Luận văn Hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Vietcombank

90 8 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:11

Luận văn là công trình nghiên cứu về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu cá nhân của khách hàng tại Ngân hàng Vietcombank trong giai đoạn 2016 đến 2018. Đây là tài liệu nghiên cứu hữu ích về dịch vụ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng ở Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Đinh Thị Tố Loan Người hướng dẫn: TS Lý Hoàng Phú Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Biện pháp phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân Các tài liệu, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Thị Tố Loan LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương, đến quý thầy cô khoa Sau đại học, Đại học Ngoại Thương Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Lý Hồng Phú tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán nhân viên Khối bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giúp đỡ nhiệt tình trình tham khảo thơng tin để hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để tơi hồn thành luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG : TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.2 Tổng quan hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Ngân hàng thương mại 1.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Các tiêu chí đánh giá quy mơ hiệu hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống .18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Ngân hàng thương mại .18 1.3 Phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại 22 1.3.1 Tăng trưởng mở rộng quy mô hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại 22 1.3.2 Cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 25 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 31 2.2 Thực trạng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 33 2.2.1 Quy trình sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 33 2.2.2 Thực trạng kết hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam năm gần 42 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 51 2.3.1 Kết đạt .51 2.3.2 Một số tồn hạn chế .53 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM .56 3.1 Triển vọng thách thức hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 56 3.1.1 Triển vọng 56 3.1.2 Thách thức .58 3.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 59 3.2.1 Định hướng kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam .59 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam .60 3.3 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 61 3.3.1 Hệ thống hóa hoạt động phân tích liệu khách hàng 61 3.3.2 Tinh gọn cải tiến quy trình cho vay phục vụ nhu cầu đời sống 63 3.3.3 Cải tiến đa dạng hóa sản phẩm 64 3.3.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh 68 3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .70 3.3.6 Tăng cường truyền thông .73 3.3.7 Đẩy mạnh công tác bán hàng 76 3.3.8 Tăng cường quản lý rủi ro .77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam 28 Bảng 2.1: Dƣ nợ bình quân cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 2015-2017 43 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bình quân cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 2016-2017 43 Bảng 2.3: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 20152017 45 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 2016-2017 45 Bảng 2.5: Doanh số giải ngân cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 2015-2017 46 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trƣởng doanh số giải ngân cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam qua năm 2016-2017 47 Biểu đồ 2.2: Số lƣợng sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng .48 Bảng 2.7: Lợi nhuận từ lãi cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay từ năm 2015 - 2017 49 Bảng 2.8: Lợi nhuận từ lãi cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay từ năm 2016 - 2017 49 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân theo loại hình cho vay từ năm 2015 - 2017 50 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt QĐ NHNN TT Thông tư NĐ Nghị Định CP Chính phủ QH Quốc hội NHTM DS-KHHGĐ NXB 10 TNHH 11 SME 12 ĐHĐCĐ 13 KPI Nội dung Quyết định Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Nhà xuất Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp vừa nhỏ Đại hội đồng cổ đông Key Performance Indicator (chỉ số đánh giá thực công việc) 14 PS 15 GTCG Peoplesoft (phần mềm quản lý nhân sự) Giấy tờ có giá TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết 31/12/2017, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói chung hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống nói riêng, đồng thời đưa giải pháp nhằm tăng trưởng, mở rộng quy mô cải thiện, nâng cao chất lượng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Luận văn gồm chương, đó: Chương 1: Tập trung làm rõ nội dung liên quan đến hoạt động cho vay, hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, làm rõ nội dung phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Trên sở lý luận cần thiết, luận văn vào phân tích tích thực trạng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chương Chương 2: Tập trung tiến hành phân tích cách khái quát toàn diện thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam từ năm 2015-2017, phân tích tồn tại, hạn chế hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đề số giải pháp khắc phục cải thiện hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chương 3: Từ thực trạng hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam sở phân tích hạn chế, chương đưa số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống việc tổ chức tín dụng cho vay khách hàng cá nhân để tốn chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân đó, gia đình cá nhân cho vay mua nhà, cho vay mua xe, cho vay du học,… Hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống phát triển từ lâu giới với phát triển hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, Việt Nam hoạt động mẻ nhiều dư địa phát triển Trên thực tế nhu cầu vay phục vụ nhu cầu đời sống tồn tại, song linh hoạt chế cho vay trả nợ khứ, mà sản phẩm cho vay đơn điệu phù hợp, khiến cho nhu cầu vay phục vụ nhu cầu đời sống phần lớn không đáp ứng Bên cạnh đó, năm 1990, hầu hết ngân hàng thương mại Việt Nam trọng cung ứng vốn cho hoạt động đầu tư phát triển sở hạ tầng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nên người dân có hội tiếp xúc với nguồn vốn ngân hàng Tuy nhiên, năm gần đây, thị phần cho vay doanh nghiệp sụt giảm nhiều sau giai đoạn khủng khoảng kinh tế giới nước, ngân hàng dần dịch chuyển sang tập trung vào phân khúc cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống Công nghệ thơng tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc hỗ trợ đời sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cải thiện đáng kể lực nhà cung cấp việc quản lý khoản vay, đồng thời cho phép thực thi chế trả nợ linh hoạt phù hợp Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống phát triển nhanh chóng xu hướng tất yếu mang tính thời đại Nhận thấy cần thiết việc phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại, lựa chọn đề tài “Biện pháp phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” 67 thường quan tâm đến lãi suất mà chủ yếu quan tâm đến thời gian cho vay tính linh hoạt, ngắn gọn hồ sơ vay vốn Đây phân khúc tiềm tăng trưởng mạnh mẽ số lượng khách hàng có nhu cầu lớn chưa đáp ứng ngân hàng rào cản thời gian xét duyệt khoản vay điều kiện, thủ tục vay vốn Trong đó, hàng loạt cơng ty tài tiêu dùng đời với thủ tục linh hoạt điều kiện cho vay vốn đơn giản so với ngân hàng Chính vậy, ngân hàng phân loại khách hàng cá nhân với phân khúc nhỏ xây dựng sản phẩm cho vay riêng để phục vụ phân khúc Để tăng cường lực cạnh tranh đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng, phòng phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cần phân tích kỹ lưỡng nhóm khách hàng vi mơ này, đặt ngưỡng tỷ lệ nợ xấu riêng, điều chỉnh điều kiện cho vay linh hoạt đảm bảo tốc độ xử lý nhanh thuận tiện, đồng thời xem xét mức lãi suất phù hợp để bù đắp nguy rủi ro Bên cạnh đó, phân khúc khách hàng cá nhân vi mơ thường trẻ, ưa thích sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao Để phù hợp với đặc tính nhóm khách hàng, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cần tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin việc triển khai sản phẩm cho phép đăng ký vay vốn trực tuyến, phê duyệt hạn mức cho vay trực tuyến,… Các sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống có cạnh tranh vơ gay gắt tổ chức tín dụng cơng ty tài tiêu dùng, dẫn đến lãi suất cho vay cạnh tranh Chính vậy, cần đóng gói sản phẩm, đan xen kết hợp sản phẩm cho vay cốt lõi với sản phẩm phi tín dụng tiền gửi tốn, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, phí chuyển tiền, …Việc đóng gói sản phẩm gia tăng hiệu khách hàng, cung cấp cho khách hàng giải pháp tài đầy đủ lần nhằm hạn chế khách hàng sử dụng sản phẩm phi tín dụng ngân hàng khác, giảm nguy bị khách hàng Đây vừa hỗ trợ khách hàng, vừa mang lại lợi ích cho ngân hàng Một nhóm đối tượng khách hàng quan trọng khác mà ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cần phải tập trung xây dựng sản phẩm riêng cán nhân viên doanh nghiệp trả lương ngân hàng Nhóm khách hàng có sở liệu ngân hàng, có mức thu nhập ổn định có 68 bảo lãnh doanh nghiệp khách hàng ngân hàng Vì lý trên, đánh giá nhóm khách hàng vô tiềm thuận lợi cho ngân hàng khai thác bán thêm sản phẩm cho vay Phòng phát triển sản phẩm tín dụng cần nghiên cứu phát triển thêm gói sản phẩm cho vay nhóm khách hàng này, theo thu nhập, thời gian công tác mức độ bảo lãnh doanh nghiệp, đặc biệt phát triển thêm sản phẩm thẻ tín dụng kèm với khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam có mạng lưới phòng giao dịch lớn nên khác biệt văn hóa vùng miền vô rõ rệt Cho nên, để đáp ứng nhu cầu khách hàng thuộc vùng miền khác nhau, phòng phát triển sản phẩm tín dụng cần phát triển thêm sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống phù hợp với đặc thù vùng miền, khu vực, thói quen sinh hoạt tiêu dùng khách hàng thuộc khu vực Thiết kế sản phẩm đục lỗ nhằm nâng tỷ lệ phê duyệt tự động khoản vay khách hàng cá nhân việc cần trọng, sản phẩm xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ định lượng tiêu chí đánh giá khách hàng theo quy chuẩn, thẩm định tự động hệ thống để rút ngắn thời gian giao dịch, giảm tải công việc tác nghiệp cho cán bán hàng thẩm định trực tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 3.3.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh Để tăng lực cạnh tranh không bị thụt lùi công nghệ so với đối thủ cạnh tranh, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt nam cần trọng xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị công nghệ tăng cường ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh, đặc biệt kinh doanh bán lẻ có lĩnh vực cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Một số cơng việc triển khai: Phát triển ứng dụng, thúc đẩy kênh phân phối đưa Mobile Banking trở thành kênh ngân hàng tương lai; tăng cường khai thác thông tin khách hàng qua hệ thống mạng xã hội, mở rộng thực cơng nghệ hóa, số hóa chi nhánh 69 Chú trọng phát triển ứng dụng quản lý thông tin khách hàng thông qua việc vận dụng chương trình quản lý thơng tin khách hàng có sẵn hệ thống CoreBanking ngân hàng, thúc đẩy quản lý quan hệ khách hàng bán chéo, phân khúc giá phí dịch vụ theo nhóm khách hàng, thu thập thông tin khách hàng qua mạng xã hội Đẩy mạnh hiệu xử lý nghiệp vụ thông qua việc đẩy mạnh khả toán, cung cấp chức toán lĩnh vực Cùng với cung cấp cơng cụ để tối ưu hóa, tăng suất lao động khối nghiệp vụ, tích hợp hệ thống ERP với thơng tin khách hàng Tận dụng chức CoreBanking để cung cấp gói sản phẩm, linh hoạt sách phí, đầu tư thêm hệ thống quản lý dòng tiền, xử lý nợ, giám sát khoản vay khách hàng,… Nâng cao hiệu quản lý thơng tin kiểm sốt dựa vào Kho liệu doanh nghiệp xây dựng để thực phân tích thơng tin Thực quản lý Dữ liệu rủi ro đánh giá rủi ro theo Basel II, định hướng quản lý tài thơng tin tập đoàn Định hướng quy hoạch hạ tầng theo hướng ảo hóa máy tính cá nhân, áp dụng cơng nghệ lưu trữ đám mây, mở rộng phạm vi cung cấp hạ tầng cho công ty con, tăng cường đầu tư an tồn bảo mật thơng tin Xây dựng báo cáo phân tích khách hàng tự động hệ thống nội để giảm thiểu thời gian triển khai báo cáo cho cán quản lý kinh doanh cán kinh doanh trực tiếp Trên sở đổi công nghệ, ngân hàng cần tập trung tăng suất lao động, rút ngắn thời gian giao dịch, thời gian tác nghiệp thực quy trình nghiệp vụ, dành thời gian để tìm kiếm, thu hút, chăm sóc khách hàng Đặc biệt vay phục vụ nhu cầu đời sống thường có quy mơ vay nhỏ, nhu cầu khách hàng đa dạng nên việc ứng dụng công nghệ công tác bán hàng vô cần thiết để tăng hiệu bán hàng suất lao động 70 3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đối với lĩnh vực cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đòi hỏi có đội ngũ nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, giỏi nghiệp vụ Đội ngũ nguồn nhân lực triển khai cán làm cơng tác tín dụng chi nhánh, trụ sở chính, đội ngũ nhân lực điều hành ban lãnh đạo, ban điều hành, ban giám đốc ngân hàng chi nhánh, trung tâm Để chất lượng nguồn nhân lực, cần có chiến lược nguồn nhân lực hiệu Hoạch định chiến lược nhân coi bước khởi đầu lĩnh vực quản lý nhân chun nghiệp, chìa khóa thành cơng tổ chức doanh nghiệp Các giải pháp nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực: Thứ nhất, chuyển đổi mơ hình cấu tổ chức: Hồn thiện mơ hình cấu tổ chức theo chiều dọc, nâng cao tính chun mơn hóa hiệu hoạt động chức năng, mảng nghiệp vụ Thứ hai, kế hoạch hóa nguồn lực cấu nhân sự: Kế hoạch nguồn lực bám sát kế hoạch kinh doanh; dịch chuyển cấu nhân đảm bảo cân đối, hiệu nhân kinh doanh nhân hỗ trợ, nhân chiến lược nhân tác nghiệp Thứ ba, tuyển dụng: Định vị thương hiệu tuyển dụng đảm bảo khả cạnh tranh thu hút nhân tốt, phù hợp yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tự hào ngân hàng thương mại áp dụng thi tuyển hình thức trực tuyến với hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn mực khoa học Trong trình làm việc, cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam ln có hội khuyến khích sáng tạo, cống hiến; ghi nhận, tơn vinh thăng tiến với “lộ trình cơng danh” hoạch định xây dựng rõ ràng Thứ tư, đào tạo: Đảm bảo gắn kết hoạt động đào tạo cán với quy trình nhân khác; đa dạng hóa hình thức đào tạo đảm bảo tính linh hoạt, hiệu đơn vị, cán 71 Thứ năm, quản lý hiệu công việc: Hiện đại hóa cơng tác đánh giá cán bộ; xây dựng văn hóa đánh giá hội để thấu hiểu nhu cầu đào tạo, phát triển cán Thứ sáu, quản lý nhân tài: Tìm kiếm, nhận diện nhân tài quy trình, cơng cụ, tiêu chí thống nhất; chủ động hỗ trợ, đào tạo, phát triển nâng cao mức độ gắn kết nhân tài Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam “khối nam châm” thu hút trọng dụng nhân tài nhân lực chất lượng cao Thứ bảy, tiền lương đãi ngộ: Duy trì nguyên tắc trả lương theo vị trí, hiệu cơng việc; dịch chuyển cấu tiền lương, cách thức trả lương nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh; tăng cường đãi ngộ để gắn kết cán bền vững Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ngân hàng tiên phong, dẫn đầu việc thực chế lương thưởng, sách phúc lợi cạnh tranh, cơng bằng, minh bạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu người lao động vật chất tinh thần Người lao động hưởng lương theo hiệu công việc mức độ đóng góp vị trí cơng việc Thứ tám, văn hóa doanh nghiệp: Truyền thơng, đào tạo, hỗ trợ hoạt động nhằm củng cố thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp suy nghĩ hành động cán Đặc biệt, để nâng cao chất lượng bán hàng cho cán liên quan đến hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cần tập trung đầu tư nhiều vào nhân bán lẻ, cần nhanh chóng thực nội dung gồm: Đầu tư nhân bán lẻ trụ sở chính, bổ sung nhân có chất lượng, có chế độ đãi ngộ phù hợp Nhân bán lẻ trụ sở bao gồm tồn cán thuộc khối bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, thực chức xây dựng chiến lược, sách sản phẩm bán lẻ, chương trình marketing, chế thúc đẩy bán hàng, quản lý rủi ro, suất lao động cán bán hàng quản lý, thúc đẩy kinh doanh bán lẻ chi nhánh Để đưa chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh đắn, đạt hiệu cần có đội 72 ngũ nhân chất lượng, có tầm nhìn, có kinh nghiệm thực tế có đủ số lượng để đảm bảo khối lượng lớn công việc Bổ sung thêm nhân bán lẻ chi nhánh, tăng cường đào tạo, huấn luyện, có chế thu hút nhân tài, đặc biệt khu vực phía nam Nhân bán lẻ chi nhánh có mức độ ổn định khơng cao, nên việc huấn luyện đào tạo phải triển khai thường xuyên liên tục Việc đào tạo cần trọng phải có phân loại cán để đảm bảo hiệu quả, cán có giáo trình riêng đào tạo từ đến chuyên sâu Đối với cán có kinh nghiệm cần có chương trình tái đào tạo, đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung Các hình thức đào tạo cần kết hợp đào tạo tập trung với phương pháp đào tạo trực tuyến, đào tạo chỗ, vừa học vừa làm để đảm bảo phù hợp với giai đoạn kinh doanh đối tượng học viên Các tài liệu đào tạo cần phải xây dựng khoa học, đóng gói chương trình đào tạo chun mơn, đa dạng hình thức tài liệu video, tóm tắt trang, giảng điện tử, diễn đàn chia sẻ…để học viên lựa chọn linh hoạt, tăng hứng thú cho người học Ngồi ra, cần có cơng cụ theo dõi sau đào tạo để đánh giá chất lượng giảng hiệu phương pháp đào tạo Để phát triển nguồn nhân lực cần phải xây dựng chương trình đánh giá mức độ đáp ứng chức danh chức danh quy hoạch, xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chương trình quản trị viên tập sự, câu lạc chuyên viên cao cấp Để tăng cường hiệu kinh doanh, cần cải tiến chế động lực thúc đẩy kinh doanh cho cán bán lẻ, đó: tăng cường giải thưởng cho tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phát triển cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, hoàn thiện chế hỗ trợ bán hàng hoa hồng mơi giới, cộng tác viên, ưu đãi phí, lãi suất, đầu tư, trang cấp thiết bị bán hàng đạo cho cán bán hàng xây dựng báo cáo hỗ trợ bán hàng hệ thống phân tích, quản lý hiệu suất bán hàng tự động hóa 73 Với xu hướng tập trung hóa cao độ cơng tác quản lý cán bộ, Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam cần triển khai sách nhân linh hoạt, đa dạng, phù hợp với luật pháp, văn hóa địa phương Các thay đổi đặt nhiều yêu cầu cho hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác nhân như: Hệ thống cần phản ánh đầy đủ xác hoạt động nhân tăng nhanh vô đa dạng: Bộ phận nhân cấp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ban hành tới hàng trăm định liên quan đến công tác cán ngày Mỗi đơn vị phải tn thủ sách chung có yêu cầu đặc thù quản lý cán tính tốn lương thưởng Tất cần lưu trữ đầy đủ, có q trình lịch sử hồ sơ cán bộ, quản lý thông tin cách có cấu trúc, có liên kết khoa học chương trình nhân Hệ thống cần thúc đẩy kết nối chặt chẽ công tác quản lý nhân với chiến lược kinh doanh: Các chức quản trị nguồn nhân lực thực chất tập trung vào hoạt động mang tính chất hành chính, vụ truyền thống chuyển dần sang vai trò đối tác chiến lược, trung tâm tư vấn động lực phát triển doanh nghiệp Các công tác quản trị nguồn nhân lực tuyển dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ, quy hoạch xếp lao động cần gắn kết chặt chẽ với hoạt động kinh doanh tích hợp thành quy trình tồn diện, thống Điều đòi hỏi có hệ thống cơng nghệ thơng tin giúp q trình tích hợp trở lên dễ dàng với nguồn thông tin đầy đủ, tin cậy xử lý phân tích liệu tự động Hệ thống không giúp tạo kết nối chặt chẽ, hiệu cơng tác nhân mà cung cấp nguồn liệu hợp cấu tổ chức thông tin nhân cho phần mềm khác, giúp góp phần chuẩn hóa thơng tin đầu vào cho báo cáo quản lý tích hợp hệ thống cơng nghệ thông tin 3.3.6 Tăng cường truyền thông Để tăng trưởng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, yếu tố quy trình, sản phẩm, người cần phải đẩy mạnh truyền thông thông tin tới khách hàng người tiêu dùng cuối Truyền thông cần tập trung theo nội dung sau: 74 Thứ nhất, cần mở rộng hình ảnh thơng điệp chung Hiện ngân hàng công thương mảng bán lẻ sử dụng thông điệp “Sống” sợi dây xuyên suốt hoạt động truyền thông bán lẻ, tạo nên dấu ấn riêng với khát vọng lớn mảng bán lẻ ước muốn mang lại sống an lành, sung túc cho khách hàng Việc sử dụng thông điệp thống mang lại hiệu ứng tốt khách hàng, dù sử dụng sản phẩm dịch vụ cảm nhận chung thơng điệp Vì cần tiếp tục trì thơng điệp thống cho sản phẩm dịch vụ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tương tự Thứ hai, cần tăng cường hoạt động truyền thông, quảng cáo Đối với hoạt động truyền thông, với hệ thống chi nhánh nhân lớn nay, việc truyền thông xuyên suốt đến nhóm nội khách hàng bên ngồi, truyền thông đa dạng qua kênh từ truyền thống đến đại Cần đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu hình ảnh ngân hàng giới thiệu cụ thể sản phẩm dịch vụ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống hình thức phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu đem lại hiệu tích cực tờ rơi, băng rôn, tài liệu, bảng biểu nơi giao dịch Ngoài cần tiếp tục quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng để trì hình ảnh truyền hình, tạp chí, báo chuyên ngành nhằm thu hút nhiều quan tâm đại đa số khách hàng Việc marketing trực tiếp đến khách hàng cần trì gửi thư, tờ rơi, gửi lời giới thiệu ngân hàng tới khách hàng, giải đáp nhanh chóng thắc mắc khách hàng đặc điểm sản phẩm, quy trình, thủ tục, điều kiện cho vay tiếp nhận ý kiến khách hàng cách thiện chí Marketing tới khách hàng trực tiếp chủ yếu qua lực lượng bán hàng Vì cần đào tạo giám sát chặt chẽ hành vi cán bán, tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nội ngân hàng, mời chuyên gia marketing đào tạo giảng dạy khóa học ngắn nhằm củng cố kiến thức cho cán Thứ ba, cần triển khai chương trình khuyến mại, ưu đãi chương trình chăm sóc khách hàng Hiện ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam có nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi, chăm sóc khách hàng thường xuyên liên tục nhằm thu hút khách hàng vay (chương trình lãi suất nhỏ, ước 75 mơ lớn; chương trình lãi gắn kết thỏa sức vay; chương trình khuyến mại combo kết hợp nhiều sản phẩm; sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua nhà dự án; sách ưu đãi lãi suất cho vay phân khúc khách hàng cá nhân ưu tiên,…) Các chương trình mang lại hiệu ứng tốt khách hàng hiệu doanh số cao Vì cần tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi thu hút khách hàng theo thời kỳ Tuy nhiên, để đảm bảo việc thu hút khách hàng hiệu quả, hấp dẫn với khách hàng đảm bảo lợi nhuận ngân hàng, chương trình ưu đãi, khuyến mại cần: Tập trung theo phân khúc khách hàng cụ thể (như khách hàng ưu tiên, khách hàng thông thường, khách hàng cho vay mua nhà, mua xe,…), không nên dàn trải tất đối tượng không đạt hiệu mong muốn nhu cầu hành vi tiêu dùng nhóm đối tượng tương đối khác có phân cấp rõ rệt; Quy hoạch chương trình khuyến mại theo nhóm, theo chủ điểm theo tiêu chí kinh doanh; Thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng ưu tiên, khách hàng thân thiết Hiện ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam có hệ thống tích lũy điểm thưởng khách hàng thân thiết, cần đẩy mạnh quảng bá hệ thống tích lũy điểm thưởng để khách hàng biết gia tăng sử dụng dịch vụ ngân hàng Đối với nhóm khách hàng ưu tiên, cần nghiên cứu đưa nhiều chương trình chăm sóc theo nhóm sở thích, nhóm độ tuổi, nhóm nghề nghiệp đối tượng khách hàng giàu có nên cần có quan tâm nhiều hơn, sát Thứ tư, cần triển khai hội nghị, hội thảo khách hàng Hội nghị, hội thảo khách hàng kênh truyền thông tốt mang lại hiệu ứng tức Vì cần đẩy mạnh hoạt động hội thảo trực tiếp công tác bán hàng sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Một số sản phẩm nhóm khách hàng phù hợp để triển khai hình thức hội thảo bán hàng như: sản phẩm cho vay mua nhà dự án, sản phẩm cho vay mua ô tô, sản phẩm cho vay du học, sản phẩm cho vay cán công nhân viên Tuy nhiên, việc tổ chức muốn hiệu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng khâu tổ chức, đó:  Xác định sản phẩm mục tiêu nhóm khách hàng phù hợp 76  Phải kết hợp chặt chẽ với đối tác liên quan đóng vai trò hỗ trợ lớn (đối tác công ty sản xuất ô tô, đối tác chủ dự án nhà, đối tác công ty du học, đối tác doanh nghiệp trả lương ngân hàng)  Liên hệ với đối tác để tổ chức nơi có nhiều khách hàng mục tiêu  Chuẩn bị tài liệu thuyết trình ngắn gọn, dễ hiểu, bật ưu điểm sản phẩm  Chuẩn bị nhân có kinh nghiệm, hiểu biết sản phẩm, linh hoạt ứng xử để giải đáp vướng mắc chỗ, tạo niềm tin hình ảnh nhân ngân hàng 3.3.7 Đẩy mạnh công tác bán hàng Để mở rộng phát triển cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cần có chiến lược bán hàng tập trung theo kênh phân phối (kênh truyền thống từ chi nhánh, kênh cộng đồng, kênh đối tác, kênh phân phối online Đối với kênh truyền thống: Đây kênh bán hàng từ mạng lưới chi nhánh quen thuộc với tất ngân hàng Tuy nhiên, ngồi việc trì thúc đẩy bán hàng qua chi nhánh cần tăng cường phối kết hợp nhịp nhàng cán trụ sở với cán chi nhánh, kết nối thơng suốt chủ trương điều hành, sách ngân hàng tới toàn cán bán hàng trực tiếp, đảm bảo định hướng kinh doanh ngân hàng kịp thời giải quyết, xử lý hồ sơ tín dụng cho khách hàng Đối với kênh đối tác: Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam có lợi lớn đối tác hợp tác, đối tác doanh nghiệp trả lương Các đối tác tổ chức cầu nối hiệu đến với khách hàng bán lẻ cán nhân viên khách hàng tổ chức Khơng việc tiếp cận với đối tượng khách hàng bán lẻ có nhiều ưu điểm lợi thơng tin khách hàng, thơng tin thu nhập, sở thích,… Vì để phát triển cho vay phục vụ nhu cầu phục vụ đời sống nhóm khách hàng này, cần kết nối với đối tác tổ chức nhằm đưa 77 gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng, đưa chế khuyến khích ưu đãi khách hàng sử dụng sản phẩm vay vốn tiêu dùng, có chế phối hợp với đối tác công tác giám sát nguồn trả nợ thu nợ Kênh phân phối online: Cần đẩy mạnh nghiên cứu triển khai mơ hình vay vốn online thông qua đối tác công nghệ cung cấp giải pháp tài chính, áp dụng rộng rãi cho sản phẩm cho vay với mục đích phục vụ nhu cầu đời sống, đặc biệt tập trung vào sản phẩm có quy mơ nhỏ để giảm thiểu chi phí hoạt động cho vay cầm cố sổ thẻ tiết kiệm, cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ, cho vay thấu chi qua thẻ,… Kênh phân phối cộng đồng: Kênh phân phối cộng đồng bán hàng qua hội thảo hội nghị không mẻ giới ngân hàng Việt Nam Để triển khai kênh rộng rãi, trước hết cần có thay đổi tư bán hàng cho cán bộ, trang bị cho cán kỹ bán hàng cần thiết chuyên biệt kênh bán hàng 3.3.8 Tăng cường quản lý rủi ro Việc tăng trưởng phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tạo động lực cho cán phát triển sản phẩm, cán quản lý kinh doanh cán kinh doanh trực tiếp áp lực phải tăng trưởng doanh số sản phẩm, doanh số cho vay nhiều cách Chính vậy, điều tiềm ẩn nhiều rủi ro trình cho vay Trường hợp phát sinh nhiều nợ xấu, nợ hạn mang đến tổn thất cho ngân hàng, không đem lại lợi nhuận mà có nguy vốn Vì vậy, để tăng trưởng tín dụng bền vững, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cần phải tăng cường quản lý rủi ro song song với phát triển tín dụng Một số biện pháp tăng cường rủi ro gồm: Thứ nhất, cần quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, bố trí cán có đủ chun mơn nghiệp vụ, kinh nghiệm, phù hợp với lực đáp ứng nhu cầu vị trí cơng việc Việc điều động bố trí nhân phải khách quan sở đánh giá khả năng, phẩm chất cán hiệu cơng việc Cán có lực tốt phải đảm bảo phù hợp vị trí để tránh lãng phí nguồn nhân lực 78 Thứ hai, cần quản lý hệ thống công nghệ thơng tin tốt, đảm bảo máy móc thiết bị, phầm mềm máy tính, hệ thống giao dịch thơng suốt, không làm gián đoạn ảnh hưởng đến xử lý giao dịch hoạt động kinh doanh chi nhánh Ngồi cần quản lý chặt chẽ thơng tin truyền tải qua email để đảm bảo bảo mật thông tin hoạt động kinh doanh ngân hàng không bị chuyển bên Thứ ba, cần thường xuyên kiểm tra giám sát đạo đức cán quan liên quan đến hoạt động cho vay trực tiếp trình tác nghiệp khoản vay Cán ngân hàng thực khoản vay thường cán có chun mơn, kinh nghiệm kỹ tốt Chính vậy, xảy rủi ro đạo đức khó phát kịp thời thơng thường để lại hâu lớn vốn vay tín, danh tiếng ngân hàng Để hạn chế rủi ro đạo đức, quy trình cần ý đến yếu tố người, đưa dấu hiệu cảnh báo rủi ro, đồng thời đưa biện pháp hạn chế rủi ro luân chuyển cán định kỳ, yêu cầu nghỉ phép bắt buộc vào thời điểm không báo trước để kiểm tra user, tài khoản hệ thống cán Song song với cơng tác kiểm sốt rủi ro, cần tăng cường truyền thông cần thiết phải tuân thủ quy định rủi ro, hệ lụy xảy để cán có ý thức chủ động phòng tránh Thứ tư, ngân hàng cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tính tn thủ quy trình nghiệp vụ Ngồi phận kiểm tra kiểm sốt nội bộ, phòng quản lý rủi ro, kiểm tốn nội cần phải phổ biến cho cán rõ danh mục lỗi thường gặp trình cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, phân loại theo mức độ lỗi rà soát đánh giá định kỳ theo mức độ lỗi tuân thủ để đảm bảo cán nắm thực theo quy trình, quy định ngân hàng 79 KẾT LUẬN Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống dịch vụ phổ biến với nhiều quốc gia giới, đặc biệt nước phát triển Tuy nhiên hình thức cho vay với ngân hàng Việt Nam nhiều dư địa phát triển ngân hàng trước chưa trọng nhiều nhóm cho vay Mặc dù vậy, với phát triển vượt bậc công nghệ, gia tăng công ty tài tiêu dùng, tăng trưởng số lượng ngân hàng thương mại, cởi mở sách cho vay tiêu dùng nhân tố tạo nên phát triển bùng nổ hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Chính ngân hàng cần có chuẩn bị biện pháp ứng phó từ sớm để tăng trưởng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, dành lấy thị phần trước Từ thực tiễn đó, luận văn hồn thành mục tiêu nhu sau: Thứ nhất, tổng hợp làm rõ số vấn đề lý luận hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại, từ làm sáng tỏ tính cấp thiết khách quan vấn đề phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động phát triển cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, đánh giá kết đạt hạn chế tồn Thứ ba, đề xuất biện pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam Hồn thành luận văn này, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ kiến thức góp phần vào phát triển hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội TS Phạm Thái Hà (2017), Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Đào Minh Đức (2014), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Trần Thị Minh Thanh (2014), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ hành sơn, Luận văn thạc sĩ Phạm Thu Hương (2015), Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân giải pháp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sĩ TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB đại học kinh tế Quốc Dân, Hà Nội PGS.TS Đinh Xuân Hạng, PGS.TS Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cấp tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Thống kê, Hà Nội 10 PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàn Việt (2015), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 81 12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2017), Sửa đổi, bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng, Số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, Số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Quy định cho vay tiêu dùng công ty tài chính, Số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 15 Chính phủ (2017), Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, Số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 16 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (2015), Báo cáo tổng kết năm thực công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Hà Nội 17 Công ty TNHH Nielsen Việt Nam (2017), Báo cáo số niềm tin người tiêu dùng quý năm 2017, Hà Nội 18 Ngân hàng TNHH thành viên (2017), Báo cáo kết nối Đông Nam Á, Hà Nội 19 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết kinh doanh toàn ngân hàng, Hà Nội 20 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết kinh doanh bán lẻ, Hà Nội 21 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (2017), Báo cáo kế hoạch chiến lược kinh doanh trung hạn, Hà Nội ... phương thức cho vay theo hạn mức dự phòng, cho vay lưu vụ, cho vay hợp vốn, cho vay quay vòng, cho vay tuần hồn… Đặc điểm phương thức cho vay sau: a Phương thức cho vay lần: Mỗi lần cho vay, ngân... Cho vay ngắn hạn khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm - Cho vay trung hạn: Cho vay trung hạn khoản vay có thời hạn cho vay 01 (một) năm tối đa 05 (năm) năm - Cho vay dài hạn: Cho vay. .. thủ tục cho vay ký kết thỏa thuận cho vay Như áp dụng phương thức này, ngân hàng phải đảm bảo doanh số cho vay không vượt số tiền cho vay thỏa thuận hợp đồng cho vay b Phương thức cho vay theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Vietcombank, Luận văn Hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Vietcombank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay