CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:01

Trường Trung Học Thực Hành – ĐHSP Họ tên học sinh: Lớp 10…… Đề kiểm tra hệ số – Tháng 11 - 2011 Mó : ìàÊƠâ Cõu hi trc nghim Vật lớp 10: Động học chất điểm Mức độ nhớ Câu Trong phát biểu đây, phát biểu đúng? Chuyển động là: A Sự thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian B Sự thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian C Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D Sự thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ D Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ Câu Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát khoảng OA = x0 Phương trình chuyển động vật là: A x = x0 + v0t − at B x = x0 + vt 2 C x = v0t + at D x = x0 + v0t + at 2 Câu Chọn đáp án sai A.Trong chuyển động thẳng tốc độ trung bình quãng đường B Quãng đường chuyển động thẳng tính cơng thức:s =v.t C Trong chuyển động thẳng vận tốc xác định công thức: v = v0 + at D Phương trình chuy ển động chuyển động thẳng là: x = x0 +vt Câu Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều: A Có phương, chiều độ lớn không đổi B Tăng theo thời gian C Bao lớn gia tốc chuyển động chậm dần D Chỉ có độ lớn khơng đổi Câu Trong câu câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần thì: A Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc thời gian C Gia tốc đại lượng không đổi D Quãng đường tăng theo hàm số bậc hai thời gian Câu Công thức quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu) B s = v0t + at2/2 (a v0 trái dầu) C x= x0 + v0t + at2/2 (a v0 dấu) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu) Câu Chuyển động chuyển động thẳng biến đổi đều? A Một viên bi lăn máng nghiêng B Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất C Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thành phố Hồ chí minh D Một đá ném lên cao theo phương thẳng đứng Câu Phương trình chuyển động chuyển động thẳng chậm dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu) B s = v0t + at2/2 (a v0 trái dấu) C x= x0 + v0t + at2/2 (a v0 dấu) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu) Trang 2/24 - Mã : ìàÊƠâ Cõu 10 Mt vt ri t t độ cao h xuống mặt đất Cơng thức tính vận tốc v vật rơi tự là: A v = gh B v = 2h g C v = gh D v = gh Câu 11 Chọn đáp án sai A.Tại vị trí xácđịnh Trái Đất gần mặt đất,các vật rơi tự với gia B Trong chuyển động nhanh dần gia tốc dấu với vận tốc v0 C Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đại lượng không đổi D Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng chậm dần Câu 12 Hãy câu sai? Chuyển động tròn chuyển động có đặc điểm: A Quỹ đạo đường tròn B Tốc độ dài khơng đổi C Tốc độ góc khơng đổi D Vectơ gia tốc không đổi Câu 13 Trong câu câu sai? Véctơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn có đặc điểm: A Đặt vào vật chuyển động B Phương tiếp tuyến quỹ đạo C Chiều hướng vào tâm quỹ đạo D Độ lớn a = v2 r Câu 14 Các công thức liên hệ vận tốc dài với vận tốc góc, gia tốc hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn là: ω v2 ; aht = r r A v = ω.r ; a ht = v r B v = v2 C v = ω.r ; a ht = r D v = ω.r ; a ht = v r Trang 3/24 - Mó : ìàÊƠâ Cõu 15 Các cơng thức liên hệ tốc độ góc ω với chu kỳ T tốc độ góc ω với tần số f chuyển động tròn là: A ω = 2π ; ω = 2π f T C ω = 2π T ; ω = B ω = 2π T ; ω = 2π f f D ω = 2π 2π ;ω = T f Câu 16 Công thức cộng vận tốc:    A v1,3 = v1, + v 2,3    B v1, = v1,3 − v3,    C v 2,3 = −(v 2,1 + v3, )    D v 2,3 = v 2,3 + v1,3 Câu 17 Một vật chuyển động thẳng biến đổi với vận tốc ban đầu v Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát kho ảng OA = x0 Phương trình chuy ển động vật là: A x = x0 + v0t B x = x0 + v0t + at2/2 C x = vt + at2/2 D x = at2/2 Mức độ hiểu: Câu 18 Trường hợp sau coi vật chất điểm? A Viên đạn chuyển động không khí B Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời C Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống mặt đất D Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục Câu 19 Từ thực tế xem trường hợp đây, quỹ đạo chuyển động vật đường thẳng? A Một đá ném theo phương nằm ngang B Một ô tô chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh C Một viên bi rơi tự từ độ cao 2m xuống mặt đất D Một rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất Câu 20 Trường hợp sau coi máy bay chất điểm? Trang 4/24 - Mó : ìàÊƠâ A Chic mỏy bay chạy đường băng B Chiếc máy bay từ Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh C Chiếc máy bay vào nhà ga D Chiếc máy bay trình hạ cánh xuống sân bay Câu 21 Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A Từ điểm O, với vận tốc 5km/h B Từ điểm O, với vận tốc 60km/h C Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 5khm/h D Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 60km/h Câu 22: Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần ( v − v02 = 2as ) , điều kiện đúng? A a > 0; v > v0 B a < 0; v 0; v < v0 D a < 0; v > v0 Câu 23 Chỉ câu sai A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn tăng giảm theo thời gian B Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn khơng đổi C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường khoảng thời gian Câu 24 Đặc điểm đặc điểm vật chuyển động rơi tự do? A Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống B Chuyển động nhanh dần C Tại vị trí xác định gần mặt đất, vật rơi tự Trang 5/24 - Mã đề: ìàÊƠâ D Cụng thc tớnh tc v = g.t2 Câu 25 Chuyển động coi chuyển động rơi tự do? A Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống mặt đất B Một lông chim rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không C Một rụng rơi từ xuống đất D Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không Câu 26 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao thì: A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 27 Câu đúng? A Tốc độ dài chuyển động tròn phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo B Tốc độ góc chuyển động tròn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C Với v ω cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo D Với v ω cho trước, gia tốc hướng tâm không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo Câu 28 Chuyển động vật chuyển động tròn đều? A Chuyển động đầu van bánh xe đạp xe chuyển động thẳng chậm dần B Chuyển động quay Trái Đất quanh Mặt Trời C Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quay D Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện Câu 29 Chọn câu Trang 6/24 - Mã : ìàÊƠâ A Trong cỏc chuyn ng trũn u cú bán kính, chuyển động có chu kỳ quay lớn có vận tốc dài lớn B Trong chuyển động tròn đều, chuyển động có chu kỳ quay nhỏ có vận tốc góc nhỏ C Trong chuyển động tròn đều, chuyển động có tần số lớn có chu kỳ nhỏ D Trong chuyển động tròn đều, với chu kỳ, chuyển động có bán kính nhỏ có vận tốc góc nhỏ Câu 30 Tại trạng thái đứng yên hay chuyển động vật có tính tương đối? A Vì trạng thái vật quan sát thời điểm khác B Vì trạng thái vật xác định người quan sát khác bên lề đường C Vì trạng thái vật khơng ổn định: Lúc đứng yên, lúc chuyển động D Vì trạng thái vật quan sát hệ quy chiếu khác Câu 31 Hành khách đứng toa tàu a, nhìn qua cửa số toa sang hành khách toa bên cạnh b Hai toa tàu đỗ hai đường tàu song song với sân ga Bống thấy chuyển động phía sau Tình sau chắn khơng xảy ra? A Cả hai toa tàu chạy phía trước a chạy nhanh b B Cả hai toa tàu chạy phía trước b chạy nhanh a C Toa tàu a chạy phía trước Toa b đứng yên D Toa tàu a đứng yên Toa tàu b chạy phía sau Mức độ áp dụng: Câu 32 Một xe máy chạy đầu với vận tốc 30 km/h, với vận tốc 40 km/h Vận tốc trung bình xe là: A v = 34 km/h B v = 35 km/h C v = 30 km/h D v = 40 km/h Trang 7/24 - Mó : ìàÊƠâ Cõu 33 Phương trình chuyển động thẳng chất điểm có dạng: x = 4t – 10 (x: km, t: h) Quãng đường chất điểm sau 2h là: A 4,5 km B km C km D km Câu 34 Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: x = 10t + 4t (x:m; t:s) Vận tốc tức thời chất điểm lúc t = 2s là: A 28 m/s B 18 m/s C 26 m/s D 16 m/s Câu 35 Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn đường xe ô tô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 3km Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động ô tô làm chiều dương Phương trình chuyển động xe tơ đoạn đường thẳng là: A x = +80t B x = (80 - 3)t C x = – 80t D x = 80t Câu 36 Một ô tô chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s đoạn đường thẳng, người lái xe hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s Quãng đường mà ô tô sau thời gian giây là: A s = 19 m; B s = 20m; C s = 18 m; D s = 21m; Câu 37 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s Khoảng thời gian để xe đạt vận tốc 36km/h là: A t = 360s B t = 200s C t = 300s D t = 100s Câu 38 Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s2 Vận tốc vật chạm đất là: A v = 9,8 m/s B v ≈ 9,9m / s C v = 1,0 m/s D v ≈ 9,6m / s Câu 39 Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống mặt đất Sau vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s A t = 1s B t = 2s C t = s D t = s Câu 40 Nếu lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s tốc độ trung bình vật chuyển động rơi tự từ độ cao 20m xuống tới đất là: Trang 8/24 - Mó : ìàÊƠâ A vtb = 15m/s B vtb = 8m/s C vtb =10m/s D vtb = 1m/s Câu 41 Bán kính vành ngồi bánh xe ơtơ 25cm Xe chạy với vận tốc 10m/s Vận tốc góc điểm vành ngồi xe là: A 10 rad/s B 20 rad/s C 30 rad /s D 40 rad/s Câu 42 Tốc độ góc điểm Trái Đất trục Trái Đất bao nhiêu? Cho biết chu kỳ T = 24 A ω ≈ 7,27.10 −4 rad.s B ω ≈ 7,27.10 −5 rad.s C ω ≈ 6,20.10 −6 rad.s D ω ≈ 5,42.10 −5 rad.s Câu 43 Một đĩa tròn bán kính 30cm quay quanh trục Đĩa quay vòng hết 0,2 giây Tốc độ dài v điểm nằm mép đĩa bằng: A v = 62,8m/s B v = 3,14m/s C v = 628m/s D v = 6,28m/s Câu 44 Một thuyền buồm chạy ngược dòng sơng Sau 10 km.Tính vận tốc thuyền so với nước? Biết vận tốc dòng nước 2km/h A km/h B 10 km/h C 12km/h D 20 km/h Câu 45 Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 10s, vận tốc ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s Quãng đường s mà ôtô khoảng thời gian là: A s = 100m B s = 50 m C 25m D 500m Mức độ phân tích: Câu 46 Một thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h dòng nước Vận tốc chảy dòng nước bờ sông 1,5km/h Vận tốc v thuyền bờ sông là: A v = 8,0km/h B v = 5,0 km/h C v ≈ 6,70km / h D 6,30km / h Câu 47 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạng đường thẳng người lái xe tăng ga tơ chuyển động nhanh dần Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s Gia tốc a vận tốc v ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là: A a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s B a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s Trang 9/24 - Mó : ìàÊƠâ C a =0,2 m/s2; v = 8m/s D a =1,4 m/s2; v = 66m/s Câu 48 Một ôtô chuyển động với vận tốc 54km/h người lái xe hãm phanh Ơtơ chuyển động thẳng chậm dần sau giây dừng lại Quãng đường s mà ôtô chạy thêm kể từ lúc hãm phanh là: A s = 45m B s = 82,6m C s = 252m D s = 135m Câu 49.Một người lái đò chèo đò qua sơng rộng 400m Muốn cho đò theo đường AB vng góc với bờ sơng, người phải ln hướng đò theo hướng AC Đò sang sơng thời gian phút 20 giây, vận tốc dòng nước so với bờ sơng 0,6 m/s Vận tốc đò so với dòng nước là: A m/s B m/s C 1,6 m/s D 0,2 m/s Câu 50 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh ô tô chuyển động chậm dần Cho tới dứng hẳn lại tô chạy thêm 100m Gia tốc ô tô là: A a = - 0,5 m/s2 C a = - 0,2 m/s2 B a = 0,2 m/s2 D a = 0,5 m/s2 Câu 1: Trái đất hút mặt trăng với lực bao nhiêu? Cho biết khoảng cách mặt trăng trái đất r=38.107m, khối lượng mặt trăng m=7,37.1022kg, khối lượng trái đất M=6.1024kg A 2.1027N B 22.1025N C 2,04.1021N D 2,04.1020N Câu 2: Một bóng có khối lượng 500g nằm mặt đất bị đá lực 250N Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,02s bóng bay với tốc độ bao nhiêu? A 0,01m/s B 2,5m/s C 0,1m/s D 10m/s Câu 3: Chọn câu A Một vật đứng yên muốn chuyển động phải có lực tác dụng vào vật B Một vật chịu tác dụng lực có độ lớn giảm dần chuyển động chậm dần C Một vật đứng yên khơng có lực tác dụng vào vật D Một vật chuyển động phương, chiều với lực tác dụng vào Câu 4: Một chất điểm chuyển động đường tròn bán kính 15m với tốc độ dài 54 km/h Gia tốc hướng tâm chất điểm là: A 225m/s2 B 1m/s2 C 15m/s2 D 1,5m/s2 Câu 5: Một vật chuyển động với vận tốc 5m/s Nếu nhiên lực tác dụng lên vật chuyển động nào? A Vật dừng lại B Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 5m/s C Vật chuyển động chậm dần dừng lại D Vật đổi hướng chuyển động Câu 6: Khi vật chịu tác dụng lực có độ lớn hướng khơng đổi A vật chuyển động tròn B vật chuyển động thẳng nhanh dần C vật chuyển động thẳng chậm dần D vật chuyển động thẳng biến đổi Trang 10/24 - Mó : ìàÊƠâ Cõu 7: Mt vt t mặt bàn nằm ngang, vật đứng yên Khẳng định sau đúng? A Vật đứng yên lực ma sát giữ vật B Vật đứng yên lực tác dụng lên vật nhỏ C Vật đứng n khơng có lực tác dụng lên vật D Vật đứng yên hợp lực tác dụng lên vật Câu 8: Khi khối lượng hai vật tăng lên gấp đôi khoảng cách chúng giảm nửa lực hấp dẫn chúng có độ lớn A tăng gấp lần B giảm C tăng gấp 16 lần D giữ nguyên cũ Câu 9: Chọn phát biểu A Khi bị dãn, lực đàn hồi lò xo hướng theo trục lò xo vào phía B Khi bị dãn, lực đàn hồi lò xo hướng theo trục lò xo phía ngồi C Khi bị dãn, lực đàn hồi lò xo hướng vào phía D Khi bị dãn, lực đàn hồi lò xo hướng phía ngồi Câu 10: Một vật có khối lượng m=4kg trạng thái nghỉ truyền hợp lực F=8N Quãng đường vật khoảng thời gian 5s đầu bằng: A 30m B 25m C 5m D 50m Câu 11: Lực ma sát trượt không phụ thuộc yếu tố nào? A Diện tích tiếp xúc tốc độ vật B Bản chất điều kiện bề mặt C Cả A B D Cả A B Câu 12: Ở đoạn đường vòng, mặt đường nâng lên bên Việc làm nhằm mục đích A tạo lực hướng tâm nhờ phản lực đường B giảm lực ma sát để giảm hao mòn C tăng lực ma sát để xe khỏi trượt D giới hạn vận tốc xe Câu 13: Tại địa điểm vật có khối lượng m 1 P2 D P1 m1 = P2 m2 Câu 14: Một máy bay bay theo phương ngang độ cao 10Km với vận tốc 720Km/h.Người phi công phải thả bom từ xa, cách mục tiêu (theo phương ngang) để bom rơi mục tiêu? Lấy g= 9,8 m/s2 A 4,5Km B 9Km C 13,5Km D Một giá trị khác Câu 15: Khi người ta treo cân có khối lượng 300g vào đầu lò xo có chiều dài ban đầu 30cm (đầu cố định) lò so dãn có chiều dài 33 cm Cho g= 10 m/s Độ cứng lò xo là: A N/m B 10 N/m C 100 N/m D 1000 N/m Câu 16: Hai chất điểm hút với lực A tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng B tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng C A B D A B Câu 17: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu gia tốc nào? A Không thay đổi B Nhỏ C Lớn D Bằng không Câu 18: Lực ma sát trượt có độ lớn A tỷ lệ với trọng lượng vật B tỷ lệ với độ lớn áp lực C tỷ lệ với khối lượng vật D tỷ lệ với vận tốc vật Câu 19: Một vật ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v Tầm xa vật tính cơng thức Trang 11/24 - Mó : ìàÊƠâ x = v0 g 2h x = v0 h 2g x = v0 2h g x = v0 2g h A C B D Câu 20: Gọi F1 , F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng Kết luận sau đúng? A F không nhỏ F1 F2 B F không F1 F2 C F luôn lớn F1 F2 D Trong trường hợp : F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2 Câu 21: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, bị nén lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Hỏi lực đàn hồi lò xo 10N chiều dài bao nhiêu? A 48cm B 18cm C 22cm D 40cm Câu 22: Một lò xo có độ cứng k=400N/m, để dãn 10cm phải treo vào vật có trọng lượng bằng: A 400N B 40N C 4000N D 4N ur m Câu 23: Lực F truyền cho vật khối lượng gia tốc 2m/s², truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc ur 6m/s² Lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 gia tốc : A 1,5 m/s² B m/s² C m/s² D m/s² Câu 24: Điều sau sai với ý nghĩa tính quán tính vật? A Qn tính tính chất vật bảo tồn vận tốc khơng chịu lực tác dụng chịu tác dụng lực cân B Nguyên nhân làm cho vật tiếp tục chuyển động thẳng lực tác dụng vào tính qn tính vật C Chuyển động thẳng gọi chuyển động theo qn tính D Những vật có khối lượng nhỏ khơng có qn tính Câu 25: Bi A có khối lượng gấp đơi bi B Cùng lúc vị trí, bi A thả rơi bi B ném theo phương ngang với tốc độ v o Bỏ qua sức cản không khí Hãy cho biết phát biểu A A chạm đất trước B C Cả hai chạm đất lúc B A chạm đất sau B D Chưa biết giá trị vo nên chưa kết luận Câu 26: Một người đẩy vật trượt thẳng nhanh dần sàn nhà nằm ngang với lực theo phương ngang có độ lớn 400N Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật A lớn 400N B nhỏ 400N C 400N D độ lớn phản lực sàn nhà tác dụng lên vật Câu 27: Một trái bóng bàn truyền vận tốc đầu v 0=0,5m/s Hệ số ma sát bóng mặt bàn 0,01 Coi bàn đủ dài, Lấy g= 10 m/s Quãng đường mà bóng chuyển động bàn dừng lại A 1,25m B 2,5m C 5m D Một giá trị khác Câu 28: Một xe chạy cầu cong vòng lên bán kính R Tại Điểm cao cầu, áp lực gây xe tác dụng lên cầu A nhỏ trọng lượng xe B nhỏ khối lượng xe C trọng lượng xe D lớn trọng lượng xe Câu 29: Phát biểu sau sai nói khối lượng? A Khối lượng đo đơn vị Kg B Khối lượng đại lượng vô hướng, dương không thay đổi vật C Vật có khối lượng lớn mức qn tính vật nhỏ ngược lại D Khối lượng có tính chất cộng Câu 30: Một vật trượt mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát thay đổi ta tăng khối lng ca vt Trang 12/24 - Mó : ìàÊƠâ A Hệ số ma sát tăng áp lực tăng B Hệ số ma sát giảm áp lực tăng C Hệ số ma sát không đổi D Hệ số ma sát tăng trọng lực tăng Câu hỏi trắc nghiệm Vật lớp 10: Cân chuyển động vật rắn Mức độ nhớ Câu Chọn đáp án A Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, ngược chiều có độ lớn B Hai lực cân hai lực giá, ngược chiều có độ lớn C Hai lực cân hai lực đặt vào vật, ngược chiều có độ lớn D Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, chiều có độ lớn Câu Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực khơng song song là: Ba lực phải có giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện    A F1 − F3 = F2 ;    B F1 + F2 = − F3 ;    C F1 + F2 = F3 ;    D F1 − F2 = F3 Câu Chọn đáp án Trọng tâm vật điểm đặt của? A Trọng lực tác dụng vào vật B Lực đàn hồi tác dụng vào vật C Lực hướng tâm tác dụng vào vật D Lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật Câu Chọn đáp án Mô men lực trục quay đại lượng đặc trưng cho? A Tác dụng kéo lực B Tác dụng làm quay lực C Tác dụng uốn lực D Tác dụng nén lực Câu Điền từ cho sẵn vào chỗ trống “Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A Mômen lực B Hợp lực C Trọng lực D Phản lực Câu Biểu thức mômen lực mt trc quay l Trang 13/24 - Mó : ìàÊƠâ A M = Fd B M = F d C F1 F2 = d1 d D F1d1 = F2 d Câu Hợp lực hai lực song song chiều là:  F1 − F2 = F   ÷ A  F1 d1 ÷ = F d ÷  2   F1 + F2 = F   ÷ B  F1 d ÷ = F ÷  d1   F1 + F2 = F   ÷ C  F1 d1 ÷ = F d ÷  2   F1 − F2 = F   ÷ D  F1 d ÷ = F ÷  d1  Câu Các dạng cân vật rắn là: A Cân bền, cân không bền B Cân không bền, cân phiếm định C Cân bền, cân phiếm định D Cân bền, cân không bền, cân phiếm định Câu Chọn đáp án Điều kiện cân vật có mặt chân đế giá trọng lực A Phải xuyên qua mặt chân đế B Không xuyên qua mặt chân đế C Nằm mặt chân đế D Trọng tâm mặt chân đế Câu 10 Chọn đáp án Mức vững vàng cân xác định A Độ cao trọng tâm B Diện tích mặt chân đế C Giá trọng lực D Độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế Câu 11 Chuyển động tính tiến vật rắn chuyển động đường nối hai điểm vật ln ln: A Song song với B Ngược chiều với C Cùng chiều với D Tịnh tiến với Câu 12 Mức quán tính vật quay quanh trục phụ thuộc vào A Khối lượng phân bố khối lượng trục quay B Hình dạng kích thước vật Trang 14/24 - Mã đề: ìàÊƠâ C Tc gúc ca vt D V trớ trục quay Câu 13 Chọn đáp án A Ngẫu lực hệ hai lực song song, chiều, có độ lớn tác dụng vào vật B Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào vật C.Ngẫu lực hệ hai lực song song, có độ lớn tác dụng vào vật D Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào hai vật Câu 14 Mômen ngẫu lực tính theo cơng thức A M = Fd B M = F.d/2 C M = F/2.d D M = F/d Mức độ hiểu Câu 15 Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? Vị trí trọng tâm vật A Phải điểm vật B Có thể trùng với tâm đối xứng vật C Có thể trục đối xứng vật D Phụ thuộc phân bố khối lượng vật Câu 16 Nhận xét sau Quy tắc mômen lực: A Chỉ dùng cho vật rắn có trục cố định B Chỉ dùng cho vật rắn khơng có trục cố định C Không dùng cho vật D Dùng cho vật rắn có trục cố định khơng cố định Câu 17 Chọn đáp án Cánh tay đòn lực A Khoảng cách từ trục quay đến giá lực B Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực Trang 15/24 - Mã đề: ìàÊƠâ C Khong cỏch t vt n giỏ ca lc D Khoảng cách từ trục quay đến vật Câu 18 Trong vật sau vật có trọng tâm khơng nằm vật A Mặt bàn học B Cái tivi C Chiếc nhẫn trơn D Viên gạch Câu 19 Dạng cân nghệ sĩ xiếc đứng dây là: A Cân bền B Cân không bền C Cân phiến định D Không thuộc dạng cân Câu 20 Để tăng mức vững vàng trạng thái cân xe cần cẩu người ta chế tạo: A Xe có khối lượng lớn B Xe có mặt chân đế rộng C Xe có mặt chân đế rộng trọng tâm thấp D Xe có mặt chân đế rộng, khối lượng lớn Câu 21 Tại không lật đổ lật đật? A Vì chế tạo trạng thái cân bền B Vì chế tạo trạng thái cân khơng bền C Vì chế tạo trạng thái cần phiếm định D Ví có dạng hình tròn Câu 22 Chọn đáp án Ơtơ chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng xe dễ bị lật vì: A Vị trí trọng tâm xe cao so với mặt chân đế B Giá trọng lực tác dụng lên xe qua mặt chân đế C Mặt chân đế xe nhỏ D Xe chở nặng Câu 23 Trong chuyển động sau, chuyển động vật chuyển động tịnh tiến? A Đầu van xe đạp xe đạp chuyển động B Quả bóng lăn C Bè trôi sông D Chuyển động cánh cửa quanh lề Câu 24 Một vật quay quanh trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s (Bỏ qua ma sát) Nếu mômen lực tác dụng lên thì: Trang 16/24 - Mã : ìàÊƠâ A Vt dng li B Vt i chiều quay C Vật quay với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s D Vật quay chậm dần dừng lại Câu 25 Chọn đáp án Chuyển động đinh vít vặn vào gỗ là: A Chuyển động thẳng chuyển động xiên.B Chuyển động tịnh tiến C Chuyển động quay D Chuyển động tịnh tiến chuyển động quay Câu 26 Chọn phát biểu Vật rắn khơng có trục quay cố định, chịu tác dụng mơmen ngẫu lực trọng tâm vật A Đứng yên B Chuyển động dọc trục C Chuyển động quay D Chuyển động lắc Câu 27 Chọn phát biểu Khi vật rắn khơng có trục quay cố định chịu tác dụng mômen ngẫu lực vật quay quanh A Trục qua trọng tâm C Trục thẳng đứng qua điểm B Trục nằm ngang qua điểm D Trục Câu 28 Chọn phát biểu Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng mơmen ngẫu lực vật rắn quay quanh A Trục qua trọng tâm C Trục xiên qua điểm B Trục cố định D Trục Câu 29 Khi chế tạo phận bánh đà, bánh ôtô người ta phải cho trục quay qua trọng tâm A Chắc chắn, kiên cố B Làm cho trục quay bị biến dạng C Để làm cho chúng quay dễ dàng D Để dừng chúng nhanh cần Mức độ áp dụng Câu 30 Mômen lực lực trục quay độ lớn lực 5,5 N cánh tay đòn mét? Trang 17/24 - Mó : ìàÊƠâ A 10 N B 10 Nm C 11N D 11Nm Câu 31 Để có mơmen vật có trục quay cố định 10 Nm cần phải tác dụng vào vật lực bao nhiêu? Biết khoảng cách từ giá lực đến tâm quay 20cm A 0.5 (N) B 50 (N) C 200 (N) D 20(N) Câu 32 Một chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 2100N có trọng tâm cách đầu trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực để nằm ngang A 100N B 200N C 300N  P1 D 400N  P2  P Câu 33 Một ván nặng 270N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa trái 0,80 m cách điểm tựa phải 1,60m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là: A 180N B 90N C 160N D 80N Câu 34 Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F = 200N Hệ số ma sát trượt vật sàn µt = 0,25 , cho g = 10m / s Gia tốc vật là: A a = 2m / s B a = 2,5m / s C a = 3m / s D a = 3,5m / s Câu 35 Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N Cánh tay đòn ngẫu lực d = 20 cm Mômen ngẫu lực là: A 100Nm B 2,0Nm C 0,5Nm  D 1,0Nm  Câu 36 Một ngẫu lực gồm hai lực F1 F2 có độ lớn F1 = F2 = F , cánh tay đòn d Mơmen ngẫu lực A (F1 – F2)d B 2Fd C Fd D F.d/2 Trang 18/24 - Mó : ìàÊƠâ Mc phân tích Câu 37 Hai người dùng gậy để khiêng cỗ máy nặng 1000N Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm Bỏ qua trọng lượng gậy Mỗi người chịu lực bằng: A Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N B Người thứ 600N, người thứ hai: 400N C Người thứ 500N, người thứ hai: 500N C Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N Câu 38 Một người gánh thùng gạo nặng 300N thùng ngô nặng 200N Đòn gánh dài 1m Hỏi vai người phải đặt điểm nào, chịu lực bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng đòn gánh A Cách thùng ngơ 30cm, chịu lực 500N B Cách thùng ngô 40cm, chịu lực 500N C Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N D Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N Câu 39 Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên mặt phẳng nghiêng nhờ sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Góc nghiêng α = 300 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s2 Xác định lực căng dây phản lực mặt phẳng nghiêng A T = 25 (N), N = 43 (N) T = 50 (N), N = 25 (N) C T = 43 (N), N = 43 (N) D T = 25 (N), N = 50 (N) Câu 40 Một cầu đồng chất có khối lượng 3kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây làm với tường góc α = 200 (hình vẽ) Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu với tường Lấy g = 10m/s2 Lực căng T dây : A 88N B 10N C 78N D 32N Trang 19/24 - Mó : ìàÊƠâ Cõu 41 Hai mt phng to với mặt phẳng nằm ngang góc α = 450 Trên hai mặt phẳng người ta đặt cầu đồng chất có khối lượng 2kg (hình vẽ) Bỏ qua ma sát lấy g = 10m / s Áp lực cầu lên mặt phẳng đỡ : A 20N B 14N C 28N D.1,4N Một đại bác có khối lượng , bắn viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s.Coi lúc đầu, hệ đại bác đạn đứng yên.Vận tốc giật lùi đại bác là: A 1m/s B 2m/s C 4m/s D 3m/s Hiện tượng va chạm đàn hồi: A Sự va chạm mặt vợt cầu lông vào cầu lông B Bắn đầu đạn vào bị cát C Bắn bi-a vào bi-a khác D Ném cục đất sét vào tường Đơn vị sau đơn vị công suất ? A J.s B HP C Nm/s D W Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5N Cánh tay đòn ngẫu lực d = 20cm Mơ men ngẫu lực có độ lớn là: A 1N.m B 0,5N.m C 100 N.m D 2N.m Bài Tập Tự luận : Trong trình dãn nở đẳng áp lượng khí xác định, nhiệt độ khí tăng thêm 145 0C thể tích tăng thêm 50% Nhiệt độ ban đầu khí? (290K) Một bình nạp khí nhiệt độ 330C áp suất 20 atm Sau bình chuyển đến nơi có nhiệt độ 370C Tính độ tăng áp suất bình (0,26 atm) Khi nén khí đẳng nhiệt từ thể tích lít đến lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm Áp suất ban đầu khí bao nhiêu? (1 atm) Một lượng khí xác định đặt xylanh thể tích V1, nhiệt độ 400C áp suất 0,6 atm a Người ta nén pittơng cho thể tích giảm lần lúc áp suất tăng lên đến atm Tính nhiệt độ khí cuối q trình nén (3790C) Trang 20/24 - Mó : ìàÊƠâ b Nu tng nhit lờn đến 2500C so với ban đầu, giữ cố định pittông vị trí ban đầu áp suất bao nhiêu? (1 atm) Một bóng có dung tích lít Người ta bơm khơng khí áp suất 105 Pa vào bóng Mỗi lần bơm 100 cm3 Áp suất khơng khí bóng sau bơm 2.105 Pa Coi bóng trước bơm khơng có khơng khí bơm nhiệt độ bóng khơng đổi (40 lần) Xylanh chứa lượng khí tích 100 cm3 nhiệt độ 570C Khi píttơng nén khí xylanh cho thể tích giảm xuống 60 cm3 áp suất tăng lần Nhiệt độ khí xylanh? (3210C) Một lượng khí đựng xylanh có pittơng chuyển động Các thông số trạng thái khối lượng là: atm, 15 lít, 270C Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm 12 lít Nhiệt độ khí nén? (1470C) Pittơng máy nén sau lần nén đưa lít khí nhiệt độ 2730C áp suất atm vào bình chứa khí tích m3 Khi pittơng thực 1000 lần nén nhiệt độ khí bình giảm 420C áp suất khí bình bao nhiêu? (1,23 atm) Trong xylanh động đốt có dm3 hỗn hợp khí áp suất atm nhiệt độ 270C Pittông nén xuống làm thể tích giảm 1,8 dm3 áp suất tăng thêm 14 atm Nhiệt độ khí lúc bao nhiêu? (1770C) 10 Xylanh ống bơm hình trụ có diện tích 10 cm2, chiều dài 30 cm dùng để nén khơng khí vào bóng tích khơng đổi 2,5 lít Phải bơm lần để áp suất bóng gấp lần áp suất khí Cho bóng trước bơm khơng có khơng khí nhiệt độ khơng khí vào khơng đổi (25 lần) 11 Mỗi lần bơm đưa Vo = 80 cm3 khơng khí vào ruột xe Sau bơm diện tích tiếp xúc với mặt đường 30 cm2, thể tích ruột xe sau bơm 2000 cm3, áp suất khí atm, trọng lượng xe 600 N Tính số lần phải bơm, coi nhiệt độ khơng đổi q trình bơm (50 lần) 12 Đun nóng đẳng tích khối khí lên 20 0C áp suất khí tăng thêm 1/40 áp suất khí ban đầu Tìm nhiệt độ ban đầu khí (5270C) 13 Một khối khí đem dãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t = 320C đến nhiệt độ t2 = 1170C, thể tích khối khí tăng thêm 1,7 lít Tìm tích khối khí trước sau giãn nở (6,1 lít; 7,8 lít) 14 Đun nóng đẳng áp khối khí lên đến 470C thể tích tăng thêm 1/10 thể tích ban đầu Tìm nhiệt độ ban đầu khí (17,90C) 15 Đun nóng lượng khơng khí điều kiện đẳng áp nhiệt độ tăng thêm K, thể tích tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu Tính nhiệt độ ban đầu khí? (27 0C) 16 Nếu thể tích lượng khí giảm 1/10, áp suất tăng 1/5 nhiệt độ tăng thêm 16 0C so với ban đầu Tính nhiệt độ ban đầu khí (-730C) 1/ Người ta truyền cho khí xylanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực cơng 70J đẩy píttơng lên Độ biến thiên nội nng ca khớ l Trang 21/24 - Mó : ìàÊƠâ 2/ Chất khí xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt lượng thực cơng 40J lên khối khí nội khối khí tăng thêm 20J ? 3/ Người ta truyền cho khí xylanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực cơng 70J đẩy píttơng lên Độ biến thiên nội khí 4/ Người ta bỏ miếng hợp kim chì kẽm có khối lượng 50 g nhiệt độ 1360C vào nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho vật nóng lên thêm 10C) 50 J/K chứa 100 g nước 140C Xác định khối lượng kẽm chì hợp kim trên, biết nhiệt độ bắt đầu có cân nhiệt nhiệt lượng kế 180C Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường bên ngồi.Nhiệt dung riêng kẽm 337 J/(kg.K), chì 126 J/(kg.K), nước 4180 J/(kg.K) 5/ Một bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10m xuống sân nảy lên 7m Tại bóng khơng nảy lên tới độ cao ban đầu ? Tính độ biến thiên nội bóng , mặt sân khơng khí 6/ Người ta cung cấp cho chất khí đựng xilanh nhiệt lượng 100 J Chất khí nở đẩy pit – tơng lên thục công 70 J Hỏi nội khí biến thiên lượng bao nhiêu? 7/ Để xác định nhiệt độ lò , người ta đưa vào lò miếng sắt khối lượng 22,3 g Khi miếng sắt có nhiệt độ nhiệt độ lò , ngườ ta lấy thả vào nhiệt lượng kế chứa 450 g nước nhiệt độ 150C Nhiệt độ nước tăng lên tới 22,50C Xác định nhiệt độ lò Biết nhiệt dung riêng sắt 478 J/(kg.K), nước 4180 J/(kg.K) 8/ Một bình thủy tinh chứa 800g nước nhiệt độ 200C Người ta thả vào bình đồng xu đồng có khối lượng 500g nhiệt độ 1200C Xác định nhiệt độ nước bắt đầu cân nhiệt Biết nhiệt dung riêng nước 4180J/kgK, đồng 128J/kgK nhiệt lượng truyền cho thủy tinh mơi trường ngồi khơng đáng kể 9/ Một chậu chứa 200g nước 180C Người ta thả vào chậu viên bi sắt có khối lượng 50g Khi cân nhiệt nhiệt độ nước bình 220C Xác định nhiệt độ ban đầu viên bi sắt Biết nhiệt dung riêng nước 4180J/kgK, sắt 460J/kgK nhiệt lượng truyền cho chậu mơi trường ngồi 10% 10/ Một nhiệt lượng kế chứa nước nhiệt độ 220C Người ta thả vào nhiệt lượng kế bi có khối lượng 80g nhiệt độ 1000C Khi bắt đầu cân nhiệt nhiệt độ nước 250C Xác định khối lượng nước nhiệt lượng kế Biết nhiệt dung riêng nước 4180J/kgK, nhiệt dung riêng bi 896J/kgK Nhiệt trường truyền cho mơi trường ngồi cho võ nhiệt lượng kế không đáng kể Bài tập động năng, định động Bài tập 1: Một viên đạn khối lượng 14g chuyển động với vận tốc 400 m/s theo phương ngang xuyên qua gỗ dày cm Vận tốc viên đạn sau xuyên qua gỗ 120 m/s Tính lực cản trung bình gỗ tác dụng lên viên đạn? Trang 22/24 - Mó : ìàÊƠâ Bi 2: Mt ụtụ chạy với vận tốc 24 m/s có khối lượng 1100 kg, hãm phanh chuyển động chậm dần Tính: a/ Độ biến thiên động ô tô sau vận tốc giảm 10m/s b/ Lực hãm trung bình sau ô tô thêm 60m Bài tập 3: Một ô tô chuyển động đường thẳng nằm ngang AB = 100m, qua A ô tơ có vận tốc 10m/s đến B vận tốc ô tô 20m/s Biết lực kéo động có độ lớn 4000N, lấy g = 10m/s2 a/ Tìm hệ số ma sát μ1 đoạn đường AB b/ Đến B động tắt máy lên dốc BC dài 40 m nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang Hệ số ma sát mặt dốc μ2 = 153√153 Hỏi xe có lên đến đỉnh dốc C không? c/ Nếu đến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc dừng lại C phải tác dụng lên xe lực có hướng độ lớn nào? Bài tập 4: xe 500kg đứng yên chịu tác dụng lực không đổi nằm ngang chuyển động thẳng nhanh dần đạt vận tốc 4m/s sau quãng đường 5m Xác định cơng cơng suất trung bình lực tác dụng, biết hệ số ma sát 0,01 Lấy g = 10m/s² Bài tập 5: Vật khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc v = 5m/s đến va chạm với vật có khối lượng đứn yên Sau va chạm, hai vật chuyển động theo hai hướng khác hợp với phương chuyển động ban đầu góc 30o, 60o Tính động vật trước sau va chạm Chứng minh động hệ va chạm bảo toàn Bài tập 6: Hai cầu chuyển động vận tốc va chạm đàn hồi trực diện với Sau va chạm cầu có khối lượng 300g dừng hẳn lại, tính khối lượng cầu lại Bài tập Vật khối lượng m = 100g rơi tự không vận tốc ban đầu lấy g = 10m/s2 a/ Bao lâu sau bắt đầu rơi, vật có động 5J b/ Sau quãng đường rơi bao nhiêu, vật có động 4J Bài tập Ơ tơ khối lượng tấn, ban đầu chuyển động đoạn đường AB = 100m nằm ngang, vận tốc xe tăng từ đến 36km/h Biết lực cản đoạn đường AB 1% trọng lượng xe a/ Tính cơng động cơ, cơng suất trung bình lực kéo động b/ Sau xe tắt máy, hãm phanh xuống dốc BC dài 100m, cao 10m Biết vận tốc xe chân dốc 7,2km/h Tính cơng lực cản lực cản trung bình tác dụng lên xe đoạn đường BC Bài tập Thang máy khối lượng m = tấn, chuyển động thẳng từ xuống Động thang máy kéo hãm thang a/ Ban đầu thang chuyển động nhanh dần khơng vận tốc đầu Tính cơng động thực sau quãng đường 5m đạt vận tốc 18km/h b/ Giai đoạn kế tiếp, thang máy chuyển động thẳng Tính cơng suất động c/ Cuối thang máy chuyển động chậm dần dừng lại sau thêm quãng đường 2m Tính cơng động lực tác dụng trung bình động lên thang máy giai đoạn Bài tập 10 Hai máy bay chuyển động chiều đường thẳng với vận tốc v = 540km/h v2= 720km/h Máy bay II bay phía sau bắn viên đạn m = 50g với vận tốc 900km/h so với máy bay II) vào máy bay trước Viên đạn cắm vào máy bay I dừng lại sau quãng đường 20cm (đối với máy bay I) Tính lực phá trung bình viên đạn lên máy bay I Bài tập 11 Đoàn tàu m = chuyển động với vận tốc vo = 10m/s hãm phanh, lực hãm F = 5000N Tàu thêm quãng đường s dừng lại Dùng định động tính cơng lực hãm, tinh s Bài tập 12 Hòn đá khối lượng m = 200g ném từ mặt đất, xiên góc α so với phương ngang rơi chạm đất khoảng cách s = 5m sau thời gian chuyển động t = 1s Tính cơng lực ném, bỏ qua lực cản khơng khí Bài tập 13 Một người đặt súng theo phương ngang bắn hai phát vào tường cách đầu súng khoảng x = 60m theo phương ngang Sau phát đạn 1, người ta đặt trước mũi súng gỗ mỏng thấy viên đạn chạm tường điểm thấp hợn viên đạn khoảng l = 1m Bit Trang 23/24 - Mó : ìàÊƠâ tốc ban đầu đàn vo = 300m/s khối lượng đạn m = 20g Tính cơng đạn thực xuyên qua miếng gỗ Bài tập 14 Một ô tô chuyển động nhanh dần không vận tốc ban đầu đường nằm ngang Sau quãng đường s1 xe đạt vận tốc v Ở cuối đoạn đường s2 kế tiếp, xe đạt vận tốc 2v Biết lực ma sát xe mặt đường không đổi Hãy so sánh công động xe hai đoạn đường, so sánh s1; s2 cho biết cơng suất động xe có thay đổi không Bài tập 15 Một người đứng xe đứng yên ném theo phương ngang tạ khối lượng m = 5kg với vận tốc v1 = 4m/s trái đất Tính cơng người thực khối lượng xe người M = 100kg Bỏ qua ma sát Bài tập 16 Vật nặng khối lượng m1 = 1kg nằm ván dài nằm ngang khối lượng m2 = 3kg Người ta truyền cho vật nặng vận tốc ban đầu vo = 2m/s hệ số ma sát vật ván µ = 0,2, ma sát ván sàn không đáng kể Dùng định luật bảo tồn động lượng định lí động tính quãng đường vật nặng ván Bài tập 17 Tấm ván khối lượng M chuyển động mặt phẳng ngang không ma sát với vận tốc vo Đặt nhẹ nhàng lên ván vật khối lượng m = Δl01 hệ số ma sát vật ván Δl02 Hỏi vật trượt ván khoảng tiếp xúc với ván, vật có vận tốc ban đầu a/ Bằng không b/ 2vo chiều chuyển động ván c/ 2vo, ngược chiều chuyển động ván Trang 24/24 - Mã : ìàÊƠâ ... chuyển động rơi tự từ độ cao 20m xuống tới t s l: Trang 8/24 - Mó : ìàÊƠâ A vtb = 15m/s B vtb = 8m/s C vtb =10m/s D vtb = 1m/s Câu 41 Bán kính vành ngồi bánh xe ôtô 25cm Xe chạy với vận tốc 10m/s... kho ảng OA = x0 Phương trình chuy ển động vật là: A x = x0 + v0t B x = x0 + v0t + at2/2 C x = vt + at2/2 D x = at2/2 Mức độ hiểu: Câu 18 Trường hợp sau coi vật chất điểm? A Viên đạn chuyển động... độ góc ω = 6,28 rad/s (Bỏ qua ma sát) Nếu mơmen lực tác dụng lên thỡ: Trang 16/24 - Mó : ìàÊƠâ A Vt dng lại B Vật đổi chiều quay C Vật quay với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s D Vật quay chậm dần dừng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10, Mức độ phân tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay