Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ)

124 3 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 22:05

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ LIÊN HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ CK H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ LIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUN HỌ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ CK MÃ SỐ: 8.34.04.10 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TẾ TS TRẦN THỊ GIANG HU HUẾ - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Thị Liên CK HỌ H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Trần Thị Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tạo điều kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, cán - giảng viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập thu thập số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả luận văn CK HỌ Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Lê Thị Liên H IN TẾ HU Ế ii TR I ĐẠ NG ƯỜ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THỊ LIÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8340410 Niên khoá: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ GIANG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ Mục đích đối tượng nghiên cứu - Mục đích: Nghiên cứu luận đánh giá thực trạng công tác quản CTX đơn vị nghiên cứu từ đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản CTX Trường ĐHNL Huế - Đối tượng: Công tác quản CTX trường ĐHNL Huế HỌ Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu; - Phương pháp phân tích xử số liệu - Phương pháp Kiểm định Cronbach’s Alpha; - Phương pháp chuyên gia CK - Các kết nghiên cứu thảo luận - Khái quát khoản CTX NSNN quản khoản CTX Qua H IN tìm hiểu công tác quản CTX trường đại học cơng lập - Phân tích thực trạng khoản CTX công tác quản CTX trường Đại học Nông lâmĐại học Huế giai đoạn 2015 - 2017 - Đánh giá công tác quản CTX yếu tố tác động đến hiệu công tác quản CTX trường thông qua bảng hỏi điều tra trường Đại học Nông lâmĐại học Huế HU Ế iii TẾ - Đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản CTX I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Cán bộ, viên chức CC: Công chức CTX: Chi thường xuyên ĐHNL Huế: Đại học Nông lâmĐại học Huế HSL: Hệ số lương KBNN: Kho bạc nhà nước KHTC: Kế hoạch tài LĐHĐ: Lao động hợp đồng NCKH: Nghiên cứu khoa học NCPT: Nghiên cứu phát triển NSNN: Ngân sách nhà nước PCCV: Phụ cấp chức vụ PCTNVK: Phụ cấp thâm niên vượt khung VC: Viên chức CK HỌ CBVC: H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỌ PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM CK 1.1.CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP .6 1.1.1.Một số khái niệm trường Đại học công lập H IN 1.1.2.Tổng quan chi thường xuyên .9 1.1.3.Quản chi thường xuyên 12 1.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản chi thường xuyên .16 1.2.TÌNH HÌNH THỰC TIỄN CƠNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP .19 TẾ 1.2.1.Hệ thống văn pháp quy quản chi thường xuyên .19 1.2.2.Tình hình cơng tác quản chi thường xuyên trường Đại học công lập Việt Nam 20 1.3.KINH NGHIỆM QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA MỘT SỐ HU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 29 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.3.1.Kinh nghiệm quản chi thường xuyên trường Đại học Lao động xã hội – Cơ sở Sơn Tây 29 1.3.2.Kinh nghiệm quản chi thường xuyên trường Đại học Vinh 30 1.3.3.Bài học kinh nghiệm công tác quản chi thường xuyên trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1.TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ .32 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản 33 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ .34 2.1.4 Đội ngũ cán giảng viên .34 HỌ 2.1.5.Tổ chức máy kế toán 36 2.2.CƠ SỞ PHÁP CỦA CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ 37 2.2.1.Định mức chi thường xuyên 37 CK 2.2.2.Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trường Đại học nông lâmĐại học Huế 39 2.2.3.Chấp hành dự toán chi thường xuyên 39 H IN 2.2.4.Quyết toán kiểm soát khoản chi thường xuyên 39 2.3.CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ 40 2.3.1.Tình hình thu - chi ngân sách 40 2.3.2.Lập dự toán chi thường xuyên 46 TẾ 2.3.3.Thực CTX .51 2.3.4.Kế toán, toán chi thường xuyên .65 2.3.5 Thanh tra, kiểm tra công tác quản CTX 68 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH HU HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ 70 3.1 KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC QUÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ 70 3.1.1 Thông tin đối tượng điều tra .70 3.1.2 Đánh giá công tác quản chi thường xuyên dựa kết điều tra 71 3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMĐẠI HỌC HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 83 3.2.1 Những kết đạt 83 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân 85 3.3 ĐỊNH HƯỚNG 87 HỌ 3.3.1 Thực đổi tăng cường quản chi thường xuyên 87 3.3.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác quản chi thường xuyên 87 3.4 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CTX TẠI TRƯỜNG CK ĐHNL HUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 88 3.4.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán CTX 88 3.4.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn CTX 89 H IN 3.4.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn, tốn CTX 89 3.4.4 Tăng cường tra, kiểm tra công tác quản CTX 90 3.4.5 Nâng cao lực chuyên môn kế tốn phát triển cơng nghệ thơng tin quản CTX 91 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 TẾ 1.KẾT LUẬN 93 2.KIẾN NGHỊ 94 2.1.Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo .94 2.2.Kiến nghị với Đại học Huế 94 HU 2.3 Kiến nghị với Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế 95 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.4 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 95 2.5 Kiến nghị với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN CK HỌ H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC CK HỌ H IN TẾ HU Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào quý thầy (cô)/anh (chị)! Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản chi thường xuyên trường Đại học Nông Lâm –Đại học Huế ”, kính mong q thầy (cơ)/anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Ý kiến quý thầy (cô)/anh (chị) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu tơi Tồn thông tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý thầy (cô)/anh (chị) Phần 1: Thông tin cá nhân (Xin thầy (cơ)/anh (chị) vui lòng đánh dấu (X) vào trống  thích hợp nhất)  Nam Nữ HỌ Giới tính: Thầy (cơ)/anh (chị) thuộc nhóm tuổi đây?  Từ 20-30 Từ 31-40  >50 Trình độ học vấn thầy (cơ)/anh (chị)?: CK  Trung cấp,cao đẳng Từ 41-50  Đại học  Trên đại học Chức vụ thầy (cô)/anh (chị)? ………………………………………………………………………………… Thời gian thầy (cô)/anh (chị) công tác trường?  Dưới năm  Từ 10 đến 20 năm H IN  Từ đến 10 năm  Trên 20 năm Đơn vị công tác thầy (cô)/anh (chị) tại?  Phòng/Viện/Trung tâm  Khoa cơng bố qua Hội nghị CBVC khơng?  Có TẾ Thầy (cơ)/anh (chị) có nắm nội dung chi thường xuyên trường  Không HU Ế 99 TR I ĐẠ NG ƯỜ Phần 2: Nội dung khảo sát Xin thầy (cô)/anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu (X) Đánh giá công tác quản chi thường xuyên TT Đánh giá Nội dung câu hỏi Có I Cơng tác lập dự tốn Dự tốn trường qua năm có phù hợp với thực tế khơng? Việc lập dự tốn có vào tiêu giao cấp khơng? Việc lập dự tốn có vào tình hình lập dự tốn năm trước khơng? Việc lập dự tốn chi thường xun có quy trình khơng? II Thực chi thường xuyên Phòng KH-TC trường có thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí HỌ CK đơn vị trường không? Việc chi thường xun theo dự tốn có đảm bảo thời gian khơng? Việc chi thường xun có bố trí hiệu khơng? Việc chi thường xuyên có thực tiêu chuẩn, định mức H IN khơng? Trong q trình thực chi thường xuyên có xếp lại nhu cầu chi cho phù hợp với nguồn thu khơng? III Cơng tác kế tốn, kiểm tốn chi thường xun Cơng tác lập tốn phòng KT-TC có tốt khơng? Báo cáo tốn có phản ánh xác tình hình sử dụng kinh TẾ phí hoạt động chi thường xun khơng? Báo cáo tốn có cơng khai minh bạch cho CBVC Ế 100 HU trường không? Không I ĐẠ NG ƯỜ TR IV Công tác tra, kiểm tra Công tác kiểm tra, tra quản chi thường xun có thường xun khơng? Việc xử vi phạm quản chi thường xun có thực nghiêm túc khơng? Sau tra kiểm tra, đơn vị có nâng cao chất lượng quản chi thường xuyên không? Cơng tác tra, kiểm tra có ban lãnh đạo nhà trường quan tâm trọng không? Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác quản chi thường xuyên trường Đại học Nông LâmĐại học Huế (1) = Rất không đồng ý HỌ (2) = Không đồng ý (3) = Không ý kiến (4) = Đồng ý (5) = Rất đồng ý hỏi CK Câu Công tác lập dự tốn Quy trình lập dự tốn CTX hợp Cơ cấu khoản CTX nên xếp hợp theo thứ tự ưu tiên theo nhóm chi Quản chi thường xuyên cần có đạo thủ trưởng đơn vị TẾ H IN I Mức độ Nội dung câu hỏi Kế hoạch ngân sách hàng năm nên công khai theo cấp độ Nguồn kinh phí NSNN cấp cần đáp ứng tốt Ế 101 HU nhu cầu phân bố dự toán CTX cho đơn vị Mức độ I ĐẠ NG ƯỜ TR Câu Nội dung câu hỏi hỏi Mục tiêu, chiến lược phát triển trường tác động đến phương pháp quản CTX khác khoản thu Việc tư vấn cho lãnh đạo đơn vị sách thích hợp phận máy quản cần thiết II Định mức CTX phù hợp với phát triển đơn vị Các nguồn thu NSNN tác động mạnh đến khoản CTX HỌ Thực chi thường xuyên Quy chế chi tiêu nội công cụ quan trọng để thực CTX CK Hệ thống sách pháp luật nhà nước quản tài tạo động lực nâng cao hiệu hoạt động CTX Quy mô lĩnh vực đào tạo trường ảnh hưởng đến mức chi tiêu đơn vị mức thu từ NSNN cấp III H IN Cơng tác kế tốn, kiểm tốn Năng lực chun mơn máy kế toán đơn vị đủ để thực tốt cơng tác kế tốn, TẾ kiểm tốn CTX Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản thu chi làm tăng chất lượng công tác quản Ế 102 HU CTX Mức độ I ĐẠ NG ƯỜ TR Câu hỏi Nội dung câu hỏi Kiến nghị báo cáo hội nghị cán viên chức mục toán CTX cần thiết để đơn vị rút kinh nghiệm làm tốt quản CTX đơn vị IV Công tác tự tra kiểm tra khoản chi thường xuyên cần thiết Cơng tác tự kiểm tra tài nên thực định kỳ hàng quý Việc tra, kiểm tra tình hình quản CTX Đại học Huế cần thiết HỌ Công tác tra, kiểm tra Thầy (cơ)/anh (chị) có đề xuất để hồn thiện cơng tác qn chi thường xun Trường ĐHNL Huê? CK ……………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………… ………………… H IN Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy (cô)/ anh (chị)! TẾ HU Ế 103 TR I ĐẠ NG ƯỜ KẾT QUẢ XỬ SỐ LIỆU VỚI SPSS Thông tin Gioi tinh Frequency Valid Cumulative Percent Valid Percent Percent Nam 77 70.6 70.6 70.6 Nu 32 29.4 29.4 100.0 109 100.0 100.0 Total Nhom tuoi Frequency Valid 20 - 30 41 - 50 >50 Valid Percent Percent 9 39 35.8 35.8 36.7 42 38.5 38.5 75.2 27 24.8 24.8 100.0 109 100.0 100.0 CK Total Percent HỌ 31 - 40 Cumulative Tdhv Valid Trung cap, cao dang H IN Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent 9 Dai hoc 82 75.2 75.2 76.1 Tren dai hoc 26 23.9 23.9 100.0 109 100.0 100.0 Total HU Ế 104 TẾ I ĐẠ NG ƯỜ TR Tgcongtac Cumulative Frequency Valid 20 nam Total Valid Percent Donvi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 32 29.4 29.4 29.4 Khoa 77 70.6 70.6 100.0 109 100.0 100.0 Total HỌ Phong/vien/Trung tam Cronbach’s Alpha: trước loại bỏ biến Cronbach's N of Items Alpha 781 CK Reliability Statistics H IN Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 25.94 7.450 2.I.2 25.63 2.I.3 Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 732 704 7.642 711 710 25.89 7.580 697 712 2.I.4 25.46 8.454 633 734 2.I.5 25.21 10.131 226 794 2.I.6 25.99 8.139 485 758 2.I.7 26.16 9.281 175 831 TẾ 2.I.1 Corrected Item- HU Ế 105 I ĐẠ NG ƯỜ TR Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 2.II.1 16.62 4.459 725 685 2.II.2 16.55 4.861 634 720 2.II.3 16.55 4.620 711 693 2.II.4 16.69 4.661 637 716 2.II.5 16.82 6.040 174 864 HỌ Reliability Statistics Cronbach's N of Items 654 CK Alpha Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 2.III.1 7.71 1.283 2.III.2 7.54 1.288 2.III.3 8.15 1.700 H IN Scale Mean if Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted N of Items 631 332 266 809 Ế 106 HU Alpha 847 451 TẾ Reliability Statistics Cronbach's 539 I ĐẠ NG ƯỜ TR Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 2.IV.1 8.35 1.896 693 806 2.IV.2 8.55 1.805 725 776 2.IV.3 8.40 1.891 725 777 HỌ Sau loại bỏ biến Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 854 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CK Scale Mean if 17.21 2.I.2 16.91 2.I.3 17.17 2.I.4 16.73 5.975 2.I.6 17.27 5.956 Reliability Statistics Cronbach's 5.150 776 794 5.399 723 809 5.213 755 800 H IN 2.I.1 823 446 886 N of Items TẾ Alpha 864 692 HU Ế 107 TR I ĐẠ NG ƯỜ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 2.II.1 12.63 3.290 808 786 2.II.2 12.56 3.786 649 852 2.II.3 12.56 3.601 715 827 2.II.4 12.70 3.528 686 839 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 809 HỌ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 4.16 2.III.2 3.99 Reliability Statistics Cronbach's N of Items 847 682 546 682 H IN Alpha 466 CK 2.III.1 Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Cronbach's TẾ Scale Mean if Alpha if Item Correlation Deleted 2.IV.1 8.35 1.896 693 806 2.IV.2 8.55 1.805 725 776 2.IV.3 8.40 1.891 725 777 HU Ế 108 I ĐẠ NG ƯỜ TR Đánh giá mức độ tác động yếu tố Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 25 22.9 22.9 22.9 47 43.1 43.1 66.1 37 33.9 33.9 100.0 109 100.0 100.0 Total Frequency Valid 2.I.1 2.I.2 Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 13.8 13.8 13.8 34 31.2 31.2 45.0 60 55.0 55.0 100.0 109 100.0 100.0 Total CK HỌ 2.I.3 Frequency 23 46 Total Valid Percent Cumulative Percent 21.1 21.1 21.1 42.2 42.2 63.3 40 36.7 100.0 109 100.0 H IN Valid Percent 2.I.4 Percent 100.0 Valid Percent Cumulative TẾ Frequency 36.7 Percent Valid 5.5 5.5 33 30.3 30.3 70 64.2 64.2 109 100.0 100.0 Total 35.8 100.0 Ế 109 5.5 HU I ĐẠ NG ƯỜ TR Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 32 29.4 29.4 29.4 39 35.8 35.8 65.1 38 34.9 34.9 100.0 109 100.0 100.0 Total Frequency Valid 2.I.6 2.II.1 Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 20.2 20.2 20.2 45 41.3 41.3 61.5 42 38.5 38.5 100.0 109 100.0 100.0 Total HỌ 2.II.2 16 49 44 Total 109 Cumulative Percent 14.7 14.7 14.7 45.0 45.0 59.6 40.4 40.4 100.0 100.0 2.II.3 Frequency Valid Percent H IN Valid Percent CK Frequency Percent 100.0 Valid Percent Cumulative Valid 17 15.6 15.6 47 43.1 43.1 45 41.3 41.3 109 100.0 100.0 Total 15.6 58.7 100.0 HU Ế 110 TẾ Percent I ĐẠ NG ƯỜ TR Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 25 22.9 22.9 22.9 46 42.2 42.2 65.1 38 34.9 34.9 100.0 109 100.0 100.0 Total Frequency Valid 2.II.4 2.III.1 Percent Valid Percent Cumulative Percent 30 27.5 27.5 27.5 50 45.9 45.9 73.4 29 26.6 26.6 100.0 109 100.0 100.0 Total HỌ 2.III.2 18 56 35 Total 109 Cumulative Percent 16.5 16.5 16.5 51.4 51.4 67.9 32.1 32.1 100.0 100.0 2.IV.1 Frequency Valid Percent H IN Valid Percent CK Frequency Percent 100.0 Valid Percent Cumulative Valid 19 17.4 17.4 38 34.9 34.9 52 47.7 47.7 109 100.0 100.0 Total 17.4 52.3 100.0 HU Ế 111 TẾ Percent I ĐẠ NG ƯỜ TR Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 27 24.8 24.8 24.8 44 40.4 40.4 65.1 38 34.9 34.9 100.0 109 100.0 100.0 Total Frequency Valid 2.IV.2 2.IV.3 Percent Valid Percent Cumulative Percent 19 17.4 17.4 17.4 44 40.4 40.4 57.8 46 42.2 42.2 100.0 109 100.0 100.0 Total CK HỌ H IN TẾ HU Ế 112 ... Đại học Nông lâm - Đại học Huế 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1.TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ LIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN HỌ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ CK MÃ SỐ:... cường quản lý chi thường xuyên 87 3.3.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên 87 3.4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTX TẠI TRƯỜNG CK ĐHNL HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại đại học Nông Lâm Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay