Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

124 6 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 22:11

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên HuếGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI ANH TUẤN GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẠ IH ỌC VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI ANH TUẤN GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ỌC VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ IH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ĐẠ Mã số: 834 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN VĂN HÒA HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC BÙI ANH TUẤN i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình quý báu từ thầy hướng dẫn khoa học, quan công tác, sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp, đồng nghiệp, bạn bè người thân Nhân đây, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS TS Trần Văn Hòa - người hướng dẫn khoa học - dành nhiều thời gian quý báu để dẫn đề tài định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian tiến hành thực luận văn Các Sở, ban, ngành có liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng nghiệp doanh nghiệp tham gia khảo sát tạo điều kiện thời gian giúp đỡ việc điều tra vấn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khuyến ỌC khích tinh thần lẫn vật chất cho tơi q trình thực luận văn Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! ĐẠ IH Tác giả luận văn TR ƯỜ NG BÙI ANH TUẤN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: Bùi Anh Tuấn Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2015-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: Giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước vào tỉnh Thừa Thiên Huế Tính cấp thiết đề tài TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Doanh nghiệp FDI đóng góp lượng vốn lớn cho kinh tế, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho người lao động hàng triệu việc làm gián tiếp khác, tạo lan tỏa công nghệ… Thừa Thiên Huế 05 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có nhiều lợi tiềm để phát triển kinh tế, khả huy động vốn đầu từ nội kinh tế hạn chế Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế kế hoạch thu hút bình quân khoảng 500 triệu USD/năm đến 800 triệu USD/năm nhằm tạo nguồn lực để thúc đẩy kinh tế, xã hội Đây kế hoạch không dễ dàng đạt bối cảnh kinh tế tồn cầu nhiều bất ổn cạnh tranh việc thu hút FDI từ tỉnh thành khác nước Đứng trước tình hình này, Thừa Thiên Huế cần phải đánh giá lại tiềm năng, hoạt động, sách thu hút FDI tỉnh nhằm đưa giải pháp thích hợp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số liệu (thứ cấp sơ cấp), Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, Phương pháp phân tích (thống kê mơ tả, so sánh, chuỗi thời gian), Phương pháp chuyên gia (nhằm có góc nhìn tổng quan vấn đề nghiên cứu đề xuất giải pháp) Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Thứ nhất, nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế Làm rõ kinh nghiệm thu hút đầu trực tiếp nước số địa phương nước học kinh nghiệm tỉnh Thừa Thiên Huế Thứ hai, nghiên cứu đánh giá phân tích thực trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2017 Nghiên cứu làm rõ đánh giá nhà đầu nội dung liên quan đến thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên cứu xác định 07 nhân tố tác động đến định đầu doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, là: (1) Thị trường tiềm năng, (2) Lợi chi phí, (3) Nguồn nhân lực, (4) Tài nguyên thiên nhiên, (5) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, (6) Cơ sở hạ tầng xã hội, (7) Những ưu đãi hỗ trợ Từ rút thành tựu hạn chế công tác Thứ ba, nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế Cụ thể: (1) Đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Phát huy lợi tài nguyên thiên nhiên; (3) Nâng cao độ hấp dẫn thị trường; (4) Tổ chức triển khai sách ưu đãi, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; (5) Nâng cao chất lượng sở hạ tầng xã hội; (6) Gia tăng lợi chi phí; (7) Cải thiện phát triển sở hạ tầng kỹ thuật iii ASEAN KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Association of South East Asia Nations Cộng đồng quốc gia Đông Nam Á BOT : Build - Operate - Transfer Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BT : Build - Transfer Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao BTO : Build - Transfer - Operate Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao-Kinh doanh CSHT : Cơ sở hạ tầng ĐTNN : Đầu nước FDI : Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước : Gross Domestic Products ỌC GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Gross National Product IH Tổng sản phẩm quốc gia : Khu công nghiệp MNE : Multinational Enterprise ĐẠ KCN Công ty đa quốc gia ODA : Official Development Assistance Viện trợ phát triển thức : Provincial Competitive Index NG PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh : Research & Development ƯỜ R&D Nghiên cứu Phát triển : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development TR TNHH WTO Diễn đàn Thương mại Phát triển Liên Hiệp quốc : World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 ỌC Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 IH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 10 1.1 Cơ sở lý luận 10 ĐẠ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu trực tiếp nước .10 1.1.2 Các loại hình đầu trực tiếp nước ngồi 11 NG 1.1.3 Tác động đầu trực tiếp nước đến kinh tế .13 1.1.4 Các yếu tố tác động đến việc đầu trực tiếp nước 15 1.1.5 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 17 ƯỜ 1.1.6 Mơ hình nghiên cứu 24 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1 Kinh nghiệm thu hút đầu nước số địa phương 26 TR 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thừa Thiên Huế 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .33 v 2.1 Thực trạng tình hình thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế KIN HT ẾH UẾ 33 2.1.1 Đánh giá tiềm tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.1.2 Thực trạng tình hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua .52 2.1.3 Kết công tác thu hút đầu nước 55 2.2 Đánh giá nhân tố tác động đến khả thu hút vốn FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua kết khảo sát 60 2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 60 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 61 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 64 2.2.4 Phân tích tương quan 67 2.2.5 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 69 ỌC 2.2.6 Kết kiểm định One Sample T Test nhân tố ảnh hưởng đến định đầu .76 IH 2.2.7 Đánh giá lực thu hút đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế .77 ĐẠ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 80 3.1 Mục tiêu quan điểm thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa NG Thiên Huế 80 3.1.1 Mục tiêu .80 3.1.2 Quan điểm 80 ƯỜ 3.2 Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế 80 3.2.1 Đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 TR 3.2.2 Phát huy lợi tài nguyên thiên nhiên .81 3.2.3 Nâng cao độ hấp dẫn thị trường 82 3.2.4 Tổ chức triển khai sách ưu đãi, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp .83 3.2.5 Nâng cao chất lượng Cơ sở hạ tầng xã hội 84 vi 3.2.6 Gia tăng lợi chi phí 87 KIN HT ẾH UẾ 3.2.7 Cải thiện phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 87 KẾT LUẬN 86 Kết luận 89 Kiến nghị 89 2.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ 89 2.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .96 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ỌC BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ IH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 1.1: KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Các nhân tố nghiên cứu Agnieszka Chidlow, Stephen Young (2008) .18 Bảng 1.2: Một số nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến FDI 20 Bảng 1.3: Các nhân tố tác động đến thu hút vốn FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế 25 Bảng 2.1: Số dự án quy mô vốn đăng ký dự án FDI (2012 - 2017) 53 Bảng 2.2: Số dự án vốn đăng ký FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức đầu giai đoạn 2012 – 2017 54 Bảng 2.3: Vốn FDI đầu vào tỉnh Thừa Thiên Huế theo đối tác từ năm 2012 - 2017 54 Vốn FDI đầu vào tỉnh Thừa Thiên Huế theo ngành nghề 57 Bảng 2.5: Đặc điểm mẫu khảo sát 61 Bảng 2.6: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 62 Bảng 2.7: Hệ số KMO Kiểm định Bartlett's 65 Bảng 2.8: Kết phân tích EFA biến độc lập 66 Bảng 2.9: Hệ số KMO Kiểm định Bartlett's nhân tố phụ thuộc .67 Bảng 2.10: Ma trận hệ số tương quan 68 Bảng 2.11: Tóm tắt mơ hình .69 Bảng 2.12: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy .71 Bảng 2.13: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 71 Bảng 2.14: Kết phân tích hồi quy 74 Bảng 2.15: Kết kiểm định One Sample T Test 76 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Bảng 2.4: viii Hệ thống giao thông đại 17 Hệ thống cung cấp điện, nước đại, đầy đủ 18 Hệ thống xử lý chất thải, nước thải đầy đủ VI Cơ sở hạ tầng xã hội Giáo dục đào tạo tỉnh uy tín, đáp ứng yêu cầu lao động doanh nghiệp Hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt 19 20 21 KIN HT ẾH UẾ 16 VII Dịch vụ vui chơi giải trí rộng khắp Hệ thống tài – ngân hàng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Những ưu đãi hỗ trợ 23 Chính sách thuế ưu đãi cho nhà đầu 24 Thủ tục hành thuận tiện 22 25 5 ĐẠ IH ỌC Sẵn sàng hỗ trợ sở hạ tầng, giải phóng mặt 26 Các sách liên quan đến đầu mơi trường kinh doanh ổn định VIII Quyết định đầu 27 Nếu chưa đầu tư, lựa chọn tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu 28 Mong muốn đầu (hoặc tiếp tục đầu tư) tỉnh Thừa Thiên Huế tương lai 29 Giới thiệu nhà đầu khác đầu vào tỉnh Thừa Thiên Huế NG PHẦN 3: Ý KIẾN ĐĨNG GĨP CỦA ƠNG/BÀ VỀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ƯỜ TR Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 99 PHỤ LỤC – KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 720 KIN HT ẾH UẾ KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Item-Total Statistics TTTN1-Quy mô thị trường TTTN2-Tốc độ phát triển Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ỌC TTTN3-Khả mở rộng 7.8805 thị trường cao 1.793 477 704 1.716 537 639 1.245 631 517 IH LỢI THẾ VỀ CHI PHÍ Reliability Statistics ĐẠ Cronbach's Alpha Scale Variance 8.3711 nhanh Cronbach's Scale Mean if 8.3774 lớn Corrected Item- N of Items 879 NG Item-Total Statistics LTCP1-Lương trả cho lao ƯỜ động thấp LTCP2-Chi phí cho vận tải thấp Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 12.1950 8.474 706 859 12.1824 8.277 748 844 11.8805 7.232 743 846 11.8553 7.125 781 829 LTCP3-Giá mua nguyên vật TR liệu chi phí sử dụng lượng cạnh tranh LTCP4-Chi phí thuê mướn mặt bằng, đất đai thấp 100 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 813 KIN HT ẾH UẾ NGUỒN NHÂN LỰC Item-Total Statistics NNL1-Lao động phố thông Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted NNL2-Số lao động có tay nghề nhiều, suất lao 11.6981 động cao NNL3-Đội ngũ quản lý có 11.9686 lực lãnh đạo tốt ỌC NNL4-Người lao động có thái độ làm việc tốt, tính kỷ 11.9748 4.774 660 752 4.225 632 771 4.815 683 744 5.025 570 792 IH luật cao Cronbach's Scale Mean if 12.1321 nhiều Corrected Item- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Cronbach's Alpha ĐẠ Reliability Statistics N of Items 856 NG Item-Total Statistics ƯỜ TNTN1-Có nguồn thủy, hải sản dồi TNTN2-Có nguồn nơng sản lớn TR TNTN3-Có nguồn khống sản phong phú, đa dạng Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 11.8113 6.521 739 803 11.7358 6.525 797 785 11.5094 5.695 736 805 12.1321 6.647 569 874 TNTN4-Bờ biển đẹp, cảnh quan đẹp thuận lợi cho đầu khu du lịch 101 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 888 KIN HT ẾH UẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Item-Total Statistics Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 4.2075 thông đại CSHTKT2-Hệ thống cung cấp điện, nước đại, đầy 4.2642 đủ CSHTKT3-Hệ thống xử lý Alpha N of Items ĐẠ 911 745 873 3.639 828 802 3.596 774 848 IH CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI 3.722 ỌC 4.2075 chất thải, nước thải đầy đủ Cronbach's Cronbach's Scale Mean if CSHTKT1-Hệ thống giao Reliability Statistics Corrected Item- NG Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted CSHTXH1-Giáo dục đào tạo tỉnh uy tín, đáp ứng ƯỜ yêu cầu lao động 11.5283 7.896 832 872 11.8805 8.486 736 907 11.6792 8.004 828 873 11.5912 8.977 809 884 doanh nghiệp CSHTXH2-Hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt CSHTXH3-Dịch vụ vui chơi TR giải trí rộng khắp CSHTXH4-Hệ thống tài – ngân hàng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp 102 NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ Cronbach's Alpha N of Items 899 KIN HT ẾH UẾ Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 12.1635 ưu đãi cho nhà đầu UDHT2-Thủ tục hành 12.1069 thuận tiện UDHT3-Sẵn sàng hỗ trợ sở hạ tầng, giải phóng 12.0314 mặt UDHT4-Các sách liên 11.8679 trường kinh doanh ổn định 797 862 7.577 796 862 7.600 803 859 8.039 705 895 IH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU 7.821 ỌC quan đến đầu môi Reliability Statistics Cronbach's ĐẠ N of Items 708 Cronbach's Scale Mean if UDHT1-Chính sách thuế Alpha Corrected Item- NG Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted QD1-Nếu chưa đầu tư, ƯỜ lựa chọn tỉnh Thừa Thiên 8.5094 2.087 458 699 8.3774 1.933 620 512 8.6478 1.787 515 638 Huế để đầu QD2-Mong muốn đầu (hoặc tiếp tục đầu tư) TR tỉnh Thừa Thiên Huế tương lai QD3-Giới thiệu nhà đầu khác đầu vào tỉnh Thừa Thiên Huế 103 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KIN HT ẾH UẾ NHÓM NHÂN TỐ ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 860 Approx Chi-Square df 2620.912 325 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative Variance % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % Total 8.339 32.072 32.072 8.339 32.072 32.072 3.291 12.659 12.659 2.502 9.624 41.695 2.502 9.624 41.695 3.136 12.060 24.720 2.374 9.130 50.825 2.374 9.130 50.825 3.058 11.761 36.481 2.029 7.804 58.629 2.029 7.804 58.629 2.930 11.270 47.752 1.640 6.306 64.936 1.640 6.306 64.936 2.871 11.042 58.793 1.573 6.051 70.987 1.573 6.051 70.987 2.413 9.279 68.072 1.208 4.648 75.634 1.208 4.648 75.634 1.966 7.562 75.634 826 3.176 78.810 615 2.366 10 563 2.164 11 506 1.948 12 442 1.699 86.987 13 395 1.521 88.507 14 347 1.333 89.841 15 328 1.263 91.103 16 307 1.181 92.285 17 284 1.093 93.378 18 257 989 94.367 19 245 942 95.309 223 856 96.165 206 792 96.957 190 731 97.688 171 658 98.346 24 155 596 98.941 25 142 544 99.486 26 134 514 100.000 21 22 IH 81.176 83.340 85.288 ĐẠ NG TR 23 ƯỜ 20 ỌC Component Extraction Method: Principal Component Analysis 104 Rotated Component Matrix a CSHTXH4-Hệ thống tài – ngân hàng đáp 899 ứng yêu cầu doanh nghiệp CSHTXH1-Giáo dục đào tạo tỉnh uy tín, đáp ứng yêu cầu 860 lao động doanh nghiệp CSHTXH3-Dịch vụ vui 834 chơi giải trí rộng khắp CSHTXH2-Hệ thống 814 chăm sóc sức khỏe tốt UDHT2-Thủ tục hành 834 liên quan đến đầu môi trường kinh doanh ổn định UDHT1-Chính sách thuế UDHT3-Sẵn sàng hỗ trợ sở hạ tầng, giải phóng mặt LTCP4-Chi phí thuê 819 ĐẠ ưu đãi cho nhà đầu 817 815 858 NG mướn mặt bằng, đất đai thấp LTCP1-Lương trả cho lao động thấp IH UDHT4-Các sách ỌC thuận tiện KIN HT ẾH UẾ Component 831 ƯỜ LTCP3-Giá mua nguyên vật liệu chi phí sử 831 dụng lượng cạnh tranh TR LTCP2-Chi phí cho vận 814 tải thấp TNTN1-Có nguồn thủy, 832 hải sản dồi 105 TNTN2-Có nguồn nơng 824 sản lớn KIN HT ẾH UẾ TNTN3-Có nguồn khống 715 sản phong phú, đa dạng TNTN4-Bờ biển đẹp, cảnh quan đẹp thuận lợi 663 cho đầu khu du lịch NNL1-Lao động phố 829 thơng nhiều NNL3-Đội ngũ quản lý có 780 lực lãnh đạo tốt NNL2-Số lao động có tay nghề nhiều, suất lao 755 động cao NNL4-Người lao động có thái độ làm việc tốt, tính 682 kỷ luật cao ỌC CSHTKT2-Hệ thống cung cấp điện, nước đại, đầy đủ IH CSHTKT3-Hệ thống xử lý chất thải, nước thải đầy đủ thông đại TTTN1-Quy mô thị trường lớn 783 822 805 NG TTTN3-Khả mở 788 ĐẠ CSHTKT1-Hệ thống giao rộng thị trường cao TTTN2-Tốc độ phát triển nhanh 822 717 ƯỜ Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization TR a Rotation converged in iterations 106 KMO and Bartlett's Test KIN HT ẾH UẾ NHÂN TỐ PHỤ THUỘC Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 642 Approx Chi-Square df Sig .000 Communalities Initial Extraction QD1-Nếu chưa đầu tư, 1.000 lựa chọn tỉnh Thừa Thiên 550 Huế để đầu QD2-Mong muốn đầu (hoặc tiếp tục đầu tư) 1.000 tỉnh Thừa Thiên Huế 96.018 732 tương lai ỌC QD3-Giới thiệu nhà đầu 1.000 khác đầu vào tỉnh Thừa Thiên Huế 628 IH Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Total ĐẠ Initial Eigenvalues % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.911 63.699 63.699 661 22.030 85.728 428 14.272 100.000 NG Extraction Method: Principal Component Analysis ƯỜ Component Matrix a Component QD2-Mong muốn đầu TR (hoặc tiếp tục đầu tư) tỉnh Thừa Thiên Huế 856 tương lai 107 Total 1.911 % of Variance 63.699 Cumulative % 63.699 QD3-Giới thiệu nhà đầu khác đầu vào tỉnh 793 KIN HT ẾH UẾ Thừa Thiên Huế QD1-Nếu chưa đầu tư, lựa chọn tỉnh Thừa Thiên 742 Huế để đầu Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The ỌC solution cannot be rotated IH MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Correlations Correlation ĐỊNH TRƯỜN THẾ NGUỒN N TẦNG HẠ ƯU ĐÃI ĐẦU G TIỀM CHI NHÂN THIÊN KỸ TẦNG VÀ HỖ NĂNG PHÍ LỰC NHIÊN ƯỜ TRƯỜNG Correlation TIỀM NĂNG Sig (2- TR Pearson tailed) N LỢI THẾ CHI Pearson PHÍ Correlation 110 260 ** 312 ** 436 ** CƠ SỞ NHỮNG THUẬT XÃ HỘI 300 ** 262 ** TRỢ 218 ** 168 001 000 000 000 001 006 159 159 159 159 159 159 159 159 110 000 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 tailed) THỊ HẠ LỢI Sig (2- N NGUYÊ THỊ ĐẠ ĐẦU CƠ SỞ QUYẾT NG QUYẾT ĐỊNH Pearson TÀI 168 159 159 159 159 159 159 159 159 ** 000 000 000 000 000 000 260 108 N NGUỒN Pearson NHÂN LỰC Correlation tailed) N Pearson THIÊN Correlation NHIÊN Sig (2- N Pearson TẦNG KỸ Correlation THUẬT Sig (2- N Pearson TẦNG XÃ Correlation HỘI Sig (2- 000 000 1.000 159 159 ** 000 000 1.000 159 159 ** 000 000 1.000 159 ĐÃI VÀ HỖ Correlation TRỢ Sig (2- 1.000 159 159 159 159 159 159 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 159 159 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 159 159 159 159 159 159 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 159 159 159 159 159 159 159 000 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 159 159 159 159 159 159 159 159 ** 000 000 000 000 000 000 006 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 159 159 159 159 159 159 159 ** 1.000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ƯỜ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Variables Entered/Removed Variables Entered a Variables Removed Method NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ, CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI, THỊ TR 1.000 159 218 NG 1.000 159 IH Pearson 1.000 159 ĐẠ NHỮNG ƯU 1.000 159 001 N N ** 262 tailed) tailed) 159 300 tailed) CƠ SỞ HẠ 159 436 tailed) CƠ SỞ HẠ 1.000 312 Sig (2- TÀI NGUYÊN 001 KIN HT ẾH UẾ tailed) ỌC Sig (2- TRƯỜNG TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CHI PHÍ, TÀI NGUYÊN Enter THIÊN NHIÊN, NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ b THUẬT 109 159 a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU KIN HT ẾH UẾ b All requested variables entered b Model Summary Std Error R Model R 775 Adjusted Square R Square a 601 583 Change Statistics of the R Square F Estimate Change Change 29513 601 df1 32.512 df2 Sig F Durbin- Change Watson 151 000 1.661 a Predictors: (Constant), NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ, CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI, THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CHI PHÍ, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT b Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU a ANOVA Model Sum of Squares Regression 19.823 Residual 13.152 Total 32.975 Mean Square 2.832 151 087 F Sig 32.512 000 b 158 ỌC df a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU b Predictors: (Constant), NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ, CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI, THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CHI PHÍ, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ IH THUẬT Coefficients Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics ĐẠ Model B (Constant) Std Error 1.285 263 086 028 LỢI THẾ CHI PHÍ 095 NGUỒN NHÂN LỰC NĂNG NG THỊ TRƯỜNG TIỀM ƯỜ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TR CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ a Beta t Sig Tolerance VIF 4.891 000 171 3.086 002 857 1.167 040 145 2.376 019 706 1.417 154 035 290 4.374 000 600 1.667 098 033 189 2.941 004 642 1.559 079 037 147 2.147 033 566 1.768 088 041 113 2.132 035 940 1.064 146 047 167 3.124 002 919 1.088 a Dependent Variable: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU 110 111 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ ỌC KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T TEST IH One-Sample Statistics N QUYẾT ĐỊNH ĐẦU Mean Std Deviation Std Error Mean 159 3.2814 96732 07671 159 3.1113 92572 07341 159 3.5786 96339 07640 159 3.6036 1.06776 08468 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 159 3.2492 1.10513 08764 CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 159 3.5952 99410 07884 CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI 159 3.9853 74569 05914 NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ 159 3.1855 85417 06774 LỢI THẾ CHI PHÍ TR ƯỜ NG NGUỒN NHÂN LỰC ĐẠ THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of t df Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper -9.367 158 000 -.71855 -.8701 -.5670 -12.105 158 000 -.88868 -1.0337 -.7437 112 -5.515 158 000 -.42138 -.5723 -.2705 NGUỒN NHÂN LỰC -4.681 158 000 -.39642 -.5637 -.2292 -8.566 158 -5.134 158 -.248 158 -12.023 158 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI NHỮNG ƯU ĐÃI VÀ 000 -.75075 -.9239 -.5777 000 -.40476 -.5605 -.2490 804 -.01468 -.1315 1021 000 -.81447 -.9483 -.6807 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC HỖ TRỢ KIN HT ẾH UẾ LỢI THẾ CHI PHÍ 113 ... tiễn đầu tư trực tiếp nước thu [2] Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2017 [3] KIN HT ẾH UẾ hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đề xuất số giải pháp. .. 2.2.7 Đánh giá lực thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế .77 ĐẠ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 80 3.1... hình thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế KIN HT ẾH UẾ 33 2.1.1 Đánh giá tiềm tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.1.2 Thực trạng tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay