(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

111 11 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 09:03

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN ĐÌNH BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Nội - Năm 2018 i BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN ĐÌNH BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIẾN CƢỜNG Nội - Năm 2018 ii CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hƣớng dẫn chính: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Cƣờng Cán chấm phản biện 1: Phó giáo sƣ, Tiến sĩ Đỗ Thị Tám Cán chấm phản biện 2: Phó giáo sƣ, Tiến sĩ Phạm Đình Binh Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 iii Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đình Bình iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC 1.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 1.1.2 Những đặc điểm, nguyên tắc trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.1.3 Vai trò quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ tài nguyên môi trƣờng 12 1.1.4 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại hình quy hoạch khác14 1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ 17 1.2.1 Quy hoạch sử dụng đất nƣớc ta giai đoạn trƣớc Luật Đất đai 2013 17 1.2.2 Quy hoạch sử dụng đất nƣớc ta theo Luật Đất đai 2013 22 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 28 1.3.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nƣớc giới 28 1.3.2 Tình hình thực Quy hoạch sử dụng đất đai Việt Nam 32 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 37 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 37 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: 37 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 37 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hồi Đức 37 2.2.2 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Hoài Đức 37 v 2.2.3 Đánh giá kết thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Hoài Đức 37 2.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức, thành phố Nội 38 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu 38 2.3.2 Phƣơng pháp đánh giá theo tiêu chí 38 2.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý, thống kế số liệu 38 2.3.4 Phƣơng pháp so sánh phân tích 38 2.3.5 Phƣơng pháp minh họa 39 2.3.6 Phƣơng pháp kế thừa: 39 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức, thành phố Nội 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 43 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 44 3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 52 3.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN HOÀI ĐỨC 55 3.2.1 Khái qt tình hình quản lý đất đai huyện Hồi Đức 55 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Hoài Đức năm 2016, 2017 58 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện Hoài Đức67 3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, 2017 CUA HUYỆN HOÀI ĐỨC 68 3.3.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức 68 3.3.2 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 71 3.3.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 81 3.3.4 Đánh giá chung 89 vi 3.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 93 3.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm 93 3.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tƣ 94 3.4.3 Giải pháp tổ chức thực 94 3.4.4 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật 95 3.4.5 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trƣờng 95 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 4.1 KẾT LUẬN 96 4.2 KIẾN NGHỊ 97 vii THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Nguyễn Đình Bình Lớp: CH3A.QĐ Khố: 3A Cán hƣớng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Cƣờng Tên đề tài: Đánh giá kết thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức, thành phố Nội Thơng tin luận văn Mục đích nghiên cứu - Đánh giá kết thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức giai đoạn 2011-2020 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tổ chức thực phƣơng án QHSDĐ đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn phát triển huyện Hoài Đức Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp - Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý, thống kế số liệu - Phƣơng pháp so sánh phân tích Kết kết luận Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015, 2016, 2017 Các nguyên nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất - Thiếu nguồn vốn đầu tƣ để xây dựng cơng trình, dự án; - Cơng tác quản lý thực quy hoạch biến động đất qua năm chƣa kịp thời; - Quy hoạch, kế hoạch, khung giá đất chƣa sát với thực tiễn - Tình trạng chồng chéo khơng thống quy hoạch Các giải pháp nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức - Giải pháp thực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; - Giải pháp nguồn lực vốn đầu tƣ; - Giải pháp tổ chức thực viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Giá trị sản xuất tốc độ tăng trƣởng huyện Hoài Đức giai đoạn 2014 – 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Cơ cấu ngành kinh tế địa bàn huyện giai đoạn 2013 2017 48 Bảng 3.3 Diện tích loại đất nơng nghiệp năm 2016 huyện Hồi Đức 59 Bảng 3.4 Diện tích loại đất năm 2016 huyện Hoài Đức 60 Bảng 3.5 Biến động loại đất năm 2016 so với năm 2011 2006 61 Bảng 3.7 Tổng hợp diện tích, cấu loại đất đƣợc duyệt theo quy hoạch 68 Bảng Kêt thực Chỉ tiêu sử dụng đất đến 2015 71 Bảng Kết thực tiêu sử dụng đất nơng nghiệp đến năm 2015 huyện Hồi Đức 73 Bảng 3.10 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nơng nghiệp đến năm 2015 huyện Hồi Đức 74 Bảng 3.11 Các cơng trình, dự án thực theo 77 phƣơng án quy hoạch đến năm 2015 77 Bảng 3.12 Các cơng trình, dự án chƣa thực theo 79 phƣơng án quy hoạch đến năm 2015 79 ix DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ ranh giới hành huyện Hồi Đức 40 Hình 3.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Đức 58 Hình 3.3 Biến động sử dụng đất năm 2016 so với năm 2011 2006 huyện Hoài Đúc 62 Hình 3.4 Diện tích nhóm đât theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức 70 Hình 3.5 Kết thực tiêu sử dụng đất huyện Hoài Đức đến năm 2015 72 Hình 3.6 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện Hoài Đức 73 Hình 3.7 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2015 huyện Hoài Đức 75 x + Đấu giá QSD đất xã Đông La: 0,85 ha; + Khu đất đấu giá đất xã Kim Chung - Vị trí X2 (Trũng Trên Đìa Các): 4,00 ha; + Khu đất đấu giá đất xã Lại Yên - Vị trí X1 (Khu Tờ Vũ): 0,35 ha; + Hạ tầng đấu giá QSD địa bàn xã Di Trạch vị trí X7: 4,88 ha; + Hạ tầng đấu giá QSD địa bàn xã Sơn Đồng - Vị trí X1 (khu Cầu Nề): 2,50 ha; + Khu tái định cƣ đƣờng 3,5 xã Di Trạch: 1,36 ha; + Chuyển mục đích sử dụng đất 20 xã, thị trấn: 10,00 ha; + Khu đô thị Nam 32: 46,99 ha; + Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Lại Yên: 1,62 ha; + Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã An Thƣợng (vị trí X1, X2): 10,90 ha; + Đất dịch vụ Thị trấn Trạm Trôi: 5,50 ha; + Xây dựng khu đất dịch vụ X9,X11 xã An Khánh: 18,19 ha; + Xây dựng khu đất dịch vụ X1-X7 xã An Khánh: 8,39 ha; + Khu đất dịch vụ X1 Song Phƣơng: 1,30 ha; + Khu đất dịch vụ X2 Song Phƣơng: 12,04 ha; + Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X5: 1,959ha; + Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X6: 3,169 ha; + Khu đất dịch vụ X3,X4 xã Kim Chung: 0,58 ha; + Đƣờng Lại Yên - An Khánh (đoạn cầu Khum cầu Đìa Sáo phần bổ sung): 0,055 ha; + Cảng Nội địa (ICD) Mỹ Đình: 18,20 ha; + Dự án tuyến đƣờng giao thông đấu nối hạ tầng khu đô thị, dân cƣ quận Đông (tuyến số số 7): 3,20 ha; + Tuyến đƣờng nối QL32-thôn Lai Xá đến khu đấu giá QSD đất (khớp nối đƣờng Hoàng Quốc Việt kéo dài theo quy hoạch): 1,50 ha; + Trƣờng PTTH Hoài Đức C: 2,30 ha; + Làng giáo dục quốc tế: 0,110 ha; + Trƣờng mầm non Đức Giang B, thôn Lũng Kênh: 0,50 ha; 87 + Cụm công nghiệp: 11,67 ha; + Cải tạo đƣờng dây 110kv Đông - Sơn Tây: 0,65; + Đƣờng dây 220kV rẽ nhánh trạm biến áp 220kV Tây Nội: 1,34 ha; + Cải tạo đƣờng dây 110kv lộ 182 Chèm - Phúc Thọ: 0,55 *Các cơng trình, dự án chưa thực theo quy hoạch Chưa thực 21 cơng trình, dự án: Tổng diện tích 140,760 Đề nghị chuyển tiếp sang năm 2018, gồm: + Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3: 33,73 ha; + Dự án khu nhà thấp tầng lô đất ký hiệu TT14, TT17, TT47A, TT47B, TT132, TT134 thuộc dự án khu đô thị Nam An Khánh: 2,338 ha; + Khu đất đầu tƣ xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất địa bàn xã Đức Thƣợng: 9,60; + Đƣờng Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Cầu Cát Quế đến TL422: 0,24 ha; + Đƣờng DH 06: 2,06 ha; + Nút giao khác mức đƣờng vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng long: 0,90 ha; + Xây dựng tuyến đƣờng DH 04 (giai đoạn II): 3,38 ha; + Xây dựng trạm 110kV Nam An Khánh: 0,80 ha; + Đƣờng dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đƣờng dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh: 1,60 ha; + Trƣờng mầm non xã Tiền Yên: 0,70 ha; + Trƣờng mầm non An Thƣợng A: 0,82 ha; + Trƣờng Mầm non Sơn Đồng: 1,50 ha; + Trƣờng Nguyễn Văn Huyên: 1,70 ha; + Bãi trung chuyển rác thải Tháp Thƣợng: 0,07 ha; Bãi trung chuyển rác thải Khu Ba Gò: 0,05 xã Cát Quế; + Xây dựng bãi phế thải xây dựngVân Côn (X4A): 27,01 ha; + Xây dựng bãi phế thải xây dựngAn Thƣợng (X4B): 49,95 ha; + Bãi trung chuyển rác thải xã (Cát Quế, Tiền Yên, Đức Giang, Đắc Sở, Kim Chung, Di Trạch, Sơn Đồng, Vân Canh, Song Phƣơng, Lại Yên, La Phù): 1,448 ha; + Trạm y tế xã Dƣơng Liễu: 0,22 ha; 88 + Trụ sở quân xã: 0,06 ha; + Xây dựng hệ thống cấp nƣớc cho 14 xã 01 thị trấn: 0,45 ha; + Trung tâm thể thao xã Yên Sở: 1,60 ha; + Nhà văn hóa thơn Dậu xã Di Trạch: 0,089 ha; + Nhà văn hóa thơn Thƣợng xã Sơn Đồng: 0,10 ha; + Nhà văn hóa thơn Hàn xã Sơn Đồng: 0,075 ha; + Mở rộng khuôn viên di tích chùa Linh Tiên Quán: 0,27 3.3.4 Đánh giá chung 3.3.4.1 Những ưu điểm Ngay từ năm đầu kỳ quy hoạch, UBND thành phố huyện đạo triển khai xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất đồng từ cấp huyện đến cấp xã, cấu sử dụng đất đƣợc chuyển đổi phù hợp với trình chuyển đổi cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp, nông thôn phù hợp với kinh tế hàng hóa; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang phát triển đô thị đƣợc mở rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thôn 3.3.4.2 Những hạn chế Bên cạnh mặt đạt đƣợc, qua điều tra, đánh giá kết thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức cho thấy nảy sinh bất cập, tồn chủ yếu sau: - Nhiều tiêu sử dụng đất thực chƣa sát với tiêu đƣợc duyệt phƣơng án quy hoạch Điều gây khó khăn cho việc quản lý thực quy hoạch - Nhiều đơn vị đƣợc giao đất, cho thuê đất nhƣng không sử dụng sử dụng không hiệu gây việc sử dụng đất lãng phí, nhiều cơng trình chƣa đƣợc triển khai thực - Các điểm quy hoạch chi tiết khu dân cƣ đƣợc xây dựng nhƣng triển khai 89 thực chậm, hiệu thấp - Việc quản lý quy hoạch sau đƣợc phê duyệt chƣa thực tốt, tình trạng dân lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không bị xử lý, nên triển khai quy hoạch chi phí bồi thƣờng vƣợt q dự kiến ban đầu, không hợp lý mặt kinh tế đầu tƣ dự án không đủ khả triển khai quy hoạch - Việc lấy ý kiến nhân dân trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết quy hoạch chi tiết xây dựng chƣa đƣợc thực thực hình thức, hiệu quả, nhiều nơi chƣa đƣợc coi trọng; việc xây dựng phƣơng án quy hoạch để lựa chọn chƣa thật khách quan Việc công bố công khai quy hoạch đƣợc xét duyệt nhiều địa phƣơng chƣa thật hiệu 3.3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Trên sở đánh giá ƣu điểm hạn chế rút đƣợc trình đánh giá, phân tích kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 huyện Hồi Đức, nhận định số nguyên nhân chủ yếu sau: a) Về quy trình lập quy hoạch sử dụng đất Tại thời điểm phát triển kinh tế xã hội, chế sách phát triển ngành có khác nhau, mục tiêu xây dựng quy hoạch khác Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 - 2020 huyện Hoài Đức đƣợc xây dựng sở công văn số 2778/BTNMT-CLQLĐĐ ngày 4/8/2009 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng kế hoạch tổ chức thực lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 theo Thông tƣ số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/08/2009, việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất Quy trình có nhiều thay đổi so với quy trình trƣớc Mặt khác tiêu sử dụng đất theo Thông tƣ lại khác so với tiêu sử dụng đất Thông tƣ số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Việc thay đổi gây nhiều khó khăn lập đánh giá tình hình thực quy hoạch b) Về tiêu kỹ thuật ngành Việc xác định nhu cầu định mức sử dụng đất ngành địa bàn 90 có chồng chéo, dẫn đến số loại đất phi nơng nghiệp xác định diện tích thƣờng lớn so với nhu cầu thực tế, khả dự báo có độ an tồn khơng cao, nên tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đạt kết khơng cao Mặt khác, tiêu chí loại đất không thống nên dẫn đến số công trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất thƣờng phải bóc tách thành nhiều hạng mục khác nhau, ví dụ: tiêu chí đất xanh nằm khn viên cơng trình văn hóa, du lịch quy hoạch xây dựng đô thị khu dân cƣ nông thôn đƣợc tính loại đất, quy hoạch sử dụng đất đƣợc thống kê vào đất văn hóa, Sự thay đổi tiêu sử dụng đất qua kỳ kiểm kê đất đai gây khó khăn việc xếp đánh giá tiêu sử dụng đất c) Về đánh giá trạng sử dụng đất khả thực cơng trình Thực tế sử dụng đất địa phƣơng, hầu hết cơng trình quy hoạch sử dụng đất đƣợc tập trung khu trung tâm huyện, xã, khu dân cƣ, trạng sử dụng đất hầu nhƣ khép kín Cơng tác thỏa thuận quan quản lý nhà nƣớc và ngƣời có đất nằm quy hoạch thƣờng không đạt kết cao giá đền bù đất, yêu cầu tái định cƣ sách thời điểm thỏa thuận Từ làm cho cơng trình quy hoạch bị thay đổi diện tích, khơng thực đƣợc phải thay đổi vị trí Thực trạng cơng tác lập quy hoạch địa bàn, đặc biệt năm trƣớc Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác đánh giá tiềm đất đai chƣa thật với tiềm địa phƣơng, đặc biệt nhóm đất nơng nghiệp dẫn đến thƣờng đánh giá theo thực tế sử dụng đất, nên dự báo nhu cầu mở rộng, bố trí loại đất nông nghiệp không sát với tiềm d) Về bố trí nguồn vốn đầu tư Một nguyên nhân quan trọng thiếu vốn để thực quy hoạch Mặc dù báo cáo quy hoạch sử dụng đất xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhƣng q trình thực chƣa có phối hợp ngành Kế hoạchTài chính, ngành Tài nguyên – Mơi trƣờng UBND cấp xã (nơi có cơng trình quy hoạch) nên số cơng trình quy hoạch khơng đƣợc bố trí nguồn vốn để thực hiện, đặc biệt cơng trình trụ sở thơn, cơng trình thể dục thể thao, Đây 91 nguyên nhân dẫn đến số tiêu sử dụng đất đạt đƣợc mức thấp so với tiêu quy hoạch đƣợc duyệt e) Về chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất Trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất, luận để định phƣơng án bố trí quỹ đất nhằm mang lại hiệu cao kinh tế, xã hội môi trƣờng chƣa đƣợc luận giải cách thuyết phục phân tích định tính định lƣợng Tính tốn nhu cầu sử dụng đất lập quy hoạch phiến diện, chƣa sát với thực tế: lập quy hoạch, nhà quy hoạch có điều tra, thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực xã, thị trấn, nhƣng thƣờng nhiều ngành chƣa xây dựng đƣợc định hƣớng chiến lƣợc phát triển dài hạn mà có kế hoạch ngắn hạn, theo kế hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội nên khó xác định đƣợc nhu cầu sử dụng đất quy mơ diện tích lẫn vị trí cơng trình, dự án cho thời kỳ 10 năm, công tác dự báo lại chƣa đánh giá hết đƣợc tác động trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi chủ trƣơng, sách, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa, chƣa lƣờng hết đƣợc khả xảy tƣơng lai nên ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng nội dung phƣơng án quy hoạch sử dụng đất từ thời điểm xác lập quy hoạch nhƣ thực Tính logic quy hoạch thấp, chƣa thể đƣợc tầm nhìn: phƣơng án quy hoạch nặng phân bổ đất cho cơng trình nhỏ lẻ, nhƣng lại thiếu tầm nhìn chiến lƣợc lâu dài, chƣa thể đƣợc vai trò điều tiết vĩ mô quy hoạch trƣờng hợp kinh tế - xã hội có biến động nên lúng túng khâu triển khai thực hiện, bị động quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội có điều chỉnh Các giải pháp thực phƣơng án quy hoạch chung chung, thiếu giải pháp cụ thể, thiếu quy định bắt buộc thể tính pháp lý cao theo quy định Luật Đất đai Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phần mang tính đối phó để có đủ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất f) Vấn đề quản lý quy hoạch, giám sát thực quy hoạch ý thức chấp hành pháp luật đất đai Công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai quy hoạch sử dụng đất mang 92 nặng tính hình thức, chƣa thực chất; tiếp cận, tham gia ngƣời dân từ khâu lập quy hoạch đến thực quy hoạch giám sát quy hoạch chƣa thực chất; phản hồi ngƣời dân nhà phản biện phƣơng án xây dựng quy hoạch chƣa đƣợc quan tâm mức Trình độ quản lý quy hoạch nhiều hạn chế; tình trạng quy hoạch bị áp đặt theo ý chí chủ quan nhà lãnh đạo tồn tại; tƣ tƣởng, tƣ quy hoạch tầm nhìn quy hoạch lạc hậu Còn có nhƣợng chấp thuận đầu tƣ: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cố gắng phân bổ sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực Nhƣng thực tế triển khai, số cơng trình bị thay đổi vị trí chuyển vào địa điểm khác Điều gây khơng xáo trộn quy hoạch, đồng thời làm phát sinh nhiều cơng trình nằm quy hoạch đƣợc duyệt 3.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 Từ kết đạt đƣợc tồn trình thực tiêu sử dụng đất đến năm 2017, rút số nhóm giải pháp sau nhằm nâng cao khả thực phƣơng án quy hoạch đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhƣ sau: 3.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm - Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tỉnh, quy hoạch xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hƣớng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu đất đai, phòng chống thối hóa đất nơng nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trƣờng; - Thực công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp để tạo điều kiện thu hút đầu tƣ để nhân dân giám sát trình tổ chức thực - Cụ thể hóa điều khoản Luật Đất đai văn dƣới Luật phục vụ cho q trình quản lý sử dụng đất có hiệu quả; - Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 93 thu hồi đất, thống cơng tác bồi thƣờng tồn huyện theo quy định pháp luật, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt thực dự án đầu tƣ - Có chế sách ƣu tiên thực dự án tái định cƣ để ổn định đời sống ngƣời dân có đất bị thu hồi, có sách hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động cụm công nghiệp khu đô thị 3.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tƣ - Xây dựng kế hoạch vốn sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc đƣợc xác định quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện - Tạo mơi trƣờng, sách thuận lợi để thu hút nhà đầu tƣ ngồi nƣớc đầu tƣ vào huyện Khuyến khích nhà đầu tƣ tham gia tích cực vào xây dựng khu, cụm công nghiệp, đồng thời đảm bảo phối hợp thống nhất, hiệu việc quản lý điều hành ngành, cấp hoạt động đầu tƣ địa bàn huyện - Xây dựng sách ƣu tiên đầu tƣ ƣu đãi cho xã gặp khó khăn sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích nhân dân sử dụng hợp lý có hiệu tài nguyên đất đai đôi với bảo vệ môi trƣờng - Tạo nguồn vốn đầu tƣ phát triển từ quỹ đất, sử dụng thỏa đáng nguồn thu từ đất để đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng - Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cơng xã hội kích thích sản xuất 3.4.3 Giải pháp tổ chức thực - Sau quy hoạch đƣợc phê duyệt, tổ chức công bố công khai toàn tài liệu phƣơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến tất đơn vị hành chính, tổ chức, cá nhân tồn thể nhân dân huyện - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên xử lý trƣờng hợp vi phạm Thƣờng xuyên kiểm tra tiến độ đầu tƣ dự án thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định 94 pháp luật - Khi có biến động lớn nhu cầu sử dụng đất cần phải thực Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp tỉnh phê duyệt 3.4.4 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật Tăng cƣờng công tác điều tra bản, xây dựng sở liệu, chất lƣợng công tác dự báo nhằm nâng cao tính khả thi phƣơng án quy hoạch sử dụng đất 3.4.5 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trƣờng - Đầu tƣ cơng trình xử lý chất thải khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu đô thị đảm bảo chất thải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc thải môi trƣờng, khu cơng nghiệp đƣợc đƣa vào hoạt động có khu xử lý nƣớc thải hoàn chỉnh - Kiên di dời toàn sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi khu dân cƣ theo quy hoạch sử dụng đất đƣợc phê duyệt 95 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Huyện Hồi Đức nằm phía Tây thành phố Nội với tổng diện tích tự nhiên huyện 8493,2 có địa hình tƣơng đối phẳng Tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân năm đạt 15,2% Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp công nghiệp, xây dựng - thƣơng mại, dịch vụ: 9,90% - 60,40% - 29,70% Với dân số huyện 192 nghìn ngƣời, tăng bình qn 1,56%/năm Tổng diện tích tự nhiên Huyện Hồi Đức tính đến ngày 31/12/2015 8493,2 ha, diện tích đất nơng nghiệp 4582,3 ha, chiếm 54,0 %, diện tích đất phi nơng nghiệp 3882,8 ha; chiếm 45,70 % tổng diện tích tự nhiên, đất chƣa sử dụng 28,1 ha; chiếm 0,30 % tổng diện tích tự nhiên Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện năm 2016 8.493,2 ha, giảm 337,3 so với năm 2006, tăng 255,4 so với năm 2011 Nguyên nhân chủ yếu thống kê, kiểm kê loại đất, đo đạc đồ địa chính… Tình hình thực hiên QHSDĐ giai đoạn 2011 - 2015: Diện tích đất nơng nghiệp đạt 178,80% so với tiêu đƣợc duyệt; đất phi nông nghiệp đạt 69,00% so với tiêu đƣợc duyệt; đất chƣa sử dụng đạt 49,32% so với tiêu đƣợc duyệt (diện tích đất chƣa sử dụng giảm chủ yếu đo đạc địa xác định lại loại đất theo Thông tƣ số 28/TT-BTNMT ) Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 8.246,77 giảm 246,43 so với kết thực năm 2016 Huyện Hoài Đức có 77 cơng trình, dự án thực năm 2016 với tổng diện tích 143,29 Trong đó, hồn thành cơng tác thu hồi đất 10 cơng trình với diện tích 8,68 ha; triển khai 38 cơng trình, dự án với diện tích 110,11 ha; Còn lại 29 cơng trình dự án chƣa triển khai, tổng diện tích 24,5 Nhƣ vậy, kỳ kế hoạch hạng mục quy hoạch lấy vào đất nông nghiệp không thực đƣợc hết, lại phát sinh thêm hạng mục quy hoạch lấy vào đất chƣa sử dụng Đánh giá cách tổng thể thấy, bên cạnh mặt đạt đƣợc nhƣ tiêu phân bổ diện tích loại đất theo năm đạt tỷ lệ cao; có nhiều cơng trình, dự án triển khai thực theo quy hoạch không gian thời gian; việc thực thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất 96 chuyển mục đích sử dụng đất dựa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Huyện đƣợc phê duyệt Để phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức đạt kết cao cần đồng thực giải pháp nhƣ: Giải pháp sách, Giải pháp kinh tế; Giải pháp tổ chức; Giải pháp nâng cao chất lƣợng phƣơng án quy hoạch sử dụng đất giải pháp quản lý, giám sát thực quy hoạch 4.2 KIẾN NGHỊ Cần nâng cao chất lƣợng công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, sát với tình hình thực tế, tránh tình trạng quy hoạch “treo”, khai thác tốt nguồn lực đất đai đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện; Do cần khẩn trƣơng thực tốt việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2016-2020 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể đƣợc nhu cầu sử dụng đất cấp xã./ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2010) Kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất nƣớc Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2010) Thông tƣ liên tịch số 02/2010/TTLTBTNMT-BTC ngày 08/01/2010 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Tài việc hƣớng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND Thành phố Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2012) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2012 tổ chức quản lý, sử dụng đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đât theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 Thủ tƣớng Chính phủ Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thƣờng Nhà nƣớc thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (2007) Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phƣơng pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 bồi thƣờng Nhà nƣớc thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (2009) Nghị định số 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ (2009) Nghị định số 105/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 10 Chính phủ (2010) Chỉ thị số 134/2010/CT-TTg tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 11 Đặng Hùng Võ Nguyễn Đức Khả (2007) Cơ sở địa Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội 12 Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Nội 13 Minh Hòa (2010) Một số vấn đề cần giải việc hoàn thiện phƣơng pháp 98 quy hoạch nƣớc ta giai đoạn Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở Hội khoa học Đất Việt Nam Trƣờng Đại học nông lâm Thái Nguyên 07/11/2010, Trƣờng Đại học nơng lâm Thái ngun 14 Nguyễn Đình Bồng (2007) Quy hoạch sử dụng đất nƣớc ta giai đoạn – thực trạng giải pháp Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa 24/8/2007, Viện Nghiên cứu Địa 15 Nguyễn Đình Bồng (2014) Bài giảng Hệ thống pháp luật Quản lý đất đai thị trƣờng bất động sản Học viện nông nghiệp Việt Nam 16 Nguyễn Quang Tuyến (2004) Tìm hiểu Luật đất đai Nhà xuất Lao động, Nội 17 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1993) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai Nhà xuất trị Quốc gia 18 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1998) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 19 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2001) Luật Đất đai sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993 Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 20 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 21 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013 Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 22 Sở Tài nguyên Môi trƣờng thành phố Nội (2013, Báo cáo tổng kết tình hình quản lý sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2013 thành phố Nội 23 Thành phố Nội (2010) Căn Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 UBND Thành phố Nội việc ban hành quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tƣ làm nhà nông thôn điểm dân cƣ nông thôn địa bàn thành phố Nội.Thành phố Nội (2009) Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 UBND Thành phố Nội ban hành bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Nội 24 Trần Quang Huy, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hồng Nhung Huỳnh Minh Phƣơng (2013) Giáo trình Luật đất đai Nhà xuất Công an nhân dân 99 25 UBND huyện Hoài Đức (2014) Báo cáo thuyết minh thống kê kiểm kê ngày 01/01/2014 huyện Hoài Đức 26 UBND huyện Hoài Đức (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội UBND huyện Hoài Đức năm 2011các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 27 UBND huyện Hoài Đức (2010) Quyết định ban hành quy trình thực thu hồi đất, GPMB dự án đầu tƣ, xây dựng huyện Hoài Đức 28 UBND huyện Hoài Đức (2016) Báo cáo tổng kết công tác quản lý đất đất đai địa bàn huyện năm 2016 (Phòng Tài ngun Mơi trƣờng) 29 UBND huyện Hoài Đức (2016) Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra địa bàn huyện năm 2016 (Thanh tra huyện) Võ Tử Can (2001) Phƣơng pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai Chƣơng trình Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển đổi hệ thống địa Viện Điều tra Quy hoạch đất đaI 100 101 ... TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN ĐÌNH BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành : Quản lý đất. .. HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, 2017 CUA HUYỆN HOÀI ĐỨC 68 3.3.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức 68 3.3.2 Đánh giá kết thực quy hoạch sử. .. lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thẩm quy n định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn