Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

125 34 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2019, 00:27

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ NGUYỄ N THỊ THU HƯ Ơ NG HOÀN THIỆ N CÔNG TÁC QUẢ N LÝ CHI THƯ Ờ NG XUYÊN TẠ I CÁC ĐƠ N VỊ SỰ NGHIỆ P GIÁO DỤ C TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N TRIỆ U PHONG, TỈ NH QUẢ NG TRỊ Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế Mã số : 83 40 410 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N HUẾ 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn