Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình_2

112 2 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ H U Ế HỒNG MINH THẮNG TẾ HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN IN H NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠCNHÀ NƯỚC IH Ọ C K BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH TR Ư Ờ N G Đ Ạ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ Ế HOÀNG MINH THẮNG H U HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN H TẾ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC Ọ C K IN NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH Ạ IH CHUYÊN NGHÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ MÃ SỐ: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN LIÊM HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học trước Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý kiến đánh giá, nhận xét tác giả, quan tổ chức thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Tác giả TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tôi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính trung thực Luận văn Footer Page of 128 i Hoàng Minh Thắng Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành kết hợp kết học tập, nghiên cứu nhà trường với kinh nghiệm thực tiễn cá nhân q trình cơng tác rèn luyện Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, thầy - giáo, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế - ĐH.Huế; đặc biệt TS Hoàng Văn Liêm, người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn trình thực nghiên cứu Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quan tạo điều kiện cho thời U Ế gian, công việc để học tập đạt kết tốt TẾ H Tôi xin cảm ơn gia đình người thân, bạn bè ln động viên, khích lệ H giúp đỡ tơi vật chất, tinh thần q trình học tập IN Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành luận văn, nhiên thời gian K kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm Ọ C khuyết Do vậy, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, giáo, Đ Ạ Xin trân trọng cám ơn! IH đồng nghiệp bạn quan tâm để luận văn hoàn thiện TR Ư Ờ N G Tác giả Hoàng Minh Thắng Footer Page of 128 ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Học tên học viên: Hoàng Minh Thắng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Niên khóa 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Liêm Tên đề tài: Hồn thiện kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Mục tiêu chung: Ế Trên sở nghiên cứu thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách U nhà nước KBNN Ba Đồn, nhằm tìm giải pháp để hồn thiện cơng tác kiểm TẾ H soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước Ba Đồn đáp ứng yêu cầu đại IN công chuẩn mực thông lệ quốc tế H hóa cơng tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với trình cải cách tài K Mục tiêu cụ thể: C - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên Ọ ngân sách nhà nước KBNN Ba Đồn; IH - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Đ Ạ KBNN Ba Đồn giai đoạn 2014 - 2016; G - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách N nhà nước KBNN Ba Đồn đến năm 2020 TR Ư Ờ Đối tượng nghiên cứu: công tác KSC thường xuyên ngân sách Nhà nước KBNN Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng:Phương pháp thu nhập số liệu, phương pháp phân tích, phương pháp vấn ý kiến chuyên gia Các kết nghiên cứu kết luận: Qua nghiên cứu đánh giá, phân tích cho thấy, kết kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba đồn đạt kết định; song chưa tương xứng với điều kiện, tiềm sẵn có, chưa khai thác hết lợi mình; nhiều quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tài Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Footer Page of 128 iii Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Kiểm soát chi NSNN : Ngân sách Nhà nước KBNN : Kho bạc Nhà nước ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách KT-XH : Kinh tế-xã hội UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân CBCC : Cán công chức TC-KT : Tài kế tốn HĐBT : Hội đồng trưởng CTX : Chi thường xuyên U H TẾ H IN K C Ọ IH Ạ Đ G N TR Ư Ờ Footer Page of 128 Ế KSC iv Header Page of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC iii MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .x PHẦN 1: MỞ ĐẦU Ế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu H U Mục tiêu nghiên cứu TẾ 2.1 Mục tiêu chung H 2.2 Mục tiêu cụ thể IN Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 C K Phương pháp nghiên cứu .2 IH Ọ Kết cấu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ Ạ CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH G NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TR Ư Ờ N 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm kiểm soát quản lý .5 1.1.2 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Sự cần thiết phải thực kiểm soát chi ngân sách nhà nước 12 1.1.4 Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước .13 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 14 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm yêu cầu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước 14 Footer Page of 128 v Header Page of 128 1.2.2 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước 18 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 23 1.3.1 Nhân tố bên 24 1.3.2 Nhân tố bên 25 1.4 QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ế TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 27 H U 1.4.1 Mục tiêu quy trình kiểm sốt chi thường xun 27 TẾ 1.4.2 Hình thức chi trả, tốn .27 H 1.4.3 Quy trình giao dịch “một cửa” KSC thường xuyên NSNN KBNN Ba IN Đồn, tỉnh Quảng Bình 27 C K 1.4.4 Trách nhiệm cán KBNN Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình việc thực IH Ọ Quy trình giao dịch “một cửa” KSC thường xuyên NSNN 28 1.5 KINH NGHIỆM MỘT SỐ ĐƠN VỊ VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN Đ Ạ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KHO BẠC NHÀ G NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH .30 TR Ư Ờ N 1.5.1 Kinh nghiêm kiểm soát chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế với quy trình kiểm soát chi “một cửa” .30 1.5.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Quảng Trị 31 1.5.3 Kinh nghiệm rút cho KBNN Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 32 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH .34 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế-xã hội Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .34 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 37 Footer Page of 128 vi Header Page of 128 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 37 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình .37 2.2.2 Mơ hình tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 40 2.2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Giám đốc Tổ thuộc Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 41 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 43 Ế 2.3.1 Phân loại đơn vị sử dụng ngân sách 43 H U 2.3.2 Đội ngũ cán trực tiếp làm cơng tác kiểm sốt chi 43 TẾ 2.4 NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI H KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 44 IN 2.4.1 Kiểm soát điều kiện chi trả toán ngân sách Nhà nước 44 C K 2.4.2 Kiểm sốt hình thức chi trả toán NSNN .46 IH Ọ 2.4.3 Kiểm soát toán chi NSNN 47 2.5 ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỤ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN Đ Ạ QUAN ĐẾN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC G NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 64 TR Ư Ờ N 2.5.1 Cơ sở vật chất 66 2.5.2 Thái độ công chức .67 2.5.3 Năng lực phục vụ công chức .68 2.5.4 Sự tin cậy .69 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 70 2.6.1 Kết đạt 70 2.6.2 Những hạn chế, yếu .72 2.6.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 75 CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .82 Footer Page of 128 vii Header Page 10 of 128 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN .82 3.1.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 82 3.1.2 Định hướng hồn thiện kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba Đồn 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN 85 Ế 3.2.1 Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin 85 H U 3.2.2 Xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ, lực cán bộ, cơng chức kiểm soát chi TẾ thường xuyên NSNN .86 H 3.2.3 Tăng cường tự kiểm tra cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên 87 IN 3.2.5 Tăng cường phối hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tính tự C K giác trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách: 88 IH Ọ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90 KẾT LUẬN .90 Đ Ạ KIẾN NGHỊ .91 G 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài .91 TR Ư Ờ N 2.3.1 Kiến nghị với KBNN Trung ương .92 2.3.2 Kiến nghị HĐND, UBND 92 DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 PHỤ LỤC 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Footer Page 10 of 128 viii Header Page 98 of 128 Thực tốt các ứng dụng tin học đại vào hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng tập trung tích hợp với hệ thống thông tin quản lý NSNN Kho bạc; phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng mục tiêu, đại hóa cơng nghệ thông tin KBNN Thực đạo KBNN triển khai hệ thống an toàn, bảo mật, tường lửa cho hệ thống thông tin ngành đơn vị; thực ứng dụng hệ thống dự phòng khắc phục thảm họa; tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, bảo đảm phát triển nhanh vững chắc; đó, đặc biệt quan tâm đến số yếu tố đầu tư như: Cơ cấu Ế chất lượng thiết bị, cơng nghệ thơng tin; dự phòng trang thiết bị; ứng dụng công H U nghệ thông tin đại, đồng chuyên nghiệp vào hoạt động nghiệp vụ TẾ KBNN Để thực ứng dụng khoa học công nghệ thông tin ngành vào cơng H tác quản lý, kiểm sốt, tốn, KBNN Ba Đồn cần có kế hoạch đào tạo thường IN xuyên cử cán đào đạo lớp tin học chuyên sâu ngành tổ chức, cập nhật C K kiến thức cho cán tin học sở cán làm công tác KSC đơn vị để thực Ọ tốt quản lý kiểm soát chi thường xuyên NSNN ngày tốt Ạ Đ chi thường xuyên NSNN IH 3.2.2 Xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ, lực cán bộ, cơng chức kiểm sốt G - Nâng cao trình độ, lực cán bộ, công chức KSC thường xuyên NSNN TR Ư Ờ N Nhân tố nguồn lực người nhân tố định đến thành công tổ chức Nhằm góp phần thực thành cơng chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN Ba Đồn phải nâng cao hiệu tổ chức máy chất lượng nguồn nhân lực, hồn thiện sách quy trình quản lý đội ngũ cán cơng chức đơn vị Trong KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, phải tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán công chức Yêu cầu cán phải có lực chun mơn cao, đào tạo bồi dưỡng, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế cã hội chế sách Nhà nước Đồng thời có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc giao Để thực điều kiện trên, năm đơn vị phải rà sốt phân loại cán làm cơng tác kiểm soát chi Footer Page 98 of 128 86 Header Page 99 of 128 theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý Từ có kế hoạch bồi dưỡng xếp, phân công công tác theo lực trình độ người Thực chế độ khen thưởng công bằng, hợp lý Bên cạnh đó, cần xử phạt cách nghiêm minh cán cố tình làm trái sách chế độ, sai quy trình nghiệp vụ gây thất thoát vốn KBNN Kiên loại bỏ cán thối hố, biến chất khơng đủ lực, trình độ - Phát triển nguồn lực đội ngũ cán cơng chức KBNN Nói đến phát triển nguồn nhân lực, khơng thể khơng nói đến việc trì phát Ế triển sức lao động đội ngũ cán Do với việc thực đổi H U sách tiền lương nhà nước, hệ thống KBNN nói chung, KBNN Ba Đồn nói riêng TẾ cần phải quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán H bộ, cơng chức mình, tạo môi trường lành mạnh, cho tất IN cán có điều kiện, hội bình đẳng để thể cống hiến cho phát triển C K ngành IH Ọ 3.2.3 Tăng cường tự kiểm tra cơng tác kiểm sốt chi thường xun Định kỳ hàng quý, KBNN Ba Đồn tự kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực Đ Ạ chế, sách ban hành (theo danh mục văn bản, chế độ, sách N G liên quan đến kho bạc) phần hành nghiệp vụ cụ thể đơn vị tổng hợp kết TR Ư Ờ báo cáo KBNN cấp trực tiếp Định kỳ sáu tháng, KBNN cấp thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực chế, sách ban hành; việc tự kiểm tra triển khai, tổ chức thực chế, sách ban hành, đơn vị KBNN trực thuộc Qua trình kiểm tra tự kiểm tra đánh giá đơn vị làm tốt chuyên môn, thường xuyên cập nhật thông tin văn chế độ mới, tổ chức triển khai ứng dụng kịp thời vào cơng tác kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên đơn vị mình; tập trung khó khăn vướng mắc thực phần hành nghiệp vụ cụ thể; Nâng cao trách nhiệm đơn vị địa phương triển khai thực chế sách ban hành liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Footer Page 99 of 128 87 Header Page 100 of 128 Đối với KBNN Ba Đồn, nội dung chưa nắm thông tin số văn chế độ mới, qua kiểm tra tự kiểm tra giúp đơn vị tiếp cận thông tin, tổ chức thực đầy đủ chế, sách ban hành, khơng ngừng nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua KBNN Thông qua kiểm tra tự kiểm tra việc triển khai thực văn bản, chế độ ban hành, KBNN cấp xác định khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, chế, sách cần phải đẩy mạnh việc triển khai thực Qua công tác tự kiểm tra thấy chất lượng cơng tác kiểm sốt chi thường Ế xuyên NSNN đơn vị việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình nghiệp vụ, chế H U độ thực KSC, từ phát sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, nâng TẾ cao ý thức trách nhiệm cán làm công tác KSC Do đó, cơng tác tự kiểm tra cần H phải thực nghiêm túc, thường xuyên cán bộ, phận IN đơn vị, bên cạnh phải có chế thưởng phạt nghiêm minh; thực khen C K thưởng kịp thời, hợp lý có tác dụng động viên cán phấn đấu hoàn thành tốt IH Ọ nhiệm vụ giao, kích thích phong trào thi đua đơn vị Trên sở kết công tác tự kiểm tra đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ Đ Ạ sung chế độ sách, quy trình nghiệp vụ để hồn thiện chế sách, pháp G luật có liên quan làm pháp lý để thực chức nhiệm vụ KSC thường TR Ư Ờ N xuyên NSNN qua KBNN ngày tốt 3.2.5 Tăng cường phối hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tính tự giác trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách: Việc nâng cao chất lượng đơn vị SDNS, có ý nghĩa quan trọng việc góp phần nâng cao chất lượng cơng tác KSC thường xun qua KBNN, nâng cao chất lượng đầu vào cho quy trình KSC ngân sách thường xuyên qua KBNN Vì vậy, KBNN Ba Đồn cần có phối hợp chặt chẽ với cấp quyền địa phương, quan thông tin tuyên truyền đại chúng cách thường xuyên, liên tục tiến hành soạn thảo, phổ biến rộng rãi tài liệu, lập trang web, thiết lập cầu nối để giải thích, tuyên truyền cho đơn vị sử dụng NSNN cập nhật đầy đủ chế độ, sách văn liên quan đến sách Nhà Footer Page 100 of 128 88 Header Page 101 of 128 nước từ nâng cao nhận thức, hiểu biết đối tượng liên quan chế kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN KBNN Ba Đồn cần phối hợp với quan Tài tổ chức hội nghị khách hàng định kỳ để nắm bắt vướng mắc đơn vị q trình sử dụng kinh phí NSNN, qua phản ánh kịp thời lên quan quản lý cấp để có sữa đổi, bổ sung nhằm làm cho chế, sách chi thường xuyên NSNN ngày hồn thiện, từ khoản chi tiêu ngày tiết kiệm, hiệu TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế mục đích Footer Page 101 of 128 89 Header Page 102 of 128 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích ngân sách nhà nước Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia nói chung ngân sách nhà nước nói riêng, đáp ứng nhu cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với kinh tế giới U Ế Với kết cấu chương, đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân H sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình” giải TẾ cách yêu cầu đặt ra, thể nội dung chủ yếu sau đây: H Từ lý luận chi ngân sách nhà nước, nội dung kiểm soát K IN chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước, sở phân tích thực trạng cơng tác C kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba Đồn đề tài đưa giải IH Ọ pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Ạ Nhà nước Ba Đồn, ý đến số giải pháp đổi quy trình nghiệp vụ N G lệ chuẩn mực quốc tế Đ kiểm soát chi đáp ứng u cầu cải cách tài cơng phù hợp với Thơng TR Ư Ờ Cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Đơn vị sử dụng ngân sách, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện Các giải pháp phải có tính hệ thống xuyên suốt, cần phải có sửa đổi, bổ sung từ chế sách phù hợp từ Luật đến văn hướng dẫn Mặc dù cố gắng nghiên cứu, song kết nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy giáo, giáo đồng nghiệp để đề tài hồn thiện hơn./ Footer Page 102 of 128 90 Header Page 103 of 128 KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài 2.2.1 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin triển khai thành công hệ thống TABMIS Hiện đại hố cơng nghệ thơng tin KBNN điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung cơng tác KSC NSNN KBNN nói riêng Vì vậy, vấn đề trọng tâm có ý nghĩa cấp bách phải xây dựng hệ thống mạng truyền thơng có tốc độ băng thông tốt, ổn định từ trung ương đến sở, đủ sức truyền tải thông tin hoạt động cần thiết, phục vụ Ế công tác quản lý, điều hành NSNN Trong điều kiện cho phép, Bộ Tài H U cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hoá TẾ Hiện nay, hệ thống TABMIS triển khai đơn vị ngành Tài H (cơ quan Tài KBNN), việc triển khai hệ thống phức tạp, liên IN quan đến nhiều đơn vị Vì vậy, Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài cần triển khai C K TABMIS kế hoạch, triển khai đầy đủ chức góp phần đưa quy trình Ọ phân bổ ngân sách, kiểm soát cam kết chi vào thực thời gian sớm IH 2.2.2 Về công tác tuyển dụng, đào tạo cán Đ Ạ Bộ Tài sớm sửa đổi sách tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán công G chức hưởng lương từ NSNN cho đảm bảo theo hướng: Tuyển dụng - đào tạo TR Ư Ờ N giữ người giỏi để làm việc Đồng thời cần có sách thu hút người giỏi lĩnh vực tài cơng tác; có cam kết phục vụ dài hạn ngành (ít năm) hạn chế tối đa tình trạng bố trí nhân trái chun mơn thay đổi liên tục không theo công tác quy hoạch cán cấp thẩm quyền phê duyệt 2.2.3 Một số quy định chi mua sắm tài sản, chi sửa chữa lớn, nhỏ Về chi mua sắm tài sản, công cụ, chi sửa chữa lớn nhỏ tài sản cố định Cần có quy định cụ thể loại tài sản sau thời gian bảo hành, dùng năm, sửa chữa, đồng thời sửa chữa phải có quan chun mơn kiểm định tài sản cần sửa, sửa chữa Cần quy định mức giá trị liên quan đến chi sửa chữa thường xuyên, mua sắm tài sản, công cụ để quy định hồ sơ chứng từ, quy định chào hàng hay định nhà cung ứng Footer Page 103 of 128 91 Header Page 104 of 128 2.3.1 Kiến nghị với KBNN Trung ương Cùng với việc nối mạng toàn hệ thống, KBNN cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan ngành tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư sớm đưa vào hoạt động chương trình dùng chung cở sở liệu ngành tài chính, thơng qua chương trình này, nâng cao chất lượng công tác quản lý kiểm soát khoản chi NSNN, trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành NSNN Mặt khác, triển khai quy trình thực phân bổ dự toán kiểm soát cam Ế kết chi NSNN hệ thống TABMIS đòi hỏi KBNN phải kết nối mạng với H U ĐVSDNS Do vậy, KBNN cần sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình kết nối mạng truyền TẾ thông đến ĐVSDNS để đáp ứng đổi quy trình nghiệp vụ thời H gian tới IN Từng bước đưa dần nhà cung cấp hàng hố cho khu vực cơng (Cơng ty nhà C K nước, đơn vị hạch tốn hố đơn đầu vào đầu ra) hình thành khung giá hàng hoá vào IH Ọ hệ thống quản lý TABMIS, có chế tài buộc nhà cung cấp cam kết giá bán phù hợp theo chế quản lý giá, từ ĐVSDNS quan hệ giao dịch sở đấu thầu, Đ Ạ chọn nhà thầu theo quy định, có hạn chế tối đa tình trạng mua hoá đơn G thống giá toán thời gian tới TR Ư Ờ N 2.3.2 Kiến nghị HĐND, UBND - Tăng cường việc đạo, xây dựng văn hướng dẫn nghiệp vụ, quy định quản lý tài - ngân sách theo thẩm quyền cấp huyện, chế độ, sách hành Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm đạo thực thống toàn huyện quy định hồ sơ, chứng từ toán chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương theo giá trị toán, hướng dẫn, quy định mua sắm hàng hóa chun mơn, quy định tiêu chuẩn ghi nhận tài sản … - Tăng cường việc kiểm tra thực dự toán, toán ngân sách huyện, kiên yêu cầu hồn thiện hồ sơ, thủ tục xuất tốn khoản chi thường Footer Page 104 of 128 92 Header Page 105 of 128 xuyên chưa đủ hồ sơ thủ tục theo quy định khoản chi phạm vi chế độ, định mức tiêu chuẩn NSNN - Chủ động bổ sung dự toán ngân sách cuối năm khoản chi mua sắm, sữa chữa bổ sung phải tính đến thời gian cho đơn vị đủ để thực việc mua sắm sữa chữa Cụ thể khoản sửa chữa phải bổ sung chậm cuối quý III, khoản mua sắm chậm cuối tháng 11 năm ngân sách, có đơn vị TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế có thời gian thực mua sắm sữa chữa theo chế độ Footer Page 105 of 128 93 Header Page 106 of 128 DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí kiểm sốt hành quan nhà nước Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hàn cacs quan nhà nước U Ế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu TẾ H trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lâp IN H Nghị số 125/NQ-CP việc điều chỉnh địa giới hành huyện Quảng Trạch K để thành lập thị xã Ba Đồn 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Ọ C Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16/12/2002 IH Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Ạ Quyết định Số 581- QĐ/BTC ngày 24/03/2014 Bộ trưởng Bộ Tài G Đ việc thành lập Kho bạc Nhà nước Ba Đồn trực thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình N Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16 tháng năm 2015 quy định nhiệm vụ, TR Ư Ờ quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Quyết định số 07-HĐBT ngày 04 tháng 01 năm 1990 việc thành lập hệ thống kho bạc nhà nước trự thuộc Bộ tài 10 Quyết định 4236/QĐ-KBNN ngày 08/9/2017 việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm vụ KBNN huyện, thị xã 11 Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cử kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Footer Page 106 of 128 94 Header Page 107 of 128 12 Quyết định số 138/2008/QĐ–TTg ngày 21/08/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 13 Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng năm 2010 Bộ Tài quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập 14 Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 quy định chế độ, kiểm soát, tốn khoản chi NSNN KBNN Thơng tư quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước trừ Ế khoản chi đầu tư xây dựng chi nghiệp có tính chất đầu tư; chi đặc biệt H U an ninh, quốc phòng; chi cho hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam; chi TẾ quan đại diện Việt Nam nước ngồi; khoản chi ngân sách có tính đặc thù khác có H chế hướng dẫn riêng IN 15 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng năm 2016 Bộ Tài sửa đổi C K bổ sung số điều TT 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 quy định IH Ọ chế độ, kiểm soát, toán khoản chi NSNN KBNN 16 Thơng tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Bộ Tài việc hướng dẫn G bạc (Tabmis) Đ Ạ thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho TR Ư Ờ N 17 Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Bộ Tài việc Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thay thông tư: Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước vốn nhà nước Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 18 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Bộ tài việc Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề Footer Page 107 of 128 95 Header Page 108 of 128 nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thay TT 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Bộ Tài có hiệu lực từ ngày 16/5/2016 19 Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng năm 2016 sửa đổi số điều Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 20 Thông tư 71/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng năm 2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lí hành quan nhà nước 21 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2011 Bộ Tài sửa Ế đổi, bổ sung Thơng tư số 103/2007/TT- BTC ngày 29/08/2007 Bộ Tài H U việc Hướng dẫn thực Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 Thủ TẾ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử H dụng phương tiện lại quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập công IN ty nhà nước C K 22 Thông tư số 216/2004/TTLT/BTCQT-BTC ngày 29/ 03/ 2004 hướng dẫn thực Ọ chế quản lý tài đảng IH 23 Thông tư Liên tịch số: 54/2004/TTLT/BTC-BCA ngày 10/06/2004 hướng dẫn Đ Ạ lập, chấp hành, toán ngân sách nhà nước quản lý tài sản nhà nước G số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh TR Ư Ờ N 24 Thông tư Liên tịch số: 23/2004/TTLT/BTC-BQP ngày 26/03/2004 hướng dẫn lập, chấp hành, toán ngân sách nhà nước quản lý tài sản nhà nước số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng 25 TS Nguyễn Hồng Quy (2012), Hồn thiện chế tự chủ tài quan hành nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 120 tháng năm 2012 26 Lê Tấn Hùng (2010), Những bất cập từ văn quy định kiểm soát chi thường xuyên hệ thống Kho bạc, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 98 tháng năm 2010 27 THS Phạm Thị Thanh Vân (2012), Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác KSC NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 102 tháng 12 năm 2012 Footer Page 108 of 128 96 Header Page 109 of 128 28 PGS.TS Lê Hùng Sơn (2011), Giải pháp nhằm hạn chế nợ đọng khu vực cơng?, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 108 tháng năm 2011 29 Th.S Tạ Anh Tuấn, Trần Thị Huệ (2006), Kho bạc Nhà nước Việt Nam Chiến lược phát triển đến 2010 định hướng đến 2020, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 49 tháng năm 2006 30 Lê Thị Diệu Huyền (2009), Nâng cao chất lượng, hiệu mua sắm công thơng qua cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia 31 Ngọc Sơn – Việt Đức (2012), Bộ quy trình hướng dẫn kiểm soát chi qua hệ thống U Ế Kho bạc nhà nước, tập tập 2, Bộ Tài chính, NXB Tài Chính H 32 PGS.TS Lê Chi Mai (2011), Sách tham khảo Quản lý chi tiêu cơng, NXB Chính TẾ trị Quốc gia K Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, 2013 IN H 33 Lê Hùng Sơn-Lê Văn Hưng, Giáo trình Ngân sách nhà nước, Trường Đại học C 34 Lê Hùng Sơn-Lê Văn Hưng, Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Trường TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, 2013 Footer Page 109 of 128 97 Header Page 110 of 128 PHỤ LỤC Phụ lục: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Kính chào ơng (bà), xin gửi đến quý ông (bà) lời chúc tốt đẹp Tơi tên: Hồng Minh Thắng, cơng tác Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Tôi thực nghiên cứu đề tài luận văn “Hồn thiện kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình” Được biết q Ơng (Bà) cơng tác lĩnh vực quản lý kinh tế, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết công tác quản lý chi ngân sách, mong ơng Ế (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Tính xác thơng tin mà H U ơng bà cung cấp có vai trò quan trọng việc đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng TẾ tác quản lý chi ngân sách thời gian tới H Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật IN trình bày hình thức báo cáo tổng hợp Xin trân trọng cám ơn! C K A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN IH Ọ Câu hỏi 1: Tuổi 31-40 51-60 Đ Câu hỏi 2: Giới tính 41-50 Ạ 20-30 G Nam Nữ TR Ư Ờ N Câu hỏi 3: Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Phổ thơng Câu hỏi 4: Vị trí cơng tác ơng/bà: Chủ tài khoản Kế toán đơn vị sử dụng ngân sách Câu hỏi 5: Thủ tục hành cần giải thuộc lĩnh vực Chi thường xuyên Cả hai thủ tục Footer Page 110 of 128 Chi đầu tư xây dựng Các thủ tục khác 98 Vị trí khác Header Page 111 of 128 B BẢNG CÂU HỎI Xin Ơng (Bà) cho biết đánh giá môi trường giao dịch Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cách đánh dấu  vào ô mà ông bà cho phù hợp Ghi chú: 1: Rất khơng đồng ý; 2: Ít đồng ý; 3: Bình thường, phân vân khơng biết có đồng ý hay không (trung lập); 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý (phát biểu hoàn toàn đúng) Mức độ đồng ý Ế U H TẾ H IN K Phòng làm việc rộng rải, thoáng mát Trang thiết bị làm việc đầy đủ, đại G Đ Ạ IH Ọ C Trụ sở nơi giao dịch khang trang N Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN cấp huyện đặt nơi dễ nhìn TR Ư Ờ thấy Sơ đồ công chức giao dịch với khách hàng đặt nơi dễ nhìn thấy Có cơng khai tiến trình, thời gian giải hồ sơ Quy trình nghiệp vụ cơng khai B Sự tin cậy Hồ sơ giải hẹn Hồ sơ ngăn nắp không bị thất lạc, chứng từ Footer Page 111 of 128 99 Hoàn toàn đồng ý 1 Đồng ý Cơ sở vật chất Khơng có ý kiến A Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý YẾU TỐ Header Page 112 of 128 An tâm, an toàn đến giao dịch (có người trơng xe) Khơng có tình trạng nhũng nhiễu đến giao dịch C Năng lực công chức Cơng chức tiếp nhận giao tiếp tốt Có đủ công chức chuyên môn phục vụ U nghiệp vụ nhanh chống Cơng chức có tác phong sẵn sàng, xử lý công TẾ Công chức giải khiếu nại, thắc mắc việc cho khách hàng H Thực phát luật D Thái độ công chức Công chức vui vẻ, lịch Công chức không phiền hà, nhũng nhiễu Công chức xử lý nghiệp vụ công E K C Ọ IH Ạ Đ giải N G Cơng chức tỏ có trách nhiệm với hồ sơ cần TR Ư Ờ IN Ế Giải hồ sơ xác, khách quan H Công chức dễ dàng hiểu yêu cầu khách hàng cần giao dịch Sự hài lòng chung khách hàng Đơn vị/ ơng/ bà hài lòng với dịch vụ hành cơng Đơn vị/ ơng/ bà hài lòng thực giao dịch với Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Xin trân trọng cảm ơn q Ơng/Bà hợp tác! Footer Page 112 of 128 100 ... quyền hạn Ban Giám đốc Tổ thuộc Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 41 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH... TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm kiểm soát quản lý Ế Kiểm soát chức... chương, bao gồm: Ế Chương 1: Tổng quan kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước H U Kho bạc Nhà nước H Kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình TẾ Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm soát chi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình_2, Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình_2, PHẦN 1: MỞ ĐẦU, Kết cấu của luận văn, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN,, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay