Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

120 7 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:41

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2018 Người cam đoan HỌ Nguyễn Quang Nam CK H IN TẾ HU Ế i TR I ĐẠ NG ƯỜ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn, học viên nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý chân thành Q thầy cơ, đồng nghiệp gia đình Lời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, khoa giảng viên trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồng Hữu Hòa người thầy trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Thầy bảo, hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí Ban lãnh đạo, đồng HỌ nghiệp tác giả Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Cục thuế Quảng Bình ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình thực đề tài Cuối cùng, muốn dành lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân CK hết lòng ủng hộ tạo điều kiện cho tơi trình học tập nghiên cứu, động viên tơi vượt qua khó khăn học tập sống Xin trân trọng cảm ơn tháng năm 2018 H IN Huế, ngày Tác giả TẾ Nguyễn Quang Nam HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN QUANG NAM Chuyên ngành: Quản kinh tế Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGỒI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH Quản thuế TNDN vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực Luận văn “Hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh Quảng Bình” hệ thống hóa số vấn đề thuế TNDN quản thuế TNDN mặt luận thực tiễn HỌ Trong q trình nghiên cứu tác giả hệ thống hóa, kế thừa vấn đề luận quản thuế TNDN nói chung mơ hình cấp tỉnh nói riêng đề cập tài liệu cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả, với nhiều cách CK tiếp cận nhiều lĩnh vực khác có liên quan Phân tích thực trạng quản thuế TNDN địa bàn, cho thấy địa phương, loại hình doanh nghiệp có đặc điểm, điều kiện quản thuế khác Tuy nhiên việc áp dụng thực trước hết phải tuân thủ với H IN nguyên tắc chung pháp luật thuế, quy trình quản ngành Thuế phù hợp điều kiện cụ thể địa phương Công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Bình từ năm 2014 đến năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giao Tuy nhiên, thực trạng công TẾ tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nhiều hạn chế, thiếu sót Từ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác quản thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, góp phần vào Ế iii HU thực thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Đảng Nhà nước giao TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa CP Cổ phần DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐTNT Đối tượng nộp thuế HĐND Hội đồng nhân dân ĐKT Đăng ký thuế NTĐT Nộp thuế điện tử NNT Người nộp thuế NQD Ngoài quốc doanh NSNN Ngân sách Nhà nước 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 TNDN 12 TNHH 13 TSCĐ 14 KTQM 15 UBND 16 XDCB 17 XNK CK HỌ TT Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn H IN Tài sản cố định Khai thuế qua mạng Ủy ban nhân dân Xây dựng TẾ Xuất nhập HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu .3 Nội dung nghiên cứu .5 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ THU CK NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 luận thuế thu nhập doanh nghiệp quốc doanh 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp quốc doanh H IN 1.1.2 Khái niệm vai trò thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp 10 1.1.3 Quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 12 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 19 1.3 Bài học kinh nghiệm quản thuế TNDN nước giới số TẾ tỉnh Việt Nam 21 1.3.1 Các nước giới 21 1.3.2 Kinh nghiệm Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh 23 1.3.3 Những học kinh nghiệm quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh HU nghiệp quốc doanh 27 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 29 2.1 Khái quát Cục thuế tỉnh Quảng Bình 29 2.1.1 Giới thiệu Cục thuế tỉnh Quảng Bình 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cục Thuế 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 32 2.1.4 Đội ngũ cán công chức Cục thuế 34 2.2 Thực trạng công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp NQD Cục Thuế tỉnh Quảng Bình .36 2.2.1 Khái quát doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Quảng Bình 36 2.2.2 Cơng tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp HỌ quốc doanh 40 2.3 Đánh giá đối tượng nộp thuế cán công chức thuế công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp quốc doanh .51 2.3.1 Đánh giá doanh nghiệp thực trạng công tác quản thuế thu nhập CK doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 52 2.3.2 Đánh giá cán công chức Thuế thực trạng công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 61 H IN 2.4 Đánh giá chung 67 2.4.1 Kết đạt 67 2.4.2 Hạn chế, nguyên nhân 68 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC TẾ DOANH TẠI CỤC THUẾ .73 TỈNH QUẢNG BÌNH .73 3.1 Định hướng quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 73 HU 3.1.1 Định hướng chung 73 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.1.2 Định hướng cụ thể 73 3.2 Những giải pháp hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh Quảng Bình quản 76 3.2.1 Quản chặt chẽ doanh nghiệp quốc doanh kê khai, đăng ký thuế, nộp thuế 76 3.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp 77 3.2.3 Tăng cường cơng tác quản hóa đơn, chứng từ: 78 3.2.4 Tăng cường công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế: 79 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 79 3.2.6 Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ quản lý, trình độ chun mơn đội ngũ cán làm công tác thuế 81 3.2.7 Phối hợp đồng giải pháp .82 HỌ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 KẾT LUẬN 85 KIẾN NGHỊ 86 2.1 Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ 86 CK 2.1.1 Hồn thiện sách thuế TNDN 86 2.1.2 Tạo môi trường pháp cho hoạt động doanh nghiệp quốc doanh .88 H IN 2.2 Kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ngành liên quan 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 PHỤ LỤC 92 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LV BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LV BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẠN VĂN HU Ế vii TẾ NHẬN XÉT PHẢN BIỆN VÀ I ĐẠ NG ƯỜ TR Bảng 2.1: DANH MỤC CÁC BẢNG Tình hình đội ngũ CBCC thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Bình qua năm 2014-2016 35 Bảng 2.2: Số lượng cấu doanh nghiệp phân cấp quản Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 38 Bảng 2.3: Số lượng doanh nghiệp NQD cục thuế Quảng Bình quản phân theo lĩnh vực hoạt động giai đoạn 2014-2016 39 Bảng 2.4: Tình hình DNNQD cấp mã số thuế, khai thuế giai đoạn 2014 – 2016 Cục thuế Quảng Bình 42 Bảng 2.5: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 43 Bảng 2.6: Tình hình thực quy trình tra, kiểm tra Thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 45 Tỉ lệ số truy thu thuế TNDN số kê khai phải nộp DNNQD HỌ Bảng 2.7: theo kết tra, kiểm tra giai đoạn 2014-2016 Cục thuế Quảng Bình 47 Bảng 2.8: Tỉ lệ truy thu thuế TNDN tổng thu NSNN DNNQD CK giai đoạn 2014-2016 Cục thuế Quảng Bình 48 Bảng 2.9: Tình hình thực quy trình quản thu nợ đọng thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014- 2016 .50 Bảng 2.10: Kết thu thuế TNDN doanh nghiệp NQD Cục Thuế H IN tỉnh Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 51 Đánh giá DN công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 53 Bảng 2.12: Ý kiến doanh nghiệp biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp 55 Bảng 2.13: Đánh giá DN cơng tác kê khai, kế tốn thuế .56 Bảng 2.14: Đánh giá DN kiểm tra thuế 60 Bảng 2.15: Đánh giá công chức thuế công tác đăng ký thuế, kê khai 62 Bảng 2.16: Đánh giá công chức thuế mức độ hành vi không tuân TẾ Bảng 2.11: thủ pháp luật thuế DN 64 Đánh giá công chức thuế công tác đăng ký thuế, kê khai HU Bảng 2.17: nộp thuế .65 Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 32 CK HỌ H IN TẾ HU Ế ix I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế yếu tố tăng tính cạnh tranh quốc gia Để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, động viên phần thu nhập vào ngân sách Nhà nước đảm bảo công xã hội, Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN vào ngày 10 tháng năm 1997 (được thay Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ban hành ngày 17 tháng năm 2003 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng năm 2008, sửa đổi bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 19 tháng năm 2013 HỌ Sau 19 năm thực hiện, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thực vào sống phát huy tác dụng tích cực mặt đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường công tác quản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp CK nói chung cơng tác quản thuế nói riêng Cuộc khủng hoảng tài kinh tế giới, với bất cập nội kinh tế khiến sách tài khóa Việt Nam bộc lộ nhiều bất cập nhiều mặt thu ngân sách thiếu tính bền vững, phụ thuộc nhiều vào khoản thu H IN không tái tạo, không bền vững khoản thu từ bán tài nguyên, đất đai… Cùng với tiến trình hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế cam kết gia nhập WTO, hàng rào thuế quan ngày thu hẹp, khả thu từ hoạt động nhập giảm sút năm tới… Những sức ép việc giảm thâm hụt ngân sách tập trung nhiều biện pháp kích cầu buộc Chính phủ Việt Nam nhìn nhận quan tâm TẾ nhiều đến vấn đề thu ngân sách, chủ yếu thông qua nguồn thu từ thuế, nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) doanh nghiệp quốc doanh phận đóng vai trò quan trọng HU Ngày 17/05/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 Theo xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Q10 Thanh tra, kiểm tra không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh kiểm tra trung bình ngày cho cuộc1 kiểm tra hợp sách nhiễu, phiền hà doanh nghiệp trong1 trình tra, kiểm tra Q13.Xử quy định thuế CQT 5 Q15Mức tính nộp chậm số thuế nợ đơn vị Q11 Thời gian tra trung bình 15 ngày cho tra; thời gian Q12.Cán tra, kiểm tra có minh bạch, chun nghiệp, khơng có thái độ HỌ xác 5.Về cơng tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế Q14.Công tác cưỡng chế nợ thuế thực công bằng, quy định hợp CK pháp luật H IN 6.Đánh giá cán công chức thuế mức độ hành vi chấp hành pháp luật thuế TNDN doanh nghiệp (Xin quý vị vui lòng đánh dấu vào phương án lựa chọn phù hợp với mình) Q16Tình hình kê khai doanh thu thấp Q17.Tình hình kê khai chi phí cao 5 HU thực tế TẾ thực tế đáng kể Ế Q19.Số DN chậm nộp tiền thuế TNDN I ĐẠ NG ƯỜ TR Q18.Số DN chậm nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính tốn thuế TNDN nhiều Xin chân thành cảm ơn! CK HỌ H IN TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA VỀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA DN NQD THEO LOẠI HÌNH DN TRONG CƠNG TÁC QUẢN THUẾ TNDN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 95% Confidence Interval N Mean Std.De Std.E viation rror for Mean Min Ma Lowe imu xim m um r Upper Boun Boun d d HỌ Tinhthanthai Xay dung 31 3.53 640 165 3.18 3.89 doi San xuat 20 3.50 527 167 3.12 3.88 25 3.75 754 218 3.27 4.23 4.00 000 000 4.00 4.00 4 4.00 707 316 3.12 4.88 Total 91 3.67 640 095 3.47 3.86 Cungcaptaili Xay dung 31 3.80 561 145 3.49 4.11 eu San xuat 20 4.00 667 211 3.52 4.48 25 4.00 603 174 3.62 4.38 4.33 1.155 667 1.46 7.20 khac 4.00 707 316 3.12 4.88 Total 91 3.96 638 095 Thuong Dich vu Van tai, khac CK mai Dich vu Van tai, TẾ mai H IN Thuong HU 3.76 4.15 Ế TR Xay dung San xuat 31 20 3.73 4.00 594 667 153 211 3.40 3.52 4.06 4.48 3 5 25 4.00 603 174 3.62 4.38 4.33 1.155 667 1.46 7.20 khac 4.00 707 316 3.12 4.88 Total 91 3.93 654 097 3.74 4.13 Xay dung San xuat 31 20 3.80 4.00 561 667 145 211 3.49 3.52 4.11 4.48 3 5 25 4.00 603 174 3.62 4.38 4.33 1.155 667 1.46 7.20 4.00 707 316 3.12 4.88 91 3.96 638 095 3.76 4.15 31 20 3.53 3.50 640 527 165 167 3.18 3.12 3.89 3.88 3 25 3.75 754 218 3.27 4.23 4.00 000 000 4.00 4.00 4 khac 4.00 707 316 3.12 4.88 Total 91 3.67 640 095 3.47 3.86 Xay dung San xuat 31 20 4.47 4.20 516 422 133 133 4.75 4.50 4 5 25 4.25 452 131 I ĐẠ NG ƯỜ Thoigiantaph uan Thuong mai Dich vu Van Noidungtaph uan tai, Thuong mai Van khac Thongtinweb site tai, Xay dung San xuat Thuong Dich vu Van Thuong 4.18 3.90 HU mai TẾ Hosokhaithu e tai, H IN mai CK Total HỌ Dich vu 3.96 4.54 Ế TR 4.67 577 333 3.23 6.10 khac 4.40 548 245 3.72 5.08 Total 91 4.36 484 072 4.21 4.50 Hosodangkyt Xay dung hue San xuat 31 20 3.93 3.70 594 823 153 260 3.60 3.11 4.26 4.29 3 5 25 4.08 515 149 3.76 4.41 4.33 577 333 2.90 5.77 khac 3.60 548 245 2.92 4.28 Total 91 3.91 633 094 3.72 4.10 I ĐẠ NG ƯỜ Dich vu Van tai, Thuong mai Dich vu Van tai, HỌ Khaithuedien Xay dung tu San xuat 31 20 3.73 4.00 594 667 153 211 3.40 3.52 4.06 4.48 3 5 25 4.00 603 174 3.62 4.38 4.33 1.155 667 1.46 7.20 4.00 707 316 3.12 4.88 91 3.93 654 097 3.74 4.13 31 20 3.47 3.30 640 675 165 213 3.11 2.82 3.82 3.78 2 4 25 3.25 754 218 2.77 3.73 3.00 1.000 577 52 5.48 khac 3.00 707 316 2.12 3.88 Total 91 3.29 695 104 Thuong Dich vu Van tai, khac Thongbaotha Xay dung nhtrakiemtra San xuat Thuong mai Van tai, TẾ Dich vu H IN Total CK mai HU 3.08 3.50 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Anhhuongtha Xay dung 31 3.73 594 153 3.40 4.06 nhtrakiemtra San xuat 20 4.00 667 211 3.52 4.48 25 3.58 515 149 3.26 3.91 Thuong mai Dich vu Van tai, 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 91 20 3.00 3.13 3.62 2.80 000 640 614 632 000 165 092 200 3.00 2.78 3.44 2.35 3.00 3.49 3.81 3.25 32 32 34 54 718 207 2.71 3.62 577 333 1.23 4.10 CK khac 374 153 101 221 1.76 2.74 2.80 2.90 3.84 3.40 3.20 3.90 22 22 44 44 Total Thoigianthan Xay dung htrakiemtra San xuat Thuong mai Dich vu khac Total HỌ Van tai, 25 3.17 Tacphongcan Xay dung bothanhtrakie San xuat mtra Thuong mai 31 91 20 Van tai, khac 25 3.42 San xuat 669 193 2.99 3.84 333 2.23 5.10 4.08 4.66 3.50 4.97 33 24 45 45 577 318 2091 3.40 4.27 3.31 4.60 548 704 633 516 25 4.25 754 245 182 094 163 Thuong mai 3.77 4.73 Ế 111 218 2.72 3.88 3.12 4.23 HU 3.67 TẾ Xay dung 837 594 674 699 Total Xulyvipham 2.80 3.07 3.00 3.40 H IN Dich vu 2.67 I ĐẠ NG ƯỜ TR Dich vu Van 4.00 000 000 4.00 4.00 4 khac 3.80 837 374 2.76 4.84 Total 91 4.27 688 102 4.06 4.47 Khigapvuong Xay dung mac San xuat 31 20 1.87 1.70 352 675 091 213 1.67 1.22 2.06 2.18 1 25 1.75 452 131 1.46 2.04 1.33 577 333 -.10 2.77 khac 1.60 548 245 92 2.28 Total 91 1.73 495 074 1.58 1.88 tai, Thuong mai Dich vu Van tai, HỌ Khithaydoich Xay dung inhsach San xuat 31 20 1.07 1.50 258 707 067 224 92 99 1.21 2.01 1 25 1.42 515 149 1.09 1.74 1.33 577 333 -.10 2.77 1.60 548 245 92 2.28 91 1.33 1.18 1.49 Thuong Dich vu Van khac H IN Total tai, CK mai 522 078 TẾ HU Ế 112 I ĐẠ NG ƯỜ TR ANOVA (1) Sum of Squares Mean 82 Total 36.816 90 Cungcaptailieu Between Groups Within Groups 1.688 35.014 82 Total 36.702 90 Thoigiantaphuan Between Groups Within Groups 2.400 36.080 82 Total 38.480 90 Noidungtaphuan Between Groups Within Groups 1.688 35.014 82 Total 36.702 90 Thongtinwebsite Between Groups Within Groups 568 28.126 82 Total 28.694 90 Hosokhaithue Between Groups Within Groups 1.720 19.352 82 Total 21.072 90 Hosodangkythue Between Groups Within Groups 3.656 32.390 82 Total 36.046 90 CK HỌ 3.032 33.784 H IN Between Groups 82 38.480 90 2.320 920 462 211 427 495 740 300 440 682 609 211 427 495 740 071 343 207 933 215 236 911 467 457 395 156 345 300 440 682 609 578 680 290 Ế 113 2.400 36.080 379 412 HU Thongbaothanhtrakiemtra TẾ Total Sig Square f Tinhthanhthaido Between Groups Within Groups Kekhaithuedientu Between Groups Within Groups F I ĐẠ NG ƯỜ TR Within Groups 41.164 82 Total 43.484 90 Anhhuongthanhtrakiemtra Between Groups Within Groups 9.456 24.272 82 Total 33.728 90 3.064 37.884 82 Total 40.948 90 Tacphongcanbottkt Between Groups Within Groups 3.056 33.046 82 Total 36.102 90 Xulyvipham Between Groups Within Groups 4.832 37.720 82 Total 42.552 90 Khigapvuongmac Between Groups Within Groups 1.704 20.418 82 Total 22.122 90 3.568 20.910 82 24.478 90 Thoigianthanhtrakiemtra Within Groups CK HỌ Khithaydoichinhsach Within Groups Between Groups H IN Total Between Groups 502 1.182 3.990 296 383 462 830 514 382 403 948 446 604 460 315 281 213 249 854 500 446 255 746 159 TẾ HU Ế 114 008 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA VỀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN THUẾ TNDN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH Mea n Std.Dev Err iation or Mean Lowe r Uppe r Boun d Boun Min Max imu imu m m d 4.00 4.00 1.000 577 756 267 1.52 3.37 6.48 4.63 3 5 KTT 15 3.50 548 224 2.93 4.07 QLN 10 3.33 577 333 1.90 4.77 15 4.06 854 213 3.61 4.52 80 3.89 785 131 3.62 4.15 5 35 3.67 3.38 577 333 744 263 2.23 2.75 5.10 4.00 4 3.17 753 307 2.38 3.96 4.00 1.000 577 1.52 6.48 3.06 854 213 2.61 3.52 Total Kê khai H IN TTHT TTKT khai CK Khac Doituongthamgi a Std for 35 Kê Thamgiataphuan Interval TẾ TTHT TTKT Confidence HỌ Congtactaphuan 95% 15 QLN 10 Khac 15 Total 80 3.28 TTHT TTKT 35 4.33 4.00 15 3.83 Kê KTT khai 3.00 3.55 577 333 535 189 2.90 3.55 5.77 4.45 5 408 167 3.40 4.26 Ế 115 815 136 HU KTT 10 4.00 000 000 4.00 4.00 4 Khac 15 4.06 854 213 3.61 4.52 Total 80 4.03 654 109 3.81 4.25 TTHT 4.33 577 333 2.90 5.77 TTKT 35 4.12 354 125 3.83 4.42 KTT 15 3.83 408 167 3.40 4.26 QLN 10 3.67 577 333 2.23 5.10 Khac 15 3.81 981 245 3.29 4.34 Total 80 3.92 732 122 3.67 4.16 TTHT 3.33 577 333 1.90 4.77 TTKT 35 3.75 707 250 3.16 4.34 HỌ I ĐẠ NG ƯỜ TR QLN Taphuankekhai Kê Khongkekhai khai Kê KTT 15 3.33 516 211 2.79 3.88 QLN 10 3.67 577 333 2.23 5.10 Khac 15 3.44 512 128 3.16 3.71 Total 80 3.50 561 093 3.31 3.69 TTHT TTKT Kê KTT 3.67 577 333 2.23 5.10 35 4.38 518 183 3.94 4.81 15 4.33 516 211 3.79 4.88 khai QLN 10 Khac 15 Total 80 TTHT TTKT 35 4.00 000 000 4.00 4.00 4 3.69 479 120 3.43 3.94 3.97 560 093 3.78 4.16 3.67 577 333 2.23 5.10 3.88 354 125 3.58 4.17 000 000 4.00 4.00 4 577 333 1.90 4.77 3.00 730 183 2.61 3.39 3.01 695 116 3.21 3.68 khai KTT 15 4.00 QLN 10 3.33 Khac 15 Total 80 Ế 116 HU TẾ Kê H IN Kekhaichiphi CK Kekhaidoanhthu khai I ĐẠ NG ƯỜ TR Chamnophosokh TTHT 4.33 577 333 2.90 5.77 aithue TTKT 35 4.00 000 000 4.00 4.00 4 KTT 15 4.17 408 167 3.74 4.60 QLN 10 4.00 000 000 4.00 4.00 4 Khac 15 3.81 403 101 3.60 4.03 Total 80 3.97 377 063 3.84 4.10 Chamnoptienthu TTHT 3.67 577 333 2.23 5.10 e TTKT 35 3.75 463 164 3.36 4.14 KTT 15 3.67 516 211 3.12 4.21 QLN 10 4.33 577 333 2.90 5.77 Khac 15 3.44 512 128 3.16 3.71 Total 80 3.64 543 090 3.46 3.82 TTHT 4.00 000 000 4.00 4.00 4 TTKT 35 4.12 354 125 3.83 4.42 Kê khai Kê Kê HỌ Thoigiankiemtra khai QLN Khac Total CK KTT khai 15 4.00 000 000 4.00 4.00 4 10 4.00 000 000 4.00 4.00 4 15 3.69 602 151 3.37 4.01 80 3.89 465 077 3.73 4.05 e TTHT TTKT 35 Kê khai H IN HoptacvoiCQthu 3.33 1.155 667 46 6.20 3.75 1.282 453 2.68 4.82 3.67 816 333 2.81 4.52 15 QLN 10 3.33 Khac 15 3.81 Total 80 3.69 Dauhieuchuyeng TTHT iacao TTKT 35 577 333 1.90 4.77 403 101 3.60 4.03 786 131 3.43 3.96 4.33 577 333 2.90 5.77 4.12 354 125 3.83 4.42 Ế 117 HU TẾ KTT I ĐẠ NG ƯỜ TR Kê KTT Nganhgianlan khai 15 3.83 408 167 3.40 4.26 QLN 10 3.67 577 333 2.23 5.10 Khac 15 3.81 981 245 3.29 4.34 Total 80 3.92 732 122 3.67 4.16 TTHT TTKT 35 3.67 3.38 577 333 744 263 2.23 2.75 5.10 4.00 4 KTT 15 3.17 753 307 2.38 3.96 QLN 10 4.00 1.000 577 1.52 6.48 Khac 15 3.06 854 213 2.61 3.52 Total 80 3.28 815 136 3.00 3.55 5 35 3.33 3.75 577 333 707 250 1.90 3.16 4.77 4.34 3 15 3.33 516 211 2.79 3.88 Kê khai Kê HỌ Congtactochucki TTHT emtra TTKT KTT Khac Total CK QLN khai 10 3.67 577 333 2.23 5.10 15 3.44 512 128 3.16 3.71 80 3.50 561 093 3.31 3.69 H IN TẾ HU Ế 118 I ĐẠ NG ƯỜ TR ANOVA (2) Sum of Squares Mean F Square f Sig Congtactaphuan Between Groups Within Groups Total 5.517 43.120 48.637 70 79 613 616 994 425 Between Groups Within Groups Total 6.543 45.850 52.393 70 79 727 655 1.110 369 Between Groups Within Groups Total 1.206 32.620 33.826 70 79 134 466 287 884 Groups 2.862 39.480 42.342 2.016 22.820 24.836 70 79 70 79 318 564 563 691 224 326 687 606 8.235 16.520 24.755 70 79 915 236 3.879 011 15.030 1.670 5.072 0.003 Thamgiataphuan Doituongthamgia CK Between Groups Between Groups Within Groups Total H IN Kekhaichiphi HỌ Between Taphuankekhai Within Groups Total Khongkekhai Within Groups Total Kekhaidoanhthu Between Groups TẾ HU Ế 119 I ĐẠ NG ƯỜ TR Within Groups Total Chamnophosokhaithue 23.030 70 38.060 79 Between Groups 2.331 259 8.890 70 127 11.221 79 Within Groups Total Thoigiankiemtra 0.329 2.037 114 1.526 219 994 425 563 691 1.110 369 687 606 Between Groups Within Groups Total 2.799 311 14.280 70 204 17.079 79 Between HoptacvoiCQthue Groups Within Groups 613 43.120 70 616 48.637 Between Groups 2.862 79 318 39.480 70 564 42.342 79 HỌ Dauhieuchuyengia 5.517 Total Within Groups Total Within Groups Total Within Groups Total Between Groups Between Groups 6.543 727 45.850 70 655 52.393 79 2.016 224 22.820 70 326 24.836 79 H IN Congtactochuckiemtra CK Nganh gian lan TẾ HU Ế ... chức thu công tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp quốc doanh .51 2.3.1 Đánh giá doanh nghiệp thực trạng công tác quản lý thu thu nhập CK doanh nghiệp quốc doanh Cục Thu tỉnh Quảng Bình. .. liên quan đến công tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh quan thu + Đối tượng điều tra cán Cục thu tỉnh Quảng Bình doanh nghiệp Cục thu tỉnh Quảng Bình quản lý - Phạm... nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Cục thu tỉnh Quảng Bình; TẾ Chương 3: Định hướng, giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh Cục thu tỉnh Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay