Nghiên cứu phát triển Du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình_2

127 2 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tàiNghiên cứu phát triển Du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình khác Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Các thông tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực tích dẫn rõ nguồn gốc Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018 Đ Học viên ại ho Đặng Văn Hóa h in ̣c k ́H tê ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo sau Đại Học - Trường Đại học Kinh tế Huế toàn thể thầy giáo, giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Dũng Thể - người hướng dẫn khoa học, tận tình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn suốt trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hồn thành luận văn Đ Tơi xin chân thành cảm ơn Sở Du lịch, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, ại Hiệp hội Du lịch Quảng Bình, Chi cục Thống kê Đồng Hới, tạo điều kiện giúp đở trình khảo sát, thu thập số liệu phục vụ cho q trình nghiên ho cứu hồn thiện luận văn ̣c k Tôi xin cảm ơn tập thể lớp cao học K17B3 quản lý kinh tế đồng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập h in nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, hạn chế thời gian khả tê nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong ́H q thầy giáo, giáo, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài tiếp tục Một lần xin chân thành cảm ơn./ ́ uê có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018 Học viên Đặng Văn Hóa Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan……………………………………… …………………………… i Lời cảm ơn…………………………………………………………… ………… ii Mục lục…………………………………………………………………………… iii Tóm lược luận văn……………………………………………………………… iv Danh mục chữ viết tắt ký hiệu………………………………………… v Danh mục bảng, biểu……………………………………… ……………… vi Danh mục sơ đồ, đồ thị, hình ảnh………………… ……………………… PHẦN I: MỞ ĐẦU……………………………………… …………………… 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu…………….……… …….……….… Mục tiêu nghiên cứu……………………………….………………………… Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận phát triển du lịch theo hướng bền vững ̣c k ho 4.Phương pháp nghiên cứu 1.1 Những vấn đề lý luận phát triển phát triển du lịch bền vững 1.1.1 Một số khái niệm in 1.1.2 Phát triển du lịch bền vững h 1.1.3 Nội dung phát triển du lịch bền vững…………………… .…… 10 17 tê 1.2 Đánh giá tính bền vững du lịch dựa vào tiêu tổ chức du lịch 24 ́H 24 1.3 Ý nghĩa phát triển du lịch bền vững kinh tế xã hội…………… 26 ́ uê giới UNWTO………………………………………………………………… 1.3.1 Đối với kinh tế……………………………………………………………… 26 1.3.2 Đối với xã hội…………………………………………………….…….… 27 1.3.3 Đối với sinh thái tự nhiên môi trường…………… …………………… 27 1.4 Thực tiển phát triển du lịch số nơi học kinh nghiệm cho phát 28 triển du lịch bền vững Đồng Hới……………………………………………… 28 1.4.1.Phát triển du lịch không bền vững đảo Canary - Tây Ban Nha………… 28 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch tỉnh Vân Nam - Trung Quốc…………… 28 1.4.3 Kinh nghiệm rút cho phát triển du lịch thành phố Đồng Hới…………… 29 Chương II: Thực trạng bền vững phát triển du lịch thành 30 phố Đồng Hới, Quảng Bình…………………………………………………… 30 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Đồng Hới…………………………… 30 Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 2.1.1 Điều kiện tự nhiên…………………………………………………… 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế……………………………………………… ……… 32 2.1.3 Điều kiện xã hội……………………………………………… …….… 33 2.2 Thực trạng phát triển du lịch thành phố Đồng Hới……………… ……… 35 2.2.1 Thực trạng tài nguyên du lịch Đồng Hới…………………………… …… 35 2.2.2 Thực trạng kết cấu sở hạ tầng du lịch Đồng Hới……………… ……… 42 2.2.3.Tình hình phát triển du lịch Đồng Hới thời gian vừa qua….…… 45 2.2.4 Đánh giá tính bền vững phát triển du lịch Đồng Hới 68 2.3 Đánh giá kết quả, hạn chế du lịch Đồng Hới thời gian qua 75 2.3.1 Kết đạt 75 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 76 Đ Chương III:Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững Đồng Hới 79 ại 79 3.1.1 Dự báo biến động môi trường vĩ mô…………………………… 79 3.1.2 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình……………….… … 80 ̣c k ho 3.1 Căn để xác định giải pháp………………………………… …………… 3.1.3 Định hướng phát triển du lịch thành phố Đồng Hới………………… 81 3.1.4 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp phát triển du lịch 81 in bền vững thành phố Đồng Hới……………………………………………… h 3.1.5 Mơ hình phát triển du lịch bền vững cho thành phố Đồng Hới………… tê 3.2 Các giải pháp để phát triển du lịch bền vững thành phố Đồng Hới……… 81 83 87 ́H 87 3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp phát triển du lịch bền vững 98 3.2.3.Giải pháp cộng đồng dân cư địa phương 99 ́ uê 3.2.1 Giải pháp quan nhà nước phát triển du lịch bền vững PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 100 Kết luận 100 Kiến nghị 101 -Danh mục tài liệu tham khảo 102 -Phụ lục 104 -Biên Hội đồng 118 - Nhận xét phản biện 121 -Giải trình chỉnh sửa luận văn 127 -Xác nhận hoàn thiện luận văn Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn 131 -Xác nhận hoàn thiện luận văn giáo viên hướng dẫn 132 Footer Page of 128 iv Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐẶNG VĂN HÓA Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH Đối tượng nghiên cứu:Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu:Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát Đ triển du lịch bền vững; Phân tích thực trạng đánh giá bền vững du lịch ại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian qua; Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Đồng Hới theo hướng bền vững ho Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng cácphương pháp như: Phương ̣c k pháp thu thập số liệu,phương pháp tổng hợp phân tíchgồm,phương pháp so sánh,phương pháp biểu đồ, hình ảnh,thống kê du lịch, phương pháp dự báo in Kết nghiên cứuvà kết luận:Quá trình phát triển du lịch Đồng Hới h thời gian qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận, lượng khách du lịch ngày tê nhiều, sở hạ tầng phục vụ du lịch ưu tiên đầu tư;trình độ lao độngdu ́H lịch dần nâng lên,góp phần giải việc làm,văn hoá truyền thống ́ trì;mơi trường ổn định, đãgóp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội Đồng Hới Tuy nhiên, pháttriển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, trình độ phát triển thấp,sản phẩm du lịch đơn điệu,chưa có điểm vui chơi, giải trí, tham quan loại hình du lịch nghèo, hiệu sử dụng nguồn lực thấp, hoạt động du lịch mang tính thời vụ, tiêu du lịch chưa thực bền vững Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018 Người thực Đặng Văn Hóa Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BQ Bình quân DV Dịch vụ DL Du lịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm khu vực Đ HĐI Chỉ số phát triển người ại KT-XH 10 KD IUCN Hiệp hội bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên ho nhiên quốc tế Kinh tế - Xã hội ̣c k Kinh doanh in Tiếng Anh là: Meeting Incentive Conference Event) MICE loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ h 11 tê chức kiện, du lịch khen thưởng… QCVN Quy chuẩn Việt Nam 13 UBND Ủy ban nhân dân 14 UNWTQ Tổ chức du lịch giới 15 UNHE Liên hiệp quốc quyền người môi trường 16 VA Giá trị tăng thêm 17 WCFD Ủy ban quốc tế môi trường phát triển 18 WTTC Hội đồng du lịch lữ hành quốc tế 19 WTO Tổ chức du lịch giới 20 XD Xây dựng ́ uê Footer Page of 128 vi ́H 12 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng Bảng 1.1 Các tiêu chung cho phát triển du lịch bền vững 24 Bảng 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá tính bền vững điểm du lịch 25 Bảng 2.1 Quy mô tăng trưởng kinh tế Đồng Hới qua thời kỳ 32 Bảng 2.2 Dân số Đồng Hới qua thời kỳ từ 2010 - 2017 34 Bảng 2.3 Lực lượng lao động làm việc ngành kinh tế 35 Bảng 2.4 Ý kiến đánh giá du khách hạ tầng du lịch Đồng Hới 45 45 Bảng 2.6 Cơ sở lưu trú du lịch thành phố Đồng Hới qua hàng năm 46 Bảng 2.7 Ý kiến đánh giá du khách sở lưu trú Đồng Hới 47 Bảng 2.8 Ý kiến du khách nhà hàng quán ăn Đồng Hới 48 Bảng 2.9 Ý kiến du khách điểm tham quan Đồng Hới Bảng 2.10 ̣c k 49 Vốn đầu tư ngành du lịch Đồng Hới thời gian qua 51 Bảng 2.11 Phương tiện vận chuyển khách du lịch 51 Bảng 2.12 Thực trạng khai thác tiềm loại tài nguyên du lịch 53 Bảng 2.13 Lực lượng lao động tham gia hoạt động du lịch Đồng Hới 54 Bảng 2.14 Doanh thu du lịch dịch vụ hỗ trợ thời gian qua 57 Bảng 2.15 Đóng góp ngân sách du lịch dịch vụ hỗ trợ du lịch 59 Bảng 2.16 Thời gian bình quân khách lưu trú Đồng Hới 59 Bảng 2.17 Chi tiêu bình quân ngày khách du lịch nội địa năm2016 59 Bảng 2.18 Kết quan tắc chất lượng nước biển Đồng Hới 65 Bảng 2.19 Tỷ lệ việc làm ngành du lịch tổng số lao động 71 Bảng 2.20 Bảng đánh giá tiêu phát triển du lịch bền vững ĐH 75 Bảng 3.1 Ý kiến du khách, người dân, nhà kinh doanh, nhà quản lý 83 ho Lượng khách du lịch đến Đồng Hới qua thời kỳ ại Đ Bảng 2.5 h in ́H tê ́ uê Footer Page of 128 vii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Số hiệu biểu đồ hình ảnh Tên đồ thị, biểu đồ hình ảnh Trang Hình 1.1 Mơ hình phát triển bền vững ngân hàng giới Biểu đồ2.1 Cơ cấu kinh tế Đồng Hới qua hai thời kỳ 33 Hình 2.2 Bãi tắm Nhật Lệ Bảo Ninh 36 Hình 2.3 Biển Quang Phú 36 Hình 2.4 Di Bàu tró 37 Hình 2.5 Động Thiên Đường Động Sơn Đng 37 Hình 2.6 Si khống Bang Quảng Bình 38 Đ Hình 2.7 ại Hình 2.8 Núi Thần Đinhvà Suối Lồ Ồ tiềm du lịch Quảng Bình Quan Tượng đài Mẹ Suốt 38 40 ho Lễ hội cầu ngư Lễ hội múa chèo cạn Bảo Ninh 40 Hình 2.10 Lễ hội diễu hành đường phố Lễ hội bơi trải 41 Hình 2.11 Resortsunspa Quảng Bình Khách sạn Mường Thanh 39 Hình 2.12 Khách sạn Biển Vàng Gold Coast Hotel Resort & Spa Hình 2.13 Siêu thị Co.op Mart gian hàng lưu niệm Biểu đồ2.2 Tỷ trọng du khách sở lữ hành Đồng Hới phục vụ Biểu đồ 2.3 Khách du lịch chia theo khách quốc tế khách nội địa Biểu đồ 2.4 Tỷ trọng vốn đầu tư cho du lịch tổng vốn đầu tư 55 Biểu đồ 2.5 Doanh thu bình quân sở du lịch, dịch vụ 58 Biểu đồ 2.6 Lượng khách du lịch hàng tháng năm 2010 - 2017 58 Biểu đồ 2.7 Vị trí việc làm tăng thêm du lịch tạo thời gian qua 60 Biểu đồ 2.8 Doanh thu bình quân lao động ngành du lịch 61 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ sử dụng giường BQ ngày theo tháng - 2017 64 Biểu đồ 2.10 Ý kiến du khách quay lại lý khơng quay lại ĐH 68 Hình 3.1 Mơ hình phát triển du lịch bền vững cho Đồng Hới 84 h in ́H tê ́ uê Footer Page of 128 ̣c k Hình 2.9 viii 42 43 50 52 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, có tốc độ phát triển nhanh, chiếm vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhiều quốc gia giới Việt Nam Thành phố Đồng Hới trung tâm trị, kinh tế, văn hóa tỉnh Quảng Bình, nằm chuỗi đô thị ven biển Miền Trung; điểm "nhấn" vừa mang tính "động lực" vừa mang tính "trung tâm" để phát triển du lịch Tỉnh Đây địa bàn giàu tiềm du lịch biển; năm 2015 bãi biển Nhật lệ Đồng Hới tổ chức kỷ lục Việt Nam đánh giá 10 bãi biển đẹp Việt Nam; song du lịch Đ Đồng Hới nhiều vấn đề bất cập; sở vật chất phục vụ du lịch yếu, ại sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu, văn hóa du lịch chậm đổi mới, chất lượng phục vụ khách du lịch chưa cao, môi trường du lịch có xu hướng bị ảnh hưởng ho chất thải từ khu công nghiệp Vũng Áng tỉnh Hà Tỉnh, cảng Hòn Latỉnh Quảng ̣c k Bình…cơng tác phục hồi, bảo vệ tài nguyên du lịch chưa tương xứng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững Đồng Hới; in Vì vậy, nghiên cứu phát triển du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền h vững Đồng Hới cần thiết cấp bách; để vừa phát triển du lịch, vừa tê bảo tồn, gìn giữ phát triển giá trị tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường ́H sinh thái, đảm bảo công xã hội; ́ uê Đó lý tác giả chọn đề tài: "Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình" làm luận văn tốt nghiệp mình; nhằm nghiên cứu kiến thức phát triển bền vững áp dụng cho ngành du lịch thành phố Đồng Hới Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Hệ thống hóa sở lý luận thực tiển nhằm áp dụng vào Đồng Hới với mục tiêu phát triển du lịch có tốc độ ổn định, bảo vệ tài nguyên du lịch môi trường, tăng cường bảo tồn chia lợi ích với cộng đồng, đảm bảo phát triển kinh tế cách bền vững; kết hợp hài hòa tương lai hai góc độ sản xuất tiêu dung du lịch nhằm đạt ba yếu tố kinh tế, xã hội môi trường Footer Page of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển du lịch bền vững; - Phân tích thực trạng đánh giá bền vững du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian qua; - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Đồng Hới theo hướng bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát ại triển du lịch theo hướng bền vững ho - Về không gian: Các nội dung tập trung nghiên cứu thành phố ̣c k Đồng Hới, điểm du lịch tỉnh Quảng Bình có liên quan - Về thời gian: Đánh giá thực trạng từ năm 2010 đến 2017, giải pháp 4.Phương pháp nghiên cứu h in đề xuất cho năm tới tê 4.1.Phương pháp thu thập số liệu: Để có lượng thơng tin đầy đủ tác giả ́H tiến hành tìm kiếm thu thập tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sau so sánh chọn lọc, tập hợp thành liệu có tính hệ thống đáng tin cậy ́ uê a) Số liệu thứ cấp:Được thu thập từ kết điều tra hoạt động du lịch hàng năm số điều tra khác ngành Thống kê từ Chi cục Thống kê Đồng Hới; Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình, Niên giám Thống kê Đồng Hới năm từ 2010 - 2016 số liệu năm 2017; thơng tin số liệu thức Sở Du lịch Quảng Bình; từ trang thơng tin điện tử chuyên ngành, tài liệu sách báo, tạp chí du lịch khác b) Số liệu sơ cấp:Điều tra khảo sát đối tượng với tổng số 415 người cụ thể: Đối với du khách vấn 200 khách nội địa để thăm hài lòng du khách; người dân vấn 100 người để thăm sinh kế liên quan không liên quan đến du lịch;đối với doanh nghiệp hoạt động du lịch điều tra 100 chủ Footer Page 10 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 113 of 128 PHỤ LỤC Phụ lục 01: So sánh du lịch bền vững du lịch không bền vững Du lịch không bền vững Du lịch bền vững Về khái niệm -Phát triển ổn định -Phát triển nhanh ại Đ -Phát triển khơng kiểm sốt -Phát triển có kiểm sốt -Quy mơ khơng phù hợp (q tải) -Quy mô phù hợp -Mục tiêu ngắn hạn -Mục tiêu dài hạn -Phương phát triếp cận theo số lượng -Phương pháp tiếp cận theo chất lượng -Tìm kiếm tối đa -Tìm kiếm cân Về chiến lược phát triển: -Không lập kế hoạch, triển khai tùy tiện -Quy hoạch trước, triển khai sau -Kế hoạch theo dự án -Kế hoạch theo quan điểm -Phương pháp tiếp cận theo lĩnh vực -Phương pháp tiếp cận theo luận -Tập trung vào trọng điểm -Quan tâm tới vùng -Áp lực lợi ích tập trung -Phân tán áp lực lợi ích -Thời vụ mùa cao điểm -Quanh năm cân -Các nhà thầu bên -Các nhà thầu địa phương -Nhân cơng bên ngồi -Nhân công địa phương -Kiến trúc theo thị hiếu khách DL -Kiến trúc địa -Xúc tiến marketing tràn lan, -Marketing, tập trung theo đối tượng, Về nguồn lực: -SD tài ng nước, lượng lãng phí -SD vừa phải tài ng nước, lượng -Không tái sinh -Tăng cường tái sinh -Khơng ý tới lãng phí sản xuất -Giảm thiểu lãng phí -Thực phẩm nhập -Thực phẩm sản xuất địa phương -Tiền bất hợp pháp, kg khai báo rõ ràng -Tiền hợp pháp -Nguồn nhân lực chất lượng -Nguồn nhân lực có chất lượng Về khách du lịch: -Số lượng nhiều vào thời điểm -Số lượng vừa phải quanh năm -Khơng có nhận thức cụ thể -Có thơng tin cần thiết lúc -Bị động bị thuyết phục, bảo thủ -Chủ động có nhu cầu -Khơng ý tứ kỹ lưỡng -Thơng cảm lịch thiệp -Tìm kiếm dịch vụ tình dục -Khơng tham gia vào dịch vụ tình dục - Khơng trở lại tham quan -Trở lại tham quan h in ̣c k ho ́H tê ́ Nguồn: Tạp chí văn hóa du lịch vững 105 Footer Page 113 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 114 of 128 Phụ lục02: Tài nguyên du lịch tự nhiên Đồng Hới TT Địa Tên tài nguyên Loại hình Phường Hải Thành Bãi biển Nhật Lệ Tự nhiên Xã Quang Phú Bãi biển Quang Phú Tự nhiên Xã Bảo Ninh Bãi biển Bảo Ninh Tự nhiên Xã Bảo Ninh phường Khu di tích danh thắng Di tích lịch sử - văn Nhật Lệ-Bảo Ninh hoá - tự nhiên Phường Hải Thành Di Bàu Tró Di tích khảo cổ Xã Thuận Đức Hồ Phú Vinh Tự nhiên Thành phố Đồng Hới Sông Nhật Lệ Tự nhiên Thành phố Đồng Hới Sông Lũy Tự nhiên Thành phố Đồng Hới Sông Cầu Rào Tự nhiên 10 Xã Thuận Đức Suối Lồ Ô Tự nhiên 11 Xã Thuận Đức Khe Đá Tự nhiên ại Đ Hải Thành ̣c k ho Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình h in ́H tê ́ uê 106 Footer Page 114 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 115 of 128 Phụ lục 03 Tài nguyên du lịch nhân văn Đồng Hới TT Địa Tên tài nguyên Loại hình Xã Bảo Ninh Cửa biển Nhật Lệ Di tích lịch sử văn hóa Phường Hải Đình Quảng Bình Quan Di tích lịch sử -kiến trúc Phường Hải Đình Thành Đồng Hới Di tích lịch sử - kiến trúc TP Đồng Hới Lũy Đào Duy Từ (Lũy Thầy) Di tích lịch sử - thành lũy Phường Hải Thành Khu lưu niệm Hồ Chủ Tịch Di tích lịch sử - lưu niệm bãi tắm Nhật Lệ danh nhân Xã Đức Ninh Trận địa pháo lão dân quân Di tích lịch sử, cách mạng Xã Bảo Ninh Bến đò tượng đài Mẹ Suốt Di tích lịch sử - kiến trúc Xã Đức Ninh Khu Giao Tế Quảng Bình Di tích lịch sử Xã Quang Phú Trận địa pháo Quang Phú Di tích lịch sử - CM 10 Phường Bắc Nghĩa Sở huy Tỉnh đội QB Di tích lịch sử - CM 11 Phường Đồng Sơn Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình Di tích lịch sử, cách mạng 12 Phường Hải Đình 13 Xã Thuận Đức 14 Phường Đồng Mỹ Tháp chng nhà thờ TamTòa Chứng tích tội ác chiến tr 15 Phường Đồng Mỹ Tháp nước 16 Phường Hải Đình Cây đa Chùa Ơng Chứng tích tội ác chiến tr 17 Xã Đức Ninh Chùa Phổ Minh Di tích lịch sử, cách mạng 18 Phường Hải Đình Ngôi nhà ông Lê Bá Tiệp 19 Phường Hải Thành Tượng đài Trương Pháp Di tích lịch sử, cách mạng 20 Xã Bảo Ninh Lăng cá Ông - Miếu Âm hồn Di tích lịch sử 21 Phường Hải Đình Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bảo tàng lịch sử 22 Xã Nghĩa Ninh Làng chiến đấu vực quành Bảo tàng chiến tranh 23 Xã Bảo Ninh Chế biến nước mắm Làng nghề 24 Xã Quang Phú Chế biến nước mắm Làng nghề 25 TP Đồng Hới Lễ hội Đua thuyền (Bơi trãi) Lễ hội 26 Xã Bảo Ninh Lễ hội Cầu ngư Lễ hội 27 TP Đồng Hới Tuần Văn hoá – Du lịch Lễ hội 28 TP Đồng Hới Hò khoan chèo cạn, múa bơng Văn hóa phi vật thể ại Đ Phường Hải Đình ̣c k ho Di tích lịch sử Chiến khu Thuận Đức Di tích lịch sử, cách mạng h in Nhà lao Đồng Hới Chứng tích tội ác chiến tr ́H tê Di tích lịch sử, cách mạng ́ uê Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình 107 Footer Page 115 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 116 of 128 Phụ lục 04: Di tích, danh thắng cơng nhận, xếp hạng STT Tên di tích Địa điểm Loại hình Di tích Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch định cơng nhận Quảng Bình Quan Phường Hải Đình Di tích lịch sử Thành Đồng Hới Phường Hải Đình Lịch sử kiến trúc Cửa Nhật Lệ Phường Hải Thành Di tích - Danh thắng Bến đò tượng đài Mẹ Suốt Phường Hải Đình Di tích lịch sử Khảo cổ Bàu Tró Phường Hải Thành Di tích khảo cổ Địa điểm lưu niệm Bác Hồ TP Đồng Hới Di tích lịch sử Xã Đức Ninh Di tích lịch sử Đ ại thăm Quảng Bình (6 -1957) Trận địa pháo lão quân Đức ho Ninh Khu Giao tế Quảng Bình Xã Đức Ninh Di tích lịch sử Luỹ Đào Duy Từ TP Đồng Hới Di tích lịch sử in ̣c k Phường Hải Đình Chứng tích chiến tranh Tháp nước Phường Đồng Mỹ Chứng tích chiến tranh Cây đa Chùa Ơng Phường Hải Đình Chứng tích chiến tranh Sở huy Quân tỉnh Bắc Nghĩa Nhà lao Đồng Hới Phường Hải Đình Di tích lịch sử Trận địa pháo binh Quang Phú Xã Quang Phú Di tích lịch sử Chiến khu Thuận Đức Xã Thuận Đức Di tích lịch sử Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình Phường Đồng Sơn Di tích lịch sử Xã Bảo Ninh Di tích lịch sử ́H Tháp chng nhà thờ Tam Tồ tê h Di tích UBND tỉnh định xếp hạng ́ uê Di tích lịch sử kháng chiến chống Mỹ Lăng cá Ông - Miếu Âm hồn Miếu Ơng Nghị Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình UBND thành phố Đồng Hới 108 Footer Page 116 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 117 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU Số phiếu KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH Kính thưa Quý khách: Chúng thực khảo sát, ý kiến đánh giá thực trạng dịch vụ du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới”.Chúng mong nhận cộng tác giúp đỡ Quý khách Họ tên người vấn: giới tính: Nam Nữ I THƠNG TIN CHUNG (Đánh X vào ô vuông) Câu Anh/ chị đến du lịch Đồng Hới Quảng Bình theo hình thức nào? Đ Thông qua công ty lữ hành Tự tổ chức ại Câu Anh chị đến Đồng Hới Quảng Bình phương tiện ? Ơ tơ Tàu hỏa Xe máy ho Máy bay Khác Câu Anh/chị đến Đồng Hới Quảng Bình lần lần thứ mấylần thứ (đánh số) Quảng cáo Internet ̣c k Câu Anh/chị biết thông tin điểm du lịch Đồng Hới Quảng Bình qua? Cơng ty lữ hành Người thân Báo đài in Câu5 Anh/chị dự định lại Đồng Hới Quảng Bình ngày? ngày (đánh số) h II ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM THAM QUAN (Đánh dấu X vào ô vuông) Câu Anh/chị đánh điểm tham quan Đồng Hới Quảng tê Bình? (đẹp, hấp dẫn, mát mẻ, sẽ, đáng để tham quan) ́H Hồn tồn hài lòng Hài lòngTạm Hồn tồn khơng hài lòng ́ Câu Anh/chị đánh sản phẩm du lịch điểm tham quan? (Có nhiều loại hình dịch vụ, chất lượng dịch vụ tốt, hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, an ninh đảm bảo ) Hồn tồn hài lòng Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng Câu Anh/chị đánh nhân viên phục vụ điểm tham quan, lưu trú ăn uống Đồng Hới ?(Tính chuyên nghiệp, kỷ giao tiếp tốt, hình thức đẹp, thái độ phục vụ tận tình, để lại mến mộ du khách ) Hoàn tồn hài lòng Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng Câu Nếu có điền kiện anh/ chị có ý định trở lại tham quan, nghĩ dưỡng Đồng Hới thời gian tới khơng ? Có Nếu trả lời có chuyển sang mục IIKhơng Nếu trả lời khơng hỏi câu 10 109 Footer Page 117 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 118 of 128 Câu 10 Lý tác động lớn khiến anh/ chị khơng có ý định trở lại ? (Chỉ chọn ô) Bị gan lận, chặt chém mua HH dịch vụ Bị làm phiền người ăn xin, bán hàng rong Thói quen xả rác bừa bải người dân địa phương Độ an toàn tham gia giao thông Nhân viên phục vụ thái độ phục vụ Các sản phẩm dịch vụ du lịch chưa phong phú Các điểm đến, bải biển vệ sinh An ninh điểm đến lộn xộn không an toàn III ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ Đ Câu 11 Anh/chị đánh chất lượng khách sạn/nhà nghỉ? (sang trọng, ại sẽ, rộng rãi, vị trí đẹp, dịch vụ đầy đủ…) Hồn tồn hài lòng Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng ho Câu 12 Anh/chị đánh kỹ phục vụ nhân viên? Hoàn toàn hài lòng Hài lòngTạm Hồn tồn khơng hài lòng ̣c k Câu 13 Anh/chị đánh thái độ phục vụ nhân viên? Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng in IV ĐÁNH GIÁ VỀ NHÀ HÀNG/QUÁN ĂN h Câu 14 Anh/chị đánh thức ăn nhà hàng/quán ăn?(thức ăn ngon, tê sang trọng, sẽ, rộng rãi…) Hài lòngTạm đượcHồn tồn khơng hài lòng ́H Hồn tồn hài lòng Câu 15 Anh/chị đánh kỹ phục vụ nhân viên? Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng ́ Hồn tồn hài lòng Câu 16 Anh/chị đánh thái độ phục vụ nhân viên? Hồn tồn hài lòng Hài lòngTạm Hồn tồn khơng hài lòng IV ĐÁNH GIÁ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Câu 17.Anh/chị đánh sở hạ tầng kỹ thuật Đồng Hới? ( phương tiện vận chuyển thuận lợi an toàn, hệ thống đường xá rộng rãi, hệ thống điện an toàn đầy đủ, mạng lưới thông tin thuận lợi, bãi giữ xe rộng rãi, nhà vệ sinh thuận lợi ) Hồn tồn hài lòng Hài lòng Tạm Hồn tồn khơng hài lòng Câu 18 Chuyến Anh/chị có bị đau ốn tai nạn Đồng Hới không ? Khơng ốm đau Có ốm đau Tai nạn du lịch 110 Footer Page 118 of 128 Tai nạn giao thông Đại học Kinh tế Huế Header Page 119 of 128 Câu 19.Theo anh/chị để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, vấn đề chủ chốt cần tập trung phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian tới gì:? (Chọn vấn đền theo anh chị cho quan trọng nhất) 1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển khu, điểm du lịch thời gian tới; đồng thời thực sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, khuyến khích phát triển du lịch Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Quan tâm đến đời sống cộng đồng địa phương, góp phần thực cơng Đ xã hội,Khai thác, phát huy giá trị, di sản văn hóa ại Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia người dân địa phương hoạt ho động du lịch Bảo tồn, tôn tạo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp ̣c k lực từ du lịch xử lý môi trường in Người vấn h ́H tê ́ uê 111 Footer Page 119 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 120 of 128 PHIẾU Số phiếu KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC NHÀ QUẢN LÝ Kính thưa đồng chí: Chúng tơi thực khảo sát lấy ý kiến nhà quản lý, phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới ”.Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ đồng chí, nhằm giúp cho chúng tơi có đánh giá đắn thực trạng dịch vụ du lịch Đồng Hới từ nghiên cứu đưa giải pháp hữu hiệu định hướng phát triển ngành du lịch Đồng Hới theo hướng bền vững thời gian tới Đồng chí vui lòng cho hỏi: ại Đ I PHẦN GIỚI THIỆU Họ tên người trả lời phóng vấn: Đơn vị cơng tác Chức vụ công tác Số điện thoại: Ngày vấn II NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Với cương vị mình, Đồng chí cho biết nguồn tài ngun du lịch địa bàn thành phố Đồng Hới khai thác sử dụng nào? Hợp lý Chưa hợp lý Câu 2: Đồng chí cho biết, mức độ sử dụng tài nguyên du lịch địa bàn Đồng Hới nào? Quá tải Bình thường Hạn chế Câu 3:Đồng chí cho biết, Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Đồng Hới có đặt trọng quy hoạch tổng thể KT – XH thành phố không? Đặt quy hoạch tổng thể KT - XH Không liên quan đến quy hoạch tổng thể KT – XH Câu 4: Đồng chí cho biết, việc phát triển du lịch địa bàn thành phố thời gian qua có gắn liền với việc bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch mơi trường hay khơng? Có Khơng h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 112 Footer Page 120 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 121 of 128 ại Đ Câu 5: Việc đầu tư phát triển du lịch địa bàn quyền có mang lại lợi ích người dân địa phương hay khơng ? CóNếu có lợi ích gì? Khơng Câu 6:Chính quyền địa phương có khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động dịch vụ du lịch hay khơng ? Có Nếu số hoạt động dịch vụ người dân địa phương Khơng Câu 7:Trong q trình quy hoạch xây dựng điểm du lịch, sở lưu trú, quyền có cơng khai quy hoạch, lấy ý kiến quần chúng nhân dân hay không ? Có cơng khai lấy ý kiến Khơng cơng khai lấy ý kiến Khơng biết Câu 8: Chính quyền có cơng tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch hay không ? Chú trọng Ít trọng Khơng trọng Không biết in ̣c k ho h Câu 9: Theo đồng chí quyền địa phương làm công tác tiếp thị cho du lịch mức nào? Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 10:Theo đồng chí quyền địa phương coi trọng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch chưa ? Chú trọng Ít trọng Khơng trọng Khơng biết ́H tê ́ uê Câu 11 Độ thương mại hóa hoạt động lễ hội văn hóa tuyền thống Đồng Hới nào? Có thương mại hóaChưa có thương mại hóaĐang hình thành 113 Footer Page 121 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 122 of 128 Câu 12.Theo đồng chí để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, vấn đề chủ chốt cần tập trung phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian tới gì:? (Chọn vấn đề theo anh chị quan trọng nhất) 1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển khu, điểm du lịch thời gian tới; đồng thời thực sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, khuyến khích phát triển du lịch Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ mơi trường kinh doanhtrong ngành du lịch Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Quan tâm đến đời sống cộng đồng địa phương, góp phần thực công Đ xã hội,Khai thác, phát huy giá trị, di sản văn hóa ại Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia người dân địa phương hoạt ho động du lịch Bảo tồn, tôn tạo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp ̣c k lực từ du lịch xử lý môi trường Người vấn h in ́H tê ́ uê 114 Footer Page 122 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 123 of 128 PHIẾU Số phiếu KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ại Đ Kính thưa ANH CHỊ: Chúng thực khảo sát lấy ý kiến nhà quản lý, phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới”.Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ anh/chị, nhằm giúp cho chúng tơi có đánh giá đắn thực trạng dịch vụ du lịch Đồng Hới Họ tên người phóng vấn: Địa nơi thường trú Nơi làm việc Ngày vấn NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Theo Anh/chị hoạt động du lịch địa bàn thành phố Đồng Hới có đem đến lợi ích cho người dân địa phương? Tạo thêm việc làm tăng thu nhập Khơng đem đến lợi ích 3 Làm ổn định tật tự địa phương ̣c k ho h in Câu 2: Theo Anh/chị từ có điểm du lịch vào hoạt động có tạo thêm việc làm cho lao động địa phương khơng ? Có Khơng Khơng biết Câu 3: Theo Anh/chị từ có điểm du lịch vào hoạt động có tạo thêm thu nhập cho gia đình khơng ? Có Khơng Câu 4: Việc đầu tư dịch vụ du lịch địa bàn, sở du lịch có ưu tiên nhận người dân địa phương vào làm hay không, với điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng đầy đủ? Có Khơng Câu 5:Theo anh/chị sở dịch vụ du lịch hồn thành vào hoạt động ý thức bảo vệ môi trường người dân nao? Có ý thức bảo vệ mơi trường Không ý thức bảo vệ môi trường Câu 6:Trong trình quy hoạch xây dựng điểm du lịch, sở lưu trú, quyền có cơng khai quy hoạch, lấy ý kiến quần chúng nhân dân hay khơng ? Có cơng khai lấy ý kiến Không công khai lấy ý kiến ́H tê ́ uê 115 Footer Page 123 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 124 of 128 Khơng biết Câu 7: Có du khách q đông dẫn đến gây sung đột người dân du khách phải báo lên quyền khơng? Có Không Câu 8:Theo anh/chị việc phát triển du lịch Đồng Hới năm qua có phát huy giữ gìn lễ hội truyền thống nét văn hóa địa phương không? 1 Phát huy tốt Có phát huy Khơng phát huy ại Đ Câu 9: Theo anh/chị hoạt động dịch vụ du lịch chổ làm việc gần nhà anh chị môi trường nước, khơng khí, tiến ồn, rác thải nào? 1 Hồn tồn khơng nhiểm Bình thường Ơi nhiểm nhẹ Hồn tồn bị nhiểm Câu 10:Anh/Chị có thoả mãn với việc phát triển hoạt động dịch vụ du lịch địa bàn Đồng Hới thời gian qua khơng? Rất hài lòng Hài lòng Tạm Khơng hài lòng h in ̣c k ho tê ́H Câu 11.Theo anh/ chị để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, vấn đề chủ chốt cần tập trung phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian tới gì:? (Chọn vấn đề theo anh chị quan trọng nhất) 1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển khu, điểm du lịch thời gian tới; đồng thời thực sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, khuyến khích phát triển du lịch Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Quan tâm đến đời sống cộng đồng địa phương, góp phần thực cơng xã hội,Khai thác, phát huy giá trị, di sản văn hóa Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia người dân địa phương hoạt động du lịch Bảo tồn, tôn tạo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp lực từ du lịch xử lý môi trường ́ uê 116 Footer Page 124 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 125 of 128 PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu Ý KIẾN CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH ại Đ Kính thưa ANH/CHỊ: Chúng tơi thực khảo sát lấy ý kiến nhà quản lý, phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Đồng Hới”.Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ anh/chị, nhằm giúp cho chúng tơi có đánh giá đắn thực trạng dịch vụ du lịch thành phố Đồng Hới 1.TÊN DOANH NGHIỆP Họ tên chủ doanh nghiệp người đại diện: Địa Ngành kinh doanh chính: Số điện thoại: Ngày vấn NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Xin anh chị cho biết việc đầu tư xây dựng sở dịch vụ du lịch địa bàn Đồng Hớitheo quy hoạch quan nhà nước khơng, hay doanh nghiệp tự chọn địa điểm xây dựng? Có Khơng Câu 2:Anh chị cho biết, nguồn tài nguyên quan trọng để góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch thành phố Đồng Hới ? Tài nguyên biển: Tài nguyên rừng: Tài nguyên di tích lịch sử, di sản văn hóa, cảnh quan Câu 3: Doanh nghiệp anh/chị KD lĩnh vực thời gian qua có phát triển khơng ? Phát triển Phát triển chậm Khơng phát triển Câu 4: Chính sách phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình thành phố Đồng Hới theo anh/chị nào? Thơng thống Bình thường Hạn chế Kém thơng thống Câu 5: Doanh nghiệp anh chị có xây dựng chiến lược kinh doanh khơng ? Có xây dựng h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 117 Footer Page 125 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 126 of 128 ại Đ Khơng xây dựng Câu 6: Doanh nghiệp có ý định phát triển sản phẩm du lịch thành sản phẩm mũi nhọn công ty khơng? Có Khơng Câu 7:Nước thải, rác thải Doanh nghiệp thải xử lý nào?(Chọn nhiều ô) Đấu nối với hệ thống nước thải sinh hoạt thành phố Có địa điểm tập kết có xe đến chở Xả nước môi trường, đốt, chôn lập chổ Câu 8: Hàng năm Doanh nghiệp có trích khoản lợi nhuận đóng góp cho địa phương việc xây dựng sở hạ tầng, hổ trợ giúp người nghèo khơng ? Có Khơng Câu 9: Việc kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới hướng đến ? Sản phẩm Chất lượng nguồn lao động Chất lượng sản phẩm Câu 10: Doanh nghiệp anh chị có nâng giá vào mùa cao điểm du lịch khơng ? Có Khơng Câu 11.Theo anh/ chị để đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, vấn đề chủ chốt cần tập trung phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian tới gì:? (Chọn vấn đề theo anh chị quan trọng nhất) 1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển khu, điểm du lịch thời gian tới; đồng thời thực sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, khuyến khích phát triển du lịch Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Quan tâm đến đời sống cộng đồng địa phương, góp phần thực cơng xã hội,Khai thác, phát huy giá trị, di sản văn hóa Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia người dân địa phương hoạt động du lịch Bảo tồn, tôn tạo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp lực từ du lịch xử lý môi trường h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 118 Footer Page 126 of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page 127 of 128 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 119 Footer Page 127 of 128 ... lý luận phát triển du lịch theo hướng bền vững; Chương 2: Thực trạng bền vững phát triển du lịch Đồng Hới; Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững Đồng Hới Footer... vệ tài nguyên du lịch chưa tương xứng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững Đồng Hới; in Vì vậy, nghiên cứu phát triển du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền h vững Đồng Hới cần thiết... đến phát triển du lịch bền vững; - Phân tích thực trạng đánh giá bền vững du lịch thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian qua; - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Đồng Hới theo hướng bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển Du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình_2, Nghiên cứu phát triển Du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay