khóa luận tốt nghiệp: THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 6 HÓA HỌC 10

144 4 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC LÊ THỊ HỆ THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Hóa học Người hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Mậu Đức Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Mậu Đức người tận tụy dành nhiều công sức, thời gian hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực đề tài “Thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận hình nghiên cứu học dạy học chươnghóa học 10 ” Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô giáo khoa Hóa Học, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình anh chị bạn trình thực đề tài Do thời gian có hạn yếu tố khách quan khác, đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý Thầy Cô bạn để đề tài em hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2015 Sinh viên Lê Thị Hệ ii MỤC LỤC Trang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN i TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM i KHOA HÓA HỌC .i LÊ THỊ HỆ i THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN .i HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 i KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .i Chuyên ngành: Hóa học i Người hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Mậu Đức i Thái Nguyên - 2015 .i LỜI CẢM ƠN ii Trang iii v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi PHẦN 2: NỘI DUNG xxvii Chương xxvii TỔNG QUAN THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC .xxvii THEO CÁCH TIẾP CẬN THEO HÌNH NGHIÊN CỨU xxvii BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 xxvii 1.1 Thiết kế học .xxvii 1.1.3 Thiết kế tổng kết hướng dẫn học tập xxxiii 1.1.4 Thiết kế môi trường học tập xxxiii 1.2 Nghiên cứu học .xxxiv Chương liv THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 liv 2.1 Phân phối chương trình .liv iii 2.2 Đặc điểm nội dung chương trình phần nhóm Oxi – chương trình Hoá học 10 liv 2.3 Chuẩn kiến thức kĩ chương lv I – MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG .lv Về kiến thức lv Học sinh biết: .lv + Tính chất hóa học, tính chất vật lí đơn chất O2, O3, S lv + Tính chất hóa học, tính chất vật lí số hợp chất oxi, lưu huỳnh lv + Một số ứng dụng quan trọng oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng lv Học sinh biết vận dụng kiến thức học: Cấu tạo nguyên tử, phản ứng oxi hóa khử … để giải thích tính chất đơn chất O2, O3, S số hợp chất oxi, lưu huỳnh .lv Về kĩ .lv Tiếp tục hình thành củng cố kĩ năng: .lv + Làm số thí nghiệm tính chất hóa học O2, S, H2S, H2O2, SO2, H2SO4 đặc loãng lv + Quan sát, phân tích, tổng hợp dự đốn tinh chất … để giải thích tượng thí nghiệm số tượng tự nhiên ô nhiễm khơng khí, lỗ thủng tầng ozon … lv + Lập phương trình hóa học, đặc biệt phương trình phản ứng oxi hóa – khử, xác định chất khử, chất oxi hóa lv + Giải tập định tính, định lượng có liên quan đến kiến thức chương lv Về giáo dục tình cảm, thái độ lv Thông qua nội dung kiến thức thí nghiệm hóa học chương để giáo dục cho HS tình cảm, thái độ ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt mơi trường khơng khí, thái độ đắn với ngun nhân gây nhiễm khơng khí, ý thức bảo vệ tầng ozon .lv 2.4 Các bước trình nghiên cứu học .lv Nếu trình NCBH thực lần lớp xem đơn vị chu trình tiến hành NCBH bao gồm nhiều trình đơn vị Mỗi iv trình NCBH đơn vị tiếp nối hồ sơ học tiếp thu, phát triển hoàn thiện Chu trình đảm bảo cho trình NCBH chỉnh sửa, thực hiện, đánh giá hoàn thiện liên tục lxi 2.6 Tiến hành nghiên cứu học lxii 2.6.1 Giáo án lxiv Giáo án điện tử 43: Lưu huỳnh xcii xcii xciv xcvi Hình ảnh 9: HS ý vào học civ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 136 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 Chữ viết tắt GV HS NCBH PTHH PTPƯ SGK THCS THPT TN VD Chữ viết tắt tương ứng Giáo viên Học sinh Nghiên cứu học Phương trình hóa học Phương trình phản ứng Sách giáo khoa Trung học sở Trung học phổ thơng Thí nghiệm Ví dụ vi DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN i TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM i TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM i KHOA HÓA HỌC .i KHOA HÓA HỌC .i LÊ THỊ HỆ i LÊ THỊ HỆ i THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN .i THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN .i HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 i HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 i KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .i KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .i Chuyên ngành: Hóa học i Chuyên ngành: Hóa học i Người hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Mậu Đức i Người hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Mậu Đức i Thái Nguyên - 2015 .i Thái Nguyên - 2015 .i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CẢM ƠN ii Trang iii Trang iii v v vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi PHẦN 2: NỘI DUNG xxvii PHẦN 2: NỘI DUNG xxvii Chương xxvii Chương xxvii TỔNG QUAN THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC .xxvii TỔNG QUAN THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC .xxvii THEO CÁCH TIẾP CẬN THEO HÌNH NGHIÊN CỨU xxvii THEO CÁCH TIẾP CẬN THEO HÌNH NGHIÊN CỨU xxvii BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 xxvii BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 xxvii 1.1 Thiết kế học .xxvii 1.1 Thiết kế học .xxvii 1.1.1 Thiết kế học gì? xxvii 1.1.1 Thiết kế học gì? xxvii 1.1.2 Các bước thiết kế học xxvii 1.1.2 Các bước thiết kế học xxvii 1.1.2.2 Thiết kế nội dung học tập xxix 1.1.2.2 Thiết kế nội dung học tập xxix 1.1.2.3 Thiết kế hoạt động người học xxx 1.1.2.3 Thiết kế hoạt động người học xxx (1) Các hoạt động tìm tòi - phát .xxx (2) Các hoạt động xử lí, biến đổi phát triển kiện, vấn đề xxxi (3) Các hoạt động ứng dụng - củng cố xxxi (4) Các hoạt động đánh giá điều chỉnh xxxi 1.1.2.4 Thiết kế phương tiện giảng dạy - học tập học liệu [26], [30] xxxi 1.1.3 Thiết kế tổng kết hướng dẫn học tập xxxiii 1.1.3 Thiết kế tổng kết hướng dẫn học tập xxxiii 1.1.4 Thiết kế môi trường học tập xxxiii 1.1.4 Thiết kế môi trường học tập xxxiii 1.2 Nghiên cứu học .xxxiv 1.2 Nghiên cứu học .xxxiv 1.2.1 Khái niệm nghiên cứu học xxxiv viii 1.2.1 Khái niệm nghiên cứu học xxxiv 1.2.2 Sơ lược lịch sử phát triển “Nghiên cứu học” xxxiv 1.2.2 Sơ lược lịch sử phát triển “Nghiên cứu học” xxxiv 1.2.3 Mục đích nghiên cứu học xxxvii 1.2.3 Mục đích nghiên cứu học xxxvii 1.2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu học xxxvii 1.2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu học xxxvii 1.2.6 Phân biệt NCBH với phương pháp dạy học truyền thống .xlii 1.2.6 Phân biệt NCBH với phương pháp dạy học truyền thống .xlii 1.2.7 Những lợi ích nghiên cứu học mang lại .xlvi 1.2.7 Những lợi ích nghiên cứu học mang lại .xlvi 1.2.8 Thực tế ứng dụng nghiên cứu học Việt Nam xlviii 1.2.8 Thực tế ứng dụng nghiên cứu học Việt Nam xlviii Chương liv Chương liv THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 liv THIẾT KẾ BÀI HỌC HĨA HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HĨA HỌC 10 liv 2.1 Phân phối chương trình .liv 2.1 Phân phối chương trình .liv 2.2 Đặc điểm nội dung chương trình phần nhóm Oxi – chương trình Hố học 10 liv 2.2 Đặc điểm nội dung chương trình phần nhóm Oxi – chương trình Hoá học 10 liv 2.3 Chuẩn kiến thức kĩ chương lv 2.3 Chuẩn kiến thức kĩ chương lv I – MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG .lv I – MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG .lv Về kiến thức lv Về kiến thức lv Học sinh biết: .lv Học sinh biết: .lv + Tính chất hóa học, tính chất vật lí đơn chất O2, O3, S lv ix + Tính chất hóa học, tính chất vật lí đơn chất O2, O3, S lv + Tính chất hóa học, tính chất vật lí số hợp chất oxi, lưu huỳnh lv + Tính chất hóa học, tính chất vật lí số hợp chất oxi, lưu huỳnh lv + Một số ứng dụng quan trọng oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng lv + Một số ứng dụng quan trọng oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng lv Học sinh biết vận dụng kiến thức học: Cấu tạo nguyên tử, phản ứng oxi hóa khử … để giải thích tính chất đơn chất O2, O3, S số hợp chất oxi, lưu huỳnh .lv Học sinh biết vận dụng kiến thức học: Cấu tạo nguyên tử, phản ứng oxi hóa khử … để giải thích tính chất đơn chất O2, O3, S số hợp chất oxi, lưu huỳnh .lv Về kĩ .lv Về kĩ .lv Tiếp tục hình thành củng cố kĩ năng: .lv Tiếp tục hình thành củng cố kĩ năng: .lv + Làm số thí nghiệm tính chất hóa học O2, S, H2S, H2O2, SO2, H2SO4 đặc loãng lv + Làm số thí nghiệm tính chất hóa học O2, S, H2S, H2O2, SO2, H2SO4 đặc loãng lv + Quan sát, phân tích, tổng hợp dự đốn tinh chất … để giải thích tượng thí nghiệm số tượng tự nhiên ô nhiễm khơng khí, lỗ thủng tầng ozon … lv + Quan sát, phân tích, tổng hợp dự đốn tinh chất … để giải thích tượng thí nghiệm số tượng tự nhiên ô nhiễm khơng khí, lỗ thủng tầng ozon … lv + Lập phương trình hóa học, đặc biệt phương trình phản ứng oxi hóa – khử, xác định chất khử, chất oxi hóa lv + Lập phương trình hóa học, đặc biệt phương trình phản ứng oxi hóa – khử, xác định chất khử, chất oxi hóa lv + Giải tập định tính, định lượng có liên quan đến kiến thức chương lv x Chọn từ 0,01 đến 0,05 tra bảng phân phối Student tìm giá trị k = 2n-2 - Nếu t ≥ tα ,k khác − X TN − X ĐC với độ lệch tự có ý nghĩa với mức ý nghĩa - Nếu t < tα ,k khác − X TN − X ĐC chưa đủ ý nghĩa với mức ý nghĩa 3.5.2 Kết thực nghiệm Bài kiểm tra 15 phút Lớp đối chứng : lớp 10A10 Lớp thực nghiệm: lớp 10A1 Bảng Bảng điểm kiểm tra Lớp 10A10 10A1 Điểm 10 TBC Lớp đối 0 10 4 5,4 chứng Lớp thực 0 5 6,5 nghiệm Qua bảng số liệu ta thấy điểm trung bình lớp thực nghiệm 6,5 lớp đối chứng 5,4 Như điểm trung bình lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng 1,1 Bảng So sánh kết kiểm tra lớp thực nghiệm 10A1 lớp đối chứng 10A10 Giỏi Khá TB Yếu, Kém Tổng Lớp đối chứng Số HS Tỉ lệ (%) 6,98 18,60 19 44,19 13 Lớp thực nghiệm Số HS Tỉ lệ (%) 17,07 13 31,72 15 36,58 30,23 43 14,63 41 130 Biểu đồ So sánh kết kiểm tra 15 phút lớp thực nghiệm 10A1 lớp đối chứng 10A10 * Nhận xét: - Tỉ lệ HS giỏi lớp thực nghiệm 17,07% lớp đối chứng 6,98% (thấp 2,4 lần so với lớp thực nghiệm) - Tỉ lệ HS lớp thực nghiệm 31,72%, tỉ lệ lớp đối chứng có 18,6% (thấp 1,7 lần so với lớp thực nghiệm) - Tỉ lệ HS trung bình lớp thực nghiệm 36,58% giảm 1,2 lần so lớp đối chứng 44,19% - Tỉ lệ HS kém, yếu lớp thực nghiệm giảm 2,1 lần so với lớp đối chứng Bảng Tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra 15 phút Bài KT Lớp Tổng Điểm Độ lệch Hệ số Sai số HS trung tiêu biến tiêu bình chuẩn thiên V chuẩn cộng X ĐC 10A10 43 5,4 1,89 35 0,29 TN 10A1 41 6,5 1,79 27,54 0,27 Bảng Kiểm định giả thiết thống kiểm tra 15 phút Lớp N X T ĐC 43 TN 41 Chọn = 0,05 với k= 43+ 41 – 2= 82 Theo bảng giá trị 5,4 6,5 3,57 3,2 tα ,k phân phối Student 2,74 60 ≤ k ≤ 120 1,98 ≤ tα ,k ≤ 2, 00 tức trường hợp với bậc tự k = 82 → t > tα ,k nên khác XTN XĐC có nghĩa Bài kiểm tra 45 phút 131 tα ,k < Lớp đối chứng: 10A10 Lớp thực nghiệm: 10A1 Bảng Bảng điểm kiểm tra lớp thực nghiệm 10A1 lớp đối chứng 10A10 Điểm Lớp đối chứng Lớp thực 0 8 nghiệm 10 TBC 4,9 5,9 Qua bảng số liệu ta thấy: Điểm trung bình lớp thực nghiệm 5,9 lớp đối chứng 4,9 Như vậy, điểm trung bình lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng 1,0 Bảng So sánh kết kiểm tra lớp thực nghiệm 10A1 lớp đối chứng 10A10 Giỏi Khá TB Yếu, Kém Tổng Lớp đối chứng Số HS Tỉ lệ (%) 2,33 10 23,26 15 34,88 17 Lớp thực nghiệm Số HS Tỉ lệ (%) 12,20 11 26,83 16 39,02 39,53 43 21,95 41 Biểu đồ So sánh kết kiểm tra lớp thực nghiệm 10A1 lớp đối chứng 10A10 * Nhận xét: - Tỉ lệ HS giỏi lớp đối chứng 2,33%, lớp thực nghiệm 12,20% (tăng 5,2 lần so với lớp đối chứng) 132 - Tỉ lệ HS lớp đối chứng 23,26%, lớp thực nghiệm 26,83% (tăng 1,15 lần so với lớp đối chứng) - Tỉ lệ HS TB lớp đối chứng 34,88%, lớp thực nghiệm 39,02% (tăng 1,12 lần so với lớp đối chứng) - Tỉ lệ HS yếu, lớp thực nghiệm giảm 1,8 lần so với lớp đối chứng Bảng Tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra 45 phút Bài KT 45 phút Lớp ĐC TN 10a10 10a1 Tổng HS Điểm trung bình cộng X Độ lệch tiêu chuẩn Hệ số biến thiên V Sai số tiêu chuẩn 43 41 4,9 5,9 2,1 1,94 42,86 32,88 0,32 0,3 Bảng Kiểm định giả thiết thống kiểm tra 45 phút Lớp N X ĐC TN 43 41 4,9 5,9 Chọn T 4,41 3,76 = 0,05 với k= 43 + 41 – 2= 82 Theo bảng giá trị 2,27 tα ,k phân phối Student 60 ≤ k ≤ 120 1,98 ≤ tα ,k ≤ 2, 00 tức trường hợp với bậc tự k = 82 tα ,k < → t > tα ,k nên khác XTN XĐC có nghĩa 3.5.3 Đánh giá kết thực nghiệm 3.5.3.1 Phân tích định lượng Dựa vào kết thực nghiệm thấy chất lượng học tập HS thuộc lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng: - Tỉ lệ phần trăm HS khá, giỏi lớp thực nghiệm cao so với lớp đối chứng - Tỉ lệ phần trăm HS yếu, lớp thực nghiệm giảm tương đối so với lớp đối chứng - Tỉ lệ phần trăm HS trung bình lớp thực nghiệm tăng nhẹ từ 3%-5% giảm không nhiều khoảng 4% - Đối với giá trị tham số đặc trưng: + Điểm trung bình cộng lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng + Các giá trị độ lệch tiêu chuẩn sai số lớp thực nghiệm nhỏ so với lớp đối chứng Như lớp thực nghiệm có số liệu phân tán hơn, giá trị điểm trung bình đáng tin cậy 133 + Xét kết kiểm định thống kê: Các kết kiểm định thống kiểm tra cho t > tα ,k Vậy mức độ nắm bắt học HS tăng lên hiệu việc áp dụng phương pháp dạy học theo hình NCBH khơng phải ngẫu nhiên 3.5.3.1 Phân tích định tính - Dựa vào kết kiểm tra thấy áp dụng BHNC vào dạy học hóa học có biến đổi tích cực kết học tập HS - Trong trình tiến hành thực nghiệm sư phạm quan sát học thấy có số HS nói chuyện phần lớn em thấy hứng thú với học, hăng hái xây dựng - Trong thời gian thực nghiệm vấn, nói chuyện với giáo viên hướng dẫn giáo viên mơn hóa học lớp thực nghiệm, từ chúng tơi có kết sau: + Đối với GV: Để áp dụng hình NCBH vào dạy học hóa học trường phổ thơng dễ dàng, nhiều thời gian GV, nhiên kết mang lại cao GV thấy sai lầm phương pháp dạy học mà họ làm khơng có quan sát đồng nghiệp khác để nhận hình NCBH khơng làm cho kiến thức nặng thêm khơng lạm dụng q, ngồi hình NCBH có phương pháp khác để tăng hứng thú hiệu học tập cho HS + Đối với HS: Đa số em cho việc áp dụng hình NCBH cần thiết tác động hiệu trực tiếp đến em GV Đặc biệt em Đỗ Thị Vân Anh HS lớp 10A1 cho “Em thấy thích thú thầy áp dụng hình NCBH vào học em thấy khơng thoải mái có người ghi hình học” Đây vấn đề cần khắc phục hình NCBH * Nhận xét chung: Qua kết thực nghiệm khẳng định việc đưa hình NCBH vào dạy học hóa học trường phổ thơng hồn tồn Nó khơng làm nặng thêm kiến thức học mà lại làm tăng hiệu học tập HS, nâng cao phương pháp giảng dạy GV 134 TIỂU KẾT CHƯƠNG Dựa vào chuẩn kiến thức kỹ chương trình hóa học lớp 10, kiến thức bổ sung phù hợp xây dựng nội dung cho kiểm tra 15 phút kiểm tra tiết Các câu hỏi kiểm tra khơng q khó, phù hợp với khả HS Chúng tiến hành thực nghiệm với 84 HS lớp 10A1 (lớp thực nghiệm) 10A10 (lớp đối chứng) trường THPT Điềm Thụy – Phú Bình - Chấm kiểm tra, thống số điểm giỏi, khá, trung bình, yếu lớp tiến hành thực nghiệm Qua kết phân tích xử lý số liệu thống chúng tơi thấy: + Các giá trị độ lệch tiêu chuẩn sai số lớp thực nghiệm nhỏ so với lớp đối chứng + Các kết kiểm định thống kiểm tra cho t > tα ,k Vậy mức độ nắm bắt học HS tăng lên hiệu việc áp dụng phương pháp dạy học theo hình NCBH ngẫu nhiên Như vậy, việc vận dụng hình NCBH dạy học hóa học trường phổ thơng hồn tồn hợp lý, phương pháp tốt để đổi chất lượng giáo dục - Quá trình trình áp dụng hình NCBH dạy học hóa học vào cụ thể giúp phát triển lực chuyên môn nghiệp vụ GV điều quan trọng hết đem lại hiệu cao học tập HS dẫn đến nâng cao chất lượng học tập HS 135 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau thời gian nghiên cứu chúng tơi hồn thành khóa luận theo mục đích nhiệm vụ đề ra: 1- Nghiên cứu tổng quan NCBH, qua thấy cần thiết việc ứng dụng rộng rãi hình NCBH vào q trình dạy học hóa học để góp phần nâng cao chất lượng GV kết học tập HS 2- Xây dựng phân tích học oxi, lưu huỳnh, axit sunfuric chương nhóm oxi – lưu huỳnh chương trình hóa học nâng cao có áp dụng hình NCBH 3- Để kiểm tra tính ứng dụng hình NCBH chúng tơi tiến hành thực nghiệm sư phạm trường THPT Điềm Thụy – Phú Bình Từ kết thực nghiệm chúng tơi thấy việc áp dụng hình NCBH vào dạy học hóa học phù hợp có hiệu việc nâng cao chất lượng học tập HS nghề nghiệp GV 4- Sản phẩm đĩa DVD bao gồm tất video phần thực nghiệm chúng tôi, giáo án word giáo án điện tử học chươnghóa học lớp 10 nâng cao: + Oxi + Lưu huỳnh + Hợp chất có oxi lưu huỳnh (phần axit sunfuric) 5- Thực nghiệm sư phạm: Soạn kiểm tra: 15 phút 45 phút Tiến hành thực nghiệm lớp dạy So sánh kết kiểm tra cho thấy lớp dạy theo hình NCBH có tỉ lệ HS đạt điểm giỏi nhiều hơn, điểm yếu so với lớp khơng áp dụng hình NCBH Đây kết thực nghiệm ban đầu chưa tiến hành nhiều trường khác chúng tơi mong hình NCBH nghiên cứu sâu rộng quan trọng thực nghiệm nhiều trường để có đánh giá xác tính khả thi Trong thời gian tới chúng tơi mong khóa luận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô bạn sinh viên để có kết khách quan 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Đổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên thơng qua hình “nghiên cứu học” Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 335 , tr36-39, 6/2014 [2] Hồng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Hình thành kỹ thiết kế học hóa học cho sinh viên theo cách tiếp hình nghiên cứu học, Kỷ yếu hội thảo khoa học: phát triển lực nghề nghiệp sinh viên Sư phạm Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr35-42, 12/2012 [3] Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Trần Trung Ninh, Phát triển số lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên thơng qua hình “Nghiên cứu học”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 59, No 1, tr 69-75, 2014 [4] Nguyễn Mậu Đức, Lê Huy Hoàng, Phương pháp bồi dưỡng chuyên môn nghịêp vụ cho giáo viên, sinh viên Sư phạm thơng qua hình “Nghiên cứu học”, Tạp chí Giáo dục, số 293, tr38-39, 09/2012 [5] Vũ Minh Hà, Thiết kế giảng hóa học 10 nâng cao, NXB Hà Nội [6] Nguyễn Thị Hằng (2014), Thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận hình nghiên cứu học dạy học chươngHóa Học 11, khóa luận tốt nghiệp trường đại học sư phạm Thái Nguyên [7] Dương Thị Huế (2014), Thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận hình nghiên cứu học dạy học chươngHóa Học 11, khóa luận tốt nghiệp trường đại học sư phạm Thái Ngun [8] Hồng Nhâm (2006), Hóa học vô cơ, NXB Giáo dục [9] Vũ Thị Sơn, Nguyễn Duân, ‘nghiên cứu học’- cách tiếp cận lực nghề nghiệp GV Tạp chí khoa học giáo dục số 52, tháng 1- 2010 [10] Trương Thị Trang (2014), Thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận hình nghiên cứu học dạy học chươngHóa Học 11, khóa luận tốt nghiệp trường đại học sư phạm Thái Nguyên [11] Lê Xuân Trọng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Quốc Đắc, Phạm Tuấn Hùng, Đồn Việt Nga, (2006), Hóa học 10 nâng cao, sách giáo viên, NXB Giáo dục Hà Nội [12] Lê Xuân Trọng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Từ Ngọc Ánh, Lê Mậu Quyền, Phạm Quang Thái (2012), SGK hóa học 10 nâng cao, NXB Giáo dục Hà Nội [13] Nguyễn Xuân Trường (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Chuy, Lê Mậu Quyền, Lê Xuân Trọng (2006), SGK hóa học 10, NXB Giáo dục 137 [14] Tô Thịnh Tư (2011), Nghiên cứu triển khai vận dụng quan điểm dạy học tích cực dạy học oxi – lưu huỳnh chương trình hóa học 10, Khóa luận tốt nghiệp đại học trường đại học sư phạm Thái Nguyên [15] Lê Trọng Tín (1998), Phương pháp dạy học mơn Hóa học trường phổ thơng, NXB giáo dục Hà Nội [16] Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục Hà Nội [17] Trần Vui (2006), Sử dụng nghiên cứu học công cụ phát triển nghiệp vụ GV tốn, Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục Đào tạo, số 151, kỳ 1-12/2006, tr 18-20 [18] Trần Vui (2007), Sử dụng nghiên cứu học để thực hành hiệu họctrọng tâm tư tốn học, Tạp chí khoa học giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế, số 01, 01/2007 tr 119-129 Tiếng Anh [19] Arani, M.R.S (2006) Transnational leaning: the integration of jugyou kenkyuu into Iranian teacher training In M Matoba, K.A Crawford, & M.R.S Arani (Eds), Lesson study: International perspective on policy and practice (pp 3775) China: Educational Science Publishing House AQ2 [20] W Cerbin & B Kopp (2006) Lesson Study as a Model for Building Pedagogical Knowledge and Improving Teaching Int Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Vol 18, No 3, ISSN 1812-9129, 250-257 [21] Fernandez, C, Yoshida, M, (2004), Lesson study Lawrence Erbaum Associates New Jersey [22] Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J (2004), A deeper look at lesson study, Educational leadership [23] Makoto Yoshida (2003) Overview of Lesson Study in Japan www.lessonstudy.com [24] Shocshi, S, Fernandez, C, (2004), Challenges to inporting Japanese lesson study: concerns, misconeptions and nuances Phi Delta Kappa 85 (7), 520-525 Tài liệu mạng [25].http://nghiepvusupham.com/?page=home&title=Trang-ch%E1%BB %A7&catId=60 [26].http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/K%C4%A9_thu%E1%BA%ADt_thi %E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_b%C3%A0i_h%E1%BB%8Dc_theo_nguy %C3%AAn_t%E1%BA%AFc_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng [27] http://www.tc.columbia.edu/lessonstudy/lessonstudy.html [28].http://mathworld.us/lesson-study/khai-niem-nghien-cuu-bai-hoc-lesson-study/ 138 [29].http://violet.vn/daihocphuyen/entry/show/entry_id/4784643 [30] http://www.skylineschool.edu.vn/home/index.php/vi/tim-kim/tb/1340-tb [31].http://baobacgiang.com.vn/12/107142/Doi_moi_sinh_hoat_chuyen_monqua_ngh ien_cuu_bai_hoc.bgo [32] http://d.violet.vn//uploads/resources/254/2590369/preview.swf [33].http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Tac-dong-cua-mot-sokhi-doc-den-suc-khoe-con-nguoi-71/ [34].http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong/1819khoi-thai-cua-lo-hoi-anh-huong-den-moi-truong-nhu-the-nao.html [35] http://www.hoahocngaynay.com/fr/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hoc-nongnghiep/734-luu-huynh-voi-cay-trong.html 139 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Họ tên: …………………………… Lớp: ………………………………… Câu Đáp án 10 Câu 1: Cho H2O2 vào dung dịch KMnO4 môi trường H2SO4, sản phẩm phản ứng : A MnSO4 + K2SO4 + H2O B MnSO4 + O2↑+ K2SO4 + H2O C MnSO4 + KOH D K2SO4 + Mn(OH)3 + H2O Câu 2: Nhận định không đúng? A S tác dụng với hầu hết phi kim B Hg tác dụng với S nhiệt độ thường C S tác dụng với nhiều kim loại thể tính khử D S vừa có tính oxihố, vừa có tính khử Câu 3: Cho 6,72 lit khí H2S (đktc) qua dung dịch chứa 18g NaOH thu muối gam? A 8,4g NaHS B 11,7g Na2S C 8,4g NaHS 11,7g Na2S D 11,2g NaHS Câu 4: Khi pha loãng H2SO4 đặc người ta A Đổ nhanh H2O vào H2SO4 B Rót từ từ H2O vào dung dịch H2SO4 C Đổ nhanh H2SO4 vào H2O D Rót từ từ H2SO4 vào H2O Câu 5: Oxi tác dụng với tất chất dãy: A S, Fe, P, Al B Cu, Mg, S, Cl2 C Zn, Al, Au, N2 D C, Pt, H2, Fe Câu 6: Cho phản ứng hóa học: SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl Câu sau diễn tả tính chất chất phản ứng? A SO2 chất oxi hóa, Cl2 chất khử B SO2 chất khử, H2O chất oxi hóa C Cl2 chất oxi hóa, H2O chất khử D Cl2 chất oxi hóa, SO2 chất khử Câu 7: Sục khí O3 vào dd KI có nhỏ sẵn vài giọt HTB, tượng quan sát là: A Dung dịch có màu xanh B Dung dịch có màu vàng nhạt C Dung dịch suốt D Dung dịch có màu tím Câu 8: Cho 0,3 mol SO2 vào 150ml dd NaOH 3M Chất tan thu được: A Na2SO3 B NaHSO3 140 C NaHSO3 Na2SO3 D NaHSO3 NaOH dư Câu 9: Để điều chế oxi, người ta nung hoàn toàn 31,60 g KMnO4 thu lít O2 (đktc)? A 2,24 lít B 4,48 lít C 22,40 lít D 44,80 lít Câu 10: Cho 0,2 mol Cu tan hết dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu khí SO2 Thể tích khí thu (đktc) A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 6,72 lít ĐÁP ÁN (10 CÂU × = 10 ĐIỂM) Câu ĐA B C C D A 141 D A C A 10 C BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Họ tên: ……………………………………… Lớp: …………………………………………… Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 I TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình e ngồi là: A ns2 B ns2np3 C ns2np4 D ns2np5 Câu 2: Khuynh hướng oxi A Nhận thêm 2e, có tính khử mạnh B Nhường 2e, có tính oxi hóa mạnh C Nhường 2e, có tính khử mạnh D Nhận thêm 2e, có tính oxi hóa mạnh Câu 3: Điều nhận xét sau không lưu huỳnh: A Có dạng thù hình B Vừa có tính oxi hóa khử C Dễ tan nước D Điều kiện thường: thể rắn Câu 4: Tính chất hóa học hidrosunfua là: A Tính oxi hóa B Tính khử C Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D Tính bazơ Câu 5: Câu sai nhận định tính chất hóa học dung dịch axit sunfuric loãng? A Tác dụng với kim loại đứng trước hidro B Có tính axit mạnh C Tác dụng với nhiều phi kim D Tác dụng oxit bazơ tạo muối axit muối trung hòa Câu 6: Vật Ag để khơng khí nhiểm H2S bị xám đen phản ứng: 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O Vai trò H2S là? A chất khử B chất oxi hóa C chất tự oxi hóa khử D axit Câu 7: Có thể dùng dung dịch sau để phân biệt SO2 CO2 ? A Ca(OH)2 B Ba(OH)2 C Br2 D NaOH 142 Câu 8: Có thể dùng dung dịch sau để nhận biết H2S: A CaCl2 B Pb(NO3)2 C BaCl2 D Al(NO3)3 Câu 9: Phương pháp chung để nhận biết ion sunfat: A Dùng ion Ba2+ B Dùng ion Na+ C Dùng Cl- D Không nhận biết Câu 10: Cho lượng Fe tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư muối thu A Fe2(SO4)3 B FeSO4 C Fe2(SO4)3 FeSO4 D Fe3(SO4)2 Câu 11: Cho 0,2 mol khí SO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thu được: A 0,2 mol Na2SO3 B 0,2 mol NaHSO3 Na2SO3 0,1 mol C 0,15 mol Na2SO3 D Na2SO3 NaHSO3 0,1 mol Câu 12: Cho 11,2 gam Fe tan hết dung dịch H2SO4 lỗng dư thu V lít khí H2 Thể tích khí thu (đktc) A 1,12 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 4,48 lít Câu 13: Cho 14,4 gam hỗn hợp kim loại Fe Cu tan hết dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu m gam muối 7,84 lít khí SO (ở đktc) Khối lượng muối thu A 48 gam B 88 gam C 28 gam D 36 gam Câu 14: Cho 3,2 gam Cu tan hết dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu khí SO2 Thể tích khí thu (đktc) A 1,12 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 3,36 lít Câu 15 : Cho phương trình hóa học : Zn + H2SO4 đặc, nóng → ZnSO4 + S + H2O Hệ số cân theo thứ tự chất A 3,4,3,1,4 B 4,3,4,1,4 C 4,5,4,1,4 D 4,2,4,1,4 II PHẦN TỰ LUẬN (2 câu, điểm) Câu (1 điểm): Hồn thành phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, có): a SO2 + O2 → b H2SO4 (đặc) + Mg → SO2 + c BaCl2 + H2SO4 → 143 d CaCO3 + H2SO4 → Câu (3 điểm): Cho 9,65g hỗn hợp kim loại Cu Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu m gam muối 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) a Tính m b Sục lượng SO2 thu vào 200ml dung dịch KOH 2M Hỏi: Muối tạo thành? Tính nồng độ mol muối thu được? ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu × 0,4 = điểm) Câu Đáp C D C B C án II PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) D Câu C B A 10 A 11 D NỘI DUNG  → 2SO3 a 2SO2 + O2 ¬   450 −500 C V2 O5 Câu (1 điểm) 0 t b 2H2SO4 (đặc) + Mg  → MgSO4 + SO2 + 2H2O c BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl d CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O a n Zn = 13 A 14 A 15 A ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 13, = 0, 2mol 65 t * Pthh: 2H2SO4 (đặc) + Zn  → ZnSO4 + SO2 + 2H2O Theo (1): n SO = n Mg = 0, 2mol 0,5 0,25 0,5 → VSO = 0, 2.22, = 4, 48(lit) b nKOH = 0,2.2 = 0,4 mol 0,25 (1) Câu (3 điểm) 12 D n 0, KOH = = → Tạo muối K2SO3 - Ta có: n 0, SO 0,5 - Pthh: SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O (2) 0,25 Theo (2): n K SO = n SO = 0, 2mol → C M(K SO ) = 3 0, = 1M 0, 0,5 Tổng 144 điểm ... Chương 1: Tổng quan thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận mơ hình nghiên cứu học dạy học chương – hóa học 10 - Chương 2: Thiết kế học hóa học theo cách tiếp cận mơ hình nghiên cứu học dạy học. .. THEO CÁCH TIẾP CẬN .i THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN .i MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 i MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG... HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 liv THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG - HÓA HỌC 10 liv 2.1 Phân phối chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp: THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 6 HÓA HỌC 10, khóa luận tốt nghiệp: THIẾT KẾ BÀI HỌC HÓA HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 6 HÓA HỌC 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay