Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế NGUYỄN VĂN PHƯỢNG TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ IN H XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN IH Ọ C K TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ TR Ư Ờ N G Đ Ạ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Tôi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho luận văn gửi lời cảm ơn H U Ế Quảng Trị, ngày 21 tháng 03 năm 2018 Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Nguyễn Văn Phượng Footer Page of 128 i Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế, Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu để hồn thành chương trình học Tơi xin chân thành cảm ơn Q Thầy, Cơ giáo ngồi Trường Đại học Kinh tế Huế tham giảng dạy, hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên cứu, đặc biệt PGS TS Trịnh Văn Sơn có nhiều thời gian, tình cảm truyền đạt kinh nghiệm tận tình giúp đỡ q trình tơi hồn thành luận văn Ế Tôi xin cảm ơn quan, ban ngành địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh H U Quảng Trị, bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi TẾ động viên nhiều q trình học tập hồn thành luận văn H Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh IN khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, cô giáo, đồng nghiệp, cá C K nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện IH Ọ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè động viên suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Quảng Trị, ngày 21 tháng 03 năm 2018 Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ Tôi xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Văn Phượng Footer Page of 128 ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : NGUYỄN VĂN PHƯỢNG Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tính cấp thiết đề tài: Cam Lộ huyện bán sơn địa, với ¾ địa hình trung du miền núi, năm qua với cố gắng tất cán bộ, nhân dân địa bàn huyện tình hình kinh tế nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách địa bàn nhỏ, nguồn vốn đầu tư sở hạ tầng giao thơng nơng thơn ít, chủ yếu từ ngân sách trung ương hỗ trợ Do đó, sở hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện nhiều bất cập, chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến trình phát triển kinh tế xã hội Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nơng thơn tồn huyện Xuất phát từ đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị " Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp sử dụng để thu thập đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp phục vụ cho phân tích định lượng sử dụng thơng qua khảo sát đối tượng có liên quan đến công tác quản lý vốn nội dung có liên quan, làm sở để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ Ngồi ra, đề tài sử dụng số cơng cụ Excel, SPSS để xử lí số liệu điều tra Kết nghiên cứu: Ngoài kết đánh giá từ số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện thời gian qua, đề tài đánh giá số tiêu chí liên quan đến cơng tác quản lý vốn đầu tư thông qua việc vấn trực tiếp 40 đối tượng có liên quan Từ kết nghiên cứu thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ tương lai Footer Page of 128 iii Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban quản lý dự án CĐ Cố định CN-XD Công nghiệp - xây dựng CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DTNN Đầu tư nhà nước ĐVHL Đơn vị hưởng lợi ĐVXL Đơn vị xây lắp FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt GTNT Giao thông nông thôn GTSX Giá trị sản xuất GTVT Giao thông Vận tải KBNN Kho bạc Nhà nước KT-XH Kinh tế - Xã hội U H TẾ H IN K C Ọ IH Ạ Đ G TR Ư Ờ NN Viện trợ tổ chức phi phủ N NGO Ế BQLDA Nhà nước NN PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NSNN Ngân sách nhà nước ODA Nguồn vốn viện trợ phát triển thức QD Quốc doanh TDĐT Tín dụng đầu tư TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng Footer Page of 128 iv Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu ix Danh mục hình, sơ đồ xi TẾ H U Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 1.1.1 Nguồn vốn đầu tư 1.1.2 Đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn vốn Ngân sách nhà nước 1.1.3 Các loại đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 12 1.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 15 1.2.1 Tổ chức máy quản lý 15 1.2.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 17 1.2.3 Chủ đầu tư xây dựng cơng trình cơng tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 17 1.2.4 Xây dựng chế quản lý vốn tổ chức thực đầu tư xây dựng cơng trình 18 1.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát cơng trình 18 1.2.6 Kiểm tra, giám sát vốn 19 Footer Page of 128 v Header Page of 128 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế 1.3 Các tiêu đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn 19 1.3.1 Chỉ tiêu số lượng sở hạ tầng giao thông nông thôn cấp có thẩm quyền phê duyệt 19 1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh quy mô vốn đầu tư phân theo nguồn hình thành, theo cấp quản lý 20 1.3.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng vốn giải ngân 21 1.3.4 Chỉ tiêu cấu thành phần vốn đầu tư 21 1.3.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn đầu tư 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 23 1.4.1 Cơ chế quản lý vốn đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn 23 1.4.2 Chiến lược phát triển kinh tế sách kinh tế thời kỳ 23 1.4.3 Sự tiến khoa học công nghệ 24 1.4.4 Nhân tố người 24 1.4.5 Đặc điểm sản phẩm cơng trình xây dựng 25 1.4.6 Công tác quy hoạch kế hoạch hoá đầu tư 26 1.4.7 Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng 26 1.5 Thực tiễn kinh nghiệm công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 27 1.5.1 Hệ thống văn liên quan đến vốn đầu tư 27 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư địa phương nước 29 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN CAM LỘ, QUẢNG TRỊ 36 2.1 Đặc điểm huyện Cam Lộ, Quảng Trị 36 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2 Tình hình đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 41 2.2.1 Hiện trạng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ 41 2.2.2 Tình hình thực vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 44 Footer Page of 128 vi Header Page of 128 K IN H TẾ H U Ế 2.3 Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 49 2.3.1 Tổ chức máy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cam Lộ 49 2.3.2 Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng 51 2.3.3 Kết thực vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 65 2.4 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, Quảng Trị 69 2.4.1 Đặc điểm mẫu điều tra 69 2.4.2 Kết điều tra khảo sát 70 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 77 2.5.1 Những kết đạt 77 2.5.2 Một số hạn chế 78 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế yếu 80 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 81 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển giao thông nông thôn huyện Cam Lộ 81 3.1.1 Định hướng phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 81 3.1.2 Mục tiêu phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 82 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, Quảng Trị 83 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư 84 3.2.2 Nâng cao chất lượng rà soát, tiếp nhận vốn đầu tư 84 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn dự án đầu tư 84 3.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý nợ đọng 90 3.2.5 Tăng cường nguồn vốn huy động khác cho đầu tư 91 3.2.6 Nâng cao lực quản lý vốn đầu tư 92 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Kiến nghị 96 2.1 Đối với phủ ngành 97 Footer Page of 128 vii Header Page of 128 2.2 Đối với quyền địa phương 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Biên Hội đồng chấm luận văn Nhận xét Phản biện Nhận xét Phản biện Giải trình chỉnh sửa luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Xác nhận hoàn thiện luận văn Footer Page of 128 viii Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.6: K C Ọ IH Ạ TR Ư Ờ Bảng 2.11: Đ Bảng 2.10: G Bảng 2.9: N Bảng 2.8: IN H Bảng 2.7: Ế Bảng 2.4: Bảng 2.5: U Bảng 2.3: H Bảng 2.2: Đơn vị hành diện tích xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, năm 2016 37 Tình hình dân số mật độ dân cư xã, thị trấn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, năm 2016 39 Tình hình sử dụng lao động huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 40 GDP huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014-2016 41 Hiện trạng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ phân theo loại đường giao thông năm 2016 42 Hiện trạng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ phân theo tuyến đường xã, thị trấn năm 2016 42 Hiện trạng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ phân theo loại kết cấu đường năm 2016 43 So sánh mật độ mạng lưới đường GTNT huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị với bình quân chung nước năm 2016 44 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 45 Tình hình tích luỹ đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2014-2016 46 Phân bổ vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ theo lĩnh vực đầu tư giai đoạn 2014-2016 47 Tình hình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 51 Quy mơ, nguồn vốn bố trí đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 52 Tình hình quản lý đầu thầu việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 54 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 56 Giá trị toán vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016 60 TẾ Bảng 2.1: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng 2.15: Bảng 2.16: Footer Page 10 of 128 ix Header Page 101 of 128 * Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt Đối với việc đầu tư xây dựng cho cơng trình giao thơng, cơng tác giải phóng mặt ln có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, tiến độ thực dự án, tiến độ giải ngân vốn việc hoàn thành dự án Hiện nay, địa bàn huyện Cam Lộ, công tác GPMB dẫn đến chậm trễ số dự án phải tạm dừng dự án Công tác GPMB địa bàn Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện (tham mưu thành lập Hội đồng địa phương xã trực tiếp thực nhiệm vụ này, bàn giao mặt cho chủ đầu tư đơn vị thi công nhiên chủ đầu tư phải có phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ GPMB; điều đòi hỏi chủ đầu tư – Ban quản lý dự án Đầu tư Ế Xây dựng huyện Cam Lộ phải có biện pháp, cách thức để nâng cao đẩy H U nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cụ thể: TẾ - Do công tác GPMB thực theo bước (Đo đạt diện tích đền bù H GPMB; Thông báo thu hồi đất; Kiểm kê tài sản; Áp giá đền bù, Thẩm định đền bù, IN Công khai phương án GPMB; Có định chi trả; Tiến hành chi trả có vốn bố K trí) Do vậy, đơn vị cần có kiến nghị với UBND huyện đơn vị liên quan đẩy Ọ C nhanh cơng đoạn để đẩy nhanh tiến độ chung công tác GPMB; cụ thể: IH đẩy nhanh công tác đo đạt; phòng ban đẩy nhanh việc áp giá, thẩm định đền bù; Đ Ạ việc công khai nên thực phương thức công khai trực tiếp để đẩy nhanh G tiến độ TR Ư Ờ N - Đơn vị cần bố trí cán chuyên trách chung công tác GPMB, đầu mối trực tiếp phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài ngun Mơi trường phòng, ban liên quan Cán phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Ban chất lượng tiến độ giải phóng mặt Phải báo cáo khó khăn, vướng mắc giải pháp công tác GPMB cho lãnh đạo đơn vị; tạo thông suốt trình thực - Cần tăng cường phối hợp với địa phương, cơng trình với hạng mục giải phóng mặt địa phương phụ trách; bám sát trường, bám sát dân để giải quyết, tuyên truyền, thuyết phục nâng cao nhận thức ý thức người có đất bị thu hồi, đất dự án để người thấy lợi ích lâu dài việc đầu tư xây Footer Page 101 of 128 89 Header Page 102 of 128 dựng dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, lợi ích hộ dân - Xây dựng chế độ khen thưởng nhân, tổ chức có thành tích việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực dự án * Tăng cường công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư Giám sát, đánh giá đầu tư hoạt động theo dõi, kiểm tra xác định mức độ đạt so với yêu cầu trình đầu tư nhằm đảm bảo đầu tư đạt hiệu cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển dự án đầu tư cụ thể Đối với trách nhiệm Ế chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cam Lộ cần tăng cường H U công tác giám sát, đánh giá đầu tư đơn mặt q trình TẾ đầu tư nói chung quản lư vốn đầu tư nói riêng Thực cách nghiêm túc H cụ thể, có kế hoạch lịch giám sát, đánh giá rõ ràng, bám sát trường, bám sát IN tình hình thực hiện, nắm bắt khó khăn, vướng mắc q trình thực dự án K để giải báo cáo với cấp có thẩm quyền can thiệp (như thiếu vốn, khó khăn Ọ C GPMB, điều chỉnh dự án ) Giúp quan quản lý đầu tư cấp nắm sát IH đánh giá tình hình, kết hoạt động đầu tư tiến độ thực đầu tư Đ Ạ tồn tại, khó khăn q trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; phát G ngăn chặn kịp thời sai phạm tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn TR Ư Ờ N q trình thực đầu tư Mặt khác giúp quan hoạch định sách có tư liệu thực tế để nghiên cứu cấu đầu tư sách thúc đẩy đầu tư cho thời kỳ 3.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý nợ đọng Hiện nay, vấn đề quản lý xử lý nợ đọng xây dựng vấn đề cần giải dứt điểm Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cam Lộ Đơn vị cần nghiêm túc thực quy định Luật Đầu tư công, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng Cụ thể: - Cần kiểm soát chặt chẽ phối hợp với quan quản lý, đơn vị thẩm định, thẩm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư định đầu tư dự án đầu tư công Với chức nhiệm vụ giao làm chủ đầu tư cho Footer Page 102 of 128 90 Header Page 103 of 128 cơng trình, đơn vị cần kiểm sốt chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án đầu tư theo mục tiêu, lĩnh vực, chương trình phê duyệt; thực nghiêm quy định thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn - Kiểm soát việc điều chỉnh dự án đầu tư: Thực thẩm định nguồn vốn cân đối vốn trước trình cấp có thẩm quyền định điều chỉnh dự án Cần làm rõ nội dung, nguyên nhân trách nhiệm tổ chức, cá nhân dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư dự án không thuộc trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định Luật Đầu tư công - Đơn vị không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công Ế dự án chưa bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng (trừ trường TẾ triển khai, hoàn thành dự án tiến độ) H U hợp dự án khẩn cấp, có u cầu thi cơng gấp doanh nghiệp có cơng văn xin H - Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bố trí vốn Thực lập IN điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ chung dự án kế hoạch vốn K giao theo quy định Luật Đấu thầu Nghị định Chính phủ Ọ C Nghiệm thu tốn gói thầu, dự án hoàn thành theo quy định IH Luật Đấu thầu Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị UBND tỉnh, huyện Đ Ạ - Triển khai thực đồng giải pháp để thực phương án lộ trình G toán nợ đọng xây dựng bản, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên xin bố trí vốn TR Ư Ờ N toán nợ đọng xây dựng trước bố trí vốn cho dự án khởi cơng 3.2.5 Tăng cường nguồn vốn huy động khác cho đầu tư Mỗi cơng trình đầu tư nhiều nguồn vốn khác Hiện nay, dự án đầu tư qua nhiều kênh khác nhau, từ nhiều cấp đầu tư khác nhau: trung ương, tỉnh, huyện, thị trấn, vay ưu đãi, ODA … Hiện nay, nguồn vốn ngân sách hạn chế, nợ công cao, việc huy động nhiều nguồn vốn khác xã hội giúp công tác đầu tư sở hạ tầng, hạ tầng giao thông tốt đa dạng Việc huy động vốn ngồi ngân sách lớn chứng tỏ cơng tác huy động vốn thực tốt, thu hút nhiều nguồn vốn dồi xã hội, đóng góp vào phát triển hệ thống giao thông địa phương Do đó, đơn vị cần tìm kiếm tranh thủ nguồn vốn khác để tạo nguồn vốn đầu tư sở hạ tầng cho địa phương Footer Page 103 of 128 91 Header Page 104 of 128 3.2.6 Nâng cao lực quản lý vốn đầu tư * Nâng cao chất lượng, lực đội ngũ cán bộ, công nhân viên Tăng cường lực quản lý trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công nhân viên đơn lĩnh vực, đặc biệt mảng quản lý tài chính, quản lý vốn Việc bố trí cán hợp lý số lượng, chất lượng phù hợp chuyên môn nghiệp vụ tăng cường lực xử lý công việc, chất lượng công việc phận đơn vị Cụ thể: - Rà soát đội ngũ cán bộ, nhân viên theo chuyên môn, nghiệp vụ mà vị trí cần đòi hỏi Ế - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ cán cho quản lý: lãnh đạo, quản H U lý chung, xây dựng kế hoạch vốn, lập thẩm định dự toán, giám sát cơng trình TẾ kiểm sốt khối lượng trường, kiểm soát toán vốn đầu tư, kiểm soát nợ H đọng, IN - Tăng cường cách thức nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để phục vụ K cho công việc tất mặt: giám sát cơng trình, đấu thầu, giám sát đánh giá dự Ọ C án đầu tư, quản lý chất lượng cơng trình, quản lý vốn, quản lý dự án, ðịnh giá xây IH dựng, Đ Ạ - Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho ðội ngũ cán bộ, nhân viên Có chế độ khen G thưởng, xử phạt hợp lý để động việc răn đe đội ngũ cán bộ, nhân viên TR Ư Ờ N Đối với hành vi làm thất thoát vốn ngân sách giám sát quản lý công trình lỏng lẻo, có hành vị thơng đồng với nhà thầu tạo lợi ích nhóm gây nên thiệt hại cho ngân sách cần kiểm soát nghiêm trị * Nâng cao chất lượng quản lý vốn phương tiện, công nghệ thông tin đại Hiện đơn vị chưa sử dụng phần mềm kế toán, quản lý vốn theo tác đơn giản Word, Excel; tình trạng sai sót, nhầm lẫn xảy ra; công tác quản lý giải ngân tốn vốn chưa thực xác Vì vậy, đơn vị cần áp dụng triệt để công nghệ thông tin đại việc quản lý nguồn vốn, tạo quán, thuận tiện việc theo dõi quản lý nguồn vốn từ cấp quản lý đến sở Footer Page 104 of 128 92 Header Page 105 of 128 * Nâng cao công tác phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cam Lộ với ban, ngành, đơn vị liên quan Q trình triển khai cơng tác đầu tư xây dựng cho dự án phải trãi qua nhiều bước thực hiện, nhiều giai đoạn; điều cần phối hợp nhịp nhàng thống tất quan liên quan, từ cấp quản lý đến đơn vị trực tiếp thực Cụ thể: - Trong trình chuẩn bị đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cần có phối hợp tốt với đơn vị tư vấn, sở, ban, ngành việc khảo sát thiết kế, xin chủ trương đầu tư, xin bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, xin phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt vẽ thi cơng dự tốn, Cần tiếp cận phối hợp tốt với đầu mối Ế tiếp nhận hồ sơ để nhanh chóng giải vướng mắc, giải trình bổ sung nội H U dung đầu tư cần thiết Đơn vị cần phối hợp nhanh chóng tiến nhận, tốn TẾ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định hành H - Trong trình thực đầu tư: Đây giai đoạn yêu cầu đơn vị cần có phối IN hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan cơng tác đầu tư Đơn vị cần có K phối hợp công tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát, thi công, thiết kế; phối hợp Ọ C với đơn vị chức q trình giải phóng mặt để cơng trình triển IH khai thông suốt, phối hợp với đơn vị phụ trách tài (Sở Tài chính, phòng Tài Đ Ạ chính-KH, Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước tỉnh huyện, ) việc bố trí giải G ngân tốn vốn Đảm bảo cơng trình thi cơng kế hoạch, nguồn vốn giải ngân TR Ư Ờ N tốn kịp thời xác - Trong q trình kết thúc dự án: Đơn vị cần có phối hợp cơng tác tốn, giải công nợ cho nhà thầu, giải phát sinh tra, kiểm toán Mặt khác, phối hợp với đơn vị phụ trách tài việc xin bổ sung vốn thiếu, hồn thành việc tất tốn tài khoản kho bạc nhà nước Phối hợp với đơn vị hưởng lợi việc bàn giao cơng trình văn pháp lý * Hồn thiện quy trình quản lý vốn đơn vị phận chức đơn vị Hiện tại, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cam Lộ chưa xây dựng quy trình quản lý vốn phù hợp cho đơn vị Do đó, việc hồn thiện quy trình quản lý vốn đơn vị tạo nên phối hợp tốt xác việc sử dụng nguồn vốn Footer Page 105 of 128 93 Header Page 106 of 128 Xây dựng quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư cơng cho cơng trình đầu tư xây dựng nói chung dự án giao thơng nói riêng đơn vị cần hoàn thiện tất khâu: lập kế hoạch đầu tư; chuẩn bị đầu tư; thực đầu tư; kết thúc đầu tư; giám sát thực tiếp nhận giải ngân vốn đầu tư Một quy trình quản lý đại kết nối tất khâu, giúp ban lãnh đạo nắm bắt quản lý tốt trình thực dự án, tăng tính phối hợp phận đơn vị: kế hoạch - kỹ thuật, giám sát – kế toán; qua tăng khả kiểm tra, giám sát phát bất cập cần điều chỉnh quy trình khâu quản lý Đồng thời, quy trình quản lý tốt cho phép áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảm thời Ế gian tăng cường khả quản lý H U * Bám sát Nghị quyết, kế hoạch, chủ trương cấp để chủ động TẾ công tác đầu tư H Đối với đơn vị, cần thiết nắm bắt nghị HĐND cấp ban hành IN kế hoạch đầu tư dài hạn trung hạn cho dự án đầu tư Do vậy, trước mắt, đơn vị K cần nắm rõ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2025 dự án, cơng trình Ọ C dự kiến đơn vị giao làm chủ đầu tư HĐND tỉnh Quảng Trị HĐND IH huyện Cam Lộ phê duyệt Cần chủ động cơng tác chuẩn bị đầu tư, hồn Đ Ạ thành kế hoạch theo thời gian quy định Nhà nước Đồng thời, kiến nghị với G đơn vị quản lý, phối hợp với sở, ngành việc bổ sung dự án kế TR Ư Ờ N hoạch trung hạn cần thiết cấp bách Footer Page 106 of 128 94 Header Page 107 of 128 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, với phát triển kinh tế - xã hội nước, công tác đầu tư đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ có chuyển biến tích cực Nhiều cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn đầu tư xây dựng tăng số lượng, với quy mô, giá trị lớn nâng cao chất lượng hiệu sử dụng Trong giai đoạn từ năm 2014-2016, huyện Cam Lộ có 122 dự án phê duyệt đầu tư xây dựng, có dự án nhóm B 118 dự án nhóm C Các dự án chủ Ế yếu đầu tư xây dựng chiếm khoảng 90% số lượng vốn đầu tư Công tác quản lý H U vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ TẾ bước hoàn thiện nâng cao Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư phân H bổ vốn dần vào quy định; công tác phê duyệt dự án tiếp nhận vốn đầu tư ngày IN chặt chẽ hiệu quả; công tác lựa chọn nhà thầu quy định Kết K giai đoạn 2014-2016 có 36 cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn địa Ọ C bàn huyện toàn hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư IH toán 112.468 triệu đồng Đây số vốn đầu tư lớn thật có ý nghĩa địa Đ Ạ phương, tảng để phát triển địa phương thời gian đến G Mặc dù đạt nhiều kết vậy, công tác quản lý vốn đầu tư xây TR Ư Ờ N dựng hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ bộc lộ nhiều tồn tại, từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát thiết tổ chức thi công, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng… Hệ thống quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện nhiều bất cập, thiếu đồng chưa có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành dẫn đến hiệu quản lý chưa cao Năng lực hoạt động tổ chức, lực hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa đáp ứng quy định pháp luật Việc triển khai thực Luật Xây dựng văn quy phạm pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa quan tâm mức Footer Page 107 of 128 95 Header Page 108 of 128 Một số đơn vị, cá nhân hoạt động xây dựng chưa làm tròn trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng để xảy sai phạm Đây nguyên nhân tiềm ẩn làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng trình, dự án, gây thất thốt, lãng phí vốn đầu tư, giảm hiệu dự án Tăng cường vốn công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Cam Lộ nhằm đưa cơng trình, dự án vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng phát huy hiệu vốn đầu tư, có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội; nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia; Ế với lượng vốn đầu tư từ NSNN có hạn, để đáp ứng nhu cầu ngày tăng H U kinh tế việc hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng TẾ giao thông nông thôn từ NSNN yêu cầu thiết với huyện Cam Lộ H mà với ngành giao thơng vận tải nước giai đoạn IN Kiến nghị K Để công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường từ Ọ C ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ, quyền phận liên quan cần thực IH đầy đủ hệ thống giải pháp nêu Để giải pháp sớm vào thực tế, đòi Đ Ạ hỏi phải có nỗ lực từ quyền địa phương, ban quản lý dự án thân G doanh nghiệp Để giải pháp đề xuất áp dụng cách TR Ư Ờ N có hiệu quả, tác giả xin có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Chính phủ ngành Cần nâng cao hiệu áp dụng hệ thống pháp lý cách mạnh mẽ, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến lược dài hạn cấp có thẩm quyền phê duyệt Nắm bắt hội thời điểm yếu tố quan trọng định hiệu đầu tư tổ chức tài tất chủ đầu tư 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần khẩn trương rà sốt, cụ thể hóa văn quy định cho thực tế thiết thực cụ thể địa phương quản lý hoạt động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp Footer Page 108 of 128 96 Header Page 109 of 128 - Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan - Xây dựng phát triển cơng tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thơng tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực Từ có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách huyện cho phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội ngành, địa phương - Căn vào định hướng phát địa phương, có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn Ế nhu cầu vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông đường H U - Kiện tồn tổ chức máy trình độ cán chủ đầu tư Ban quản lý dự án TẾ Cần ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm vật chất hành cá H nhân liên quan đến trình đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn; IN phân định quyền hạn trách nhiệm vật chất chủ đầu tư, BQLDA, tổ chức tư K vấn quản lý chế tài cụ thể Ọ C - Phải quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán IH quản lý đầu tư Trong giai đoạn chuyển biến từ kinh tế thị trường theo định Đ Ạ hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hội nhập cần phải đầu tư cho nhân tố G người, có tầm quan trọng đặc biệt phát triển khoa học công nghệ tiên tiến TR Ư Ờ N - Đẩy mạnh công tác cải cách hành nhằm xếp, tinh giản máy; chống quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động đươn vị ngành; kiện toàn máy theo hướng tinh gọn tập trung, khơng có chồng chéo chức nhiệm vụ - Phải có sách ln chuyển cán hoạt động lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; trước mắt nên luân chuyển cán phụ trách thẩm định khâu trình xây dựng đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng để hạn chế tiêu cực nảy sinh hoạt động đầu tư xây dựng Nền kinh tế thị trường với xu hội nhập vào khu vực giới tạo thuận lợi, đồng thời đặt nhiều thách thức với ngành GTVT nước nói chung huyện Cam Lộ nói riêng Để phát huy vai trò vốn đầu tư; đặc Footer Page 109 of 128 97 Header Page 110 of 128 biệt đầu tư xây dựng xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn thời gian đến, huyện Cam Lộ phải huy động khối lượng lớn vốn đầu tư, với mục tiêu TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế làm cho cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ hướng Footer Page 110 of 128 98 Header Page 111 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT – BTC ngày 17/06/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2010), Thơng tư số 210/2010/TT – BTC ngày 20/12/2010 Quy định việc toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Bộ Tài (2016), Thông tư số 08/2016/TT – BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2016), Thơng tư số 09/2016/TT – BTC ngày 18/01/2016 Quy định Ế tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước H U Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 03/2016/TT – BXD ngày 10/03/2016 Quy định TẾ phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫN áp dụng quản lý hoạt động đầu tư H xây dựng IN Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học K kinh tế, NxB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ọ C Chi cục thống kê huyện Cam Lộ, Niên giám thống kê huyện 2016 IH Trương Minh Dục (2014), Phát huy vai trò nhân dân xây dựng quản lý Ạ thị qua kinh nghiệm thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Đ Hoàng Hữu Hoà (chủ biên), Tập giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, N G trường Đại học Kinh tế Huế TR Ư Ờ 10 Nguyễn Bá Huy (2014), Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc 11 Phân tích kinh tế dự án đầu tư (2007), NxB Tài 12 Quản lý dự án cơng trình xây dựng (2007) NxB Lao động & Xã hội 13 Quốc hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 14 Quốc hội (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 15 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê 16 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1998), Kinh tế đầu tư NxB Giáo dục, Hà Nội 17 UBND huyện Cam Lộ (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Cam Lộ năm 2014, 2015, 2016 giai đoạn 2010 – 2015 Footer Page 111 of 128 99 Header Page 112 of 128 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin kính chào anh chị! Hiện nay, tơi đáng tiến hành nghiên cứu đề tài “hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” Việc thực xác phiếu vấn có ý nghĩa quan trọng thành cơng đề tài nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn vốn Ngân sách địa bàn Mong anh/chị vui lòng bớt chút thời gian trả lời cho câu hỏi phiếu điều tra Ế Mọi thông tin phiếu điều tra anh/chị cung cấp, chúng tơi cam H U kết giữ bí mật, khơng cơng bố, in ấn, phát hành; có ý nghĩa phục vụ cho TẾ nghiên cứu H Kính mong hợp tác anh/chị để tơi hoàn thành tốt đề tài IN (Xin anh/chị đánh dấu “X” vào phương án lựa chọn phù hợp với mình) K I THƠNG TIN CHUNG Ọ C Giới tính  Nữ IH  Nam Đ Ạ Độ tuổi 3.Trình độ N TR Ư Ờ  40 – 50 G  < 30  Đại học  30 – 40  >50  Trên đại học Đơn vị công tác  CB QL HĐND, UBND huyện  Ban QLDA huyện  Phòng Tài – Kế hoạch  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện  Đơn vị thi công  Kho bạc huyện Footer Page 112 of 128 100 Header Page 113 of 128 II NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị cho biết mức độ đánh giá số tiêu chí đây: Mức độ đánh giá Cơng tác phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án quy định, thời hạn Công tác thẩm tra nguồn vốn đầu tư ban đầu 1.2 thực tốt 1.3 Số vốn cấp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư hợp lý Hồ sơ giải ngân vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1.4 đơn giản II Đánh giá công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu Công tác đấu thầu tuân thủ theo Luật Đấu thầu 2.1 hành 2.2 Công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo công Công tác định thầu cơng trình thực 2.3 quy định III Đánh giá công tác tạm ứng vốn Thủ tục, quy trình để tạm ứng vốn đơn giản, 3.1 quy định pháp luật Số vốn tạm ứng, thời hạn hoàn ứng quy định rõ 3.2 hợp đồng Mức vốn tạm ứng cho cơng trình hợp lý, 3.3 quy định, đáp ứng đủ nhu cầu vốn ban đầu đơn vị thi công Số tiền tạm ứng sử dụng mục đích, có 3.4 hiệu IV Đánh giá cơng tác kiểm sốt tốn khối lượng hồn thành Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ bên liên quan xác 4.1 nhận, quy định pháp luật Khối lượng nghiệm thu hồ sơ khối 4.2 lượng thực cơng trình Đơn giá áp dụng hồ sơ nghiệm thu theo 4.3 quy định pháp luật 4.4 Thủ tục tốn khối lượng hồn thành đơn giản TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế 1.1 4.5 Vốn giải ngân nhanh chóng, kịp thời Footer Page 113 of 128 101 Rất đồng ý Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư Đồng ý I Bình thường Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý Các tiêu chí đánh giá TT Header Page 114 of 128 V Đánh giá cơng tác tốn, tra kiểm tra 5.1 Các cơng trình tốn thời hạn Đơn vị thi công tư vấn cung cấp đầy đủ hồ sơ để 5.2 tốn cơng trình Chênh lệch giá trị đề nghị toán giá trị 5.3 toán đơn vị thẩm tra toán thấp 5.4 Tỷ lệ cơng trình có giá trị bị xuất toán thấp Thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ 5.5 trình sử dụng vốn Xin cho biết tồn vướng mắc xem cấp thiết cần phải lưu tâm đặc biệt công tác xây dựng CSHT giao thông huyện Cam U H …………………………………………………………………… H vướng mắc 1: …………………………………………………………………… TẾ Tồn tại/ Ế Lộ thời gian qua K …………………………………………………………………… Ọ vướng mắc 2: …………………………………………………………………… C Tồn tại/ IN …………………………………………………………………… Ạ …………………………………………………………………… G vướng mắc 3: …………………………………………………………………… Đ Tồn tại/ IH …………………………………………………………………… TR Ư Ờ Tồn tại/ N …………………………………………………………………… vướng mắc : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Footer Page 114 of 128 102 Header Page 115 of 128 Theo anh/chị, cần phải đề thực giải pháp để nâng cao hiệu công tác xây dựng CSHT giao thông nông thôn Giảipháp 1: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giảipháp 2: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giảipháp 3: …………………………………………………………………………… Ế …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… TẾ Giảipháp : H U …………………………………………………………………………… H …………………………………………………………………………… K IN …………………………………………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà! Footer Page 115 of 128 103 ... trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh. .. I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 1.1.1 Nguồn vốn đầu tư. .. tác quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn, sâu nghiên cứu quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 4.2 Phạm vi nghiên cứu Ế - Phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2, Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị_2, PHẦN I: MỞ ĐẦU, Cấu trúc của luận văn, QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, Sơ đồ 1.1: Chu kì dự án đầu tư., Văn bản của địa phương, (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 2016), (Nguồn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ), Bảng 2.11: Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ theo lĩnh vực đầu tư giai đoạn 2014-2016, (Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dưng huyện Cam Lộ), Bảng 2.15: Tình hình tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.21: Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016, (Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cam Lộ), Bảng 2.27: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về công tác quyết toán, kiểm tra quá trình sử dụng vốn, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay