Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2

116 2 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:06

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế HOÀNG QUANG THẮNG H U NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP IN H TẾ Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ K CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ G Đ Ạ IH Ọ C MÃ SỐ: 8340410 TR Ư Ờ N LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Huế, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu có thừa kế kết nghiên cứu tác giả khác trích dẫn rõ ràng minh bạch Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2018 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tác giả i Footer Page of 128 Hoàng Quang Thắng Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn tập thể thầy giáo Trường Đại kinh tế Huế Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Trịnh Văn Sơn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tôi gửi lời cảm ơn tới Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị, Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lộ-tỉnh Quảng Trị, Chi nhánh Kiểm lâm huyện, Chi cục thống kê, Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Cam Lộ, UBND xã U Ế địa bàn huyện Cam Lộ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện H giúp đỡ tơi thời gian thục hồn thành đề tài Xin trân trọng cám ơn! Tác giả IH Ọ C K IN H TẾ Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2018 TR Ư Ờ N G Đ Ạ Hoàng Quang Thắng ii Footer Page of 128 Header Page of 128 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT BCR Hệ số sinh lãi thực tế BPV Giá trị thu nhập CPV Giá trị chi phí DNNN Doanh nghiệp nhà nước FAO Tổ chức nông nghiệp lương thực giới IRR Tỷ lệ thu hồi nội KHKT Khoa học kỹ thuật KT- XH Kinh tế - xã hội KNXTTS Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 10 LNXH Lâm nghiệp xã hội 11 NLKH Nông lâm kết hợp 12 NPV Giá trị lợi nhuận ròng 13 PRA Phương pháp điều tra nơng thơn có tham gia 14 PTNT Phát triển nông thôn 15 QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất 16 SDĐ 17 UBND U H TẾ H IN K C Ọ IH Uỷ ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ Ạ Sử dụng đất iii Footer Page of 128 Ế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : HOÀNG QUANG THẮNG Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài: Cam Lộ huyện Trung du nằm phía Tây bắc tỉnh Quảng Trị, với đặc thù vùng đất trung du, đồi núi nên huyện có nhiều tiềm mạnh đất lâm Ế nghiệp Với nhiều nổ lực cố gắng thời gian qua huyện Cam Lộ triển khai thực H U nhiều biện pháp từ công tác quản lý đến giao khốn sử dụng đất với mục đích sử TẾ dụng đất lâm nghiệp hợp lý có hiệu Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp huyện nhiều tồn tại, hạn chế đặc biệt hiệu sử IN H dụng đất lâm nghiệp thấp Trước thực trạng đó, đánh giá tình hình quản lý sử dụng K đất lâm nghiệp để từ nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp đặt cấp C bách có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Xuất phát từ đó, tác giả chọn nghiên cứu đề Ạ Phương pháp nghiên cứu: IH Ọ tài: "Nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị" Đ Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp sử dụng để thu thập đánh giá N G thực trạng tình hình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Cam Lộ TR Ư Ờ Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp phục vụ cho phân tích định lượng sử dụng thơng qua khảo sát đối tượng có liên quan đến công tác quản lý đất lâm nghiệp hộ gia đình trồng rừng xã Cam Hiếu, Cam Chính Cam Tuyền nội dung có liên quan, làm sở để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ Kết nghiên cứu: Ngoài kết đánh giá từ số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tình hình sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Cam Lộ thời gian qua, đề tài đánh giá mơ hình trồng rừng áp dụng thơng qua tiêu kinh tế, xã hội môi trường Đề tài phân tích số nhân tố tác động đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ tương lai iv Footer Page of 128 Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt iii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv Mục lục v Danh mục biểu bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ, hình ix U Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 H Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu IN H Đối tượng phạm vi nghiên cứu K Phương pháp nghiên cứu C Bố cục luận văn IH Ọ PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ạ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ Đ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP N G 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TR Ư Ờ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò đất lâm nghiệp 1.1.2 Yêu cầu nguyên tắc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 1.1.3 Hệ thống phân loại đất lâm nghiệp .10 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP 16 1.2.1 Khái niệm chất hiệu 16 1.2.2 Hiệu sử dụng đất lâm nghiệp .18 1.3 THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP 24 1.3.1 Kinh nghiệm sử dụng đất lâm nghiệp số địa phương 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Cam Lộ, tỉnh quảng Trị 27 v Footer Page of 128 Header Page of 128 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ .28 2.1 TỔNG QUAN HUỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 28 2.1.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 37 2.1.4 Đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp 39 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ 42 U Ế 2.2.1 Đánh giá trạng phân bổ sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ 42 H 2.2.2 Lịch mùa vụ tình hình sử dụng đất lâm nghiệp theo tuyến lát cắt .51 TẾ 2.2.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất lâm nghiệp nông hộ điều tra 56 IN H 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT K LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ 68 C 2.3.1 Ảnh hưởng tổ chức KT-XH đến hiệu sử dụng đất lâm nghiệp .68 IH Ọ 2.3.2 Ảnh hưởng sách, pháp luật đến hiệu sử dụng đất lâm nghiệp 71 Ạ 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở Đ HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ 75 N G 2.4.1 Những kết đạt 75 TR Ư Ờ 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 76 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 78 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ 79 3.1 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SWOT VÀ NHỮNG THUẬN LỢI KHĨ KHĂN 79 3.1.1 Phân tích Mơ hình SWOT 79 3.1.2 Đánh giá yếu tố thuận lợi khó khăn 80 3.2 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ 82 3.2.1 Định hướng 82 3.2.2 Mục tiêu 85 vi Footer Page of 128 Header Page of 128 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ 86 3.3.1 Giải pháp tổ chức quản lý 87 3.3.2 Giải pháp sách 87 3.3.3 Giải pháp vốn đầu tư 89 3.3.4 Giải pháp khoa học công nghệ .90 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 91 3.3.6 Giải pháp môi trường .92 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 U Ế KẾT LUẬN 94 H KIẾN NGHỊ 96 TẾ 2.1 Đối với nhà nước 96 IN H 2.2 Đối với địa phương 96 K 2.3 Đối với người nông dân 96 C TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 IH Ọ PHỤ LỤC 100 Ạ Quyết định Hội đồng chấm luận văn N G Nhận xét Phản biện Đ Biên Hội đồng chấm luận văn TR Ư Ờ Nhận xét Phản biện Giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn vii Footer Page of 128 Header Page of 128 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Tiêu chuẩn sử dụng đất cho nông nghiệp lâm nghiệp .11 Bảng 1.2: Phân loại sử dụng đất Lâm nghiệp theo trạng thái thực bì tự nhiên 15 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất huyện Cam Lộ, năm 2016 38 Bảng 2.3: Tổng hợp độ che phủ rừng huyện Cam Lộ, năm 2016 43 Bảng 2.4: Diện tích đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ theo loại rừng, năm 2016 44 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp trạng quản lý diện tích rừng đất lâm nghiệp 47 Bảng 2.6: Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý 49 Bảng 2.7: Lịch mùa vụ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị .51 Bảng 2.8 : Lát cắt sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ, Quảng Trị 53 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp kết lựa chọn tập đoàn trồng lâm nghiệp 54 Bảng 2.10: Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Cam Lộ .56 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp số liệu điều tra hộ gia đình 57 Bảng 2.12: Cơ cấu chi phí trồng rừng theo chu kỳ năm hộ gia đình 59 Bảng 2.13: Kết hiệu trồng rừng sản xuất hộ điều tra .61 Bảng 2.14: Tổng hợp hiệu kinh tế số lâm nghiệp tính bình qn Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Bảng 1.1: Đ (trong chu kỳ năm) 63 Khả thu hút lao động mơ hình rừng trồng 64 Bảng 2.16: Kết tổng hợp xã hội mô hình sử dụng đất lâm nghiệp TR Ư Ờ N G Bảng 2.15: huyện Cam Lộ 65 Bảng 2.17: Vai trò tổ chức liên quan đến hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ 68 Bảng 3.1: Bảng phân tích (SWOT) cơng tác Quản lý SDĐ huyện Cam Lộ 79 viii Footer Page of 128 Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 2.1: Cơ cấu kinh tế huyện Cam Lộ .36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu sử dụng đất huyện Cam Lộ năm 2016 .39 Hình 2.1: Sơ đồ vị trí địa lý huyện Cam Lộ 28 Hình 2.2: Bản đồ trạng chủ quản lý rừng năm 2016 46 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ VENN - Vai trò tổ chức quản lý sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ - Quảng Trị 70 Chuỗi thị trường tiêu thụ sản phẩm trồng rừng 73 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.2 ix Footer Page 10 of 128 Header Page 102 of 128 - Hồn chỉnh sách thị trường tiêu thụ nông lâm sản thực chế lưu thông hàng hố thơng thống, giảm bớt thủ tục phiền hà Thực biện pháp mở rộng thị trường xuất liên doanh, liên kết tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất kinh doanh đẩy mạnh xuất nông lâm sản - Phát triển hệ thống thông tin dự báo thị trường, tích cực khai thơng kênh tiêu thụ nước Thực chế độ ưu đãi thuế tín dụng cho cá nhân, đơn vị sản xuất hàng lâm - nông sản xuất - Thành lập dịch vụ tư vấn để cung cấp kiến thức thị trường, vốn Ế đầu tư kỹ thuật giúp người nông dân, doanh nghiệp lựa chọn cho H U loại hình kinh doanh, cấu trồng, vật nuôi TẾ - Phát triển hệ thống sở hạ tầng nông thôn bao gồm: Giao thông vận tải, thị H trấn, thị tứ, chợ nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân bn bán, trao IN đổi hàng hóa hệ thống toán C K - Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn liền với chế biến sản phẩm IH Ọ thị trường tiêu thụ Ạ 3.3.6 Giải pháp môi trường Đ Vấn đề môi trường đời sống loài người tác động người đối N G với môi trường vấn đề có tính thời sự quan tâm nhiều tổ chức TR Ư Ờ quốc tế, quốc gia phát triển Việc phát triển sản xuất cơng nghiệp chế biến với lượng khí thải lớn vào môi trường, khai thác lạm dụng mức nguồn tài nguyên thiên nhiên làm cho khí hậu trái đất ngày sàng nóng lên, tượng thiên tai hạn hán, lũ lụt ngày xảy trầm trọng, đa dạng sinh học ngày bị suy kiệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sống người Vì vậy, sách mơi trường cần quan tâm cách triệt để phải giải số vấn đề sau: - Tăng cường nghiên cứu ảnh hưởng tác động môi trường đến trình phát triển kinh tế xã hội, đưa tiêu chí cụ thể nhiễm môi trường - Tăng cường đầu tư bảo vệ, trì phát triển nguồn tài nguyên rừng hệ thống sinh thái để bảo vệ môi trường sống Footer Page 102 of 128 92 Header Page 103 of 128 - Phải có sách thu thuế tài ngun rừng thông qua hưởng lợi từ môi trường ngành khác công nghiệp chế biến, thuỷ lợi, nông nghiệp, du lịch sinh thái để bù đắp cho nguồn vốn xây dựng rừng hạn hẹp - Xây dựng, ban hành hồn thiện sách bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm nguồn nước, chống ô nhiễm khơng khí - Tăng cường cơng tác tun truyền cộng đồng dân cư, làm thay đổi nhận TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế thức người vấn đề môi trường Footer Page 103 of 128 93 Header Page 104 of 128 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp vấn đề quan trọng có tính chiến lược thúc đẩy phát triển lâm nghiệp xã hội theo hướng bền vững Hiệu sử dụng đất lâm nghiệp tương đương với việc phát triển trồng rừng sản xuất việc đưa lại hiệu đóng góp vào tăng trưởng giá trị sản xuất cho kinh tế, khai thác tiềm nguồn lực đất đai, lao động, giải mâu thuẫn xã hội vấn đề việc làm, U thúc đẩy phát triển sử dụng đất lâm nghiệp tương lai Ế thu nhập, giảm nghèo bền vững, cải thiện môi trường sinh thái góp phần tạo nguồn lực H Huyện Cam Lộ với tổng diện tích đất lâm nghiệp huyện 22.492 ha, chiếm TẾ 60% diện tích tự nhiên huyện, đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng sản IN H xuất 17.000 ha, tiềm năng, lợi to lớn cần phát huy, khai thác có hiệu K Qua tìm hiểu thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp nghiên cứu nhân tố ảnh C hưởng đến hiệu sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Cam Lộ, tác giả đưa IH Ọ số kết luận sau: Ạ - Huyện Cam Lộ có nhiều lợi đất đai, diện tích đất chưa sử dụng Đ huyện chiếm 2,9% tổng diện tích tự nhiên Điều kiện địa hình đất đai, thổ nhưỡng N G thích hợp để phát triển loại loại lâm nghiệp Bạch Đàn, thông TR Ư Ờ nhựa,keo lai, keo tai tượng, keo tràm tác dụng làm nguyên liệu cho ngành chế biến nhằm mục đích để cải tạo đất đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi núi trọc - Qua đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Cam Lộ, tác giả nhận thấy để nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp cần phải trọng đầu tư lao động nhân tốt có tính định ảnh hưởng lớn đến sản xuất lâm nghiệp Nhân tố chi phí trung gian diện tích có vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu Qua điều tra khảo sát thực tế xã Cam Chính, Cam Hiếu Cam Tuyền cho thấy xã Cam Hiếu có đạt hiệu kinh tế cao nhất, mơ hình trồng áp dụng có hiệu kinh tế cao, đặc biệt mơ hình trồng keo lai kết Footer Page 104 of 128 94 Header Page 105 of 128 hợp với xen sắn năm Kết cho thấy mơ hình ngồi đạt hiệu mặt kinh tế đạt hiệu mặt xã hội thể tiêu số công lao động hệ số phân bố công lao động - Tuy nhiên, vấn đề sử dụng đất lâm nghiệp đặc biệt huyện gặp nhiều khó khăn nhiều nguyên nhân khác quan chủ quan Do ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu đặc biệt điều kiện địa hình gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình sản xuất lâm nghiệp vùng Hiện tượng xói mòn đất xảy phổ biến khắp nơi Đất đai ngày cằn cỗi, bạc màu, suất trồng thấp U Ế - Thị trường chưa phát triển, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn H Bên cạnh tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Cam Lộ nói riêng gần với nước TẾ bạn Lào nên sản phẩm gỗ thường bị cạnh tranh nhiều IN H - Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất yếu Trình độ học vấn người dân K vùng thấp, với kỹ thuật lạc hậu tư tưởng trơng chờ ỷ lại C vào Nhà nước tồn nhiều nơng dân Bên cạnh người dân gặp nhiều IH Ọ khó khăn với vốn đầu tư sản xuất đầu tư giống, vật tư, phân bón…Do giá phân Ạ bón tăng nên hộ gia đình nghèo khơng có điều kiện bón phân đầy đủ với Đ tiêu chuẩn kỹ thuật nên hiệu kinh tế giảm rõ rệt Vì vậy, vấn đề N G quan trọng phải tạo chuyển biến nhận thức cho người dân việc chuyển đổi TR Ư Ờ loại lâm nghiệp cho phù hợp với vùng sinh thái, chân đất để đem lại hiệu cao - Qua trình nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp tổ chức quản lý, chế sách, giải pháp vốn đầu tư, khoa học công nghệ, thị trường sản phẩm tiêu thụ … nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Cam Lộ nói riêng địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung Do khả hiểu biết trình độ hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc nhà khoa học đóng góp ý kiến để đề tài tác giả hoàn thiện Footer Page 105 of 128 95 Header Page 106 of 128 KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với nhà nước - Cần quan tâm đầu tư vốn xây dựng nâng cấp hệ thống sở hạ tầng đặc biệt dự án phục vụ phát triển lâm nghiệp - Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phần giải đầu cho nông dân mặt khác tạo công ăn việc làm cho người dân - Có sách trợ giá cho nơng dân giống, phân bón để giảm thiểu chi phí sản xuất cho người dân tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế - Có sách đồng bộ, hợp lý U Ế 2.2 Đối với địa phương H - Mở rộng xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên thôn liên xã tạo điều kiện TẾ thực giới hố nơng nghiệp IN H - Trung tâm giống trồng lâm nghiệp cần nghiên cứu loại giống phù K hợp, có suất cao phù hợp với thị trường C - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nơng dân nhằm ổn định giá lâm sản, thị IH Ọ trường cung ứng vật tư kỹ thuật, giống, phân bón Ạ - Có sách khuyến khích khai hoang cải tạo đất để đưa vào sử dụng có hiệu Đ - Nhanh chóng hồn thiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện cấp xã TR Ư Ờ thời gian dài N G - Hỗ trợ vốn cho người dân, tăng mức tín dụng cho hộ dân vay với lãi suất thấp - Tạo điều kiện nâng cao trình độ cho cán khuyến lâm huyện, xã, cán phòng kinh-hạ tầng tế huyện Thường xuyên tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất hộ làm ăn kinh tế giỏi 2.3 Đối với người nông dân Các hộ dân cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ bỏ thói quen canh tác lâu đời lạc hậu bị động sản xuất Nhiệt tình tham gia thường xuyên lớp tập huấn tỉnh, huyện, học hỏi kinh nghiệm hộ làm ăn giỏi Trong sản xuất cần tuân thủ theo quy trình kỹ thuật sản xuất có ý thức bảo vệ môi trường Footer Page 106 of 128 96 Header Page 107 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp phát triển nông thơn - Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Quảng Trị (2016), Báo cáo tổng hợp diện tích loại rừng độ che phủ rừng theo đơn vị hành cấp huyện năm 2016 Chiến lược tồn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo TTg phê duyệt Văn số: 2685/VPCP-QHQT ngày 21/5/2002 Cục thống kê tỉnh Quảng Trị ( 2016), Niên giám thống kê năm 2016 Nguyễn Quang Đông (2005), Bài Giảng Kinh tế Lượng, NXB Thống kê H cho rừng trồng keo Việt nam TẾ Phạm Xuân Giang (2007), Phương pháp xác định hiệu kinh tế ( Bảo Trung-CMARD2) IN U Ế Dự án CARD - VIE: 302/05, Phát triển bền vững nâng cao hiệu kinh tế H K Giáo trình phân tích sách nơng nghiệp, nơng thơn (2007), NXB Đại học C kinh tế quốc dân Ọ IH Phùng Thị Hồng Hà (2004), Bài giảng Quản trị Doanh nghiệp Nông nghiêp, Trường Đại học Kinh tế Huế Ạ Đ 10 Hồng Hữu Hòa (2001), Phân tích số liệu thống kê N G 11 Hồng Hữu Hòa (2010), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học TR Ư Ờ Lê Trọng Hùng (2008), “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất rừng sản xuất 12 nước ta, thực trạng giải pháp”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn tháng 02/2010 13 Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ 1/7/2014 14 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;Nghị định43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ thi hành Luật Đất đai 15 Phòng thống kê huyện Cam lộ ( 2016) Niên giám thống kê năm 2016 16 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số điều Quyết định 661/QĐ-TTg 17 Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 9/7/2007 Chính phủ số Footer Page 107 of 128 97 Header Page 108 of 128 sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 Quyết định số: 18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 Thủ tướng phủ 18 phê duyệt chiến lược phát triển phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Nam): Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam Ế Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng trị (1994), Đất cam lộ - Thuyết minh đồ thổ nhưỡng Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Trị ( 2010), Báo cáo quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Quảng trị đến năm 2020 H 22 Đỗ Đình Sâm- Ngơ Đình Quế-Vũ Tấn Phương (Viện khoa học lâm nghiệp Việt U 21 nghiệp Việt Nam H 20 Đỗ Đình Sâm, Lê Quang Trung ( 2003), Đánh giá hiệu trồng rừng công TẾ 19 IN Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng trị (2007), Báo cáo kết rà soát quy C K 23 hoạch loại rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010 UBND huyện Cam lộ - Ọ Tỉnh Quảng trị, Báo cáo thống kê đất đai năm 2010 IH 24 Bùi Dũng Thể (2005), Bài giảng Kinh tế tài nguyên môi trường Đ Ạ Thông tư số: 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Bộ Nông nghiệp PTNT G 25 Hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ 26 27 28 TR Ư Ờ N chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thơn UBND huyện Cam lộ - Tỉnh Quảng trị( 2010), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cam lộ đến năm 2015 UBND huyện Cam lộ - Tỉnh Quảng trị (2010), Báo cáo thuyết minh tổng hợp qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Cam lộ đến năm 2015 UBND tỉnh Quảng Trị ( 2010), Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Văn Bộ Kế hoạch Đầu tư số: 5981/BKH-CLPT ngày 20/8/2007 29 thơng báo kết rà sốt, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Trung Bộ Footer Page 108 of 128 98 Header Page 109 of 128 30 UBND huyện Cam Lộ, Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 20172020 định hướng 2025 31 Bùi Minh Vũ ( 2001), Giáo trình kinh tế Lâm nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội Website 32 http://www.nongthon.net/apm 33 http://www.fsiv.org.vn 34 http://www.www.vietnamforestry.org.vn/fomis/Chuong14.pdf 35 http://www.kinhtenongthon.com.vn 36 http://www.thiennhien.net U Ế 37 http://beta.baomoi/Home TẾ H 38 http//www.vneconomy.com.vn 39 http//www.camlo.quangtri.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H 40 http//www.quangtri.gov.vn Footer Page 109 of 128 99 Header Page 110 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH (Ngày tháng năm 2017) Phiếu số: Tỉnh: Quảng Trị Huyện: Cam Lộ Xã:…………………………………………… Thơn:………………………………………… TẾ Trình độ văn hố Cấp 1,2=1 Cấp 3=2 Sơ cấp=3 Trung cấp=4 Đại học= K C Ọ IH (7) (8) N TR Ư Ờ 10 Dân tộc: Kinh=1, kinh dân tộc thiểu số=2, Các dân tộc khác=3 11 Tuổi Từ 20-30 Từ 30-40 Footer Page 110 of 128 Hoạt động chiếm thời gian lao động nhiều Trồng rừng=1 Chăn nuôi=2 khác=3 Ạ (6) G (5) Tuổi H Giới tính Nam=1 Nữ=2 IN Quan hệ với chủ hộ (chủ hộ ghi dòng đầu tiên) Chủ hộ=1 Vợ, chồng=2 Con=3 Bố, mẹ=4 Ông, bà =5 Cháu=6 Quan hệ khác=7 Đ TT H U Ế HỌ TÊN CHỦ HỘ:……………………………………………………… PHẦN 1: HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG Số Nhân Gia đình có người Bao nhiêu người tham gia lao động Số người tham gia trồng rừng Từ 40-50 Từ 50-60 Từ 60-70 Từ 70-80 100 (9) Header Page 111 of 128 PHẦN II THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH I Tình hình thu nhập hộ Bình quân thu nhập hộ/năm:………………………….đồng Năm 2014:………………; Năm 2015………………, năm 2016………………… Các hoạt động tạo thu nhập hộ gia đình 2.1 Trồng trọt……………………… % thu nhập 2.2 Chăn nuôi…………………………% thu nhập 2.3 Sản xuất lâm nghiệp………………% thu nhập 2.4 Dịch vụ…………………………… % thu nhập 2.5 Các hoạt động khác…………………% thu nhập II Tình hình vay vốn hộ Ơng, bà có vay mượn vốn để sản xuất khơng? Có Khơng Thời gian Mục đích vay TẾ H U Lãi suất C K IN H Các ngân hàng thương mại Quỹ tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp Khác Ơng, bà có khoản q hạn khơng? Có Khơng Ế Nếu có, xin vui lòng trả lời câu hỏi sau Nguồn tín dụng Số tiền (đồng) TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………… III Tình hình sử dụng đất hộ Đơn vị tính: m2 Chỉ tiêu Diện tích Được giao Đấu giá Thuê đất Khai hoang 1.Đất vườn Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất khác Tổng diện tích Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ có phù hợp với gia đình ơng, bà khơng? 1.1 Có Vì sao? 1.2 Khơng Vì sao? Gia đình nghĩ thể chủ trương giao đất, giao rừng ổn định lâu dài Đảng Nhà nước 2.1 Tốt 2.2 Còn nhiều bất cập Bất cập do:………………………………………………………………………… Footer Page 111 of 128 101 Header Page 112 of 128 PHẦN IIi : TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH I THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP CỦA HỘ 1.1 Ông, bà bắt đầu trồng rừng từ năm nào? 1.2 Diện tích trồng rừng hộ qua năm Loại Diện tích Năm trồng 2013 2014 2015 2016 C K IN H TẾ H U Ế 1.3 Hình thức trồng - Nhận khốn thơng qua lâm trường + Diện tích……………ha - Hộ đứng xin đất, thuê đất quyền + Diện tích…………….ha - Hộ tự khai hoang để trồng + Diện tích…………….ha - Hình thức khác + Diện tích…………….ha 1.4 Các dịch vụ đầu vào cung ứng phục vụ trồng rừng 1.4.1 Nguồn giống: xin đánh dấu vào lựa chọn anh chị? Ạ IH Ọ Tự ươm Lâm trường, công ty Lâm nghiệp cung ứng Tự mua Mua từ tỉnh khác TR Ư Ờ N G Đ - Ơng (bà) có gặp khó khăn việc mua giống phục vụ sản xuất không? ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 1.4.2 Nguồn phân bón: Xin đánh dấu vào lựa chọn ông(bà) Mua qua cửa hàng vật tư Tự mua thị trường - Ông (bà) có gặp khó khăn việc mua giống phục vụ sản xuất khơng? ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - Ơng, bà có trợ giá phân bón khơng? Có Khơng Footer Page 112 of 128 102 Header Page 113 of 128 1.4 Chi phí đầu vào tính cho đất lâm nghiệp loại trồng Cây trồng Diện tích (ha) Lượng giống Phân bón Thành tiền 1000đ Cây Kg U Ế Năm Dịch vụ khuyến nơng 1=Có 2=Khơng TẾ H Năm K IN H Năm IH Ọ C Năm Năm Năm 8-thu hoạch Footer Page 113 of 128 G TR Ư Ờ N Năm Đ Ạ Năm 103 Thành tiền 1000đ Thuế đất 1000đ Khác 1000đ Header Page 114 of 128 Cây trồng Diện tích (ha) Cơng lao động (số công)/ha Thuốc sâu Thành tiền Kg 1000đ Ế Năm TẾ H U Năm K IN H Năm Ọ C Năm Ạ IH Năm Năm 8-thu hoạch Footer Page 114 of 128 TR Ư Ờ Năm N G Đ Năm 104 Header Page 115 of 128 II THÔNG TIN VỀ SẢN PHẦM THU HOẠCH, THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM QUA CÁC NĂM CỦA HỘ 2.1 Diện tích thu hoạch Năm thu hoạch 2014 2015 2013 TẾ Đơn giá Thành tiền K IN H Số lượng IH Ọ Cây đứng Bán rừng non ĐVT M3 M3 M3 M3 Cây(ha) C Loại sản phẩm Gỗ xẻ Gỗ nguyên liệu H U 2.2.Tổng thu diện tích rừng thu hoạch qua năm 2016 Ế Tổng diện tích (ha) Loại TR Ư Ờ N G Đ Ạ 2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.3.1 Hình thức bán - Bán trực tiếp cho người sử dụng:………………… % - Bán trực tiếp cho nhà máy………………………… % - Bán cho lâm trường………………………………….% - Bán qua người thu gom:…………………………… % 2.3.2 Phương thức bán sản phẩm sau thuận lợi đưa lại hiệu cao cho hộ gia đình - Bán đứng lơ - Bán sản phẩm sau khai thác - Hình thức khác III TÌNH HÌNH TIẾP THU KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT Ơng, bà Có nghe phổ biến trồng rừng khơng? Có Khơng Nếu có hình thức sau (Đánh dấu v vào hình thức mà ơng bà lựa chọn) Đài Báo Ti vi Tờ rơi Ông, bà có tập huấn vấn đề liên quan đến trồng rừng khơng? Có Khơng Nếu có Đơn vị đứng tổ chức tập huấn - Các trung tâm trạm khuyến nông, khuyến lâm tỉnh - Các chương trình dự án địa bàn - Các đơn vị liên quan đến lâm nghiệp - Tổ chức khác Footer Page 115 of 128 105 Header Page 116 of 128 Ọ C K IN H TẾ H U Ế Các nội dung tập huấn - Kỹ thuật trồng rừng - Quản lý bảo vệ rừng - Nâng cao hiệu sử dụng đất - Chăm sóc, phòng chóng cháy rừng - Tính tốn hiệu quả, thu nhập - Khác… Gia đình ơng, bà có áp dụng kiến thức tập huấn vào trình sản xuất khơng:…….Khoảng ………… % Loại hình sử dụng đất ông, bà áp dụng ông, bà có hài lòng với tình hình sử dụng đất khơng? Có Khơng IV NHẬN XÉT CHUNG ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Trân trọng cảm ơn giúp đỡ ông bà ! Footer Page 116 of 128 106 ... 1.2.2 Hiệu sử dụng đất lâm nghiệp 1.2.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng đất lâm nghiệp Hiệu sử dụng đất lâm nghiệp tiêu phản ánh mức độ sử dụng hợp lý đất lâm nghiệp; sở để lựa chọn phương án sử dụng đất. .. quản lý, tình hình sử dụng hiệu sử dụng, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ, Quảng trị giai đoạn 2014-2016; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất lâm. .. sử dụng đất đai huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 37 2.1.4 Đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp 39 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2, Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2, Luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị trong thời gian tới., Phương pháp nghiên cứu, Bố cục luận văn, VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP, Bảng 1.1: Tiêu chuẩn sử dụng đất cho nông nghiệp và lâm nghiệp, Bảng 1.2: Phân loại sử dụng đất Lâm nghiệp theo trạng thái thực bì tự nhiên, (1) Chỉ tiêu IRR (Tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian): Lợi tức thực sự mà một dự án đầu tư hứa hẹn mang lại trong thời gian nó còn có hiệu lực., Nó được tính bằng cách tìm ra tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng giá trị hiện tại của các dòng chi với g..., (3) Ý thức của người dân trong việc sử dụng các chất cấm (thuốc trừ sâu, cỏ...), Sơn La thực hiện chủ trương giao đất, khoán đất lâm nghiệp, giản dân, giãn bản, tách hộ làm vườn, làm kinh tế trang trại và đầu tư phát triển lâm nghiệp. Nghề rừng của Sơn La đang trong quá trình chuyển hướng từ đất lâm nghiệp Nhà nước sang lâm nghiệp..., Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ, - Hệ thống giao thông: Tuy đã tích cực đầu tư phát triển nhưng hệ thống giao thông trên địa bàn huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế: Mật độ đường vùng trung du - miền núi còn quá thấp: 0,59km/km2, gồm 35,5km quốc lộ, 17km tỉnh lộ, 11,7km huyện lộ và 152,3k..., Biểu đồ 2.2: Cơ cấu sử dụng đất huyện Cam Lộ năm 2016, Với tiềm năng đất đai và điều kiện địa hình phong phú, dân cư tập trung chủ yếu khu vực nông thôn - chiếm 86,1% tổng dân số toàn huyện, huyện Cam Lộ có nhiều thuận lợi, lợi thế cho phát triển lâm nghiệp như đa dạng loài cây trồng, trồng rừng thâm canh...,  Hiệu quả kinh tế trồng rừng của các hộ gia đình, Bảng 2.16: Kết quả tổng hợp xã hội của các mô hình sử dụng đất lâm nghiệp, ở huyện Cam Lộ, Bảng 2.17: Vai trò của các tổ chức liên quan đến hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, lâm nghiệp tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị, NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP, Bảng 3.1: Bảng phân tích (SWOT) đối với công tác Quản lý SDĐ huyện Cam Lộ, * Mục tiêu cụ thể, PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 3 Đối với người nông dân, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay