Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

122 5 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:55

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN ỌC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI NG ĐẠ IH SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ỌC TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH IH CHUN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ: 8340410 ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC KINH TẾ TR NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Thị Hải Yến i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Ngọc Châu - người Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên cứu, đóng góp cho tơi ý kiến q báu để hoàn ỌC thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, bạn IH bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn NG ĐẠ Tác giả luận văn TR ƯỜ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC KINH TÊ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Chuyên ngành : Quản kinh tế KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH” Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Từ nghiên cứu luận đánh giá thực trạng, đề tài nhằm đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác quản tài Các phương pháp nghiên cứu sử dụng ỌC - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu cấp, thứ cấp - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu SPSS Các kết nghiên cứu kết luận IH Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản sử dụng nguồn lực tài Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình giai đoạn 2015-2017, từ đó, ĐẠ đưa đánh giá, nhận xét kết đạt được, tồn tại, hạn chế phân tích nguyên nhân tồn Từ đó, sở quan điểm, mục tiêu chung phát triển khoa học công NG nghệ tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình nhằm quản lý, sử dụng kinh phí cách có hiệu quả, nâng cao hiệu hoạt động quản nhà nước, thu ƯỜ chi ngân sách gắn bó chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, tạo chế, sách phù hợp để phát triển mạnh TR mẽ thị trường khoa học công nghệ đầy tiềm địa bàn tỉnh Quảng Bình iii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Cán bộ, công chức lao động CNH - HĐH Công nghiệp hóa Hiện đại hóa UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KH&CN Khoa học Công nghệ KT-ĐL-TN Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm TC-ĐL-CL Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng TK&TH Thống kê Tin học SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước KT-XH Kinh tế xã hội ĐVSN Đơn vị nghiệp Tổng sản phẩm quốc nội Tài – kế hoạch TR ƯỜ NG ĐẠ TC –KH IH GDP ỌC CB-CC-LĐ iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC KINH TÊ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC ĐỒ ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ỌC Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 IH CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠ 1.1 KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 1.1.1 Khái niệm Khoa học & Công Nghệ hoạt động Khoa học & Công nghệ NG 1.1.2 Vai trò tác động hoạt động Khoa học & Công nghệ phát triển kinh tế - xã hội 1.2 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA QUẢN TÀI CHÍNH ƯỜ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ .12 1.2.1 Khái niệm tài quản tài hoạt động KH&CN 12 1.2.2 Đặc điểm quản tài hoạt động KH&CN 14 TR 1.2.3 Vai trò quản tài phát triển hoạt động khoa học công nghệ 18 v 1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ HOẠT KIN HT ẾH UẾ ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ .20 1.3.1 Lập dự toán thu - chi tài 22 1.3.2 Thực dự toán 27 13.3 Quyết tốn kinh phí 34 1.4 THỰC TIỄN KINH NGHIỆM CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TRONG NGOÀI NƯỚC 36 1.4.1 Kinh nghiệm số nước giới 36 1.4.2 Kinh nghiệm số tỉnh, đơn vị nước 38 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình việc quản tài 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 40 ỌC 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 40 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 40 IH 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn Sở khoa học Công nghệ .40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 41 ĐẠ 2.1.4 Tổ chức nhiệm vụ cụ thể máy quản tài 42 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức .42 2.1.4.2 Nhiệm vụ cụ thể 43 NG 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 45 2.2.1 Lập dự tốn thu chi tài 45 ƯỜ 2.2.2 Tổ chức thực dự toán 46 2.2.3 Quyết tốn kinh phí: .52 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC TR QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 54 2.3.1 Thống kê mẫu khảo sát 54 vi 2.3.2 Kết đánh giá đối tượng điều tra công tác quản tài KIN HT ẾH UẾ Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình 57 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH .64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế .68 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH 73 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 .73 3.1.1 Quan điểm phát triển Khoa học Công nghệ .73 3.1.2 Phương hướng phát triển khoa học công nghệ 74 ỌC 3.1.3 Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ .74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN IH TÀI CHÍNH CHO SỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH .76 3.2.1 Nhóm giải pháp chun môn 76 ĐẠ 3.2.2 Nhóm giải pháp nhân lực – cơng nghệ .85 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN 89 NG KIẾN NGHỊ 91 2.1 Cơ quan quản Nhà nước cấp 91 2.2 Cơ quan Tài cấp 92 ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 2.1 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Dự tốn thu tài Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp khoản chi Văn phòng Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 -2017 48 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp phân bổ kinh phí nghiệp KH&CN Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.4 : Bảng tổng hợp toán ngân sách Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 53 Bảng 2.5: Đặc điểm mẫu khảo sát .55 Bảng 2.6 Đánh giá đối tượng điều tra máy tài đơn vị điều tra 57 Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác lập dự tốn thu chi tài ỌC Bảng 2.7 58 Đánh giá đối tượng điều tra công tác thực dự toán 59 Bảng 2.9 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tốn kinh phí 61 Bảng 2.10 Đánh giá đối tượng điều tra công tác kiểm tra 62 Bảng 2.11 So sánh đánh giá đối tượng điều tra yếu tố công ĐẠ IH Bảng 2.8 TR ƯỜ NG tác quản tài 63 viii - Tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm với Bộ, ngành liên quan khác KIN HT ẾH UẾ kết thực chế quản tài năm nhằm rút ưu nhược điểm cách thức quản tài nhằm khắc phục khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản tài đơn vị - Tổ chức đánh giá tình hình phân bổ kinh phí nghiệp KH&CN có nhu cầu kinh phí cho nhiệm vụ cấp thiết chưa có nguồn kinh phí đảm bảo từ năm trước, nhu cầu kinh phí cho tăng trưởng ngành thời gian tới theo kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, thay đổi sách sử dụng nguồn kinh phí nghiệp KH&CN, tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan, đơn vị sở xác định nhu cầu chi thực tương đối đơn vị, lĩnh vực - Xây dựng định mức chi tiêu tài thống cho đơn vị địa bàn, cần xem xét đến yếu tố đặc thù chun mơn khoa học cơng nghệ để có ỌC xây dựng cho hợp lý, có ý kiến thẩm định việc xây dựng quy chế chi tiêu nội đơn vị, thẩm định việc xây dựng dự tốn chi khoa học cơng nghệ IH mục chi chiếm tỷ lớn cấu chi tài Sở khoa học TR ƯỜ NG ĐẠ cơng nghệ tỉnh Quảng Bình dẫn đến nhiều sai phạm 93 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Đặng Văn Du , TS Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình Quản chi ngân sách nhà nước, Học viện Hành ThS Phương Thị Hồng Hà (2006), Giáo trình Quản Ngân sách nhà nước, NXB Hà Nội ThS Trần Quang Huy (2015), Quản tài hoạt động khoa học cơng nghệ Viện Vật lý, Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội TS Hoàng Xuân Long (2012), Đổi chế, sách phát triển khoa học cơng nghệ địa phương thời gian qua định hướng cho thời gian tới , Viện Chiến lược Chính sách KH&CN TS Đinh Thị Nga (2013), Đổi chế quản chi tiêu ngân sách nhà ỌC nước cho khoa học cơng nghệ, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Việt Nam, số 14/2013 TS.Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản tài cơng, Nhà xuất IH Tài PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn (2012), Cơ chế tài cho hoạt động khoa học ĐẠ công nghệ Việt Nam: Một số hạn chế giải pháp hồn thiện, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới Số ThS Đồn Vân Trường (2015), Hồn thiện cơng tác quản tài cho NG hoạt động KH&CN tỉnh Hà Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội UBND tỉnh Quảng Bình (2015), Chiến lược phát triển khoa học công Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học cơng nghệ tỉnh Quảng Bình TR 10 ƯỜ nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, Quảng Bình 94 PHỤ LỤC 01 KIN HT ẾH UẾ PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh (chị) Tôi học viên Trường Đại học Kinh tế Huế tiến hành nghiên cứu luận văn tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác quản tài Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình” Kính mong anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Tôi cam kết thông tin mà anh (chị) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! Giới tính  Nam  Nữ Độ tuổi  31 – 40 tuổi ỌC  20 – 30 tuổi  41 – 50 tuổi Trình độ IH  Trung cấp  Đại học  51 – 60 tuổi  Cao đẳng  Sau đại học ĐẠ Thời gian công tác đơn vị  Dưới năm  Từ năm đến năm  Trên năm đến 10 năm  Trên 10 năm Vị trí làm NG  Giám đốc  Phó Giám đốc ƯỜ  Trưởng phòng tài – kế hoạch  Phó phòng tài chỉnh – kế hoạch  Kế toán trưởng  Kế toán viên TR  Khác (ghi rõ)………………… 95 Xin anh (chị) cho biết mức độ đồng ý nội dung KIN HT ẾH UẾ đánh giá cơng tác quản tài Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình, cách đánh dấu  đễ diễn tả xác mức độ anh (chị) cho thích hợp 1=Hồn tồn khơng đồng ý 2=Khơng đồng ý 3=Khơng có ý kiến 4=Đồng ý 5= Rất đồng ý TT I YẾU TỐ Về máy quản tài MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 5 Số lượng cán làm cơng tác tài đơn vị phù hợp với khối lượng công việc làm Đơn vị nên sử dụng mơ hình quản tài chính: Trưởng phòng Tài - kế hoạch kiêm nhiệm kế toán trưởng ỌC Mỗi đơn vị trực thuộc Sở nên có kế tốn phụ trách cơng tác tài IH Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ làm cơng tác tài thực thường xun Về cơng tác lập dự tốn thu chi tài ĐẠ II Các biểu mẫu hướng dẫn nội dung lập dự toán dễ hiểu Các mục, định mức lập dự tốn rõ ràng, dễ thực NG Cơng tác lập dự toán hàng năm đơn vị đảm bảo quy định, tiến độ đặt Việc lập dự tốn phải chỉnh sửa, bổ sung III phí Việc phân bổ dự tốn thực theo tiến độ Nguồn kinh phí phân bổ cho đơn vị chênh lệch lớn so với dự TR Về thực dự toán, quản sử dụng nguồn kinh ƯỜ toán 96 Việc triển khai nguồn thu khác đơn vị đa dạng, hiệu KIN HT ẾH UẾ 10 Cơ cấu chi nhóm chi thường xun (chi tốn 11 cá nhân; chi hàng hóa dịch vụ, chi mua sắm, sữa chữa; chi khác) hợp 12 13 14 15 nước định thầu Các khoản chi thực chặt chẽ, tuân theo quy trình Thực chi tiêu tài theo quy chế chi tiêu nội mà đơn vị tự xây dựng vào quy định Nhà nước Việc cấp kinh phí nghiên cứu khoa học, thực đề tài nghiên cứu khoa học theo quy trình, quy định Nhà nước Về cơng tác tốn tài 19 VI 20 21 5 ỌC yêu cầu đặt Đơn vị thực chế độ báo cáo toán hàng năm theo quy định Việc lập báo cáo, phân tích báo cáo tài đơn vị đáp ứng yêu cầu quản Quy định trích lập quỹ đơn vị phù hợp với uy định Nhà nước Về công tác tra, kiểm tra, đánh giá quản tài Cơng tác tra, kiểm tra phản ánh thực tế, giúp đơn vị chấn chỉnh kịp thời sai sót Cơng tác kiểm tra tài hỗ trợ tốt cơng tác quản tài hiệu Thực nội dung kiểm tra nội xác, tuân thủ theo định kiểm tra TR 22 IH 18 Chứng từ thu chi đơn vị đươc lập rõ ràng, xác , ĐẠ 17 NG 16 ƯỜ V Chi mua sắm, xây dựng thực theo quy định Nhà Những đề xuất anh (chị) nhằm nâng cao việc hoàn thiện cơng tác quản tài Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình thời gian tới 97 Frequency Table Statistics Giới tinh N Valid Độ tuổi Tình độ 36 36 0 Missing Giới tinh Frequency KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC 02 Percent Thời gian cơng tác Vị trí việc làm 36 36 36 0 Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 26 72.2 Nữ 10 27.8 Total 36 100.0 72.2 27.8 100.0 100.0 Độ tuổi Frequency 72.2 Percent Valid Percent Cumulative Percent 31-40 tuổi 41-50 tuổi 17 51-60 tuổi 13.9 13.9 25.0 25.0 38.9 47.2 47.2 86.1 13.9 13.9 100.0 36 100.0 100.0 IH Total 13.9 ỌC Valid 20-30 tuổi Trình độ Cao đẳng Đại học Sau đại học ƯỜ Total NG Valid Dưới năm Valid Percent Cumulative Percent 5.6 5.6 5.6 22 61.1 61.1 66.7 12 33.3 33.3 100.0 36 100.0 100.0 Thời gian công tác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 Từ năm đến năm 12 33.3 33.3 47.2 Trên năm đến 10 năm 15 41.7 41.7 88.9 11.1 11.1 100.0 36 100.0 100.0 TR Valid Percent ĐẠ Frequency Trên 10 năm Total 98 Vị trí việc làm Frequency Percent Valid Percent Cumulative KIN HT ẾH UẾ Percent Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phòng tài - kế tốn Valid Phó phòng tài - kế tốn Kế toán trưởng Kế toán viên Thủ quỹ Total 13.9 13.9 13.9 22.2 22.2 36.1 13.9 13.9 50.0 13.9 13.9 63.9 13.9 13.9 77.8 8.3 8.3 86.1 13.9 13.9 100.0 36 100.0 100.0 Bo máy quản Frequency Khơng có ý kiến Valid Đồng ý Total Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 28 77.8 77.8 91.7 5.6 5.6 97.2 2.8 2.8 100.0 100.0 100.0 IH Rất đồng ý Valid Percent ỌC Không đồng ý Percent 36 ĐẠ Bo máy quản Frequency Khơng có ý kiến Cumulative Percent 11.1 11.1 11.1 19 52.8 52.8 63.9 Rất đồng ý 13 36.1 36.1 100.0 Total 36 100.0 100.0 NG ƯỜ Bộ máy quản Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng đồng ý 14 38.9 38.9 38.9 Bình thường 22 61.1 61.1 100.0 36 100.0 100.0 TR Valid Valid Percent Đồng ý Valid Percent Total 99 Bộ máy quản Khơng có ý kiến Valid Percent Đồng ý 10 Rất đồng ý 25 Total 36 Valid Percent Cumulative Percent 2.8 2.8 2.8 27.8 27.8 30.6 69.4 69.4 100.0 100.0 100.0 KIN HT ẾH UẾ Frequency Lập dự tốn Frequency Khơng có ý kiến Đồng ý Valid Percent 26 Rất đồng ý Total 36 Valid Percent Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 72.2 72.2 86.1 13.9 13.9 100.0 100.0 100.0 ỌC Lập dự toán Frequency Khơng có ý kiến IH Đồng ý Valid Rất đồng ý NG ĐẠ Total Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý ƯỜ Valid Valid Percent Cumulative Percent 22.2 22.2 22.2 25 69.4 69.4 91.7 8.3 8.3 100.0 36 100.0 100.0 Lập dự toán Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 11.1 11.1 11.1 27 75.0 75.0 86.1 13.9 13.9 100.0 36 100.0 100.0 TR Total Percent 100 Thực dự toán Frequency Percent Valid Percent Cumulative Khơng có ý kiến KIN HT ẾH UẾ Percent 8,3 8,3 8.3 Đồng ý 18 50.0 50.0 58.3 Rất đồng ý 15 41.7 41.7 100.0 Total 36 100.0 100.0 Thực dự toán Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý 12 33.3 33.3 33.3 Không đồng ý 24 66.7 66.7 100 Total 36 100.0 100.0 Thực dự toán Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Cumulative Percent 19.4 19.4 19.4 21 58.3 58.3 77.8 22.2 22.2 100.0 100.0 100.0 36 ĐẠ Total Valid Percent IH Valid Percent ỌC Frequency Thực dự toán Frequency Khơng có ý kiến Valid Percent Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 20 55.6 55.6 69.4 Rất đồng ý 11 30.6 30.6 100.0 Total 36 100.0 100.0 TR ƯỜ NG Đồng ý Valid Percent 101 Frequency Khơng có ý kiến Valid KIN HT ẾH UẾ Thực dự toán Percent Đồng ý 20 Rất đồng ý 13 Total 36 Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 55.6 55.6 63.9 36.1 36.1 100.0 100.0 100.0 Thực dự tốn Frequency Khơng có ý kiến Đồng ý Valid Percent 22 Rất đồng ý 36 Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 61.1 61.1 75.0 25.0 25.0 100.0 100.0 100.0 ỌC Total Valid Percent IH Thực dự toán Frequency Đồng ý Valid Rất đồng ý NG Total Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 19 52.8 52.8 66.7 12 33.3 33.3 100.0 36 100.0 100.0 Thực dự toán Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 Đồng ý 19 52.8 52.8 61.1 Rất đồng ý 14 38.9 38.9 100.0 Total 36 100.0 100.0 TR Khơng có ý kiến ƯỜ Frequency Valid Valid Percent ĐẠ Không có ý kiến Percent 102 Quyết tốn Frequency Valid Đồng ý 20 Rất đồng ý 11 Total 36 Valid Percent Cumulative Percent 13.9 13.9 13.9 55.6 55.6 69.4 30.6 30.6 100.0 100.0 100.0 KIN HT ẾH UẾ Không có ý kiến Percent Quyết tốn Frequency Khơng có ý kiến Valid Percent Đồng ý 20 Rất đồng ý 10 Total 36 Valid Percent Cumulative Percent 16.7 16.7 16.7 55.6 55.6 72.2 27.8 27.8 100.0 100.0 100.0 Quyết tốn Khơng có ý kiến Rất đồng ý Cumulative Percent 19.4 19.4 19.4 19 52.8 52.8 72.2 10 27.8 27.8 100.0 36 100.0 100.0 ĐẠ Total Valid Percent IH Đồng ý Valid Percent ỌC Frequency Quyết toán NG Frequency Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý ƯỜ Valid Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 21 58.3 58.3 66.7 12 33.3 33.3 100.0 36 100.0 100.0 TR Total Percent 103 Kiểm tra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Khơng có ý kiến Valid KIN HT ẾH UẾ Percent Đồng ý 18 Rất đồng ý 10 Total 36 22.2 22.2 22.2 50.0 50.0 72.2 27.8 27.8 100.0 100.0 100.0 Kiểm tra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng có ý kiến Valid Đồng ý 18 Rất dồng ý 10 Total 36 22.2 22.2 22.2 50.0 50.0 72.2 27.8 27.8 100.0 100.0 100.0 Frequency Đồng ý Valid Rất đồng ý Valid Percent Cumulative Percent 25.0 25.0 25.0 18 50.0 50.0 75.0 25.0 25.0 100.0 36 100.0 100.0 ĐẠ Total Percent IH Khơng có ý kiến ỌC Kiểm tra Descriptive Statistics NG N Minimum Maximum Mean Std Deviation 36 2.97 560 Bo máy quản 36 4.25 649 Bộ máy quản 36 2.61 494 Bộ máy quản 36 4.67 535 Lập dự toán 36 4.00 535 Lập dự toán 36 3.86 543 Lập dự toán 36 4.03 506 Thực dự toán 36 4.28 815 Thực dự toán 36 1.72 615 Thực dự toán 36 4.03 654 Thực dự toán 36 4.17 655 TR ƯỜ Bo máy quản 104 36 4.28 615 Thực dự toán 36 4.11 622 Thực dự toán 36 4.19 668 Thực dự toán 36 4.31 624 Quyết toán 36 4.17 655 Quyết toán 36 4.11 667 Quyết toán 36 4.08 692 Quyết toán 36 4.25 604 Kiểm tra 36 4.06 715 Kiểm tra 36 4.06 715 Kiểm tra 36 4.00 717 Valid N (listwise) 36 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N 36 Excludeda Cases 100.0 ỌC Valid % Total KIN HT ẾH UẾ Thực dự toán 36 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the IH procedure Reliability Statistics N of Items ĐẠ Cronbach's Alpha 219 Item-Total Statistics NG Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 11.53 828 366 -.224a Bo máy quản 10.25 1.050 032 295 Bộ máy quản 11.89 1.302 -.028 324 Bộ máy quản 9.83 1.114 101 182 ƯỜ Bo máy quản a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability TR model assumptions You may want to check item codings 105 Case Processing Summary % Valid Cases Excluded a Total 36 100.0 0 36 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 KIN HT ẾH UẾ N Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted Lập dự toán 7.89 844 756 695 Lập dự toán 8.03 885 679 775 Lập dự toán 7.86 980 635 816 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted Case Processing Summary Valid Cases % 36 Excluded a 36 100.0 100.0 IH Total ỌC N a Listwise deletion based on all variables in the procedure Cronbach's Alpha ĐẠ Reliability Statistics N of Items 692 Item-Total Statistics NG Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 26.81 7.418 180 721 Thực dự toán 29.36 9.494 -.262 783 Thực dự toán 27.06 6.283 661 596 Thực dự toán 26.92 6.650 533 628 Thực dự toán 26.81 6.618 595 616 Thực dự toán 26.97 6.828 511 635 Thực dự toán 26.89 6.673 509 633 Thực dự toán 26.78 6.806 517 634 TR ƯỜ Thực dự toán 106 Case Processing Summary % Valid Cases Excluded a Total 36 100.0 0 36 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 808 KIN HT ẾH UẾ N Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 12.44 2.540 666 740 Quyết toán 12.50 2.543 645 750 Quyết toán 12.53 2.371 709 717 Quyết toán 12.36 2.980 487 820 Case Processing Summary N Valid Cases % 36 100.0 IH Excluded a ỌC Quyết toán Total 36 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the Reliability Statistics Cronbach's Alpha ĐẠ procedure N of Items NG 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 8.06 1.597 787 716 Kiểm tra 8.06 1.825 618 877 Kiểm tra 8.11 1.644 746 757 TR ƯỜ Kiểm tra Item Deleted Corrected Item- 107 ... 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình việc quản lý tài 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUẢNG BÌNH ... hồn thiện cơng tác quản lý tài Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Quảng Bình đơn vị hoạt động lĩnh vực KH&CN nói chung, em định chọn đề tài luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý tài Sở Khoa học Cơng nghệ. .. luận văn trình bày gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý tài hoạt động Khoa học Cơng nghệ ƯỜ Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tài Sở Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay