Hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị_2

114 6 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Header Page of 128 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ TẾ H U Ế TRÁƯN THË BẢCH NGC H HON THIÃÛN CÄNG TẠC THANH TOẠN K IN KHÄNG DNG TIÃƯN MÀÛT TẢI NGÁN IH Ọ C HNG QUNG TRË TR Ư Ờ N G Đ Ạ NH NỈÅÏC VIÃÛT NAM CHI NHẠNH LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ HÚ - 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ TRÁƯN THË BẢCH NGC H U Ế HON THIÃÛN CÄNG TẠC THANH TOẠN TẾ KHÄNG DNG TIÃƯN MÀÛT TẢI NGÁN K IN H HNG Ọ C NH NỈÅÏC VIÃÛT NAM CHI NHẠNH G Đ Ạ IH QUAÍNG TRË TR Ư Ờ N CHUYÃN NGNH: QUN L KINH TÃÚ M SÄÚ: 8.34.04.10 LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HOÜC: PGS.TS NGUYÃÙN THË MINH HOÌA HUÃÚ - 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H TRẦN THỊ BẠCH NGỌC Footer Page of 128 i Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Luận văn tổng hợp kết trình học tập nghiên cứu nhà trường kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn q trình cơng tác nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý Thầy (Cô) giáo cán viên chức Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ giáo PGSTS Nguyễn Thị Minh Hòa người trực tiếp hướng dẫn luận văn khoa học kinh tế Cơ giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Ế Tơi xin bày tỏ biết ơn đến lãnh đạo Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh Quảng H U Trị, cán công chức Phòng Kế tốn, Phòng Tổng hợp NHNN Quảng Trị, đồng TẾ nghiệp thuộc Phòng Kế tốn Kho bạc nhà nước, NHTM địa bàn thành phố H Đơng Hà tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu, thu thập IN thơng tin tìm hiểu tình hình thực tế C K Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tình cảm yêu mến Ọ đến gia đình, người thân tơi tạo điều kiện, động viên tơi suốt q IH trình học tập thực luận văn Đ Ạ Tuy có nỗ lực, cố gắng luận văn tránh khỏi G khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, Cô đồng TR Ư Ờ N nghiệp để luận văn hồn thiện ! Tơi xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn TRẦN THỊ BẠCH NGỌC Footer Page of 128 ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN THỊ BẠCH NGỌC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83.404.10 Niên khoá: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS.NGUYỄN THỊ MINH HÒA Tên đề tài: HỒN THIÊN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thanh tốn khơng dùng tiền mặt phương thức tốn ưu việt, thuận tiện, an tồn tiết kiệmkhắc phục hạn chế toán dùng tiền mặt, đáp U H triển hoàn thiện đỉnh cao lịch sử phát triển tiền tệ Ế ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trườngthể bước phát TẾ Tuy nhiên, Việt Nam thực trạng tốn nói chung tốn khơng H dùng tiền mặt nói riêng nhiều bất cập Theo nhận xét số chuyên gia, IN Việt Nam quốc gia sử dụng nhiều tiền mặt Thực trạng thực K trở ngại kinh tế Việt Nam, đặc biệt nước ta q trình mở Ọ C cửa hội nhập tồn diện với quốc tế nói chung lĩnh vực tài ngân hàng nói IH riêng Vấn đề hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt xem Ạ mối quan tâm hàng đầu kinh tế, hệ thống ngân hàng nói Đ chung Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Quảng trị nói riêng Chính nên tơi tiến N G hành nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Ngân TR Ư Ờ hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị” Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực việc thu thập số liệu từ phòng chuyên môn NHNN Quảng Trị, điều tra đối tượng giao dịch TTKDTM để phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến công tác TTKDTM Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, sử dụng phần mềm excel phần mềm thống kê SPSS để xử lý số liệu Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Các giải pháp để hoàn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt mà luận văn đưa làm tài liệu tham khảo cho cơng tác tốn Ngân hàng Nhà nước Quảng trị, góp phần hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt thời gian tới Footer Page of 128 iii Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI ATM Máy rút tiền tự động CSTT Chính sách tiền tệ CBCNV Cán công nhân viên DS Doanh số ĐT&PT Đầu tư phát triển GDV Giao dịch viên KBNN Kho bạc Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại N0&PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn POS Điểm chấp nhận tốn thẻ PGD Phòng giao dịch QĐ Quyết định QT Quảng Trị TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt U H TẾ H IN K C Ọ IH Ạ Đ G N TR Ư Ờ TCTD Ế VIẾT TẮT Tổ chức tín dụng TTĐTLNH Thanh toán điện tử liên ngân hàng TTBT Thanh toán bù trừ TMCP Thương mại cổ phần WTO Tổ chức thương mại giới Footer Page of 128 iv Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục biểu bảng viii Danh mục sơ đồ, đồ thị, hình vẻ ix MỞ ĐẦU .1 Ế Tính cấp thiết đề tài .1 U Mục tiêu nghiên cứu TẾ H Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn H Phương pháp nghiên cứu .2 IN Nội dung nghiên cứu K CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN Ọ C MẶT IH 1.1 TỔNG QUAN VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT Ạ 1.1.1 Ngân hàng trung ương hoạt động ngân hàng Trung ương G Đ 1.1.2 Khái niệm, vai trò ý nghĩa tốn khơng dùng tiền mặt 10 N 1.1.3 Các phương thức tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà Nước 15 TR Ư Ờ 1.2 CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN VIỆT NAM 20 1.2.1 Các tiêu định tính .20 Thứ nhất, đa dạng tiện ích sản phẩm dịch vụ toán ngân hàng 20 1.2.2 Các tiêu định lượng 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN QUẢNG TRỊ 22 1.3.1 Nhân tố thuộc khách hàng .22 1.3.2 Nhân tố thuộc mơi trường sách pháp luật 22 1.3.3 Các nhân tố thuộc Ngân hàng Nhà nước 23 Footer Page of 128 v Header Page of 128 1.4 KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CÁC NƯỚC KHÁC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 25 1.4.1 Kinh nghiệm hồn thiện chất lượng tốn không dùng tiền mặt nước .25 1.4.2 Bài học rút cho Việt Nam để hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 30 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị30 H U 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị 33 TẾ 2.1.3 Tình hình nhân lực Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Quảng Trị 34 H 2.1.4 Nghiệp vụ Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Quảng trị 36 IN 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI K NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 38 Ọ C 2.2.1 Tình hình tốn nói chung địa bàn tỉnh Quảng trị 38 IH 2.2.2 Tình hình tốn Ngân hàng nhà nước Quảng trị 40 Đ Ạ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TỐN KHÔNG G DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 76 TR Ư Ờ N 2.3.1 Những kết đạt .76 2.3.2 Những hạn chế, tồn 77 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn .78 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁCTHANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆNCƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 82 3.1.1 Mục tiêu chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm 2020 82 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt .83 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 85 Footer Page of 128 vi Header Page of 128 3.2.1 Đẩy nhanh q trình đại hố cơng nghệ ngân hàng, đổi kỹ thuật công nghệ toán 85 3.2.2 Đơn giản hoá sách thủ tục, xem xét lại cấu tính phí 88 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán công nhân viên .88 3.2.4 Tăng cường mở rộng quan hệ với KBNN TCTD hoạt động phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt .89 3.2.5 Hoàn thiện môi trường pháp lý 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 KẾT LUẬN 92 Ế KIẾN NGHỊ 93 H U DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 TẾ PHỤ LỤC 97 H QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ IN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ K NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN Ọ C NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN IH BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ Ạ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Footer Page of 128 vii Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị 35 Bảng 2.2 Doanh số tốn khơng dùng tiền mặt Tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Quảng Trị .39 Bảng 2.3 Doanh số toán qua NHNN Quảng Trị 41 Bảng 2.4 Tình hình toán KBNN TCTD qua NHNN Quảng Trị 43 Bảng 2.5 Doanh số toán qua kênh toán điện tử liên ngân hàng NHNN Quảng trị .47 Doanh số toán điện tử liên ngân hàng KBNN TCTD Bảng 2.6 qua NHNN Quảng Trị .48 Doanh số toán qua kênh toán bù trừ điện tử Ế Bảng 2.7 U NHNN Quảng Trị 50 Doanh số toán bù trừ điện tử KBNN TCTD NHNN TẾ H Bảng 2.8 Quảng Trị 51 Doanh số thu phí dịch vụ toán NHNN Quảng Trị 52 Bảng 2.10 Doanh số toán qua phương tiện toán NHNN Quảng Trị K IN H Bảng 2.9 C 53 Thông tin chung đối tượng điều tra 55 Bảng 2.12: Thống kê đặc điểm mẫu điều tra .58 Bảng 2.13: Thống kê chi tiết sử dụng dịch vụ toán theo đơn vị 59 Bảng 2.14: Mức độ hài lòng dịch vụ TTKDTM theo đơn vị 61 Bảng 2.15: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố liên quan N G Đ Ạ IH Ọ Bảng 2.11: TR Ư Ờ đến đặc điểm đơn vị 65 Bảng 2.16: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố lợi ích thực hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt NHNN Quảng Trị 66 Bảng 2.17: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố liên quan đến mơi trường sách pháp luật .69 Bảng 2.18: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố liên quan đến khoa học công nghệ 70 Bảng 2.19: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng củayếu tố liên quan đến nhân tố người 72 Bảng 2.20: Đánh giá khách hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố liên quan đến sách ngân hàng 74 Footer Page 10 of 128 viii Header Page 100 of 128 hàng vai trò mang yếu tố sống Tại Chi nhánh, cán đào tạo sâu chuyên môn giao dịch xảy sai sót dẫn làm giảm uy tín Chi nhánh Do vậy, Chi nhánh cần đề sách hợp lý đào tạo nguồn nhân lực để tạo nội lực phát triển cho Chi nhánh nói chung cho phát triển hoạt động tốn nói riêng Đối với tốn viên phải có đủ lực trình độ, chun mơn vững Ngoài việc hiểu biết nghiệp vụ ngân hàng, toán viên cần nắm vững thể lệ tốn, quy trình hình thức tốn sử dụng thạo vi tính ngoại ngữ Ngân hàng tổ chức buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm cao lực chuyên môn kỹ giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán nhân viên U Ế Ngân hàng giỏi chuyên mơn nghiệp vụ, động có đạo đức nghề nghiệp cao H Về việc tuyển dụng, Chi nhánh cần tổ chức kỳ thi mang tính chất TẾ nghiêm túc, chất lượng đánh giá đắn lực để tuyển cán IN H có trình độ K Ngồi ra, ta biết hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt phải dựa C tảng kỹ thuật tin học Do đó, muốn phát triển hình thức TTKDTM Chi nhánh IH Ọ phải tập trung đào tạo sử dụng phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin có Ạ chất lượng tốt Đ Có sách ưu đãi tiền lượng, tiền thưởng cách hợp lý, đồng thời, N G phải có chế độ khen thưởng, phê bình cách cơng xác dựa TR Ư Ờ lực thành tích làm việc nhằm khuyến khích cố gắng, nỗ lực cán bộ, nhân viên Ngân hàng, góp phần vào hồn thiện phát triển loại hình dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt 3.2.4 Tăng cường mở rộng quan hệ với KBNN TCTD hoạt động phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Để thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt phát triển, NHNN cần phải tăng cường liên kết chặt chẽ với các ngân hàng, liên minh thẻ công ty cung ứng dịch vụ kết nối trung gian đặc biệt giai đoạn ngân hàng Việt Nam có quy mơ nhỏ trước sức ép cạnh tranh q trình hội nhập kinh tế giới Hiện nay, liên minh thẻ hoạt động tốt xu hướng gia nhập liên minh ngân hàng thương mại ngày nhiều Tuy nhiên, phối hợp ngân hàng liên minh chưa cao NHNN cần tăng cường vai trò chủ Footer Page 100 of 128 89 Header Page 101 of 128 đạo việc kết nối ngân hàng khác nhằm hỗ trợ khách hàng tốt việc sử dụng dịch vụ toán qua hệ thống máy liên minh Mặt khác, NHNN Quảng trị nên tăng cường hợp tác với tổ chức công nghệ thông tin làm nhiệm vụ kết nối trung gian toán điện tử nhằm phát triển mạng lưới toán điện tử đến người sử dụng 3.2.5 Hồn thiện mơi trường pháp lý Triển khai kế hoạch xây dựng ban hành văn hướng dẫn Luật NHNN Luật TCTD lĩnh vực tốn, hồn thiện sở pháp lý hành nhằm tạo điều kiện mặt chế, sách cho phương thức tốn đại thơng qua thiết bị điện tử tốn qua điện thoại di động, internet U Ế Hiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực toán nói chung TTKDTM TẾ H qua ngân hàng chưa đồng bộ; hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực H toán cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung thay để đáp ứng đòi hỏi IN thực tiễn Với phát triển khoa học công nghệ truyền thông, nhiều dịch vụ K toán đời, chưa có tiền lệ Việt Nam hành lang pháp lý để quản Ọ C lý chưa thiết lập IH Bổ sung mặt chế, sách để khuyến khích, thúc đẩy bắt buộc Ạ TTKDTM qua ngân hàng kinh tế; tăng cường biện pháp hành G Đ kinh tế đủ mạnh để khuyến khích TTKDTM ví dụ tăng phí rút tiền mặt; đưa N hạn mức giao dịch tiền mặt; giảm phí TTKDTM… TR Ư Ờ Hồn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động TTKDTM qua ngân hàng, bao gồm: phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm bên tham gia TTKDTM Trên sở đó, tiến hành kiểm sốt rủi ro pháp lý thích hợp bảo đảm phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế; tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, đảm bảo khả tiếp cận thị trường dịch vụ chủ thể tham gia; hình thành chế bảo vệ khách hàng hữu hiệu bảo đảm quy trình giải tranh chấp cách khách quan Để thực vai trò quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng, có tổ chức tốn xây dựng khung pháp lý tốn tiền mặt phí tiền mặt cần đảm bảo lợi ích kinh tế, lợi ích Nhà nước nhân dân, sở để thành viên xã hội tuân thủ Footer Page 101 of 128 90 Header Page 102 of 128 Cần ban hành văn quy định cụ thể hạn mức toán tiền mặt, dù khoản chi thuộc NSNN, doanh nghiệp khoản toán khác nên thống mức chung, ví dụ mức thuế thu nhập cá nhân, tạo công cá nhân, tổ chức ngồi nhà nước mà thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ góp phần mở rộng TTKDTM qua ngân hàng Đồng thời phải quy định biện pháp xử lý đối tượng không thực theo quyđịnh Ban hành chế giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật toán tiền mặt kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật sử dụng Ế tiền mặt tổ chức hưởng lương NSNN có Kho bạc Nhà nước quản lý H U doanh nghiệp công việc khó khăn, phức tạp, TẾ NHTM doanh nghiệp quan quản lý hành lĩnh TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN nên giao quan tra thuế thực H vực này, cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp toán Footer Page 102 of 128 91 Header Page 103 of 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Trị” Tác giả luận văn đến số kết luận sau đây: Khái quát sở lý luận tốn khơng dùng tiền mặt, từđó nhận thấy cần thiết vai trò tốn không dùng tiền mặt kinh tế thị trường Người đọc thấy đượcưu, nhượcđiểm từngphương thức, qua nắm chất từngphương thức toán; tiêu chí đo lường hoạt động Ế TTKDTM nhân tố ảnh hưởng đến công tác TTKDTM H U 2.Qua việc nghiên cứu tình hình hoạt động nóichung hoạt động tốn TẾ khơng dùng tiền mặt nói riêng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Trị tác giả H thấy tình hìnhứng dụng cơng nghệ tốn ngân hàng xu hướng IN phát triển hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, doanh số toán qua K phương thức toán tăng hay giảm qua năm, yếu tố ảnh hưởng đến hài Ọ C lòng khách hàng, từđó thấy kết khả quan IH tồn cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Đ Ạ Để hồn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt NHNN Quảng Trị G thời gian tới cần áp dụng đồng giải pháp như: Hồn thiện mơi trường TR Ư Ờ N pháp lý; Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng; đổi kỹ thuật cơng ngệ tốn; Đơn giản hóa sách thủ tục, xem xét điều chỉnh cấu tính phí; Nâng cao lực cán bộ; Tăng cường mở rộng quan hệ với khách hàng Trên sở mục tiêu đề ngành người viết đề xuất kiến nghị với Bộ, ban ngành liên quan Hồn thiện hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Trị giai đoạn vấn đề lớn phức tạp, thời gian khả nghiên cứu học viên hạn chế nên luận văn tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn./ Footer Page 103 of 128 92 Header Page 104 of 128 KIẾN NGHỊ Kiến nghị với Bộ, Ban, Ngành Nâng cao chất lượng toán khơng dùng tiền mặt nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng Để đạt mục tiêu cần tâm cao quan chủ trì NHNN Việt Nam Đồng thời cần có tham gia, phối hợp tích cực Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể sau: - NHNN phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung số điều khoản liên quan đến TTKDTM văn Luật hành Luật Ngân hàng Ế Nhà nước Việt Nam, Luật Tổ chức tín dụng, Luật phòng chống rửa tiền… xây H U dựng luật riêng hệ thống toán TẾ - NHNN phối hợp với Bộ Công an ban hành văn pháp lý để quản lý, H vận hành, hạn chế rủi ro, giám sát có hiệu loại hình, phương tiện, hệ IN thống tốn mới; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định an ninh, an K tồn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật Ọ C lĩnh vực toán điện tử IH - Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nâng cấp, mở rộng, cấu trúc lại mô hình Đ Ạ tổ chức vận hành Hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng; hồn thiện kết nối hạ G tầng toán điện tử ngân hàng với hạ tầng quan Thuế, Hải quan, TR Ư Ờ N Kho bạc nhà nước để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước phương thức điện tử - Phối hợp với Bộ Công thương xây dựng hệ thống bù trừ điện tử tự động cho giao dịch toán bán lẻ Việt Nam; bên cạnh cần hồn thiện, tăng cường kết nối hạ tầng toán điện tử hệ thống ngân hàng với hạ tầng toán đơn vị khác, thúc đẩy toán điện tử thương mại điện tử - Phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư hợp tác quốc tế để nhận hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, kinh nghiệm tài - Phối hợp với Bộ, Ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép nội dung tốn khơng dùng tiền mặt vào đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, Bộ, Ngành Footer Page 104 of 128 93 Header Page 105 of 128 Kiếnnghị với Ngân hàng Nhà nước Về cơng tác tốn Với vai trò “ Tổ chức hệ thống tốn qua ngân hàng, làm dịch vụ toán, quản lý việc cung cấp phương tiện toán “ theo luật định, Ngân hàng nhà nước cần làm tốt cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Để phát triển nhanh, mạnh mẽ hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, mở rộng dịch vụ toán điện tử, Ngân hàng Nhà nước cần tuyên truyền quảng bá hoạt động toán Ngành Ngân hàng tới đối tượng thành phần kinh tế xã hội, trọng yếu tố nhận thức lĩnh vực toán điện tử cho cho đội ngũ cán ngân Ế hàng người dân, giúp họ hiểu rõ, hưởng ứng yên tâm sử dụng dịch H U vụ toán qua ngân hàng TẾ Ngân hàng cấp cần tìm biện pháp hữu hiệu để khuyến khích động H viên tầng lớp nhân dân mở tài khoản tiền gửi ngân hàng thực toán IN qua ngân hàng, làm mang lại nhiều lợi ích: K Thứ nhất: tạo cho ngân hàng lượng vốn lớn để phục vụ nhu cầu kinh doanh Ọ C mình, nguồn vốn huy động tiền gửi nguồn vốn đưa vào kinh doanh có lợi IH lẽ lãi suất đầu vào rẻ Đ Ạ Thứ hai: Tiết kiệm nguồn lực cho xã hội, tạo cầu nối khách hàng dư N TR Ư Ờ toàn xã hội G thừa vốn với khách hàng thiếu vốn, khai thác nhiều nguồn lực nhàn rỗi Muốn làm vậy, ngành ngân hàng phải có nhiều biện pháp quảng cáo tuyên truyền sâu rộng nhiều hình thức tới tầng lớp dân cư để người hiểu rõ tác dụng, tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng trở thành khách hàng ngân hàng quan hệ tốn gửi tiền Về cơng nghệ tốn Cơng nghệ tốn nước ta giai đoan đầu q trình đại hố, xa nước giới có chênh lệch cơng nghệ hệ thống ngân hàng.Vấn đề cần giải tạo đồng phát triển sở hạ tầng viễn thông sở công nghệ ngân hàng đại nhằm đẩy mạnh công tác tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng nhà nước cần xây Footer Page 105 of 128 94 Header Page 106 of 128 dựng dự án lớn nhằm cải thiện công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời nhu cầu toán đối tượng kinh tế Hồn thiện mở rộng tốn điện tử liên ngân hàng - Ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng mở rộng tốn điện tử liên ngân hàng sang tỉnh , thành phố hỗ trợ cho thành viên ngân hàng khác có đủ điều kiện để tham gia vào hệ thống toán liên ngân hàng nhằm tạo nên đồng toán liên ngân hàng; nghiên cứu, lựa chọn mơ hình xử lý, bù trừ tốn giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng NHNN Việt Nam - Để cho chương trình tốn liên ngân hàng hoàn thiện , Ngân hàng Ế nhà nước cần thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực H U tạo điều kiện cho ngân hàng thành viên tham gia vào hệ thống đóng góp ý TẾ kiến để từ rút kinh nghiệm thực tốt chế, quy trình tốn H hành nhằm giúp hồn thiện,cải tiến chế sách tốn điện tử liên ngân TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN hàng Footer Page 106 of 128 95 Header Page 107 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Chính phủ,Nghị định tốn khơng dùng tiền mặt số 101/2012/NĐ – CP GS.TS Nguyễn Văn Tiến- PGS-TS Nguyễn Kim Anh- TS Nguyễn Đức Hưởng (2016), Tiền Tệ Ngân hàng & Thị Trường Tài chính, Nhà xuất Lao động Lê Văn Khâm (2013), Giáo trình tài tiền tệ, nhà xuất thơng tin truyền thơng Lương Bích Ngọc (2016): “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng U Ế Nhà Nước Việt nam chi nhánh Quảng Ninh, luận văn thạc sĩ kinh tế, học viện hành H quốc gia TẾ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Quyết định số 290/QĐ-NHNN quy định H chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước tỉnh, IN thành phố Ọ sử dụng séc số 22/2015/TT-NHNN C K Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định hoạt động cung ứng IH Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thơng tư quy định biểu phí dịch vụ Đ Ạ toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 26/2013/TT-NHNN G Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thơng tư giữ bí mật, lưu trữ cung cấp N thông tin liên quan đến khách hàng số số 08/VBHN-NHNN ngày 21/05/2014 TR Ư Ờ 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định Thanh toán điện tử liên ngân hàng số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định toán bù trừ điện tử liên ngân hàng số 10/VBHN-NHNN NHNNVN “ 12 Ngân hàng Nhà nước Quảng trị (2016),Quyết định số 20/QĐ-QUN1 quy định nhiệm vụ phòng tương đương thuộc cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị 13 Nguyễn Thị Thùy Linh (2016), Mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt NHTM Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam- chi nhánh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, học viện hành quốc gia 14 Quốc hội (2010): Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Footer Page 107 of 128 96 Header Page 108 of 128 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Số phiếu:…… THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN NAY TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ Kính chào Anh/ Chị! K IN H TẾ H U Ế Tôi học viên cao học Trường đại học Kinh tế Huế, thực đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác tốn không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Mọi thơng tin Anh/Chị cung cấp hồn tồn giữ bí mật sử dụng cho nghiên cứu Chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị Rất mong anh chị dành chút thời gian để điền vào bảng câu hỏi sau: PHẦN A : THƠNG TIN CHUNG Anh / Chị vui lòng cung cấp thơng tin đây: 1.Giới tính : Nam2 Nữ Trình độ : 1.Trung cấp 2.Cao đẳng 3.Đại học 4.Sau đại học TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C Anh/ chị thuộc nhóm tuổi sau đây: 1.Từ 21-30 31-40 41-50 Trên 50 Đơn vị Anh/ chị công tác Kho bạc nhà nước NH Nông nghiệp phát triển nông thôn NH TMCP Đầu tư & Phát triển NH TMCP Công thương NH TMCP Ngoại thương NH Chính sách xã hội NH TMCP Sài gòn thương tín NH TMCP Qn đội NH TMCP Việt Nam thịnh vượng 10 NH TMCP Bưu điện liên việt 11 NH Hợp tác xã QB-PGD Quảng Trị 12 NH Phát triển Huế- PGD Quảng Trị Footer Page 108 of 128 97 Chức vụ 1.Lãnh đạo Kiểm soát 3.Giao dịch viên 4.Kế toán Header Page 109 of 128 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế PHẦN B : NỘI DUNG KHẢO SÁT 1.Anh chị sử dụng dịch vụ toán thường xuyên NHNN Quảng Trị ? 1.Thanh toán điện tử liên ngân hàng 2.Thanh toán bù trừ 3.Chuyển khoản 4.Rút tiền mặt Mức độ hài lòng anh/chị dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt NHNN Quảng Trị 1.Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng 3.Bình thường 4.Hài lòng Hồn tồn hài lòng Xin vui lòng cho biết ý kiến anh/chị mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hoạt động TTKDTM cách gạch chéo vào ô trống từ đến với mức ý nghĩa : (1) Hồn tồn khơng quan trọng (2) Không quan trọng (3) Tương đối quan trọng (4) Quan trọng (5) Rất quan trọng Các nhân tố thuộc khách hàng I Đặc điểm khách hàng - Quy mô đơn vị - Mạng lưới toán - Chính sách, chiến lược kinh doanh đơn vị II Các yêu cầu khách hàng - Tiện ích dịch vụ - Sự an toàn, tin cậy - Sự đa dạng dịch vụ - Nhanh chóng (Tiết kiệm thời gian) - Tính xác - Tính bảo mật thông tin 10 - Giảm thiểu rủi ro tốn Các nhân tố thuộc mơi trường sách pháp luật 11 - Môi trường vĩ mô 12 -Môi trường pháp lý Các nhân tố thuộc Ngân hàng Nhà nước I Khoa học công nghệ Footer Page 109 of 128 98 Header Page 110 of 128 H TẾ H U Ế 13 - Công nghệ ngân hàng 14 - Hệ thống lưu trữ liệu sau tốn 15 - Sự cố cơng nghệ thực giao dịch II Nhân tố người 16 - Tác phong làm việc 17 - Trình độ xử lý cơng việc 18 - Thái độ phục vụ 19 - Ngoại hình, trang phục III Chính sách ngân hàng 20 - Thủ tục đăng ký tài khoản 21 - Lãi tài khoản toán 22 -Các điều kiện Thanh tốn Nợ 23 - Chi phí Mức phí Bạn có nhận xét dịch vụ TTKDTM NHNN Quảng Trị Ạ IH Ọ C K IN Theo Anh/ Chị để hoàn thiện cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng nhà nước cần trọng đến vấn đề gì? TR Ư Ờ N G Đ Bảng câu hỏi hết, xin chân thành cảm ơn cộng tác nhiệt tình Quý anh/chị ! Footer Page 110 of 128 99 Header Page 111 of 128 PHỤ LỤC Bảng 1: Kiểm định giá trị trung bình yếu tố liên quan đến Đặc điểm khác hàng One-Sample Test Test Value = T Df Sig Mean 95% (2Differenc Confidenc tailed) e e Interval of the Difference Lower Upper 129 0,362 0,26 0,47 4,648 129 0,262 0,15 0,37 3,265 129 0,001 0,192 0,08 0,31 H U Ế 6,757 TẾ DDKH DDKH DDKH IN H (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 2: Kiểm định giá trị trung bình yếu tố liên quan đến Yêu cầu khách hàng Df TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH T Ọ C K One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean 95% tailed) Difference Confidence Interval of the Difference Lower 0,177 0,06 0,29 0,2 0,08 0,32 0,246 0,13 0,36 0,162 0,06 0,26 0,169 0,06 0,28 0,138 0,03 0,24 0,146 0,05 0,24 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 3: Kiểm định giá trị trung bình yếu tố liên quan đến Mơi trường sách pháp luật YCKH1 YCKH2 YCKH3 YCKH4 YCKH5 YCKH6 YCKH7 2,985 3,322 4,333 3,168 3,091 2,601 2,984 129 129 129 129 129 129 129 0,003 0,001 0,002 0,002 0,01 0,003 Upper One-Sample Test Test Value = Footer Page 111 of 128 100 Header Page 112 of 128 T Df Sig Mean 95% (2Difference Confidence tailed) Interval of the Difference Lower Upper CSPL1 -9,21 129 -0,585 -0,71 -0,46 CSPL2 -10,026 129 -0,638 -0,76 -0,51 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 4: Kiểm định yếu tố liên quan đến Khoa học công nghệ Sig (2tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TẾ Df 129 KHCN2 2,407 129 KHCN3 2,331 129 0,011 0,146 0,03 0,26 0,018 0,138 0,02 0,25 0,021 0,131 IH 2,57 TR Ư Ờ N G Đ Ạ KHCN1 Ọ C K IN H T H Test Value = U Ế One-Sample Test Footer Page 112 of 128 101 0,02 0,24 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Header Page 113 of 128 H U Ế Bảng 5: Kiểm định giá trị trung bình yếu tố liên quan đến Nhân tố người One-Sample Test Test Value = T Df Sig (2Mean 95% tailed) Difference Confidence Interval of the Difference Lower Upper CN1 2,326 129 0,022 0,146 0,02 0,27 CN2 2,406 129 0,018 0,162 0,03 0,29 CN3 3,032 129 0,003 0,162 0,06 0,27 CN4 2,272 129 0,025 0,115 0,01 0,22 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 6: Kiểm định giá trình trung bình yếu tố liên quan đến Chính sách ngân hàng IN Df Footer Page 113 of 128 0,03 0,146 0,154 0,138 0,177 G Đ Ạ 129 129 129 N 2,197 2,688 2,215 2,486 TR Ư Ờ CSNH1 CSNH2 CSNH3 CSNH4 IH Ọ C K t H TẾ One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 129 0,028 0,014 102 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0,01 0,28 0,04 0,27 0,01 0,26 0,04 0,32 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Header Page 114 of 128 Bảng 7: Kiểm định Leneve đơn vị điều tra Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1,096 df1 df2 Sig 11 118 0,371 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 8: Phân tích Anova đơn vị điều tra ANOVA Mean Square F Sig 14,839 11 1,349 1,124 0,349 141,592 118 156,431 129 U Ế Df TẾ 1,2 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H Between Groups Within Groups Total Sum of Squares H HL Footer Page 114 of 128 103 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) ... NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁCTHANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆNCƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN CHI NHÁNH QUẢNG... ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 30 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nhà nước. .. THIÊN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thanh tốn khơng dùng tiền mặt phương thức tốn ưu việt, thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị_2, Hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị_2, Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn, CƠ SỞKHOA HỌC VỀ THANH TỐNKHƠNG DÙNG TIỀN MẶT, 1 TỔNG QUAN VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT, 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN QUẢNG TRỊ, Hoạt động TTKDTM càng phát triển thì u cầu của khách hàng càng cao, bên cạnh u cầu về tiện ích dịch vụ cung cấp hay sự đa dạng trong các kênh thanh tốn, thì cần phải thanh tốn nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu rủi ro trong thanh tốn đồng thời ..., 4 KINH NGHIỆM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CÁC NƯỚC KHÁC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành cơng hay thất bại của một đơn vị. Khi có một lực lượng nhân viên hùng hậu, chun nghiệp và tận tâm thì đơn vị đã nắm được trong tay chìa khóa để phát triển. Tại NHNN Quảng Trị số lượng nhân viên đã có..., Đơn vị tính: Người, 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, Qua bảng số liệu trên cho thấy doanh số thanh tốn bù trừ của hầu hết các TCTD trên đều giảm qua các năm, trong đó KBNN giảm mạnh nhất với doanh số năm 2015 còn 78% so với năm 2014 và năm 2016 chỉ còn 24% so với năm 2015. Doanh số tương ứng qua các nă...,  Thống kê về đặc điểm của mẫu điều tra, Về mạng lưới thanh tốn:với giá trị kiểm định là 4, giá trị sig.<0,05, giá trị trung bình của các yếu tố đều lớn hơn 4 nên có thể kết luận là các yếu tố liên quan đến mạng lưới thanh tốn ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt động thanh tốn khơng dùng ti..., 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, - Thúc đẩy phát triển các hình thức thanh tốn điện tử trong việc thanh tốn các loại cước, phí định kỳ (điện, nước, điện thoại…); khuyến khích phát triển các loại thẻ đa năng, đa dụng (để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe bt, đi taxi, chi ..., 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, Trong hoạt động kinh doanh nhân tố con người đóng vai trò vơ cùng quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành cơng của doanh nghiệp, thì trong hoạt động ngân hàng vai trò này cũng mang yếu tố sống còn. Tại Chi nhánh, các cán bộ đều được đào tạo sâu về ..., Có chính sách ưu đãi về tiền lượng, tiền thưởng một cách hợp lý, đồng thời, phải có chế độ khen thưởng, phê bình một cách cơng bằng và chính xác dựa trên năng lực và thành tích làm việc nhằm khuyến khích sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên Ng..., Hồn thiện và mở rộng thanh tốn điện tử liên ngân hàng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay