Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmis (Luận văn thạc sĩ)

113 8 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:46

Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmisHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmis I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, CK TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, HỌ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS CK Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG TRỌNG HÙNG HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học không trùng lặp với cơng trình khoa học khác Các số liệu trình bày luận văn kiểm tra kỹ phản ánh hoàn toàn trung thực Các kết nghiên cứu tác giả đề xuất chưa cơng bố tạp chí đến thời điểm ngồi cơng trình tác giả Tác giả luận văn HỌ Nguyễn Thị Lệ Quỳnh CK H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Để có thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế truyền đạt nhiều kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế Nhân đây, tơi xin trân trọng tỏ lòng tri ân đến thầy cô bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ bảo suốt thời gian học tập nghiên cứu Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế Đặc biệt thầy cô trực tiếp giảng dạy, truyền đạt tạo nhiều điều kiện để tơi hồn thành tốt kì học thời gian làm luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo TS Hồng Trọng Hùng bảo, hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ HỌ Do thời gian viết luận văn có hạn trình độ, kinh nghiệm người viết hạn chế nên viết khơng thể không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong nhận đóng góp bổ sung ý kiến thầy cô, bạn đồng nghiệp Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch để viết hoàn thiện CK Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn H IN Nguyễn Thị Lệ Quỳnh TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH Chuyên ngành: Quản kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: Niêm khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒNG TRỌNG HÙNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Từ việc nghiên cứu hệ thống hóa luận công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch, luận văn phân tích thực trạng công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS, đề xuất giải HỌ pháp hồn thiện cơng tác quản thu NSNN theo hướng bền vững huyện Quảng Trạch năm tới Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS CK Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: phương pháp thu thập xử số liệu, phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê Các kết nghiên cứu kết luận: Thực trạng công tác quản thu H IN NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS có kết tích cực, giúp đại hóa công thu NSNN đồng thời giúp cải cách thủ tục hành việc thu NSNN Tuy nhiên số hạn chế cần hồn thiện để cơng tác quản thu NSNN đạt hiệu cao chất lượng số lượng Tác giả luận văn TẾ HU Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Ế iii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu Nguyên nghĩa KBNN Kho bạc Nhà nước CNTT Công nghệ thông tin TCS TTSP Thanh toán song phương NHTM Ngân hàng thương mại CC Cơ quan NSNN Ngân sách nhà nước UBND Ủy ban nhân dân nộp NSNN CK HỌ Chương trình trao đổi thơng tin, thu H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 2.Mục tiêu nghiên cứu .3 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3 4.Phương pháp nghiên cứu HỌ Kết cấu luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CK 1.1.Cơ sở luận thu NSNN công tác quản thu NSNN 1.1.1.Cơ sở luận NSNN thu NSNN .6 1.1.2.Cơ sở luận công tác quản thu NSNN qua Kho Bạc Nhà Nước 10 H IN 1.1.3.Yêu cầu nguyên tắc quản thu NSNN qua KBNN 17 1.1.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thu NSNN qua KBNN 20 1.1.5.Một số tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác quản thu NSNN .22 1.1.6 Hệ thống TABMIS trình áp dụng TABMIS KBNN Quảng Trạch 24 1.2.Cơ sở thực tiễn công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều TẾ kiện áp dụng TABMIS 28 1.2.2 Kinh nghiệm quản thu NSNN số quận, huyện thuộc tỉnh nước .28 1.2.3.Bài học rút áp dụng công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch 29 HU Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS .31 2.1.Khái quát Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 31 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển KBNN Quảng Trạch 31 2.1.2.Cơ cấu tổ chức máy KBNN Quảng Trạch 31 2.2.Tình hình cơng tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS 35 2.2.1.Hệ thống văn chế vận hành 35 2.2.2.So sánh quy trình thu phương thức thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch trước sau áp dụng chương trình TABMIS .36 2.2.3 Kết thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng HỌ TABMIS 51 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS thông qua số liệu điều tra 53 2.3.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 53 CK 2.3.2 Phân tích kết điều tra đối tượng khảo sát 56 2.4 Đánh giá công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS 67 H IN 2.4.1 Những mặt thành công chủ yếu 67 2.4.1.1 Phương thức quy trình thu nộp NSNN dần đại hóa mang lại nhiều lợi ích cho người nộp tiền đơn vị tham gia phối hợp thu địa bàn.67 2.4.2.Những hạn chế nguyên nhân chủ yếu hạn chế công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS .71 TẾ CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN QUẢNG TRẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS 80 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng HU Trạch 80 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS 81 3.2.1.Tiếp tục hoàn thiện hạn chế quy trình thu phương thức thu công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch 81 3.2.2.Hoàn thiện phương pháp kế toán, hạch toán báo cáo thu NSNN 83 3.2.3.Phân định lịch thu NSNN theo định kỳ 83 3.2.4.Kiện toàn tổ chức máy tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán làm công tác thu NSNN .84 3.2.5.Ứng dụng công nghệ thông tin quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch 85 3.2.6.Các giải pháp hỗ trợ 87 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 HỌ 1.Kết luận 89 2.Kiến nghị 90 2.1.Kiến nghị với Nhà nước 90 2.2.Đối với Ủy ban nhân dân quan ban ngành địa bàn .90 CK 2.3.Đối với cá nhân, doanh nghiệp thực nghĩa vụ nộp NSNN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN H IN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TẾ HU Ế vii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tình hình biên chế Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch từ năm 1990 đến năm 2017 32 Bảng 2.3 Tình hình thực thu NSNN qua quan phối hợp thu địa bàn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2015 – 2017 .43 Bảng 2.4 Thu NSNN theo quan thu 44 Bảng 2.5 Thu NSNN theo phương thức thu NSNN giai đoạn chưa áp dụng chương trình TABMIS 45 Bảng 2.6 Thu NSNN theo phương thức thu NSNN điều kiện áp dụng TABMIS 47 Bảng 2.7 Tình hình thực dự tốn thu cân đối địa bàn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2015 – 2017 .52 Bảng 2.8 Cơ cấu thu NSNN địa bàn huyện Quảng Trạch 53 Bảng 2.9 Thông tin đối tượng điều tra cán tham gia vào quy trình thu ngân sách nhà nước .54 Bảng 2.10 Thông tin khách hàng điều tra 55 Bảng 2.11 Đánh giá sở vật chất 56 Bảng 2.12 Đánh giá hệ thống công nghệ thông tin .57 Bảng 2.13 Đánh giá chương trình, ứng dụng phục vụ công tác thu NSNN 58 Bảng 2.14 Đánh giá hệ thống văn 59 Bảng 2.15 Đánh giá mức độ tin cậy nộp NSNN 60 Bảng 2.16 Đánh giá địa điểm nộp sở vật chất 61 Bảng 2.17 Đánh giá quy trình, thủ tục nộp NSNN 62 Bảng 2.18 Đánh giá lực, thái độ phục vụ cán thu NSNN .63 Bảng 2.19 Đánh giá cơng cụ chương trình phục vụ nộp NSNN 65 Bảng 2.20 Đánh giá hài lòng khách hàng .66 CK HỌ Bảng 2.1: H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR ngành máy đếm tiền, máy soi phát tiền giả, két sắt, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị tin học, máy rút tiền, thẻ toán, hệ thống kho tàng, trụ sở phương tiện làm việc khác, đảm bảo yêu cầu thu u cầu đại hóa cơng nghệ thu NSNN b) Về chế độ thưởng phạt: Công tác thu thuế trực tiếp qua KBNN thực từ năm 1994 theo Thông tư số 39/TC/KBNN ngày 25/04/1994 Bộ Tài đạt nhiều kết tích cực: tiền thuế tập trung nhanh vào NSNN; số thuế tồn đọng quan thu giảm nhiều Tuy nhiên cần có chế độ thưởng cho cán quản thu NSNN thích đáng phạt nghiêm minh đối tượng chậm nộp thuế, thực sách ưu đãi đơi tượng miễn giảm thuế HỌ TĨM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, tác giả dựa kết nghiên cứu đạt đưa CK định hướng giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm KBNN Quảng Trạch nhằm hoàn thiện công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch Đồng thời giải pháp ứng dụng với đơn vị H IN khác địa bàn tỉnh Quảng Bình TẾ HU Ế 88 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao hiệu công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS giai đoạn sau yêu cầu mong muốn thiết thực KBNN Quảng Trạch, hệ thống KBNN nói riêng ngành tài nói chung, đặc biệt, đất nước đứng trước yêu cầu đổi mới, cải cách yêu cầu lại đặt đòi hỏi phải thực Kết nghiên cứu đề tài giải yêu cầu đặt ra, thông qua vấn đề chủ yếu sau đây: Một là, phương diện luận, đề tài phân tích rõ cần thiết công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch, điều kiện cải cách quản tài cơng đẩy mạnh Đề tài giới thiệu kinh nghiệm HỌ số Tỉnh nước số nước giới thực mơ hình quản thu NSNN để nghiên cứu vận dụng vào nước ta Hai là, phương diện thực tiễn, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng CK cơng tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS, đánh giá thành công bước đầu, đồng thời tồn tại, yếu ngun nhân trongcơng tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch H IN Ba là, phương diện đề xuất giải pháp điều kiện thực hiện, đề tài đưa số quan điểm, mục tiêu định hướng nhằm nâng cao hiệu công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch điều kiện áp dụng TABMIS Đặc biệt, trình bày tương đối rõ nét số giải pháp đổi mới, có gắn liền với định hướng cải cách, đổi chế cải cách quản tài cơng TẾ mà Việt Nam nghiên cứu, thực hiện, theo hướng đại, tập trung, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận với ngun quản tài chính, kế tốn cơng giới HU Tuy nhiên, công tác cải cách quản tài cơng nói chung, hệ thống TABMIS nói riêng giai đoạn triển khai dần hồn thiện, cơng Ế 89 I ĐẠ NG ƯỜ TR tác quản thu NSNN cần tiếp tục hoàn thiện Để làm điều cần góp sức tất quan liên quan, đạo sát cấp lãnh đạo thân cán ngành Tài Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Nhà nước - Cơ quan nhà nước cần nghiên cứu, ngày hoàn thiện quy định Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thuế, Luật doanh nghiệp, Luật xử vi phạm hành quy định liên quan khác nhằm tạo môi trường pháp đồng nhất, hướng đến phù hợp với quy tắc chuẩn mực chung cho người nộp NSNN, phù hợp với đặc điểm Việt Nam thơng lệ quốc tế - Hồn thiện quy định liên quan đến việc nộp NSNN qua Kho bạc, Thuế, NHTM nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, cơng bằng, cơng khai HỌ hóa quy trình nộp NSNN thông qua NHTM ủy nhiệm thu, phối hợp thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp - Cần có giải pháp hỗ trợ để tạo dựng hệ thống toán đại, hạn chế tối đa việc giao dịch tiền mặt toán, tiến tới phổ biến hình thức tốn CK khơng dùng tiền mặt góp phần tiết kiệm chi phí xã hội nâng cao hiệu quản NSNN Để đạt mục đích này, cần hỗ trợ đơn vị KBNN, Thuế, NHTM đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, công vụ điện tử phục vụ phối hợp thu NSNN theo H IN hướng ngày đại, đào tạo nâng cao trình độ cho cán thực nghiệp vụ phối hợp thu NSNN gắn với vấn đề bảo mật, an tồn cơng nghệ thơng tin 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân quan ban ngành địa bàn - Bên cạnh việc giao dự tốn thu NSNN năm, cần quan tâm cơng tác phối hợp thu NSNN quan địa bàn Chỉ đạo đơn vị địa bàn phối TẾ hợp chặt chẽ với quan việc động viên khoản thu kịp thời vào NSNN - Có biện pháp hữu hiệu nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính tuân thủ việc thực nghĩa vụ nộp NSNN tuân thủ quy trình nộp NSNN với đơn vị phối hợp thu địa bàn HU Ế 90 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Hồn thiện hệ thống dịch vụ cơng trực tuyến với KBNN, quan Thuế cải cách thủ tục hành theo hướng ngày có lợi cho người dân - Hằng năm tổ chức hội nghị khách hàng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, nhằm giúp đối tượng tiếp cận chủ trương, sách mới, tránh tình trạng phải hồn thiện hồ sơ nhiều lần 2.3 Đối với cá nhân, doanh nghiệp thực nghĩa vụ nộp NSNN - Cần có tính tn thủ, tự nguyện tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nghĩa vụ nộp NSNN, xác định quyền lợi trách nhiệm cá nhân, tổ chức - Tiếp cận sử dụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kê khai thực nộp NSNN qua mạng internet - Tổ chức máy kế tốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh HỌ doanh nghiệp, đặc biệt kế tốn phải có trình độ, am hiểu sách, pháp luật, quy trình nộp NSNN CK H IN TẾ HU Ế 91 I ĐẠ NG ƯỜ TR TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài chính, (2008), Thông tư số 128 /2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 hướng dẫn quản khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội Bộ Tài chính, (2013), Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản Ngân sách Kho bạc (gọi tắt TABMIS), Hà Nội Bộ Tài chính, (2016), Thông tư số 84 /2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước khoản thuế thuế nội địa, Hà Nội Bộ Tài chính, (2016), Thơng tư số 328 /2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thu quản khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà HỌ nước, Hà Nội Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch, Báo cáo thu NSNN năm 2015, 2016, 2017, Quảng Trạch CK Lê Văn Hưng Lê Hùng Sơn, (2013), Giáo trình Ngân sách nhà nước, Nxb Trường Đại học kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội, Hà Nội Lê Văn Hưng Lê Hùng Sơn, (2013), Giáo trình Kho bạc Nhà nước, Nxb Trường Đại học kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội, Hà Nội H IN 10 Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, Báo cáo thu NSNN năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Quảng Trạch 11 Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản Ngân quỹ Quốc gia số năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Hà Nội 12 Kho bạc Nhà nước, (2009), Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009 TẾ ban hành quy trình quản thu ngân sách nhà nước theo dự án đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước, Hà Nội 13 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, (2002), Luật số 01/2002/QH11 HU ngày 16 tháng 12 năm 2002 Ngân sách nhà nước, Hà Nội Ế 92 I ĐẠ NG ƯỜ TR 14 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, (2012), Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Ngân sách nhà nước, Hà Nội 15 Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước số năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Hà Nội 16 Bộ Tài (2009), Thơng tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/20109 hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS), Hà Nội 17 Kho bạc Nhà nước (2010), Công văn số 383/KBNN-KT ngày 02/03/2010 hướng dẫn Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Hà Nội 18 Nguyễn Thị Ngân Hoa (2010), Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước điều kiện triển HỌ khai TABMIS Luận văn thạc sỹ kinh tế, học viện Tài chính, Hà Nội 19.Trần Úy Thuyên (2014), Nâng cao hiệu công tác quản thu NSNN KBNN tỉnh Phú Thọ Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế 20 Lê Thanh Hà (2015), Hồn thiện cơng tác quản thu ngân sách nhà nước CK địa bàn huyện Ba Vì Luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội 21 Lê Văn Ái & Hồ Xuân Phương (2000), Quản Tài Nhà nước, Hà Nội H IN TẾ HU Ế 93 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC CK HỌ H IN TẾ HU Ế 94 TR I ĐẠ NG ƯỜ Mẫu phiếu điều tra cán tham gia thu NSNN: PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh (Chị), cán KBNN Quảng Trạch tiến hành khảo sát “Sự hài lòng khách hàng cơng tác quản thu NSNN điều kiện áp dụng TABMIS địa bàn huyện Quảng Trạch” Kết từ khảo sát giúp Tơi có giải pháp đề xuất hồn thiện công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch, giúp cho khách hàng giảm bớt thủ tục hành việc nộp NSNN Tơi cam kết thơng tin mà Quý khách cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ Quý khách Trân trọng cảm ơn! PHẦN I: CÂU HỎI KHẢO SÁT HỌ Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô mà Anh/Chịcho phù hợp cho mức độ đồng ý không đồng ý Anh/Chị sau: 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Trung lập/chưa chắn; CK 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý TT 3 Cơ sở vật chất cung cấp đầy đủ cho công tác quản thu NSNN Cơ sở vật chất sữa chữa, cập nhật đáp ứng công tác quản thu NSNN không bị gián đoạn Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống công nghệ thông tin (máy tính, mạng internet, máy in user,…) cung cấp đầy đủ Mạng internet truyền nhận thông tin quan phối hợp thu NSNN luôn thông suốt Ế 95 HU TẾ II Cơ sở vật chất Ý H IN I MỨC ĐỘ ĐỒNG YẾU TỐ Mạng nội đơn vị luôn thông suốt I ĐẠ NG ƯỜ TR III Các chương trình, ứng dụng phục vụ cơng tác phối hợp thu NSNN Các chương trình, ứng dụng cài đặt kịp thời Các chương trình, ứng dụng ngày cải tiến, hồn thiện Các chương trình, ứng dụng dễ sử dụng Mẫu biểu chương trình cập nhật kịp thời theo văn ban hành IV Hệ thống văn 18 Hệ thống mẫu biểu quy định thống nhất, dễ thực 19 kịp thời HỌ 20 Các văn liên quan đến công tác thu NSNN ban hành Các văn thu NSNN quan ban hành khơng có chồng chéo CK Các ý kiến, đề xuất khác Quý Anh/Chị nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quản thu NSNN H IN TẾ HU Ế 96 TR I ĐẠ NG ƯỜ Phần II: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô phù hợp: Anh/chị vui lòng cho biết quan nơi anh/chị làm việc? KBNN Quảng Trạch CC Thuế huyện Quảng Trạch NHTM tham gia phối hợp thu Giới tính Nam Nữ Anh/chị cho biết độ tuổi Dưới 30 tuổi HỌ Từ 30 tuổi đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Trình độ chun mơn? Trung cấp Cao đẳng Đại học CK Dưới Trung cấp H IN Trên đại học Thời gian làm việc quan? TẾ Trên năm Dưới năm Dưới năm Dưới năm Thời gian làm công tác thu NSNN HU Trên năm Dưới năm Dưới năm Dưới năm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/chị! Ế 97 TR I ĐẠ NG ƯỜ Mẫu phiếu điều tra khách hàng: PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh (Chị), cán KBNN Quảng Trạch tiến hành khảo sát “Sự hài lòng khách hàng cơng tác quản thu NSNN điều kiện áp dụng TABMIS địa bàn huyện Quảng Trạch” Kết từ khảo sát giúp Tơi có giải pháp đề xuất hồn thiện công tác quản thu NSNN qua KBNN Quảng Trạch, giúp cho khách hàng giảm bớt thủ tục hành việc nộp NSNN Tơi cam kết thơng tin mà Quý khách cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ Quý khách Trân trọng cảm ơn! PHẦN I: CÂU HỎI KHẢO SÁT HỌ PHẦN A Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô mà Anh/Chịcho phù hợp cho mức độ Đồng ý Không đồng ý Anh/Chị sau: 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Trung lập/Chưa chắn; CK 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý TT Sự tin cậy Quy trình, thủ tục nộp NSNN cơng khai minh bạch Không phải lại nhiều lần để nộp NSNN Các thơng tin sau nộp NSNN truy vấn Các hồ sơ liên quan giao nhận đầy đủ Các hồ sơ liên quan giao nhận hẹn Địa điểm nộp sở vật chất Nhiều địa điểm chấp nhận thu NSNN Địa điểm thu tiền phân bố thuận tiện cho người nộp CSVC Bộ phận thu NSNN KBNN Quảng Trạch tương đối đại CSVC Bộ phận thu NSNN KBNN Quảng Trạch có đầy đủ tiện nghi III Quy trình, thủ tục nộp Ngân sách Nhà nước 10 Biểu mẫu dễ dàng tải từ mạng internet MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ H IN TẾ I II YẾU TỐ HU Ế 98 Các biểu mẫu nộp NSNN quan thu thống Các biểu mẫu dễ hiểu, dễ thực Quy trình, thủ tục nộp NSNN ngày đơn giản Cơ quan thu NSNN cung cấp nhiều cách thức nộp NSNN Thời gian giải hồ sơ hợp Thủ tục nộp quan thu khơng có khác biệt Các thay đổi thủ tục nộp NSNN thông báo, tuyên truyền kịp thời Năng lực, thái độ phục vụ cán thu NSNN Cán bộ, nhân viên thu NSNN thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ Cán bộ, nhân viên thu NSNN nhiệt tình giải đáp vướng mắc Cán bộ, nhân viên thu NSNN xử thơng tin xảy sai sót Khả xử sai sót q trình nộp NSNN cán bộ, nhân viên thu NSNN nhanh chóng Cán bộ, nhân viên quan thu NSNN thực thu NSNN nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu Số lượng cán bộ, nhân viên thu NSNN đáp ứng nhu cầu nộp NSNN Các cơng cụ chương trình phục vụ nộp NSNN Cơ quan thu cung cấp nhiều chương trình phục vụ nộp NSNN Dễ dàng theo dõi tình hình nộp NSNN qua mạng internet Nộp NSNN tiền mặt ngày giảm I ĐẠ NG ƯỜ TR 11 12 13 14 15 16 17 IV 18 19 20 21 23 V 25 26 CK 24 HỌ 22 H IN TẾ HU Ế 99 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN B Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô mà Anh/Chịcho phù hợp cho mức độ Hài lòng Khơng hài lòng Anh/Chị sau: 1: Hồn tồn khơng hài lòng; 2: Khơng hài lòng; 3: Trung lập/Chưa chắn; 4: Hài lòng; 5: Rất hài lòng VI Sự hài lòng 27 Việc nộp NSNN ngày thuận tiện 28 29 30 đến hoạt động khác khách hàng Hài lòng với cung cách phục vụ cán bộ, nhân viên thu NSNN Hài lòng với cung cách phục vụ cán bộ, nhân viên thu NSNN HỌ 31 Quy trình, thủ tục nộp NSNN khơng gây ảnh hưởng xấu Hài lòng thực nộp NSNN Các ý kiến, đề xuất khác Quý anh/chị nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng CK thu NSNN? H IN TẾ HU Ế 100 TR I ĐẠ NG ƯỜ Phần II: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô phù hợp: Anh/chị vui lòng cho biết nghề nghiệp mình? Cơng chức / viên chức Doanh nghiệp/ Hộ KD Lao động tự Khác Giới tính Nam Nữ Anh/chị cho biết độ tuổi HỌ Dưới 30 tuổi Từ 30 tuổi đến 50 tuổi Trên 50 tuổi CK Anh/ chị nộp NSNN (Nộp thuế nộp phạt) đâu? Tại KBNN Tại quan Thuế Tại NHTM H IN Nộp thuế điện tử Cơ quan khác chưa nộp NSNN Anh/ chị nộp NSNN lần cách bao lâu? Trên năm Dưới năm Dưới năm TẾ Dưới năm HU Ế 101 I ĐẠ NG ƯỜ TR Số lần anh/chị nộp NSNN năm 2016 2017 lần Dưới 12 lần Dưới 24 lần Dưới 48 lần Trên 48 lần Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/chị! CK HỌ H IN TẾ HU Ế 102 ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, HỌ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS CK Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN QUẢNG TRẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS 80 3.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Quảng HU Trạch ... ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu NSNN công tác hạch tốn thu thu NSNN TẾ Vì vậy, tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmis (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong điều kiện áp dụng tabmis (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay