KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT HEO RỪNG

71 2 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT HEO RỪNG Mã số đề tài: TSV2014-58 Thuộc nhóm ngành khoa học: Chăn Nuôi - Thú Y Cần Thơ, 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT HEO RỪNG Mã số đề tài: TSV2014-58 Thuộc nhóm ngành khoa học: Chăn Ni Thú Y Sinh viên thực hiện: Phan Đỗ Thanh Thảo, Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: HG12V2A1, Khoa Phát triển Nông thôn Năm thứ: 3/Số năm đào tạo: Ngành học: Kỹ Thuật Nông Nghiệp K38 Người hướng dẫn: ThS Lê Trần Thanh Liêm Cần Thơ, 12/2014 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TT Họ tên Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu cụ thể Phan Đỗ Thanh lĩnh vực chuyên môn giao Khoa Phát triển Nông thôn- Công tác chuồng trại Thảo chuyên ngành kỹ thuật Mua heo giống nơng nghiệp Chăm sóc quan sát q trình phát triển Tiến hành phân tích mẫu thịt mẫu thức ăn Xử lý số liệu Viết báo cáo Chỉnh sữa báo cáo Nộp báo cáo hoàn chỉnh Nghiệm thu đề tài Đặng Vinh Yên Khoa Phát triển Nông thônchuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp Đặng Trung Nam Khoa Phát triển Nông thôn- Công tác chuồng trại chuyên ngành kỹ thuật Chăm sóc quan sát q nơng nghiệp trình phát triển Nguyễn Thị Hảo Khoa Phát triển Nông thôn- Công tác chuồng trại chuyên ngành kỹ thuật Chăm sóc quan sát q nơng nghiệp trình phát triển MỤC LỤC Nghiên cứu phần thức ăn cho heo rừng lấy thịt mang hiệu tốt sinh trưởng phẩm chất thịt nhằm mang lại hiệu kinh tế chăn nuôi 11 2.2 Mục tiêu cụ thể: 11 PHẦN MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .1 1.1 HEO RỪNG 1.1.1 Giới thiệu sơ lược heo rừng 1.1.2 Đặc tính sinh học 1.1.3 Sinh sản Bảng 1.1.3 (1) Một số tiêu đánh giá khả sinh sản heo rừng Thái Lan Bảng 1.1.3 (2) Một số tiêu sinh lý sinh sản heo rừng Thái Lan Việt Nam 1.1.4 Thức ăn 10 Bảng 1.1.4 (1) Bảng số thành phần dinh dưỡng 100g rau lang 13 Bảng 1.1.4 (2) Bảng số thành phần dinh dưỡng 100g rau muống 13 1.2 NUÔI HEO RỪNG 14 1.2.1 Mơ hình ni heo rừng 14 1.2.2 Kỹ thuật chăm sóc .19 Bảng 1.2.2 (1) Một số loại thức ăn dùng giai đoạn đầu làm quen 20 Bảng 1.2.2(2) Khẩu phần ăn sau giai đoạn thích nghi 21 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 24 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .27 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 28 4.1 Đối tượng nghiên cứu 28 4.2 Phạm vi giới hạn nghiên cứu 28 4.2.1 Phạm vi nghiên cứu .28 4.2.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu 28 4.2.3 Thời gian nghiên cứu 28 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 Các phương pháp nghiên cứu có điều dựa kinh nghiệm nuôi heo rừng phần liên quan đến cách đánh giá heo nhà 28 5.1 Bố trí thí nghiệm 28 5.2 Ni thí nghiệm so sánh tốc độ tăng trưởng heo rừng sử dụng hai loại thức ăn khác 28 Bảng 5.2 Thành phần dinh dưỡng hai loại thức ăn 29 5.3 Phân tích giá trị dinh dưỡng suất quầy thịt heo rừng lai 29 5.4 Tính tốn hiệu kinh tế 29 5.5 Phân tích số liệu 30 5.6 Các bước thực .30 5.6.1 Sửa chửa chuồng trại phân khu cho nghiệm thức 30 Hình 5.6 Mơ hình chuồng ni thí nghiệm 30 5.6.2 Lấy tiêu tốc độ tăng trưởng .31 5.6.3 Lấy tiêu suất quầy thịt 32 5.6.4 Phân tích thành phần dinh dưỡng thịt hiệu kinh tế đạt sử dụng hai loại thức ăn: 33 5.6.5 Xử lý số liệu .33 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 CHƯƠNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HAI KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO RỪNG .34 1.1 MỨC SINH TRƯỞNG 34 1.1.1 Sinh trưởng tích lũy 34 Bảng 1.1.1 (1) Sinh trưởng tích lũy heo thí nghiệm (kg/con) 34 Bảng 1.1.1 (2) Trọng lượng tăng qua giai đoạn (kg/con/tháng) .34 Biểu đồ 1: Sinh trưởng tích lũy heo rừng lai hai nghiệm thức 35 1.1.2 Chiều cao heo rừng lai 35 Bảng 1.1.2 (1) Chiều cao heo thí nghiệm (cm/con) 35 Bảng 1.1.2 (2) Chiều cao tăng qua giai đoạn (cm/con/tháng) 36 Biểu đồ 2: Sinh trưởng tích lũy heo rừng lai hai nghiệm thức 36 1.1.2 Sinh trưởng tuyệt đối 37 Bảng 1.3 Sinh trưởng tuyệt đối heo thí nghiệm (g/con/ngày) .37 Biểu đồ 3: Sinh trưởng tuyệt đối heo rừng lai hai nghiệm thức 37 CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG THỊT HEO RỪNG 39 2.1 KHẢO SÁT NĂNG SUẤT QUẦY THỊT 39 Bảng 2.1 Kết mổ khảo sát suất thịt heo thí nghiệm 39 2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA THỊT HEO THÍ NGHIỆM 40 Bảng 2.2 Một số thành phần dinh dưỡng thịt heo rừng .40 Biểu đồ 4: Hàm lượng chất béo thịt (%) .41 Biểu đồ 5: Hàm lượng protein thịt (%) .41 CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ KINH TẾ .42 3.1 KHẢ NĂNG THÍCH NGHI .42 3.2 HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN 43 Bảng 3.2 (1) Hệ số chuyển hóa thức ăn trung bình heo hai nghiệm thức 43 Chú thích: P1 trọng lượng đầu, P2 trọng lượng cuối, FCR hệ số chuyển hóa thức ăn (các số có chữ đầu giống khác biết có ý nghĩa thống kê, P=0.028
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT HEO RỪNG, KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT THỊT HEO RỪNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay