Hoàn thiện công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ ÂO THË THỤY HÀỊNG Đ ại HON THIÃÛN CÄNG TẠC KIÃØM SOẠT THANH TOẠN VÄÚN ÂÁƯU TỈ XÁY DỈÛNG CÅ BN TỈÌ NGƯN NGÁN SẠCH NH NỈÅÏC TẢI KHO BẢC NH NỈÅÏC QUNG TRẢCH, TÈNH QUNG BÇNH h in ̣c k ho ́H tê LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ ́ uê HUÃÚ, 2018 Footer Page of 128 Đại học Kinh tế H́ Header Page of 128 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ ÂO THË THỤY HÀỊNG ại Đ HON THIÃÛN CÄNG TẠC KIÃØM SOẠT THANH TOẠN VÄÚN ÂÁƯU TỈ XÁY DỈÛNG CÅ BN TỈÌ NGƯN NGÁN SẠCH NH NỈÅÏC TẢI KHO BẢC NHAè NặẽC QUANG TRACH, TẩNH QUANG BầNH in c k ho h CHUN NGNH: QUN L KINH TÃÚ M SÄÚ: 34 04 10 ́H tê LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ ́ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HOÜC: TS HAÌ XUÁN VÁÚN HUÃÚ, 2018 Footer Page of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” học viên Đào Thị Thuý Hằng thực hỗ trợ, hướng dẫn thầy giáo TS Hà Xuân Vấn Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học trước Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý kiến đánh giá, nhận xét tác giả, quan tổ chức thu thập Đ từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo ại Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn trước Hội đồng tính trung thực Luận văn, đảm bảo khơng có gian lận ho ̣c k Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn h in ́H tê Đào Thị Thuý Hằng ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ban giám hiệu, thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, TS Hà Xuân Vấn – người hướng dẫn khoa học – quan tâm tận tình, giúp đỡ hết lòng để tơi hồn thành q trình nghiên cứu thực luận văn Nhân xin chân thành cảm ơn Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, Phòng Tài – kế hoạch Quảng Trạch đơn vị sử dụng ngân sách địa bàn huyện Quảng Trạch tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu, điều tra, vấn thu thập số liệu Đ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi ại q trình thực luận văn Huế, ngày tháng năm 2018 ho Tác giả luận văn h in ̣c k Đào Thị Thuý Hằng ́H tê ́ uê Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ại Đ Họ tên học viên: ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83.40.410 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS.HÀ XN VẤN Tê đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Hoạt động đầu tư XDCB góp phần tạo sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội, nhân tố định thay đổi, chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng phát triển KTXH đất nước Tốc độ, quy mô tăng trưởng đầu tư XDCB có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực mục tiêu KTXH đề Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thời gian qua đạt kết tích cực kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, KBNN Quảng Trạch gặp số tồn hạn chế định Nhằm góp phần khắc phục tồn hạn chế gặp phải, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải đáp cho nhu cầu xúc thực tiễn Nguồn số liệu phương pháp nghiên cứu: - Nguồn số liệu: Luận văn sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn số liệu Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, Phòng tài huyện Quảng Trạch, niên giám thống kê huyện Quảng Trạch Ngồi ra, luận văn sử dụng số liệu sơ cấp kết vấn 50 kế toán 50 đơn vị sử dụng ngân sách địa bàn 10 kế tốn 10 cơng ty xây dựng hoạt động thường xuyên địa bàn huyện Quảng Trạch - Các phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê; phương pháp đối chiếu, liên hệ so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thời gian qua Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XÂY DỰNG CƠ BẢN KBNN KHO BẠC NHÀ NƯỚC KTXH KINH TẾ XÃ HỘI VĐT VỐN ĐẦU TƯ NSNN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KSC KIỂM SOÁT CHI BQLDA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MLNSNN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NSĐP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NSTW NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TAPMIS HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN ại Đ XDCB TÀI KHOẢN TIỀN GỬI ̣c k UBND ho TKTG SÁCH VÀ KHO BẠC UỶ BAN NHÂN DÂN h in ́H tê ́ uê Footer Page of 128 iv Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ại Phương pháp nghiên cứu .2 ho Kết cấu PHẦN 2: NỌI DUNG NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM in SỐTTHANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC h 1.1.Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt vốn đầu tư xây dựng KBNN tê 1.1.1.Khái niệm .5 ́H 1.1.2 Đặc điểm cần thiết toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ́ uê vốn ngân sách nhà nước 1.1.3 Yêu cầu công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước .12 1.1.4 Vai trò, điều kiện nguyên tắc KBNN kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 13 1.1.5 Nội dung kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 15 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước .25 1.1.7 Tiêu chí đánh giá cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc 30 Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 1.2 Cơ sở thực tiễn cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 30 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước .30 1.2.2 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc nhà nước Quảng Trạch cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN…………………… 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚCHUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 36 2.1 Đặc điểm địa bàn Kho bạc nhà nướchuyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, KTXH huyện Quảng Trạch 36 Đ 2.1.2 Giới thiệu Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 39 ại 2.2 Thực trạng kiểm soát toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 43 ho 2.2.1 Kiểm soát chuẩn bị đầu tư xây dựng .43 ̣c k 2.2.2 Kiểm soát toán thực đầu tư xây dựng 49 2.2.3 Thực trạng cơng tác báo cáo tình hình kiểm sốt tốn nguồn vốn đầu in tư toán vốn đầu tư hàng năm 56 h 2.2.4 Chất lượng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB từ nguồn tê NSNN KBNN Quảng Trạch thông qua đánh giá đối tượng điều tra 60 ́H 2.3 Đánh giá chung thực trạng kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ ́ uê nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 66 2.3.1 Những kết đạt 66 2.3.2 Hạn chế: .67 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 72 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH .76 Footer Page of 128 vi Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 3.1 Phương hướng, mục tiêu công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 76 3.1.1 Phương hướng .76 3.1.2 Mục tiêu .78 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 80 3.2.1 Nhóm giải pháp phương pháp nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch 80 3.2.2 Nhóm giải pháp mang tính điều kiện 85 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 86 Đ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 ại 1.Kết luận .91 2.Kiến nghị 92 ho 2.1.Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ 92 ̣c k 2.2.Kiến nghị với Bộ Tài .93 2.3.Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch 93 in 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) .94 h 2.5.Kiến nghị Phòng tài kế hoạch huyện Quảng Trạch 95 tê DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 ́H PHỤ LỤC .98 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Footer Page of 128 vii ́ uê QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khí tượng thủy văn huyện Quảng Trạch năm 2016 .37 Bảng 2.2 Một số tiêu kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đạt tronggiai đoạn 2014 – 2016 38 Bảng 2.3: Tình hình biên chế Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch năm 2016: 39 Bảng 2.4 Tình hình kiểm sốt tốn chuẩn bị đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2016 47 Bảng 2.5: Tình hình từ chối tốn vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng bảntừ nguồn NSNN qua KBNN Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 2.6: Tình hình kiểm sốt toán thực đầu tư quaKho bạc Nhà nước Đ Quảng Trạch, giai đoạn 2014 - 2016 50 ại Bảng 2.7: Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng hàng năm tạiKhobạc Nhà Bảng 2.8 ho nước Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2016 51 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ NSNNởKBNN Quảng Trạch giai ̣c k đoạn 2014-2016 53 Tình hình từ chối tốn vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua in Bảng 2.9: h Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch .55 ́H tê ́ uê Footer Page 10 of 128 viii Đại học Kinh tế Huế Header Page 97 of 128 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 3.2.3.1 Nâng cao trình độ cho cán bộ, cơng chức thông qua việc cập nhập thường xuyên chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng - Tăng cường chất lượng cán Chất lượng hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thể tiêu chí giải ngân nhanh, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo đảm liên hoàn thuận tiện ba khâu: tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát toán chế độ chuyển tiền nhanh, an toàn cho đơn vị thụ hưởng Các biện pháp cụ thể phải hoàn thiện quy trình nghiệp vụ khoa học, minh bạch công khai Xác định trách nhiệm rõ ràng nhận thức cán đơn vị kiểm Đ soát luân chuyển chứng từ Đối với toán chuyển tiền cần nâng cao chất lượng ại chương trình tốn điện tử, áp dụng cơng nghệ thơng tin để rút ngắn thời gian ho hạch toán chuyển tiền ̣c k Nâng cao chất lượng cán để đảm bảo kiểm sốt tốn xác, an tồn, tiết kiệm chi cho NSNN, xử lý tồn đọng khách quan tính thời vụ in tốn vốn đầu tư hàng năm h Xây dựng phong trào thi đua gắn với chất lượng chuyên môn; tổ chức thi tê nghiệp vụ sau kỳ tập huấn; tổ chức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm báo cáo ́H chuyên đề công tác hàng năm gắn với hình thức thi đua khen thưởng khuyến ́ uê khích vật chất thu nhập; xây dựng chương trình nghiệp vụ có gắn với đầu tư kinh phí, sở vật chất (nhất đại hố công nghệ thông tin), tổ chức người hợp lý Để làm điều KBNN Quảng Trạch cần thực biện pháp sau: Thứ nhất, xác định định hướng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán -Xác định rõ yêu cầu cụ thể cán thực kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB, bao gồm yêu cầu nội dung công việc, môi trường công tác - Cần xác định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cán lãnh đạo, cán làm công tác chuyên môn Footer Page 97 of 128 86 Đại học Kinh tế Huế Header Page 98 of 128 - Phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán làm cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB cách thường xuyên, đặc biệt trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tập huấn chế độ, văn - Làm tốt công tác quy hoạch cán lãnh đạo cán chuyên môn sở có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối tượng cho phù hợp - Khuyến khích nghiên cứu, đặc biệt vấn đề thực tiễn phát sinh qua trình thực thi công vụ, đề phương hướng, giải pháp giải KBNN cần có quy định bắt buộc có hình thức khen thưởng phù hợp vật chất tinh thần cho cán công chức thực tốt việc nghiên cứu - Quan tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Đ cán công chức, khuyến khích, khơi dậy lòng u ngành, u nghề cán công ại chức hệ thống KBNN ho Thứ hai, nâng cao chất lƣợng cán để đảm bảo kiểm sốt tốn xác, an tồn, tiết kiệm cho NSNN Tổ chức người hợp lý, bố trí đan xen ̣c k cán có kinh nghiệm cán chưa có kinh nghiệm cơng việc có nội dung tương tự in Thứ ba, nâng cao tính chun nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến cán Sử h dụng cán trẻ có lực trình độ cho vị trí điều hành quản lý nghiệp vụ tê Để có đội ngũ cán kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB có trình độ chun mơn ́H nghiệp vụ cao, vững vàng, am hiểu hoạt động XDCB, KBNN Quảng Trạch cần ́ uê phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp giai đoạn, thời kỳ, kết hợp đào tạo ngắn hạn qua đợt tập huấn KBNN tổ chức với cử cán đào tạo dài hạn, chuyên sâu sở đào tạo nước Kết hợp đào tạo chỗ với đào tạo tập trung, đảm bảo cán kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB tham gia đầy đủ lớp đào tạo ngắn hạn, phổ biến chế, sách lĩnh vực đầu tư XDCB nói chung cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB từ NSNN nói riêng Thứ tư, KBNN Quảng Trạch thường xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán cơng chức Về nghiệp vụ, tập trung sâu hướng dẫn phương pháp kiểm soát , nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tư Footer Page 98 of 128 87 Đại học Kinh tế Huế Header Page 99 of 128 Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống lại tượng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt tốn chặt chẽ, sách, chế độ, phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu cá đơn vị sử dụng NSNN, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách Phải xác định tiêu chuẩn cán làm sở xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm hành trách nhiệm vật chất cán làm công tác quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB Thực chế độ thưởng phạt nghiêm minh để khuyến khích, động viên răn đe cán trình thực nhiệm vụ giao Đ 3.2.3.2 Tăng cường đạo Kho bạc Nhà nước cấp ại - KBNN cấp phải phân công làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư theo dõi việc triển khai thực kiểm soát chi vốn đầu tư KBNN cấp Quy ho định định kỳ phải kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ ̣c k KBNN cấp dưới, đồng thời gắn trách nhiệm giao theo dõivới kết triển khai thực nhiệm vụ KBNN in - KBNN cấp phải thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc, phát h sinh q trình kiểm sốt chi vốn đầu tư để giải đáp, hướng dẫn kịp thời tê - Nghiên cứu kỹ hướng dẫn KBNN phương pháp lập báo cáo, chấp hành ́H tốt chế độ thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất chất lượng thời gian ́ uê quy định 3.2.3.3 Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp Duy trì phối hợp chặt chẽ với quan tài đồng cấp, nhằm làm tốt vai trò tham mưu với cấp quyền quản lý vốn đầu tư NSNN, đòi hỏi KBNN phải triển khai thực tốt: - Kết nối thơng tin KBNN quan tài Bộ ngành nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kiểm sốt chi vốn đầu tư dự án thông báo qua KBNN, phục vụ tốt công tác điều hành, quản lý vốn đầu tư XDCB; dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) triển khai thành công 63 tỉnh tồn quốc, thành cơng dự án Footer Page 99 of 128 88 Đại học Kinh tế Huế Header Page 100 of 128 góp phần kết nối thơng tin KBNN quan tài Bộ ngành từ giao dự toán đến tiến độ giải ngân dự án - Thông qua cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư, KBNN có ý kiến đánh giá, nhận xét tình hình triển khai thực dự án đầu tư, qua tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hoà, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự, thiếu thủ tục đầu tư xây dựng, từ có biện pháp đơn đốc tháo gỡ khó khăn chủ đầu tư 3.2.3.4 Tăng cường mối quan hệ với chủ đầu tư Đ - Để giải kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trình ại kiểm sốt chi vốn đầu tư phát sinh khối lượng thực hiện, khối lượng thực đề ho nghị tốn chưa có dự tốn, hợp đồng… nhằm tốn vốn đầu tư kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng ̣c k khai thác đòi hỏi đơn vị KBNN phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, cụ thể như: in - Trong q trình thực nhiệm vụ kiểm sốt tốn, cán kiểm sốt chi h phải có kế hoạch kiểm tra tình hình thực cơng trình, kiểm tra định kỳ tê kiểm tra đột xuất nguyên tắc: Việc kiểm tra thực tế trường KBNN chủ ́H yếu nhằm tăng cường vai trò kiểm sốt KBNN việc làm rõ vấn đề chưa rõ hồ sơ toán Chủ đầu tư đơn vị liên quan phải chịu trách ́ uê nhiệm nội dung đề nghị toán sai quy định KBNN không phát Khi kiểm tra, KBNN phải báo trước cho chủ đầu tư mục đích nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, không lợi dụng việc kiểm tra để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho đơn vị kiểm tra Sau kiểm tra phải có báo cáo kết kiến nghị (nếu có) - Định kỳ có thơng báo cho các chủ đầu tư tình hình giải ngân dự án đặc biệt dự án có tốc độ giải ngân thấp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn dự án cho phù hợp với khả thực hiện, tránh tính trạng đến cuối năm điều chỉnh gây khó khăn cho việc thực dự án lãng phí vốn nhà nước, thơng qua Bộ, ngành địa phương nắm bắt kịp thời tháo gỡ khó Footer Page 100 of 128 89 Đại học Kinh tế Huế Header Page 101 of 128 khăn vướng mắc cho chủ đầu tư có biện pháp thúc đẩy chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ thực dự án Tóm lại,trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Quảng Trạch trình bày chương 2, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Quảng Trạch, qua tác giả đề xuất kiến nghị cụ thể quan có liên quan ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page 101 of 128 90 Đại học Kinh tế Huế Header Page 102 of 128 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB, văn pháp lý Nhà nước cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN; tham khảo tình hình quản lý kiểm soát toán qua KBNN số nước giới; nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB qua KBNN nói chung KBNN Quảng Trạch thời gian qua; sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.” hồn thành nhiệm vụ sau đây: Đ - Khái quát, luận giải hệ thống hoá vấn đề lý luận kiểm soát ại toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN, quy định chủ yếu Nhà nước cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư qua KBNN Trong trình bày ho cách chi tiết quy định Nhà nước có tính pháp lý cơng tác kiểm sốt ̣c k tốn vốn đầu tư qua KBNN - Nghiên cứu thực tiễn tình hình quản lý kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB in hệ thống KBNN, điển hình KBNN Quảng Trạch giai đoạn từ năm h 2014- 2016 Chú trọng phân tích đánh giá quy định mang tính pháp lý cách tê chặt chẽ Nhà nước cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư; đánh giá tình hình ́H tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư KBNN Quảng kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng ́ uê Trạch; phối hợp ngành, quan hữu quan địa phương công tác - Qua nghiên cứu lý luận cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư qua KBNN; nghiên cứu chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 xây dựng Kho bạc Nhà nước đại, hoạt động an toàn, hiệu phát triển ổn định vững hướng đến xây dựng KBNN điện tử, qua nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm soát toán quaKBNN thời gian qua Luận văn đề xuất nội dung cần hoàn thiện văn pháp quy nhà nước công tác kiểm soát toán; đề xuất giải pháp…nhằm hồn thiện chế kiểm sốt tốn nước nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN thời gian tới Footer Page 102 of 128 91 Đại học Kinh tế Huế Header Page 103 of 128 Những lập luận luận văn nghiên cứu đưa có tính khoa học khái qt từ thực tiễn quản lý cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư qua KBNN nước ta Những kiến nghị giải pháp mà luận văn đưa có tính khả thi dựa sở lý luận chung công tác kiểm soát toán vốn đầu tư từ NSNN Đồng thời xuất phát từ thực tiễn quản lý kiểm soát toán vốn đầu tư qua KBNN nước ta thời gian qua Tin rằng, kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện chế quản lý NSNN hoạt động KBNN, góp phần thiết thực nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu tư từ NSNN qua KBNN năm Việc quản lý kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Đ nước ta làmột đề tài rộng lớn phức tạp, điều kiện nghiên cứu, sưu tầm, ại thu thập số liệu có nhiều khó khăn, hạn chế, giới hạn phạm vi nghiên cứu địa bàn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ lịch sử ngắn; số liệu chủ yếu ho tập trung năm, từ năm 2014 - 2016 Vì vậy, kết nghiên cứu luận văn ̣c k đóng góp nhỏ khơng tránh khỏi thiếu sót Ngồi đóng góp luận văn, chắn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu in rộng thêm để không ngừng cải tiến hồn thiện việc kiểm sốt tốn vốn đầu tư h XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN nước ta tê Kiến nghị ́H Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN quy trình có nhiều ́ cấp, nhiều ngành, nhiều tượng tham gia có liên quan đến nhiều yếu tố, phận có quan hệ mật thiết với nhau, để hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước KBNN Quảng Trạch Hệ thống KBNN nói chung có chất lượng hiệu đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, giác độ cán KBNN thực nhiệm vụ lĩnh vực tơi xin có số kiến nghị sau: 2.1 Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ Hiện nay, việc đầu tư cơng Việt Nam dàn trải phân tán nhiều dự án, ngành sản phẩm, dịch vụ, công ích có hàng chục nghìn dự án Việc quản lý đầu tư bị phân tán, chia cắt theo nhiều nguồn vốn, thiếu tập trung, thống Nhu cầu Bộ ngành, địa phương lớn so với khả cân đối Footer Page 103 of 128 92 Đại học Kinh tế Huế Header Page 104 of 128 vốn Ngân sách nhà nước kinh tế, chưa có cơng cụ kiểm sốt thật hiệu Điều dẫn đến hệ là, nguy tăng nhanh công nợ, nợ Chính phủ nợ nước ngồi Khơng vậy, việc nguồn vốn đầu tư phân tán nhiều dự án(như dự án cảng biển, sân bay ) chia cắt theo vốn trung ương, vốn địa phương thiếu tập trung thống quản lý khiến cho lãng phí, thất vốn đầu tư trở nên nghiêm trọng Quốc hội Chính phủ cần sớm ban hành văn Luật để quản lý nguồn vốn có hiệu phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, việc ban hành văn thay đổi chế độ phải thực ổn định theo thời kỳ 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài Tài cần quy định cụ thể loại giấy tờ cho phù hợp với thực tế, ban hành Đ biểu mẫu thực kiểm soát toán vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN ại không trùng lặp Nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản toán ho vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ̣c k Sớm hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng bản, cần cập nhật thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt in vùng, miền, địa phương h 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch tê Thứ nhất, hoàn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư cơng trình, ́H dự án địa bàn huyện đảm bảo phân cấp, phân quyền gắn liền với trách nhiệm dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ́ uê nghĩa vụ; Giao thêm nhiệm vụ phải đồng thời với bổ sung biên chế đào tạo, bồi Thứ hai, sở văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB, tập hợp thành cẩm nang sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đầu tư XDCB hồn chỉnh, cơng bố ban hành để chủ đầu tư địa bàn áp dụng thực thống Thứ ba, xác định rõ trách nhiệm chủ đầu tư toàn q trình sử dụng vốn, chịu trách nhiệm tồn giai đoạn đầu tư Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm cơng tác đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đơn vị, địa phương kiên khơng giao thêm cơng trình, dự án cho Footer Page 104 of 128 93 Đại học Kinh tế Huế Header Page 105 of 128 chủ đầu tư yếu Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư Thứ tư, cần có quy định thời gian cụ thể cho chủ đầu tư/Ban QLDA việc lập thủ tục, chứng từ toán kể từ ký nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhằm tránh việc kéo dài thời gian lập thủ tục, chứng từ chủ quan cố ý nhũng nhiễu gây khó khăn Thứ năm, tổ chức giao ban thường xuyên với phòng, ban, ngành chủ đầu tư định kỳ hàng quý đột xuất công tác XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời … đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa cơng trình vào sử dụng để phát huy hiệu Đ nguồn vốn, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương ại Thứ sáu, việc lựa chọn nhà thầu: Nghiêm cấm việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện lực hành nghề xây dựng, lực hoạt động xây dựng để thực ho công việc; Căn theo Luật Đấu thầu, UBND cấp xây dựng ban hành quy định ̣c k hướng dẫn cụ thể việc triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Nội dung chủ yếu quy định bao gồm: cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch in đấu thầu, hồ sơ mời thầu phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; trình tự tổ chức đấu h thầu đặc biệt nội dung xử lý tình sau đấu thầu thay đổi thiết tê kế, phát sinh khối lượng, kéo dài thời gian thi công, nhà thầu không đủ lực tiếp ́H tục triển khai thi công, xử phạt nhà thầu thi cơng khơng đảm bảo chất lượng cơng ́ trình, chậm tiến độ không cho tham gia đấu thầu dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN thời hạn định 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) Thứ nhất: Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trình quản lý, thực dự án đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng cơng trình Khi dự án, cơng trình hồn thành phải khẩn trương lập báo cáo tốn vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Thứ hai:Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản lý điều hành dự án theo chức năng, nhiệm vụ giao Chủ đầu tư hạn chế tối đa Footer Page 105 of 128 94 Đại học Kinh tế Huế Header Page 106 of 128 định thầu; tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cơng trình xây dựng bản, khuyến khích doanh nghiệp địa bàn tham gia xây dựng cơng trình 2.5 Kiến nghị Phòng tài kế hoạch huyện Quảng Trạch Chủ động bố trí kịp thời nguồn vốn để chi trả cho cơng trình mà UBND huyện phê duyệt kế hoạch vốn Xây dựng kế hoạch chi tiết hạng mục cơng trình kế hoạch vốn cho cơng trình trình UBND huyện phê duyệt giao tiêu cụ thể việc cần thực sớm cuối năm trước Chủ động đề xuất xây dựng cơng trình trọng điểm, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương để đưa vào kế hoạch xây dựng Thường xuyên thực thẩm tra trình UBND huyện phê duyệt tốn dự án cơng trình kịp thời, bố trí nguồn ại Đ vốn chi trả năm, tránh kéo dài nhiều năm./ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page 106 of 128 95 Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2008), quản lý kiểm sốt cam kết chi NSNN qua KBNN,Thông tư số 113/2008/TT – BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài (2010), quy định việc tốn vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm, Thông tư số210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài (2011), Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN, Thơng tư 86/2011/TT-BTC ngày17/6/2011 Bộ Tài (2013), quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ NSNN, vốn trái phiếu phủ, Đ Thơng tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 ại Chính phủ (2003), quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Chính phủ (2013) sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số48/2010/NĐ - ̣c k ho Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 6/6/2003 CP ngày 07/05/2010 Chính phủ hợp đồng xây dựng,Nghị định số Bộ Tài (2003), hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày h in 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013, Điều số59/2003/TT - BTC ngày 23/6/2003 ́H tê 6/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Thơng tư Bộ Tài chính, Học viện Tài (2005), Dự án Việt - Pháp FSP tăng cường ́ uê lực đào tạo quản lý tài cơng thống kê kinh tế, Tài cơng, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (2014), Niên giám thống kê tỉnh QuảngBình 2014 10 Lâm Hồng Cường (2013), “Những kiến nghị kiểm sốt chi NSNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 129, tr 34 – 35 11 Võ Phi Dũng (2012) “Hoàn thiện kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị” 12 Trần Mạnh Hà (2015), Một số giải pháp hoàn thiện chế kiểm sốt chi lĩnh vực khoa học cơng nghệ,tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 156, tr20 – 23 Footer Page 107 of 128 96 Đại học Kinh tế Huế Header Page 108 of 128 13 Dương Đức Hào (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước KBNN Thừa Thiên Huế” 14 Lê Văn Hưng (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài Hà Nội 15 Nguyễn Văn Mạnh (2014), Hồn thiện kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách cấp tỉnh Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh 16 Kho bạc Nhà nước (2011), việc hướng dẫn lập báo cáo toán vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, dự án trồng triệu rừng, Công văn số 397/KBNN-KSC ngày 17/3/2011 17 Kho bạc Nhà nước (2012), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước,Quyết Đ định số 282/QĐ - KBNN, ngày 20/4/2012 ại 18 Kho bạc Nhà nước (2015), Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức ho KBNN huyện, quận, thị xã, phố thuộc tỉnh, Quyêt định số 695/QĐKBNN ngày 16/07/2015 ̣c k 19 Kho bạc nhà nước Hải Phòng (2014,2015, 2016), Hệ thống báo cáo tài chính, Kho bạc nhà nước Ninh Hòa- Khánh Hòa (2014,2015, 2016), Hệ thống báo cáo h 20 in báo cáo kế tốn, cơng tác tổ chức cán KBNN Hải Phòng tài chính, báo cáo kế tốn, cơng tác tổ chức cán KBNN Ninh Hòa tê 21 Kho bạc nhà nước Quảng Trạch (2014,2015, 2016), Hệ thống báo cáo tài chính, ́H báo cáo kế tốn, cơng tác tổ chức cán KBNN Quảng Trạch ́ uê 22 Lê Thị Mai Liên (2014), Tình hình đầu tư xây dựng từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 148, tr – Quốc hội(2002), Luật ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002 23 Đồn Kim Khun (2012), “Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng” 24 Văn Thị Thanh Yên (2010) “Hồn thiện cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Quảng Nam” 25 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch (2016), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch Footer Page 108 of 128 97 Đại học Kinh tế Huế Header Page 109 of 128 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mã phiếu:01 PHIẾU ĐIỀU TRA Trong chương trình thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồnNSNN KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” tơi muốn tìm hiểu suy nghĩ, nhận định Anh (Chị) với tư cách người sử dụng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch Những trả lời Anh (Chị) theo câu hỏi phiếu hoàn Đ toàn liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích: ại Câu 1: Anh/chị cho biết giới tính? ho Nam Nữ ̣c k Câu 2: Anh/chị cho biết thuộc nhóm tuổi nào? Từ 30 đến 45 h in Dưới 30 tê Từ 46 đến 60 Trên 60 ́H ́ Câu Trình độ chun mơn anh/chị nay? Trên đại học Đại học Chưa qua đào tạo Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Câu 4: Anh (Chị) đánh giá mức độ đồng ý đối cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN sau: 1: Rất không đồng ý 2: Không đồng ý 4: Đồng ý Footer Page 109 of 128 3: Bình thường 5: Rất đồng ý 98 Đại học Kinh tế Huế Header Page 110 of 128 Cảm nhận Thang đo – Thái độ công chức Cơng chức có thái độ thân thiện, lịch tiếp xúc với khách hàng Công chức không gây phiền hà, nhũng nhiễu Công chức ứng xử khéo léo, mực tình phát sinh Cơng chức có tinh thần trách nhiệm cao hồ sơ khách hàng 5 5 Công chức tận tình hướng dẫn cho khách hàng Công chức phục vụ công khách hàng Đ Thang đo – Năng lực công chức ại Công chức có khả giao tiếp tốt với khách hàng Công chức nắm vững nghiệp vụ chuyên môn phụ trách 5 5 hàng Cán công chức hướng dẫn dễ hiểu, sẵn sàng in Công chức giải đáp thỏa mãn vướng mắc khách ̣c k ho h khách hàng cần Thủ tục hành đơn giản, dễ hiểu Thủ tục hành cơng khai nơi làm việc ́ uê ́H tê Thang đo – Thủ tục hành Thủ tục hành ln cập nhật thơng báo đến khách hàng Thang đo – Cơ sở vật chất Nơi giao dịch thoáng mát, khang trang Nơi để xe an toàn thuận lợi Cán công chức ăn mặc lịch trang nhã 5 Cán công chức trang bị đầy đủ thiết bị làm việc Thang đo – Kết quả, thời gian xử lý hồ sơ Kết giải hồ sơ trả hẹn Footer Page 110 of 128 99 Đại học Kinh tế Huế Header Page 111 of 128 Kết giải thoản mãn khách hàng Khách hàng phải lại 01 lần để bổ sung, hoàn tất hồ sơ, chứng từ 5 5 Thang đo – Sự hài lòng Ơng/ bà hồn tồn hài lòng với phục vụ CBCC KBNN Quảng Trạch Ơng/ Bà hài lòng dịch vụ hành cơng Ơng/ Bà hài lòng thực dịch vụ Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch Đ Ý kiến đóng góp để hồn thiện cơng tác kiểm soát toán đầu tư xây dựng ại từ nguồn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình? in ̣c k ho Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý vị! h ́H tê ́ uê Footer Page 111 of 128 100 ... VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐNVỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt vốn ầu tư xây dựng. .. THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM in SOÁTTHANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC h 1.1 .Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt vốn đầu tư xây dựng KBNN tê 1.1.1.Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2, Hoàn thiện công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay