THUẾ TIÊU THỤ đặc BIỆT

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

3/6/2014 LOGO THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ths Trần Thị Mơ CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 3.1 Khái niện, đặc điểm, vai trò TTĐB: 3.2 Đối tượng chịu thuế 3.3.Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 3.4.Đối tượng nộp thuế 3.5 Căn tính thuế 3.6 Thời điểm xác định thuế TTĐB 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế Các văn pháp lý  Luật thuế TTĐB lần đầu 1990 sửa đổi bổ sung vào năm 1998; 2003 2005  Luật thuế TTĐB Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 4, số 27/2008/QH12 ngày 17/11/2008  Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Chính Phủ quy định chi tiết số diều Luật thuế TTĐB  Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế TTĐB  Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 BTC việc hướng dẫn thi hành NĐ số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 NĐ số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt có tính chất gián thu 3.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Khái niệm Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng số loại hàng hóa, dòch vụ theo danh mục Nhà nước qui đònh, nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng quốc gia thời kỳ Là thuế tiêu dùng, có đối tượng chịu thuế hẹp, bao gồm số HH, DV Nhà nước cần điều tiết Đặc điểm thuế TTĐB 3/6/2014 Thuế TTĐB thường có mức thuế suất cao nhằm: + Điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng hợp lý + Điều tiết phần thu nhập người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ Thuế TTĐB thu khâu SX khâu NK, cung ứng hàng hoá dịch vụ Khi HH, DV chuyển qua khâu lưu thơng khơng phải chịu thuế TTĐB Được khấu trừ số thuế TTĐB nộp NL nộp thuế TTĐB có chứng từ hợp pháp Số thuế TTĐB khấu trừ NL tối đa không số TTĐB tương ứng với số NL dùng sản xuất hàng hoá tiêu thụ 3/6/2014 3.2 Đối tượng chòu thuếá TTĐB Vai trò Thuế TTĐB Hàng hóa Điều tiết Hướng dẫn sản xuất tiêu dùng thu nhập, giảm tính luỹ thối thuế VAT 1) Thuốc điếu, xì gà chế phẩm khác từ thuốc dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm Tăng thu cho ngân sách nhà nước 2) Rượu; 3) Bia; 7 3.2 Đối tượng chòu thuếá TTĐB Hàng hóa 3.2- Đối tượng chòu thuế TTĐB Hàng hóa 4) Ơ tơ 24 chỗ ngồi 6) Điều hòa nhiệt độ công suất giảm thuế -Mức giảm thuế xđ sở tổn thất thực tế không 30% số thuế phải nộp năm xảy thiệt hại không vượt giá trò tài sản bò thiệt hại sau bồi thường(nếu có) 46 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Hoàn thuế ** Đối với hàng hóa nhập khẩu: -Hàng tạm nhập nộp thuế TTĐB, tái xuất hoàn lại số thuế TTĐB nộp tương ứng với số hàng tái xuất - Hàng nhập nộp thuế TTĐB theo khai báo, thực tế nhập so với khai báo; - Hàng bò hư hỏng, có lý xác đáng, nộp thuế TTĐB - Hàng tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm nộp thuế TTĐB, tái xuất hoàn thuế - Đối với nguyên liệu nhập để sản xuất, gia công hàng xuất tổng số thuế số TTĐB hoàn lại tối đa không số thuế TTĐB nộp nguyên liệu nhập để sản xuất hàng xuất 47 48 3/6/2014 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: LOGO * Cơ sở sản xuất, kinh doanh toán thuế sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa * Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoàn thuế TTĐB trường hợp có đònh quan có thẩm quyền theo quy đònh pháp luật đònh Bộ trưởng Bộ Tài yêu cầu hoàn trả lại thuế cho sở 49 ... có thuế GTGT mơi trường Giá tính (nếu có) thuế tiêu = thụ đặc + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt biệt Giá Thuế suất  tính  thuế thuế TTĐB (2) Đối với HH nhập khẩu: Giá tính thuế = giá NK+ thuế. .. tính thuế tiêu thụ đặc = biệt Giá bán Thuế bảo vệ nước sở môi trường XK chưa có thuế (nếu có) GTGT + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 28 Giá tính thuế TTĐB (9) Đối với dịch vụ, giá tính thuế. .. kinh doanh chưa có thuế GTGT chưa có thuế TTĐB Giá tính thuế TTĐB Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT = + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Giá tính thuế TTĐB Ví dụ: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THUẾ TIÊU THỤ đặc BIỆT , THUẾ TIÊU THỤ đặc BIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay