Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị_2

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ho GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP h in ̣c k NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ́H tê CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG Huế, 2018 Footer Page of 128 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Đ ại Nguyễn Thị Phương Linh h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học Thầy - Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến Thầy giáo Phan Khoa Cương - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thời gian thực nghiên cứu luận văn vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, cán Cục Thuế tỉnh Quảng Trị giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập thực nghiên cứu Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên động viên, khích lệ tơi suốt q trình Đ học tập thời gian thực luận văn ại Mặc dù thân cố gắng nội dung làm luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý q Thầy, ho quý Cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ in ̣c k Xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2018 h Tác giả ́H tê ́ uê Nguyễn Thị Phương Linh Footer Page of 128 ii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Khoa Cương Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Tiền thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh đóng góp phần Đ khơng nhỏ số thu ngân sách tỉnh Bên cạnh kết đạt được, ại địa bàn Quảng Trị, doanh nghiệp quốc doanh ngày ho mở rộng đa dạng ngành nghề hoạt động Cục Thuế tỉnh Quảng Trị trọng tăng cường công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD nhằm ̣c k nâng cao hiệu quản lý thuế Do vậy, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi vi in phạm, gian lận thuế người nộp thuế, thông qua góp phần tăng thu cho h NSNN, tạo lập công nghĩa vụ thuế, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng tê doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ́H Phương pháp nghiên cứu - Thu thập liệu thứ cấp qua nhiều nguồn khác chức quan thuế, Lãnh đạo doanh nghiệp NQD ́ uê - Thu thập liệu sơ cấp: Khảo sát ý kiến đối tượng Cán viên - Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích liệu chuỗi thời gian, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê so sánh đối chứng Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết thực tiễn công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD Kết công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa thực hiệu Qua việc phân tích thực trạng quản lý thuế GTGT DN NQD địa bàn tỉnh, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD địa bàn Footer Page of 128 iii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐKKD : Đăng ký kinh doanh GTGT : Giá trị gia tăng NĐ – CP : Nghị định - Chính phủ NNT : Người nộp thuế NQD : Ngoài quốc doanh NSNN : Ngân sách Nhà nước Đ QĐ : Quyết định ại : Quyết định - Tổng cục Thuế QH : Quốc Hội SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn : Thông tư - Bộ Tài h in TT-BTC ̣c k ho QĐ-TCT ́H tê ́ uê Footer Page of 128 iv Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng, biểu ix Danh mục hình vẽ .x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Đ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ại Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 ho Phương pháp nghiên cứu .3 ̣c k Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ h TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP tê 1.1.Tổng quan thuế giá trị gia tăng .5 ́H 1.1.1.Khái niệm thuế giá trị giá trị gia tăng ́ uê 1.1.2 Đặc điểm thuế giá trị gia tăng 1.1.3 Căn tính thuế giá trị gia tăng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 1.2 Tổng quan quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh 10 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế 10 1.2.2 Nội dung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 11 1.2.3 Quy trình quản lý thuế giá trị gia tăng .16 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết công tác quản lý thuế 17 1.3 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh số địa phương nước học kinh nghiệm cục thuế tỉnh Quảng Trị 24 Footer Page of 128 v Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 1.3.1 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh số địa phương nước 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý thuế doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ .32 2.1 Tổng quan ngành thuế tỉnh quảng trị doanh nghiệp quốc doanh địa bàn 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngành Thuế tỉnh Quảng Trị 32 Đ 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Quảng Trị .33 ại 2.1.3 Tình hình doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 35 ho 2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc ̣c k doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị .41 2.2.1 Các bước công việc xử lý quản lý thuế Văn phòng Cục Thuế Chi cục in Thuế .41 h 2.2.2 Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh tê nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 44 ́H 2.3 Kết khảo sát ý kiến cán thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị công tác quản lý thuế giá trị gia tăng 63 ́ uê 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 63 2.3.2 Kết qủa khảo sát ý kiến cán thuế 63 2.3.3 Kết qủa khảo sát ý kiến doanh nghiệp quốc doanh .66 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 70 2.4.1 Kết đạt 70 2.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ .77 Footer Page of 128 vi Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 3.1 Thuận lợi khó khăn quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 77 3.1.1 Thuận lợi 77 3.1.2 Khó khăn 78 3.2 Định hướng mục tiêu tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 79 3.2.1 Định hướng tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 79 3.2.2 Mục tiêu tăng cường quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị 80 Đ 3.2.3 Quản lý thuế GTGT coi trọng công tác kiểm tra .81 ại 3.2.4 Quản lý thuế GTGT đôi với cải cách hành thuế 81 ho 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng ̣c k doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị .81 3.3.1 Tăng cường quản lý doanh nghiệp quốc doanh địa bàn 81 in 3.2.2 Tăng cường quản lý thông tin NNT, đẩy mạnh công tác quản lý đăng ký, kê khai h thuế GTGT 82 tê 3.3.3 Tăng cường công tác quản lý nợ đọng 83 ́H 3.3.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế 84 3.3.5 Chú trọng cơng tác hồn thuế 85 ́ uê 3.3.6 Nâng cao công tác nộp thuế .86 3.3.7 Phối hợp với quan có liên quan cơng tác quản lý thu thuế 86 3.3.8 Xây dựng đội ngũ cán thuế có chun mơn ý thức trách nhiệm .86 3.3.9 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 87 3.3.10 Một số giải pháp khác 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 I KẾT LUẬN 90 II KIẾN NGHỊ 92 Đối với Nhà nước 92 Đối với Tổng cục Thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị .93 Footer Page of 128 vii Đại học Kinh tế Huế Header Page of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC .95 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Footer Page of 128 viii Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Số lượng cấu doanh nghiệp NQD địa bàn Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 38 Bảng 2.2 Giá trị sản xuất kinh tế quốc doanh giai đoạn 2014 - 2016 39 Bảng 2.3 Tỷ lệ đóng góp ngân sách (thuế GTGT) doanh nghiệp quốc doanh 40 Bảng 2.4 Tình hình Doanh nghiệp ngồi quốc doanh khai thuế GTGTgiai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.5: Tình hình nộp hồ sơ khai thuế GTGT doanh nghiệp NQD giai đoạn 2014 – 2016 .45 Đ Bảng 2.6 Tổng thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh nộp ại giai đoạn 2014 - 2016 47 Kết thực công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế địa ho Bảng 2.7 Bảng 2.8 ̣c k bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 48 Tình hình hồn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp ngồi quốc Tình hình hoạt động doanh nghiệp quốc doanh giai đoạn từ h Bảng 2.9 in doanh giai đoạn 2014-2016 .49 tê năm 2014 đến năm 2016 51 Tình hình kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT giai đoạn 2014-2016 54 Bảng 2.11 Kết công tác tra kiểm tra DNNQD giai đoạn 2014 - ́H Bảng 2.10: ́ uê 2016 56 Bảng 2.12 Tình hình nợ đọng thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh giai đoạn 2014-2016 .60 Bảng 2.13: Kết đánh giá cán thuế công tác quản lý thuế GTGT 64 Bảng 2.14: Kết đánh giá DN công tác quản lý thuế GTGT .67 Footer Page 10 of 128 ix Đại học Kinh tế Huế Header Page 96 of 128 Thứ sáu, phân loại tổ chức điều tra 100% hồ sơ khai thuế quan thuế số lượng hồ sơ kiểm tra trụ sở doanh nghiệp Thứ bảy, xây dựng quy trình kiểm tra thuế phù hợp mang lại hiệu cho công tác kiểm tra 3.3.5 Chú trọng công tác hồn thuế Chú trọng cơng tác hồn thuế, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế mặt như: - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý hồ sơ hoàn thuế Để hồ sơ hồn thuế coi đầy đủ, hợp pháp trách nhiệm thuộc phía doanh nghiệp Bên cạnh giúp đỡ cán thuế doanh nghiệp phải tự tìm hiểu luật thuế, thơng tư hướng dẫn, tự xác định thuộc đối tượng nào, Đ trường hợp hồn thuế Từ tiến hành lập hồ sơ hoàn thuế, đặc biệt ại doanh nghiệp phải có ý thực tự giác việc tự kê khai hoàn thuế theo nghiệp ho vụ kinh tế phát sinh ̣c k - Cơ quan thuế phải tổ chức xử lý hoàn thuế kịp thời, quy định pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế in - Cán thuế cần nắm bắt tình hình SXKD NNT cách thường xun h tình hình tài chính, thuận lợi khó khăn q trình kinh doanh Cơng việc tê không giúp quan thuế việc lập kế hoạch thu sát thực tế mà giúp cán ́H thuế tiếp cận dễ dàng với số liệu kê khai, số liệu hồ sơ hoàn thuế NNT - Phân công phân định rõ trách nhiệm cán phụ trách hoàn thuế, kết hợp ́ uê biện pháp quản lý sử dụng hóa đơn, ấn Bởi lẽ hoạt động kinh tế phát sinh qua việc trao đổi, mua bán hàng hóa thơng qua hóa đơn Hóa đơn chứng từ sở ban đầu dùng để kê khai, nộp thuế, hạch tốn chi phí phát sinh thực tế NNT Cơ quan thuế cần xây dựng hệ thống lưu trữ, theo dõi hóa đơn, chứng từ tạo điều kiện thuận lợi cho cán thuế việc tìm kiếm, kiểm tra, theo dõi hóa đơn - Tăng cường cơng tác kiểm tra sau hoàn thuế để đảm bảo việc hồn thuế chặt chẽ, đối tượng, sách Khi phát trường hợp hồn thuế sau, khơng quy định, quan thuế có biện pháp truy thu cho NSNN, có yếu tố cấu thành tội phạm chuyển cho quan có chức điều tra truy cứu trách nhiệm hình Footer Page 96 of 128 85 Đại học Kinh tế Huế Header Page 97 of 128 3.3.6 Nâng cao công tác nộp thuế - Thường xuyên phối hợp với kho bạc Nhà nước ngân hàng địa bàn để quản lý tốt công tác thu nộp thuế đủ, kỳ - Đối với doanh nghiệp nộp đủ số thuế phải nộp thời hạn quy định cần có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp trao khen tuyên dương trong, tặng thưởng số quyền lợi định - Xử lý hành vi chậm nộp thuế thông báo phương tiện thơng tin đại chúng đài truyền hình địa phương, đài phát xã doanh nghiệp chậm nộp thuế, xử phạt hành 3.3.7 Phối hợp với quan có liên quan cơng tác quản lý thu thuế Đ Tăng cường công tác phối kết hợp quan thuế với quan chức ại khác Do đối tượng quản lý doanh nghiệp phạm vi hoạt động rộng, quy mơ, hình ho thức đa dạng, số doanh nghiệp trình kinh doanh khơng chấp hành đầy ̣c k đủ nghĩa vụ nộp thuế, lợi dụng sơ hở để tránh lậu, trốn thuế nên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN cần phải có quan tâm lãnh đạo đồng thống cấp in quyền địa phương h 3.3.8 Xây dựng đội ngũ cán thuế có chun mơn ý thức trách nhiệm tê Tiếp tục xếp lại máy cán theo hướng tăng cường cán cho ́H chức quản lý thuế như: kê khai, tuyên truyền hỗ trợ, kiểm tra để thực tốt chế quản lý thuế tự khai- tự nộp ́ uê Thường xuyên tố chức lớp tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thay đổi, bổ sung, sửa đổi sách, chế độ Thực luân chuyển phiên cán đảm bảo theo nguyên tắc người, việc, nhằm nâng cao tính động sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ Kiểm tra, rà sốt, đánh giá phân loại đội ngũ cơng chức có theo u cầu cải cách hành đại hóa ngành thuế, từ có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo lại công chức thuế, đặc biệt đào tạo chuyên sâu theo chức quản lý thuế, nắm vững kỹ quản lý thuế đại Footer Page 97 of 128 86 Đại học Kinh tế Huế Header Page 98 of 128 Ngoài yếu tố quan trọng cần nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đội ngũ cán thuế, Văn phòng Cục Thuế Chi cục Thuế cần có kế hoạch đào tạo phổ cập trình độ sử dụng, khai thác cơng nghệ máy tính mức độ thành thạo cách có chất lượng khả cải cách đại hóa thành cơng Có thể nói, xã hội ngày phát triển, kinh tế không ngừng tăng trưởng, hoạt động kinh tế phát sinh ngày phong phú, đa dạng, phức tạp mà yếu tố người ln đóng vai trò trung tâm cơng tác quản lý thuế Vì thế, phải thường xuyên tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán thuế để đáp ứng kịp thời với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 3.3.9 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Đ Thực tiễn cho thấy công tác kiểm tra dù có cố gắng đến thực ại tất đối tượng nộp thuế, thực tuyên ho truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế đem lại hiệu cao Việc tư vấn hỗ trợ ĐTNT tổ chức tốt tạo lòng tin doanh nghiệp với quan thuế, ̣c k sai sót vơ tình hay hữu ý giảm xuống, chi phí cho việc chấp hành luật bao gồm chi phí quản lý quan thuế giảm thiểu in Thứ nhất, nên thay đổi quan niệm: phải coi ĐTNT khách hàng quan h thuế, nên xóa bỏ quan niệm doanh nghiệp đối tượng bị quản lý, quan thuế tê quan cấp thực nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp Muốn cán ́H quản lý phải đặt vào vị trí doanh nghiệp, để tìm hiểu xem doanh nghiệp ́ uê vướng mắc chỗ quy trình kê khai nộp thuế Thứ hai, thực mạnh mẽ dịch vụ tư vấn thuế, kế toán thuế cho doanh nghiệp, tăng cường công tác giải đáp thắc mắc luật thuế, thủ tục kê khai doanh nghiệp Từ giúp doanh nghiệp nắm vững kiến thức kê khai, tự kê khai Thứ ba, phối hợp với quan thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ phối hợp với đài truyền hình địa phương, đài phát xã xây dựng chuyên mục thuế định kỳ với nội dung: giới thiệu sách, chế độ thuế, phóng hoạt động ngành Thuế, giải đáp câu hỏi, vướng mắc thuế Thứ tư, xây dựng hoàn thiện trang web riêng để phục vụ riêng cho đối tượng nộp thuế Footer Page 98 of 128 87 Đại học Kinh tế Huế Header Page 99 of 128 3.3.10 Một số giải pháp khác Tăng cường việc áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế Việc áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế cần thiết phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển kinh tế Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày phức tạp, quy mô kinh doanh ngày phát triển trải dài nước, xuyên quốc gia, thu nhập doanh nghiệp phát sinh nhiều nơi… không đưa công nghệ thơng tin vào quản lý thuế khơng quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kiểm sốt thu thuế bao gồm tất chức mà quan thuế phải thực hiện: xác định ĐTNT, xử lý tờ khai, chứng từ nộp thuế, kế toán thuế, dự báo số thu xác định khoản phải thu; quản lý tuân thủ Đ xử lý trường hợp vi phạm ho quan thuế ại Tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc phối hợp với Tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc phối hợp với quan ̣c k thuế như: cung cấp thông tin, điều tra, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo biện pháp hành khác để nâng cao hiệu lực, hiệu pháp luật thuế GTGT in Nguồn thu từ thuế Nhà nước chi dùng cho mục đích cơng cộng Vì vậy, h người hưởng hàng hóa, dịch vụ cơng cộng Hiện nay, nhiều tê nguồn thu chưa khai thác, đặc biệt giao dịch tiền mặt, kiểm soát ́H giao dịch nguồn thu thuế tăng cao Do đó, việc động viên ́ uê người xã hội tham gia phối hợp chặt chẽ với ngành thuế góp phần đảm bảo nguồn thu bền vững cho NSNN, suy cho đảm bảo khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng cho người Tăng cường sở vật chất Cùng với phát triển liên tục kinh tế nhiều vấn đề sinh công tác quản lý thuế, sở vật chất, kỹ thuật ngành thuế cần đại hóa Ngành thuế cần sớm có hệ thống quản lý mạng vi tính nội đại Xét thời điểm ban đầu điều đòi hỏi chi phí cao xét lâu dài tiết kiệm thời gian chi phí nhiều Hệ thống khơng phục vụ riêng cho công tác quản lý thuế GTGT mà cho tất sắc thuế khác Footer Page 99 of 128 88 Đại học Kinh tế Huế Header Page 100 of 128 KẾT LUẬN CHƯƠNG Căn theo tiêu nghiên cứu, xác định mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn thời gian tới ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế DN NQD địa bàn nêu chương Tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế GTGT NQD Với mục tiêu định hướng đề ra, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý thuế GTGT DN NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể: - Tăng cường quản lý thông tin DN NQD - Các biện pháp tăng cường quản lý kê khai, nộp thuế GTGT Đ - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật thuế, đa dạng hố ại hình thức tuyên truyền ̣c k GTGT ho - Tăng cường công tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật thuế - Dự báo xác khả toán nợ thuế để lập kế họach quản lý áp in dụng biện pháp thu nộp phù hợp, kịp thời h - Kiện toàn tổ chức máy quản lý thuế theo mơ hình chức kết hợp với quản tê lý thuế theo đối tượng nâng cao chất lượng cán thuế ́H Để thực có hiệu giải pháp đưa cần phải có đồng tình ủng hộ cấp quyền địa phương; cần ban hành quy chế phối hợp ́ uê ngành; tranh thủ lãnh đạo, đạo Tổng cục Thuế; phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan địa bàn Đồng thời phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đại hoá cải cách ngành Thuế thời gian tới Footer Page 100 of 128 89 Đại học Kinh tế Huế Header Page 101 of 128 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Mục tiêu đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng DN NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị Từ mục tiêu này, trình nghiên cứu trọng tâm vào nội dung đạt kết sau Từ đó, đề tài đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT DN NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian tới Hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý thuế GTGT DN NQD; nội dung quản lý thu thuế GTGT DN NQD; vai trò doanh Đ nghiệp NQD; thực tiễn công tác quản lý thuế GTGT DN NQD địa bàn ại tỉnh Quảng Trị, kinh nghiệm quản lý thu thuế số nước giới để làm ho sở giải nội dung nghiên cứu đề tài ̣c k Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT DN NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 là: bản, cơng tác quản in lý thuế đạt thành tích đáng tự hào, ln hồn thành dự tốn giao, h bước thực cải cách đại hoá ngành thuế Số thu từ nội địa Ngành tê Thuế năm sau cao năm trước ́H Ngành Thuế thực quản lý thuế GTGT DN NQD theo mơ hình chức năng, tiến quản lý thuế thách thức với ́ quan thuế đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực quan thuế số lượng cán bộ, trang thiết bị chuyên mơn… Tình trạng DN NQD khơng đăng ký kê khai nộp thuế; nợ đọng thuế kéo dài; kê khai doanh thu khơng thực tế; tình trạng gian lận, trốn thuế diễn Cơng tác tun truyền, hướng dẫn người nộp thuế chưa đạt yêu cầu thực tế, chưa có nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp, có hiệu Cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế chưa đạt hiệu cao việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế Cơng tác tra, kiểm tra chưa hiệu quả, chưa áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro công tác Footer Page 101 of 128 90 Đại học Kinh tế Huế Header Page 102 of 128 Trên sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT DN NQD địa bàn tỉnh Quảng Trị, luận văn đề xuất số biện pháp cụ thể mang tính địa phương theo quy trình quản lý thuế kiến nghị số giải pháp nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Quảng Trị Hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT vấn đề thời ngành thuế nước nói chung, ngành thuế tỉnh Quảng Trị nói riêng điều kiện cải cách, đại hoá ngành thuế Đặc biệt, với việc đời Luật Quản lý thuế đòi hỏi quan thuế cấp chuyển đổi từ mơ hình quản lý theo đối tượng sang mơ hình quản lý theo chức Đây thay đổi có tính sâu rộng nghiệp vụ quản lý thu Đ cấu bố trí cán Do u cầu cơng tác quản lý thuế phải đảm ại bảo phù hợp với thay đổi điều tất yếu ho Mặt khác, quản lý thuế GTGT DN NQD bao hàm biến động ̣c k khu vực kinh tế động nhất, thường xuyên thay đổi để phù hợp tình hình biến động kinh tế - xã hội, việc quản lý thuế đòi hỏi phải linh in hoạt để bắt nhịp biến động h Thơng qua phân tích, luận văn tập trung phân tích yếu tố có ảnh hưởng đến tê chức quản lý thu thuế: từ công tác quản lý NNT, đăng ký kê khai thuế; ́H công tác thu nộp quản lý nợ thuế; kiểm tra, tra thuế; phân tích sâu vào tồn để tìm nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế ́ uê Từ nguyên nhân tồn tại, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu là: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT q trình thực nghĩa vụ nộp thuế thơng qua kênh thông tin đa dạng, tăng cường công tác dịch vụ hỗ trợ cho NNT, xây dựng sách thuế đơn giản, phù hợp, công khai để NNT dễ dàng thực nghĩa vụ Bên cạnh đó, quan thuế cần phải tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, áp dụng công nghệ quản lý thuế đại thông qua chương trình tin học hố, tự động hố biện pháp mang tính cấp bách Cơ quan thuế cần nghiên cứu ban hành, điều chỉnh quy định quản lý thuế chưa phù hợp để áp dụng có hiệu thực tế biện pháp mang tính lâu dài Footer Page 102 of 128 91 Đại học Kinh tế Huế Header Page 103 of 128 Có thể nói, q trình nghiên cứu, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu cuối đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanhnghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu bộc lộ số hạn chế phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp nghiên cứu mô tả sử dụng nguồn liệu thứ cấp, ảnh hưởng khơng nhỏ đến độ tin cậy nghiên cứu Hơn nữa, phạm vi nghiên cứu rộng, số nội dung nghiên cứu trình bày dàn trải, chưa có trọng tâm đánh giá cụ thể vấn đề nghiên cứu Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu cần vận dụng phương pháp đại sử Đ dụng nguồn liệu sơ cấp để nâng cao độ tin cậy kết nghiên cứu, đồng thời ại nên lựa chọn một, số nội dung cụ thể 08 nội dung công tác Đối với Nhà nước ̣c k II KIẾN NGHỊ ho quản lý thuế để thực đề tài nghiên cứu in - Hoàn thiện pháp luật thuế GTGT, cụ thể hóa quy định chi phí hợp lý, h đơn giản hóa quy định miễn giảm thuế tránh chồng chéo, lồng ghép nhiều tê sách kinh tế – xã hội khác, ́H - Tiếp tục hoàn thiện Luật thuế GTGT để phát huy tối đa vai trò sắc thuế đời sống kinh tế ́ uê - Chuẩn hoá, rõ ràng minh bạch hố quy định hóa đơn, chứng từ - Thống rút gọn lại tiêu chí miễn giảm thuế GTGT - Tăng cường củng cố, hoàn thiện máy quản lý thuế - Thực khẩn trương hiệu chương trình đại hố công tác quản lý thuế - Tiến hành thường xuyên, có hệ thống cơng tác tun truyền sách thuế dịch vụ tư vấn thuế - Chỉ đạo Cục Thuế xây dựng chế phối hợp quan thuế với quan liên quan công tác quản lý thuế Footer Page 103 of 128 92 Đại học Kinh tế Huế Header Page 104 of 128 Đối với Tổng cục Thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị - Công tác cán bộ: Hàng năm xây dựng kế hoạch, tiêu tuyển dụng đề đào tạo, thay kể đào tạo nước Phải nắm vững nhiều kiến thức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đạo đức tốt Phân bổ nguồn lực cho phù hợp với vị trí cơng việc, tổ chức máy tinh gọn, đạt hiệu cao - Về sách thuế: tăng cường cơng tác tham mưu cho quan Nhà nước cấp sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế Luật thuế giá trị gia tăng theo hướng rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực thống tránh gây hiểu nhầm Hạn chế đến mức thấp quy định nhiều mức thuế suất Luật thuế Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung, theo hướng phù hợp để thu hút đầu tư Đ - Đề nghị cấp có thẩm quyền giao quyền điều tra, khởi tố vụ vi phạm ại nghiêm trọng sách thuế nhà nước cho quan thuế ho - Tổ chức lại phòng chức cấp quản lý thu theo quy trình cơng h in ̣c k việc nhằm phát huy tối đa hiệu suất quản lý theo chuyên môn nghề nghiệp ́H tê ́ uê Footer Page 104 of 128 93 Đại học Kinh tế Huế Header Page 105 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Bộ Tài (2011), Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, NXB Tài chính, Hà Nội [2] Học viện Hành Quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Viện Nghiên cứu Hành Hà Nội [3] Ngành Thuế Quảng Trị, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014 [4] Ngành Thuế Quảng Trị, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 [5] Ngành Thuế Quảng Trị, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 [6] Nghị định (2013), Nghị định 83/2013/NĐ-CP Đ [7] Quốc Hội (2005), Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ại [8] Quốc Hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ho [9] Quốc Hội (2008), Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 [10] Quốc Hội (2013), Luật Thuế số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung số điều ̣c k Luật thuế GTGT in [11] Thông tư (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC h [12] Thông tư (2013), Thông tư số 219/2013/TT-BTC [13] Thông tư (2013), Thông tư số 119/2013/TT-BTC tê [14] Tổng cục Thuế (2008), Chuyên đề quản lý thuế, Hà Nội ́H [15] Tổng cục Thuế (2010), Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011 – ́ uê 2020, Hà Nội [16] Tổng cục Thuế (2010), Chuyên đề thuế Giá trị gia tăng, Hà Nội [17] Tổng cục Thuế - Tạp chí thuế nhà nước (2011), Hướng dẫn thực Thông tư sửa đổi quản lý thuế, NXB Tài Chính WEBSITE THAM KHẢO [1] Webketoan.com [2] www.gdt.gov.vn [3] Tapchithue.com.vn Footer Page 105 of 128 94 Đại học Kinh tế Huế Header Page 106 of 128 PHỤ LỤC 01: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ CHI CỤC:… MÃ PHIẾU: Kính chào q Anh/chị! Tơi Nguyễn Thị Phương Linh, học viên Sau đại học trường ĐH Kinh tế Huế, thực đề tài nghiên cứu hồn thiện cơng tác quản lý thuế Đ GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị ại Trước hết, xin gửi tới doanh nghiệp Anh/chị lời chào chân thành ho nhất, xin Anh/chị vui lòng dành chút thời gian để trả lời giúp vào nội dung phiếu khảo sát ̣c k Mục tiêu khảo sát nhằm thu thập thơng tin khó khăn, in vướng mắc, bất hợp lý vấn đề liên quan khác công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn từ quý doanh nghiệp h Những thông tin mà doanh nghiệp Anh/chị cung cấp, cam kết giữ tê kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu ́H Xin trân trọng cám ơn hợp tác giúp đỡ Quý anh/chị! ́ uê I Thông tin chung: Đơn vị anh/chị thuộc loại hình doanh nghiệp nào?:  DNTN  Cơng ty cổ phần  Công ty TNHH Ngành nghề kinh doanh nay:  Sản xuất  Dịch vụ  Xây dựng  Thương mại  Vận tải , khác Quy mô vốn Doanh nghiệp:  Từ 2-5 tỷ  Từ 5-8 tỷ Sử dụng phần mềm kế tốn : Footer Page 106 of 128  Có 95   Không Trên tỷ Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 128 II Đánh giá doanh nghiệp công tác quản lý thuế GTGT: Các số đến thể mô tả mức độ đồng ý Anh/Chị; từ Hoàn toàn khơng hài lòng đến Hồn tồn hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Hồn tồn hài lòng Vui lòng cho biết nhận định Anh/ chị vấn đề sau (Anh/chị đánh dấu (√) vào ô tương ứng mà anh/chị cho thích hợp nhất) ại Đ STT Tiêu chí đánh giá Nội quy, quy trình, thủ tục thuế Cơ quan Thuế niêm yết cơng khai Cơng chức thuế có biển tên chức danh chức vụ đặt bàn làm việc NNT đề xuất ý kiến vấn đề liên quan đến bất cập sách thuế NNT đối xử công việc tư vấn, giải thủ tục hành thuế Cơng chức thuế thông báo kịp thời cho NNT nhu cầu họ không giải quy định Công chức thuế có trình độ chun mơn kiến thức tổng hợp tốt Cơng chức thuế có khả giải hồ sơ nhanh chóng, quy định Cơng chức thuế linh hoạt giải tình khó Sự hướng dẫn giải đáp công chức thuế dễ hiểu, thống nhất, quy định Thái độ công chức thuế lịch sự, nhã nhặn, thân thiện với NNT Công chức thuế bảo mật tốt thông tin NNT 10 11 Footer Page 107 of 128 96 ́ uê ́H tê h in ̣c k ho Đại học Kinh tế Huế Header Page 108 of 128 12 13 14 15 16 17 18 h in ́H tê ́ uê 23 ̣c k 22 ho 21 Cơ quan Thuế đảm bảo làm việc, không gây lãng phí thời gian cho NNT Thủ tục hành thuế đơn giản Mẫu hồ sơ có thống nhất, rõ ràng, dễ thực NNT nhận kết giải xác Cơng chức thuế cảm thơng, quan tâm, chia sẻ với khó khăn, vướng mắc NNT NNT thường trả thêm khoản chi phí khơng thức giao dịch với CQT Mối quan hệ NNT công chức thuế không ảnh hưởng đến việc giải thủ tục thuế Thiết bị công nghệ thông tin đại dùng (máy chiếu, máy vi tính…) phục vụ tập huấn triển khai sách cho NNT Tư cơng chức thuế hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT chuyển từ tư quản lý NNT sang tư phục vụ NNT ại 20 Cơ quan Thuế thực quy trình cơng khai Đ 19 Hình thức tuyên truyền quan Thuế đa dạng, phù hợp Bộ phận TTHT bố trí vị trí thuận tiện, dễ nhìn thấy Anh /chị có kiến nghị, đề xuất quan thuế thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế tự khai, tự nộp thuế công tác quản lý thuế Cơ quan thuế Xin chân thành cám ơn ý kiến Anh/chị! Footer Page 108 of 128 97 Đại học Kinh tế Huế Header Page 109 of 128 PHỤ LỤC 02: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI CÁC CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGỒI QUỐC DOANH CHI CỤC:… MÃ PHIẾU: Kính chào quý Anh/chị! Tên là: Nguyễn Thị Phương Linh, thực đề tài luận văn Thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Ngoài quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị” Đ Trước hết, xin gửi tới Anh /chị lời cảm ơn chân thành nhất, xin Anh/chị ại vui lòng dành chút thời gian để trả lời vào nội dung phiếu khảo sát ho giúp Những thông tin mà Anh/chị đưa ra, chúng tơi cam kết giữ kín phục ̣c k vụ cho mục đích nghiên cứu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT in doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị h Xin trân trọng cám ơn công tác giúp đỡ Quý anh/chị! tê I Thông tin chung: ́H Họ tên (có thể khơng viết tên): Vị trí, chức vụ: ́ uê Thời gian công tác: Bộ phận công tác: II Đánh giá Cán công chức công tác quản lý thuế GTGT: Các số đến thể mô tả mức độ đồng ý Anh/Chị; từ Hồn tồn khơng hiệu đến Hoàn toàn hiệu Hoàn tồn Khơng hiệu khơng hiệu quả Footer Page 109 of 128 Bình thường Hiệu 98 Hoàn toàn Hiệu Đại học Kinh tế Huế Header Page 110 of 128 Vui lòng cho biết nhận định Anh/ chị vấn đề sau (Anh/chị khoanh tròn vào số diễn tả ý kiến cá nhân mà anh/chị cho thích hợp nhất) Đánh giá hiệu công tác quản lý nợ cưỡng chế Đánh giá hiệu công tác kiểm tra, tra thuế Hiệu công tác kê khai, hoàn thuế GTGT nợ thuế GTGT đơn vị III Các câu hỏi khác: Mức độ trung thực hồ sơ khai thuế GTGT với thực tế kinh doanh Đ doanh nghiệp? ại  Cao  Trung bình ho  Thấp khai thuế GTGT?  Cao h  Trung bình in ̣c k Mức độ sai sót (sai số học, sai không hiểu cách khai thuế)… hồ sơ tê  Thấp ́H Theo anh (chị), loại hình doanh nghiệp thường có sai sót nhiều ́ uê thuế GTGT?  Công ty cổ phần  Công ty TNHH  Công ty tư nhân  Doanh nghiệp khác Anh /chị có kiến nghị, đề xuất quan thuế thời gian tới nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT DNNQD Xin chân thành cám ơn Anh/chị! Footer Page 110 of 128 99 ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ .32 2.1 Tổng quan ngành thuế tỉnh quảng trị doanh nghiệp quốc doanh địa bàn. .. cường quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị 79 3.2.1 Định hướng tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị... cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh tê nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 44 ́H 2.3 Kết khảo sát ý kiến cán thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị_2, Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay