Hoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

96 5 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:59

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng TrịHoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng Trị I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO PHƯƠNG NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN HỌ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ CK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ H IN ĐỊNH HƯỚNG: ỨNG DỤNG TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO PHƯƠNG NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NƠNG DÂN CỦA TỈNH HỌ QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản kinh tế CK Mã số: 8340410 Định hướng đào tạo: Ứng dụng H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN LIÊM TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sỹ Hoàng Văn Liêm Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Các tài liệu, số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích luận văn cán nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị cung cấp kết thu thập từ nguồn tài liệu tin cậy cơng bố trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ Quảng Trị, ngày 31 tháng năm 2018 Tác giả luận văn HỌ Cao Phương Nga CK H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị” nhận quan tâm, giúp đỡ, hứớng dẫn, động viên nhiều tập thể, cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Tiến sỹ Hoàng Văn Liêm thầy tận tình trực tiếp bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế toàn thể thầy giáo cơng tác trường tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu HỌ Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, nhận hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm, động viên từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Nghiên cứu khoa học hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, sách, báo chuyên ngành CK nhiều tác giả trường Đại học…Đặc biệt giúp đỡ tập thể lãnh đạo, cán Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, bên cạnh tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp H IN Tuy có nhiều cố gắng suốt q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong Q thầy cơ, chun gia, đồng nghiệp, có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để luận văn hoàn thiện hơn./ Quảng Trị, ngày 31 tháng năm 2018 TẾ Tác giả luận văn Cao Phương Nga HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: CAO PHƯƠNG NGA Chuyên ngành: Quản kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒNG VĂN LIÊM Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng hoạt động quản Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề luận thực tiễn công tác quản HỌ Quỹ HTND Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Các phương pháp nghiên cứu sử dụng 2.1 Phương pháp thu thập số liệu CK * Thu thập số liệu thứ cấp + Tổng hợp tài liệu, văn bản, số liệu từ báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, báo cáo công tác Hội phong trào nông dân Hội Nông dân tỉnh, báo cáo tình hình kinh tế xã hội UBND tỉnh Quảng Trị, tài liệu liên quan H IN đến đề tài công bố từ năm 2014-2016 - Thu thập thông tin từ tài liệu lưu hành hệ thống Hội Nông dân Việt Nam hoạt động Quỹ HTND cấp, báo, internet - Thu thập văn pháp quy, văn hành Nhà nước chủ trương, sách hỗ trợ, chương trình đầu tư phát triển cho nơng nghiệp, nơng 2.2 Phương pháp phân tích 2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả TẾ dân, nông thôn HU Ế iii I ĐẠ NG ƯỜ TR Phương pháp thống kê mơ tả phân tích, tổng hợp, thống kê mơ tả số liệu cách tập hợp báo cáo, phân tích số liệu thống kê nhằm rút nét bật, đặc điểm qua năm để nhận định đánh giá trạng, đặc điểm trình hoạt động, quản Quỹ HTND 2.2.2 Phương pháp so sánh Phương pháp nhằm đối chiếu tiêu, tượng lượng hóa có nội dung, tổ chức tương tự để xác định xu hướng, mức độ biến động, đánh giá kết quản Quỹ hỗ trợ nông dân theo thứ tự thời gian - Biểu số: Số lần hay phần trăm - Phương pháp so sánh gồm dạng: + So sánh nhiệm vụ kế hoạch HỌ + So sánh qua giai đoạn khác + So sánh đối tượng tương tự * Phương pháp phân tích dãy số theo thời gian Dùng phương pháp để nghiên cứu biến động ngồn huy động vốn CK quỹ HTND qua năm Sử dụng tiêu: Tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng bình qn, liên hồn để phân tích bảng số liệu… Các kết nghiên cứu kết luận H IN Luận văn hệ thống hóa vấn đề luận hoạt động quản Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Sau đó, sâu phân tích thực trạng hoạt động quản Quỹ hỗ trợ nông dân, rút kết mà đơn vị đạt mặt tồn tại, nguyên nhân; qua đó, đề giải pháp để hồn thiện cơng TẾ tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị thời gian tới Tác giả luận văn HU Cao Phương Nga Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BTV Ban Thường vụ HND Hội Nông dân HTND Hỗ trợ nông dân KH-KT Khoa học Kỹ thuật TP Thành phố Tr.đ Triệu đồng UBND Ủy ban nhân dân CK HỌ H IN TẾ HU Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CK CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN 1.1 Cơ sở luận luận Quỹ hỗ trợ nông dân 1.1.1 Quan niệm Quỹ hỗ trợ nông dân, mục tiêu nguyên tắc hoạt động H IN 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân 1.2 Một số vấn đề luận quản quản Quỹ HTND 1.2.1 Quan niệm quản lý, đặc điểm, chức năng, mục tiêu quản .7 1.2.2 Quan niệm, nội dung quản Quỹ HTND .12 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản Quỹ Hỗ trợ nông dân .24 TẾ 1.3 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm Quản Quỹ HTND số địa phương .26 1.3.1 Kinh nghiệm quản Qũy HTND tỉnh Hải Dương .26 HU 1.3.2 Kinh nghiệm quản Qũy HTND tỉnh Lâm Đồng 27 1.3.3 Một số kinh nghiệm tỉnh Quảng Trị 28 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ .29 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị 29 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện Kinh tế - xã hội .35 2.2 Khái quát Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị 37 2.2.1 Thông tin Qũy HTND tỉnh Quảng Trị .37 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 37 2.2.3 Cơ cấu quản .39 2.3 Thực trạng công tác quản Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị 41 2.3.1 Quản việc huy động nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị .41 2.3.2 Quản hoạt động cho vay Quỹ HTND tỉnh 47 2.3.3 Quản thu hồi vốn Quỹ HTND tỉnh .54 HỌ 2.3.4 Quản tài Quỹ HTND tỉnh 56 2.3.5 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động Quỹ HTND tỉnh 61 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản Quỹ HTND Hội Nông dân CK tỉnh Quảng Trị 64 2.4.1 Điều kiện Kinh tế - xã hội .64 2.4.3 Chất lượng cán 67 2.4.4 Ứng dụng công nghệ thông tin 67 H IN 2.4.5 Công tác kiểm tra, giám sát 67 2.4.6 Cơ sở vật chất thiết bị khác 68 2.5 Đánh giá chung 68 2.5.1 Kết đạt .68 2.5.2 Tồn tại, hạn chế .70 TẾ 2.5.3 Một số nguyên nhân chủ yếu 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN HẢI LĂNG,TỈNH QUẢNG TRỊ 73 HU 3.1 Định hướng giải pháp .73 3.1.1 Định hướng chung 73 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị 74 3.2.1 Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán Quỹ .74 3.2.2 Hoàn thiện quản huy động vốn 75 3.2.3 Hồn thiện quy trình, nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ HTND 75 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 76 3.2.5 Tăng cường hoạt động thơng tin, tun truyền mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ HTND 77 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với UBND quan, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 78 3.2.7 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản Quỹ 79 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 Kết luận 80 Kiến nghị .81 HỌ 2.1 Quỹ HTND Trung ương 81 2.2 UBND tỉnh Quảng Trị 82 2.3 Sở Kế hoạch đầu tư Sở tài 82 CK DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠCCỦA PHẢN BIỆN H IN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠCCỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR * Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành HND tinh tiến hành thường xuyên, theo định kỳ; việc kiểm tra thực quy trình Tất kiểm tra có biên kiểm tra, tổng hợp báo cáo lưu giữ hồ sơ kiểm tra quy định Tuy nhiên, việc kiểm tra đột xuất hộ vay vốn Hội xã chưa thực nên số kiểm tra mang tính hình thức, không phản ánh thực chất hoạt động sở 2.5.2 Tồn tại, hạn chế - Công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng việc đổi nâng cao hiệu hoạt động Quỹ HTND, văn hướng dẫn quản quỹ, sách tín dụng nơng dân chưa kịp thời đảm bảo chất lượng - Công tác kiện toàn, củng cố máy Ban điều hành, Ban Kiểm sốt Quỹ HỌ HTND số đơn vị thiếu kịp thời - Công tác xây dựng, phát triển Qũy HTND chưa đều, chưa vững công tác vận động tăng nguồn vốn, xây dựng hệ thống Quỹ HTND chưa xứng đáng với tiềm lợi kinh tế tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu vay CK vốn phát triển sản xuất kinh doanh nông dân Tốc độ tăng trưởng vốn chưa đạt tiêu tăng nguồn Quỹ HTND cấp theo đề án đặt ra, quy mô vốn nhiều đơn vị nhỏ, nhu cầu vay vốn hội viên lớn; công tác vận H IN động nguồn từ tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện kinh tế quan tâm ủng hộ cho Qũy HTND cấp hạn chế - Việc chuyển giao nguồn Quỹ HTND sở lên huyện quản theo quy định chậm, có nơi lúng túng - Việc hỗ trợ vốn vay cho nông dân số địa phương dàn trải nhỏ TẾ lẻ, chưa chủ động kết hợp lồng ghép việc cho vay vốn với chương trình tập huấn tiến kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; hoạt động gắn kết hỗ trợ vốn với hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất chưa trọng nên phần ảnh hưởng đến hiệu HU sử dụng đồng vốn Ế 70 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Công tác sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng hoạt động quỹ nhân rộng mơ hình điển hình tiên tiến chưa kịp thời - Đội ngũ cán nghiệp vụ Quỹ HTND thiếu kinh nghiệm quản lý, yếu nghiệp vụ Công tác nghiệp vụ quản vốn, nghiệp vụ kế toán cập nhật sổ sách, hồ sơ cho vay số sở Hội hạn chế 2.5.3 Một số nguyên nhân chủ yếu - Một số tổ chức Hội Nông dân chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ đảng, quyền, tạo ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện tốt cho công tác xây dựng phát triển Qũy HTND Việc tiếp thu học hỏi để làm tốt công tác quản sử dụng vốn công tác nghiệp vụ Qũy HTND chưa trọng - Do hạn chế công tác tuyên truyền phương thức truyền tải nên nhiều hội viên tầng lớp nhân dân, quan, đơn vị đóng địa bàn HỌ tỉnh chưa hiểu ý nghĩa cách thức hoạt động Quỹ HTND so với tổ chức tín dụng khác; chưa có giải pháp đồng cấp sở, chưa tạo đồng thuận cao với cấp ngành việc vận động xây dựng Quỹ HTND CK cấp kết ủng hộ nguồn vốn xây dựng Qũy HTND thấp - Năng lực quản điều hành phận đội ngũ cán Hội phân công trực tiếp quản lý, điều hành quỹ hạn chế hoạt động kiêm nhiệm nên lực chuyên môn, trình độ, nhận thức quản vốn quỹ hạn chế, thời gian H IN dành cho công tác quản quỹ khơng nhiều phải tập trung hoạt động công tác Hội phong trào nông dân Bên cạnh đó, đội ngũ cán cấp huyện, thị thành phố thường biến động luân chuyển công tác, sau kỳ Đại hội Đảng, bầu cử HĐND cấp, cán tiếp nhận cơng việc nhiều lúng TẾ túng tham mưu điều hành hoạt động Qũy HTND - Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, thị, thành phố; dự án cho vay nhỏ lẻ, mức cho vay thấp, chủ yếu cho vay đầu tư hỗ trợ thêm hộ, chưa đáp ứng nhu cầu dồn nguồn vốn cho nông dân vay để đầu tư phát triển sản HU xuất, kinh doanh Ế 71 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Công tác kiểm tra đơn vị tổ chức triển khai thường xuyên, chưa trọng chiều sâu - Hiệu công tác phối hợp Ban điều hành Quỹ HTND từ huyện đến tỉnh chưa với sở, phòng, ban, ngành, quan chun mơn cấp mang tính hình thức thiếu thường xun CK HỌ H IN TẾ HU Ế 72 I ĐẠ NG ƯỜ TR CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Định hướng giải pháp 3.1.1 Định hướng chung Tạo chuyển biến mạnh mẽ cấp Hội tỉnh công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ HTND Xây dựng Quỹ HTND phát triển bền vững, trở thành cơng cụ tài đắc lực, điều kiện cần thiết để Hội trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ nông dân, xây dựng thành cơng mơ hình kinh tế đạt hiệu cao, tham gia giảm nghèo, làm giàu củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy phong HỌ trào thi đua nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chú trọng vận động tăng trưởng nguồn Quỹ HTND thông qua ngân sách cấp, đa dạng hóa hình thức vận động đóng góp xây dựng Quỹ từ tầng lớp xã hội Từng bước đổi công tác quản Quỹ hỗ trợ nông dân Cụ thể: CK - Hoàn thiện máy tổ chức, cán quản lý, điều hành hoạt động Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện theo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng đội ngũ cán Ban điều hành Quỹ HTND làm H IN việc theo chuyên mơn, khơng kiêm nghiệm, có lực, đào tạo chun ngành nghiệp vụ tài chính, cơng tác kế tốn đáp ứng u cầu hoạt động Quỹ - Hồn thiện công tác vận động tăng nguồn Quỹ HTND tỉnh để xây dựng nguồn vốn có quy mơ, đáp ứng nhu cầu vay vốn hội viên nông dân - Hồn thiện quy trình cho vay vốn, đảm bảo dự án phê duyệt đáp TẾ ứng yêu cầu theo quy định, thủ tục vay vốn rút gọn, tạo điều kiện tối đa cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn - Hoàn thiện quy trình phối hợp với quan khác nhằm hỗ trợ cho hội HU viên nông dân vốn, khoa học kỹ thuật, tạo vùng sản sản xuất hàng hóa tập trung; liên kết dự án với doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầu thơng thống Ế 73 I ĐẠ NG ƯỜ TR cho sảnphẩm, xây dựng mơ hình sản xuất theo chuỗi giá trị nơng sản chất lượng cao bảo đảm cạnh tranh thị trường Lồng ghép cho vay vốn Quỹ HTND với chương trình, dự án, hoạt động dạy nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát huy hiệu nguồn vốn - Hồn thiện quy trình kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ cấp; kiểm tra việc sử dụng vốn hộ vay để bảo đảm quản nguồn vốn quy định Nhà nước 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị 3.2.1 Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán Quỹ - Bồi dưỡng để nâng cao lực quản lý, điều hành cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Quỹ phù hợp tình hình thông qua đào tạo ngắn hạn trung tâm đào tạo quản lý, điều hành đào tạo dài hạn trường Đại học có uy HỌ tín Tùy vào vị trí, quy hoạch cán thời kỳ mà lựa chọn cán hình thức đào tạo cho hợp - Ban Thường vụ Hội Nơng dân cấp cần bố trí cán phụ trách chuyên trách Quỹ HTND, giảm dần cán kiêm nhiệm CK - Trên sở văn quy định hướng dẫn Quỹ HTND TW, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh có trách nhiệm biên soạn lại tài liệu theo chuyên đề, nội dung, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu để cán cấp sở dễ tiếp cận H IN - Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh trực tiếp tổ chức lớp tập huấn, phối hợp với quan chuyên tài chính, tín dụng để tập huấn cho cán chuyên trách cấp huyện cấp sở để nâng cao kiến thức kỹ công tác, tạo tảng sở việc thẩm định, xây dựng dự án để dự án mang tính thực tiễn, xác việc lập dự toán thẩm định đối TẾ tượng vay vốn - Xây dựng kế hoạch tập huấn định kỳ theo thời gian 06 tháng 01 năm để cập nhật cho cán cấp huyện sở văn hướng dẫn quy HU định hoạt động Quỹ HTND Hội cấp trên, cách làm hay địa phương khác; đồng thời rút kinh nghiệm việc làm chưa tốt Ế 74 I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.2 Hoàn thiện quản huy động vốn - Tham mưu cho BTV Tỉnh ủy đạo cấp ủy, quyền cấp tạo điều kiện để Hội Nông dân cấp tỉnh thực có hiệu Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 Thủ tướng Chính phủ việc cấp, bổ sung vốn cho Quỹ HTND cấp từ nguồn Ngân sách Nhà nước - Cần phải tiến hành kiện toàn Ban vận động xây dựng Quỹ HTND tỉnh, có văn hướng dẫn HND huyện, thị, thành phốvề việc thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ HTND Ban vận động xây dựng Quỹ HTND cấp xây dựng Chương trình công tác kế hoạch thực nhiệm vụ trọng tâm theo năm giai đoạn cụ thể.…… - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đối tượng huy động vốn thay chủ yếu xin cấp từ nguồn ngân sách địa phương từ đóng góp cán bộ, hội HỌ viên Hội Nơng dân - Xây dựng quy chế, quy trình vận động, có quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm phận, cá nhân cụ thể; xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ sách chi tiết trình, kết vận động Quỹ, cho số tiền vận động CK thật minh bạch, đảm bảo niềm tin vững bền Quỹ HTND; khuyến khích nhân rộng cách làm mới, hiệu cán bộ, địa phương trình tổ chức vận động tăng trưởng Quỹ HTND H IN 3.2.3 Hồn thiện quy trình, nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ HTND - Hệ thống hồ sơ, mẫu biểu, văn hướng dẫn quy trình vận động, chovay, thu nợ hướng dẫn khác nghiệp vụ quỹ… tập hợp đóng thành theo thứ tự thời gian triển khai, dạng sổ tay phát cho cán phụ trách Quỹ cấp TẾ - Việc quản huy động nguồn vốn cần phân thành phiếu vận động thực đúng.nguyên tắc: Mỗi phiếu có mã số riêng, đóng thành quyển; phiếu có mã số riêng, Hội Nơng dân cấp tỉnh ban hành va cấp phát cho Hội cấp HU Ế 75 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Hồn thiện quy trình cho vay Quỹ HTND: Sửa đổi, bổ sung, hồn thiện quy trình cho vay vốn, bước giảm thiểu mẫu biểu hồ sơ cho vay - Cán Quỹ người vay cần chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ Quỹ HTND nhằm xác định đối tượng vay, thuận lợi cho việc thu phí, kiểm tra sử dụng vốn vay để nâng cao chất lượng tín dụng Quỹ - Ban điều hành Quỹ cần thường xuyên cập nhật văn hướng dẫn hoạt động quản Quỹ Hội cấp để kịp thời bổ sung vào Quy chế làm việc Ban, phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban điều hành quỹ nhằm nâng cao kỹ nghiệp vụ công tác 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Ban điều hành Quỹ HTND cấp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ quản tài Quỹ HTND cấp Tăng cường cơng tác HỌ kiểm tra, hướng dẫn cán sở cơng tác quản tài - Xử nghiêm trường hợp cán Hội làm trái Điều lệ Quy chế hoạt động Quỹ HTND, trường hợp người vay sử dụng vốn sai mục đích, chiếm dụng, xâm tiêu vốn, phí CK - Chú trọng công tác thẩm định: Cán thực thẩm định cần đến hộ gia đình, kiểm tra thực tế khả trả nợ, lực sản xuất kinh doanh hộ điều kiện đảm bảo tính khả thi, tính hiệu sản xuất, kinh H IN doanh hộ - Cần tăng cường hình thức kiểm tra chỗ kiểm tra định kỳ để xác minh đúng, xác đối tượng vay tình hình sử dụng vốn vay người vay; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra đột xuất mục đích sử dụng vốn vay hộ vay trường hợp phát người vay có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn thất TẾ vốn vay hoạt động chi, tổ Hội vi phạm ngun tắc thu phí người vay khơng nộp lên cấp việc quản tài khoản phí trích lại Hội sở có theo quy định hay khơng - Việc kiểm tra sử dụng vốn vay cần thực nghiêm túc quy định HU thời gian theo Hướng dẫn số 82-HD/QHTTW, ngày 22/12/2014 Quỹ HTND Ế 76 I ĐẠ NG ƯỜ TR TW nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ HTND chậm sau 30 ngày phát vốn vay, Ban điều hành Quỹ HTND Hội Nông dân sở theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay hộ Hoạt động kiểm tra cần hướng vào việc xem xét liệu vốn vay dùng mục đích, rủi ro xảy ra? có biện pháp cần điều chỉnh? có sở vậy, cán nghiệp vụ kịp thời giúp đỡ khắc phục khó khăn phát sinh q trình sử dụng vốn vay Quỹ HTND - Cần kết hợp chặt chẽ với tổ chức quyền, đồn thể địa phương việc hướng dẫn kiểm tra, sử dụng vốn vay thu hồi vốn vay Quỹ HTND - Công tác kiểm tra Ban Điều hành Quỹ HTND cần tổ chức tiến hành có hệ thống, khoa học đồng nhằm thực giám sát, đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan 3.2.5 Tăng cường hoạt động thơng tin, tun truyền mục đích, ý nghĩa, HỌ hoạt động hiệu Quỹ HTND - Đổi phương pháp nội dung tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền văn đến thơn, xóm, thơng qua họp thơn, sinh hoạt chi, tổ hội cán chi tổ CK Hội trực tiếp tuyên truyền đến hộ gia đình - Phối hợp với đài truyền hình làm phóng chuyên mục hoạt động bật Quỹ HTND toàn tỉnh, đưa tin tổ hợp tác, tổ H IN hội nghề nghiệp, mơ hình kinh tế sản xuất có hiệu cao để kịp thời phát biểu dương cách làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến việc làm giàu nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ HTND để tạo tin tưởng chứng minh hiệu hoạt động Quỹ HTND, từ gây dựng lòng tin cho hội viên mạnh dạn vay vốn tầng lớp xã hội quan tâm ủng hộ phát triển Quỹ HTND lớn TẾ mạnh quy mô - Tổ chức thi tìm hiểu mục đích, ý nghĩa, cách vay vốn, quy định vay vốn, trả gốc, phí Quỹ HTND; thi cán Quỹ HTND giỏi; lồng ghép sân khấu tuyên truyền hoạt động Hội Nơng dân HU nóichung Ế 77 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Hàng năm phối hợp với tổ chức, đoàn thể khác như: Hội Phụ nữ, Đoàn niên, Hội Cựu chiến binh quan thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền triển khai thực với nhiều hoạt động phong phú, nội dung thiết thực, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ tuyên truyền, vận động cho lãnh đạo, cán cấp Hội từ huyện đến sở, tạo thành lực lượng nòng cốt sở để triển khai diện rộng 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với UBND quan, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh - Chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh khảo sát điều kiện canh tác địa phương tỉnh để phối hợp với quan chun mơn, đồn thể tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật kiến thức trồng trọt, chăn nuôi nhằm hỗ trợ hộ vay vốn ứng dụng tiến khoa học vào thực HỌ tiễn sản xuất nhằm giúp hộ vay tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến; hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất hàng hóa tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị Tổ chức cho hộ vay vốn tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh mơ hình sản suất có hiệu để nâng cao hiệu CK sử dụng vốn vay - Chủ động phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội thực tốt chương trình liên tịch, văn thỏa thuận ký, tuyên truyền H IN sách tín dụng ưu đãi Chính phủ cho hội viên, nông dân nhằm tăng khả tiếp cận vốn kết hợp với vốn vay Quỹ HTND để xây dựng mơ hình kinh tế có quy mơ lớn đảm bảo chất lượng Tăng cường phối hợp với ngành chức hỗ trợ điều kiện giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa TẾ - Chủ động đề xuất Dự án phát triển kinh tế đề nghị cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh họp đánh giá công tác phối hợp UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc đoàn thể tỉnh định kỳ 06 tháng, 01 năm để kịp thời bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND thực tốt nội dung Quy HU chế phối hợp Hội Nông dân UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020 Ế 78 I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.7 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản Quỹ - Phấn đấu HND cấp xã có máy tính riêng để kịp thời cập nhật văn liên quan đến hoạt động quản Quỹ HTND, thông báo thu nợ đến, hạn, công tác kiểm tra… - Tạo lập địa email riêng Quỹ HTND tỉnh huyện Việc trao đổi qua email giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, giúp truyền tải, lưu trữ thơng tin cách xác, hợp lý… Tạo lập trang dành riêng Quỹ HTND tỉnh trang mạng xã hội, thường xuyên cập nhật sách, hỏi đáp thắc mắc cho hội viên nông dân, đưa gương tổ dự án vay vốn có hiệu để hội viên dễ tiếp cận với nguồn thông tin - Xây dựng website Quỹ HTND tỉnh riêng, có liên kết website Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Website Quỹ HTND tỉnh cần cung cấp đầy đủ HỌ cácvăn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, mẫu biểu Quỹ HTND cấp tỉnh trung ương; thường xuyên cập nhật hoạt động Quỹ HTND địa bàn tỉnh; cung cấp danh sách, hình ảnh sản phẩm dự án vay vốn từ Quỹ HTND toàn tỉnh nhằm quảng bá, tìm đầu cho sản phẩm; đặc CK biệt mở rộng khả liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm H IN TẾ HU Ế 79 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, tổ chức Hội Nơng dân cấp, có Hội Nơng dân tỉnh Quảng Trị chủ động, tích cực thực có hiệu cơng tác trợ giúp nơng dân thực tốt mục tiêu nhiệm vụ Đề án"Đổi nâng cao hiệu hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020” Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề Thông qua hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân thu hút số lượng lớn nông dân vào Hội, tập hợp, vận động hội viên nông dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, Nhà nước phong trào thi đua Hội Nông dân phát động Công tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị đạt kết đáng ghi nhận: Quỹ HTND tỉnh cho vay đối tượng, mục đích, bảo tồn HỌ hiệu nguồn vốn Quỹ, giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi Nhà nước tổ chức tín dụng khác Qua tồn vấn đề trình bày, luận văn phân tích đánh giá thực trạng công tác quản Quỹ HTND tỉnh CK Quảng Trị giai đoạn 2014-2016, nêu lên kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị thời gian tới Các giải pháp bao gồm: Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán Quỹ; hoàn thiện quản H IN huy động vốn quy trình, nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ HTND; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ HTND; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với UBND quan, sở, ngành, đồn thể cấp tỉnh; Tăng cường hoạt động thơng tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ HTND TẾ Quỹ HTND tăng cường hoạt động thơng tin, tun truyền mục đích, ý Để tiếp tục phát huy kết đạt đồng thời khắc phục HU hạn chế, thiếu sót nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn Quỹ, Hội Nơng dân tỉnh Quảng Trị cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, bám sát nội dung, mục tiêu cụ thể Ế 80 I ĐẠ NG ƯỜ TR mà Hội cấp đề đặc biệt tiêu Đề án “Đổi nâng cao hiệu hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2016-2020 gắn với Chương trình hành động thực Nghị Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 20152020 Để thực giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản Quỹ HTND tỉnh, cần hỗ trợ cấp, ngành nguồn vốn, chế sách, cần hợp tác sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp để thực tốt nội dung Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 Ban Bí thư Trung ương Đảng Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nơng dân Việt Nam phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 Thủ tướng Chính phủ việc “Hội Nơng dân Việt Nam trực tiếp thực phối hợp thực 2020” đề HỌ số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- Nâng cao hoạt động quản Quỹ HTND nói chung Quỹ HTND tỉnh nói riêng giúp Quỹ HTND trở thành nhân tố đáng tin cậy thị trường tài tín CK dụng nơng thôn, giúp công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ngày sâu rộng, hiệu tổ chức Hội cấp củng cố vững mạnh, góp phần ổn định an ninh trị, trật tự xã hội địa bàn nông thôn, nâng cao vị thế, vai trò Hội H IN Nơng dân việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hội viên nơng dân, phát huy vai trò chủ thểcủa giai cấp nông dân tái cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Kiến nghị 2.1 Quỹ HTND Trung ương TẾ - Xây dựng triển khai phần mềm kế quán, phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản quỹ HTND thống hệ thống Hội - Bố trí thêm nguồn vốn ủy thác cho Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị - Phối hợp với HND tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác quản Quỹ HU HTND cho cán Ban điều hành Quỹ HTND cấp tỉnh huyện, thị, thành phố Ế 81 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn quản Quỹ HTND cho Ban điều hành Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện 2.2 UBND tỉnh Quảng Trị - Đồng ý, tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh thành lập tổ chức Quỹ HTND hoạt động chuyên trách, không kiêm nghiệm - Tăng cường bổ sung hỗ trợ ngân sách cho Quỹ HTND tỉnh theo kinh phí phê duyệt Chỉ đạo UBND huyện thị, thành phố bố trí ngân sách bổ sung hàng năm cho HND cấp - Tạo điều kiện cho Ban vận động Quỹ HTND hoạt động tạo nguồn cho Quỹ theo hướng xã hội hóa 2.3 Sở Kế hoạch đầu tư Sở tài - Phối hợp với Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị xây dựng quy HỌ trình chuẩn, thống cho công tác vận động nguồn - Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm cho Quỹ HTND sở số tiền mà HND tỉnh đề nghị CK H IN TẾ HU Ế 82 TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng việt Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị (2014-2016), Báo cáo kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2014-2016 Bộ Tài (2013), Thơng tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 Hướng dẫn chế độ quản tài Quỹ HTND thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam HỌ Đỗ Văn Chúc (2015), Hồn thiện quản Quỹ Hỗ trợ nơng dân tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Đỗ Xuân Hải (2012), Đánh giá kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân CK tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (2015), Báo cáo Sơ kết năm thực Đề án “Đổi nâng cao hiệu hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 20112015 H IN Hội Nông dân Việt Nam (2012), Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân Việt Nam (2016), Hỏi-đáp hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân TẾ Hội Nông dân Việt Nam (2013), Hướng dẫn số 1080-HD/HNDTW, ngày 18/11/2013 thực số điểm Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân 10 Hội Nông dân Việt Nam (2014), Hướng dẫn số 82- HD/QHTTW ngày HU 22/12/2014 nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 11 Hội Nông dân Việt Nam (2011), Quyết định số 908-QĐ/QHTW ngày Ế 83 I ĐẠ NG ƯỜ TR 15/12/2011 Ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân 12 UBND tỉnh Quảng Trị (2016), Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 201 Tài liệu điện tử 13 https://gioithieu.quangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=about 14 https://gioithieu.quangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=about&op =Dac-diem-tu-nhien 15 http://quyhotronongdan.vn/sitepages/news/1138/49751/hoi-dap-ve-hoat- dong-quy-ho-tro-nong-dan CK HỌ H IN TẾ HU Ế 84 ... công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị 41 2.3.1 Quản lý việc huy động nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị .41 2.3.2 Quản lý hoạt động cho vay Quỹ HTND tỉnh 47 2.3.3 Quản lý thu... “Hồn thiện cơng tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị CK Câu hỏi nghiên cứu - Có lý thuyết, lý luận quản lý Quỹ hỗ trợ cho hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nông thôn nông dân? H... 1: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý Quỹ HTND Chương 2: Thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị HU Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Quỹ HTND tỉnh Quảng Trị Ế TR
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay