Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

69 4 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:42

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng Luật Đất đai năm 2013 Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất năm ngành, lĩnh vực, cấp, phù hợp với khả đầu tư huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí việc giao đất cho thuê đất để thực dự án đầu tư Ngoài ra, Luật quy định nội dung Kế hoạch sử dụng đất phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo bình đẳng hơn, cơng sử dụng đất nói chung, vấn đề hưởng lợi từ quy hoạch sử dụng đất đem lại nói riêng Để đảm bảo phù hợp với quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đồng thời đáp ứng yêu cầu mặt thời gian, tiến độ với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Trên sở Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND việc ban hành quy định trình tự thực đăng ký cơng trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện Căn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh phê duyệt danh mục cơng trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định Thông tư 29/2014/TT-BTNMT Ủy ban nhân dân thành phố Huế đạo Phòng Tài ngun Mơi trường, phòng ban liên quan, phối hợp đơn vị tư vấn Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành lập UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 “Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế” để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế lập thành hồ sơ (in giấy dạng số), gồm có: 1- Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 2- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/10.000 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế giao nộp lưu trữ, công bố tại: - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Tài nguyên Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Huế; - Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Huế Mục tiêu - Đánh giá đầy đủ trạng sử dụng đất năm 2017 phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thành phố Huế; - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Huế tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Phân bổ diện tích loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm kế hoạch 2018 đến đơn vị hành cấp phường; - Là sở pháp lý quan trọng để thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương năm 2018; - Làm sở để UBND thành phố Huế cân đối khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; loại thuế liên quan đến đất đai khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2018 Phạm vi giới hạn nghiên cứu Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng đất tồn thành phố Huế với diện tích 7.067,31 bao gồm 03 nhóm đất chính: [1]- nhóm đất nơng nghiệp; [2]- nhóm đất phi nơng nghiệp [3]- nhóm đất chưa sử dụng Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 3.1 Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai năm 2013; UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ TNMT việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ TNMT việc Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; - Nghị số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế việc thơng qua danh mục cơng trình, dự án cần thu hồi đất địa bàn tỉnh năm 2017 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích để thực cơng trình, dự án năm 2017 - Nghị số 38/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế việc thông qua danh mục cơng trình, dự án cần thu hồi đất địa bàn tỉnh năm 2018 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích để thực cơng trình, dự án năm 2018 3.2 Cơ sở thực tiễn, thông tin đồ - Quyết định 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị số 53/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Huế (Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế); - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế đến năm 2020 (Quyết định số 564/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế thời kỳ 2006 - 2020); - Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế; - Nghị Đại hội Đại biểu Đảng thành phố Huế nhiệm kỳ 2016 – 2020; UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 - Báo cáo số 21/BC-UBND ngày tháng năm 2016 UBND thành phố Huế tình hình kinh tế xã hội năm (2011 – 2015) kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 – 2020; - Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 UBND thành phố Huế tình hình thực năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; - Các công văn số 102/HĐND-THKT ngày 29/05/2017, Công văn số 177/HĐND-THKT ngày 25/8/2017, Công văn số 208/HĐND-THKT ngày 24/10/2017 Hội đồng nhân dân việc bổ sung danh mục cơng trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 - Các Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 28/7/2017, Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09/8/2017, Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 13/9/2017, Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/9/2017, Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 UBND tỉnh việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày tháng 08 năm 2016 ban hành quy định trình tự thực đăng ký cơng trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện - Kết kiểm kê đất đai, thành lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 kết thống kê đất đai hàng năm từ 2011 đến 2016; - Kết thực chương trình, dự án, nghiên cứu Trung ương địa phương có liên quan đến sử dụng đất địa bàn thành phố - Các văn pháp lý liên quan đến xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực địa bàn thành phố Huế Bố cục Báo cáo thuyết minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 gồm phần sau: Đặt vấn đề I Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội II Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 IV Giải pháp tổ chức thực kế hoạch sử dụng đất Kết luận kiến nghị UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Huế thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, trung tâm kinh tế, văn hóa, trị tỉnh Thừa Thiên Huế; có toạ độ địa lý từ 16 o30'45'' đến 16o24'00'' vĩ độ Bắc từ 107o31'45'' đến 107o38'00'' kinh độ Ðơng Thành phố có tổng diện tích tự nhiên 7.067,32 chiếm 1,41% diện tích tồn tỉnh, tổ chức thành 27 phường - Phía Tây Bắc đến Tây Nam giáp thị xã Hương Trà; - Phía Đơng Bắc giáp huyện Phú Vang; - Phía Nam Đông Nam giáp thị xã Hương Thủy Thành phố Huế nằm trục Bắc - Nam tuyến đường bộ, đường hàng không, đường sắt đường biển; cách Hà Nội 675km phía Bắc cách thành phố Hồ Chí Minh 1060km phía Nam Thành phố nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung kết nối với trung tâm kinh tế phát triển nhanh khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Đà Nẵng, khu kinh tế Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quất Bên cạnh thành phố nằm tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nối liền Việt Nam với nước Thái Lan, Lào, Myanma Thành phố Huế có vị trí địa lý thuận lợi có vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế - xã hội quy mơ tồn tỉnh khu vực miền Trung Với lợi trên, thành phố Huế xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng năm 2009 Bộ Chính trị thành phố Huế trở thành khu vực đô thị trung tâm đô thị Thừa Thiên Huế với đô thị vệ tinh thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà thị trấn Thuận An theo Quyết định số 649/2014/QĐ-TTg ngày tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ Hình 2.1: Bản đồ hành thành phố Thừa Thiên Huế (Nguồn: Trang thơng tin điện tử UBND thành phố Huế) UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 1.1.2 Địa hình địa mạo Thành phố Huế nằm vùng đồng hẹp địa hình có độ dốc từ Tây sang Đơng Thành phố hình thành trung tâm dãi đồng hẹp hạ lưu sơng Hương hai dạng địa hình chính: * Địa hình đồi thấp xâm thực bóc mòn phát triển đá trầm tích, phân bố phía Tây thành phố Huế, thuộc phường Thuỷ Xuân, An Tây * Địa hình đồng tích tụ phân bố phía Bắc Đơng thành phố Huế, chia thành khu vực Bắc sơng Hương Nam sơng Hương - Khu vực Bắc sơng Hương có địa hình phẳng Khu vực kinh thành có cao độ xây dựng trạng từ +1,8m đến +3,5m Phường Phú Hiệp, Phú Cát có cao độ nền xây dựng từ 2,7m đến 3,5m Một số khu vực có cốt +2m thường xuyên bị ngập lũ - Khu vực Nam sông Hương: cao độ chênh lệch lớn từ +2,5m đến +7,5m, cá biệt có số đồi thoải cao độ +12m đến +18m 1.1.3 Khí hậu Thành phố Huế vùng có khí hậu chuyển tiếp khí hậu miền Bắc khí hậu miền Nam, từ đồng ven biển lên vùng núi cao Chế độ khí hậu, thuỷ văn có đặc tính biến động lớn mang đặc trưng vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm Đây xem vùng có khí hậu khắc nghiệt Việt Nam Đặc điểm bật khí hậu thành phố Huế lượng mưa lớn nước, vùng đồng hẹp thường chịu nhiều lũ lụt mà việc hạn chế ngập khó khăn Nhiệt độ trung bình hàng năm thành phố Huế khoảng 25,2°C + Mùa nóng: từ tháng đến tháng 9, chịu ảnh hưởng gió Tây Nam nên khơ nóng, nhiệt độ cao Nhiệt độ trung bình tháng nóng từ 27°C 29°C, tháng nóng (tháng 5, 6) nhiệt độ lên đến 38°C - 41°C + Mùa lạnh: từ tháng 10 đến tháng năm sau, chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc nên mưa nhiều, trời lạnh Nhiệt độ trung bình mùa lạnh vùng đồng 20°C - 22°C Về chế độ mưa, lượng mưa trung bình khoảng 2.800 mm/năm Mùa mưa tháng đến tháng năm sau, mưa phân bố không tháng; chủ yếu tháng 10, tháng 11 có lượng mưa lớn (chiếm tới 30% lượng mưa năm) Độ ẩm trung bình năm 85% - 86% Đặc điểm mưa Huế mưa không đều, lượng mưa tăng dần từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam tập trung vào số tháng với cường độ mưa lớn, dễ gây lũ lụt, xói lở Huế chịu ảnh hưởng hướng gió gió mùa Tây Nam (bắt đầu từ tháng đến tháng 7, gió khơ nóng, bốc mạnh gây khơ hạn kéo dài) gió mùa Đơng Bắc (bắt đầu từ tháng đến tháng năm sau, gió thường kèm theo mưa làm cho khí hậu lạnh, ẩm, dễ gây lũ lụt) Bão xuất hàng năm, trực tiếp đổ gây ảnh hưởng tới thành phố từ tháng đến tháng - 10 UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 1.1.4 Thủy văn Thành phố Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thuỷ văn hệ thống sông Hương Sông Hương có nhánh là: sơng Bồ, sơng Tả Trạch sông Hữu Trạch; bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn chảy qua trung tâm thành phố Huế Con sơng có diện tích lưu vực 2.830km2, chiếm 56% diện tích tồn tỉnh Thừa Thiên Huế Chiều dài sơng 104 km, độ cao bình qn lưu vực 330m, độ dốc bình quân lưu vực 2,85% Chiều dài lưu vực 63,5km, chiều rộng bình quân lưu vực 44,6km Hệ thống sông Hương chảy qua địa bàn thành phố Huế lưu vực đồng thấp trũng, mùa mưa lũ nước sông dâng cao từ 4m (riêng đỉnh lụt năm 1999 mực nước dâng cao 6m) làm ngập tràn khu dân cư, vùng sản xuất gây thiệt hại hệ thống sở hạ tầng thành phố, sau nước chảy biển qua cửa Thuận An Điều kiện thuỷ văn sơng Hương: - Lưu lượng dòng chảy: Qmax = 1.600 m3/s Qmin = - m3/s - Mực nước: Hmax = +5,58 m Hmin = +0,3 m; HmaxTB năm = +3,97 m 1.2 Các nguồn tài nguyên 1.2.1 Tài nguyên đất Theo kết điều tra thổ nhưỡng, thành phố Huế có tiểu vùng địa lý thổ nhưỡng: tiểu vùng đất đỏ vàng tiểu vùng đất phù sa - Đất đỏ vàng (đất Feralit): hình thành từ sản phẩm phong hố nhiều loại đá mẹ khác Đặc điểm chung nhóm đất đỏ vàng chua, khả hấp phụ không cao; hàm lượng sắt, nhơm tích luỹ tương đối cao; kim loại kiềm kiềm thổ bị rửa trôi mạnh Đất đỏ vàng bao gồm 06 loại đất chủ yếu sau: + Đất đỏ vàng phát triển đá granitiod Đất có thành phần giới thuộc loại thịt nhẹ, cấu trúc viên - hạt, có cục tảng Đất tương đối chua (pHKCl = 3,7 - 5), hàm lượng mùn (0,5 – 3%) + Đất đỏ vàng phát sinh từ phiến đá sét Do loại đất đưa vào khai thác, sử dụng lâu đời nên xảy tượng xói mòn, tầng đất mỏng Hiện nhiều vùng đồi trọc bị kết von, đá ong hoá trơ sỏi đá Đất chua (pHKCl = – 4,5), nghèo mùn (0,7 – 1%) + Đất vàng nhạt cát kết, cát - bột kết, cuội kết Tầng đất phổ biến mỏng (30 – 50m), vùng có thảm thực vật dày che phủ tầng dày đạt tới 70 – 100 cm Đất có thành phần giới nhẹ vừa, cấu trúc hạt – viên, cục Đất chua (pHKCl = 4,5 – 5), nghèo mùn (0,8 – 1%) + Đất đỏ vàng hình thành sa phiến thạch Tầng đất phần lớn mỏng (16,5m) 26,94 14,50 390,67 1.2 Đất khu quy hoạch, khu đô thị thuộc phường Xuân phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Kim Long (từ 14->16,5m) 12,20 24,00 292,75 UBND thành phố Huế Trang 62 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 1.3 Đất xen ghép (Đường phố loại 3, nhóm đường 3B) Cho thuê đất Các nguồn thu khác B 1,54 39,70 61,10 Tổng nguồn chi - Đền bù đất trồng lúa 107,54 1,30 1171,02 139,80 - Đền bù đất trồng hàng năm 48,17 0,90 43,35 - Đền bù đất trồng lâu năm 37,64 0,90 33,88 - Đền bù đất đô thị 15 24,00 360,00 Chi phí đầu tư hạ tầng 23,46 3,20 75,07 Cân đối thu/chi UBND thành phố Huế 92,42 Trang 63 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 IV GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Giải pháp tuyên truyền Sau kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố tổ chức thơng báo phòng ban chun mơn, tổ chức trị, đồn thể, tổ chức khác để công bố kế hoạch, công khai kế hoạch UBND thành phố phương tiện thông tin đại chúng, panô, lồng ghép với hoạt động tổ chức trị - xã hội, để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết kế hoạch, thực kế hoạch duyệt 4.2 Các giải pháp nguồn nhân lực, vốn đầu tư - Xây dựng thực đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai phường để đáp ứng yêu cầu đổi ngành - Chú trọng công tác đào tạo cán chun mơn có đủ lực lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu chất lượng - Nâng cao lực cho cán quản lý, giám sát thực điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phê duyệt - Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán lập, thực giám sát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất địa phương - Lựa chọn chủ đầu tư chiến lược, có đủ tiềm tài để thực cơng trình dự án giao Tăng cường quảng bá tiềm năng, mạnh, định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố tạo điều kiện q trình giải phóng mặt để thu hút nguồn đầu tư, lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ - Huy động nhiều nguồn vốn quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, để đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, khơng dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa bàn - Vận dụng linh hoạt chế, sách việc bồi thường thiệt hại, tái định cư tỉnh ban hành áp dụng địa bàn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt dự án, sớm triển khai xây dựng đưa vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa bàn năm - Thực huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất vị trí đắc địa, khu vực trục giao thơng, trung tâm thành phố, chợ, đất đô thị để tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, phát triển thương mại dịch vụ… - Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng cơng trình dự án phục vụ cho mục đích cơng cộng, dân sinh như: giao thơng, nhà sinh hoạt cộng động, khu vui chơi giải trí UBND thành phố Huế Trang 64 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 4.3 Giải pháp sách - Thực sách ưu đãi hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến khu tái định cư, phải tốt nơi cũ hổ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc sở sản xuất kinh doanh - Áp dụng đầy đủ, sách pháp luật đất đai để nhiều đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản, người thu nhập thấp, đối tượng sách, hộ nghèo hưởng lợi để sớm lấp đầy khu đất ở, an sinh xã hội nguồn thu ngân sách quan trọng - Khuyến khích nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi quản lý có nguồn thu ngân sách - Vấn đề bồi thường đất đai cần phải thực cơng khai, thực trình tự theo qui định pháp luật, xác định nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm xác, chi trả đối tượng quy định bảng giá nhà nước 4.4 Giải pháp khoa học công nghệ để bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường - Tăng cường đầu tư ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến công tác quản lý đất đai hồn thiện sở liệu thơng tin thuộc tính đất đai, rà sốt chặt chẽ, xác trạng sử dụng loại đất kiểm kê, thống kê đất đai - Kiểm soát chặt chẽ thiết bị công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lượng, nguyên liệu, hỗ trợ đổi công nghệ, xây dựng thương hiệu, tăng cường tra, kiểm tra xử lý sở xả chất thải ô nhiễm môi trường - Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, tích cực trồng xanh, xử lý nghiêm hành vi huỷ hoại mơi trường sinh thái - Có giải pháp lâu dài xử lý nước thải sinh hoạt, bệnh viện, hệ thống thoát nước khu dân cư - Thực nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư, cơng trình, nghiên cứu ứng dụng quy trình, giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm tra thường xuyên việc thực xử lý kịp thời trường hợp vi phạm - Xây dựng tổ chức thực chương trình bảo vệ môi trường 4.5 Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực - Các chủ đầu tư cơng trình dự án cần phối hợp chặt chẽ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để thực đo đạc, kiểm đếm tài sản, cối, hoa màu đất ứng vốn kịp thời để chi trả đối tượng bị thu hồi đất UBND thành phố Huế Trang 65 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 - Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực dự án - Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đất đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất để ổn định sống, n tâm cơng tác - Kiểm sốt chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích khác khơng quy hoạch duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu đặc biệt diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp - UBND phường theo kế hoạch sử dụng đất thành phố duyệt, tổ chức triển khai thực kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành cấp mình, thực kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật - Cập nhật liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai sở để giúp cho UBND cấp, quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý nhà nước đất đai - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Kiên xử lý trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật UBND thành phố Huế Trang 66 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế xây dựng dựa sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 – 2020 thành phố Huế kế thừa kết quy hoạch, dự án phát triển ngành xử lý cụ thể chi tiết thực địa đồ cấp hành địa bàn thành phố Huế để bố trí mặt cụ thể cho nhu cầu sử dụng đất nên tính khả thi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tương đồng với dự án đầu tư sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế thể định hướng sử dụng đất địa bàn thành phố, thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ổn định trị, đồng thời cơng cụ quan trọng UBND thành phố Huế thực việc quản lý toàn đất đai theo quy hoạch, kế hoạch pháp luật “Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định Điều 61 Điều 62 Luật Đất đai năm kế hoạch đến đơn vị hành cấp xã, phường Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh” Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế sở để chuyển dịch cấu kinh tế theo tiểu vùng thành phố Huế, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố đảm bảo kinh tế thành phố Huế phát triển phù hợp với kinh tế chung tỉnh II KIẾN NGHỊ Để thực đạt kết cao Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố, kiến nghị: - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế - Đầu tư đồng kết cấu xây dựng sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu tiên dành đất cho nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sở ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sử dụng đất bền vững UBND thành phố Huế Trang 67 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế để UBND thành phố Huế có sở thực vai trò quản lý nhà nước đất đai địa phương UBND thành phố Huế Trang 68 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (Kèm theo hệ thống bảng biểu) HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018) UBND thành phố Huế Trang 69 ... hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/10.000 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. 2050; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (201 1-2 015) tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị số 53/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay