Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị xã Quảng Trị_2

130 5 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế LÊ THANH THỦY H QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH K IN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN Ọ C NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế LÊ THANH THỦY TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH IN H TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN C K NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ Đ Ạ IH Ọ QUẢNG TRỊ TR Ư Ờ N G Chuyên ngành: QUẢNKINH TẾ Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc H Huế, ngày tháng năm 2018 Ọ C K IN H TẾ Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Lê Thanh Thủy Footer Page of 128 i Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hồ Thị U Ế Hương Lan, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian H nghiên cứu để hồn thành luận văn TẾ Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Phòng ban Agribank IN H thị Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình học K trình thu thập liệu cho luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp, đồng nghiệp góp ý giúp tơi Ạ IH q trình thực luận văn G Đ Huế, ngày tháng năm 2018 TR Ư Ờ N Tác giả luận văn Lê Thanh Thủy Footer Page of 128 ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THANH THỦY Chuyên ngành: Quảnkinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua hoạt động kinh doanh Agribank thị Quảng Trị U Ế đạt kết đáng khích lệ Tuy vậy, vấn đề rủi ro hoạt động tín dụng H nói chung hộ kinh doanh nói riêng ln nguy tiềm ẩn đe dọa TẾ phát triển chi nhánh công tác thẩm định sai, hộ kinh doanh sử dụng vốn sai IN H mục đích so với cam kết, lực sử dụng vốn vay hộ dẫn đến khả K toán, khách hàng cố ý lừa đảo, đặc biệt tình trạng nợ hạn lãi Ọ C phát sinh chưa trả ngày cao Một số hộ lâm vào phá sản, giải thể,… không trả IH nợ, dẫn đến nguy vốn Do vậy, nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tíndụng hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt G Đ Nam - chi nhánh thị Quảng Trị” cấp thiết N Phương pháp nghiên cứu TR Ư Ờ Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu; Phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phương pháp so sánh, hạch toán kinh tế nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM; Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị qua năm 2014-2016; Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị đến năm 2020 Footer Page of 128 iii Header Page of 128 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xiii U Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU TẾ H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu IN H 2.1 Mục tiêu chung K 2.2 Mục tiêu cụ thể Ọ C Đối tượng phạm vi nghiên cứu IH 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ạ 3.2 Phạm vi nghiên cứu G Đ Phương pháp nghiên cứu N 4.1 Phương pháp thu thập số liệu TR Ư Ờ 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận cho vay hộ kinh doanh (CVHKD) ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hộ kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm hộ kinh doanh .5 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng hộ kinh doanh 1.1.4 Cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại .7 Footer Page of 128 iv Header Page of 128 1.1.4.1 Khái niệm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại .7 1.1.4.2 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.4.3 Phân loại cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại .7 1.2 Rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 10 1.2.2.1 Rủi ro theo nguyên nhân .10 1.2.2.2 Rủi ro theo tính chất 11 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 12 U Ế 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 13 H 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 14 TẾ 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 14 IN H 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 14 K 1.3.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 14 Ọ C 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 15 IH 1.3.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 15 Ạ 1.3.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng hộ kinh doanh .18 G Đ 1.3.4.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 21 N 1.3.4.4 Tài trợ rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 25 TR Ư Ờ 1.3.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 28 1.3.5.1 Cơ cấu dư nợ theo mức độ rủi ro tín dụng 28 1.3.5.2 Chỉ tiêu dư nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 28 1.3.5.3 Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn tín dụng .29 1.3.5.4 Chỉ tiêu hệ số thu nợ .29 1.3.5.5 Tình hình tổn thất tín dụng 29 1.3.5.6 Khả bù đắp rủi ro 30 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 31 Footer Page of 128 v Header Page of 128 1.3.6.1 Nhân tố bên 31 1.3.6.2 Nhân tố bên 32 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại học rút Agribank thị Quảng Trị 33 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB) 33 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng CitiBank .34 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Vietinbank 34 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank thị Quảng Trị .35 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 U Ế CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH TẾ H DOANH TẠI AGRIBANK THỊ QUẢNG TRỊ 38 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi IN H nhánh thị Quảng Trị 38 K 2.1.1 Vài nét Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 38 C 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Agribank thị Quảng Trị .39 IH Ọ 2.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động .39 Ạ 2.1.3.1 Chức .39 Đ 2.1.3.2 Lĩnh vực hoạt động .40 N G 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 40 TR Ư Ờ 2.1.5 Tình hình lao động kết kinh doanh 42 2.1.5.1 Tình hình lao động 42 2.1.5.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 44 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 47 2.2.1 Đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh Agribank thị Quảng Trị .47 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 49 2.2.3 Công tác tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh .50 2.2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 50 Footer Page of 128 vi Header Page of 128 2.2.3.2 Chính sách tín dụng Agribank 54 2.2.3.3 Quy trình cho vay hộ kinh doanh .54 2.2.3.4 Quy trình thẩm định tín dụng Agribank 57 2.2.4 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 60 2.2.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 60 2.2.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 62 2.2.4.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 64 2.2.4.4 Tài trợ rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 68 U Ế 2.2.5 Kết quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh 70 H 2.2.5.1 Nợ xấu hộ kinh doanh 70 TẾ 2.2.5.2 Tốc độ luân chuyển vốn tín dụng 71 IN H 2.2.5.3 Hệ số thu nợ 72 K 2.2.5.4 Tổn thất tín dụng 72 Ọ C 2.3 Đánh giá bên liên quan công tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh IH Agribank thị Quảng Trị 74 Ạ 2.3.1 Đánh giá cán ngân hàng công tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh Đ doanh Agribank thị Quảng Trị 74 N G 2.3.1.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát .74 TR Ư Ờ 2.3.1.2 Đánh giá cán ngân hàng công tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 75 2.3.1.3 Đánh giá cán ngân hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Agribank thị Quảng Trị 77 2.3.1.4 Đánh giá cán ngân hàng yếu tố khó khăn cơng tác tín dụng Agribank thị Quảng Trị .79 2.3.2 Đánh giá hộ kinh doanh vay vốn công tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 81 2.3.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 81 2.3.2.2 Đánh giá hộ kinh doanh lực cán 82 Footer Page of 128 vii Header Page 10 of 128 2.3.2.3 Đánh giá hộ kinh doanh thái độ, đạo đức cán 84 2.3 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 85 2.3.1 Những kết đạt 85 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 TÓM TẮT CHƯƠNG 87 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ QUẢNG TRỊ 88 U Ế 3.1 Định hướng phát triển mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh H Agribank thị Quảng Trị 88 TẾ 3.1.1.1 Về công tác huy động vốn 88 IN H 3.1.1.2 Về cơng tác tín dụng .88 K 3.1.1.3 Về công tác dịch vụ .89 Ọ C 3.1.1.4 Về công tác quản trị rủi ro tín dụng 89 IH 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị 90 G Đ 3.2.1 Giải pháp tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín dụng hộ kinh doanh .90 N 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng cho vay hộ TR Ư Ờ kinh doanh 91 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ, chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng cho vay hộ kinh doanh 92 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng công tác xếp hạng nội 92 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định .92 3.2.4 Giải pháp đảm bảo công tác kiểm tra giám sát nợ sau cho vay thực đầy đủ thực chất 93 3.2.4.1 Đảm bảo quy trình tín dụng 93 3.2.4.2 Xây dựng liệu cảnh báo sớm khoản vay có nợ lãi 365 ngày khoản vay cấu có nợ lãi 18 tháng 94 Footer Page 10 of 128 viii Header Page 116 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2003), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh Cục thống kê tỉnh Quảng Trị (2016), Niên giám thống kê 2015, Quảng TrịThị Huyền Diệu Nguyễn Duy Hùng (2011), “Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng theo khuyến nghị Basel II vài gợi ý cho ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 12 tr.34-36 Lâm Chí Dũng (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, Khoa Tài Ngân Ế hàng, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nằng H U Thái Văn Đại Nguyễn Thanh Nguyệt (2008), Quản trị ngân hàng thương TẾ mại, Trường đại học Cần Thơ H Phan Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Giáo trình Ngân hàng IN Thương mại quản trị nghiệp vụ, NXB Thống kê, Hà Nội K Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân Ọ C hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế TP.HCM IH Lưu Thị Hương (2003), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê: Hà Nội Đ Ạ Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB G Tài chính, Hà Nội TR Ư Ờ N 10 Nguyễn Hòa Nhân (2012), Tài tiền tệ, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Hồng Nhung (2012), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Quy Nhơn, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 12 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007-2013), Báo cáo thường niên năm 13 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại,NXB Tài chính: Hà Nội 14 Trần Thị Băng Tâm (2007), Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực thông lệ ngân hàng quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng 15 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 16 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Footer Page 116 of 128 101 Header Page 117 of 128 17 Lương Khắc Trung (2012), Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, NXB Thống kê: Hà Nội 18 Tỉnh Ủy Quảng Trị (2010), Văn kiện đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015, Quảng Trị 19 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động - hội: Hà Nội 20 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế với SPSS, NXB Hồng Đức: TP.HCM Footer Page 117 of 128 102 Header Page 118 of 128 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị Quảng Trị Bảng CH số:…………./NV Kính thưa Q Ơng/Bà, Tôi tên Lê Thanh Thủy, học viên cao học K17C1 Quảnkinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện tại, thực luận văn thạc sỹ với đề Ế tài “Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng nơng nghiệp phát H U triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị Quảng Trị” Để tìm hiểu cơng tác TẾ quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị cách sát H thực, cảm ơn mong muốn Ông/Bà với tư cách Lãnh đạo cán IN ngân hàng dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Tất kết K điều tra hồn tồn giữ kín Ọ C Trân trọng cảm ơn mong q Ơng/Bà hợp tác để tơi hồn thành IH luận văn Đ Ạ - G Phần Thông tin cá nhân Độ tuổi Ông/Bà  < 30 tuổi  30-45  >45 Giới tính Ơng/Bà  Nam  Nữ Thời gian công tác ngân hàng  < năm  Từ 3-7 năm  Trên năm Bằng cấp chuyên môn  Trung cấp, cao đẳng  Đại học  Trên đại học Chuyên ngành đào tạo  Tài ngân hàng  Chuyên ngành khác thuộc kinh tế  Khác TR Ư Ờ N Cơng việc Ơng/Bà phụ trách  Tín dụng  Kế tốn  Khác Bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa lần Footer Page 118 of 128 103 Header Page 119 of 128 Dưới phát biểu liên quan đến cơng tác cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Agribank thị Quảng Trị Xin Ơng/Bà trả lời cách khoanh tròn đánh  số phát biểu Những số thể mức độ Ơng/Bà đồng ý hay khơng đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường/ Trung lập Đồng ý Hồn tồn đồng ý Phần Một số khó khăn cơng tác tín dụng địa bàn thị Quảng Trị Quan điểm Thơng tin khơng xác tình hình hoạt động hộ kinh doanh Khó kiểm tra thơng tin hộ kinh doanh cung cấp Khó theo dõi thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh Thu nhập hộ kinh doanh không ổn định Hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh gặp nhiều biến động Không đào tạo đầy đủ chun mơn nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ chế sách chưa phù hợp Khối lượng công việc nhiều Hạn mức cho vay lớn 10 Chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng Phần Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh Mức đánh giá STT 5 5 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế 1 1 1 3 3 Agribank 5 5 thị Quảng Trị STT Quan điểm Các chương trình tín dụng Agribank có ý nghĩa thiết thực Quy trình cấp tín dụng cho hộ kinh doanh thực chặt chẽ Ngân hàng tạo điều kiện cho hộ kinh doanh vay vốn Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động hộ kinh doanh Cán tín dụng dự báo chậm tình hình hoạt động hộ kinh doanh Cơng tác khắc phục nợ hạn tốt Footer Page 119 of 128 104 Mức đánh giá 5 5 5 Header Page 120 of 128 Phần Nguyên nhân hộ kinh doanh mà Ơng/Bà quản lý khơng trả nợ tín dụng thời hạn Mức đánh giá 1 2 3 4 5 5 5 TẾ K IN H H U Quan điểm Thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh Giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến Sản phẩm đầu không tiêu thụ Hộ kinh doanh ưu tiên trả nợ cho ngân hàng thương mại khác Hộ kinh doanh ngừng hoạt động, hoạt động không hiệu dẫn đến phá sản Các dự án hộ kinh doanh bị kéo dài tiến độ chưa vào hoạt động Hộ kinh doanh thua lỗ kéo dài nhiều năm tiếp tục vay nợ ngân hàng Chủ nợ tích, bỏ trốn, Ế STT C Phần Một số ý kiến Ơng/Bà cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng IH Ọ Ạ G Đ TR Ư Ờ N Trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá Ơng/Bà Kính chúc Ơng/Bà sức khỏe thành công! Sau điền đầy đủ thông tin phiếu khảo sát, xin vui lòng gửi theo địa chỉ: Người nhận: Lê Thanh Thủy Agribank thị Quảng Trị Điện thoại liên hệ: 0935 599 099 Footer Page 120 of 128 105 Header Page 121 of 128 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANH Bảng CH số:…………/KH Xin chào Ơng (bà)! Tơi tên Lê Thanh Thủy, học viên cao học K17C1 Quảnkinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, thực đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị Quảng Trị” Mọi ý kiến trả lời Ông (bà ) góp phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Ế Những câu hỏi có mục đích tham khảo ý kiến Ông (bà )liên quan H U đến đề tài tơi mà khơng có mục đích khác Kính mong Ông (bà) dành chút H TẾ thời gian để trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn C K IN Ọ PHẦN 1: CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU IH Câu Ngành nghề Đ Ạ  Nông, lâm, ngư nghiệp; G  Tiểu thủ công nghiệp chế biên TR Ư Ờ N  Vận tải, xây dựng;  Thương mại dịch vụ;  Khác Câu Quy mô vay  Dưới 100 triệu  Từ 100 đến 200 triệu  Từ 200 đến 500 triệu  Trên 500 triệu Câu Thời gian tham gia vay  Dưới năm  Từ - năm Câu Mục đích sử dụng vốn vay từ tín dụng sách;  Mở rộng kinh doanh Footer Page 121 of 128  Mục đích khác 106  Trên năm Header Page 122 of 128 Câu Đánh giá Ông (bà) lực thẩm định tín dụng cán Agribank thị Quảng Trị Mức độ đánh giá Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Câu Theo Ơng (bà) số lượt kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay Agribank thị Quảng Trị có gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh khơng? Mức độ đánh giá Ảnh Bình Ít ảnh Không ảnh hưởng hưởng thường hưởng hưởng TẾ H U Ế Rất ảnh H Câu Theo Ông (bà) “Thái độ, đạo đức cán bên cho vay không tốt (cấu kết IN khách hàng làm hồ sơ sai lệch thơng tin, vay ké, chiếm dụng vốn, vòi vĩnh…)” có C K ảnh hưởng đến khả vay khách hàng? IH Ọ Mức độ đánh giá Nhiều Trung bình Ít Rất Đ Ạ Rất nhiều N G Câu Theo Ông (bà) lực quản lý bên cho vay hạn chế (công tác quản lý, TR Ư Ờ cán tín dụng, giao dịch viên,…) ảnh hưởng đến người vay? Rất nhiều Mức độ đánh giá Nhiều Trung bình Ít Rất Câu Giải mức cho vay thời gian cho vay chưa phù hợp (mức cho vay cao thấp so với nhu cầu thực tế; thời gian cho vay ngắn, dài so với chu kỳ sản xuất kinh doanh cho vay không mùa vụ, ) ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank thị Quảng Trị Mức độ đánh giá Rất nhiều Footer Page 122 of 128 Nhiều Trung bình 107 Ít Rất Header Page 123 of 128 Câu 10 Đánh giá Ông (bà) giao dịch viên Agribank thị Quảng Trị Mức độ đánh giá Khơng Trung tốt bình Rất khơng tốt Rất tốt Tốt Câu 11 Đánh giá Ông (bà) lực nhân viên thẩm định tín dụng Agribank thị Quảng Trị Mức độ đánh giá Khơng Trung Hài lòng hài lòng bình Rất hài lòng H U Ế Rất khơng hài lòng TẾ PHẦN 2: THƠNG TIN KHÁCH HÀNG H Xin Ơng (bà) vui lòng cho biết đôi điều thân IN Giới tính  Nữ C K  Nam  Dưới 30 tuổi Đ Ạ  Từ 40 đến 49 tuổi IH Ọ Độ tuổi  Từ 50 tuổi trở lên N G Trình độ  Từ 30 đến 39 tuổi  Tốt nghiệp PTTH  Trung cấp/Cao đẳng  Đại học/Sau đại học TR Ư Ờ  Tốt nghiệp PTCS Khu vực sinh sống  Phường  Phường  Phường Xin chân thành cám ơn ông/bà trả lời câu hỏi Chúc ông/bà mạnh khỏe thành công Sau điền đầy đủ thơng tin phiếu khảo sát, xin vui lòng gửi theo địa chỉ: Người nhận: Lê Thanh Thủy Agribank thị Quảng Trị Điện thoại liên hệ: 0935 599 099 Footer Page 123 of 128 108 Header Page 124 of 128 Phụ lục 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN Cau5I Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,8 3,8 3,8 Tu 3-7 nam 26,9 26,9 30,8 Tren nam 18 69,2 69,2 100,0 Total 26 100,0 100,0 H U Ế Valid Duoi nam Percent Valid Percent Cumulative Percent 19,2 19,2 17 65,4 65,4 84,6 15,4 15,4 100,0 100,0 100,0 K 19,2 C Trung cap,cao dang Dai hoc Tren dai hoc Ọ Valid IN H Frequency TẾ Cau6I 26 G Đ Ạ IH Total N Cau7I TR Ư Ờ Frequency Valid Percent Cumulative Percent Tai chinh ngan hang Valid Percent 30,8 30,8 30,8 Chuyen nganh khac thuoc kinh te 18 69,2 69,2 100,0 Total 26 100,0 100,0 Cau8I Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Thuong xuyen 11 42,3 42,3 42,3 Thinh thoang 15 57,7 57,7 100,0 Total 26 100,0 100,0 Footer Page 124 of 128 109 Header Page 125 of 128 Descriptive Statistics Maximum Mean Std, Deviation 26 1,00 5,00 3,5769 1,20576 Cau2II 26 1,00 5,00 3,6923 1,08699 Cau3II 26 1,00 5,00 3,6154 1,13409 Cau4II 26 2,00 5,00 3,3077 ,97033 Cau5II 26 2,00 5,00 3,2308 ,90808 Cau6II 26 1,00 5,00 3,6538 1,19808 Cau7II 26 1,00 5,00 3,6154 1,16883 Cau8II 26 1,00 5,00 3,6923 1,08699 Cau9II 26 1,00 5,00 3,6923 1,15825 Cau10II 26 1,00 5,00 3,6154 1,06120 Cau1III 26 1,00 5,00 3,3077 1,19228 Cau2III 26 1,00 5,00 3,6154 1,57675 Cau3III 26 1,00 5,00 3,6923 1,22537 Cau4III 26 2,00 5,00 3,3462 ,93562 Cau5III 26 1,00 5,00 3,7308 1,25085 Cau6III 26 1,00 5,00 3,6154 1,29852 Cau1IV 26 1,00 5,00 3,6692 1,11562 Cau2IV 26 1,00 5,00 3,7792 1,07917 Cau3IV 26 5,00 3,7308 1,18516 Cau4IV 26 1,00 5,00 3,8077 1,29674 Cau5IV 26 1,00 5,00 3,6154 1,29852 Cau6IV 26 2,00 5,00 3,6923 1,04954 Cau7IV 26 2,00 5,00 3,7692 ,86291 26 1,00 5,00 3,6154 1,13409 Valid N (listwise) Footer Page 125 of 128 U H TẾ IN K C Ọ IH 1,00 Ạ G N TR Ư Ờ Cau8IV Ế Cau1II H Minimum Đ N 26 110 Header Page 126 of 128 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 66 36,7 36,7 36,7 Nu 114 63,3 63,3 100,0 Total 180 100,0 100,0 U Percent Valid Percent Cumulative Percent 32 17,8 17,8 17,8 Tu 30 den 39 tuoi 76 42,2 42,2 60,0 Tu 40 den 49 tuoi 48 26,7 26,7 86,7 Tu 50 tuoi tro len 24 13,3 13,3 100,0 100,0 100,0 K IN H Duoi 30 tuoi C Valid TẾ H Frequency Ế Do tuoi 180 Trinh Frequency Percent Valid Percent Valid TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ Total Cumulative Percent Tot nghiep PTCS 22 12,2 12,2 12,2 Tot nghiep PTTH 79 43,9 43,9 56,1 Trung cap/Cao dang 62 34,4 34,4 90,6 Dai hoc 17 9,4 9,4 100,0 180 100,0 100,0 Total 111 Footer Page 126 of 128 Header Page 127 of 128 Dia ban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Phuong 58 32,2 32,2 32,2 Phuong 60 33,3 33,3 65,6 Phuong 62 34,4 34,4 100,0 180 100,0 100,0 Total Nganh nghe Percent Valid Percent Cumulative Ế Frequency H U 70 38,9 38,9 38,9 Tieu thu cong nghiep che bien 54 30,0 30,0 68,9 Van tai xay dung 15 8,3 8,3 77,2 Thuong mai dich vu 28 15,6 15,6 92,8 13 7,2 7,2 100,0 180 100,0 100,0 H TẾ Nong lam ngu nghiep IN Valid Percent K Khac IH Ọ C Total Ạ Quy mo Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 16,7 16,7 16,7 100-200 40 22,2 22,2 38,9 200-500 63 35,0 35,0 73,9 >500 47 26,1 26,1 100,0 Total 180 100,0 100,0 N 30 TR Ư Ờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị xã Quảng Trị_2, Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị xã Quảng Trị_2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay