-BGDĐT,15/9/2011 3237/QĐ-BGDĐT, 24/8/2012 3237/QĐ-BGDĐT, 24/8/2012 3237/QĐ-BGDĐT, 24/8/2012 4330/QĐ-BGDĐT, 26/6/2009 4330/QĐ-BGDĐT, 26/6/2009 4330/QĐ-BGDĐT, 26/6/2009 2496/QĐ-BGDĐT, 09/07/2013 5913/QĐ-BGDĐT, 19/10/2006 5913/QĐ-BGDĐT, 19/10/2006 5913/QĐ-BGDĐT, 19/10/2006 5913/QĐ-BGDĐT, 19/10/2006 5913/QĐ-BGDĐT, 19/10/2006 474/QĐ-BGDĐT, 24/01/2007 474/QĐ-BGDĐT, 24/01/2007 474/QĐ-BGDĐT, 24/01/2007 3225/QĐ-BGDĐT, 27/08/2014 3225/QĐ-BGDĐT, 27/08/2014 20 Phụ lục DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Họ tên Phạm Thượng Hàn Lê Hiệp Tuyển Nguyễn Xuân Thôi Trần Ngọc Do Nguyễn Lê Hoàng Trần Minh Hổ Trần Thuận Hoàng Trần Văn Trực Lê Thị Thanh Nga Nguyễn Tuấn Trần Kim Huệ Huỳnh Thanh Thuần Trần Kim Phúc Tôn Nữ Huyền Trang Lê Thế Hải Phan Khải Đỗ Hoàng Ngân Mi Lê Long Hải Quách Ngọc Nguyên Đinh Hoàng Cẩm Lệ Lê Viết Vĩnh Hà Thị Ngọc Loan Nguyễn Ngọc Quan Nguyễn Hữu Nguyên Nguyễn Hồng Phúc Nguyễn Tiến Thịnh Lê Duy Ngạn Hà Đắc Bình Đỗ Sính Hồ Mạnh Tài Võ Cơng Đình Bạch Ngọc Dương Nguyễn Hồng Định Nguyễn Quốc Vương Nguyễn Viết Tuấn Ngô Thế Anh Tuấn Ngô Đình Lộc Nguyễn Trọng Tùng Đinh Thị Thiên Anh Nguyễn Duy Thanh Năm sinh 6/6/1946 15/09/1950 28/12/1951 9/10/1952 20/12/1980 22/05/1982 17/04/1970 21/04/1986 25/02/1987 29/10/1985 20/07/1986 1/4/1979 20/07/1986 10/11/1981 24/04/1960 15/10/1981 3/6/1989 20/07/1987 2/10/1985 1/9/1986 10/3/1985 9/3/1981 26/06/1985 7/6/1982 13/06/1985 30/09/1983 15/12/1977 13/07/1973 10/8/1974 17/10/1983 24/09/1976 1/1/1977 4/1/1979 20/04/1983 24/05/1966 23/01/1982 29/07/1983 18/04/1980 12/11/1985 6/11/1985 Ngạch G.viên GV GV GV GVC GV GV GV GV GV Trợ giảng GV Trợ giảng GV GV GV GV Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV 21 Trình độ đào tạo PGS Tiến sỹ Tiến sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ Tiến sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử CNKT Điện - Điện Tử Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 41 Vũ Thị Thanh Huyền 24/09/1982 Ngạch G.viên GV 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 22/11/1980 9/2/1983 24/02/1984 15/10/1980 5/2/1986 9/9/1978 20/11/1984 12/11/1975 16/11/1986 26/12/1976 28/05/1973 16/08/1988 3/9/1976 10/4/1986 8/8/1979 GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV TG GV GV TG GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Nguyễn Thị Kim Ngân Trần Khải Hồng Hà Thị Bích Ngọc Đỗ Văn Tuấn Nguyễn Kim Thịnh Nguyễn Hữu Tuấn Huy Huỳnh Đức Thuận Nguyễn Xuân Tiến Vũ Thị Dung Trần Văn Thịnh Đỗ Thế Hiền Nguyễn Thị Thu Đào Hồ Hiền Đồng Thị Ánh Phượng Trần Vũ Anh Thư Nguyễn Hữu Thị Mỹ Linh Võ Thị Ngọc Nga Lê Đình Trúc Hồ Đức Lĩnh Đặng Văn Nghĩa Nguyễn Thị Ngọc Sương Lê Cơng Đạo Trần Thị Bích Hằng Đỗ Chí Công Nguyễn Đinh Minh Đức Nguyễn Phước Lộc Thái Quốc Dũng Trần Bá Thoại Trần Thị Minh Diễm Nguyễn Huỳnh Ngọc 25/11/1979 31/05/1983 14/06/1981 7/10/1987 20/04/1984 4/1/1986 20/07/1982 29/05/1984 11/1/1980 19/10/1982 22/02/1979 16/06/1983 20/01/1954 29/11/1955 8/5/1953 GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV GV Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ PGS Thạc sỹ 72 73 Đỗ Anh Tuấn Đỗ Thị Chung 21/10/1980 8/8/1969 GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ 74 Hà Cẩm Thu Nguyễn Trần Thanh Thủy Trần Thi Thanh Thư Lê Thị Thanh Bình Vũ Thị Lan Ánh Nguyễn Thị Nụ Trần Thị Kim Dương Thị Hương 10/4/1982 GV Thạc sỹ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng / Công nghệ thực phẩm Điều dưỡng Điều dưỡng/ Công nghệ thực phẩm 10/10/1984 4/10/1986 29/05/1975 5/4/1984 28/12/1986 30/05/1989 30/06/1986 GV GV GV GV GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng TT 75 76 77 78 79 80 81 Họ tên Năm sinh 22 Trình độ đào tạo Thạc sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì Cơng nghệ thông tin Công nghệ thông tin/ Công nghệ thực phẩm Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 16/12/1984 24/09/1989 20/10/1988 17/08/1988 20/02/1990 19/05/1991 3/7/1951 25/12/1953 9/6/1950 28/07/1986 31/12/1987 24/09/1989 21/03/1989 2/4/1986 26/09/1985 16/10/1984 8/5/1986 23/06/1988 2/6/1989 3/10/1955 26/10/1951 10/11/1981 1/2/1975 20/10/1978 14/10/1981 16/07/1984 13/01/1981 18/06/1988 24/02/1982 Ngạch G.viên GV GV GV GV Trợ giảng Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GVC GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trình độ đào tạo Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ Tiến sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ 4/8/1978 15/05/1979 22/04/1974 1/9/1986 23/12/1978 11/12/1976 14/10/1988 3/11/1972 31/03/1986 7/5/1954 17/12/1978 20/10/1983 6/10/1987 28/08/1983 1/3/1963 GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ TT Họ tên Năm sinh 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Hà Thị Mộng Thúy Nguyễn Thị Huệ Tiết Thị Bình Ngơ Thị Kiều My Nguyễn Thị Huyền Trang Hồ Thi Hoa Bùi Duy Cương Lê Thị Kim Anh Phan thị Kim Ngân Trần Văn Hiệp Hòa Lê Thị Thanh Tâm Trần Vũ Chinh Phạm Thị Ngân Nguyễn Đức Bảo Lê Thị Phượng Như Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Quý Hà Trần Thị Thùy Liên Thái Thị Thanh Huyền Lê Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Minh Trang Hoàng Thị Thu Vân Nguyễn Thanh Tùng Phạm Thị Nhung Trần Thị Thanh Nga Nguyễn Minh Toàn Lê Thị Lệ Huyền Phạm Thị Xuân Thuyên Nguyễn Thị Phương Thảo Trương Văn Trí Lương Đình Huệ Đồn Thị Yến Nhi Trần Thượng Bích La Phạm Rin Trần Thị Xn Bình Lê Thế Thắng Đồn Thị Khánh Vy Đỗ Thị Hải Nguyễn Hữu Thị Vân Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Trang Trần Hữu Tuyên Tôn Thất Viên 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 23 Ngành đào tạo tham gia chủ trì Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Điều dưỡng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế tốn Kế tốn Kế tốn/ Cơng nghệ thực phẩm Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế tốn Kế tốn Kế tốn Tài ngân hàng 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Trần Thị Thái Hằng Võ Cảnh Trần Thị Anh Trang Trần Văn Hòa Võ Anh Ninh Nguyễn Thành Trung Lê Tiến Phúc Nguyễn Hoàng Trang Nguyễn Thị Vy Ngơ Thị Khánh Hòa Thái Quỳnh Anh Trần Thị Kim Lan Hoàng Thị Sang Nguyễn Văn Phong Phan Thị Ngọc Hà Trương Thị Hồng Vy Huỳnh Đức Bình Trần Quốc Thùy Đặng Chí Phong Trần Thị Hồng Anh Nguyễn Thị Mỹ Duyên Phan Thị Hồng Nhung 4/8/1982 15/01/1950 17/07/1985 3/4/1982 23/05/1965 12/2/1986 29/08/1974 20/10/1986 8/8/1986 30/08/1990 28/02/1986 10/1/1982 21/05/1980 10/5/1986 10/9/1988 10/10/1983 1/1/1988 8/8/1987 5/7/1985 15/10/1988 20/04/1986 10/9/1952 Ngạch G.viên GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV 148 149 150 151 Trần Thị Xô Nguyễn Khắc Hùng Nguyễn Thị Thu Vân Chế Thị Hồng Duyên Phạm Lê Thị Lan Phương Bùi Thị Minh Nhân Lê Thị Ngọc Luyên Lê Thị Huệ Phạm Thị Hồng Yến Trần Văn Tri Phan Thị Hạnh Nguyễn Thị Lệ Thủy Đoàn Văn Hương Kiều Thị Thu Chung Triệu Thị Hải Trần Quang Tuấn Nguyễn Thị Thanh Tin Nguyễn Việt Thư Nguyễn Thị Thanh Linh Trần Cảnh Trang 21/12/1952 28/06/1962 12/10/1981 7/3/1984 GV GV GV GV PGS Tiến sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Tài ngân hàng Quản trị văn phòng Cơng nghệ thực phẩmQuản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng 13/07/1979 10/10/1955 9/11/1955 8/12/1984 23/01/1951 1/4/1948 23/12/1977 10/2/1987 1/1/1985 15/10/1987 30/08/1987 21/06/1981 3/11/1987 2/7/1986 16/12/1977 27/09/1987 GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng TT 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Họ tên Năm sinh 24 Trình độ đào tạo Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân PGS TT 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Họ tên Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Khắc Lập Lê Thị Dung Nguyễn Văn Dũng Dương Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Thu Hồng Lê Khắc Thanh Đoàn Ngọc Đấu Nguyễn Ngọc Sơn Đào Tấn Ngọc Lực Lê Xn Thọ Lương Nguyễn Hồng Phương Phan Viết Chính Lê Thị Minh Khai Lê Hiếu Bùi Văn Kiên Võ Thanh Vinh Nguyễn Tấn Khoa Nguyễn Thị Hồng Nụ Nguyễn Thị Diễm Phúc Trần Việt Văn Nguyễn Thanh Thịnh Nguyễn Kim Ngọc Trần Ngọc Thành Lê Phước Linh Trần Quân Trần Thị Sen Lương Vĩnh Phú Trần Quốc Huy Phạm Văn Lim Trần Thị Thanh Hiệp Nguyễn Đức Thắng Trần Hữu Mạnh Nguyễn Ngọc Hà Trần Thị Bích Nguyễn Quốc Thịnh Lê Ngọc Trân Châu Bùi Thị Nhã Phương Nguyễn Hoàng Trà My Nguyễn Trường Sơn Lê Thị Phương Nguyễn Thị Tâm Thanh Nguyễn Thanh Vũ Vũ Lương Như Quỳnh 13/06/1984 30/12/1985 22/08/1985 27/07/1958 26/05/1988 7/10/1974 20/11/1938 15/01/1939 8/1/1982 8/10/1983 10/7/1938 Ngạch G.viên GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trình độ đào tạo Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng 18/10/1981 29/12/1974 12/10/1984 8/11/1972 11/6/1978 10/5/1984 27/02/2987 23/07/1986 16/11/1985 1/10/1984 4/1/1947 15/03/1985 15/08/1982 10/1/1985 20/09/1982 29/10/1957 3/4/1980 10/4/1984 22/05/1983 10/8/1980 22/03/1939 19/09/1946 1/3/1979 26/08/1978 19/09/1980 27/02/1981 1/11/1983 7/11/1986 24/07/1980 1/5/1981 25/09/1982 25/11/1982 13/10/1980 GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV TG GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Kỹ sư Kỹ sư Kỹ sư Kỹ sư Tiến sỹ Giáo sư Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng CN KT Xây dựng Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Năm sinh 25 TT Họ tên Năm sinh 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 Nguyễn Thị Minh Thư Hoàng Thị Phương Thảo Hoàng Thị Trà My Lâm Thị Loan Phạm Hà Minh Thảo Trương Thị Huệ Lê Thị Hoàng Vân Võ Thanh Quyên Nguyễn Thị Châu Hà Ngô Thị Hồng Nguyễn Thị Hải Thủy Nguyễn Thị Xuân Thứ Nguyễn Mai Nha Trang Lê Thị Huỳnh Lộc Mai Thị Kim Loan Hoàng Thị Hồng Thương Đỗ Thị Vy Thảo Đặng Thị Thanh Dung Nguyễn Thị Bích Thùy Lê Xuân Thanh Giang Nguyễn Văn Tiếng Hồ Thị Huyền Mi Trần Khoa Nam Phan Thị Phương Phan Thị Ngọc Liên Lê Thị Hiệp Trần Thị Ngọc Giao Nguyễn Khánh Linh Hồng Đình Khánh Hồ Thị Thu Trang Trần Ngọc Sơn Thái Quang Thuận Lương Tri Phương Trương Tiến Hải Dương Thị Thùy Trâm Nguyễn Thị Tố Châu Nguyễn Thị Thanh Vân Phạm Thị Thu Ba Trần Thị Bích Đào Phạm Thị Tâm Hồng Thị Như Quỳnh Nguyễn Ngọc Bích Ngơ Ngọc Quỳnh Lương Bài Nguyễn Quyết Chiến 1/5/1986 30/10/1975 17/04/1975 3/7/1977 27/11/1979 2/3/1971 8/4/1982 24/06/1979 27/09/1979 20/08/1977 5/8/1984 5/9/1984 31/05/1988 21/10/1986 30/01/1983 8/6/1988 4/11/1984 17/10/1985 12/5/1986 4/9/1982 20/02/1987 15/05/1987 14/06/1979 5/7/1987 26/09/1977 10/5/1977 24/03/1985 3/8/1987 25/10/1958 27/09/1989 11/1/1958 20/01/1970 6/12/1963 30/09/1963 20/10/1976 20/09/1976 30/10/1984 12/3/1987 6/10/1983 14/07/1982 15/11/1982 24/06/1973 14/10/1987 1/1/1962 6/11/1956 Ngạch G.viên GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV 26 Trình độ đào tạo Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tiến sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì Ngơn ngữ Anh Ngơn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 11/2/1977 25/10/1981 30/10/1973 26/07/1984 7/10/1973 5/8/1986 1/1/1963 15/10/1988 23/11/1981 9/4/1987 6/1/1988 4/12/1987 4/1/1988 20/05/1987 15/03/1988 23/06/1988 24/03/1984 21/02/1986 6/11/1987 14/03/1986 23/04/1988 20/03/1985 12/7/1972 26/06/1985 Ngạch G.viên GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng GV Trợ giảng Trợ giảng GV GV GV GV GV GV GV GV Trình độ đào tạo Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Ngành đào tạo tham gia chủ trì Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học 18/10/1981 7/3/1984 5/11/1987 10/1/1975 15/07/1982 21/08/1976 17/10/1979 17/08/1985 14/09/1986 29/07/1988 19/07/1988 29/04/1983 17/11/1985 13/12/1988 13/12/1988 15/08/1987 1/10/1957 16/08/1941 20/6/1947 1/12/1977 GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Giáo sư PGS Kỹ sư Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Việt Nam học Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm TT Họ tên Năm sinh 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Đặng Thị Bích Hà Lữ Thị Lê Thu Trần Thị Hòa Lê Tấn Cần Nguyễn Thị Ngọc Phúc Lê Thị Kim Tuyết Ngô Văn Mạnh Lê Thị Hường Trịnh Đình Hậu Huỳnh Phan Thắng Bùi Văn Viễn Trần Thị Trang Châu Lâm Thị Diệu Huyền Phan Trần Kiều Dung Ngô Thị Sa Ly Trần Hà Mỹ Lợi Từ Thị Hải Yến Lê Ngọc Trân Châu Nguyễn Thị Ngọc Dung Đỗ Thị Phương Thảo Huỳnh Thị Bích Loan Nguyễn Thị Đơng Sương Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Hoàng Phương Trần Thị Hồng Thắm Nguyễn Châu Thuyên Nguyễn Văn Chung Trần Thị Kim Ánh Lê Minh Hữu Đinh Thị Trà Nhi Võ Thị Cẩm Ly Nguyễn Thu Huyền Trần Thị Cẩm Tuyền Trương Thị Vân Nguyễn Thị Thu Phương Đặng Thị Kim Thoa Trần Thị Thùy Dung Hồ Hoàng Mai Trần Thị Hiếu Võ Huy Liêm Lê Văn Hoàng Lê Thị Liên Thanh Võ Trung Hậu 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 27 TT Họ tên Năm sinh 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 Phan Phụng Dũng Nguyễn Thị Hoàng Tâm Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Thị Lài Phạm Thanh Khiết Lã Thị Thái Lưu Hoàng Tuấn Nguyễn Minh Đức Trịnh Sơn Hoan Phạm Văn Giang Lại Thị Huyền Trang Lại Thị Huyền Trang Lê Văn Hải Đoàn Thị Thắm Lý Văn An Võ Thị Nhật Vi Hồng Cơng Danh Phạm Thị Thùy Dương Nguyễn Hành Vân Lương Minh Anh Phan Thị Hà Linh Trần Thị Tâm Thế Trần Văn Bảo Bùi Thị Xuân Hương Trần Ngọc Lâm Nguyễn Thị Hà Phạm Thị Ngọc Minh Đặng Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Tú Lê Thị Thảo Nguyễn Khắc Cường Dương Văn Tiệm Đặng Văn Thuận Lê Thị Hà Ngô Huyền Trang Cao Viết Sơn Phan Thị Mỹ Châu Nguyễn Thị Thanh Tâm Lương Thị Hạnh Dương Thị Dung Phan Thị Vân Trinh Nguyễn Thị Minh Hằng Trần Thị Kiêm Dung Đồn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Tình 18/11/1972 6/1/1986 10/2/1984 8/1/1988 7/2/1948 15/10/1950 18/09/1949 24/11/1972 5/9/1980 10/6/1981 10/10/1986 27/05/1983 28/10/1978 2/2/1986 14/05/1971 7/8/1985 7/6/1987 1/1/1981 21/06/1979 24/02/1987 18/10/1985 19/06/1983 15/09/1982 21/07/1983 22/03/1984 28/02/1985 18/02/1985 18/01/1984 1/2/1988 23/07/1986 21/11/1981 23/07/1986 15/05/1987 20/09/1986 30/09/1984 17/01/1986 9/9/1984 15/03/1984 2/1/1989 1/5/1985 7/2/1985 6/2/1984 15/02/1986 27/05/1984 19/08/1983 Ngạch G.viên GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV Trợ giảng GV GV Trợ giảng GV GV GV GV GV GV 28 Trình độ đào tạo Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ PGS Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Ngành đào tạo tham gia chủ trì Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành Tất ngành TT 346 347 348 Họ tên Trần Anh Quốc Nguyễn Thị Quỳnh Vũ Hồng Nhật Năm sinh 10/7/1983 2/11/1987 20/10/1984 Ngạch G.viên GV GV GV 29 Trình độ đào tạo Cử nhân Cử nhân Cử nhân Ngành đào tạo tham gia chủ trì Tất ngành Tất ngành Tất ngành Phụ lục THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT STT I II Nội dung Diện tích đất đai Diện tích sàn xây dựng Giảng đường Số phòng Tổng diện tích Phòng học máy tính Số phòng Tổng diện tích Phòng học ngoại ngữ Số phòng Tổng diện tích Thư viện Phòng thí nghiệm Số phòng Tổng diện tích Xưởng thực tập, thực hành Số phòng Tổng diện tích Ký túc xá thuộc sở đào tạo quản lý Số phòng Tổng diện tích Diện tích nhà ăn sở đào tạo Diện tích khác: Diện tích hội trường Diện tích nhà văn hóa Diện tích nhà thi đấu đa Diện tích bể bơi Diện tích sân vận động Đơn vị tính Ha Số lượng 27 Phòng m2 237 28.561 Phòng m2 425 Phòng m2 m2 480 535 Phòng m2 480 Phòng m2 2.024 phòng m2 m2 350 m2 m2 m2 m2 m2 450 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự – Hạnh phúc THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 1- Xét tuyển dựa vào kết kỳ thi THPT Quốc gia: Tên trường, Ngành học (1) Ký hiệu trường (2) Mã ngành (3) Môn thi (4) 30 Dự kiến tiêu (5) Ghi (6) Trường Đại Học Đông Á Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, Đà Nẵng Website: www.donga.edu.vn 2.500 DAD Các ngành trình độ Đại học 2.000 Công nghệ kỹ thuật điện điện tử D510301 Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 Công nghệ thông tin D480201 Kế tốn D340301 Quản trị kinh doanh D340101 Tài ngân hàng D340201 Quản trị văn phòng D340406 Ngơn Ngữ Anh D220201 Điều dưỡng D720501 Quản trị nhân lực D523404 Cơng phẩm D52540101 nghệ thực Các ngành trình độ Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật C510301 điện điện tử 8 8 8 8 8 Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Sử Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Sinh, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Hóa, Lý Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Sinh, Ngoại ngữ 500 Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ 31 1.Phương thức tuyển sinh: - Sử dụng kết kỳ thi THPT Quốc gia - Tuyển sinh dựa vào Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 (Chọn tổ hợp) 2.Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh nước Công nghệ kỹ thuật xây dựng C510103 Tin học ứng dụng C480201 Kế toán C340301 Quản trị kinh doanh C340101 Tài ngân hàng C340201 Quản trị văn phòng C340406 Tiếng Anh C220201 Điều dưỡng C720501 Việt Nam học C220113 8 8 8 8 Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Hóa Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Văn, Ngoại ngữ, Sử Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý Toán, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Sinh Tốn, Sinh, Ngoại ngữ Tốn, Lý, Ngoại ngữ Tốn, Hóa, Ngoại ngữ Tốn, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử, Địa Văn, Ngoại ngữ, Sử Văn, Ngoại ngữ, Địa lý (Tổ hợp truyền thống tổ hợp in đậm) Xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12 - Thí sinh tốt nghiệp THPT - Căn điểm Tổng điểm trung bình chung mơn Lớp 12  Điểm xét tuyển vào đại học : ≥ 6.0  Điểm xét tuyển vào cao đẳng : ≥ 5.5 Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2014 NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG 32 Ngơ Thế Anh Tuấn GS.TSKH Lê Văn Hồng Điện thoại liên hệ : 0935856473 / 0905123200 33 ... CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề án Đề án: Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy năm 2015 Trường Đại học Đơng Á Bố cục đề án: (I) Mục đích nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh. .. dưỡng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế tốn Kế tốn Kế tốn Kế tốn/ Cơng nghệ thực phẩm Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế tốn Kế... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2014 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á, ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay