Khóa Luận THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015

71 15 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:58

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài12.Tình hình nghiên cứu23.Mục đích, nhiệm vụ của đề tài44.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu54.1.Đối tượng nghiên cứu của đề tài54.2.Phạm vi nghiên cứu đề tài55.Phương pháp nghiên cứu56.Kết cấu của đề tài6CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN71.1.Khái quát chung về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân71.1.1.Khái niệm71.1.2.Nội dung thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân……91.1.3.Vai trò thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân……131.2.Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử hành chính cho Tòa án nhân dân……141.2.1.Cơ sở lý luận của việc xác định thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân151.2.2.Cơ sở thực tiễn của việc xác định thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân171.3.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân191.3.1.Yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.201.3.2.Ảnh hưởng từ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân211.3.3.Ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội đến quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân211.3.4.Năng lực nhận thức của các chủ thể trong xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân221.3.5.Ảnh hưởng từ thực trạng giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân23Tiểu kết chương 124CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015252.1.Thực trạng pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân252.1.1.Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo loại việc bị khiếu kiện252.1.1.1.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính252.1.1.2.Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân282.1.1.3.Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống292.1.1.4.Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh302.1.2.Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo cấp Tòa án và địa giới hành chính322.1.2.1.Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án cấp huyện)322.1.2.2.Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án cấp tỉnh)332.1.2.3.Phân định thẩm quyền giữa khiếu nại và khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ án hành chính352.2. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân372.2.1.Ưu điểm392.2.2.Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân42Tiểu kết chương 2453.1.Quan điểm của Đảng và nhà nước nhằm thực thi có hiệu quả quy định pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân473.1.Giải pháp cụ thể503.2.1.Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật503.2.2.Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện543.2.2.1.Tăng cường vai trò, năng lực của Tòa án nhân dân trong tổ chức thực hiện pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015563.2.2.2.Tăng cường năng lực và tạo điều kiện cho đội ngũ Thẩm phán thực hiện chức năng xét xử vụ án hành chính được hiệu quả.583.2.2.3.Tăng cường hoạt động giám sát và tuyên truyền việc tổ chức thực hiện pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân62Tiểu kết chương 363KẾT LUẬN64TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu .2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài .4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .5 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài .5 Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái quát chung thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân .7 1.1.1 Khái niệm .7 1.1.2 Nội dung thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân…… .9 1.1.3 Vai trò thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân…… 13 1.2 Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử hành cho Tòa án nhân dân…… 14 1.2.1 Cơ sở lý luận việc xác định thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân 15 1.2.2 Cơ sở thực tiễn việc xác định thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân 17 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 19 1.3.1 Yêu cầu việc xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ, bảo đảm quyền người, quyền công dân 20 1.3.2 Ảnh hưởng từ đường lối, sách Đảng Nhà nước đến thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 21 1.3.3 Ảnh hưởng tình hình kinh tế - xã hội đến quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân .21 1.3.4 Năng lực nhận thức chủ thể xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 22 1.3.5 Ảnh hưởng từ thực trạng giải vụ án hành Tòa án nhân dân .23 Tiểu kết chương .24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015 .25 2.1 Thực trạng pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 25 2.1.1 Thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân theo loại việc bị khiếu kiện .25 2.1.1.1 Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành .25 2.1.1.2 Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân .28 2.1.1.3 Quyết định kỷ luật buộc việc công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng tương đương trở xuống 29 2.1.1.4 Khiếu kiện định giải khiếu nại định xửvụ việc cạnh tranh 30 2.1.2 Thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân theo cấp Tòa án địa giới hành 32 2.1.2.1 Thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Tòa án cấp huyện) .32 2.1.2.2 Thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Tòa án cấp tỉnh) 33 2.1.2.3 Phân định thẩm quyền khiếu nại khởi kiện trình giải vụ án hành 35 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 37 2.2.1 Ưu điểm 39 2.2.2 Khó khăn, vướng mắc nguyên nhân 42 Tiểu kết chương .45 3.1 Quan điểm Đảng nhà nước nhằm thực thi có hiệu quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 47 3.1 Giải pháp cụ thể 50 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật 50 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 54 3.2.2.1 Tăng cường vai trò, lực Tòa án nhân dân tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án theo Luật Tố tụng hành năm 2015 56 3.2.2.2 Tăng cường lực tạo điều kiện cho đội ngũ Thẩm phán thực chức xét xử vụ án hành hiệu 58 3.2.2.3 Tăng cường hoạt động giám sát tuyên truyền việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân 62 Tiểu kết chương .63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xét xử vụ án hành ln vấn đề đặt quan tâm lớn xã hội, Đảng Nhà nước ta Không giống vụ án hình hay dân sự, vụ án hành có tính chất đặc biệt đối tượng bị khởi kiện quan hành nhà nước hay người có thẩm quyền định quan hành nhà nước Với tính chất đặc thù vậy, vụ án ngồi quyền lợi ích nhân dân, niềm tin nhân dân máy nhà nước, Đảng quyền Chính vậy, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành Quốc Hội thơng qua vào ngày 21/5/1996 kì họp khóa XI có hiệu lực từ ngày 01/7/1996, Tòa Hành thuộc hệ thống Tòa án nhân dân bắt đầu hoạt động, thực chức năng, nhiệm vụ Ngày 05/04/2006 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Theo đó, Tòa án nhân dân phân Tòa hành thiết lập Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tỉnh có thẩm quyền xét xử vụ án hành chính, nhằm bảo vệ cách hữu hiệu quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức, góp phần bảo đảm pháp chế, nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước Thể chế hóa quan điểm, định hướng Đảng cải cách tư pháp theo Nghị số: 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới" Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quốc hội khóa XII thơng qua Luật tố tụng hành (Luật TTHC năm 2010) Đây thành mặt lập pháp để đáp ứng nhu cầu thiết xã hội cần luật thống hoàn chỉnh để giải vụ án hành ngày gia tăng số lượng tính chất ngày phức tạp thay đổi tình hình kinh tế, trị, xã hội kể từ sau Việt Nam trở thành thành viên nhiều điều ước quốc tế gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) Hiến pháp năm 2013 đời, phân định rõ ba quyền hành pháp, lập pháp tư pháp, Tòa án quan thực quyền tư pháp Căn theo quyền này, Hiến pháp năm 2013 quy định nhiều nội dung quan trọng nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Đây sở để Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 có nhiều quy định mới, thay đổi bản, quan trọng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động Tòa án nhân dân; cấu tổ chức, thẩm quyền cấp Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Trên sở đó, Luật tố tụng hành năm 2015 đời để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, sách Đảng Nhà nước cải cách tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước hội nhập quốc tế; kế thừa quy định phù hợp, khắc phục vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn triển khai thi hành Luật TTHC năm 2010, tháo gỡ khó khăn, bất cập cơng tác giải quyết, xét xử khiếu kiện hành chính, đặc biệt vấn đề thẩm quyền xét xử vụ án hành Thực tiễn cho thấy khoảng thời gian thực Luật TTHC năm 2010, án, định việc giải vụ án hành Tòa án nhân dân cấp huyện bị hủy, sửa chiếm tỷ lệ cao, phần lớn việc giải khiếu kiện định hành chính, hành vi hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực quản lý đất đai, loại khiếu kiện phức tạp, đòi hỏi phải có Thẩm phán chuyên trách chuyên sâu việc giải hiệu quả, Tồ án nhân dân cấp huyện khơng có Tồ hành chun trách Toà án nhân dân cấp tỉnh nên chưa có Thẩm phán chuyên trách giải vụ án hành Cũng thay đổi quy định chung Hiến pháp Luật tổ chức Tòa án nhân dân đòi hỏi phải sửa đổi cho phù hợp Từ lý trên, tác giả chọn “Thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hành năm 2015” làm đề tài khóa luận Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua có khơng đề tài, cơng trình nghiên cứu khai thác tổ chức hoạt động xét xử vụ án hành chính, góp phần làm sáng tỏ nhiều luận khoa học cho việc thiết lập, hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác xét xử vụ án hành Cụ thể sau: * Các luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ: - Luận án Tiến sỹ luật học Nguyễn Thanh Bình - “Thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải khiếu kiện hành chính” - PGS TS Bùi Xuân Đức TS Lê Hữu Thể hướng dẫn bảo vệ năm 2003 - Luận văn Thạc sỹ luật học Lưu Hữu Phước - “Hoàn thiện quy định pháp luật đối tượng quy định xét xử vụ án hành tòa án” - TS Trần Minh Hương hướng dẫn bảo vệ năm 2006 - Luận án Tiến sỹ luật học Nguyễn Mạnh Hùng – “Phân định thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam” - GS TS Phạm Hồng Thái hướng dẫn bảo vệ năm 2013 * Đề tài khoa học: - Đề tài khoa học cấp bộ: “Cơ sở khoa học thực tiễn việc thiết lập tài phán hành Việt Nam” Thanh tra Nhà nước triển khai nghiên cứu, nghiệm thu vào tháng năm 1993 - Đề tài khoa học cấp bộ: “Quyết định hành chính, hành vi hành – Đối tượng xét xử Tòa án” TS Phạm Hồng Thái làm chủ nhiệm đề tài, bảo vệ năm 2000 * Sách chuyên khảo: - “Quyết định hành chính, hành vi hành – Đối tượng xét xử Tòa án” TS Phạm Hồng Thái chủ biên, NXB Đồng Nai năm 2001 - “Một số vấn đề đổi chế giải khiếu kiện hành Việt Nam” tác giả Nguyễn Văn Thanh Đinh Văn Minh, NXB Tư pháp năm 2004 - “Phân định thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam” TS Nguyễn Mạnh Hùng, NXB Chính trị quốc gia thật năm 2015 * Các đăng tạp chí - “Hồn thiện quy định khiếu kiện định kỷ luật buộc việc thuộc thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân” Lê Việt Sơn, tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, số 10/2013 - “Quyết định hành quy phạm quan hành nhà nước số khía cạnh lý luận thực tiễn pháp luật” GS TS Phạm Hồng Thái, tạp chí Luật học số 1/2014 - “Một số ý kiến thẩm quyền Tòa án xét xử vụ án hành chính” NCS Thân Quốc Hùng, tạp chí Nghề luật Học viện Tư pháp, số 6, năm 2015 - “Thẩm quyền Tòa án nhân dân theo luật Tố tụng hành năm 2015” TS Nguyễn Văn Thuân, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số (290) – 2016 Các cơng trình, tác phẩm nghiên cứu kể đề cập tới nhiều khía cạnh khác thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân, vậy, đối tượng, phạm vi nghiên cứu rộng hẹp mà chưa đề cập cách tập trung, toàn diện thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hành năm 2015 Hơn nữa, thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân vấn đề phức tạp, thể nội dung xét xử vụ án hành chính, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu cơng tác xét xử vụ án hành nói riêng cơng tác giải khiếu kiện hành nói chung Việc nghiên cứu thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân phải xác định cở sở lý luận thực tiễn đầy đủ xét xử vụ án hành chính, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng hành quan điểm đạo Đảng cơng tác giải khiếu kiện hành giai đoạn Mục đích, nhiệm vụ đề tài Mục đích việc nghiên cứu đề tài xác định cách có hệ thống, tồn diện thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân, phân tích, đối chiếu với quy định Luật tố tụng hành Pháp lệnh trước Từ tìm điểm tích cực hạn chế quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân, đồng thời kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu cơng tác giải khiếu kiện hành thời kỳ hội nhập Xuất phát từ mục đích đó, nhiệm vụ đề tài là: - Nghiên cứu để hiểu rõ số vấn đề lý luận thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân - Nghiên cứu để hiểu quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hành năm 2015 - Tìm đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật cho vấn đề thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân .2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề khái niệm, nội dung, quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân pháp luật Việt Nam đặc biệt pháp luật tố tụng hành hành, điểm Luật tố tụng hành năm 2015 so với Luật tố tụng hành năm 2010 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996, sửa đổi bổ sung năm 1998, năm 2006 Từ đó, đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân Phương pháp nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận đề tài sở lý luận học thuyết Mác – Lênin chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử phép biện chứng vật Trên sở phương pháp luận trên, đề tài sử dụng phương pháp nhận thức khoa học cụ thể như: phương pháp phân tích đánh giá, phương pháp tổng hợp, thống kê, phương pháp so sánh Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân - Chương 2: Thực trạng thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hành năm 2015 - Chương 3: Quan điểm giải pháp nhằm thực thi có hiệu quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao thật đặc biệt vấn đề khơng thật đặc biệt khơng nên hạn chế Cạnh đó, cần nghiên cứu quy định Luật thẩm quyền xét xử vụ án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao để quy định cụ thể vấn đề theo hướng: lĩnh vực quốc phòng Tồ án qn giải quyết; lĩnh vực an ninh, ngoại giao TAND giải [5] Riêng khái niệm QĐHC phải hồn thiện số điểm là: Cách hành văn khoản Điều Luật TTHC năm 2015 dẫn đến cách hiểu “văn bản” danh từ, chủ thể, “quyết định” động từ, hành động chủ thể Thế nên, cần phải đồng “quyết định” với “văn bản”, mà văn hình thức định Cần làm rõ mâu thuẫn thuật ngữ “cơ quan, tổ chức khác” khái niệm QĐHC nên có hoạt động cung ứng dịch vụ cơng đơn vị nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt hành vi từ chối công chứng, chứng thực vào diện bị khởi kiện VAHC không nằm phạm vi “hoạt động quản lý hành nhà nước” điều kiện thực tế “đối tượng nóng” vi phạm quyền công dân, quan, tổ chức Thứ hai, cần xem xét chỉnh sửa, bổ sung, hướng dẫn thực số quy định khiếu kiện định kỷ luật buộc việc, khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc thẩm quyền xét xử vụ án hành TAND cho rõ ràng, đồng với quy định pháp luật khác Cụ thể: Nên thay “quyết định kỷ luật buộc thơi việc văn thể hình thức định” thành “quyết định kỷ luật buộc việc thể hình thức văn bản” cho chuẩn xác Các văn hướng dẫn thi hành Luật TTHC cần hướng dẫn kỹ “người đứng đầu quan, tổ chức” có thẩm quyền ban hành định kỷ luật buộc việc Công chức cần mở rộng quyền khởi kiện VAHC hình thức buộc thơi việc khác, đồng thời cần bổ sung quy định cho phép viên chức quyền khởi kiện định kỷ luật buộc việc theo thủ tục TTHC thay khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân Tuy không thực chế độ hai cấp xét xử loại khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để đảm bảo kịp thời cho bầu cử diễn khơng thực hai cấp xét xử nên khó khăn việc khắc phục hạn chế hoạt động xét xử Tòa án cấp sơ thẩm, ảnh hưởng đến tính đắn q trình giải vụ án Chính vậy, cấp xét xửthẩm Tòa án khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng xét xửthẩm loại khiếu kiện để vừa giải nhanh chóng, kịp thời vừa đảm bảo đắn, tuân theo quy định pháp luật Luật TTHC nên quy định hỗn phiên tòa trường hợp kiểm sát viên vắng mặt phiên tòa khiếu kiện danh sách cử tri thay quy định tiến hành xét xử Pháp luật TTHC nên mở rộng phạm vi nội dung quyền khởi kiện VAHC khiếu kiện danh sách cử tri Vì theo quy định Điều 61 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 điều luật khác có liên quan cơng dânquyền khởi kiện hoạt động liên quan đến việc lập danh sách cử tri như: việc cơng dân khơng có tên, ghi tên sai… danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà khơng có quyền khởi kiện tư cách ứng cử viên, hoạt động liên quan đến bầu cử Điều dẫn tới ứng cử viên trúng cử không đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Do đó, pháp luật cần cân nhắc việc cho phép cơng dân quyền khởi kiện tư cách ứng cử viên đại biểu để giúp công dân lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân Thứ ba, thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Điều 32) Hội đồng cạnh tranh – quan tài phán thuộc hệ thống quan hành pháp, có nhiệm vụ giải khiếu nại liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế Theo quy định, hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền tập trung kinh tế Do đó, khiếu kiện giải thành viên Hội đồng cạnh tranh có trình độ chun sâu khơng lĩnh vực pháp luật mà lĩnh vực khác có liên quan tài chính, sản xuất, tiêu thụ,… nhằm có định đắn quan hành pháp quản lý kinh tế Đây không định tư pháp nên theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có quyền yêu cầu để giải quyết định quan thực tư pháp – Tòa án nhân dân (Điều 103 Hiến pháp năm 2013) Căn quy định thẩm quyền theo lãnh thổ khoản Điều 32 Luật TTHC năm 2015 khiếu kiện định xửvụ việc cạnh tranh, Tòa ánthẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc có trụ sở Từ quy định cho thấy, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải khiếu kiện định xửvụ việc cạnh tranh Xét tình hình Việt Nam, thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hai trung tâm kinh tế lớn nước, tập trung nhiều thành phần kinh tế diễn nhiều hoạt động kinh doanh Do đó, hai trung tâm lớn nơi phát sinh nhiều hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp Vì vậy, kiến nghị sửa đổi khoản Điều 32 Luật TTHC năm 2015 theo hướng giao thẩm quyền giải khiếu kiện định giải khiếu nại Hội đồng cạnh tranh cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để việc xem xét tính hợp pháp, đắn định giải khiếu nại Hội đồng cạnh tranh nhằm bảo đảm mặt vật chất, nhân lực việc thu thập, đánh giá chứng cho việc giải vụ việc .2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực tiễn, cở sở để đánh giá chất lượng, hiệu lực hiệu mức độ hoàn thiện pháp luật Qua việc tổ chức thực pháp luật thực tiễn để đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật, từ đó, kịp thời điều chỉnh bất cập, hạn chế để pháp luật tiếp tục hoàn thiện đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn giai đoạn khác Ở mức độ khái quát, nói, tổ chức thực pháp luật nội dung khơng thể thiếu để đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật sở để xây dựng quan điểm, luận khoa học nhận thức tư tưởng để hoàn thiện pháp luật Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án nhân dân cần đảm bảo yêu cầu sau: Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND phải đảm bảo hiệu thiết thực thực tiễn Về tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND phải đảm bảo nâng cao nhận thức tư tưởng cấp, ngành pháp luật việc hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND phải đảm bảo thiết lập trật tự pháp luật ổn định, bình đẳng lĩnh vực tố tụng hành chính, phải đảm bảo mức độ cao quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức nhân dân Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND phải nhằm mục đích phát kịp thời nhược điểm, hạn chế pháp luật để từ khẩn trương xây dựng quan điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND TTHC đáp ứng đầy đủ toàn diện yêu cầu thực tiễn Việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND phải bảo đảm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND quan, tổ chức nhân dân, đó, cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND cần đặc biệt trọng nhằm đưa pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND vào đời sống xã hội cách tự nhiên phát huy đầy đủ, tồn diện vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng đời sống xã hội Để khắc phục hạn chế, thiếu sót nâng cao hiệu hoạt động xét xử VAHC Tòa án, giải pháp tổ chức thực cần tập trung triển khai là: 2.2.1 Tăng cường vai trò, lực Tòa án nhân dân tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án theo Luật Tố tụng hành năm 2015 Có thể nói, trình tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án khơng thể thiếu vai trò quan Tòa án Việc nâng cao vai trò, trách nhiệm quan TAND sở góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND theo Luật TTHC năm 2015 Các quan TAND đơn vị trực tiếp thực thi pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án, bảo vệ pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án, đồng thời, có vai trò chủ yếu việc tham mưu tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Để tiếp tục tăng cường vai trò, lực quan TAND tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án cần phải tập trung thực tốt số nội dung sau: Cần phát huy vai trò chủ yếu quan TAND việc tổng kết, đánh giá toàn diện pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án, hoạt động xây dựng hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án, để từ đó, xây dựng đề xuất quan điểm, nội dung giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án Cần phát huy vai trò chủ yếu quan TAND việc tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án Cần phát huy vai trò chủ yếu quan TAND việc tổ chức thực hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án (bao gồm việc xây dựng dự án, dự thảo, tham gia soạn thảo, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện luật…) TAND cấp cần tích cực tham gia xây dựng dự án luật, pháp lệnh theo phân công Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; chủ động thực Luật, Pháp lệnh Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thơng qua có liên quan tới tổ chức hoạt động Tòa án, trọng rà soát văn quy phạm pháp luật có liên quan để tự kiến nghị quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định luật Cơ quan TAND cần thường xuyên tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện sâu sắc thực trạng thẩm quyền xét xử VAHC Tòa án xem xét nhu cầu cần điều chỉnh luật thực tiễn xét xử VAHC thẩm quyền Tòa án Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật phát triển án lệ; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử loại vụ án nhằm tổng hợp sai sót vướng mắc mà Tòa án thường gặp để kịp thời hướng dẫn áp dụng thống pháp luật Cơ quan TAND cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháp lý nhằm phục vụ tốt đáp ứng đầy đủ yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Cần phát huy vai trò chủ yếu quan TAND việc tổ chức thực bảo vệ pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND thực tế Cần tiếp tục triển khai thực tốt Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân để hồn thiện hệ thống Tòa án nhân dân cấp; đẩy mạnh việc bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ, cơng chức có chức danh tư pháp, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương đủ số lượng, đảm bảo phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, trình độ lực chuyên môn nghiệp vụ Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử để đào tạo nguồn bổ nhiệm Thẩm phán Đổi thực tốt kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân Cần quán triệt triển khai tổ chức thực nghiêm túc Nghị văn kiện Đảng, Quốc hội công tác tư pháp cải cách tư pháp Cần phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện việc giới thiệu nhân để Hội đồng nhân dân khóa bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ Khẩn trương tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm bầu để không ảnh hưởng tới công tác giải quyết, xét xử loại vụ án Cần làm tốt công tác phối hợp với quan tiến hành tố tụng, quan Đảng, quyền trung ương địa phương để triển khai thực tốt mặt cơng tác Tòa án Trong trọng việc rút kinh nghiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp, tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa Tăng cường hợp tác Tòa án Cơ quan hành nhà nước cơng tác giải án hành Tăng cường phối hợp chặt chẽ hai quan Thi hành án Tòa án công tác thi hành án, định án hành Cần nâng cao cơng tác phối hợp với quan hữu quan khác hoạt động tố tụng hành chính, quy định cụ thể nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể quan chuyên môn công tác phối hợp chế tài cán quan chuyên môn không tham gia công tác phối hợp Cần tăng cường mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực tham gia diễn đàn quốc tế liên quan tới cơng tác Tòa án; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế Điều chỉnh quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành TAND cho phù hợp với bối cảnh xã hội ngày phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế làm nảy sinh nhiều quan hệ xã hội mới, đa dạng, phức tạp Cần đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc thủ tục hành tư pháp; áp dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động Tòa án để hiệu công tác đạt tối đa .2.2.2 Tăng cường lực tạo điều kiện cho đội ngũ Thẩm phán thực chức xét xử vụ án hành hiệu Việc tăng cường lực đội ngũ Thẩm phán tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sở để việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND nghiêm túc, chất lượng, hiệu đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việc tăng cường, nâng cao lực, chuyên môn đội ngũ cán Thẩm phán gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Mục tiêu chung xây dựng đội ngũ Thẩm phán làm công tác thực pháp luật thẩm quyền giải VAHC TAND có tồn diện lực chun mơn phẩm chất trị, nghề nghiệp Để thực mục tiêu vấn đề then chốt cần phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kiến thức pháp luật kiến thức kỹ năng, kỹ thuật xây dựng hoàn thiện pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm họ xây dựng hoàn thiện pháp luật, đồng thời, tăng cường việc cập nhật, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, vận dụng kinh nghiệm nước việc tổ chức xây dựng hồn thiện pháp luật nói chung, pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND nói riêng Trau dồi trình độ lực cho phận đội ngũ người tiến hành tố tụng Thẩm phán, Thư ký, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu, không nắm chắc, không nghiên cứu kỹ, không hiểu đúng, không cập nhật kịp thời văn hướng dẫn thi hành pháp luật điều kiện quan hệ pháp luật hành ngày phức tạp Hướng dẫn cho phận đội ngũ Thẩm phán trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều cọ sát với thực tiễn xét xử nhiều để nâng cao chất lượng giải vụ án hành thực tế Quán triệt cho Thẩm phán không ngại tâm lý áp lực, lo ngại án hủy, sửa để chủ động, đổi tích lũy kinh nghiệm, kỹ xét xử Chú trọng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lĩnh trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm công tác cho cán bộ, công chức, đội ngũ Thẩm phán, đồng thời không tập trung vào việc bồi dưỡng nghiệp vụ mà cần trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, trình độ quản lý, tin học, ngoại ngữ kiến thức xã hội khác, có kỹ cơng tác dân vận Quan tâm đến chất lượng cán từ tuyển dụng phải đảm bảo tiêu chuẩn trị, chun mơn nghiệp vụ, sức khỏe, tư cách đạo đức, địa phương thiếu nguồn cán tuyển dụng khơng phải lý mà hạ thấp tiêu chuẩn cán tuyển dụng Làm tốt công tác quy hoạch cán để tạo nguồn nhằm bổ sung đội ngũ cán quản lý đơn vị ngành Hàng năm đột xuất, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát, đánh giá đội ngũ cán quản lý (Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân địa phương) Thẩm phán cấp theo phân cấp quản lý cán Thơng qua rà sốt, đánh giá cán có giải pháp điều chuyển thay cán quản lý thiếu lực, không đáp ứng yêu cầu, trường hợp để xảy đồn kết nội bộ, có biểu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống Đồng thời, thông qua rà sốt, đánh giá cán để có sách sử dụng cán hợp lý, đưa cán có đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn cán cho ngành, coi giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính chất thường xun Cũng thơng qua rà sốt để đánh giá kết xét xử Thẩm phán năm để có biện pháp xử lý phù hợp Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra công tác nghiệp vụ thực kỷ luật công vụ cán bộ, cơng chức, nhằm khắc phục vi phạm sai sót, phát xử lý kịp thời hành vi vi phạm Thường xuyên kiểm tra việc thực trách nhiệm công vụ Thẩm phán, cán bộ, công chức, trọng tâm kiểm tra Thẩm phán công tác xét xử Thông qua công tác kiểm tra kịp thời uốn nắn biểu khuynh hướng lệch lạc tuyệt đối hóa nguyên tắc độc lập xét xử biểu pháp lý đơn thuần; kịp thời xác minh để kết luận xử lý nghiêm Thẩm phán, cán bộ, cơng chức có sai phạm; kiên chuyển quan có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm hình trường hợp có dấu hiệu phạm tội Cơng tác kiểm tra phải tiến hành phương hướng, phương châm, thủ tục nguyên tắc, kiên đưa khỏi ngành Thẩm phán, cán bộ, cơng chức có biểu tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống Nhà nước cần thường xuyên tổ chức cho đội ngũ Thẩm phán bồi dưỡng, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, ý thức công vụ làm tảng cho trình thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND khách quan, toàn diện đáp ứng đòi hỏi thời đại Mặt khác, cần có nhiều chế độ đãi ngộ, tiền lương, phụ cấp ngành cán bộ, công chức, chế độ kết hợp với khen thưởng phải tương xứng với công việc giao để họ an tâm cơng tác Đồng thời, phải có chế độ bảo vệ phù hợp cho cán cơng chức Tòa án trước sức ép, đe dọa, trả thù đương Cần đẩy mạng phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí cơng, vơ tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực thị số 05-CT/TW Bộ trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tòa án nhân dân cấp Xây dựng chế độ trách nhiệm cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đổi chế độ kỷ luật xử lý vi phạm cán bộ, công chức vi phạm Cần cải thiện sở vật chất, điều kiện làm việc cho Tòa án; triển khai thực có hiệu đề án trang thiết bị, phương tiện làm việc Tòa án nhân dân cấp giai đoạn 2014-2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Xây dựng tổ chức thực tốt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cải cách hành tư pháp hoạt động Tòa án Cơng tác tập huấn chun sâu số quy định Luật TTHC phục vụ cho hoạt động tố tụng cần quan tâm mức, sâu rộng, thường xuyên để cập nhật nội dung hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc vận dụng quy định Luật TTHC thống mang lại kết cao Nói chung, để xây dựng đội ngũ Thẩm phán làm công tác thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND có phát triển tồn diện lực, trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức bên cạnh việc tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Nhà nước cần có sách thỏa đáng chế độ , chế ưu tiên, thu hút người làm cơng tác này, đồng thời, cần có đầu tư đầy đủ, toàn diện sở vật chất, trang thiết bị đại, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ phát huy hết khả thực tiễn .2.2.3 Tăng cường hoạt động giám sát tuyên truyền việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân Việc tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tuyên truyền công tác tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND có ý nghĩa quan trọng, sở góp phần nâng cao trách nhiệm cấp, ngành, quan, tổ chức cá nhân việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Qua đó, hoạt động góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Việc tăng cường kiểm tra, giám sát phải thưc thường xuyên toàn diện tất mặt toàn trình tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thực cách khách quan, trung thực, nghiêm túc, đồng thời, phải đảm bảo chặt chẽ, sâu sát tồn q trình thực Mục tiêu quan trọng làm cho việc tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND triển khai, thực mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng hiệu quả, qua đó, kịp thời phát lỗ hổng, hạn chế, bất cập hay biểu tiêu cực, vi phạm để có biện pháp tháo gỡ, xử lý khắc phục, đảm bảo cho công tác thực nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công khai dân chủ thực tiễn Công tác tuyên truyền quy định Luật TTHC thẩm quyền xét xử VAHC TAND nhân dân phải thường xuyên để nâng cao hiểu biết nhận thức người dân việc tuân theo quy định Luật TTHC vấn đề Tăng cường tuyên truyền quy định Luật TTHC thẩm quyền xét xử VAHC TAND văn hướng dẫn; cần tổ chức hội nghị tuyên truyền quy định Luật TTHC thẩm quyền xét xử VAHC TAND với tham gia báo cáo viên đến từ quan Tòa án trực tiếp trình bày đạt hiệu cao Nói chung, để hoạt động kiểm tra, giám sát tuyên truyền tăng cường, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi khách quan thực tiễn vấn đề cốt yếu cần phải xác định rõ trách nhiệm, nâng cao vai trò, ý thức cơng vụ quan, tổ chức cá nhânthẩm quyền q trình triển khai thực Bên cạnh cần có chế hoạt động hiệu bảo đảm thực thi thực tế việc kiểm tra, giám sát tuyên truyền để hoạt động phát huy hiệu thiết thực thực tiễn Đồng thời, Nhà nước cần phải có chế xửhành vi vi phạm hoạt động kiểm tra, giám sát tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức cá nhân việc kiểm tra, giám sát tuyên truyền công tác tổ chức thực pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Tiểu kết chương Để có hệ thống pháp luật hồn thiện, đồng thống với quy định Luật TTHC năm 2015 thẩm quyền xét xử VAHC TAND Đảng nhà nước có quan điểm quán, rành mạch tất nghị quyết, Hiến pháp Luật có liên quan vấn đề Nhờ quan điểm đó, việc thực thi quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án đạt hiệu cao Song để nâng cao chất lượng xét xử án hành Tòa án nữa, cần phải kết hợp chặt chẽ hai nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức thực nêu Những kiến nghị sửa đổi bổ sung pháp luật thẩm quyền Tòa án đề xuất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm giúp Tòa án cấp thực tốt thẩm quyền xét xử hành tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN Sau 20 năm kể từ có pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành - văn pháp luật tố tụng hành đời để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình Tòa án giải vụ án hành chính, pháp luật TTHC thay đổi để khắc phục hạn chế, bất cập mâu thuẫn với quy định văn quy phạm pháp luật khác Biểu rõ cho cố gắng hoàn thiện pháp luật đời Luật TTHC năm 2010 Luật TTHC năm 2015 hiệu lực đến Luật TTHC năm 2015 thông qua gần khắc phục nhược điểm văn luật TTHC trước Đặc biệt vấn đề thẩm quyền xét xử VAHC TAND, Luật TTHC đưa nhiều điểm mới, phù hợp với quy định ngành luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đối tượng quản lý Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực Luật TTHC số vướng mắc cần làm rõ để đảm bảo bảo vệ tốt quyền lợi cho người dân Mặc dù kết công tác xét xử hành năm vừa qua chưa cao thể quan điểm Đảng Nhà nước nhằm thực thi tốt quy định pháp luật thẩm quyền xét xử vụ án hành Tòa án để bảo vệ quyền lợi đáng người dân, đấu tranh xửhành vi trái pháp luật Bộ máy nhà nước xây dựng hành nhà nước thực sạch, vững mạnh Trên sở phân tích, đánh giá, đối chiếu với quy định văn pháp luật Luật TTHC trước đây, kết hợp với tìm hiểu thực trạng xét xử VAHC TAND, đề xuất vài giải pháp với hi vọng giúp hoàn thiện quy định pháp luật thẩm quyền xét xử VAHC TAND Hoàn thiện quy định thẩm quyền xét xử VAHC TAND góp phần khuyến khích người tham gia tích cực vào chế pháp lý này, qua góp phần chấn chỉnh lại hoạt động hành theo hướng ngày hồn thiện hơn, hiệu hơn, bảo vệ ngày tốt quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Tuy số hạn chế khơng thể phủ nhận từ Luật TTHC năm 2015 đời quyền lợi ích hợp pháp người dân bị xâm hại QĐHC, HVHC bị khiếu kiện bảo vệ, hoạt động quan hành nhà nước ngày hiệu Bên cạnh đó, ý thức tự giác đấu tranh người dân với sai phạm quản lý hành nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích đáng dần nâng cao Luật TTHC năm 2015 thực đem lại nhiều lợi ích cho đối tượng quản lý, mở hi vọng lớn đảm bảo quyền lợi cho người dân lĩnh vực hành ... án hành Cụ thể sau: * Các luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ: - Luận án Tiến sỹ luật học Nguyễn Thanh Bình - “Thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải khiếu kiện hành chính” - PGS TS Bùi Xuân Đức TS... vệ năm 2003 - Luận văn Thạc sỹ luật học Lưu Hữu Phước - “Hoàn thiện quy định pháp luật đối tượng quy định xét xử vụ án hành tòa án” - TS Trần Minh Hương hướng dẫn bảo vệ năm 2006 - Luận án Tiến... đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận thẩm quyền xét xử vụ án hành tòa án nhân dân - Chương 2: Thực trạng thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa Luận THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015, Khóa Luận THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN, .3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quy định thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015, Tiểu kết chương 2, .1. Quan điểm của Đảng và nhà nước nhằm thực thi có hiệu quả quy định pháp luật về thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân, .1. Giải pháp cụ thể, Tiểu kết chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay