Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt._2

258 4 0
  • Loading ...
1/258 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÊ VIỆTNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM - TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẤT VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 128 Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÊ VIỆTNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM - TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẤT VIỆT CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ MÃ SỐ: 9340405 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀN VIẾT THUẬN TS NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hàn Viết Thuận Footer Page of 128 Tác giả luận án Lê Việt Hà Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thầy cô Khoa Tin học Kinh tế Viện Đào tạo Sau đại học Tác giả chân thành biết ơn PGS.TS Hàn Viết Thuận TS Nguyễn Thị Bạch Tuyết tận tâm nhiệt tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên doanh nghiệp xây dựng, chuyên gia HTTT kế toán giúp đỡ, nhiệt tình tham gia trả lời vấn, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, cung cấp thông tin bổ ích để tác giả hồn thành luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thực tập sinh cộng công ty xây dựng Đất Việt cộng tác, hỗ trợ, chia sẻ, đóng góp cho hoạt động xây dựng triển khai thử nghiệm hệ thống trình nghiên cứu Tác giả xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, cán giáo viên trường Đại học Thương Mại, Khoa HTTT kinh tế Thương mại điện tử quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian qua Tác giả đặc biệt gửi lời tri ân đến gia đình, đồng nghiệp người thân ủng hộ, thường xun động viên khích lệ tác giả hồn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! Footer Page of 128 Header Page of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Các đóng góp luận án 10 Kết cấu luận án 10 Tổng quan nghiên cứu nước 11 Khoảng trống nghiên cứu 22 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 24 1.1 Tổng quan hệ thống thơng tin kế tốn 24 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn 24 1.1.2 Vai trò hệ thống thơng tin kế tốn 30 1.1.3 Quy trình hoạt động hệ thống thơng tin kế tốn 31 1.1.4 Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin kế toán 35 1.2 Đặc trưng hệ thống thơng tin kế tốn ngành xây dựng 36 1.2.1 Đặc điểm ngành xây dựng Việt Nam 36 1.2.2 Đặc điểm kế toán ngành xây dựng 37 1.2.3 Đặc điểm hệ thống thơng tin kế tốn ngành xây dựng 41 1.3 Những mức độ tin học hóa hệ thống thơng tin kế tốn 45 1.3.1 Hệ thống kế tốn thủ cơng 45 1.3.2 Hệ thống kế tốn bán thủ cơng 46 1.3.3 Hệ thống thơng tin kế tốn tin học hóa phần 47 1.3.4 Hệ thống thông tin kế tốn tin học hóa đồng 48 1.3.5 Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp 49 1.4 Mơ hình kiến trúc cơng nghệ xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Footer Page of 128 Header Page of 128 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TIN HỌC HĨA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM 62 2.1 Mô tả mẫu 62 2.2 Phân tích thực trạng tin học hóa hệ thống thơng tin kế toán doanh nghiệp xây dựng 64 2.2.1 Thực trạng phần cứng hệ thống mạng 64 2.2.2 Thực trạng phần mềm kế toán 67 2.2.3 Thực trạng liệu kế toán 78 2.2.4 Thực trạng quy trình nghiệp vụ chế độ kế toán 80 2.2.5 Thực trạng người sử dụng 81 2.2.6 Phân tích cần thiết việc ứng dụng hệ thống thông tin kế toán 82 2.3 Đánh giá thực trạng tin học hóa hệ thống thơng tin kế tốn 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TIN HỌC HÓA ĐỒNG BỘ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT 94 3.1 Cơ sở đề xuất mơ hình hệ thống thơng tin kế tốn tin học hóa đồng 94 3.2 Mơ hình chức hệ thống thơng tin kế tốn 95 3.3 Mơ hình cơng nghệ hệ thống thơng tin kế tốn 99 3.4 Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin kế tốn tin học hóa đồng 105 3.5 Đặc tả quy trình nghiệp vụ hệ thống thơng tin kế tốn tin học hóa đồng 112 3.5.1 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 112 3.4.2 Kế tốn chi phí sản xuất 114 3.4.3 Kế toán lương 116 3.4.4 Kế toán tài sản cố định 117 3.4.5 Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng bàn giao cơng trình 120 3.4.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 121 3.4.7 Báo cáo tài 122 3.4.8 Báo cáo quản trị 123 3.4.9 Báo cáo Thuế 126 3.5 Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin kế tốn tin học hóa đồng 127 3.5.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 128 3.5.2 Sơ đồ lớp 129 3.5.3 Sơ đồ thành phần 130 3.6 Triển khai thử nghiệm công ty xây dựng Đất Việt 131 Footer Page of 128 Header Page of 128 3.6.1 Phân tích thực trạng ứng dụng hệ thống thơng tin kế tốn 131 3.6.2 Triển khai thử nghiệm hệ thống 133 3.6.3 Đánh giá kết triển khai thử nghiệm hệ thống 146 3.7 Khuyến nghị doanh nghiệp triển khai hệ thống 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 149 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 161 Footer Page of 128 Header Page of 128 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AIS AISC API BCQT BCTC BPM BPMN CCDC CNTT CSDL EAI ERP ESB GTGT HMCT HTTT KTQT NCC NNLT NVL PTTK REST APIs SOA SOAP STT TNHH TSCĐ UC VCCI WS WSDL XML Footer Page of 128 Tiếng Anh Tiếng Việt Accounting Information System Accounting Information System in Construction company Application Programming Interface Hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp xây dựng Giao diện lập trình ứng dụng Báo cáo quản trị Báo cáo tài Business Process Management Quản lý quy trình nghiệp vụ Business Process Modeling Notation Ngơn ngữ mơ hình hóa nghiệp vụ Công cụ dụng cụ Công nghệ thông tin Cơ sở liệu Enterprise Application Integration Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp Enterprise Resource Planning Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Enterprise Service Bus Trục tích hợp doanh nghiệp Giá trị gia tăng Hạng mục cơng trình Hệ thống thơng tin Kế tốn quản trị Nhà cung cấp Ngơn ngữ lập trình Ngun vật liệu Phân tích thiết kế Represent State Transfer Giao diện lập trình ứng dụng Applicatoin Program Interface chuyển đổi trạng thái đại diện Service Oriented Architecture Kiến trúc hướng dịch vụ Simple Object Access Protocol Giao thức truy cập đối tượng đơn giản Số thứ tự Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Use case Ca sử dụng Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Web Services Công nghệ dịch vụ Web Web Service Definition Language Ngôn ngữ định nghĩa dịch vụ web eXtensible Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng Header Page of 128 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhóm ngành xây dựng 37 Nguồn: tác giả tổng hợp 37 Bảng 1.2 Bảng đánh giá mức độ tin học hóa hệ thống thơng tin kế tốn 51 Bảng 2.1 Thông tin doanh nghiệp tham gia khảo sát 63 Bảng 2.2 Tỷ lệ dùng phần mềm theo loại hình doanh nghiệp 68 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật phần mềm kế toán 70 Bảng 2.4 Danh sách doanh nghiệp tiêu biểu sử dụng phần mềm kế toán 71 Bảng 2.5 Khả đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ kế toán 73 Bảng 2.6 Ưu điểm hạn chế phần mềm kế toán 75 Bảng 2.7 Thủ tục đảm bảo tính tồn vẹn liệu 78 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp trách nhiệm người sử dụng 82 Bảng 2.9 Đánh giá cần thiết phân hệ chức 84 Bảng 2.10 Chức cần thiết Quản lý kế toán xây dựng 85 Bảng 2.11 Lợi ích triển khai hệ thống thơng tin kế tốn 87 Bảng 3.1 Danh sách trang thiết bị triển khai hệ thống 134 Bảng 3.2 Bảng đánh giá kết triển khai hệ thống 146 Bảng 3.3 Đánh giá hiệu triển khai hệ thống 148 Footer Page of 128 Header Page 10 of 128 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Quy trình thực nghiên cứu Hình 1.1 Mơ hình tổng qt hệ thống thơng tin kế tốn 27 Hình 1.2 Quy trình hoạt động hệ thống thơng tin kế tốn 32 Hình 1.3 Mơ hình tổ chức máy kế toán doanh nghiệp xây dựng 38 Hình 1.4 Hoạt động nghiệp vụ tốn kế toán doanh nghiệp xây dựng 41 Hình 1.5 Quy trình xử lý liệu hệ thống kế tốn thủ cơng 45 Hình 1.6 Quy trình xử lý liệu hệ thống kế tốn bán thủ cơng 46 Hình 1.7 Quy trình xử lý liệu HTTT kế tốn tin học hóa phần 48 Hình 1.8 Quy trình xử lý liệu HTTT kế tốn tin học hóa đồng 49 Hình 1.9 Quy trình xử lý liệu hệ thống ERP 50 Hình 1.10 Mơ hình cơng nghệ hệ thống thơng tin tích hợp 59 Hình 3.1 Mơ hình chức hệ thống thơng tin kế tốn 96 Hình 3.2 Các phân hệ chức hệ thống thơng tin kế tốn 98 Hình 3.3 Mơ hình cơng nghệ hệ thống thơng tin kế tốn 100 Hình 3.4 Quy trình xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn 103 Hình 3.5 Phần cứng hệ thống mạng 107 Hình 3.6 Cơ sở liệu kế toán doanh nghiệp xây dựng 109 Hình 3.7 Quy trình nghiệp vụ kế tốn ngành xây dựng 111 Hình 3.8 Kế tốn nhập ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ 113 Hình 3.9 Kế tốn xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 114 Hình 3.10 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 116 Hình 3.11 Kế tốn tiền lương 117 Hình 3.12 Kế toán tăng tài sản cố định 118 Hình 3.13 Kế toán giảm tài sản cố định 119 Hình 3.14 Kế tốn đánh giá khấu hao kiểm tài sản cố định 120 Hình 3.15 Kế tốn doanh thu hợp đồng xây dựng 121 Hình 3.16 Kế tốn xác định kết kinh doanh 122 Hình 3.17 Quy trình nghiệp vụ lập báo cáo tài 123 Hình 3.18 Quy trình nghiệp vụ lập báo cáo quản trị 126 Hình 3.19 Quy trình nghiệp vụ lập báo cáo thuế 127 Hình 3.20 Sơ đồ Use Case tổng quát 128 Hình 3.21 Sơ đồ lớp 129 Hình 3.22 Sơ đồ thành phần 130 Hình 3.23 Sơ đồ phần cứng hệ thống mạng máy tính cơng ty 134 Hình 3.24 Sơ đồ triển khai hệ thống 136 Footer Page 10 of 128 72 Header Page 244 of 128 sd QL bang tong hop cac hop dong kinh te alt QL bang tong hop cac hop dong kinh te Nhan vi en ke toan Form bao cao quan Form bao cao phan tri tich chi tieu tai chinh cl ick vao bao cao quan tri () Form bang tong DK bang tong hop So theo doi chi tiet Hop dong hop cac hop dong cac hop dong kinh doi tuong theo hop kinh te te dong kinh te hi en thi form bao cao quan tri () cl i ck bao cao phan ti ch chi tieu tai chi nh() hi en thi form bao cao phan ti ch chi ti eu tai chi nh() cl i ck bang tong hop cac hop dong ki nh te() hi en thi form bang tong hop cac hop dong ki nh te() nhap du l i eu() yeu cau nhap() ki em tra thong ti n nhap() l ay du l i eu() l ay du l ieu() l uu tru vao CSDL() thong bao cong() cap nhat () hi en thi xem bang tong hop cac hop dong ki nh te() bang tong hop cac hop dong ki nh te() yeu cau xem () truy cap vao CSDL() du li eu can xem () du l ieu can xem() hi en thi i n cong() i n bang tong hop cac hop dong ki nh te() yeu cau i n() yeu cau cong() hi en thi in cong() ti m ki em du l i eu() yeu cau tim kiem() l ay du li eu() du l i eu can tim kiem() ti m ki em cong() hi en thi ket qua tim kiem() sua du l i eu() nhap du l ieu sua() ki em tra thong ti n sua() sua du li eu() sua du li eu() l uu tru vao CSDL() thong bao l uu cong() thong bao sua cong() hien thi bang tong hop cac hop dong ki nh te() xoa du l i eu() yeu cau xoa() xac nhan xoa du l i eu() xac nhan xoa du l i eu() chon xoa du l ieu() xoa du l i eu() gui thong tin xoa() thong bao xoa cong() thong bao xoa cong() hi en thi Footer Page 244 of 128 bang tong hop cac hop dong ki nh te() Bang tong hop cac hop dong kinh te 73 Header Page 245 of 128 PHỤ LỤC 14 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO THUẾ Biểu đồ Use Case 1.1 Mô tả tổng quan Tên Use Case Mô tả tổng quan Quản lý báo cáo thuế Báo cáo thuế bao gồm tổng hợp BCTC tổng hợp tờ khai thuế theo tháng/quý (tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng/quý) Cuối năm, doanh nghiệp cần nộp cho quan Thuế loại báo cáo sau: thuế GTGT, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài Tác nhân Các mối quan hệ Tiền điều kiện Hậu điều kiện Footer Page 245 of 128 Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng Extend: -Lập bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài mở rộng chức quản lý báo cáo tài - Lập báo cáo toán thuế TNDN, lập báo cáo thuế TNCN, lập báo cáo thuế GTGT tổng hợp theo năm, quản lý báo cáo theo tháng, quý mở rộng chức quản lý tờ khai thuế Includes: -Quản lý tờ khai thuế: sử dụng chức quản lý báo cáo tài - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, lập khai thuế GTGT sử dụng chức lập bảng khai hóa đơn chứng từ dịch vụ mua vào - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, lập khai thuế GTGT sử dụng chức lập bảng khai hóa đơn chứng từ dịch vụ bán - Lập bảng cân đối kế toán, lập báo cáo kết kinh doanh sử dụng chức lập bảng cân đối tài khoản Kế toán tổng hợp phải đăng nhập vào hệ thống Kế toán tổng hợp phải cấp quyền sử dụng chức quản lý báo cáo thuế Hệ thống hình trở lại sau sử dụng Header Page 246 of 128 74 1.2 Dòng kiện Bước TH Mô tả chi tiết 13 Người dùng chọn chức quản lý báo cáo thuế 14 Hệ thống hiển thị hình cho lựa chọn: quản lý báo cáo tài quản lý tờ khai thuế 15 Người dùng phân quyền cho chức chọn chức đó.( Ví dụ: chọn tờ khai thuế, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai thuế như: lập báo cáo thuế TNDN, lập báo cáo thuế TNCN, lập tờ khai thuế GTGT tổng hợp theo năm, quản lý báo cáo theo tháng, quý 16 Người dùng chọn chức (Ví dụ: chọn chức lập báo cáo thuế TNDN) 17 Hệ thống tự động lấy liệu từ hệ thống hiển thị lên form báo cáo (ví dụ báo thuế thu nhập doanh nghiệp) 18 Người dùng chọn chức xuất file excel, pdf hay in báo cáo 19 Hệ thống thực chức người dùng yêu cầu 20 Người dùng tiếp tục làm việc thoát khỏi hệ thống Footer Page 246 of 128 75 Header Page 247 of 128 Biểu đồ lớp class BaoCaoThue BAOCAOLUUCHUYENTIENTE BAOCAO_TINHHINHSDHD - KEKHAI_HD_CT_DVMUAVAO BANGCANDOIKETOAN chiteu: char donvitinh: char giamdoc: char ketoantruong: char maso: int nam: int ngaylap: date nguoilap: char sonamnay: double sonamtruoc: double thuyetminh: char - - diachi: char - dienthoai: int - donvitien: char - email: char - fax: int - kitinhthue: date - maso: int - masothue: int - nguoinop: double + tongGTHDchuathue(): double - sotien: double + luuchuyentien_HDDT(): double + Tongso(): int + tongthueGTGT(): double + TongsoSDxoamathuy(): int + TongThueTNphainop(): double + luuchuyentien_HDKD(): double + luuchuyentien_HDTC(): double + TongTNchiuthue(): double * * 1 * BAOCAO_THUEGTGT * - Kyhieudoadon: int Kyhieumauhoadon: int Soluongdasudung: int Soluongmat: int Soluongxoabo: int Somua/phtrongky: int Sotondauky: int Tongso: int TongsoSDxoamathuy: int BCQUYETTOANTHUE_TNDN - Chitieu: char GiatriHHDV: double Kykekhai: char Loaitokhai: nvarchar Masothue: char Tendailythue: nvarchar TenNNT: nvarchar ThueGTGT: int Tongsotien: money - DTchuacotggt: int Ghichu: nvarchar MSTnguoimua: int NgaythanglapHD: date Sohoadon: int STT: int TenNMua: nvarchar ThueGTGT: int + + QUANLYBAOCAOTHUE + + bangcandoiketoan + + baocao_quyettoanthueTNDN THUYETMINHBCTC + bangcandoitaikhoan + + baocao_thueGTGT + baocaoketquahoatdongkinhdoanh - chitieu: char + 11 1 * + baocao_thueTNCN 1 * - giamdoc: char + baocaoluuchuyentiente + + baocao_tinhhinhSDHD + thuyetminhbaocaotaichinh - ketoantruong: char + + kekhai_HD_CT_DVbanra - nam: int + 1 + kekhai_HD_CT_DVmuavao + thueGTGT_chuaKThet_TKi(): double - ngaylap: date + * + thueGTGT_conKT_chuyenKS(): double - nguoilap: char + + thueGTGT_PS_trongki(): double - sonamnay: double + BANGCANDOITAIKHOAN 1 - sonamtruoc: double + - MaTK: int KEKHAI_HD_CT_DVBANRA * - Nam: int * * Soduco_cuoinam: float - Ghichu: nvarchar - Soduco_daunam: float - Giatrimuavao: int BAOCAO_THUETNCN BAOCAOKETQUAHDKD - Soduno_cuoinam: float - MasothueNB: int Hoten: int Soduno_daunam: float chitieu: char - NgaythanglapHD: date - LoaiHDLD: char - SoPSco_trongnam: float - diachi: char - Sohoadon: int - STT: int - SoPSno_trongnam: float - donvitinh: char - SothueGTGTduDKKT: int - ThueTNCNdaKT: int - TenTK: char - giamdoc: char - STT: int - Thunhapchiuthue: int - Tennguoiban: nvarchar + tongduco_CN_theoTK(): float - ketoantruong: char - Thunhaptinhthue: int - maso: int - TongsothueGTGTdauvao: int + tongduco_cuoinam(): float - TNCT thuocDKKTT: int - ngaybatdau: date + tongduco_daunam(): float + DTchuathue_HHDV_chiuthue0(): double - Tongthunhap: int - ngaykethuc: date + tongduno_CN_theoTK(): float + DTchuathue_HHDV_chiuthue10(): double - nguoilap: char + TongsoCNkhautruthue(): int + tongduno_cuoinam(): float + DTchuathue_HHDV_chiuthue5(): double - sonamnay: double + TongsothueTNCNdakhautru(): double + tongduno_daunam(): float + DTchuathue_HHDV_khongchiuthue(): double - sonamtruoc: double + TongTNCTphaitraCNphaiKT(): double + tongpsco_trongnam(): float - tencongty: char + TongTNCTtrachoCN(): double + tongpsno_trongnam(): float - thuyetminh: char 1 QUANLYBAOCAOTAICHINH + + + + + Footer Page 247 of 128 doanhthuthuanBH(): double LNthuan_HDKD(): double loinhuangopveNH(): double tongLN_sauthue(): double tongLN_truocthu(): double * chitieu: char diachi: char dienthoai: int donvitiente: char email: char fax: int giamdoc: char ketoantruong: char ma: int masothue: int nam: int nguoilap: char nguoinopthue: char sonamnay: double sonamtruoc: double thuyetminh: char cackhoanphaithunganhan(): double daututaichinh_nganhan(): double tongBDSdautu(): double tongcackhoanDTTC_daihan(): double tonghangtonkho(): double tongnguonvon(): double tongnodaihan(): double tongnonganhan(): double tongnophaitra(): double tongtaisandaihan(): double tongtaisannganhan(): double tongTSCD(): double tongvonchusohuu(): double 76 Header Page 248 of 128 Biểu đồ sd Bao cao thue GTGT Nhan vien ke toan Form baocaothue Form bao cao theo thang, quy Form quan ly to khai thue Form lap bao cao thue GTGT tong hop nam DK lap quyet toan thue thu nhap ca nhan Bao cao GTGT tong hop nam Cl ick form bao cao theo thang, quy() Hien thi form () Cli ck form quan ly to khai thue() Hien thi form () Cli ck form l ap bao cao GTGT tong hop nam () Hien thi form () yeu cau nhap du l ieu () Nhap du li eu () Ki em tra() l uu du l i eu() T hong bao cong () Thong bao cong () Cap nhat hi en thi thue GT GT them cong () Yeu cau xem bao cao GT GT tong hop nam() yeu cau xem thong ti n bao cao thue GT GT() Ki em tra yeu cau () Lay thong ti n bao cao () Tra thong ti n yeu cau () Hi en thi bao cao thue GTGT tong hop nam () Tra thong ti n bao cao () yeu cau i n ban bao cao thue GTGT tong hop nam () yeu cau i n () xu l y() In cong () Hi en thi thong bao i n cong () Yeu cau sua() xu ly () Yeu sua thong ti n bao cao thue GTGT() Sua doi () Cap nhat thong ti n sua doi () Hien thi sua doi thong ti n cong() Cap nhap thong tin sua doi () yeu cau xoa () yeu cau xoa thong ti n () xul y() Cap nhat thong ti n () Thong tin cap nhat() Hi en thi xoa cong() Cap nhat thong ti n sua doi () sd Tuan tu Lap ke khai thue GTGT Nhap vien ke toan Form bao cao thue Form bao cao theo thang quy Form quan ly to khai thue Form quan ly Lap ke khai thue GTGT DK Lap ke khai thue GTGT To khai hoa don chung tu dich v u dau v ao To khai hoa don chung tu dich v u ban To khai thue GTGT Cl ick form bao cao theo thang quy() Hi en thi form () Click form quan ly to thai thue() Hien thi form () Cli ck form Lap ke khai thue GT GT () Hi en thi form () Nhap them moi Lap ke khai thue GT GT () Yeu cau them moi () Lay du l ieu() T du l ieu() Lay du li eu() T du li eu () Xu l y() T hem m oi cong () T hem moi cong() Hien thi them m oi cong() Cap nhat thong ti n () Cl ick xem Lap ke khai thue GT GT () Yeu cau xem thong tin () Lay thong tin cong() Hi en thi thong ti n ti m kiem() T thong tin xem () T thong tin tim kiem () Yeu cau i n Lap ke khai thue GT GT () Yeu cau i n () Xu ly() In cong() Hi en thi i n cong() Yeu cau sua Lap ke khai thue GT GT () Yeu cau sua () Xu l y() Sua thong tin () Hien thi sua cong () Cap nhat cong() Cap nhat thong tin () Xoa Lap ke khai thue GT GT () Yeu cau xoa () Xu l y () Xoa thong tin () Cap nhat cong() Hien thi thong bao xoa cong() Footer Page 248 of 128 Cap nhat thong ti n () 77 Header Page 249 of 128 sd Bao cao thue thu nhap ca nhan Nhap vi en ke toan Form bao cao thue Form bao cao theo thang quy Form quan ly to khai thue Form lap bao cao thue thu nhap ca nhan DK thue thu nhap ca nhan To khai thue GTGT Cli ck form bao cao theo thang quy() Hi en thi form () Cli ck form to khai thue () Hi en thi form () Cli ck form Bao cao thue thu nhap ca nhan() Hien thi form () Nhap du lieu bao cao thue thu nhap ca nhan() Yeu cau them du li eu () Ki em tra va xu ly() Cap nhat thong ti n () T hong tin cap nhat() T hong ti n cap nhat cong() Hi en thi thong bao them moi cong () Yeu cau xem bao cao thue thu nhap ca nhan () Ti ep nhan thong tin yeu cau () Ki em tra xu ly() lay thong ti n () Hi en thi thong tin bao cao thue thu nhap ca nhan () Yeu cau in thue TNCN() Yeu cau in bao cao () Hien thi thong bao in cong () Tra thong ti n yeu cau() Hien thi thong tin bao cao thue () Xu l y () Xu ly i n cong () Yeu cau sua thong ti n () Nhan yeu cau sua doi thong tin () Sua doi thong ti n () Cap nhat thong ti n sua doi () Hien thi thong bao sua thong tin cong () Cap nhat thong tin () Yeu cau xoa thong ti n () Nhan thong tin xoa() Ki em tra () Xoa thong tin () Hi en thi thong bao xoa cong () Xoa cong () cap nhat() sd Bao cao thue thu nhap doanh nghiep Nhan vi en ke toan Form bao cao thue Form bao cao theo thang, quy Form quan ly to khai thue Form lap bao cao thue cac khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghiep Dieu kien thue thu nhap doanh nghiep Bao cao thue khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghiep Cl ick form bao cao theo thang, quy() Hien thi form () Cli ck form quan ly to khai thue() Hi en thi form () Cl ick form l ap bao cao thue cac khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghi ep() Hien thi form () Nhap thong tin cacs khoan quyen toan thu the nhap doanh nghiep() Yeu cau them du l ieu () Ki em tra() T hem thong ti n () T hem m oi cong () Cap nhat cong() Hi en thi them m oi cong () yeu cau xem thue khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghi ep \() T i ep nhan yeu cau () Ki em tra() T ri ch thong ti n () Hi en thi thong tin xem () T thong ti n xem () T thong ti n () Yeu cau i n thue khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghiep() T iep nhan yeu cau () Xu l y() In cong() Hien thi in cong () Yeu cau sua thue khoan quyet toan thue thu nhap doanh nghi ep () T i ep nhan yeu cau () xu ly () T hay doi thong ti n () Cap nhat cong() Hien thi thay doi cong () Yeu cau xoa thue khoan quyet toan thu nhap doanh nghi ep () Cap nhat thong ti n () T i ep nhan yeu cau() Xu l y () T hay doi thong tin () Cap nhat cong() Hien thi thong bao xoa cong() Footer Page 249 of 128 Cap nhat thong ti n () Header Page 250 of 128 78 PHỤ LỤC 15 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Cơ sở liệu nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Footer Page 250 of 128 Header Page 251 of 128 79 Cơ sở liệu lương Footer Page 251 of 128 Header Page 252 of 128 80 Cơ sở liệu tài sản cố định Footer Page 252 of 128 Header Page 253 of 128 81 Cơ sở liệu công trình xây dựng Footer Page 253 of 128 Header Page 254 of 128 82 Cơ sở liệu bút toán Footer Page 254 of 128 Header Page 255 of 128 83 Cơ sở liệu gíá thành cơng trình Footer Page 255 of 128 Header Page 256 of 128 84 Tài khoản Footer Page 256 of 128 Header Page 257 of 128 85 Cơ sở liệu sổ kế toán Footer Page 257 of 128 Header Page 258 of 128 86 Cơ sở liệu phân quyền người sử dụng Footer Page 258 of 128 ... cần thiết Do đó, đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm Công ty đầu tư Xây dựng Thương mại Đất Việt có ý nghĩa lý luận... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÊ VIỆT HÀ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM - TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ... CHO CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT 94 3.1 Cơ sở đề xuất mơ hình hệ thống thơng tin kế tốn tin học hóa đồng 94 3.2 Mơ hình chức hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt._2, Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt._2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay