Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ)

119 8 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:58

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học HuếHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ THANH NGA CK HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên ngành : QUẢN KINH TẾ Mã số : 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA HU Huế, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu công trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hồ Thị Thanh Nga CK HỌ H IN TẾ HU i Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tạo điều kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, lãnh đạo cán Tổ Kế hoạch - Tài Trường Đại học Nghệ thuật tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập thu thập số liệu để nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp anh Nguyễn thành luận văn Huế, ngày CK HỌ Phương Vũ quan tâm, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn tháng năm 2018 Tác giả Hồ Thị Thanh Nga H IN TẾ HU ii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : HỒ THỊ THANH NGA Chuyên ngành : QUẢN KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế” 1.Tính cấp thiết đề tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế với quy mơ ngày lớn, mơ hình tổ chức ngày đa dạng, chế tài nhà nước giao mang tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cao, hoạt động thu chi tài ngày phức tạp Tuy nhiên, NSNN cấp ngày giảm xuống, Nhà nước khống chế mức trần học phí Điều đặt Trường Đại học Nghệ thuật tình trạng khó khăn HỌ tài chính, đòi hỏi trường phải có biện pháp để tăng nguồn thu, quản sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tài Xuất phát từ nhận thức luận thực tiễn đây, chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế” CK Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập số liệu - Phương pháp tổng hợp phân tích H IN Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Trên sở hệ thống hóa vấn đề luận thực tiễn quản tài trường Đại học Cơng lập phân tích thực trạng cơng tác quản tài trường Đại học Nghệ thuật kết luận khơng tồn cơng tác quản tài trường thời gian qua đáp ứng quy định TẾ pháp luật, tuân thủ yêu cầu nguyên tắc quản tài chính, bám sát phục vụ có hiệu sứ mệnh nhà trường mục tiêu đặt theo định hướng tự chủ tài Trên sở khung phân tích hạn chế nhận diện được, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện quản tài trường giai đoạn 2018-2020 HU iii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Các ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ NSNN Ngân sách nhà nước QLTC Quản tài ĐHCL Đại học công lập NCKH Nghiên cứu khoa học GDĐH Giáo dục đại học ĐHQGHN Đại học Quốc Gia Hà Nội TSCĐ Tài sản cố định NCKH Nghiên cứu khoa học CK HỌ H IN TẾ HU iv Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014 – 2016 37 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kế hoạch thu chi Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014-2016 39 Bảng 2.3: Nguồn tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế giai đoạn 2014-2016 .43 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 2.5: Tổng hợp nguồn thu từ NSNN cấp từ 2014-2016 45 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp tình hình thu nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật HỌ giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.7: Nội dung chi Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi thường xuyên Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014-2016 55 CK Bảng 2.9: Cơ cấu chi thường xuyên Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 20142016 56 Bảng 2.10: Tình hình trích lập chi từ quỹ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế giai đoạn 2014 - 2016 58 H IN Bảng 2.11: Bảng tổng hợp tình hình cân đối thu chi Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014-2016 .60 Bảng 2.12: Bảng tổng hợp đánh giá tình hình thực cơng tác thu chi Trường Đại học Nghệ thuật giai đoạn 2014-2016 63 TẾ Bảng 2.13: Đặc điểm mẫu khảo sát 69 Bảng 2.14: Đánh giá cán cơng nhân viên tính hợp tài quản tài trường 71 Bảng 2.15: Đánh giá cán công nhân viên tính hợp việc quản HU sử dụng nguồn thu 73 v Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Bảng 2.16: Đánh giá cán công nhân viên tính hợp việc quản sử dụng khoản chi 75 Bảng 2.17: Đánh giá cán công nhân viên công tác lập dự toán năm 76 Bảng 2.18: Đánh giá cán công nhân viên công tác lập báo cáo, thẩm tra, kiểm tra tài tốn năm .77 Bảng 2.19: Đánh giá cán công nhân viên công tác khác liên quan đến quản tài 79 CK HỌ H IN TẾ HU vi Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình QLTC trường ĐHCL 10 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy Trường Đại học Nghệ thuật 35 CK HỌ H IN TẾ HU vii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học quản tài trường Đại học công lập 1.1 Tổng quan trường đại học công lập 1.1.1 Khái niệm trường Đại học công lập .5 HỌ 1.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn Trường Đại học công lập 1.1.3 Phân loại trường Đại học công lập .7 1.2 Quản tài trường Đại học công lập 1.2.1 Khái niệm, nguyên tắc quản tài trường Đại học CK công lập 1.2.2 Công tác lập kế hoạch 10 1.2.3 Quản nguồn thu trường Đại học Công lập .15 H IN 1.2.4 Quản chi trường Đại học Công lập 18 1.2.5 Công tác kiểm tra, tra 21 1.2.6 Công cụ quản tài trường ĐHCL .25 1.2.7 Trích lập sử dụng quỹ .27 1.2.8 Các yếu tố tác động đến quản tài trường Đại học công lập 28 TẾ 1.3 Kinh nghiệm quản tài trường đại học nước 32 Chương 2: Thực trạng quản tài trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế 34 2.1 Khái quát chung số tình hình đặc điểm trường Đại học nghệ HU thuật, Đại học Huế .34 viii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 34 2.1.3 Tổ chức máy 35 2.1.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên 36 2.2 Thực trạng quản tài trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế .38 2.2.1 Công tác lập kế hoạch Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 38 2.2.2 Công tác quản nguồn thu Trường Đại học Nghệ thuật .41 2.2.3 Nội dung chi quản sử dụng khoản chi, mức chi 48 2.2.4 Trích lập sử dụng quỹ .57 2.2.5 Công tác toán thu chi Trường Đại học Nghệ thuật .59 2.2.6 Công tác kiểm tra, tra Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 61 HỌ 2.2.7 Cơng cụ quản thu chi tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 64 2.3 Đánh giá thực trạng quản tài trường Đại học nghệ thuật 68 2.3.1 Đánh giá thực trạng công tác quản tài Trường Đại học CK Nghệ thuật thơng qua khảo sát .68 2.3.2 Kết đạt hạn chế cơng tác quản tài Trường Đại học Nghệ thuật 80 H IN Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế 84 3.1 Mục tiêu trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế phương hướng hoàn thiện 84 3.1.1 Sứ mệnh, tầm nhìn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tới TẾ năm 2020 .84 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 84 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện quản tài 85 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài trường Đại học HU nghệ thuật, Đại học huế .86 ix Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Kiến nghị với Đại học Huế -Hoàn thiện mơ hình quản tài đại học vùng làm rõ mối quan hệ tài Đại học Huế với Trường thành viên; -Nghiên cứu để làm rõ chủ trương tự chủ tài trường Đại học cơng lập Chính phủ điều kiện cách thức thực tự chủ tài Đại học Huế Trường Đại học thành viên Kiến nghị với KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế Để góp phần quan trọng việc tăng cường cơng tác quản ttài qua hệ thống KBNN nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đề nghị KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế số vấn đề sau: Cần có chế phối hợp việc kiểm tra, kiểm sốt thu - chi tài đảm bảo thống nhất, tuân thủ quy định chung chế độ, định mức, phương thức cấp HỌ phát, toán…Kiểm soát chặt chẽ việc thu - chi đơn vị sở dự toán lập từ đầu năm, cần linh hoạt việc duyệt chi điều chỉnh, bổ sung nội dung chi đơn vị khơng có dự tốn đầu năm khơng vượt dự tốn để đảm bảo hoạt động phát sinh hợp đơn vị CK Cần có chế độ kiểm sốt thống toán khoản chi NSNN, quản thu, chi tiền mặt, chuyển khoản qua hệ thống KBNN Ban hành văn hướng dẫn thực việc công tác tốn, hồn H IN ứng, đối chiếu khóa sổ, chuyển số dư dự tốn, dự tạm ứng cuối năm… Được mở tài khoản KBNN để phản ánh khoản KP thuộc NSNN; mở tài khoản tiền gửi ngân hàng thương mại để phản ánh khoản KP thuộc nguồn thu hợp pháp trường (được sử dụng lãi tiền gửi ngân hàng nguồn thu hợp pháp) TẾ HU 94 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Arthur M Hauptman (2006), Tài cho giáo dục Đại học xu hướng vấn đề, Kỷ yếu Hội thảo giáo dục Hà Nội, năm 2008 Viện Nghiên cứu Giáo dục Bộ Chính Trị (2011), Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 BCT Đề án đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 Quy chế tổ chức hoạt động Đại học Vùng Bộ Tài Chính - Bộ GDĐT (2010), Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTCBGDĐT ngày 11/02/2010 quy định chế độ thu sử dụng lệ phí tuyển sinh Bộ Tài Chính - Bộ GDĐT (2013), Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTCBGDĐT ngày 8/03/2013 sửa đổi TTLT 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT HỌ Bộ Tài Chính (2002), Thơng tư 25/2002/TT-BTC, Hướng dẫn thực Nghị định số 10/2002/NĐ-CP Bộ Tài Chính (2004), Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC, Ban hành quy chế tự CK kiểm tra tài chính, kế tốn quan có sử dụng kinh phí NSNN Bộ Tài Chính (2004), Thơng tư 118/2004/TT-BTC, Quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị H IN Bộ Tài Chính (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, Ban hành Chế độ kế toán Hành Sự nghiệp 10 Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006, Hướng dẫn thực Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 11 Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 9/6/2006, Hướng dẫn TẾ chế độ kiểm sốt chi đơn vị nghiệp cơng lập 12 Bộ Tài Chính (2007), Thơng tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007, Hướng việc thẩm định, xét duyệt toán HU 13 Bộ Tài Chính (2007), Thơng tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007, Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 95 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 14 Bộ Tài Chính (2008), Những quy định quản tài kế tốn, thuế dành cho kế tốn trưởng đơn vị Hành Sự nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Bộ Tài Chính (2008), Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Hướng dẫn xử NS cuối năm lập báo cáo toán NSNN hàng năm 16 Bộ Tài Chính (2009), Thơng tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009, Sửa đổi số điểm Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 17 Chính Phủ (1998), Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998, Về việc thu sử dụng học phí sở giáo dục đào tạo công lập 18 Chính Phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002, Về Chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 19 Chính Phủ (2004), Quyết định 192/2004/QĐ-TTg, Quy chế cơng khai tài HỌ 20 Chính Phủ (2005), Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 19/7/2005, Quy định phân loại tổ chức nghiệp cơng lập 21 Chính Phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế CK tài ĐVSN cơng lập 22 Đại học Huế (2009), Quyết định 35/ĐHH-TCNS ngày 22/1/2009, Ban hành quy chế tổ chức hoạt động ĐHH 2014;2015;2016 H IN 23 Đại học Huế, Biên thẩm tra toán Trường Đại học Nghệ thuật năm 24 Hoàng Văn Châu (2012), Tự đảm bảo kinh phí trường Đại học Ngoại Thương, Kỷ yếu Hội thảo đổi chế tài giáo dục Đại học Hà Nội, tháng 11 năm 2012 BTC UB Tài NS Quốc Hội TẾ 25 Hồ Thị Tĩnh, (2012),Hồn thiện Cơng tác quản tài Đại hoc Huế , Luận văn Thạc sĩ 26 Lê Chi Mai (2011), Quản chi tiêu cơng, Nxb Chính trị Quốc gia HU 27 Ngơ Thế Chi (2002), Kế tốn- Kiểm tốn trường học, Nxb Thống kê 96 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 28 Nguyễn Phú Giang (2010), Quản tài đơn vị nghiệp vấn đề đặt Đại học Thương mại 29 Phạm Phụ (2010), Về khuôn mặt GD ĐH Việt Nam, Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh 30 Phạm Thị Giang Thu (2011), Nghiên cứu pháp luật tài cơng Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội 31 Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản tài cơng, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 32 Phạm Văn Trường (2013), Cơ chế quản tài giáo dục đại học cơng lập, Tạp chí tài số năm 2013 33 Phùng Xuân Nhạ (2012), Đổi chế tài hướng tới GD ĐHH tiên tiến tự chủ, Kỷ yếu Hội thảo đổi chế tài giáo dục Đại học HỌ Hà Nội, tháng 11 năm 2012 BTC UB Tài NS Quốc Hội 34 Quốc Hội (2002), Luật ngân sách Nhà nước, lệnh công bố số 01/2002/QH11 35 Quốc Hội (2003), Luật kế tốn Việt Nam, lệnh cơng bố số 12/2003/L-CNT CK 36 Quốc Hội (2012), Luật giáo dục đại học, lệnh công bố số 8/2012/QH13 37 Trường Đại hoc Nghệ thuật, Đại học Huế, Báo cáo toán năm 2014; 2015;2016 H IN 38 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, Báo cáo thống kê giáo dục năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 39 Vũ Thị Nhài (2008), Quản tài cơng Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội TẾ HU 97 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR CK HỌ PHỤ LỤC H IN TẾ HU 98 Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ Phụ lục 1: Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2014 Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: Kho bạc giao dịch: Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa thiên Huế (Kèm theo Quyết định số: TT /QĐ-ĐHH ngày tháng năm 2014 Giám đốc Đại học Huế) ĐVT: triệu đồng Nội dung Tổng số Ghi TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ 8.550 Số thu phí, lệ phí 8.550 * Học phí 8.000 * Lệ phí HỌ I 50 * Thu nghiệp khác CK Trong đó: 500 + Điều hành học phí 400 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác để lại II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.188,43 Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 7.059,53 1.1 Kinh phí thường xun Đào tạo ĐH-CĐ (Loại 490-502) Trong đó: 6500 H IN 7.059,53 7.059,53 - Tiết kiệm 10% để thực điều chỉnh lương Đào tạo SĐH (Loại 490-503) Nghiên cứu khoa học (Loại 370-371) TẾ - Bù học phí sinh viên sư phạm, Mác - Lênin 128,9 2.1 Kinh phí thực nhiệm vụ khoa học công nghệ HU TỔNG SỐ (I+II) 15.738,43 99 Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ Phụ lục BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN KHẢO SÁT TT Tần suất đánh giá (%) Nội dung câu hỏi GTTB 28 21 35 2,81 27 20 17 17 19 3,6 0 28 34 28 4,04 0 18 60 22 Câu Sự cần thiết phải phát triển chương 2,92 trình chất lượng cao để tăng nguồn thu? 14 11 23 18 23 Câu Nên phát triển chương trình liên kết 3,07 để tăng nguồn thu? 13 21 30 18 18 16 17 33 16 18 23 27 25 15 10 21 20 24 19 16 Câu Mức chi tiền lương tăng thêm 3,49 10 toán giảng ban hành hợp lý? 11 10 24 29 26 Câu Hoàn thiện sách khốn chi để đảm 4,09 11 bảo tính minh bạch 0 32 27 41 I Về tổ chức máy Quản tài Tổ chức máy quản tài Câu Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 3,03 hợp hoạt động có hiệu quả? II Về quản sử dụng nguồn thu III CK HỌ Câu Nguồn thu đa dạng? Câu Mức thu cần công khai rộng rãi? Câu Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ? Về quản sử dụng khoản chi H IN Cơ cấu chi nhóm chi (chi Câu tốn cá nhân; chi chuyên môn nghiệp vụ; 3,03 chi mua sắm, sửa chữa; chi khác) hợp lý? Câu Chi trả thu nhập đầy đủ hạn? 2,62 Câu Thu nhập đảm bảo tính cơng 2,89 TẾ HU 100 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR IV Về công tác lập dự tốn hàng năm Câu Cơng tác lập dự tốn hàng năm đơn vị 2,88 12 đảm bảo tính xác? 18 18 35 16 13 Câu Cơng tác lập dự toán hàng năm đơn vị 2,98 13 đảm bảo thời gian quy định? 16 18 33 18 15 V Công tác lập báo cáo, thẩm tra, kiểm tra tài tốn 3,79 0 40 41 19 3,66 24 33 28 3,38 13 28 33 19 3,14 17 18 22 20 23 2,69 23 26 23 15 13 Các nội dung khác cơng tác quản tài khác CK VI HỌ Câu Đơn vị thực công tác hạch toán, 14 toán hàng năm? Việc lập báo cáo, phân tích báo cáo tài Câu đơn vị đảm bảo quy định 15 đáp ứng u cầu quản lý? Cơng khai tài đơn vị trực thuộc Câu đảm bảo nội dung, hình thức thời 16 điểm cơng khai? Cơng tác thẩm tra toán chấn Câu chỉnh kịp thời sai sót, nâng cao 17 hiệu cơng tác quản tài chính? Câu Đơn vị thực tốt cơng tác tự kiểm 18 tra tài chính? 20 23 29 18 10 Đơn vị thực tốt việc ứng dụng Câu công nghệ thông tin vào công tác quản 4,03 20 tài nay? 0 32 33 35 12 17 44 19 0 29 40 31 0 29 30 41 H IN Các chế độ, sách nhà nước ban hành Câu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 2,75 19 quản tài Đại học Huế? TẾ Chất lượng cán làm công tác quản Câu tài đơn vị đáp ứng yêu 2,94 21 cầu đặt ra? Đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi Câu dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn 4,02 22 cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính? Câu Đảm bảo tính dân chủ, cơng khai soạn 4,12 23 thảo quy chế chi tiêu nội HU 101 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Phụ lục : PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào thầy (cô)/anh (chị) Tôi tiến hành nghiên cứu "Hồn thiện cơng tác quản tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế”, kính mong thầy (cơ)/anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Những ý kiến thầy (cô)/anh (chị) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu Rất mong hợp tác thây (cơ)/anh (chị) A THƠNG TIN CHUNG Họ tên:…………………………………… ………… Đơn vị công tác: Xin vui lòng khoanh tròn mà thầy (cơ)/anh (chị) đánh giá viết ý kiến riêng HỌ Câu 1: Giới tính Nam Nữ Câu 2: Thầy (cơ)/anh (chị) thuộc nhóm tuổi đây? CK Từ 20 - 30 tuổi Từ 31- 40 tuổi Từ 41- 50 tuổi Từ 51- 60 tuổi Câu 3: Trình độ học vấn thầy (cô)/anh (chị)? Cao đẳng Đại học Trên đại học H IN Trung cấp Câu 4: Thời gian thầy (cô)/anh (chị) làm công tác quản tài chính? Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 20 năm Từ 20 năm trở lên Câu 5: Đơn vị anh /(chị) công tác? Khoa chun mơn Các phòng ban chức HU 102 TẾ Tổ Kế hoạch tài Ế TR I ĐẠ NG ƯỜ B NỘI DUNG KHẢO SÁT Xin Thầy (cơ)/anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu  vào mà lựa chon: (1) = Rất khơng đồng ý (2) = Không đồng ý (3) = Tạm đồng ý (4) = Đồng ý (5) = Rất đồng ý TT Mức độ Nội dung câu hỏi I Về tổ chức máy Quản tài Câu Tổ chức máy quản tài Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế hợp hoạt động có hiệu quả? Về quản sử dụng nguồn thu Nguồn thu đa dạng? Câu Mức thu cần công khai rộng rãi? Câu Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ? Câu Sự cần thiết phải phát triển chương trình chất lượng cao để tăng nguồn thu? Câu Nên phát triển chương trình liên kết để tăng nguồn thu? CK Câu H IN III HỌ II Về quản sử dụng khoản chi Câu Chi trả thu nhập đầy đủ hạn? Câu Thu nhập đảm bảo tính cơng Câu 10 Mức chi tiền lương tăng thêm toán giảng ban hành hợp lý? Câu 11 Hồn thiện sách khốn chi để đảm bảo tính minh bạch TẾ Câu Cơ cấu chi nhóm chi (chi tốn cá nhân; chi chuyên môn nghiệp vụ; chi mua sắm, sửa chữa; chi khác) hợp lý? HU 103 Ế Về cơng tác lập dự tốn hàng năm I ĐẠ NG ƯỜ TR IV Câu 12 Công tác lập dự toán hàng năm đơn vị đảm bảo tính xác? Câu 13 Cơng tác lập dự toán hàng năm đơn vị đảm bảo thời gian quy định? V Công tác lập báo cáo, thẩm tra, kiểm tra tài tốn Đơn vị thực cơng tác hạch tốn, tốn hàng năm? Câu 15 Việc lập báo cáo, phân tích báo cáo tài đơn vị đảm bảo quy định đáp ứng yêu cầu quản lý? Câu 16 Cơng khai tài đơn vị trực thuộc đảm bảo nội dung, hình thức thời điểm công khai? Câu 17 Công tác thẩm tra tốn chấn chỉnh kịp thời sai sót, nâng cao hiệu cơng tác quản tài chính? Câu 18 Đơn vị thực tốt công tác tự kiểm tra tài chính? CK VI HỌ Câu 14 Các nội dung khác cơng tác quản tài khác Câu 20 Đơn vị thực tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản tài nay? Câu 21 Chất lượng cán làm cơng tác quản tài đơn vị đáp ứng yêu cầu đặt ra? Câu 22 Đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính? Câu 23 Đảm bảo tính dân chủ, cơng khai soạn thảo quy chế chi tiêu nội H IN Câu 19 Các chế độ, sách nhà nước ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản tài Đại học Huế? TẾ HU Xin cảm ơn giúp đỡ thầy (cô)/ anh (chị) 104 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Chỉ tiêu - Kinh phí NSNN cấp -Nguồn thu nghiệp khác -Thu khác Tổng thu Chỉ tiêu Tổng thu Xử số liệu khoản thu Năm 2014 Năm 2015 6,581.28 7,059.53 729.14 8,224.45 6,287.51 325.71 14,369.95 14,837.67 So sánh 2015/2014 +/% 7,835.70 1,643.17 24.97 6,113.95 - 772.02 10.94 282.50 - 403.43 55.33 467.72 3.25 14,232.15 Năm 2016 - So sánh 2016/2015 +/% 388.75 4.73 173.56 2.76 43.21 13.27 605.52 4.08 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu (triệu đồng) (%) (triệu đồng) (%) (triệu đồng) (%) 6,581.28 45.80 8,224.45 55.43 7,835.70 55.06 7,059.53 49.13 6,287.51 42.38 6,113.95 42.96 729.14 5.07 325.71 2.20 282.50 1.98 100.00 14,837.67 100.00 100.00 14,369.95 14,232.15 IN CK HỌ - Kinh phí NSNN cấp -Nguồn thu nghiệp khác -Thu khác Phụ lục 4: Kết xử số liệu 105 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Xử số liệu mục chi Chỉ tiêu Năm 2014 Tiền lương, phụ cấp khoản đóng góp theo lương 8,835.79 8,756.80 97.87 1.12 7,885.72 7,990.36 7,924.26 104.64 1.33 534.30 550.10 455.64 317.90 295.33 376.90 15.80 22.57 2.96 7.10 5,232.91 5,519.34 5,078.73 286.43 5.47 4,039.44 4,311.13 3,920.60 271.69 899.15 868.73 41.72 Học bổng sinh viên Chi phí nghiêp vụ chun mơn 2.1 Chi đào tạo 2.2 Chi hành ( điện, nước, dịch vu, VPP, cơng tác phí, hội nghị ) HỌ 940.87 252.60 Chi mua sắm, sửa chữa 34.07 33.44 33.38 56.46 0.63 234.65 235.50 230.23 0.85 14,239.55 IN CK Tổng cộng % 8,737.92 Phúc lợi, khen thưởng Chi khác Năm 2016 +/- Chi toán cá nhân 2.3 Chi NCKH Năm 2015 So sánh 2015/2014 309.06 289.40 14,624.07 106 14,099.14 384.52 So sánh 2016/2015 +/% 78.99 0.89 66.10 0.83 94.46 17.17 6.73 81.57 440.61 390.53 27.62 7.98 9.06 4.43 30.42 3.38 19.66 0.06 5.27 524.93 6.36 0.18 2.24 3.59 22.35 1.85 0.36 2.70 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Năm 2014 Giá trị Cơ cấu 8,737.92 61.36 Chỉ tiêu Chi toán cá nhân Tiền lương, phụ cấp khoản đóng góp theo lương Năm 2015 Giá trị Cơ cấu 8,835.79 60.42 Năm 2016 Giá trị Cơ cấu 8,756.80 62.11 7,885.72 55.38 7,990.36 54.64 7,924.26 56.20 Phúc lợi, khen thưởng 534.30 3.75 550.10 3.76 455.64 3.23 Học bổng sinh viên 317.90 2.23 295.33 2.02 376.90 2.67 Chi phí nghiêp vụ chuyên môn 5,232.91 36.75 5,519.34 37.74 5,078.73 36.02 2.1 Chi đào tạo 4,039.44 28.37 4,311.13 29.48 2.2 Chi hành ( điện, nước, dịch vu, VPP, cơng tác phí, hội nghị ) 2.3 Chi NCKH Chi mua sắm, sửa chữa Chi khác Tổng cộng 940.87 252.60 34.07 234.65 14,239.55 IN CK HỌ 107 6.61 1.77 0.24 1.65 100.00 899.15 309.06 33.44 235.50 14,624.07 6.15 2.11 0.23 1.61 100.00 3,920.60 868.73 289.40 33.38 230.23 14,099.14 27.81 6.16 2.05 0.24 1.63 100.00 H I ĐẠ NG ƯỜ TR CK HỌ H IN TẾ HU Ế ... Thực trạng quản lý tài trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế .38 2.2.1 Công tác lập kế hoạch Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 38 2.2.2 Công tác quản lý nguồn thu Trường Đại học Nghệ thuật... yếu tố tác động đến quản lý tài trường Đại học công lập 28 TẾ 1.3 Kinh nghiệm quản lý tài trường đại học nước 32 Chương 2: Thực trạng quản lý tài trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế ... trường đại học cơng lập, làm sở khoa học để phân tích công tác QLTC Trường Đại HỌ học Nghệ thuật, Đại học Huế Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLTC Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay