Tăng cường công tác chống gian lận thương mại tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình_2

120 3 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TUẤN KHIÊM Đ ại TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH h in ̣c k ho ́H tê CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA Huế, 2018 Footer Page of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế “Tăng cường công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu độc lập Đề tài sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác để phục vụ cho phần viết luận văn Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ ại Người cam đoan ̣c k ho Nguyễn Tuấn Khiêm h in ́H tê ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm trình thực tiễn cơng tác, với cố gắng nỗ lực thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Văn Hòa người trực tiếp hướng dẫn khoa học Thầy tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Chi cục, cán công chức Đ Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện, giúp đỡ tơi thời ại gian thực luận văn công tác ho Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên cạnh động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn ̣c k Mặc dù, thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm in khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện h tê Tác giả luận văn ́H ́ uê Nguyễn Tuấn Khiêm Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN TUẤN KHIÊM Chuyên ngành: Quản kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Gian lận thương mại vấn đề nóng đề cập nhiều thời gian gần Đ Vấn nạn gian lận thương mại, trở ngại lớn cho công ại xây dựng phát triển đất nước Chính vậy, Đảng Nhà nước ta coi trọng cơng tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại đề nhiều chủ ho trương, sách, đạo liệt để ngăn chặn, phòng ngừa vấn nạn Việc ̣c k nghiên cứu, đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác chống gian lận thương mại bối cảnh kinh tế cần thiết h in Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp thống kê mơ tả phân tích liệu chuỗi thời gian để tê đánh giá công tác chống gian lận thương mại địa bàn tỉnh Quảng Bình Chi cục ́H Quản thị trường tỉnh thời kỳ 2015 – 2017 đến hiệu công tác chống gian lận thương mại ́ uê - Sử dụng phương pháp phân tích thống kê mơ tả để đánh giá việc ảnh hưởng Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Trên sở nghiên cứu luận gian lận thương mại chống gian lận thương mại, đồng thời thông qua nghiên cứu thực trạng, hiệu công tác chống gian lận thương mại địa bàn tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất giới thiệu giải pháp nhằm tăng cường công tác chống gian lận thương mại địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2022 Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt Ý nghĩa CBCC : Cán bộ, công chức CNTT : Công nghệ thông tin CSKD : Cơ sở kinh doanh ĐVT : Đơn vị tính GLTM : Gian lận thương mại NTD : Người tiêu dùng Đ : Quản thị trường QLTT ại : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân : Vệ sinh an toàn thực phẩm ho TW VSATTP h in ̣c k ́H tê ́ uê Footer Page of 128 iv Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt kí hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng, biểu .ix PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k 3.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu h 4.1 Phương pháp chọn mẫu, điều tra, thu thập số liệu tê 4.2 Phương pháp tổng hợp xử số liệu ́H 4.3 Phương pháp phân tích .4 Kết cấu luận văn ́ uê PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ GIAN LẬNCHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LUẬN VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠICHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm gian lận thương mại 1.1.2 Các hình thức, nguyên nhân tác hại gian lận thương mại 1.1.3 Vai trò, nội dung cơng tác chống gian lận thương mại lực lượng Quản thị trường 12 Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống gian lận thương mại Quản thị trường 18 1.2 THỰC TIỄN VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠICHỐNG GIAN LẬN THƯƠMG MẠI 22 1.2.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước công tác chống gian lận thương mại Việt Nam .22 1.2.2 Tình hình gian lận thương mại chống gian lận thương mại Việt Nam 23 1.2.3 Kinh nghiệm chống gian lận thương mại 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 30 Đ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH ại QUẢNG BÌNH 30 ho 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .30 ̣c k 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 32 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 33 in 2.1.4 Nguồn nhân lực Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình 35 h 2.1.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 36 tê 2.2 TÌNH HÌNH GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG ́H BÌNH 37 2.2.1 Đối tượng gian lận thương mại 37 ́ uê 2.2.2 Ngành hàng, mặt hàng gian lận thương mại 38 2.2.3 Phương thức, thủ đoạn gian lận thương mại .38 2.2.4 Các hình thức gian lận thương mại chủ yếu 39 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 42 2.3.1 Tổ chức máy chống gian lận thương mại .42 2.3.2 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường từ năm 2015-2017 .44 2.3.3 Cơng tác tun truyền, tập huấn phòng, chống gian lận thương mại 46 2.3.4 Nguồn nhân lực phòng, chống GLTM giai đoạn 2015-2017 48 2.3.5 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chống GLTM 49 Footer Page of 128 vi Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 2.3.6 Kết chống gian lận thương mại Chi cục QLTT địa bàn 50 2.3.7 Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát cán giải khiếu nại 62 2.4 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 63 2.4.1 Đặc điểm đối tượng điều tra .63 2.4.2 Phân tích ý kiến đánh giá cán Chi cục Quản thị trường 66 2.4.3 Phân tích ý kiến đánh giá doanh nghiệp .69 2.4.4 Phân tích ý kiến đánh giá người dân 71 2.4.5 Phân tích so sánh ý kiến đánh giá đối tượng điều tra 72 2.5 Đánh giá chung .79 Đ 2.5.1 Kết .79 ại 2.5.2 Hạn chế 80 ho 2.5.3 Nguyên nhân 81 ̣c k CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 83 in 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 83 h 3.2 MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 84 tê 3.2.1 Mục tiêu chung 84 ́H 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 84 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG ́ uê MẠI 86 3.3.1 Giải pháp tổ chức máy, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, quản lý, kiểm tra thị trường .86 3.3.2 Giải pháp nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cán công chức Chi cục Quản thị trường 87 3.3.3 Giải pháp tăng cường trang bị sở vật chất, phương tiện hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động phòng, chống gian lận thương mại 89 3.3.4 Giải pháp tăng cường đạo công tác tra, kiểm tra chống gian lận thương mại 90 Footer Page of 128 vii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 3.3.5 Giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin pháp luật cho sở kinh doanh quần chúng nhân dân 91 3.3.6 Giải pháp nâng cao hiệu công tác phối hợp hoạt động phòng, chống gian lận thương mại .92 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 KẾT LUẬN 95 KIẾN NGHỊ 97 2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ương .97 2.2 Đối với Hiệp hội ngành nghề, tổ chức cá nhân hoạt động thương mại 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Đ PHỤ LỤC 100 ại QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ho BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ̣c k NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN in XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN h ́H tê ́ uê Footer Page of 128 viii Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực Quản thị trường tỉnh Quảng Bình 35 Bảng 2.2: Các đối tượng GLTM địa bàn tỉnh Quảng Bình bị phát từ năm 2015-2017 37 Bảng 2.3: Tình hình GLTM trình sản xuất trình thương mại từ năm 2015-2017 39 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả bị phát địa bàn tỉnh Tình hình bn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu bị phát địa bàn ại Bảng 2.5: Đ Quảng Bình từ năm 2015-2017 40 Bảng 2.6: ho tỉnh Quảng Bình từ năm 2015-2017 41 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường Chi cục QLTT tỉnh Quảng ̣c k Bình từ năm 2015-2017 46 Kế hoạch tuyên truyền chống GLTM giai đoạn từ năm 2015 -2007 47 Bảng 2.8: Số lượng CBCC phòng chống GLTM Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình h in Bảng 2.7: từ năm 2015-2017 49 tê Bảng 2.9: Tình hình trang bị sở vật chất, thiết bị quản phục vụ chống GLTM ́H Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình từ năm 2015 - 2017 49 Kết kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống kinh doanh hành nhập lậu, ́ uê Bảng 2.10: hàng cấm Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 -2017 52 Bảng 2.11: Kết kiểm tra, xử vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn từ năm 2015 -2017 55 Bảng 2.12 Kết kiểm tra, xử nhãn hàng hóa giai đoạn từ năm 2015 -2017 .56 Bảng 2.13: Kết phát vụ vi phạm lĩnh vực giá giai đoạn 2015 - 2017.58 Bảng 2.14: Kết chống GLTM lĩnh vực khác từ năm 2015 - 2017 .61 Bảng 2.15: Thông tin đối tượng khảo sát người tiêu dùng 64 Bảng 2.16: Thông tin đối tượng điều tra thuộc tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh .65 Footer Page 10 of 128 ix Đại học Kinh tế Huế Header Page 106 of 128 - Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn công tác kiểm tra phân bón, giống trồng vật ni, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn ni, kiểm sốt vệ sinh thú y gia súc, gia cầm… - Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông cơng tác kiểm tra văn hóa phẩm (băng, đĩa, sách báo…), dịch vụ văn hóa, thiết bị viễn thơng, tin học… - Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, Ban quản chợ địa bàn để hỗ trợ tuyên truyền CSKD, người dân biết tác hại GLTM, không tiếp tay cho hoạt động GLTM tham gia tố giác, phối hợp cơng tác phòng chống GLTM Đ Ngồi ra, cơng tác phối hợp, cần thường xuyên trao đổi thông tin lẫn ại tình hình GLTM, phương thức thủ đoạn,… để có dự báo, đánh giá tình hình, h in ̣c k hiệu ho qua giúp cho lực lượng chức xây dựng phương án đấu tranh chống GLTM đạt ́H tê ́ uê Footer Page 106 of 128 94 Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 128 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận chủ yếu sau: - GLTM tượng kinh tế xã hội, phát sinh phát triển sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hoá với chế kinh tế thị trường ngày phát triển mở rộng nguy gian lận thương mại ngày tăng, mức độ tuỳ thuộc vào kết đấu tranh quốc gia - Tác hại tệ GLTM lớn nói vơ lớn, khó lường hết Trước hết tác hại trực tiếp đến lợi ích nhà sản xuất - kinh doanh Đ chân chính, lợi ích người tiêu dùng, chí sức khoẻ tính mạng họ; tác ại hại chung rộng lớn có tính tồn cục tác hại phát triển kinh tế ho thị trường tỉnh Quảng Bình nước, cản trở trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, trình thu hút vốn đầu tư nước ngồi lành mạnh hố thị ̣c k trường… tóm lại lợi ích chung Nhà nước toàn thể xã hội - Trong năm gần hoạt động gian lận thương mại có xu hướng phát in triển mở rộng sang nhiều ngành hàng, nhiều chủng loại mặt hàng xuất hầu h khắp địa bàn nước có địa bàn tỉnh Quảng Bình năm tê tới xu hướng diễn biến phức tạp, chí tiếp tục phát triển mở rộng ́H nhiều hình thức mới, tinh vi hơn, phức tạp ́ uê - Đặc biệt nghiên cứu tiến hành khảo sát 180 đối tượng gồm 30 cán QLTT; 75 đại diện tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh; 75 người tiêu dùng Kết cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến công tác chống GLTM theo thứ tự giảm dần sau: (1) Lực lượng chống GLTM ; (2) Cơ sở vật chất thiết bị chống GLTM; (3) Tuyên truyền ý thức người dân GLTM; (4) Công tác tra, kiểm tra xử vi phạm; (5) Hệ thống pháp chế, sách chống GLTM Trên sở đề tài đề xuất số giải pháp sau: (1) Giải pháp tổ chức máy, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, quản lý, kiểm tra thị trường; (2) Giải pháp nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cán công chức Chi cục Quản thị trường; (3) Giải pháp tăng cường trang bị sở vật chất, phương tiện hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động phòng, chống gian lận Footer Page 107 of 128 95 Đại học Kinh tế Huế Header Page 108 of 128 thương mại;(4) Giải pháp tăng cường đạo công tác tra, kiểm tra chống gian lận thương mại; (5) Giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin pháp luật cho sở kinh doanh quần chúng nhân dân; (6) Giải pháp nâng cao hiệu công tác phối hợp hoạt động phòng, chống gian lận thương mại Như vậy, từ thực tế quản gian lận thương mại nước ta địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua tham khảo kinh nghiệm số tỉnh, để tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống gian lận thương mại năm tới với hiệu ngày cao, trước hết cần phát huy kết đạt khắc phục tồn tại, thiếu sót thời gian qua, vận dụng sáng tạo học Đ kinh nghiệm thu sau: ại - Cần tổ chức tốt công tác vận động, tuyên truyền giáo dục tác hại gian ho lận thương mại lợi ích thiết thân, trực tiếp nhà sản xuất - kinh doanh, người tiêu dùng đối tượng khác để họ tự giác, tự nguyện tham gia ngày tích cực ̣c k vào đấu tranh này; đồng thời phải tổ chức xử nghiêm minh vi phạm gian lận thương mại, kể xử hành xử hình in - Thực tốt công tác tuyên truyền thông tin nhận diện GLTM để h quan chức năng, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh người tiêu dùng nắm bắt tê kịp thời Từ để họ tích cực tự nguyện tham gia vào đấu tranh ́H này; đồng thời phải tổ chức xử nghiêm, quy định pháp luật ́ uê - Phải có hệ thống pháp luật, chế - sách ln hồn thiện, đồng bộ, chi tiết hoá đáp ứng yêu cầu thực tế khách quan trước mắt lâu dài công phát triển hội nhập kinh tế nước ta với kinh tế khu vực giới, tạo sở vững cho đấu tranh có hiệu chống GLTM - Xây dựng hoàn thiện tổ chức máy quản GLTM, phân công trách nhiệm rõ ràng, không trùng lặp, chồng chéo lực lượng; đồng thời thường xuyên củng cố, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lực lượng này, bảo đảm trang bị cho họ phương tiện hoạt động cần thiết, ngày đại Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, lực lượng chức theo Quy chế phối hợp chặt chẽ có hiệu lực pháp lý, bảo đảm đạo tập trung từ Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đạt mục tiêu đề cho lâu dài thời kỳ, chí Footer Page 108 of 128 96 Đại học Kinh tế Huế Header Page 109 of 128 chiến dịch cụ thể Phải hình thành chiến lược, mục tiêu kế hoạch, chương trình cụ thể cho thời gian, địa bàn, ngành hàng - Tăng cường cơng tác phối hợp đồng bộ, tồn diện từ Trung ương đến địa phương, lực lượng chức với lực lựợng chức với quyền địa phương Phát sức mạnh tồn diện toàn xã hội tham gia đấu tranh chống gian lận thương mại ngày có hiệu quả, trước hết nhà sản xuất - kinh doanh, người tiêu dùng, tổ chức - đoàn thể xã hội, tiến tới xã hội hố cơng tác đấu tranh, chống gian lận thương mại KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ương Đ - Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn pháp luật nhằm cụ thể hóa Pháp ại lệnh Quản thị trường (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016), quy định rõ cấu tổ chức ho Chi cục Quản thị trường địa phương trực thuộc theo ngành dọc (trực thuộc Tổng cục QLTT) hay theo mơ hình cũ (trực thuộc UBND tỉnh) để ̣c k thống máy, biên chế tổ chức; Bổ sung thêm biên chế cho lực lượng QLTT; Chỉ đạo xây dựng chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chống GLTM in nhằm đảm bảo kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện, nguồn tin sở, h khen thưởng kịp thời; Chỉ đạo Bộ, ban ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy tê định bị chống chéo quy định chung chung, thiếu thẩm quyền xử hoạt động ́H thương mại lực lượng QLTT Nghị định Chính phủ ́ - Đề nghị Bộ Cơng Thương rà sốt, sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TTBCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm xử phạt vi phạm hành Quản thị trường cho phù hợp với thực tiễn hoạt động lực lượng QLTT; - Đề nghị Bộ Tài sớm đề nghị Chính phủ sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản giá cho với Luật xử vi phạm hành năm 2012 quy định bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành số vi phạm hành lĩnh vực sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ - Đề nghị Tổng Cục Quản thị trường có kế hoạch văn đạo, hướng dẫn kịp thời chuyên môn, nghiệp vụ, để Chi cục QLTT mở đợt cao điểm kiểm tra chống GLTM đồng loạt nước; Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng Footer Page 109 of 128 97 Đại học Kinh tế Huế Header Page 110 of 128 trình độ kiểm sốt viên chính, kiểm sốt viên, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC QLTT 2.2 Đối với Hiệp hội ngành nghề, tổ chức cá nhân hoạt động thương mại Chỉ đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm người công dân Việt Nam việc không tham gia tiếp tay cho hành vi GLTM; Tăng cường biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên, người thân thực nghiêm quy định pháp luật; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức việc phát xử hành vi vi phạm pháp luật hoạt động thương mại Với khoảng thời gian dành cho trình gian nghiên cứu hạn hẹp hạn chế định khách quan lẫn chủ quan tác giả, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp Đ chân thành nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý Thầy, Cô giáo bạn đồng ại nghiệp, với hy vọng đóng góp số giải pháp nhằm nâng cao nâng cao ho công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường, góp phần hạn chế hoạt động GLTM địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng nghiệp phát triển kinh ̣c k tế xã hội đất nước nói chung h in ́H tê ́ uê Footer Page 110 of 128 98 Đại học Kinh tế Huế Header Page 111 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thương Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCTBNV ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản thị trường địa phương, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công Thương (2009), Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản địa bàn quan QLTT, Hà Nội Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo cơng tác quản thị trường Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình Cục Thống kê Quảng Bình (2017), Niên giám thống kê Quảng Bình năm 2016 Đ Đội QLTT Cơ động (2015, 2016, 2017), Báo cáo công tác quản thị trường ại Đội QLTT số Cơ động tỉnh Quảng Bình Quốc hội (2012), Luật số: 15/2012/QH13 ngày 20 tháng năm 2012 Xử vi ho phạm hành chính, Hà Nội ̣c k UBND tỉnh Quảng Bình (1995), Quyết định số 564/QĐ-UB ngày 05/6/1995 việc thành lập Chi cục Quản thị trường, Quảng Bình in Website - http://www.chinhphu.vn (website Chính phủ) h Website - http://www.quangbinh.gov.vn (website UBND tỉnh Quảng Bình) tê 10 Website - http://www.qltt.gov.vn (website Cục Quản thị trường) ́H 11 Website - http://www.qltt.quangbinh.gov.vn (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình) ́ uê 12 Website - http://www.qltt-thanhhoa.gov.vn (Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) 13 Website - http://www.qltt.khanhhoa.gov.vn (Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa) 14 Nguyễn Thanh Hòa, (2016) “Tăng cường cơng tác chống gian lận thương mại địa bàn Thành phố Huế Chi cục Quản thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế” , luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Huế 15 Vũ Kim Dũng, Cao Thúy Xiêm (2003), Giáo trình quản kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà Xuất Thống kê 16 Hồng Hữu Hòa (2001), Phân tích số liệu thống kê, Đại học Kinh tế Huế 17 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Footer Page 111 of 128 99 Đại học Kinh tế Huế Header Page 112 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN THỊ TRƯỜNG Lời cho phép gửi tới Anh (chị) lời chào trân trọng! Hiện nay, thực nghiên cứu Đề tài luận văn:“Tăng cường công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình” Để có đánh giá khách quan thuận lợi, khó khăn vướng mắc hoạt động chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình Xin Quý Anh (Chị) vui lòng bớt chút thời gian để cung cấp cho số thông tin Đ trả lời câu hỏi phiếu khảo sát ại Tất thông tin Quý Anh/Chị cung cấp, cam kết giữ bí mật ho tuyệt đối, khơng cơng bố, in ấn phát hành hình thức mà phục vụ ̣c k cho việc nghiên cứu I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN in Họ tên:…………………………………………………… ………………… Giới tính:  Nam  Nữ  từ 26 đến 40 Trình độ chuyên môn: Trên Đại học  Đại học  Từ 41 đến 50 ́ uê Độ tuổi:  từ 18 đến 25  Kiểm soát viên ́H  Lãnh đạo tê Chức vụ: h Nơi công tác……………………………….……………………………………  Cao đẳng  Trên 50 Khác * Xin Quý Anh (Chị) đánh dấu (x) ô tương ứng mà Anh (Chị) cảm thấy phù hợp theo mức độ sau: – Hồn tồn khơng tốt; – Khơng tốt; – Bình thường; 4- Tốt; – Hoàn toàn tốt Các nhận định 1 II Công tác tuyên truyền nhận thức chống GLTM II.1 Mức độ tuyên truyền diễn không thường  Footer Page 112 of 128 100 Mức độ đồng ý 2 3 4 5 2 5 3 4 Đại học Kinh tế Huế Header Page 113 of 128 xuyên Các hình thức tuyên truyền chưa thật đa II.2 dạng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Các tuyên truyền chống GLTM đạt II.3 chất lượng Trình độ, nhận thức người dân II.4 sở sản xuất kinh doanh hạn chế III Cơng tác kiểm tra xử GLTM Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường diễn III.1 thường xuyên Đ Phân định trách nhiệm cho lực lượng ại III.2 QLTT chống GLTM rõ ràng III.3 ho Công tác dự báo nắm vững thị trường diễn thường xuyên ̣c k III.4 Xử nghiêm trường hợp vi phạm GLTM h in IV Hệ thống pháp sách chống GLTM Luật pháp thiếu đồng bộ, chưa thật chi tiết IV.1 thiếu tính ổn định tê Các sách pháp rườm rà phức 1 ́H IV.2 tạp hở IV.4 Hệ thống rào cản tiêu chuẩn thương mại V Lực lượng QLTT chống GLTM Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chống V.1 GLTM ́ Chính sách pháp luật nhiều bất cập sơ IV.3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Trình độ lực lượng tham gia chống V.2 GLTM cao Lực lượng mỏng yếu kỹ năng, nghiệp V.3 vụ Footer Page 113 of 128 101 Đại học Kinh tế Huế Header Page 114 of 128 Cán bộ, cơng chức có tinh thần trách nhiệm V.4 cơng tác chống GLTM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Có lớp tập huấn nâng cao nghề nghiệp V.5 cho cán QLTT Mức độ quan tâm chế độ sách cho V.6 cán bộ, công chức VI Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ chống GLTM Trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho cơng VI.1 1 tác kiểm tra đầy đủ Có bãi để xe phục vụ cho cơng tác tập kết Đ VI.2 hàng hóa kiểm tra ại Mức độ trang bị phương tiện lại cho cán VI.3 ho QLTT in ̣c k VI.4 Kho bãi để dự trữ hàng hóa GLTM Áp dụng công nghệ thông tin việc kiểm VI.5 tra, kiểm soát GLTM h Đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng quát yếu tố đến công tác chống GLTM Chi cục Quản thị trường Quảng Bình ́H tê VII ́ uê VIII Theo ý kiến Anh (Chị), thời gian tới để tổ chức thực công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình đạt kết tốt cần phải làm gì? Xin chân thành cảm ơn./ Footer Page 114 of 128 102 Đại học Kinh tế Huế Header Page 115 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH Lời cho phép gửi tới Quý đơn vị lời chào trân trọng! Hiện nay, thực nghiên cứu Đề tài luận văn:“Tăng cường công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình” Để có đánh giá khách quan thuận lợi, khó khăn vướng mắc hoạt động chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình Xin Quý đơn vị vui lòng bớt chút thời gian để cung cấp cho số thông tin trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Đ Tất thông tin Quý đơn vị cung cấp, cam kết giữ bí mật ại tuyệt đối, khơng cơng bố, in ấn phát hành hình thức mà phục vụ cho việc nghiên cứu ho I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN ̣c k Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… in Họ tên người lấy phiếu………………………………… …………………  Nữ tê Độ tuổi:  từ 18 đến 25 h  Nam Giới tính:  từ 26 đến 40 ́H Ngành nghề kinh doanh  Thương mại  Dịch vụ  Trên 50 Khác ́ uê  Sản xuất  Từ 41 đến 50 * Xin Quý Anh (Chị) đánh dấu (x) ô tương ứng mà Anh (Chị) cảm thấy phù hợp theo mức độ sau: – Hồn tồn khơng tốt; – Khơng tốt; – Bình thường; 4- Tốt; – Hồn tồn tốt Các nhận định 1 II Cơng tác tun truyền nhận thức chống GLTM Mức độ tuyên truyền diễn không thường II.1 1 xuyên II.2 Các hình thức tuyên truyền chưa thật đa Footer Page 115 of 128 103 1 Mức độ đồng ý 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Đại học Kinh tế Huế Header Page 116 of 128 dạng Các tuyên truyền chống GLTM đạt chất lượng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ́ uê II.3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Trình độ, nhận thức người dân II.4 sở sản xuất kinh doanh hạn chế III Cơng tác kiểm tra xử GLTM Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường diễn III.1 thường xuyên Phân định trách nhiệm cho lực lượng III.2 QLTT chống GLTM rõ ràng Đ Công tác dự báo nắm vững thị trường diễn ại III.3 thường xuyên ho III.4 Xử nghiêm trường hợp vi phạm GLTM in ̣c k IV Hệ thống pháp sách chống GLTM Luật pháp thiếu đồng bộ, chưa thật chi tiết IV.1 thiếu tính ổn định Các sách pháp rườm rà phức tạp h IV.2 tê Chính sách pháp luật nhiều bất cập sơ ́H IV.3 hở IV.4 Hệ thống rào cản tiêu chuẩn thương mại V Lực lượng QLTT chống GLTM Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chống V.1 GLTM Trình độ lực lượng tham gia chống V.2 GLTM cao Lực lượng mỏng yếu kỹ năng, nghiệp V.3 vụ Cán bộ, cơng chức có tinh thần trách nhiệm V.4 công tác chống GLTM Footer Page 116 of 128 104 Đại học Kinh tế Huế Header Page 117 of 128 Có lớp tập huấn nâng cao nghề nghiệp V.5 cho cán QLTT 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mức độ quan tâm chế độ sách cho V.6 cán bộ, công chức VI Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ chống GLTM Trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho công VI.1 1 tác kiểm tra đầy đủ Có bãi để xe phục vụ cho cơng tác tập kết VI.2 hàng hóa kiểm tra Mức độ trang bị phương tiện lại cho cán Đ VI.3 QLTT ại ̣c k ho VI.4 Kho bãi để dự trữ hàng hóa GLTM Áp dụng cơng nghệ thơng tin việc kiểm VI.5 tra, kiểm soát GLTM Đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng quát yếu tố đến công tác chống GLTM in VII h Chi cục Quản thị trường Quảng Bình tê VIII Theo ý kiến Anh (Chị), thời gian tới để tổ chức thực ́H công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng ́ uê Bình đạt kết tốt cần phải làm gì? Xin chân thành cảm ơn./ Footer Page 117 of 128 105 Đại học Kinh tế Huế Header Page 118 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN Lời cho phép gửi tới Anh (chị) lời chào trân trọng! Hiện nay, thực nghiên cứu Đề tài luận văn:“Tăng cường công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình” Để có đánh giá khách quan thuận lợi, khó khăn vướng mắc hoạt động chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình Xin Đ Quý Anh (Chị) vui lòng bớt chút thời gian để cung cấp cho số thông tin ại trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tất thông tin Quý Anh/Chị cung cấp, chúng tơi cam kết giữ bí mật ho tuyệt đối, không công bố, in ấn phát hành hình thức mà phục vụ ̣c k cho việc nghiên cứu I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN in Họ tên: h Địa chỉ: từ 18 đến 25  từ 26 đến 40  Có  Từ 41 đến 50 Trên 50  Chưa ́ uê Đã lập gia đình:  Nữ ́H Độ tuổi: tê  Nam Giới tính: Nghề nghiệp  Cơng nhân/Nhân viên  Học sinh/ Sinh viên  Công chức/Viên chức  Người nội trợ  Nghề tự * Xin Quý Anh (Chị) đánh dấu (x) ô tương ứng mà Anh (Chị) cảm thấy phù hợp theo mức độ sau: – Hồn tồn khơng tốt; – Khơng tốt; – Bình thường; 4- Tốt; – Hồn tồn tốt Các nhận định Footer Page 118 of 128 Mức độ đồng ý 106 Đại học Kinh tế Huế Header Page 119 of 128 1 II Công tác tuyên truyền nhận thức chống GLTM Mức độ tuyên truyền diễn không thường II.1 1 xuyên 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Các hình thức tuyên truyền chưa thật đa II.2 dạng Các tuyên truyền chống GLTM đạt II.3 chất lượng Trình độ, nhận thức người dân II.4 sở sản xuất kinh doanh hạn chế ại Đ III Cơng tác kiểm tra xử GLTM Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường diễn III.1 thường xuyên ho Phân định trách nhiệm cho lực lượng III.2 ̣c k QLTT chống GLTM rõ ràng Công tác dự báo nắm vững thị trường diễn thường xuyên h in III.3 III.4 Xử nghiêm trường hợp vi phạm GLTM ́H tê IV Hệ thống pháp sách chống GLTM Luật pháp thiếu đồng bộ, chưa thật chi tiết IV.1 thiếu tính ổn định tạp ́ Các sách pháp rườm rà phức IV.2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Chính sách pháp luật nhiều bất cập sơ IV.3 hở IV.4 Hệ thống rào cản tiêu chuẩn thương mại V Lực lượng QLTT chống GLTM Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chống V.1 GLTM Trình độ lực lượng tham gia chống V.2 GLTM cao Footer Page 119 of 128 107 Đại học Kinh tế Huế Header Page 120 of 128 Lực lượng mỏng yếu kỹ năng, nghiệp V.3 vụ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm V.4 cơng tác chống GLTM Có lớp tập huấn nâng cao nghề nghiệp V.5 cho cán QLTT Mức độ quan tâm chế độ sách cho V.6 cán bộ, cơng chức ại Đ VI Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ chống GLTM Trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho công VI.1 1 tác kiểm tra đầy đủ Có bãi để xe phục vụ cho cơng tác tập kết VI.2 ho hàng hóa kiểm tra Mức độ trang bị phương tiện lại cho cán QLTT ̣c k VI.3 h in VI.4 Kho bãi để dự trữ hàng hóa GLTM Áp dụng cơng nghệ thơng tin việc kiểm VI.5 tra, kiểm soát GLTM tê yếu tố đến công tác chống GLTM 1 Chi cục Quản thị trường Quảng Bình ́ uê VII ́H Đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng quát VIII Theo ý kiến anh (chị), thời gian tới để tổ chức thực công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản thị trường tỉnh Quảng Bình đạt kết tốt cần phải làm gì? Xin chân thành cảm ơn./ Footer Page 120 of 128 108 ... thực trạng cơng tác chống gian lận thương mại (GLTM), đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình thời gian tới Footer... Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn gian lận thương mại hoạt động chống gian lận thương mại - Phân tích thực trạng công tác chống gian lận thương mại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình giai... Những vấn đề liên quan đến công tác chống gian lận Đ thương mại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình ại - Đối tượng khảo sát: Cán công chức Chi cục Quản lý thị trường Quảng 3.2 Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác chống gian lận thương mại tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình_2, Tăng cường công tác chống gian lận thương mại tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay