Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị_2

133 5 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:05

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN MINH THU H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM TẾ XÃ HỘI BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ C K IN H ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ IH Ọ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ N G Đ Ạ Mã số: 8340410 TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Hồng Hữu Hòa Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TẾ H Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2018 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H Tác giả luận văn Footer Page of 128 i Nguyễn Minh Thu Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ tơi mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo Sư, H thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn U Ế Tiến sĩ Hồng Hữu Hòa, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt TẾ Tôi xin chân thành cảm ơn Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà IN H tin tưởng cử tơi tham gia khố đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế phòng chức K tạo điều kiện thuận lợi trình thu thập liệu cho luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp góp ý giúp tơi q trình Ạ IH thực luận văn G Đ Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2018 TR Ư Ờ N Tác giả luận văn Footer Page of 128 Nguyễn Minh Thu ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Họ tên học viên: Nguyễn Minh Thu Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” Công tác quản lý thu BHXH nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác bảo hiểm, BHXH thành phố quan tâm có giải pháp hiệu để khơng ngừng tăng trưởng đối tượng tham gia số thu BHXH qua năm, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng sách BHXH Bên cạnh kết đạt được, trình thực công tác quản lý thu BHXH thành phố Đông Hà thời gian qua lộ hạn chế, đặc biệt công tác quản lý thu BHXH bắt buộc Xuất phát từ luận văn “Hồn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” giúp cho BHXH thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có định hướng để hồn thiện cơng tác nhằm góp phần vào phát triển chung toàn ngành BHXH Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu tiến hành phần mềm Excel, SPSS, phương pháp thống kê, phân tích so sánh Luận văn sâu phân tích sở khoa học vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu BHXH, sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Từ đó, rút ưu điểm, tồn vướng mắc cần phải tháo gỡ Luận văn kiến nghị, đề xuất số giải pháp vừa mang tính tổng thể, toàn diện, đồng thời xác định giải pháp có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Footer Page of 128 iii Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Mục lục .iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x Ế MỞ ĐẦU H U Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu IN H Phương pháp nghiên cứu K Kết cấu luận văn Ọ C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO IH HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Đ Ạ 1.1 Lý luận BHXH bắt buộc G 1.1.1 Khái niệm, chất vai trò BHXH bắt buộc N 1.1.2 Chức BHXH bắt buộc 14 TR Ư Ờ 1.1.3 Đối tượng BHXH bắt buộc 15 1.1.4 Hệ thống chế độ BHXH bắt buộc 16 1.1.5 Quỹ bảo hiểm xã hội 19 1.2 Thu quản lý thu BHXH bắt buộc 21 1.2.1 Thu BHXH bắt buộc 21 1.2.2 Quản lý thu BHXH bắt buộc 23 1.3 Kinh nghiệm quản lý thu BHXH bắt buộc nước giới Việt Nam 38 1.3.1 Kinh nghiệm thu BHXH bắt buộc giới 38 1.3.2 Kinh nghiệm thu BHXH bắt buộc Việt Nam 41 Footer Page of 128 iv Header Page of 128 1.3.3 Bài học rút cho Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘCTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 45 2.1 Tổng quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà 45 2.1.1 Giới thiệu chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 45 2.1.2 Quá trình hình hành phát triểnBảo hiểm xã hội TP.Đông Hà 45 2.1.3 Vị trí, chức nhiệm vụ 46 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 48 2.1.5 Tình hình lao động 50 U Ế 2.1.6 Kết hoạt động Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà 52 TẾ H 2.2 Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 54 IN H 2.2.1 Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bảo hiểm xã hội bắt K buộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 54 Ọ C 2.2.2 Quản lý mức đóng phương thức đóng BHXH bắt buộc 59 IH 2.2.3 Công tác tổ chức thu BHXH bắt buộc 61 Ạ 2.2.4 Kết thu BHXH bắt buộc 62 Đ 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra Bảo hiểm xã hội 69 N G 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt TR Ư Ờ buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 71 2.3.1 Thống kê mô tả 71 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 72 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 74 2.3.4 Phân tích tương quan hồi quy 76 2.3.5 Kiểm định thống kê 81 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc quan bảo hiểm xã hội Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 83 2.4.1 Kết đạt 83 2.4.2 Hạn chế 84 Footer Page of 128 v Header Page of 128 2.4.3 Nguyên nhân 85 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 90 3.1 Định hướng quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 90 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 91 3.2.1 Quản lý phương thức tổ chức thu BHXH 91 U Ế 3.2.2 Lập giao kế hoạch thu hàng năm 92 H 3.2.3 Tăng cường giám sát công tác tổ chức thu BHXH Đông Hà 92 TẾ 3.2.4 Tăng cường phối hợp với ban ngành có liên quan thực cơng IN H tác thu BHXH 93 K 3.2.5 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền BHXH 93 Ọ C 3.2.6 Giải pháp cho nguồn nhân lực BHXH Đông Hà 94 IH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Ạ Kết luận 98 Đ Kiến nghị 98 N G 2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước 98 TR Ư Ờ 2.2 Đối với BHXH Việt Nam 99 2.3 Đối với ban ngành có liên quan 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn thạc sĩ phản biện Nhận xét Luận văn Thạc sĩ phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn Footer Page of 128 vi Header Page of 128 Giải thích ASXH : An sinh xã hội BHXH : Bảo hiểm xã hội CP : Cổ phần CP : Chính phủ CQ : Cơ quan DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã NĐ : Nghị định NLĐ : Người lao động SDLĐ : Sử dụng lao động H TẾ Ạ Đ G : Thành phố : Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N UBND Footer Page of 128 H IN K C Ọ IH : Trách nhiệm hữu hạn TNHH TP U Viết tắt Ế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii Header Page of 128 DANHMỤCBẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng lương tối thiểu chung qua thời kỳ 31 Bảng 1.2 Bảng lương tối thiểu vùng qua thời kỳ 32 Bảng 2.1 Tình hình đội ngũ nhân viên BHXH thành phố Đông Hà qua năm 2014-2016 51 Bảng 2.2 Kết hoạt động thu chi BHXH BHXH TP.Đông Hà qua năm Số đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc thành phố Đông Hà U Bảng 2.3 Ế 2014-2016 53 TẾ H giai đoạn 2014-2016 56 Người lao động tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2014 – 2016 .57 Bảng 2.5: Phân bổ cán quản lý thu BHXH bắt buộc tháng 12/2016 IN H Bảng 2.4: K BHXH thành phố Đông Hà 61 C Tình hình đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc Ọ Bảng 2.6 Tình hình quỹ tiền lương làm thu BHXH bắt buộc BHXH Ạ Bảng 2.7 IH qua năm 2014-2016 63 N Kết thu BHXH bắt buộc BHXH TP.Đông Hà qua năm 2014- TR Ư Ờ Bảng 2.8 G Đ TP.Đông Hà qua năm 2014 - 2016 .65 2016 .66 Bảng 2.9 Kết nợ đọng BHXH BHXH TP.Đông Hà qua năm 2014-2016 68 Bảng 2.10 Tình hình kiểm tra đóng BHXH BHXH TP.Đơng Hà qua năm 2014-2016 70 Bảng 2.11 Tóm tắt thơng tin khảo sát .71 Bảng 2.12: Tóm tắt kết kiểm định cronbach’s alpha 72 Bảng 2.13: Kết phân tích EFA nhóm biến độc lập 74 Bảng 2.14: Kết EFA biến phụ thuộc 76 Bảng 2.15: Kết phân tích tương quan Pearson 76 Footer Page of 128 viii Header Page 10 of 128 Bảng 2.16: Kết phân tích hệ số hồi quy .77 Bảng 2.17: Kết phân tích ANOVA 77 Bảng 2.18 Mức độ giải thích mơ hình 78 Bảng 2.19: Bảng thống kê giá trị phần dư .78 Bảng 2.20 Kiểm định One-Sample Test 81 Bảng 2.21 Giá trị trung bình tố tác động đến công tác quản lý thu BHXH bắt buộc 82 Bàng 2.22 Kiểm địnhLevene 82 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Bảng 2.23 Đánh giá Tình hình thu BHXH theo loại hình doanh nghiệp 83 Footer Page 10 of 128 ix Header Page 119 of 128 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ 2.1 Thông tin người tham gia khảo sát Loại hình Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 12,3 12,3 12,3 Công ty TNHH 42 27,1 27,1 39,4 Công ty cổ phần 37 23,9 23,9 63,2 Công ty ĐTNN 28 18,1 18,1 81,3 Công ty hợp danh 23 14,8 14,8 96,1 Khác 3,9 3,9 Total 155 100,0 100,0 100,0 H U Ế 19 IN H TẾ Valid DNTN Percent Valid Percent C Frequency K Giới tính 90 155 41,9 41,9 41,9 58,1 58,1 100,0 100,0 100,0 TR Ư Ờ N G Đ Total Ọ Nữ Percent IH 65 Ạ Valid Nam Cumulative Valid Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới 30 tuổi 30 19,4 19,4 19,4 Từ 30 đến 39 tuổi 67 43,2 43,2 62,6 Từ 40 đến 49 tuổi 37 23,9 23,9 86,5 Từ 50 tuổi trở lên 21 13,5 13,5 100,0 155 100,0 100,0 Total Trình độ Footer Page 119 of 128 108 Header Page 120 of 128 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Trung cấp 10 6,5 6,5 6,5 Cao đẳng 46 29,7 29,7 36,1 Đại học/Sau đại học 99 63,9 63,9 100,0 155 100,0 100,0 Total Thu nhập Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 13,5 13,5 Từ đến 10 triệu 89 57,4 57,4 71,0 Từ 11 đến 15 triệu 36 23,2 23,2 94,2 5,8 5,8 100,0 155 100,0 TẾ H U 13,5 100,0 Ọ C K Total H Trên 15 triệu Ế 21 IN Valid Dưới triệu IH Thâm niên Percent Valid Percent Đ Ạ Frequency Dưới năm Percent 14,8 14,8 14,8 51 32,9 32,9 47,7 Từ đến7 năm 45 29,0 29,0 76,8 Trên năm 36 23,2 23,2 100,0 155 100,0 100,0 TR Ư Ờ N G 23 Từ đến năm Valid Cumulative Total Footer Page 120 of 128 109 Header Page 121 of 128 2.2 Thống kê mô tả biến Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation luật phù hợp với chế độ thu BHXH 155 3,42 ,679 155 3,38 ,677 155 3,22 ,792 155 3,33 ,732 155 TẾ Chính sách tiền lương pháp 3,26 ,784 đơn vị anh/chị Chính sách nhà nước lao động việc làm giúp anh/chị dễ dàng cân đối quỹ BHXH Anh/chị nhận thấy sách pháp luật nhà nước giúp anh/chị hoàn thiện việc thu BHXH dễ dàng H tăng theo thay đổi pháp luật lao U Ế Quỹ BHXH công ty anh/chị ngày động việc làm tiền lương Anh/chị hồn tồn chủ động quỹ H BHXH cơng ty với sách IN nhà nước 155 Ọ C K Valid N (listwise) IH Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Đ Ạ Cơ quan BHXH giúp anh/chị công nhân viên công ty hiểu rõ 155 3,00 5,00 3,9613 ,64349 155 2,00 5,00 3,9290 ,70351 155 2,00 5,00 3,8258 ,65612 155 2,00 5,00 3,8581 ,67841 N G bao quát sách BHXH TR Ư Ờ Cơ quan BHXH giúp anh/chị nhận lợi ích tính tất yếu việc đóng BHXH Cơ quan BHXH phối hợp đặn nhịp nhàng với cấp, ngành việc quản lý thu BHXH Cơ quan BHXH thực tốt công tác kiểm tra rà sốt việc thu BHXH có chế tài xử phạt nghiêm với hành vi vi phạm luật BHXH Valid N (listwise) Footer Page 121 of 128 155 110 Header Page 122 of 128 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Việc làm thu nhập công nhân viên công ty anh/chị ổn định cho phép việc thu ngân sách BHXH 155 1,00 4,00 3,0387 ,64349 155 2,00 5,00 3,9742 ,53390 155 2,00 5,00 3,8968 ,56031 155 1,00 4,00 3,0065 ,63957 5,00 3,9419 ,58375 thực đầy đủ nghiêm túc Người lao động quản lý cơng ty anh/chị có hiểu biết nhận thức đắn tầm quan trọng vai trò việc nộp BHXH bắt buộc Anh/chị nhận thấy hầu hết nhân viên quan chấp hành nghiêm túc Ế việc nộp BHXH định kỳ hiểu BHXH có mong muốn đóng TẾ động công ty anh/chị tỏ am góp vào quỹ BHXH lợi ích chung H lợi ích cá nhân IN Cơng ty anh/chị có cơng đồn để bảo vệ 2,00 C 155 IH Ọ lợi ích kèm K quyền lợi lợi ích người lao động, đặc biệt sách BHXH H U Người lao động người sử dụng lao 155 N G Đ Ạ Valid N (listwise) TR Ư Ờ Anh/chị thấy nhu cầu cho sống đáp ứng đầy đủ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation 155 2,00 5,00 3,7290 ,73245 155 1,00 4,00 2,7613 ,67501 155 1,00 4,00 2,7419 ,73713 155 2,00 5,00 3,7871 ,68364 Anh/chị thấy tầm quan trọng việc trích phần thu nhập cho việc đóng bảo hiểm Anh/chị hướng đến tương lai ổn định an tồn đóng bảo hiểm Tình hình kinh doanh doanh nghiệp anh/chị phát triển thời gian qua Valid N (listwise) Footer Page 122 of 128 155 111 Header Page 123 of 128 Descriptive Statistics N Công ty anh/chị thực tốt việc thu BHXH bắt buộc thời gian qua Minimum Maximum Mean Std Deviation 155 3,00 5,00 4,0387 ,62298 155 2,00 5,00 4,1226 ,65797 155 2,00 5,00 3,9484 ,62204 Việc thu BHXH bắt buộc công ty anh/chị ủng hộ hướng ứng nồng nhiệt từ phía người lao động Cơng ty anh/chị tiếp tục thực nghiêm túc sách thu BHXH bắt buộc thời gian tới 155 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Valid N (listwise) Footer Page 123 of 128 112 Header Page 124 of 128 PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA 3.1 Thang đo Hệ thống sách pháp luật BHXH bắt buộc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,893 6,632 14,8323 6,491 14,9935 ,673 ,884 H U Ế 14,7935 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,874 ,784 ,860 6,220 ,736 ,870 5,867 ,781 ,860 TẾ ,724 C K IN 5,825 Ạ IH Ọ 14,8839 Đ 14,9484 TR Ư Ờ N G Chính sách tiền lương pháp luật phù hợp với chế độ thu BHXH đơn vị anh/chị Chính sách nhà nước lao động việc làm giúp anh/chị dễ dàng cân đối quỹ BHXH Anh/chị nhận thấy sách pháp luật nhà nước giúp anh/chị hoàn thiện việc thu BHXH dễ dàng Quỹ BHXH công ty anh/chị ngày tăng theo thay đổi pháp luật lao động việc làm tiền lương Anh/chị hồn tồn chủ động quỹ BHXH cơng ty với sách nhà nước H Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation 3.2 Thang đo Nhân tố thuộc quan BHXH Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,824 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cơ quan BHXH giúp anh/chị công nhân viên công ty hiểu rõ bao quát sách BHXH Footer Page 124 of 128 11,6129 3,005 113 ,580 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,808 Header Page 125 of 128 Cơ quan BHXH giúp anh/chị nhận lợi ích tính tất yếu việc đóng BHXH Cơ quan BHXH phối hợp đặn nhịp nhàng với cấp, ngành việc quản lý thu BHXH Cơ quan BHXH thực tốt công tác kiểm tra rà sốt việc thu BHXH có chế tài xử phạt nghiêm với hành vi vi phạm luật BHXH 11,6452 2,672 ,672 ,767 11,7484 2,956 ,588 ,805 11,7161 2,594 ,759 ,725 3.3 Thang đo Nhân tố thuộc người lao động người sử dụng lao động H U Ế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,839 K 3,448 ,625 ,812 13,8839 3,714 ,660 ,803 13,9613 3,713 ,616 ,813 14,8516 3,452 ,629 ,810 13,9161 3,506 ,691 ,792 Đ Ạ IH Ọ C 14,8194 Cronbach's Alpha if Item Deleted TR Ư Ờ N G Việc làm thu nhập công nhân viên công ty anh/chị ổn định cho phép việc thu ngân sách BHXH thực đầy đủ nghiêm túc Người lao động quản lý cơng ty anh/chị có hiểu biết nhận thức đắn tầm quan trọng vai trò việc nộp BHXH bắt buộc Anh/chị nhận thấy hầu hết nhân viên quan chấp hành nghiêm túc việc nộp BHXH định kỳ Người lao động người sử dụng lao động công ty anh/chị tỏ am hiểu BHXH có mong muốn đóng góp vào quỹ BHXH lợi ích chung lợi ích cá nhân Cơng ty anh/chị có cơng đồn để bảo vệ quyền lợi lợi ích người lao động, đặc biệt sách BHXH lợi ích kèm IN H TẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Footer Page 125 of 128 114 Header Page 126 of 128 3.4 Thang đo tốc độ tăng trưởng kinh tế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,891 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation 9,2903 3,415 10,2581 3,725 10,2774 3,345 ,768 ,856 U Ế Anh/chị thấy nhu cầu cho sống đáp ứng đầy đủ Anh/chị thấy tầm quan trọng việc trích phần thu nhập cho việc đóng bảo hiểm Anh/chị hướng đến tương lai ổn định an tồn đóng bảo hiểm Tình hình kinh doanh doanh nghiệp anh/chị phát triển thời gian qua Cronbach's Alpha if Item Deleted ,877 ,795 ,845 ,766 ,857 H TẾ H ,710 3,582 K IN 9,2323 TR Ư Ờ N Ạ G Đ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,705 IH Ọ C 3.5 Thang đo Tình hình thu BHXH bắt buộc Công ty anh/chị thực tốt việc thu BHXH bắt buộc thời gian qua Việc thu BHXH bắt buộc công ty anh/chị ủng hộ hướng ứng nồng nhiệt từ phía người lao động Cơng ty anh/chị tiếp tục thực nghiêm túc sách thu BHXH bắt buộc thời gian tới Footer Page 126 of 128 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 8,0710 1,157 ,548 ,583 7,9871 1,221 ,431 ,730 8,1613 1,110 ,597 ,521 115 Header Page 127 of 128 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 4.1 Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total % of Cumulative % Variance % 36,276 6,530 36,276 36,276 48,700 2,236 12,424 48,700 60,341 2,095 11,641 60,341 68,672 1,500 8,331 68,672 72,642 6,530 2,236 2,095 1,500 ,715 ,695 3,859 76,501 ,602 3,343 79,844 ,525 2,917 82,761 ,488 2,711 85,472 10 ,422 2,347 87,819 11 ,392 2,177 89,997 12 ,367 2,037 92,034 13 ,317 1,759 14 ,285 1,586 15 ,250 1,387 96,765 16 ,245 1,360 98,125 ,182 1,010 99,135 ,156 ,865 100,000 17 18 Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U % of Variance 36,276 12,424 11,641 8,331 3,970 Đ 93,792 95,378 G TR Ư Ờ Total Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3,512 19,511 19,511 3,157 17,539 37,050 3,063 17,014 54,065 2,629 14,607 68,672 Ế Initial Eigenvalues N Component ,842 1517,203 153 ,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Anh/chị nhận thấy sách pháp luật nhà nước giúp anh/chị hoàn thiện việc thu BHXH dễ dàng Chính sách nhà nước lao động việc làm giúp anh/chị dễ dàng cân đối quỹ BHXH Anh/chị hồn tồn chủ động quỹ BHXH cơng ty với sách nhà nước Footer Page 127 of 128 ,846 ,809 ,799 116 Header Page 128 of 128 ,780 ,764 H TẾ ,740 U Ế ,757 H ,725 IN Quỹ BHXH công ty anh/chị ngày tăng theo thay đổi pháp luật ,775 lao động việc làm tiền lương Chính sách tiền lương pháp luật phù hợp với chế độ thu BHXH ,744 đơn vị anh/chị Người lao động quản lý cơng ty anh/chị có hiểu biết nhận thức đắn tầm quan trọng vai trò việc nộp BHXH bắt buộc Cơng ty anh/chị có cơng đồn để bảo vệ quyền lợi lợi ích người lao động, đặc biệt sách BHXH lợi ích kèm Người lao động người sử dụng lao động công ty anh/chị tỏ am hiểu BHXH có mong muốn đóng góp vào quỹ BHXH lợi ích chung lợi ích cá nhân Anh/chị nhận thấy hầu hết nhân viên quan chấp hành nghiêm túc việc nộp BHXH định kỳ Việc làm thu nhập công nhân viên công ty anh/chị ổn định cho phép việc thu ngân sách BHXH thực đầy đủ nghiêm túc Anh/chị thấy nhu cầu cho sống đáp ứng đầy đủ Anh/chị hướng đến tương lai ổn định an toàn đóng bảo hiểm Tình hình kinh doanh doanh nghiệp anh/chị phát triển thời gian qua Anh/chị thấy tầm quan trọng việc trích phần thu nhập cho việc đóng bảo hiểm Cơ quan BHXH thực tốt cơng tác kiểm tra rà sốt việc thu BHXH có chế tài xử phạt nghiêm với hành vi vi phạm luật BHXH Cơ quan BHXH giúp anh/chị nhận lợi ích tính tất yếu việc đóng BHXH Cơ quan BHXH giúp anh/chị công nhân viên công ty hiểu rõ bao quát sách BHXH Cơ quan BHXH phối hợp đặn nhịp nhàng với cấp, ngành việc quản lý thu BHXH Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations K ,868 C ,862 IH Ọ ,833 Đ Ạ ,789 N G ,870 TR Ư Ờ ,775 ,723 ,654 4.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Footer Page 128 of 128 117 ,639 93,108 Header Page 129 of 128 Sig Component Total 1,900 ,680 ,420 ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 63,343 63,343 1,900 63,343 63,343 22,668 86,011 13,989 100,000 U H TẾ H IN K C TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ Component Matrixa Component Công ty anh/chị tiếp tục thực nghiêm túc ,850 sách thu BHXH bắt buộc thời gian tới Công ty anh/chị thực tốt việc thu BHXH bắt buộc ,821 thời gian qua Việc thu BHXH bắt buộc công ty anh/chị ủng hộ ,711 hướng ứng nồng nhiệt từ phía người lao động Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Ế Extraction Method: Principal Component Analysis Footer Page 129 of 128 118 Header Page 130 of 128 PHỤ LỤC 5: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 5.1 Tương quan Correlations Chính sách Cơ quan pháp luật BHXH Pearson Correlation Tốc độ tăng trưởng kinh tế ,328** ,580** ,000 ,000 ,000 ,000 155 155 155 155 ** ** ,668** 155 ** ,496 ,368 ,357 155 ,000 155 ,000 155 ,000 155 ,378** ,368** ,319** ,636** ,000 155 ,000 155 ,000 155 ,000 155 ** ** ,328 ,357 Ế ,000 155 U NLĐ người sử dụng LĐ N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Tình hình thu BHXH ,378** 155 H Cơ quan BHXH Sig (2-tailed) Tốc độ tăng trưởng kinh tế ,496** TẾ Chính sách pháp luật NLĐ người sử dụng LĐ ** ,455 ,000 155 155 ,000 155 ,668** ,636** ,455** ,000 ,000 ,000 ,000 N 155 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 155 155 155 H ,000 155 IN ,580** K Sig (2-tailed) IH Ọ C Tình hình thu BHXH ,000 155 ** ,319 Đ Ạ 5.2 Hồi quy TR Ư Ờ N G Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate ,820a ,673 ,664 ,29172 2,181 a Predictors: (Constant), Tốc độ tăng trưởng kinh tế, NLĐ người sử dụng LĐ, Chính sách pháp luật , Cơ quan BHXH b Dependent Variable: Tình hình thu BHXH Model Regression Sum of Squares 26,250 ANOVAa df Mean Square 6,562 ,085 Residual 12,765 150 Total 39,015 154 F 77,111 Sig ,000b a Dependent Variable: Tình hình thu BHXH b Predictors: (Constant), Tốc độ tăng trưởng kinh tế, NLĐ người sử dụng LĐ, Chính sách pháp luật , Cơ quan BHXH Footer Page 130 of 128 119 155 Header Page 131 of 128 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta ,220 ,046 ,052 ,057 ,042 ,206 ,381 ,376 ,131 H IN K C Ọ IH Ạ Đ G N TR Ư Ờ Footer Page 131 of 128 120 1,014 ,312 3,678 6,762 7,154 2,533 ,000 ,000 ,000 ,012 Std Deviation ,41286 ,28791 1,000 ,987 TẾ Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Predicted Value 2,5830 5,0211 4,0366 Residual -,66232 ,75796 ,00000 Std Predicted Value -3,521 2,385 ,000 Std Residual -2,270 2,598 ,000 a Dependent Variable: Tình hình thu BHXH Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF ,696 ,689 ,788 ,815 Ế ,223 Chính sách pháp luật ,169 Cơ quan BHXH ,353 NLĐ người sử dụng LĐ ,409 Tốc độ tăng trưởng kinh tế ,107 a Dependent Variable: Tình hình thu BHXH U (Constant) t H Model N 155 155 155 155 1,437 1,452 1,270 1,227 Header Page 132 of 128 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ 6.1 Kiểm định giá trị trung bình để đánh giá mức độ tác động yếu tố đến công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 155 3,3226 ,61471 ,04937 155 3,8935 ,54277 ,04360 155 3,5716 ,46288 ,03718 155 3,2548 ,61401 ,04932 df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ,2250 ,4201 ,8074 ,9797 ,000 ,000 15,375 154 ,000 5,167 154 ,000 ,32258 ,89355 TẾ 154 154 IN H 6,533 20,496 ,57161 ,4982 ,6451 ,25484 ,1574 ,3523 Ọ C K Chính sách pháp luật Cơ quan BHXH NLĐ người sử dụng LĐ Tốc độ tăng trưởng kinh tế H U t One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference Ế Chính sách pháp luật Cơ quan BHXH NLĐ người sử dụng LĐ Tốc độ tăng trưởng kinh tế Đ Ạ IH 6.1 Giới tính G Giới tính Nam Nữ TR Ư Ờ N Tình hình thu BHXH Equal variances Tình hình assumed thu BHXH Equal variances not assumed Footer Page 132 of 128 Group Statistics N Mean 65 4,1128 90 3,9815 Std Deviation ,49045 ,50802 Std Error Mean ,06083 ,05355 Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2- Difference Difference Interval of the tailed) Difference Lower Upper ,006 ,939 1,611 153 ,109 ,13134 ,08151 -,02969 ,29237 1,621 140,813 ,107 ,13134 ,08104 -,02888 ,29156 121 Header Page 133 of 128 6.2 Loại hình Test of Homogeneity of Variances Tình hình thu BHXH Levene Statistic df1 df2 10,002 149 Sig ,000 ANOVA Tình hình thu BHXH Between Groups Within Groups Sum of Squares 8,751 30,264 Mean Square 1,750 ,203 149 39,015 8,617 U H 23 3,6812 DNTN Công ty TNHH Công ty ĐTNN 19 42 28 3,7193 4,0238 Công ty cổ phần 37 4,0238 4,1071 C 4,3333 4,3333 Ọ 3,7193 4,0238 4,1071 K Công ty hợp danh TẾ Subset for alpha = 0.05 H IN N Khác TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17,176 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Kruskal-Wallis Test Tình hình thu BHXH Ranks Loại hình DNTN Cơng ty TNHH Cơng ty cổ phần Công ty ĐTNN N 19 42 37 28 Total 126 Test Statisticsa,b Tình hình thu BHXH Chi-Square 19,850 df Asymp Sig ,000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Loại hình Footer Page 133 of 128 Sig 154 Tình hình thu BHXH Tukey B Loại hình F Ế Total df 122 Mean Rank 40,13 57,44 81,99 64,02 ,000 ... PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 90 3.1 Định hướng quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng. .. công tác quản lý thu BHXH bắt buộc Xuất phát từ luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” giúp cho BHXH thành phố Đơng Hà, tỉnh. .. “Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” Công tác quản lý thu BHXH nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác bảo hiểm, BHXH thành phố quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị_2, Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị_2, Trong khi đó, khối DNNQD, HTX, HKD với mức lương được quy định bởi người SDLĐ nên sự biến động lương trở nên phức tạp, tình hình lao động tăng giảm diễn ra thường xuyên, đôi khi với số lượng lớn dẫn đến quá tải trong công việc. Thêm vào đó, có những ..., Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện. Mặc dù việc triển khai chi trả qua hệ thống bưu điện còn khá mới mẻ xong nhờ có sự phối hợp giữa cả hai đơn vị nên công tác chi trả ngày càng đ..., Lãi suất của việc chậm nộp BHXH vẫn còn thấp, một số doanh nghiệp sẵn sàng nộp lãi suất để chậm nộp quỹ BHXH. Tính răn đe với những đơn vị sai phạm còn hạn chế, một số đơn vị vẫn còn chậm trễ trong việc đóng BHXH, chây ỳ, trốn đóng, tình trạng nợ đọng...

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay