BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

213 1 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:44

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ1 Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội, 2017 Số liệu báo cáo cập nhật đến 6/2017 Báo cáo sử dụng để phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng nhà trường theo chu kỳ năm (2012 - 2017) Nghiêm cấm sử dụng báo cáo khơng mục đích hình thức DANH SÁCH Thành viên Hội đồng tự đánh giá Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2017 (Kèm theo Quyết định số ngày 13 tháng năm 2017 Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền) Chức danh, STT Họ tên PGS, TS Trương Ngọc Nam PGS, TS Lưu Văn An chức vụ Nhiệm vụ Giám đốc Chủ tịch HĐ Phó Giám đốc Phó Chủ tịch Chữ ký HĐ PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến Phó Giám đốc Phó Chủ tịch HĐ PGS, TS Phạm Huy Kỳ Phó Giám đốc Phó Chủ tịch HĐ TS Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc TTKT&ĐBCLĐT Thư ký HĐ TS Vũ Thanh Vân Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Thư ký HĐ PGS.TS Mai Đức Ngọc Trưởng ban QLĐT Ủy viên TS Trần Xuân Học Trưởng ban TCCB Ủy viên TS Nguyễn Thúy Hà Phó Trưởng ban QLKH Ủy viên 10 TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám đốc Trung tâm Khảo thí Ủy viên Đảm bảo chất lượng đào tạo 11 TS Trần Thanh Giang 11 ThS Nguyễn Thị Hồng Mến 12 Đ/c Phạm Ngọc Lân 13 ThS Nguyễn Văn Minh 14 Đ/c Vũ Quốc Cường 15 TS Nguyễn Thanh Thảo Chánh văn phòng Ủy viên Trưởng phòng Tài vụ Ủy viên Trưởng phòng Quản trị Ủy viên Trưởng phòng CTCT Ủy viên Chánh văn phòng Đảng ủy Ủy viên PGĐ PT Trung tâm Thông tin Ủy viên TV 16 ThS Đinh Xuân Phi GĐ Trung tâm Thực hành Ủy viên HTĐT (Danh sách gồm có 16 người) DANH SÁCH Thành viên Ban thư ký hội đồng tự đánh giá Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2017 (Kèm theo Quyết định số ngày 13 tháng năm 2017 Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền) STT Họ tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ TS Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc Trung tâm Trưởng Ban Chữ ký Khảo thí Đảm bảo chất lượng đào tạo ThS Trần Đình Đức Chun viên Trung tâm Phó ban Khảo thí Đảm bảo chất lượng đào tạo ThS Đặng Thị Thoa P Trưởng ban Tổ chức Ủy viên cán TS Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng ban QLĐT Ủy viên Hoàng Việt Linh Chuyên viên Trung tâm Ủy viên KT&ĐBCLĐT ThS Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên Trung tâm Ủy viên KT&ĐBCLĐT ThS Nguyễn Tiến Vinh Chuyên viên Phòng Ủy viên Quản trị ThS Nguyễn Xuân Hiển Chuyên viên Ban Quản Ủy viên lý khoa học (Danh sách gồm có 08 người) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CBCC Cán công chức CBVC Cán viên chức CTĐT Chương trình đào tạo ĐBCLĐT Đảm bảo chất lượng đào tạo GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GS Giáo sư HSSV Học sinh sinh viên HVBC&TT Học viện Báo chí Tuyên truyền HVCTQGHCM Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh KHCN Khoa học cơng nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học NCS Nghiên cứu sinh NLĐ Người lao động NSNN Ngân sách nhà nước PGS Phó Giáo sư QC Quy chế SV Sinh viên TDTT Thể dục thể thao ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VLVH Vừa làm vừa học XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Phần I Đặt vấn đề……………………………………………………………9 Phần II Tổng quan chung………………………………………………….10 Phần III Tự đánh giá nhà trường…………………………………….20 Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng mục tiêu trường đại học………………… 21 Mở đầu……………………………………………………………………….21 Tiêu chí 1.1: ………………………………………………………………….21 Tiêu chí 1.2: ………………………………………………………………….24 Kết luận tiêu chuẩn 1:……………………………………………………27 Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý………………………………………… 28 Mở đầu……………………………………………………………………….28 Tiêu chí 2.1:………………………………………………………………… 28 Tiêu chí 2.2:………………………………………………………………… 30 Tiêu chí 2.3:………………………………………………………………… 31 Tiêu chí 2.4:………………………………………………………………… 34 Tiêu chí 2.5:………………………………………………………………… 39 Tiêu chí 2.6:………………………………………………………………… 40 Tiêu chí 2.7:………………………………………………………………… 42 Kết luận tiêu chuẩn 2:…………………………………………………… 45 Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo……………………………………….48 Mở đầu……………………………………………………………………….48 Tiêu chí 3.1:………………………………………………………………… 49 Tiêu chí 3.2:………………………………………………………………… 50 Tiêu chí 3.3:………………………………………………………………… 51 Tiêu chí 3.4:………………………………………………………………… 53 Tiêu chí 3.5:………………………………………………………………… 56 Tiêu chí 3.6:………………………………………………………………… 58 Kết luận tiêu chuẩn 3:……………………………………………………… 59 Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo………………………………………… 60 Mở đầu……………………………………………………………………….60 Tiêu chí 4.1:………………………………………………………………… 61 Tiêu chí 4.2: ………………………………………………………………….63 Tiêu chí 4.3:………………………………………………………………… 65 Tiêu chí 4.4:………………………………………………………………… 67 Tiêu chí 4.5:………………………………………………………………… 69 Tiêu chí 4.6:………………………………………………………………… 70 Tiêu chí 4.7:………………………………………………………………… 71 Kết luận tiêu chuẩn 4:……………………………………………………….73 Tiêu chí 5: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên …………….75 Mở đầu……………………………………………………………………….75 Tiêu chí 5.1:………………………………………………………………… 77 Tiêu chí 5.2:………………………………………………………………… 79 Tiêu chí 5.3:………………………………………………………………… 80 Tiêu chí 5.4:………………………………………………………………… 81 Tiêu chí 5.5:………………………………………………………………… 83 Tiêu chí 5.6:………………………………………………………………… 85 Tiêu chí 5.7:………………………………………………………………… 86 Tiêu chí 5.8:………………………………………………………………… 88 Kết luận tiêu chuẩn 5:……………………………………………………89 Tiêu chuẩn 6: Người học……………………………………………………90 Mở đầu……………………………………………………………………….90 Tiêu chí 6.1:………………………………………………………………… 90 Tiêu chí 6.2:………………………………………………………………… 92 Tiêu chí 6.3:………………………………………………………………… 95 Tiêu chí 6.4:………………………………………………………………… 98 Tiêu chí 6.5:…………………………………………………………………100 Tiêu chí 6.6:……………………………………………………………… 103 Tiêu chí 6.7:……………………………………………………………… 105 Tiêu chí 6.8:……………………………………………………………… Error! Bookmark not defined Tiêu chí 6.9:……………………………………………………………… Error! Bookmark not defined Kết luận tiêu 6:………………………………………………… Error! chuẩn Bookmark not defined Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao cơng nghệ………………………………………………………………… 112 Mở đầu…………………………………………………………………… 112 Tiêu chí 7.1:…………………………………………………………………113 Tiêu chí 7.2:…………………………………………………………………116 Tiêu chí 7.3:…………………………………………………………………118 Tiêu chí 7.4:…………………………………………………………………119 Tiêu chí 7.5:…………………………………………………………………120 Tiêu chí 7.6:…………………………………………………………………121 Tiêu chí 7.7:…………………………………………………………………123 Kết luận tiêu chuẩn 7:………………………………………………… 124 Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế…………………………………125 Mở đầu…………………………………………………………………… 125 Tiêu chí 8.1:…………………………………………………………………125 Tiêu chí 8.2:…………………………………………………………………127 Tiêu chí 8.3:…………………………………………………………………130 Kết luận tiêu chuẩn 8:……………………………………………… 130 Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập sở vật chất khác… 133 Mở đầu…………………………………………………………………… 133 Tiêu chí 9.1:…………………………………………………………………134 Tiêu chí 9.2:…………………………………………………………………136 Tiêu chí 9.3:…………………………………………………………………138 Tiêu chí 9.4:…………………………………………………………………139 Tiêu chí 9.5:…………………………………………………………………142 Tiêu chí 9.6:…………………………………………………………………143 Tiêu chí 9.7:…………………………………………………………………144 Tiêu chí 9.8:…………………………………………………………………145 Tiêu chí 9.9:…………………………………………………………………146 Kết luận tiêu chuẩn 9:…………………………………………………… 148 Tiêu chuẩn 10: Tài quản lý tài chính………………………… 150 Mở đầu…………………………………………………………………… 150 Tiêu chí 10.1:……………………………………………………………… 151 Tiêu chí 10.2:……………………………………………………………… 153 Tiêu chí 10.3:……………………………………………………………… 154 Kết luận Tiêu chuẩn 10:……………………………………………… 156 Phần IV: Kết luận…………………………………………………………157 Tổng hợp kết tự đánh giá………………………………………… 158 Phần V: Phụ lục……………………………………………………………160 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Với nỗ lực phấn đấu để trở thành sở đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu đào tạo hang đầu lý luận trị báo chí truyền thong đạt chuẩn quốc gia; số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực nước, Học viện Báo chí Tuyên truyền coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng toàn diện tất mặt hoạt động Học viện nhận thấy rằng, hoạt động tự đánh giá chất lượng khâu quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo trường, tự đánh giá giúp nhà trường tự xem xét, nghiên cứu dựa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành để cập nhật báo cáo tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, sở vật chất vấn đề lien quan khác để tiến hành điều chỉnh nguồn lực trình thực nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Tự đánh giá hoạt động góp phần hình thành nâng cao văn hố chất lượng nhà trường, thể tính tự chủ tính giải trình tồn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với sứ mạng Học viện Giai đoạn đánh giá: Từ năm học 2012 - 2013 đến hết năm học 2016 2017 Cơng cụ tự đánh giá: Học viện Báo chí Tuyên truyền thực hoạt động tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí đánh giá chất lượng Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thành phần tham gia tự đánh giá: Tham gia thực Báo cáo tự đánh giá năm 2017gồm: Hội đồng tự đánh giá gồm 16 thành viên thành lập theo Quyết định số 980/QĐ-HVBC&TT ngày 10 tháng năm 2017 Ban thư ký gồm 08 thành viên thành lập theo Quyết định số 981/ QĐ-HVBC&TT ngày 10 tháng năm 2017 Các nhóm chuyên trách thành lập theo Quyết định số 982/ QĐHVBC&TT ngày 10 tháng năm 2017 Quy trình tự đánh giá: Gồm bước sau: Bước 1: Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá Bước 2: Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký giúp việc Hội đồng, nhóm cơng tác chun trách Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá Bước 4: Thu thập thông tin minh chứng Bước 5: Xử lý, phân tích thơng tin minh chứng thu Bước 6: Viết báo cáo tự đánh giá Bước 7: Công bố báo cáo tự đánh giá tồn trường để đọc góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tự đánh giá Bước 8: Triển khai hoạt động sau hoàn thành tự đánh giá: Thực kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục tồn tại, thiếu sót hoạt động nhà trường nêu báo cáo Phương pháp tự đánh giá: Học viện vào văn kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT ban hành, cụ thể: 10 người học đạt sau tốt nghiệp trình độ đào tạo giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ H3.3.3.5 Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo H3.3.3.6 Báo cáo thống kê điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền 2016-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.3.7 Đề cương chi tiết học phần 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.1 Các định cử cán nghiên cứu thực tế, dự hội thảo nước 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.2 Báo cáo kết cơng tác đồn cán nghiên cứu thực tế nước ngồi 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.3 Quyết định tiếp nhận chuyên gia nước ngồi 2012-2017 Học viện Báo chí Tun truyền H3.3.4.4 Biên hội thảo, họp nhóm khoa với chuyên gia nước 2012-2017 Học viện Báo chí Tun truyền H3.3.4.5 Bảng so sánh chương trình đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền với trường đối tác quốc tế 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.6 Bảng so sánh phiên khác chương trình đào tạo 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.7 Biên họp Hội đồng khoa học khoa đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.8 Quyết định số 481/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09/01/2017 Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền Ban hành Danh mục học phần tương đương, học phần thay chương trình đào tạo niên chế chương trình đào tạo tín 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.4.9 Quyết định số 2.708/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2013 Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền Về việc thống tên gọi mơn học chương trình đào tạo đại học giao nhiệm vụ cho khoa tổ chức giảng dạy 2013 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.5.1 Quy định bổ túc kiến thức ngành gần tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 199 H3.3.5.2 Quy định bổ túc kiến thức ngành gần tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.5.3 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng ngành, chuyên ngành đào tạo 2015 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.1 Danh mục hội thảo cấp khoa, cấp Học viện đánh giá chương trình đào tạo 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.2 Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở đánh giá chương trình đào tạo 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.3 Các báo cáo tổng kết công tác đào tạo hàng năm 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.4 Các biên Hội thảo khoa học sinh viên phương pháp học tập bậc đại học 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.5 Các Biên Đối thoại Ban Giám đốc với sinh viên Học viện qua năm học 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H3.3.6.6 Các biên họp với đơn vị liên kết đào tạo đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đào tạo 2012-2017 Học viện Báo chí Tun truyền H4.4.1.1 Các hình thức phương pháp đào tạo giới thiệu Website Học viện Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ tuyên giáo, nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ báo chí, xuất truyền thơng quan, đơn vị, địa phương Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chí 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền H4.4.1.2 H4.4.1.3 H4.4.1.4 H4.4.1.5 H4.4.2.1 Thông tư Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chí ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng năm 2007 Quyết định việc: cho phép Phân viện Báo chí Tuyên truyền mở lớp đào tạo để cấp đại học thứ hai Quy định Đào tạo đại học quy theo 2012-2017 Số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15 tháng năm 2007 Quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15 tháng năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Số 3440/QĐBGD&ĐT ngày 27 tháng năm 2005 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo hệ thống tín H4.4.2.2 Kế hoạch chuyển đổi đào tạo từ niên chế Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014 sang tín H4.4.2.3 Bộ Giáo dục Đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014 Học viện Báo chí Tuyên truyền 200 H4.4.2.3 Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết 2014 mơn học theo học chế tín H4.4.2.3 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu Tuyên truyền 2015-2017 năm học H4.4.2.3 Sổ tay sinh viên Học viện Báo chí Học viện Báo chí Tuyên truyền 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H4.4.2.3 Mẫu đăng ký học học phần tín 2017 Học viện Báo chí Tun truyền H4.4.2.3 Báo cáo tổng kết cơng tác đào tạo theo 2017 học chế tín H4.4.3.1 Tuyên truyền Kế hoạch lấy ý kiếnphản hồi người học Báo cáo kết khảo sát sinh viên chất lượng giảng dạy môn học Kế hoạch dự mẫu phiếu dự 2014-2017 2012-2017 H4.4.4.2 Danh mục khoá bồi dưỡng đổi phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá Quy chế đào tạo tín Học viện Báo chí Tuyên truyền Đề cương chi tiết môn học H4.4.4.3 Mẫu đề thi, kiểm tra đánh giá 2012-2017 H4.4.4.4 Quy chế khảo thí H4.4.5.1 Quyết định V/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học quy Hệ thống sổ quản lý kết học tập sinh viên Biên hủy văn chứng lỗi Cơ sở liệu đào tạo (điểm chuẩn đầu vào, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách sinh viên nhập học) Phần mềm quản lý đào tạo Các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng viên sở vật chất Kế hoạch đào tạo khố, lịch trình đào tạo Kết học tập sinh viên, kết điểm tốt nghiệp, định, danh sách sinh viên tốt nghiệp Kế hoạch điều chỉnh, cải tiến chất lượng đào tạo Phiếu, liệu, báo cáo kết khảo sát nhà tuyển dụng chất lượng đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền Danh sách tuyển dụng cán QĐ tiếp nhận từ năm 2013 đến - Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cho H4.4.3.2 H4.4.3.3 H4.4.3.4 H4.4.4.1 H4.4.5.2 H4.4.5.3 H4.4.6.1 H4.4.6.2 H4.4.6.3 H4.4.6.4 H4.4.7.1 H4.4.7.2 H5.5.1.1 H5.5.1.2 Học viện Báo chí 2014-2017 2014-2017 2014 2017 2017 Số 2593/QĐHVBCTT Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Ban Quản lý đào tạo 2012-2017 2012-2017 Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền 2016-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2016-2017 2012-2017 2017 2016 - 2017 2012 - 2017 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền - Học viện Báo chí 201 CB, CC, VC hàng năm H5.5.1.3 H5.5.1.4 H5.5.1.5 - Thông báo thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán công chức giảng viên lý luận hàng năm - Các QĐ mở lớp đào tạo bồi dưỡng - DS QĐ cử cán đào tạo bồi dưỡng thạc sĩ, tiến sĩ Các Kế hoạch xây dựng Quy hoạch cán lãnh đạo quản lý Các kết quy hoạch cấp trưởng cấp phó Tuyên truyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2013, 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2013- 2016 H5.5.2.1 QĐ V/v ban hành Quy chế (tạm thời) thực dân chủ hoạt động Học viện Báo chí Tuyên truyền H5.5.2.2 H5.5.2.3 Thông báo Nội dung họp Ban giám đốc thường kỳ Các báo cáo tài H5.5.2.4 Các báo cáo tháng Đảng ủy 2016-2017 H5.5.2.5 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho báo cáo tổng kết Học viện Các ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế làm việc Học viện quy chế làm việc giảng viên Thông báo đối thoại tổng hợp ý kiến nội dung đối thoại người học QĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động tra Học viện Báo chí Tuyên truyền - QĐ V/v hỗ trợ kinh phí học tập 2016-2017 H5.5.2.6 H5.5.2.7 H5.5.2.8 H5.5.3.1 2789/QĐHVBC&TTTCCB ngày 11/10/2013 2016-2017 2013-2017 2012-2017 2012-2017 4373/QĐHVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 2012-2017 H5.5.3.2 Các QĐ cử cán công tác tham gia lớp bồi dưỡng nước 2012-2017 H5.5.3.3 QĐ khen thưởng cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc hoạt động khoa học Các QĐ đoàn cá nhân dự Hội thảo nước nước 4581, 4582 QĐ/HVBC&TT ngày 30/12/2016 2012-2017 Các QĐ cử CC, VC học lớp bồi dưỡng, CCLLCT, Quản lý Nhà nước chương trình CVC, CVCC Danh sách trích ngang Ban Giám đốc trưởng, phó đơn vị Xếp loại đảng viên năm 2012-2017 Các QĐ công nhận đơn vị cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm Danh sách trích ngang đội ngũ giảng viên 2012-2017 H5.5.3.4 H5.5.3.5 H5.5.4.1 H5.5.4.2 H5.5.4.3 H5.5.1.1 2017 2013-2017 Cập nhật năm Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí 202 H5.5.7.4 hữu Học viện Báo chí Tuyên truyền Bảng chi trả lương cho giảng viên hữu Học viện Báo chí Tuyên truyền Quyết định danh sách trúng tuyển hệ đào tạo - Hồ sơ lý lịch khoa học, trích ngang giảng viên; - Bản văn cao công nhận văn bằng; - Thống kê giảng viên theo học vị học hàm Các chứng nghiệp vụ sư phạm giảng viên Bản phân công giảng dạy khoa hàng năm Thống kê trình độ ngoại ngữ, tin học giảng viên Các QĐ KH nghiên cứu thực tế hàng năm đơn vị Các QĐ thực tế dài hạn cán + DS QĐ Ban hành Quy định v/v nghiên cứu thực tế năm; luân chuyển, biệt phái, thực tế dài hạn cán bộ, công chức, viên chức DS cán trẻ 35 tuổi H5.5.8.1 DS Kỹ thuật viên, nhân viên Học viện 2017 H5.5.8.2 2017 H6.6.1.2 DS Kỹ thuật viên nhân viên học đại học cao học Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tuần sinh hoạt cơng dân HSSV” đầu năm Sổ tay sinh viên H6.6.1.3 Quy chế công tác học sinh – sinh viên H6.6.1.4 Quy chế rèn luyện sinh viên H6.6.1.5 H6.6.1.6 Kết khảo sát sinh viên tuần sinh hoạt công dân Website học viện H6.6.1.7 Kế hoạch đối thoại với sinh viên H6.6.2.1 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTG vè sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, đại học Số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH Thông tư liên tịch hương dẫn thực số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02tháng 10 năm 2015 phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân H5.5.1.2 H5.5.1.3 H5.5.6.1 H5.5.6.2 H5.5.6.3 H5.5.6.4 H5.5.7.1 H5.5.7.2 H5.5.7.3 H6.6.1.1 H6.6.2.2 2017 Tuyên truyền Tháng 6/2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Năm học 2016 2017 2017 2017 2012-2017 2017 2012-2017 2012-2017 1441/QĐ-HVCTHCQG ngày 02/5/2013 2012-2017 2013 - 2017 2016 Văn số 42/2007/BGDĐT Văn số 841/27/7/2014 HVBCTT 2016 - 2017 2017 2016-2017 2015 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Bộ Giáo dục Đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Chính phủ Liên GDĐT-BTCBLĐTBXH 203 H6.6.2.3 sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2021 Thống kê danh sách sinh viên dân tộc thiểu số hỗ trợ chi phí học tập Quyết định việc thực chế độ học bổng sách hỗ trợ chi phí học tập sinh viên người dân tộc thiểu số 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền H6.6.2.4 Thống kê danh sách sinh viên có điều kiện, hồn cảnh khó khăn miễn giảm học phí H6.6.2.5 H6.6.2.6 H6.6.2.8 H6.6.2.9 H6.6.2.10 H6.6.2.11 H6.6.2.12 H6.6.2.14 H6.6.2.13 H6.6.2.15 H6.6.2.16 H6.6.2.17 H6.6.2.18 H6.6.2.19 SỐ 38 HƯỚNG DÂN CHẾ ĐỘ THEO THÔNG TƯ SỐ38 CỦA BAN Tổ chức TW Quyết định trợ cấp theo Hướng dẫn 38 cho học viên lớp Thống kê danh sách sinh viên nhận học bổng(Quyết định kèm theo) Thống kê danh sách cá nhân tập thể lớp khen thưởng (Quyết định kèm theo) Danh sách người học nhận tài trợ, hỗ trợ khen thưởng năm học 2014-2015 Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K36 K36B Số 13 /2016/ TTLT- BYT-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định công tác y tế trường học Thơng báo việc phòng chống dịch bệnh Quy định sử dụng khu liên hợp thể dục thể thao Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án “Tổng thể phát triển thể dục thể chất thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025 Kế hoạch số 26 việc tổ chức biểu diễn văn nghệ cơng đồn Thống kê hoạt động, thể dục, thể thao sinh viên Thống kê hoạt động văn nghệ sinh viên Danh sách đội văn nghệ xung kich Học viện Quyêt định việc quy định chức , nhiệm vụ tổ bảo vệ học viện Quyết định việc thành lập lược lượng phòng, chống thên tai; phòng, chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn Quyết định số 1900 việc thành lập Ban huy phòng, chống thên tai; phòng, chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2017 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2009 Ban TCTW 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016 2016 2014-2017 2015 2016 2014-2017 2016-2017 2014 -2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền BYTBGD ĐT Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Bộ Giáo dục Đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2015-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 204 H6.6.2.20 H6.6.3.1 H6.6.3.2 H6.6.3.3 H6.6.3.4 H6.6.3.5 H6.6.3.6 H6.6.3.7 H6.6.3.8 H6.6.3.9 H6.6.3.10 H6.6.3.11 H6.6.3.12 H6.6.4.1 H6.6.4.2 H6.6.4.3 H6.6.4.4 H6.6.4.5 H6.6.4.6 Số 682/ BC- HVBC&TT Báo cáo sơ kết năm (2015-2016)về đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chơng cháy nổ thực nề nếp cơng tác, văn minh, văn hóa cơng sở 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Quyết định về.quy định chức nhiện vụ Học viện 2012 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quy chế Cơng tác sinh viên chương trình đào taọ đại học hệ quy 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo Nghi Đai hội đại biểu học viện báo chí tuyên truyền lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010 2015 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2012 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Quyết định chức năng, nhiệm vụ phòng Cơng tác trị Kế hoạch tổ chức phổ biến quán triệt nghị Đảng Thống kê người học tham gia học nghị Đảng Thông báo kế hoạch học nghi quyết, thời Thống kê danh sách sinh viên nghe thời Công văn số 50/ BGDĐ giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên Danh mục hoạt động rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên (Các phong trào thi đua, thi, chiến dịch,v.v.) Thống kê hoạt động tình nguyện danh sách sinh viên tham gia tình nguyện Bảng tổng hợp đánh giá rèn luyện sinh viên Thống kê danh sách cá nhân tập thể sinh viên khen thưởng (có định kèm theo) 2015-2016 2015-2017 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2012-2017 2012-2017 2012- 2017 Quyết định danh sách sinh viên bị xử lý kỷ luật vi phạm quy chế thi Nghị Đảng ủy Học viện Báo cáo công tác xây dựng Đảng Thống kê số lượng đoàn viên; đảng viên sinh viên Thống kê hoạt động Đảng/Đoàn tổ chức danh sách sinh viên tham gia Báo cáo tổng kết cơng tác Đồn cơng tác sinh viên Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc cơng tác đoàn phong trào niên Quy định điều kiện xét duyệt quần Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2012-2017 2012-2017 2017 2012-2017 2012-2017 2012-2017 Số 09-QĐ/ĐU Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên, Đoàn khối quan Trung ương Học viện Báo chí 205 H6.6.4.7 H6.6.4.8 H6.6.5.1 H6.6.5.2 H6.6.5.3 H6.6.5.4 H6.6.5.5 H6.6.5.6 H6.6.5.7 chúng ưu tú học lớp “Bồi dưỡng nhận thức Đảng”, xét kết nạp đảng viên cơng nhận đảng viên thức Thống kê danh sách sinh viên tham gia lớp học “bồi dưỡng nhận thức Đảng” Kế hoạch “Mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng” Thống kê danh sách phát triển Đảng, sinh viên kết nạp Đảng hàng năm Danh sách nhiệm vụ cố vấn học tập Kế hoạch tuần sinh hoạt cơng dân đầu khố Thống kê danh sách sinh viên vay vốn tín dụng Quyết định số 978/QĐ-HVBCTT việc thành lập Ban Quản lý quỹ hỗ trợ sinh viên Danh mục nguồn tài trợ sinh viên (Công văn liên hệ xin tài trợ, công văn nhà tài trợ, v.v.) Thống kê danh sách sinh viên cấp học bổng kèm theo Quyết định Quyết định danh sách sinh viên khen thưởng ngày 20 tháng năm 2015 Tuyên truyền 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2012-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2017 2012-2017 2015-2017 2013 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2013-2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014-2017 2015-2017 H6.6.5.8 Thống kê sinh viên bố trí KTX 2017 H6.6.5.9 Cơng văn làng Ký túc xá sinh viên Mỹ Đình 2016 H6.6.5.10 Kế hoạch hỗ trợ sinh viên tết đinh dậu 2017 H6.6.5.11 H6.6.5.12 H6.6.6.1 H6.6.6.2 H6.6.6.3 H6.6.6.4 H6.6.6.5 H6.6.5.6 H6.6.6.4 H6.6.6.5 H6.6.6.6 Quy đinh hoạt động tư vân hướng nghiệp sinh viên Kế hoach bồi dưỡng kỹ cho người học Quyết định số 1501/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức lối sống cho thiếu niên giai đoạn 2015 -2020 Kế hoạch tổ chức “tuần giáo dục công dân –HSSV” Thống kê người học tham gia “tuần giáo dục công dân-HSSV” Chức năng, nhiệm vụ Phòng cơng tác trị Các hiệu tun truyền Bảng tổng hợp danh sách báo cáo viên, nội dung báo cáo cho người học Bản tổng hợp phản ánh tình hình sinh viên khoa Kế hoạch tổ chức quán triệt nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Kế hoạch thi tìm hiểu pháp luật Thông báo hưởng ứng tham gia thi 2016 2015-2016 2016 2012-2017 2012 2013-2017 2012-2017 2013-2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Ký túc xá Mỹ Đình II Học viện Báo chí Tun truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2013, 2016 2015 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí 206 H6.6.7.1 H6.6.7.2 H6.6.7.3 H6.6.7.4 H6.6.7.5 H6.6.7.6 H6.6.7.7 “Sinh viên với an tồn giao thơng” năm 2016 Quyết định thành lập phận tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Cơng tác trị, học sinh sinh viên Các khố bồi dưỡng kỹ vấn, viết đơn xin việc Kế hoạch tổ chức thi tuyển chọn MC SPEAK UP năm 2017 Báo cáo kết hoạt động CLB phục hồi gốc tiếng anh EFC Danh mục hoạt động tăng cường kỹ thực hành nghề nghiệp cho sinh viên Kế hoạch tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm Công văn v/v tuyển dụng nhân cho công ty Tuyên truyền 2016 2012-2017 2017 2016 2017 2015 2012-2017 H6.6.7.8 Website Học viện H6.6.8.1 2014-2017 H7.7.1.1 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng Học viện Báo chí Tuyên truyền Phiếu, liệu, kết khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp K 29 Phiếu, liệu, kết khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp K 30 Phiếu, liệu, kết khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp K 31 Phiếu, liệu, kết khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp K32 Tổng kết hoạt động KHCN năm H7.7.1.2 Tổng kết hoạt động KHCN hàng năm 2012-2016 H7.7.1.3 Kế hoạch NCKH cấp sở trọng điểm 2012-2016 H7.7.1.9 Kế hoạch hoạt động NCKH cấp sở cán sinh viên NCKH Danh mục đề tài NCKH cấp sở trọng điểm hồ sơ đề tài nghiệm thu Danh mục đề tài NCKH sở (cấp HVBC&TT) hồ sơ đề tài nghiệm thu Kế hoạch báo cáo kết kiêm tra tiến độ HĐKH Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ, hồ sơ đề tài nghiệm thu Danh mục đề tài NCKH cấp Nhà nước, hồ sơ đề tài nghiệm thu Danh mục đề tài NCKH quỹ NAFOSTED hồ sơ nghiệm thu Danh mục báo công bố theo đề tài NCKH cấp trường Danh mục báo công bố theo đề tài NCKH cấp Bộ 2012-2016 H6.6.8.2 H6.6.8.3 H6.6.8.4 H6.6.8.5 H7.7.1.5 H7.7.2.1 H7.7.2.2 H7.7.2.3 H7.7.2.4 H7.7.2.5 H7.7.3.1 H7.7.3.2 2017 2014 2015 2016 2017 2012-2016 2012-2016 2012-2016 2012- 2016 2012- 2016 2012- 2016 2012- 2016 2012-2016 2012-2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Bộ Giáo dục Đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 207 H7.7.3.3 2010-2016 H7.7.4.1 Danh mục báo công bố theo đề tài NCKH cấp Nhà nước Danh mục báo công bố theo đề tài quỹ NAFOSTED Danh mục đề tài cấp Nhà nước H7.7.4.2 Danh mục đề tài quỹ NAFOSTED 2012-2016 H7.7.4.3 Kiến nghị/nội dung rút từ đề tài NCKH cấp Thống kê số tác động với cộng đồng học thuật (IF) báo khoa học Thống kê nguồn thu NCKH (2012-2016) kinh phí đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước Thống kê nguồn chi NCKH 2012 -2016 2010-2016 H7.7.3.4 H7.7.4.4 H7.7.5.1 H7.7.5.2 H7.7.6.1 H7.7.6.2 H7.7.6.3 H7.7.6.4 H7.7.7.1 H7.7.7.2 H7.7.7.3 H8.8.1.1 H8.8.1.2 H8.8.1.3 H8.8.1.4 Danh mục nguồn kinh phí thu từ hợp đồng hợp tác Hợp đồng hợp tác NCKH với viện nghiên cứu, sở đào tạo ( nước) Danh sách số lượng cán đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác Danh sách tài liệu, sách báo, trang thiết bị nghiên cứu đầu tư tương ứng thoả thuận hợp tác Quy định chung nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục – Đào tạo Đề xuất danh mục đề tài khoa học năm 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Hồ sơ gửi nhà xuất 01 giáo trình in sách nghiệm thu Quy định hướng dẫn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý hoạt động hợp tác quốc tế Đề án thành lập phòng Hợp tác quốc tế Quyết định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Học viện Báo chí Tuyên truyền Báo cáo Tổng kết năm học Học viện Báo chí Tuyên truyền H8.8.1.5 Báo cáo tổng kết năm hợp tác giáo dục đào tạo với nước H8.8.1.6 Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế Học viện Báo chí Tuyên truyền Danh mục đối tác quốc tế có ký kết H8.8.1.7 2012-2016 2010-2016 2012-2016 2012- 2016 2012- 2016 2012-2016 2010-2016 2012-2016 2012- 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014 Bộ Giáo dục - Đào tạo 27/3/2015 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Số 4068/QĐHVCTQG ngày 11/9/2014 Tháng năm 2014 Số 2956/QĐHVCTQG ngày 27/6/2014 - Số 1967/BCHVBC&TTHTQT ngày 24/6/2015 - Số 1868/HVBC&TTHTQT ngày 08/06/2016 Số 2751/HVBC&TTHTQT ngày 30/08/2016 2017 2012-2017 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí 208 H8.8.1.8 H8.8.1.9 H8.8.2.1 H8.8.2.2 H8.8.2.3 H8.8.2.4 H8.8.2.5 văn ghi nhớ hợp tác với nhà trường Danh sách cán giảng viên, người học cử học/ công tác nước ngồi trở cơng tác, khơng trở về, hạn Danh sách cán giảng viên nước ngồi kinh phí tài trợ Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng Học viện Báo chí Tuyên truyền lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cánbộ quản lý Báo chí – Truyền thông CHDCND Lào 2014 Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý Báo chí – Truyền thơng CHDCND Lào 2013 Đề án Quyết định mở lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý Báo chí – Truyền thơng CHDCND Lào 2012 Quyết định cử đồn cán thực tập CH Áo 2016 H8.8.2.6 Báo cáo đoàn thực tập CH Áo 2016 H8.8.2.7 Quyết định cử đoàn cán thực tập CH Áo 2015 H8.8.2.8 Báo cáo đoàn thực tập CH Áo 2015 H8.8.2.9 Quyết định cử đoàn cán thực tập CH Áo 2014 H8.8.2.10 Thỏa thuận hợp tác với Đại học Tổng hợp Viên (CH Áo) Thỏa thuận hợp tác Đề tài nghiên cứu quốc tế với Đại học Tổng hợp Viên (CH Áo) Biên ghi nhớ với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Thỏa thuận hợp Chương trình cử nhân Quan hệ cơng chúng, Quảng cáo Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Biên ghi nhớ hợp tác liên kết đào tạo Chương trình cử nhân Quan hệ cơng chúng, Quảng cáo Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Quyết định cử đồn cán cơng tác Hàn Quốc 2016 H8.8.2.11 H8.8.2.12 H8.8.2.13 H8.8.2.14 H8.8.2.15 Tuyên truyền 2012-2017 Học viện báo chí Tuyên truyền 2012-2017 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 20/3/2015 Số 1186/HVBC&TTHTQT ngày 13/5/2014 Số 3369/HVBCTT ngày 03/12/2013 Số 1893/QĐ/HVBCTT ngày 17/8/2012 Số 2196/QĐHVCTQG ngày 17/5/2016 Số 2199/HVBC&TTHTQT ngày 30/6/2016 Số 2222/QĐHVCTQG ngày 05/6/2015 Số 2362/HVBC&TTHTQT ngày 10/8/2015 Số 1877/QĐHVCTQG ngày 14/5/2014 18/7/2016 2016 11/1/2016 11/1/2016 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền 22/12/2014 Học viện báo chí Tuyên truyền Số 3879/QĐHVCTQG ngày 31/8/2016 Học viện báo chí Tuyên truyền 209 H8.8.2.16 H8.8.2.17 H8.8.2.18 H8.8.2.19 H8.8.2.20 H8.8.2.21 H8.8.2.22 H8.8.2.23 H8.8.2.24 H8.8.2.25 H8.8.2.26 H8.8.2.27 H8.8.2.28 H8.8.2.29 H8.8.2.30 H8.8.2.31 H8.8.2.32 H8.8.2.33 H8.8.2.34 8.8.3.1 8.8.3.2 Phê duyệt triển khai Đề án Nâng cao lực đào tạo Báo chí – Truyền thơng Học viện Báo chí Tuyên truyền Thuyết minh Đề án Nâng cao lực đào tạo Báo chí – Truyền thơng Học viện Báo chí Tun truyền Biên ghi nhớ hợp tác trao đổi học thuật với Khoa Truyền thơng Báo chí, Đại học Korea (Hàn Quốc) Công văn v/v cử cán giảng dạy Thụy Điển 2013 Quyết định việc cử cán cơng tác nước ngồi 2013 Thư mời cán sang giảng dạy Thụy Điển 2013 Công văn v/v cử cán giảng dạy Thụy Điển 2012 Tờ trình cử cán giảng dạy Thụy Điển 2012 Thư nhận xét cán Học viện sang giảng dạy Thụy Điển 2012 Công văn v/v thông báo ý kiến Giám đốc Học viện đón giảng viên Thụy Điển Học viện Báo chí Tun truyền 2014 Tờ trình xin phép đón giảng viên Thụy Điển 2012 Cơng văn cử cán công tác Vương quốc Anh 2014 Thư mời cán sang công tác Vương quốc Anh Tờ trình v/v cử cán cơng tác Vương quốc Anh Quyết định cử cán công tác Vương quốc Anh Danh sách 20 cán bộ, giảng viên nước Tin sinh viên xuất sắc Khoa sang Hàn Quốc tham gia khoá học hè tháng Thỏa thuận hợp tác Đề tài nghiên cứu quốc tế với Đại học Tổng hợp Viên (CH Áo) Biên ghi nhớ hợp tác liên kết đào tạo Chương trình cử nhân Quan hệ công chúng, Quảng cáo Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Thỏa thuận hợp tác Để tài nghiên cứu quốc tế với Đại học Tổng hợp Viên (CH Áo) Biên ghi nhớ hợp tác liên kết đào tạo Chương trình cử nhân Quan hệ cơng Số 741CV/VPTW ngày 21/4/2016 20/10/2015 Học viện báo chí Tuyên truyền 14/2/2017 Học viện báo chí Tuyên truyền Số 07/HVBC-TT ngày 02/01/2013 Số 475/QĐHVCT-HCQG ngày 31/01/2013 07/12/2012 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh Stockholm, ThụyĐiển Số 1681/HVBCTT ngày 16/7/2012 25/7/2012 Học viện báo chí Tuyên truyền 19/9/2012 Số 967/HVCTQGHTQT ngày 20/8/2014 09/02/2012 Số 3830/HVBC&TTHTQT ngày 15/10/2014 14/10/2014 10/2014 Số 4695/QĐHVCTQG ngày 30/10/2014 2012-2017 2015 Học viện báo chí Tuyên truyền Stockholm, Thụy Điển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền London, VQ Anh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền 2016 Học viện báo chí Tuyên truyền 2014 Học viện báo chí Tuyên truyền 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền 22/12/2014 Học viện Báo chí Tuyên truyền 210 8.8.3.3 8.8.3.4 8.8.3.5 chúng, Quảng cáo Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Biên ghi nhớ với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Thỏa thuận hợp Chương trình cử nhân Quan hệ cơng chúng, Quảng cáo Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) Dự án nghiên cứu Truyền thông lịch sử 11/1/2016 11/1/2016 2015 Học viện Báo chí Tuyên truyền 14/2/2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tun truyền khơng gian quốc tế với Đại 8.8.3.6 8.8.3.7 8.8.3.8 8.8.3.9 8.8.3.10 8.8.3.11 8.8.3.12 8.8.3.13 8.8.3.14 H9.9.1.1 H9.9.1.2 học Tổng hợp Viên (CH Áo) Biên ghi nhớ hợp tác trao đổi học thuật với Khoa Truyền thông Báo chí, Đại học Korea (Hàn Quốc) Đào tạo bồi dưỡng báo chí: Kinh nghiệm Việt Nam Lào; Kinh nghiệm Việt Nam quốc tế nghiệp vụ báo chí điều tra; Đào tạo báo chí truyền thơng thời đại tồn cầu hóa; Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu; Chế độ cơng chức Nhật Bản, Lý thuyết kiến tạo tri thức; Vai trò báo chí chuyên nghiệp giới kết nối Toạ đàm: Kinh nghiệm sản xuất phim tài liệu Australia với ĐSQ Australia Hội thảo “Báo chí đề tài chiến tranh” liên kết với Hội Nhà báo Việt Nam, Thông xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Viettel Hội thảo khoa học “Giáo dục giá trị bối cảnh hội nhập” liên kết với Đại học Catholic Hoa Kỳ, Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học - xã hội Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH (tiếng Việt) Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH (tiếng nước ngồi) H9.9.1.3 Hình ảnh Thư viện số, phần mềm QLTV H9.9.1.4 Thống kê mức độ sử dụng thư viện H9.9.1.5 H9.9.2.1 H9.9.2.2 H9.9.2.3 H9.9.2.4 H9.9.2.5 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014 2016 2014 2015 2015 2015 2015 2017 2017 2013-2017 Khảo sát mức độ đáp ứng thư viện (Kết khảo sát ĐTKH, LV) Văn trạng sử dụng nhà đất Học viện Báo chí Tuyên truyền Số liệu thống kê diện tích phòng học 2012, 2015, 2016,2017 Cập nhật 2017 Thống kê danh sách phòng học Học viện Sổ ghi chép việc lên lớp phòng học Kết phản hồi người học sở vật chất Học viện Cập nhật 2017 Cập nhật 2017 Cập nhật 2017 2017 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền 211 H9.9.3.1 Cập nhật 2017 H9.9.3.3 Thống kê trang thiết bị dạy học Học viện Hợp đồng mua sắm trang thiết bị Biên bàn giao Tài sản cố định Lịch giảng dạy năm học H9.9.3.4 Các văn nội quy sử dụng phòng học Cập nhật 2017 H9.9.3.5 Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học Kết phản hồi người học thiết bị dạy học Học viện Sổ kiểm kê tài sản cố định Cập nhật 2017 Hợp đồng lắp đặt wifi khuôn viên trường Thông việc lắp đặt đường truyền cho Hệ thống giao ban trực tuyến Thông báo sử dụng Module Quản lý điều hành Hợp đồng Hệ thống chấm thi trắc nghiệm Hợp đồng lắp đặt wifi ký túc xá 1/3/2017 H9.9.3.2 H9.9.3.6 H9.9.4.1 H9.9.4.2 H9.9.4.3 H9.9.4.4 H9.9.4.5 H9.9.4.6 H9.9.4.7 H9.9.5.1 Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2017 Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất Cập nhật 2017 2012-2017 2017 31/12/2016 6/6/2014 13/10/2014 3/2015 1/3/2017 12/1/2017 30/11/2004 Bộ tài 29/6/2015 2015 Sở quy hoạch kiến trúc Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Cơng ty cp Kiến trúc XD Phương Nam Công ty cp Kiến trúc XD Phương Nam Sở quy hoạch kiến trúc H9.9.5.2 Bản vẽ quy hoạch tổng mặt Học viện năm 2011 bổ sung năm 2015 H9.9.5.3 Thống kê tổng diện tích lớp học 20/6/2017 H9.9.5.4 Thống kê tổng diện tích phòng ký túc xá tỷ lệ sinh viên nội trú Dự án đầu tư KTX A5 7/8/2017 H9.9.5.5 H9.9.5.6 H9.9.5.7 H9.9.6.1 H9.9.6.2 Bản vẽ sân thể thao gồm sân bóng đá đường chạy năm 2014 Bản vẽ sân khấu động Quy hoạch tổng mặt Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2011 bổ sung năm 2015 Sơ đồ nhà Hành trung tâm H9.9.7.1 - Quy hoạch tổng mặt Học viện Báo chí Tuyên truyền - Bản vẽ Chỉ giới đường đỏ H9.9.8.1 Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt Học viện Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt Học viện H9.9.8.2 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền 4/2011 Bổ sung 7/2015 6/2014 6/2014 29/6/2015 Cập nhật 2017 27/12/2012 29/6/2015 Học viện Báo chí Tuyên truyền Sở quy hoạch kiến trúc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội- Trung tâm quy hoạch kiến trúc Sở quy hoạch kiến trúc 29/6/2015 Sở quy hoạch kiến trúc 29/6/2015 212 H9.9.9.1 Hợp đồng lao động với Tổ bảo vệ 30/6/2017 H9.9.9.2 Hợp đồng kinh tế mua sắm trang thiết bị cho đội bảo vệ Quyết định việc kiện tồn lực lượng phòng cháy, chữa cháy Biên kiểm tra PCCC 25/5/2016 Bản cam kết đảm bảo an tồn PCCC 30/6/2017 Kế hoạch triển khai cơng tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần phương án tác chiến phối hợp phòng chống lụt bão năm 2017 Thơng báo việc kiểm kê tài sản thực tế toàn Học viện năm 2016 Biên kiểm kê tài sản năm 2016 28/6/2017 Công văn việc đáng giá công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016 Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 Đề án tự chủ tài Học viện Báo chí Tuyên truyền 24/11/2016 2017-2019 Học viện báo chí Tun truyền Dự tốn NS NN Học viện Báo chí Tuyên truyền Báo cáo Hội nghị CBCNVC 2012-2017 2012-2017 H10.10.1.6 Thông báo cơng khai dự tốn thu-chi NSNN Quy chế chi tiêu nội Học viện Báo chí Tuyên truyền Quy chế chi tiêu nội bổ sung, sửa đổi Học viện Báo chí Tuyên truyền Quyết định giao dự tốn thu, chi NSNN Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền H10.10.1.7 Quyết định thu mức học phí H10.10.2.1 Báo cáo tốn 2012-2016 H10.10.2.2 Báo cáo tổng kết năm học 2012-2016 H10.10.3.1 Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản NN năm 2012 HVBC&TT 06/12/2013 H9.9.9.3 H9.9.9.4 H9.9.9.4 H9.9.9.5 H9.9.9.6 H10.10.1.1 H10.10.1.2 H10.10.1.3 H10.10.1.4 H10.10.1.5 26/4/2017 23/6/2017 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền 28/6/2017 Học viện báo chí Tuyên truyền 8/11/2016 Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tun truyền Phòng PA83 CA TP HÀ Nội Học viện báo chí Tuyên truyền 9/12/2016 28/11/2016 2012-2016 2010 2012-2014 2012-2017 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2016 Học viện Báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tuyên truyền Học viện báo chí Tun truyền Kiểm tốn Nhà nước 213 ... hành Đảng Học viện Báo chí Tuyên truyền số 02 NQ/ĐU ngày 01 tháng năm 2015 Trong đó, sứ mạng Học viện xác định: Học viện Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc 22 gia Hồ Chí Minh,... giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sứ mạng Học viện xác định: Học viện Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường đại học trọng điểm hệ thống giáo... Khoa học) , 01 viện nghiên cứu (Viện nghiên cứu Báo chí Truyền thơng), tạp chí (Tạp chí Lý luận trị & truyền thơng) Học viện Báo chí có 13 ngành đào tạo trình độ Đại học (Báo chí, Triết học,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay