ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020”

123 78 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:43

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020” Lào Cai, tháng 10 năm 2010 MỤC LỤC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020” Lào Cai, tháng 10 năm 2010 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Phần thứ .12 BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC .12 1.Bối cảnh quốc tế 12 1.1.Xu tồn cầu hóa hội nhập .12 1.2.Xu hướng tới kinh tế dựa tri thức, dựa KH&CN 13 1.3.Xu phát triển bền vững 14 1.4.Các xu lớn phát triển KH&CN .15 2.Bối cảnh nước 15 2.1.Đẩy mạnh CNH-HĐH hội nhập quốc tế .15 2.2.Xu phát triển đào tạo đại học KH&CN Việt Nam 16 3.Bối cảnh khu vực tỉnh vùng TDMNBB .17 4.Cơ hội thách thức phát triển KH&CN Tỉnh 22 4.1.Cơ hội .22 4.2.Thách thức 24 Phần thứ hai 25 HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN, XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KH&CN 25 1.Hiện trạng nguồn lực tự nhiên 25 1.1.Vị trí địa lý 25 1.2.Đặc điểm địa hình .25 1.3.Khí hậu .25 1.4.Tài nguyên 25 2.Hiện trạng nguồn lực xã hội .29 2.1.Dân số .29 2.2.Lao động việc làm 29 3.Tình hình phát triển kinh tế thời gian qua .31 3.1.Tình hình chung 31 3.2.Các mặt hàng xuất, nhập 32 3.3.Cơ cấu thành phần kinh tế 33 4.Hiện trạng KH&CN tỉnh Lào Cai .34 4.1.Hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước KH&CN 34 4.1.1 Quản lý nhà nước KH&CN 34 4.1.2 Quản lý nhà nước KH&CN lĩnh vực 36 4.2.Hiện trạng quan thực hoạt động KH&CN 39 4.3.Cơ chế, sách phát triển KH&CN thời gian vừa qua 40 4.4.Hiện trạng tiềm lực KH&CN 41 4.5.Kết hoạt động KH&CN 47 5.Phân tích đánh giá điểm mạnh (lợi thế) điểm yếu (bất lợi thế) tỉnh Lào Cai phát triển KH&CN 60 5.1.Lợi tỉnh Lào Cai phát triển KH&CN 60 5.2.Bất lợi tỉnh Lào Cai phát triển KH&CN 63 Phần thứ ba 65 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020 65 1.Quan điểm phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 65 1.1.Phát triển KH&CN phải xuất phát từ mục tiêu KT-XH, bảo vệ môi trường sinh thái giữ vững an ninh, quốc phòng .65 1.2.Phát triển KH&CN góp phần xây dựng luận sách quản lý 66 1.3.Phát triển KH&CN dựa “lợi người sau” 66 1.4.Phát triển KH&CN phải dựa sở khai thác có hiệu lợi so sánh Tỉnh 67 1.5.Phát triển KH&CN Tỉnh theo hướng nhập làm chủ công nghệ nhập, đồng thời trọng tăng cường lực nội sinh KH&CN Tỉnh 67 1.6.Phát triển KH&CN dựa nguyên tắc lựa chọn ưu tiên hợp lý .67 1.7.Phát triển KH&CN sở nâng cao dân trí, nguồn nhân lực để khai thác tiềm Tỉnh 68 2.Mục tiêu phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 68 2.1.Mục tiêu tổng quát 68 2.2.Mục tiêu cụ thể 68 3.Các định hướng phương án quy hoạch 72 3.1.Định hướng nghiên cứu ưu tiên 72 3.2.Định hướng KH&CN vào số ngành/ sản phẩm chủ lực triển vọng mạnh tỉnh Lào Cai 74 3.3.Định hướng công nghệ ưu tiên 74 3.4.Hệ thống quản lý nhà nước KH&CN 75 3.5.Định hướng phát triển tổ chức KH&CN địa bàn .75 3.6.Phát triển tiềm lực KH&CN địa bàn 77 3.7.Quy hoạch hàm lượng KH&CN 77 3.8.Quy hoạch nguồn vốn đầu tư cho KH&CN .78 3.9.Quy hoạch nguồn nhân lực KH&CN 80 3.10.Tổng hợp lựa chọn phương án quy hoạch 81 Phần thứ tư 82 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 82 1.Nhóm giải pháp gắn KH&CN với phát triển KT-XH xây dựng chế, sách Tỉnh 82 1.1 Giải pháp KH&CN góp phần phát triển lĩnh vực mũi nhọn, khâu đột phá tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Tỉnh .82 1.2 Giải pháp KH&CN góp phần phát triển nông, lâm nghiệp nông thôn theo hướng CNH-HĐH 82 1.3 Giải pháp KH&CN góp phần phát triển CN-TTCN phục vụ CNH-HĐH 82 1.4 Giải pháp KH&CN góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, quản lý, bảo vệ tài nguyên cải thiện môi trường sinh thái 83 1.5 Giải pháp KH&CN góp phần phát triển xã hội hài hồ với phát triển kinh tế 83 2.Nhóm giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực KH&CN Tỉnh 83 3.Nhóm giải pháp nhằm đổi chế quản lý KH&CN Tỉnh 88 3.1 Đổi thiết chế quản lý KH&CN 88 3.2 Đổi chế lập kế hoạch KH&CN .89 3.3 Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực TC-ĐL-CL, SHTT, an toàn xạ .90 (b) SHTT 90 (c) An toàn xạ, hạt nhân 91 4.Nhóm giải pháp KH&CN điều kiện BĐKH 91 5.Chương trình/Đề án trọng điểm giai đoạn 2011-2020 92 5.1 Chương trình KH&CN phục vụ “nông thôn mới” 92 5.2 Chương trình KH&CN phục vụ ngành CN-TTCN thương mại .94 5.3 Chương trình KH&CN phục vụ du lịch 95 5.4 Chương trình KH&CN phục vụ số sản phẩm chủ lực/sản phẩm triển vọng mạnh tỉnh Lào Cai 96 5.5 Chương trình NC&TK, ĐMCN nâng cao suất chất lượng, tăng cường xuất cho DN địa bàn tỉnh Lào Cai 96 5.6 Chương trình KH&CN số lĩnh vực “cơng nghệ nổi” địa bàn tỉnh Lào Cai 97 5.7 Chương trình điều tra bản, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường 98 5.8 Chương trình khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý 99 5.9 Chương trình KH&CN phục vụ GD&ĐT .100 5.10 Chương trình KH&CN phục vụ Y dược 101 5.11 Chương trình phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 .101 5.12 Đề án đổi chế quản lý KH&CN tỉnh Lào Cai 102 5.13 Đề án xây dựng phát triển đơn vị NC&TK địa bàn Tỉnh 103 5.14 Đề án xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Lào Cai 103 20 104 Phần thứ năm 105 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 105 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Phần thứ sáu .113 PHỤ LỤC 113 NHU CẦU PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 20112020 113 1.Mục tiêu phát triển Tỉnh nhu cầu KH&CN .113 2.Phương hướng phát triển ngành/lĩnh vực nhu cầu KH&CN 113 2.1 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực NN&PTNT 114 2.2 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực CN-TTCN 116 2.3 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch 119 2.4 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực kết cấu hạ tầng phát triển đô thị 121 2.5 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội 121 2.6 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực XH&NV, khoa học quản lý .122 2.7 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực BVMT BĐKH 122 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG Sơ đồ Khung phân tích Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển KH&CN Sơ đồ Nội dung Quy hoạch phát triển KH&CN Sơ đồ Sơ đồ hệ thống quản lý nhà nước KH&CN tỉnh Lào Cai 31 Bảng Tình hình sử dụng đất tỉnh Lào Cai 23 Bảng Dân số tỉnh Lào Cai phân theo giới tính, thành thị nơng thơn .26 Bảng Lực lượng lao động tỉnh Lào Cai theo trình độ chun mơn (%) .27 Bảng Cơ cấu lao động (%) theo khu vực Lào Cai so với nước (2000-2008) 28 Bảng Cơ cấu chuyển dịch cấu kinh tế (%) 29 Bảng Các mặt hàng XNK địa bàn Tỉnh .29 Bảng Các đơn vị thực hoạt động KH&CN tỉnh Lào Cai 36 Bảng Cơ cấu (số lượng) trình độ cán tỉnh Lào Cai (2005-2009) .39 Bảng Cơ cấu (%) trình độ cán tỉnh Lào Cai (2005-2009) 39 Bảng 10 Cơ cấu nguồn thu tổ chức KH&CN (tr.đ.) 40 Bảng 11 Cơ cấu chi tổ chức KH&CN (tr.đ.) 40 Bảng 12 Kinh phí đầu tư cho KH&CN vùng TDMNBB (tỷ đồng) 41 Bảng 13 Kinh phí nghiệp KH&CN giai đoạn 2005-2009 (tr.đ.) 41 Bảng 14 Trị giá TSCĐ tổ chức KH&CN (2005-2009) (tr.đ.) 42 Bảng 15 Đầu tư vào TSCĐ đơn vị KH&CN (tr.đ.) 42 Bảng 16 Thực đề tài, dự án KH&CN (2005-2009) .45 Bảng 17 Mục tiêu phát triển tổ chức KH&CN đến năm 2015 2020 68 Bảng 18 Các ngành/ sản phẩm chủ lực triển vọng Lào Cai .72 Bảng 19 Tỷ lệ đóng góp thành tố GDP .75 Bảng 20 PA quy hoạch đóng góp KH&CN vào GDP .76 Bảng 21 Các PA quy hoạch vốn đầu tư TXH cho KH&CN (% GDP) 77 Bảng 22 Các thông số phương án quy hoạch vốn TXH đầu tư cho KH&CN 77 Bảng 23 Phương án tỷ lệ NSNN/NNSNN đầu tư cho KH&CN .77 Bảng 24 Phương án nhân lực KH&CN/tổng số lao động làm việc ngành kt 78 Bảng 25 Tổng hợp phương án quy hoạch 79 Bảng 26 Phân kỳ kinh phí đầu tư cho chương trình/đề án KH&CN 102 MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT CGCN chuyển giao công nghệ CNC công nghệ cao CNH-HĐH cơng nghiệp hóa – đại hóa CNSH cơng nghệ sinh học DN doanh nghiệp KH&CN khoa học công nghệ KT-XH kinh tế - xã hội NC&TK nghiên cứu triển khai SHTT sở hữu trí tuệ SX-KD sản xuất – kinh doanh TBKH tiến khoa học TC-ĐL-CL tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng TCH tồn cầu hóa TDMNBB trung du miền núi Bắc Tỉnh tỉnh Lào Cai UBND Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Trong nhiều năm qua, Khoa học Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh, quốc phòng bảo vệ mơi trường sinh thái Tỉnh Tuy vậy, đóng góp KH&CN vào phát triển KT-XH mức khiêm tốn so với nhu cầu đặt từ phát triển KT-XH Tỉnh Đặc biệt giai đoạn 2011-2020, trước yêu cầu tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, thách thức từ bối cảnh quốc tế, nước vùng TDMNBB đặt cho Tỉnh, KH&CN cần phải trở thành yếu tố then chốt, động lực trình xây dựng lực phát triển Tỉnh Đề án “Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai đoạn 2011-2020” nhằm phục vụ mục tiêu đề Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, Quy hoạch phát triển ngành/sản phẩm Tỉnh đến năm 2020 Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020 Như vậy, Quy hoạch phát triển KH&CN Lào Cai giai đoạn 2011-2020 phận hợp thành Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, đồng thời phận hữu Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020 Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 đưa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển phương án quy hoạch, hệ thống giải pháp chương trình/ đề án trọng tâm để xây dựng hệ thống KH&CN có lực quản lý có hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ KH&CN Tỉnh, ngành lĩnh vực KTXH trọng điểm Tỉnh, bước đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH kinh tế khai thác hiệu nguồn lực Tỉnh Nhằm thống Quy hoạch phát triển KH&CN Tỉnh với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Tỉnh Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 xây dựng dựa quan trọng sau đây: Thứ nhất, phát triển KH&CN cấp quốc gia - Luật Khoa học Công nghệ (được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ thơng qua ngày 9/6/2000) - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 272/2003/QĐ-TTg, ngày 31/12/2003 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến năm 2010 - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 phê duyệt Đề án Đổi chế quản lý KH&CN - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 phê duyệt phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn năm 2006 – 2010 - Định hướng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020 Thứ hai, phát triển KT-XH Tỉnh Nhà nước liên quan đến Tỉnh - Các Nghị quyết, đề án, quy hoạch phát triển vùng: + Nghị số 37-NQ/TW Bộ Chính trị phương hướng phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng TDMNBB đến năm 2010 + Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 37NQ/TW Bộ Chính trị + Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng TDMNBB đến năm 2020 + Các chiến lược, kế hoạch phát triển hai hành lang vành đai kinh tế + Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/2/2008 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành số chế, sách hỗ trợ phát triển KT-XH tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 + Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 Thủ tướng Chính phủ + Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020” - Các văn tỉnh Lào Cai: + Dự thảo Báo cáo Chính trị BCH Đảng khóa XIII trình đại hội đại biểu Đảng tỉnh Lào Cai lần thứ XIV (2011-2015), tháng 5/2010 + Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2009 + Tỉnh ủy Lào Cai (số 175-Ctr/TU ngày 04/6/2010), Chương trình tổ chức thực Thông báo kết luận số 234-TB/TW ngày 01/4/2009 Bộ Chính trị (khóa X) báo cáo kiểm điểm tình hình thực NQTW2 (khóa VIII) KH&CN nhiệm vụ giải pháp phát triển KH&CN từ đến năm 2020 + Các nghị Tỉnh ủy thu hút đầu tư; cơng tác xóa đói giảm nghèo, lao động, việc làm, đào tạo, dạy nghề xuất lao động; nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp; du lịch; xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; phát triển thành phố Lào Cai, + Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tỉnh Lào Cai: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khai thác chế biến khoáng sản, quy hoạch phát triển rau, hoa, thuốc lá, v.v Thứ ba, lập, phê duyệt quản lý quy hoạch 10 - Phối hợp với Sở KH&CN Sở Công thương nghiên cứu đề xuất mơ hình liên kết GD&ĐT với KH&CN SX-KD, tăng cường liên kết với khu vực - Phối hợp xây dựng chương trình “KH&CN phục vụ GD&ĐT tỉnh Lào Cai” 11 Sở Lao động, Thương binh Xã hội - Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sách phát triển nguồn nhân lực (ngành nghề, cấu trình độ,…) - Phối hợp thực “Chương trình phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Lào Cai” 12 Các Sở Xây dựng Giao thông vận tải - Định hướng cho đơn vị lĩnh vực tính tốn thiết kế quy hoạch, xây dựng dân dụng cơng nghiệp, cấp nước, xây dựng cơng trình giao thơng vận tải, cơng trình thủy lợi ứng dụng tiến KH&CN, CNC SX-KD - Định hướng cho đơn vị ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành giao thông, ứng dụng công nghệ phương tiện giao thông, phương tiện giao thơng vùng cao - Xây dựng hình thành số nhiệm vụ KH&CN (liên quan đến vật liệu tiên tiến, CNC,…) phục vụ phát triển ngành giai đoạn 2011-2020 13 UBND huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh - Tổ chức triển khai thực Kế hoạch phát triển KH&CN cấp huyện/thành phố phù hợp với đặc thù huyện/thành phố - Phối hợp với Sở KH&CN sở, ban, ngành khác thực tốt chương trình, kế hoạch cụ thể phát triển KH&CN - Thực văn quy phạm, chủ trương sách phát triển KH&CN Trung ương tỉnh Lào Cai 14 Các sở KH&CN, Trường Cao đẳng, THCN, truờng dạy nghề địa bàn tỉnh Lào Cai; DN hoạt động địa bàn tỉnh Lào Cai; tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh Lào Cai; số quan khác - Tổ chức triển khai thực Quy hoạch phát triển KH&CN phạm vi chức năng, quyền hạn tổ chức - Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết hoạt động KH&CN đơn vị thơng qua Sở KH&CN • Đánh giá, cập nhật cụ thể hóa quy hoạch - Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai định kỳ báo cáo UBND tỉnh Lào Cai kết việc thực quy hoạch KH&CN 109 - Quy hoạch để ngành, cấp xây dựng Kế hoạch phát triển KH&CN 05 năm năm phù hợp với định hướng phát triển chung Tỉnh - Quy hoạch cập nhập, cụ thể hoá bổ sung nội dung thường xuyên cho phù hợp với diễn biến phát triển KT-XH KH&CN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Ngày nay, KH&CN trở thành tảng nghiệp CNH-HĐH Năng lực quản lý, lực tiếp thu sáng tạo cơng nghệ góp phần quan trọng tạo nên sức cạnh tranh kinh tế quốc gia, vùng địa phương Vì vậy, việc xây dựng định hướng phát triển KH&CN có ý đến q trình đổi sản phẩm, đổi công nghệ xây dựng lực nội sinh nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng chiến lược phát triển KT-XH Tỉnh Lào Cai tỉnh có nhiều hội - tiềm địa kinh tế, người để phát triển, gần trung tâm văn hóa trị phía Nam Có thể nói Lào Cai hội tụ nhiều hội để mở mang kinh tế toàn diện tăng trưởng với nhịp độ cao Tuy nhiên, Lào Cai đối mặt với nhiều thách thức môi trường sinh thái mục tiêu an sinh - công xã hội Hiện trạng KH&CN Tỉnh, bên cạnh thành tựu, nhiều bất cập phải khắc phục, là: tỷ lệ nhân lực KH&CN mức khiêm tốn; trang thiết bị sở KH&CN địa phương vừ thiếu vừa lạc hậu; hoạt động CGCN đào tạo dạy nghề - kỹ thuật yếu; hệ thống quan KH&CN chưa thực phát triển thiếu liên kết với quan Trung ương địa phương khác, chí lĩnh vực Tỉnh Mục phát triển KT-XH Lào Cai GDP đến năm 2015 đạt gần 25.8000 tỷ đồng (theo giá HH), tăng trưởng GDP đạt 14,0%/năm đến năm 2020 đạt 45.000 tỷ đồng (theo giá HH), tăng trưởng GDP đạt 12,0%/năm Cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng Công nghiệp-Dịch vụ-Nông nghiệp Các quan điểm phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 là: phát triển KH&CN phải xuất phát từ mục tiêu KT-XH, góp phần xây dựng luận sách quản lý, dựa sở khai thác lợi so sánh Tỉnh, lựa chọn ưu tiên hợp lý nhập làm chủ công nghệ trọng đến tăng cường lực nội sinh KH&CN để tiến tới làm chủ số lĩnh vực KH&CN đáp ứng nhu cầu phát triển Tỉnh Mục tiêu tổng quát phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 nâng cao trình độ phát triển KH&CN Tỉnh lên mức trung bình nước theo số tiêu nhân lực KH&CN, mức đầu tư cho NC&TK để KH&CN đủ mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương trở thành động lực cho nghiệp CNH-HĐH tỉnh Lào Cai 110 Các chương/ đề án giải pháp thực quy hoạch phát triển KH&CN Tỉnh đưa khâu đột phá, tạo sưc bật đà thuận lợi trước mắt lâu dài cho trình phát triển bền vững Tỉnh Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sớm phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020/ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO UBND tỉnh Lào Cai Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020 UBND tỉnh Lào Cai Quy hoạch phát triển số ngành tỉnh Lào Cai đến năm 2020 (sử dụng đất, rau, hoa, thuốc lá, ) Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm Tổng cục thống kê & Bộ LĐ-TB&XH Thống kê lao động việc làm Đánh giá Trình độ Cơng nghệ Một số ngành chế biến Tỉnh Lào Cai, 2009 Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam Các Nghị Quyết Đảng KH&CN (Nghị TW2 khóa VIII Đảng KH&CN, ) Quy hoạch phát triển KH&CN đến năm 2020 số tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 tỉnh Thái Bình, TP.Hải phòng 10 RAND, 2006 The global technology revolution 2020, in-depth anlyses 11 Báo cáo tổng kết hoạt động sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2005-2009 12 Một số tài liệu Lào Cai trang web 13 Các văn quy phạp pháp luật 14 Các tài liệu trang Web tỉnh Lào Cai (www.laocai.gov.vn) 112 Phần thứ sáu PHỤ LỤC NHU CẦU PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020 Mục tiêu phát triển Tỉnh nhu cầu KH&CN Mục tiêu chung: Đến năm 2020 xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển vùng TDMNBB vào loại nước; thành phố Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế lớn, đô thị đại tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng-Quảng Ninh, địa bàn quan trọng hợp tác giao lưu kinh tế với Trung Quốc quốc tế Vùng nước; vấn đề văn hoá - xã hội giải tốt, môi trường tự nhiên bảo vệ, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm, trị ổn định, bảo vệ vững chủ quyền quốc gia Nhu cầu KH&CN  KH&CN góp phần tăng nhanh mức thu nhập bình quân (GDP/đầu người) cao trung bình chung nước vào năm 2015 2020, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế Tỉnh  KH&CN đóng góp vào việc tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng giá trị gia tăng mặt hàng xuất Tỉnh  Tạo nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo 100% người dân dùng nước hợp vệ sinh vào năm 2020  Giải vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, bệnh viện, khu công nghiệp, làng nghề truyền thống; tăng tỷ lệ che phủ rừng  Bảo tồn sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, di sản văn hóa  KH&CN làm động lực phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng bảo đảm; nâng cao lực lãnh đạo Đảng, quyền cấp Phương hướng phát triển ngành/lĩnh vực nhu cầu KH&CN Nhu cầu KH&CN ngành, lĩnh vực tỉnh Lào Cai xây dựng sở: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020; mục tiêu phát triển tiểu vùng tỉnh Lào Cai; mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tỉnh Lào Cai; định hướng phát triển KH&CN Việt Nam Nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lào Cai thời gian tới phải: Thứ nhất, làm rõ vấn đề liên quan đến đặc thù riêng có tỉnh Lào Cai Thứ hai, hướng vào phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, phát triển ngành, lĩnh vực, khu cụm kinh tế Tỉnh Thứ ba, hướng vào phục vụ ngành/sản phẩm chủ lực triển vọng Tỉnh 113 Thứ tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm mang thương hiệu “Lào Cai” Thứ năm, giải việc làm nâng cao suất lao động Thứ sáu, bảo vệ môi trường sinh thái phòng chống tượng BĐKH Thứ bảy, trở thành “công cụ” hữu hiệu trực tiếp phục vụ chương trình, dự án ưu tiên phát triển Tỉnh đến năm 2020 2.1 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực NN&PTNT Trồng trọt chăn nuôi  Nghiên cứu quy hoạch vùng chuyên canh, thâm canh, sản xuất trồng sạch; vùng chăn nuôi địa bàn tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu, xây dựng phát triển vùng chuyên canh sản xuất giống lúa tốt tỉnh lào Cai  Nghiên cứu xây dựng mơ hình chun lúa lúa ln canh với loại trồng khác số vùng địa bàn tỉnh Lào Cai; chọn lọc, ứng dụng giống lúa suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất  Nghiên cứu chọn lọc, bảo tồn nhân rộng số giống lúa đặc sản địa phương (Séng Cù, Khẩu nậm xít, Chăm Pét, )  Nghiên cứu quy hoạch lương thực lúa địa bàn tỉnh Lào Cai; chọn lọc thích nghi giống có suất cao, chất lượng tốt  Nghiên cứu phát triển loại công nghiệp phù hợp với điều kiện vùng tiểu vùng khí hậu địa bàn tỉnh Lào Cai (đậu tương, chè, ) phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy chế biến đồng thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân  Nghiên cứu lai tạo, địa hóa số giống chè nhập nội (từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản) vào địa bàn, số giống chè đặc sản  Nghiên cứu chọn lọc mở rộng diện tích trồng số giống chè đặc trưng có chất lượng tốt (chè tuyết Shan, chè Bát tiên, chè An Tuyên )  Nghiên cứu, chọn tạo mở rộng diện tích trồng số giống đậu tương có suất chất lượng cao  Phát triển ứng dụng CNC cho vùng trồng rau màu ôn đới, ăn SaPa Bắc Hà nho, đào, mận, mơ, táo (đặc biệt đặc sản mận Bắc Hà)  Nghiên cứu xây dựng mơ hình cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị thu nhập cao, hình thành trang trại ăn vừa nhỏ  Nghiên cứu, chọn tạo phát triển số loại cảnh, hoa tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu, chọn tạo giống cỏ cho suất cao chất lượng tốt phục vụ nhu cầu chăn nuôi đàn đại gia súc Tỉnh 114  Nghiên cứu bảo tồn phát triển loại hương liệu, dược liệu quý địa bàn tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ phòng trừ sâu bệnh cho trồng có tính thân thiện với mơi trường, biện pháp bảo vệ tổng hợp (IPM)  Nghiên cứu, áp dụng quy trình sản xuất, quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam trình hội nhập quốc tế  Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ sử dụng phân bón hữu thay hợp lý phân bón hố học, trì, làm giàu dinh dưỡng đất sản xuất nơng nghiệp  Nghiên cứu phát triển thị trường xuất sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu xây dựng mơ hình chăn ni có quy mô hiệu nhằm nâng cao chất lượng đồng sản phẩm xuất chuồng  Nghiên cứu giải pháp nâng cao suất quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi  Nghiên cứu áp dụng mơ hình chăn ni tiên tiến, quy mơ cơng nghiệp  Nghiên cứu áp dụng giải pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  Thử nghiệm, phát triển số loại vật ni có giá trị kinh tế cao địa bàn tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN để nâng cấp, đại hoá hệ thống thuỷ nông, thủy lợi nâng cao hiệu suất hệ thống  Nghiên cứu ứng dụng CNC, đặc biệt CNSH trồng trọt chăn nuôi Thủy sản  Nghiên cứu chọn tạo, phát triển giống thủy sản cho suất cao chất lượng tốt số địa điểm thích hợp  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến việc tạo giống thuỷ sản cho suất cao, hiệu lớn  Nghiên cứu nhân rộng mơ hình ni cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi, ) số địa phương có nguồn nước lạnh địa bàn Tỉnh  Nghiên cứu, thử nghiệm số mơ hình ni tơm, cá nước cho suất cao chất lượng tốt địa bàn  Nghiên cứu xây dựng số mơ hình ni thâm canh tổng hợp số lồi cá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản địa phương Lâm nghiệp 115  Nghiên cứu phát triển loại lâm sản gỗ, giống rừng phù hợp nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng phương án mở rộng diện tích rừng kinh tế  Nghiên cứu ứng dụng CNSH nhân giống, chăm sóc bảo vệ lâm nghiệp  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hệ động, thực vật núi Hoàng Liên, Vườn Quốc gia Hoàng Liên,…  Nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển lâm nghiệp thị trường lâm sản điều kiện hội nhập, định hướng phát triển loại sản phẩm hàng hoá chủ yếu sản xuất  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý rừng 2.2 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực CN-TTCN Công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp  Nghiên cứu quy hoạch vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho DN chế biến công nghiệp, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng núi  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch, sơ chế sản phẩm rau, hoa nhằm điều tiết thị trường tươi phục vụ cơng nghiệp chế biến có chất lượng cao  Nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN, đổi công nghệ DN chế biến nông, lâm sản chè, sắn, thuốc lá, bột giấy, ván nhân tạo  Nghiên cứu sở khoa học cho việc hình thành trung tâm chế biến chè CNC tỉnh Lào Cai  Ứng dụng tiến KH&CN xử lý nước thải số nhà máy chế biến công nghiệp sắn, bột giấy,  Nghiên cứu, ứng dụng CNC DN chế biến thức ăn gia súc, dầu thực vật, tinh bột sắn, rau, quả, thịt, ứng dụng công nghệ chế biến ngô tiên tiến nhằm nâng cao giá trị ngô hàng hoá  Nghiên cứu áp dụng CNC sở giết mổ chế biến gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương, khách du lịch xuất  Nghiên cứu ứng dụng KH&CN nhà máy thuộc da chế biến sản phẩm từ da  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến sản phẩm từ gỗ nhằm tăng tỷ lệ sử dụng gỗ Cơng nghiệp khai thác, chế biến khống sản 116  Nghiên cứu lập đồ cụ thể chất lượng trữ lượng loại khoáng sản  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác, tuyển số quặng chủ yếu: quặng apatit, quặng đồng, quặng sắt, quặng cao lin, fenspat  Nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN chế biến khoáng sản với suất cao, chi phí sản xuất thấp, tiết kiệm tài nguyên giảm thiểu ô nhiễm môi trường  Nghiên cứu xây dựng sách đa dạng hóa nguồn đầu tư vào khai thác, chế biến khoáng sản Công nghiệp sản xuất VLXD  Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, quy hoạch vùng sản xuất VLXD từ nguyên liệu địa phương  Nghiên cứu ứng dụng CNC sở sản xuất xi măng, gạch tuynel, gạch không nung, sở sản xuất bê tông đúc sẵn, đá xẻ, đá xây dựng, cát sỏi,  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, đại sản xuất ván ép, sản phẩm từ gỗ  Nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN sản xuất vật liệu phi gỗ tự nhiên Cơng nghiệp hố chất phân bón  Nghiên cứu quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp hóa chất phân bón địa bàn tỉnh phù hợp cân đối hài hòa với phát triển cơng nghiệp hóa chất theo vùng nước  Ứng dụng tiến KH&CN nhà máy sản xuất hóa chất địa bàn Tỉnh đặc biệt phốt vàng  Ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK Cơng nghiệp khí luyện kim  Ứng dụng tiến KH&CN nhà máy khí sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp, máy mỏ, phương tiện vận tải  Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cao, áp dụng sở sản xuất, lắp đặt đồ điện gia dụng, hàng điện tử địa bàn Tỉnh  Ứng dụng tiến KH&CN sở sản xuất nông cụ huyện, thị trấn  Ứng dụng KH&CN, công nghệ sở luyện đồng, vàng, bạc, đúc đồng  Nghiên cứu bước áp dụng tiến KH&CN nhà máy sản xuất hợp kim đồng, sản xuất feso đất hiếm, feso molipden 117  Ứng dụng công nghệ nhà máy gang thép, luyện thép Công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước  Nghiên cứu đánh giá tiềm thủy điện tỉnh khả khai thác tiềm giai đoạn 2011-2020  Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thủy điện nhỏ vừa với địa hình sơng, suối Lào Cai  Nghiên cứu tổng hợp vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng, vận hành quản lý hệ thống thủy điện nhỏ vừa  Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới điện địa bàn tỉnh, hệ thống trạm biến áp, hệ thống đường dây tải với tổn thất điện nhỏ  Nghiên cứu xây dựng mơ hình quản lý điện phù hợp với địa bàn tỉnh Lào Cai  Ứng dụng KH&CN việc hoàn thiện, nâng cấp nhà máy thuỷ điện có  Nghiên cứu chế, sách nhằm huy động nguồn lực Tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nhỏ vừa  Ứng dụng công nghệ nhà máy nước có để tăng công suất, chất lượng nước cấp cho công nghiệp dân dụng Công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống  Nghiên cứu xây dựng quy hoạch làng, nghề truyền thống, sở bước phát triển công nghiệp vừa nhỏ nông thôn theo hướng cơng nghệ tiên tiến, hình thành nhiều điểm cơng nghiệp gắn với thị trấn, có quy mơ lớn liên xã xã làm vệ tinh cho DN lớn  Ứng dụng công nghệ mới, đại số ngành công nghiệp nông thôn, tiến KH&CN sản xuất sản phẩm truyền thống ngành dệt, may, thêu hàng thổ cẩm truyền thống theo làng nghề Sa Pa, Bắc Hà, Văn Bàn số địa phương vùng cao khác  Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thương mại nhằm tạo thương hiệu cho sản phẩm rượu thóc Thanh Kim (Sa Pa), rượu Bản Phố (Bắc Hà), rượu San Lùng (Bát Xát) sản phẩm dệt, may, thêu truyền thống theo làng nghề, dân tộc địa phương  Ứng dụng KH&CN vào số mặt hàng phục vụ khách du lịch xuất túi, cặp sách, giầy da  Ứng dụng tiến KH&CN nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hấp dân khách hàng, tăng sức cạnh tranh thị trường sản phẩm thủ công, mỹ nghệ tỉnh Lào Cai 118  Ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề 2.3 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch Thương mại  Nghiên cứu thực trạng thị trường xuất nhập giải pháp tăng thị phần sản phẩm địa phương  Nghiên cứu mở rộng thị trường số sản phẩm mang thương hiệu “Lào Cai”  Nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết kinh tế với địa phương vùng TDMNBB Hà Nội  Nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lào Cai lĩnh vực thương mại  Nghiên cứu quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng sở kỹ thuật phục vụ thương mại địa bàn Tỉnh  Nghiên cứu, đánh giá tác động trung tâm thương mại, siêu thị cụm thương mại, dịch vụ tổng hợp phát triển KT-XH địa phương  Nghiên cứu, đánh giá tác động dịch vụ thương mại nông thôn (mạng lưới chợ, cửa hàng hợp tác xã dịch vụ thương mại, chợ đầu mối nông sản, chợ biên giới, chợ vùng sâu, vùng xa, miền núi, ) phát triển KT-XH địa phương  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp tăng cường xuất với tốc độ cao bền vững Đẩy mạnh sản xuất mặt hàng xuất có lợi cạnh tranh đồng thời tích cực phát triển mặt hàng khác có tiềm thành mặt hàng xuất  Nghiên cứu đề xuất hình thành sàn giao dịch thương mại điện tử nối kết huyện, Tp kinh doanh mặt hàng chủ lực tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu giải pháp tăng cường hợp tác toàn diện với với tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu (Trung Quốc) lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng khu Thương mại Kim Thành-Bắc Sơn, khu hợp tác kinh tế Lào Cai - Hồng Hà; xây dựng cầu đường nối khu Thương mại Kim Thành Bắc Sơn; xây dựng đường cao tốc tuyến hành lang địa bàn tỉnh; hợp tác trao đổi khoa học, kỹ thuật nông, lâm nghiệp; hợp tác đầu tư thực số dự án liên doanh khai thác, chế biến khống sản, thuỷ điện; trao đổi thơng tin kinh tế, văn hoá, xã hội tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh  Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc nâng cấp, xây dựng cửa Quốc gia Mường Khương – Kiều Đầu lối mở có tiềm khác  Nghiên cứu giải pháp gắn kết phát triển thương mại với hoạt động sản xuất, hoạt động đầu tư khu vực Hành lang 119  Nghiên cứu giải pháp tăng cường phát triển sản phẩm chủ lực xuất có lợi tỉnh Lào Cai; gắn vùng sản xuất hàng hố nơng, lâm sản tập trung với việc quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông, lâm sản; phát triển ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ phục vụ du lịch xuất Dịch vụ Dịch vụ giao thông-vận tải  Ứng dụng công nghệ quản lý, tổ chức, điều hành giao thông-vận tải  Nghiên cứu ứng dụng KH&CN nhằm tăng cường lực vận tải đường sắt, đường bộ, đường sông, đảm bảo vận tải hàng hoá thiết yếu đến tận vùng sâu, vùng xa Đồng thời hạn chế tối đa rủi ro  Ứng dụng công nghệ phương tiện giao thông, liên lạc với hệ thống huy giao thơng Dịch vụ tài chính-ngân hàng  Đổi phát triển công nghệ dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tăng tốc độ lưu chuyển vốn kinh tế  Nghiên cứu giải pháp chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trọng trợ giúp DNV&N  Nghiên cứu mở rộng giao dịch điện tử ngân hàng người dân Dịch vụ bưu chính-viễn thông-thông tin liên lạc  Ứng dụng công nghệ dịch vụ liên lạc, truyền dẫn,  Ứng dụng cơng nghệ đại hóa hải quan, hải quan điện tử, phát triển sở hạ tầng thông tin, tạo địa bàn thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc hội tụ Lào Cai tìm kiếm hội đầu tư Du lịch  Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng mục tiêu: “Lào Cai điểm đến du lịch lý tưởng – dân tộc thân thiện – văn minh”  Nghiên cứu trạng loại hình du lịch tỉnh Lào Cai, đổi sản phẩm du lịch có  Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng loại hình du lịch (du lịch kết hợp) nhằm phát huy có hiệu mạnh du lịch Tỉnh du lịch thám hiểm, leo núi, hội nghị – hội thảo, nghiên cứu văn hoá, ; Phát triển du lịch gắn với việc bảo vệ, tơn tạo di tích lịch sử, văn hoá, khu bảo tồn thiên nhiên  Nghiên cứu giải pháp phát huy hiệu điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia quốc tế; du lịch chuyên đề như: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Sa Pa, tuyến du lịch sinh thái theo hướng Tả Van - Séo Mí Tỉ - Dền Thàng từ Sa Pa Lao Chải - Tả Van 120 đến Bản Hồ vào Thanh Phú - Nậm Sài, tuyến du lịch văn hố dân tộc theo hướng Đơng Bắc Tả Phìn….làm hạt nhân phát triển du lịch cho vùng TDMNBB  Ứng dụng công nghệ phục vụ khách đạt tiêu chuẩn quốc tế, phương thức quảng bá thương hiệu du lịch Lào Cai  Giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước du lịch  Giải pháp tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch  Giải pháp tăng cường hợp tác nước quốc tế lĩnh vực du lịch để phát triển, khai thác hiệu tuyến du lịch liên vùng lữ hành quốc tế 2.4 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực kết cấu hạ tầng phát triển đô thị  Nghiên cứu sở khoa học phục vụ quy hoạch xây dựng tuyến đường thuộc trục giao thông, đường vành đai, tuyến giao thông nội tỉnh  Nghiên cứu xây dựng phương án vận tải dọc sông Hồng, xây dựng cảng sông, phương án khai thác đoạn sông biên giới  Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ tưới thích hợp để tưới cho vùng đồi phần diện tích lúa chưa chủ động nước  Nghiên cứu ứng dụng KH&CN việc nạo vét kênh mương thủy lợi, kiên cố hóa hệ thống kênh mương  Nghiên cứu ứng dụng KH&CN vấn đề giữ nước phục vụ sản xuất sinh hoạt nông thôn  Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nguồn giữ nước, đường dẫn nước vùng cao, vùng núi đá vôi, vùng sâu, vùng xa, biên giới nhằm cung cấp đủ nước tưới cho lúa, rau màu, công nghiệp, nước sinh hoạt dân cư  Nghiên cứu ứng dụng KH&CN việc xây dựng cơng trình kè bờ sơng biên giới chống xói lở, bảo đảm an tồn đường biên sản xuất, đời sống nhân dân  Nghiên cứu ứng dụng CNSH xử lý nước thải, rác thải  Ứng dụng KH&CN q trình tính tốn, thiết kế quy hoạch vùng sản xuất, khu đô thị 2.5 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội  Nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu Tỉnh  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng lao động xuất tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý giáo dục, công tác giảng dạy, phương pháp dạy học 121  Nghiên cứu bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc, phong tục tập quán tốt địa bàn Tỉnh  Nghiên cứu phân tích đặc điểm sức khỏe nhân dân Lào Cai với lứa tuổi, bệnh thường gặp, vấn đề chuyển tuyến để có giải pháp thích hợp  Ứng dụng KH&CN chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh, vệ sinh mơi trường  Nghiên cứu khai thác giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc tỉnh Lào Cai, hạn chế tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần nhân dân  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giáo dục thể chất có chất lượng  Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn xây dựng chương trình phát truyền hình sở nâng cao tính trị, tư tưởng, thời sự, khoa học hấp dẫn chương trình  Ứng dụng thành tựu KH&CN công tác tuyên truyền, vận động, phát truyền hình 2.6 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực XH&NV, khoa học quản lý  Nghiên cứu vận dụng chủ trương, sách Đảng nhà nước vào tình hình cụ thể tỉnh Lào Cai  Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi cấu kinh tế (cây trồng, vật nuôi, ) phát triển KT-XH đời sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc  Nghiên cứu vấn đề niên, bình đẳng giới thời kỳ CNH-HĐH hội nhập quốc tế Tỉnh  Nghiên cứu vấn đề dân tộc, tôn giáo thời kỳ CNH-HĐH hội nhập quốc tế Tỉnh  Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực q trình cơng nghiệp hóa thị hóa nơng dân, nơng thơn, vùng dân tộc, mối quan hệ làng bản, v.v 2.7 Nhu cầu KH&CN lĩnh vực BVMT BĐKH  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý môi trường làng nghề, sở tiểu thủ công nghiệp địa bàn Tỉnh  Kiểm sốt sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc ni trồng thủy sản, hóa chất canh tác nông, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tạo lượng từ chất thải (hệ thống túi, hầm bio-gas, ) 122  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để sử lý môi trường khu, cụm công nghiệp, bãi rác thải địa bàn tỉnh  Về BĐKH: - Hồn thành việc đánh giá mức độ, tính chất; kịch BĐKH đánh giá tác động BĐKH phát triển địa phương; - Nghiên cứu giải pháp KH&CN ứng phó với BĐKH vùng dễ bị tổn thương địa bàn Tỉnh - Đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN BĐKH cấp, ngành - Nghiên cứu xây dựng sách chế khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học BĐKH lĩnh vực liên quan 123 ... DÂN TỈNH LÀO CAI ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020” Lào Cai, tháng 10 năm 2010 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ... dựng lực phát triển Tỉnh Đề án “Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai đoạn 2011-2020” nhằm phục vụ mục tiêu đề Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, Quy hoạch phát triển ngành/sản phẩm Tỉnh đến... HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020 65 1.Quan điểm phát triển KH&CN tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 65 1.1 .Phát triển KH&CN phải xuất phát từ mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020”, ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2020”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay