Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

130 7 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 22:03

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU ỌC XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP NG ĐẠ IH TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐN ỌC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP IH TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ: 8.34.04.10 ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận vănnguồn gốc Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Thị Huyền Trang i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Tác giả bày tỏ tình cảm cá nhân, tập thể liên quan hướng dẫn, giúp đỡ, cộng tác tài trợ kinh phí trình thực luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Học tên học viên: Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên ngành: Quản kinh tế Niên khóa 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hóa sở luận liên quan hoạt động quản xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp vốn ngân sách - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản ĐTXD sở hạ tầng nguồn vốn NSNN Khu cơng nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình ỌC - Đề xuất phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản ĐTXD sở hạ tầng nguồn vốn NSNN Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình IH Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản ĐTXD sở hạ tầng nguồn vốn NSNN Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình ĐẠ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Phương pháp thu nhập số liệu, phương pháp phân tích, phương pháp vấn ý kiến chuyên gia Các kết nghiên cứu kết luận: Qua nghiên cứu đánh giá, NG phân tích cho thấy: Trong điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình xuất phát điểm thấp, mặt làm hạn chế nguồn vốn đầu từ ngân sách tỉnh cho CSHT nói chung Khu cơng nghiệp Tây Bắc Đồng Hới nói riêng, CSHT Khu cơng nghiệp ƯỜ chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ ngân sách Trung ương cấp hạn hẹp, CSHT khu công nghiệp chưa thật đồng làm hạn chế đáng kể đến hiệu khai thác, sử dụng kết cấu CSHT xây dựng Do việc tập trung rà sốt hồn chỉnh quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng KCN giải pháp quan trọng, bảo TR đảm sử dụng tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện bước cơng việc công tác quản đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn NSNN iii TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ BOT Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BQL Ban Quản BT Xây dựng - chuyển giao CNH Cơng nghiệp hóa CSHT sở hạ tầng DN Doanh nghiêp ĐTXD Đầu xây dựng FDI Đầu trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HT/HTKT Hạ tầng/ Hạ tầng kỹ thuật KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế Kinh tế xã hội ƯỜ SXKD Ngân sách nhà nước Hỗ trợ phát triển thức NG NSNN QLNN ỌC IH ĐẠ KT-XH ODA KIN HT ẾH UẾ Từ viết tắt Quản Nhà nước Sản xuất kinh doanh Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XD/ XDCS Xây dựng/ Xây dựng sở TR TW v KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu ỌC Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu luận văn .5 IH CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN ĐẠ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 sở luận chung 1.1.1 Khái niệm, vai trò sở hạ tầng Khu công nghiệp NG 1.1.2 Quản nhà nước xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp 1.1.3 Ngân sách nhà nước 15 1.1.4 Đánh giá trình độ phát triển hiệu xây dựng sở hạ tầng Khu công ƯỜ nghiệp 12 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp 16 TR 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến cơng tác quản đầu xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp 18 1.4 Kinh nghiệm quản xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp .27 vi 1.5 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh KIN HT ẾH UẾ Quảng Bình .31 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH 33 2.1 Tổng quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội .33 2.1.2 Tình hình kinh tế tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 -2016 37 2.2 Tình hình phát triển Khu cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình 41 2.3 Khu cơng nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 43 2.4 Tình hình quản đầu xây dựng sở hạ tầng vốn ngân sách khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 50 2.4.1 Cơng tác quy hoạch tổng thể khu công nghiệp .50 ỌC 2.4.2 Công tác quy hoạch tổng thể sở hạ tầng 52 2.4.3 Tình hình vốn ngân sách đầu xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp IH Tây Bắc Đồng Hới 54 2.4.4 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác QLNN đầu xây dựng ĐẠ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 55 2.4.5 Đánh giá chung công tác quản đầu xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới nguồn vốn ngân sách nhà nước 71 NG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHU CƠNG NGHIỆPTÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 84 ƯỜ 3.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản đâu sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 84 3.1.1 Mục tiêu đến năm 2020 84 TR 3.1.2 Các định hướng hoàn thiện công tác quản đầu xây dựng sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 84 3.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng sở hạ vii tầng nguồn vốn ngân sách nhà nướcở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh KIN HT ẾH UẾ Quảng Bình .86 3.2.1 Kiện toàn tổ chức máy quản đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới theo hướng tập trung đầu mối chịu trách nhiệm, giảm thủ tục hành 86 3.2.2 Đổi công tác lập quy hoạch, kế hoạch cho dự án đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 87 3.2.3 Chú trọng công tác thẩm định dự án đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 87 3.2.4 Tăng cường hiệu kiểm tra, giám sát hoạt động đầu xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 88 3.2.5 Tuân thủ chặt chẽ quy trình quản đầu từ ngân sách nhà nước 88 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ hoàn thiện Quản nhà nước đầu xây dựng sở ỌC hạ tầng nguồn vốn ngân sách khu công nghiệp tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .89 IH 3.3.1 Xây dựng thực phương thức quản ngân sách theo đầu .89 3.3.2 Xây dựng chế bảo đảm giám sát đầu cộng đồng hoàn toàn tự nguyện ĐẠ độc lập .90 3.3.3 Đẩy mạnh cơng tác phòng chống tham nhũng sử dụng ngân sách nhà nước 90 NG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 KẾT LUẬN 91 KIẾN NGHỊ 92 ƯỜ TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 PHỤ LỤC 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TR BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH viii Mức độ đánh giá Biến quan sát KIN HT ẾH UẾ STT 2.2 Các bước triển khai tiến độ      2.3 Giá đền bù hợp lý, đồng thuận người dân      2.4 Phương án ổn định sinh kế, chỗ bố trí nhanh chóng, kịp thời 2.5 Giải khiếu nại người dân hiệu Công tác huy động, phân bổ giải ngân vốn (USE) nghiệp thực tốt Công tác cấp vốn đầu XD CSHT khu cơng nghiệp tiến hành nhanh chóng                3.3 Kế hoạch cấp vốn hàng năm kịp thời      3.4 Quy trình, thủ tục giải ngân nhanh chóng      IH 3.2 Cơng tác lập dự tốn vốn đầu XD CSHT khu công ỌC 3.1           4.2 4.3 Công tác đấu thầu (BID) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự, thủ tục pháp đấu thầu Thông tin đấu thầu dự án xây dựng CSHT công khai, minh bạch rõ ràng Thời gian thủ tục đấu thầu dự án xây dựng CSHT nhanh chóng Giá thầu dự án xây dựng CSHT hợp TR 4.4 ĐẠ 4.1 luônđược sẵn sàng NG Nguồn vốnđầu XD CSHT khu công nghiệp ƯỜ 3.5 4.5 Năng lực thực nhà thầu lựa chọn tốt 103                          Mức độ đánh giá Biến quan sát KIN HT ẾH UẾ STT 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 Kế hoạch giám sát, quản tiến độ đánh giá dự án đầu XDHT xây dựng khoa học Các tiêu chí phương pháp giám sát, quản lý, đánh giá tính phù hợp Các hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu XDHT thực hiệu                BQL hiệu dự án đầu XD CSHT (EFCT) ỌC 5.2 dự án đâu XD CSHT (CTRL) BQL kinh nghiệm, chun mơn cao quản lýđầu XDCS hạ tầng BQL lực trách nhiệm cao IH 5.1 Công tác giám sát, quản tiến đô đánh giá Các sách qui định quản đầu XD CSHT khu công nghiệp đầy đủ rõ ràng ĐẠ Các dự án đầu XD CSHT khu cơng nghiệp góp phần thu hút nhanh vốn đầu                     6.5 NG Các dự án đầu XD CSHT khu công nghiệp tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanhc doanh      Các dự án đầu XD CSHT tác động tôt đến giao thông, xử chất thải, môi trường TR 6.6 ƯỜ nghiệp Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh/chị Trân trọng! 104      KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC DỮ LIỆU SPSS CRONBACH’S ALPHA 1.1 Scale: FLUS Case Processing Summary N Valid Excludeda Total Cases % 215 217 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ỌC 835 99.1 100.0 TR IH ĐẠ ƯỜ FLUS1 FLUS2 FLUS3 FLUS4 FLUS5 NG FLUS1 FLUS2 FLUS3 FLUS4 FLUS5 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Variance if Total Deleted Item Correlation Deleted 12.219 13.527 646 798 12.307 13.354 645 799 12.293 13.601 633 802 12.367 14.196 610 808 12.340 13.693 640 800 Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 1.0 5.0 215 215 215 215 105 Mean Std Deviation 3.163 1.1787 3.07 1.209 3.09 1.183 3.01 1.109 3.04 1.157 1.2 Scale: PLAN Cases KIN HT ẾH UẾ Case Processing Summary N Valid Excludeda Total 215 217 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 666 N of Items ỌC Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 ĐẠ N NG 215 215 215 215 215 TR ƯỜ PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4 PLAN5 99.1 100.0 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 14.63 5.196 373 635 14.62 4.779 468 591 14.73 4.976 424 612 14.68 5.124 406 620 14.68 5.004 423 613 IH PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4 PLAN5 % 106 Mean Std Deviation 3.70 812 3.72 847 3.61 829 3.65 800 3.66 822 KIN HT ẾH UẾ 1.3 Scale: EFCT (Trước loại biến EFCT1) Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total 215 217 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 680 N of Items ỌC IH ĐẠ ƯỜ EFCT1 EFCT2 EFCT3 EFCT4 EFCT5 EFCT6 99.1 100.0 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 17.57 6.761 239 694 17.72 5.819 417 637 17.75 6.759 314 668 17.86 5.485 628 561 17.82 6.560 309 671 17.66 5.675 585 578 Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 215 215 215 215 215 NG EFCT1 EFCT2 EFCT3 EFCT4 EFCT5 EFCT6 % 215 TR Valid N (listwise) 107 Mean Std Deviation 3.71 787 3.55 878 3.53 689 3.41 774 3.46 765 3.62 757 1.4 Scale: EFCT (Sau loại biến EFCT1) Cases KIN HT ẾH UẾ Case Processing Summary N Valid Excludeda Total 215 217 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 694 N of Items ỌC IH ĐẠ Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 215 215 215 215 215 TR ƯỜ EFCT2 EFCT3 EFCT4 EFCT5 EFCT6 Valid N (listwise) 99.1 100.0 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Deleted Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 14.01 4.528 391 676 14.04 5.311 307 698 14.15 4.056 676 542 14.11 5.090 314 700 13.95 4.301 600 580 NG EFCT2 EFCT3 EFCT4 EFCT5 EFCT6 % 108 Mean 3.55 3.53 3.41 3.46 3.62 Std Deviation 878 689 774 765 757 KIN HT ẾH UẾ 1.5 Scale: PLAN Case Processing Summary N Valid Excludeda Total Cases % 215 217 99.1 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 666 ỌC Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- Cronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 14.63 5.196 373 635 14.62 4.779 468 591 14.73 4.976 424 612 14.68 5.124 406 620 14.68 5.004 423 613 NG ĐẠ IH PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4 PLAN5 N 215 215 215 215 215 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 TR ƯỜ PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4 PLAN5 109 Mean Std Deviation 3.70 812 3.72 847 3.61 829 3.65 800 3.66 822 KIN HT ẾH UẾ 1.6 Scale:USE Case Processing Summary N Valid Excludeda Total Cases % 215 217 99.1 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 ỌC Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- Cronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 13.25 12.357 775 892 13.25 13.028 763 895 13.31 12.513 764 895 13.30 12.025 799 888 13.29 12.638 783 891 ĐẠ IH USE1 USE2 USE3 USE4 USE5 NG Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 215 215 215 215 TR ƯỜ USE1 USE2 USE3 USE4 USE5 110 Mean Std Deviation 3.35 1.043 3.35 945 3.29 1.029 3.30 1.074 3.31 990 KIN HT ẾH UẾ 1.7 Scale: FLUS1 Case Processing Summary N Valid Excludeda Total Cases 215 217 % 99.1 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 ỌC Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- Cronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 16.59 6.692 753 872 16.63 7.103 720 879 16.67 6.813 745 874 16.65 6.706 758 871 16.67 6.839 748 873 ĐẠ IH BID1 BID2 BID3 BID4 BID5 NG Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 215 215 215 215 TR ƯỜ BID1 BID2 BID3 BID4 BID5 111 Mean Std Deviation 4.21 792 4.17 723 4.13 771 4.15 785 4.13 762 1.8Scale: CTRL Cases KIN HT ẾH UẾ Case Processing Summary N Valid Excludeda Total 215 217 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 839 99.1 100.0 N of Items ỌC Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 8.28 1.961 700 779 8.27 1.925 700 779 8.29 1.973 707 773 Descriptive Statistics N Minimum Maximum 215 215 215 IH CTRL1 CTRL2 CTRL3 % TR ƯỜ NG ĐẠ CTRL1 CTRL2 CTRL3 112 Mean Std Deviation 4.13 771 4.15 785 4.13 762 2.1 Component Matrix Component Matrixa Component 839 USE5 834 BID3 831 USE4 811 BID4 805 USE3 802 BID1 794 USE2 789 BID2 787 USE1 777 CTRL3 673 CTRL1 636 IH FLUS2 FLUS5 765 763 753 743 NG FLUS4 688 655 ƯỜ PLAN3 778 ĐẠ FLUS1 PLAN2 ỌC BID5 FLUS3 KIN HT ẾH UẾ EFA PLAN5 581 PLAN4 547 TR PLAN1 CTRL2 -.563 113 .863 USE3 843 USE4 836 BID1 824 BID3 823 USE2 820 USE5 819 BID4 773 BID5 757 BID2 755 ỌC USE1 CTRL1 IH FLUS2 FLUS3 FLUS1 FLUS4 PLAN2 761 759 670 657 649 630 ƯỜ PLAN4 781 775 NG PLAN1 776 ĐẠ FLUS5 PLAN5 KIN HT ẾH UẾ 2.2 Rotated Component Matrixa Rotated Component Matrixa Component PLAN3 588 776 CTRL3 554 TR CTRL2 114 KMO KMO and Bartlett's Test 784 3906.001 253 000 3.2 KMO and Bartlett's Test: EFCT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .601 367.486 10 0.000 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ 3.1 KMO and Bartlett's Test: ALL VARIABLES KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig 115 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC CÁC DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2017 Vốn đầu Tên Dự Án STT Tổ chức Tổng Cty TNHH TVXD Tiến phát Cty CP Tân Hoàn Cầu Công ty TNHH SX TM Sư ỌC Dự án NM BT thương phẩm SX cấu kiện BTCT đúc sẵn Dự án NM sản xuất thiết bị điện CN Nhà máy sản xuất sơn sửa kiểm định vỏ bình gas IH Xí nghiệp May XK Cty may 10 Quảng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Hưng Vượng Dự án NM SX bao bì thùng hộp Caston Cty TNHH thành viên Lâm Hải Cty cổ phần bao bì Phong Nha ĐẠ Số tiền (tỷ đồng) 550,22 Tỉ lệ (%) 100 Diện tích quy hoạch Diện Tỉ lệ tích (%) (ha) 35,18 100 158 28,72 5,15 14,63 100 18,17 1,15 3,27 50,45 9,17 2,41 6,86 50 9,09 2,20 6,25 28,5 5,18 0,76 2,17 23,2 4,22 1,08 3,06 Dự án NM chế biến gỗ Cty TNHH XK Phú Quý MTV Việt Trung 22,56 4,10 4,01 11,40 Dự án NM gạch Tuynel Đồng Tâm Cty CP cơng nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình 20 3,63 2,61 7,41 Dự án NM chế biến gỗ TNHH nguyên liệu, SX hàng Cty mộc dân dụng cao Hoàng Lâm cấp XK 20 3,63 1,60 4,55 ƯỜ TR NG 116 Tên Dự Án STT Tổ chức Tổng Công ty TNHH XNK công nghiệp Trường Thành Cơng ty TNHH Nam Việt Quảng Bình 10 Nhà máy chế biến ván gỗ ghép 11 Nhà máy sản xuất sản phẩm từ gỗ Nam Việt 12 Dự án NM SX SP bê tông ly tâm 13 Dự án Xí nghiệp gỗ Mỹ nghệ Phương Anh 14 Nhà máy sx Zeolite Dolomite Cosevco 15 Cty CP Sách Dự án XN SX cung thiết bị trường ứng thiết bị trường học học Quảng Bình 16 Dự án Trạm chiết nạp khí Hóa lỏng 17 Dự án Trạm chiết nạp Gas Hóa lỏng ỌC Cy CP XD điện VNECO 12 Cty CP Tập đoàn Trường Thịnh NG ĐẠ IH Cơng ty cổ phần hóa chất cao su Cosevco Số tiền (tỷ đồng) 550,22 Tỉ lệ (%) 100 19 3,45 1,72 4,89 16,6 3,02 2,01 5,71 12,83 2,33 1,84 5,23 12,68 2,30 2,40 6,82 6,8 1,24 3,36 9,55 3,95 0,72 1,70 4,83 Cty CP kinh 3,15 0,57 0,59 1,67 doanh dầu khí Quảng Bình Cty TNHH 2,5 0,45 0,60 1,71 thương mại Sư Nguồn: Ban Quản dự án khu kinh tế Quảng Bình TR ƯỜ Diện tích quy hoạch Diện Tỉ lệ tích (%) (ha) 35,18 100 KIN HT ẾH UẾ Vốn đầu 117 ... Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước ĐẠ Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp. .. chức máy quản lý nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu ĐẠ công nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ máy quản lý nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp từ ngân sách nhà nước bao... nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình NG Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng nguồn vốn ngân sách nhà nước Khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay