ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

48 8 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 21:00

PHẦN THUYẾT (69 câu) I.> CÁC DẠNG CÂU HỎI CHỦ YẾU (17 câu) Câu 1: Nêu phương pháp xác định thuế GTGT hàng hóa nhập Cho ví dụ minh họa? Thuế GTGT hàng nhập = Giá tính thuế GTGT hàng NK x Thuế suất thuế GTGT Trong đó: - - Giá tính thuế GTGT hàng nhập = Giá tính thuế NK + Thuế NK (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có) + Giá tính thuế hàng nhập thực theo quy định Luật Thuế XNK + Thuế NK, thuế TTĐB, thuế BVMT xác định theo quy định Luật thuế tương ứng số thuế thực phải nộp Trường hợp khoản thuế giảm cộng với số thuế sau giảm Thuế suất: Tùy theo mặt hàng NK áp dụng mức thuế suất 5% 10% Cho ví dụ: Cơng ty ABC có nhập lơ hàng hóa X có trị giá tính thuế NK 25.000USD Tỷ giá ngày NK 20.000VND/USD Hàng hóa X phải chịu thuế NK 10%, không chịu thuế TTĐB thuế BVMT Thuế GTGT hàng NK 10% Xác định thuế GTGT nhập lô hàng A sau: Thuế GTGT lô hàng NK A = Giá tính thuế GTGT lơ hàng NK A x Thuế suất thuế GTGT + Giá tính thuế GTGT lơ hàng NK A = Giá tính thuế NK + Thuế NK = 25.000 x 20.000 + (25.000 x 20.000) x 10% = 550.000.000 đồng + Thuế suất thuế GTGT hàng NK = 10%  Thuế GTGT lô hàng NK A = 550.000.000 x 10% = 55.000.000 đồng Câu 2: Nêu trường hợp thuế GTGT đầu vào không khấu trừ Cho ví dụ minh họa? A Các trường hợp không nguyên tắc Thuế GTGT đầu vào HHDV dùng để sản xuất HHDV không thuộc diện chịu thuế GTGT Ví dụ: DN A mua MMTB phục vụ cho việc sản xuất Muối tiền thuế GTGT MMTB khơng khấu trừ đầu vào … dùng chung cho HĐSXKD chịu thuế không chịu thuế GTGT phân bổ sai quy định khơng khấu trừ Ví dụ: Trong kỳ CSSX Muối Đường, có tài liệu sau: Doanh thu bán Muối: 1.000trđ, Doanh thu bán Đường: 1.400trđ; Thuế GTGT đầu vào HHDV dùng chung để sản xuất Muối Đường: 120trđ Vậy thuế GTGT phân bổ cho hoạt động sản xuất Đường khấu trừ 120 x 1.400 / (1.400+1.000) = 70trđ Nhưng CSSX phân bổ thuế GTGT đầu vào cho hoạt động sản xuất Đường khấu trừ 100trđ => Chênh lệch 30trđ không khấu trừ đầu vào … CSSXKD nộp thuế theo phương pháp trực tiếp Hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng không quy định: Không ghi thuế suất; Không ghi ghi khơng tiêu chí: Tên, Địa chỉ; MST người bán (người mua) nên không xác định người bán (người mua) … HH hao hụt vượt định mức theo quy định Ví dụ: hao hụt xăng, dầu… TSCĐ ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ sử dụng vào KD vận chuyển HH, hành khách, KD du lịch, KS; dùng để làm mẫu, lái thử cho KD tơ) có giá trị chưa bao gồm thuế GTGT vượt 1,6 tỷ đồng số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt 1,6 tỷ đồng không khấu trừ … TSCĐ, máy móc, thiết bị tổ chức tín dụng, doanh nghiệp KD tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, CS khám chữa bênh, CS đào tạo … TSCĐ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ an ninh quốc phòng … tàu bay, du thuyền không dùng cho KD vận tải, du lịch, khách sạn 10 … bị bỏ sót chưa kê khai, kê khai bổ sung sau CQ Thuế công bố định tra, kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 11 … khoản tiền thuê nhà cho chuyên gia nước sang VN công tác, giữ chức vụ quản lý, hưởng lương VN 12 … thuốc lá, rượu, bia nhập sau xuất (khơng chịu thuế GTGT đầu không khấu trừ thuế GTGT đầu vào) 13 Thuế GTGT đầu vào HH, vật tư tổn thất xác định trách nhiệm bồi thường B Các trường hợp không đáp ứng điều kiện Thuế GTGT đầu vào có tổng giá tốn lần từ 20trđ trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khơng có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt toán Thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu, xuất có xác nhận thực xuất HQ khơng có đủ hồ sơ, thủ tục khác Câu 3: Quy định kê khai, nộp thuế GTGT sở trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) nào? Cho ví dụ minh họa? Trường hợp 1: CS trực thuộc hạch toán phụ thuộc tỉnh với trụ sở chính: - Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở người nộp thuế thực khai thuế giá trị gia tăng chung cho đơn vị trực thuộc (Khai thuế tập trung) - Nếu đơn vị trực thuộc có dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng sử dụng hóa đơn riêng Trường hợp 2: CS trực thuộc hạch toán phụ khác tỉnh với trụ sở 2.1 Cơ sở trực thuộc sở kinh doanh thương mại a Cơ sở trực thuộc không phát sinh doanh thu bán hàng Trường hợp khơng có thuế GTGT đầu => Cơ sở trực thuộc kê khai thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào sở trực thuộc người nộp thuế kê khai khấu trừ b Cơ sở trực thuộc có phát sinh doanh thu bán hàng - Cơ sở trực thuộc người nộp thuế kê khai thuế riêng biệt, độc lập mua bán bên ngoài, nghĩa người nộp thuế chuyển hàng cho sở trực thuộc phải tính thuế GTGT đầu người nộp thuế đồng thời đầu vào sở trực thuộc - Việc tính thuế với số lượng hóa đơn thuế GTGT tùy thuộc vào cách lựa chọn hình thức sử dụng hóa đơn (phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, HĐ GTGT) trừ trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB mà người nộp thuế trực tiếp sản xuất bán phải sử dụng hóa đơn GTGT xuất hàng cho sở trực thuộc Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB người nộp thuế sở kinh doanh thương mại giao cho sở trực thuộc lựa chọn 02 hình thức sử dụng hóa đơn thuế GTGT Ví dụ doanh nghiệp sản xuất quần áo HN, giao quần áo cho sở trực thuộc Hà Nam, Thái Bình chọn hình thức sử dụng hóa đơn Nếu doanh nghiệp sản xuất rượu bia giao hàng cho sở trực thuộc tỉnh giao cho sở trực thuộc phải sử dụng hóa đơn GTGT giao hàng Giả sử công ty thương mại giao hàng cho sở trực thuộc (bao gồm hàng chịu thuế TTĐB) chọn hình thức sử dụng hóa đơn - hình thức sử dụng hóa đơn (Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB mà người nộp thuế sản xuất trực tiếp bán phải xuất hóa đơn GTGT):  Xuất ln hóa đơn GTGT giao cho sở trực thuộc  Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm lệnh điều động nội tháng xuất hóa đơn sở số lượng sở phụ thuộc bán hàng Ví dụ minh họa Trong kỳ Công ty xuất hàng cho sở trực thuộc 4.000 chuột máy tính đồng thời xuất ln hóa đơn GTGT cho số lượng 4000 chuột máy tính Trong kỳ Công ty xuất hàng cho sở trực thuộc 4.000 chuột máy tính sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm lệnh điều động nội bộ, cuối tháng sở trực thuộc thông báo bán số lượng 2.000 chuột máy tính, lúc Cơng ty xuất hóa đơn GTGT số lượng 2000 chuột máy tính bán 2.2 Cơ sở trực thuộc sở sản xuất a Cơ sở trực thuộc có hạch tốn kế tốn - Nếu sở sản xuất trực thuộc có hạch tốn kế tốn phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ địa phương nơi sản xuất, điều chuyển bán thành phẩm thành phẩm, kể xuất cho trụ sở phải sử dụng hố đơn giá trị gia tăng làm kê khai, nộp thuế địa phương nơi sản xuất (người nộp thuế sở trực thuộc khai thuế riêng biệt) b Cơ sở trực thuộc khơng hạch tốn kế tốn - Người nộp thuế thực khai thuế trụ sở nộp thuế cho địa phương nơi có sở sản xuất trực thuộc Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có sở sản xuất trực thuộc xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT sản phẩm sản xuất Việc xác định doanh thu sản phẩm sản xuất xác định sở giá thành sản phẩm doanh thu sản phẩm loại địa phương nơi có sở sản xuất Xác định số thuế phải nộp tổng cơng ty cách: Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT nộp địa phương - Trường hợp số thuế tạm nộp địa phương nơi có sở trực thuộc (2% 1% doanh thu) lớn số thuế GTGT cần phải nộp khơng phải nộp 2% 1% cho quan thuế địa phương mà phải phân bổ số thuế tạm nộp cho quan thuế nơi có sở trực thuộc theo tỷ lệ doanh thu (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp người nộp thuế trụ sở nhân (x) với tỷ lệ (%) doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng sản phẩm sở trực thuộc sản xuất sản phẩm loại địa phương nơi có sở sản xuất trực thuộc tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất bán tồn doanh nghiệp Ví dụ Cơng ty A trụ sở Hà Nội có nhà máy sản xuất trực thuộc khơng thực hạch tốn kế tốn đóng Hà Nội, Hải Phòng Hưng Yên Sản phẩm sản xuất trụ sở xuất bán Trong kỳ khai thuế tháng 9/2011: doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất nhà máy Hải Phòng 500 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất nhà máy Hưng Yên 600 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất nhà máy Hà Nội 200 triệu Số thuế GTGT phải nộp trụ sở Cơng ty A (theo tờ khai 01/GTGT) kỳ là: 20 triệu đồng Theo nguyên tắc tạm nộp địa phương theo tỷ lệ 2% doanh thu hàng hoá chịu thuế 10%, Công ty A xác định số thuế GTGT phải nộp cho Hải Phòng Hưng Yên là: 500 triệu x 2% + 600 triệu x 2% = 22 triệu Như xác định theo nguyên tắc số thuế phải nộp cho địa phương lớn số thuế GTGT phải nộp Công ty A trụ sở Vì vậy, Cơng ty A tự phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho địa phương sau: Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hải Phòng là: 20 triệu x 500 triệu / (500 triệu + 600 triệu +200 triệu) = 7.69 triệu đồng Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hưng Yên là: 20 triệu x 600 triệu / (500 triệu + 600 triệu + 200 triệu) = 9.23 triệu đồng Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hà Nội là: 20 triệu - 7.69 triệu - 9.23 triệu = 3.08 triệu đồng - Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp trụ sở người nộp thuế khơng phải nộp thuế cho địa phương nơi có sở sản xuất - Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho quan thuế quản địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh - Trường hợp người nộp thuế có cơng trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí v.v., khơng xác định doanh thu cơng trình địa phương cấp huyện người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trụ sở Câu 4: Trình bày cách xác định giá tính thuế TTĐB HH nhập Cho ví dụ minh họa? Tại khâu NK: Giá tính thuế TTĐB hàng NK = Giá tính thuế NK + Thuế NK (nếu có) - Giá tính thuế NK: Được quy định luật thuế NNK - Thuế NK, thuế thực phải nộp Trường hợp hàng hóa nhập miễn, giảm thuế nhập giá tính thuế khơng bao gồm số thuế nhập miễn, giảm (Ví dụ thuế nhập giảm cộng với thuế nhập sau giảm) Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp A nhập 100 cục nóng điều hòa loại 9000 BTU, giá CIF 100 USD/chiếc, tỷ giá tính thuế 1USD = 20.000 VND Thuế suất thuế nhập điều hòa 20% Khi đó: + Giá tính thuế NK lô hàng là: 100 x 100 x 20.000 = 200trđ + Thuế NK phải nộp: 200trđ x 20% = 40trđ + Giá tính thuế TTĐB: 200trđ + 40trđ = 240trđ Tại khâu tiêu thụ nội địa: Ngun tắc: Giá tính thuế TTĐB giá chưa có thuế TTĐB, chưa có thuế GTGT Thuế BVMT (nếu có) Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán chưa có thuế GTGT - Thuế BVMT (nếu có)) / (1 + Thuế suất thuế TTĐB) Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp A bán 80 cục nóng điều hòa (do DNo A nhập khẩu) với giá chưa thuế GTGT 15,4trđ, thuế suất thuế TTĐB cục nóng điều hòa 10% Khi đó: Giá tính thuế TTĐB cục nóng điều hóa bán = 80 x 15,4trđ / (1 + 10%) = 1.120trđ Câu 5: Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế HH xuất HH nhập khẩu? Đối với HH xuất khẩu: Giá tính thuế hàng hóa xuất giá xuất cửa VN (FOB, DAF), không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế phí vận chuyển quốc tế Giá bán hàng hóa tính đến cửa xuất giá ghi hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức có giá trị pháp tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại chứng từ có liên quan lơ hàng phù hợp với hành hóa thực XK Đối với HH nhập khẩu: Giá tính thuế hàng hóa nhập giá thực tế phải trả tính đến cửa nhập VN xác định theo phương pháp xác định trị giá tính thuế, dừng phương pháp xác định trị giá tính thuế 06 phương pháp bao gồm: Trị giá giao dịch HH nhập Trị giá giao dịch HH nhập giống hệt Trị giá giao dịch HH nhập tương tự Trị giá khấu trừ Trị giá giao tính toán Trị giá theo phương pháp suy luận Cửa nhập xác định sau:  Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa nhập cảng dỡ hàng ghi vận đơn;  Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa nhập ga đường sắt liên vận quốc tế biên giới;  Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa nhập cửa biên giới nơi hàng hóa nhập vào lãnh thổ Việt Nam Câu 6: Trình bày quy định khấu trừ thuế TTĐB CSSX sử dụng NL chịu thuế TTĐB để sản xuất HH chịu thuế TTĐB? Cho ví dụ minh họa? Nguyên tắc chung - Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nguyên liệu chịu thuế TTĐB, khấu trừ số thuế TTĐB nộp nguyên liệu nhập trả NL mua trực tiếp từ CSSX nước xác định số thuế TTĐB phải nộp - Số thuế tiêu thụ đặc biệt khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB nguyên liệu sử dụng để sản xuất hàng hóa bán - Số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết kỳ khấu trừ vào kỳ Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB - Đối với trường hợp nhập nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hố chịu thuế TTĐB chứng từ để làm khấu trừ thuế TTĐB chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập - Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp nhà sản xuất nước + Hợp đồng mua bán hàng hoá với sở sản xuất, hợp đồng phải có nội dung thể hàng hố sở bán hàng trực tiếp sản xuất + Bản Giấy chứng nhận kinh doanh sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu sở bán hàng) + Chứng từ toán qua ngân hàng + Chứng từ để làm khấu trừ thuế TTĐB hoá đơn GTGT mua hàng Số thuế TTĐB mà đơn vị mua hàng trả mua NVL xác định = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB; đó: Giá tính TTĐB thuế = Giá mua chưa có thuế GTGT (thể hóa đơn GTGT) - Thuế bảo vệ mơi trường (nếu có) + Thuế suất thuế TTĐB Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB thực kê khai thuế TTĐB, số thuế TTĐB phải nộp xác định theo công thức sau: Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB phải nộp hàng hoá chịu thuế TTĐB xuấtkho tiêu thụ kỳ Số thuế TTĐB nộp trả khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hố xuất kho tiêu thụ kỳ Ví dụ minh họa Trong kỳ kê khai thuế, sở sản xuất A phát sinh nghiệp vụ sau: + Nhập 10.000 lít rượu nước, nộp thuế TTĐB NK 250trđ (căn biên lai nộp thuế TTĐB khâu NK) + Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu + Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh xuất bán lô hàng 350trđ  Số thuế TTĐB nộp khâu NK rượu nước phân bổ cho 9.000 chai rượu bán 150trđ (= 250trđ / 10.000 x 9.000 x 8.000 / 12.000 = 150trđ)  Số thuế TTĐB sở A phải nộp kỳ: 350trđ – 150trđ = 200trđ Câu 7: Trình bày khái quát quy định giá tính thuế TTĐB DV chịu thuế TTĐB Cho ví dụ minh họa? Nguyên tắc chung Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB giá cung ứng dịch vụ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT chưa có thuế TTĐB, xác định theo công thức sau: Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT Giá tính thuế TTĐB = + Thuế suất thuế TTĐB Giá tính thuế tính đồng Việt Nam Trường hợp người nộp thuế có phát sinh doanh thu, giá tính thuề ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo quy định Luật Quản thuế văn hướng dẫn thi hành Thời điểm phát sinh doanh thu dịch vụ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Ví dụ minh họa Cơng ty kinh doanh dịch vụ cho th sân gơn, giá chưa có thuế GTGT 1.200.000 /h Thuế suất thuế TTĐB với dịch vụ cho th sân gơn 20% Giá tính thuế TTĐB trường hợp tính sau: Giá tính thuế TTĐB = 1.200.000/(1+20%) = 1.000.000 (đồng) Một số dịch vụ cụ thể a) Đối với kinh doanh gôn (bao gồm kinh doanh sân tập gôn) doanh thu chưa có thuế GTGT bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm tiền bán vé tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) thuê người giúp việc chơi gơn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) khoản thu khác liên quan đến chơi gôn người chơi gôn, hội viên trả cho sở kinh doanh gôn Trường hợp khoản ký quỹ trả lại người ký quỹ sở hồn lại số thuế nộp cách khấu trừ vào số phải nộp kỳ tiếp theo, khơng khấu trừ sở hoàn theo quy định Trường hợp sở kinh doanh gơn có kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ khác khơng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, trò chơi hàng hóa, dịch vụ khơng phải chịu thuế TTĐB Ví dụ : Cơ sở kinh doanh gơn có tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, trò chơi khơng thuộc diện chịu thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ khơng phải chịu thuế TTĐB b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu từ kinh doanh ca-si-nơ, trò chơi điện tử có thưởng trừ tiền trả thưởng cho khách tức số tiền thu (chưa có thuế GTGT) đổi cho khách trước chơi quầy đổi tiền bàn chơi, máy chơi trừ số tiền đổi trả lại khách hàng c) Đối với kinh doanh đặt cược, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), khơng bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược d) Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa ka-ra-ơ-kê, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu chưa có thuế GTGT hoạt động vũ trường, sở mát-xa ka-ra-ôkê, bao gồm doanh thu dịch vụ ăn uống dịch vụ khác kèm (ví dụ: tắm, xơng sở mát-xa) Ví dụ 10: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường (bao gồm doanh thu dịch vụ ăn uống) sở kinh doanh A kỳ tính thuế 100.000.000 đồng Giá tính thuế = TTĐB 100.000.000 đồng + 40% = 71.428.571 đồng đ) Đối với kinh doanh xổ số, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu bán vé loại hình xổ số phép kinh doanh theo quy định pháp luật (doanh thu chưa có thuế GTGT) Câu 8: Trình bày cách thức kê khai, nộp thuế TTĐB hoạt động gia cơng HH Cho ví dụ? - - Cả bên nhận giao gia công phải kê khai thuế TTĐB Bên nhận gia công phải kê khai nộp thuế thay cho bên giao gia công xuất trả hàng gia công Thời hạn nộp tờ khai thời hạn nộp thuế chậm ngày 20 tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (tháng xuất trả hàng gia công) Bên giao gia công phải khai thuế TTĐB tiêu thụ hàng hóa Thời hạn nộp tờ khai thời hạn nộp thuế chậm ngày 20 tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Nếu có chênh lệch giá bán giá bên gia cơng khai thuế TTĐB bên giao gia công kê khai nộp thuế sau: + Giá bán > Giá bên gia công kê khai: Kê khai nộp bổ sung phần chênh lệch thuế TTĐB + Giá bán = Giá bên gia công kê khai: Không phải nộp bổ sung thuế TTĐB + Giá bán < Giá bên gia công kê khai: Kê khai điều chỉnh giảm thuế TTĐB Ví dụ: Công ty thuốc HN thuê công ty thuốc TB gia công 50.000 thuốc lá, nhận đủ số thuốc giao gia công trả tiền công gia công (bao gồm thuế TTĐB) cho bên nhận gia công theo đơn giá 55.000đ/cây Bên nhận gia công kê khai nộp thuế TTĐB theo giá chưa có thuế GTGT 115.000đ/cây Trong kỳ, doanh nghiệp tiêu thụ toàn số hàng với giá bán chưa thuế GTGT 145.200đ/cây Thuế suất thuế TTĐB thuốc 65%, thuế suất thuế GTGT 10% + Thuế TTĐB bên nhận gia công kê khai nộp cho CQ Thuế xuất trả hàng gia công: {50.000 x 115.500 / (1+65%)} x 65% = 2.275trđ + Thuế TTĐB công ty thuốc HN tiêu thụ số hàng trên: {50.000 x 145.200 / (1+65%} x 65% = 2.860trđ + Thuế TTĐB công ty thuốc HN phải kê khai nộp bổ sung: 2.860trđ – 2.275trđ = 585trđ Câu 10: Trình bày cách thức kê khai, nộp thuế GTGT bên làm đại hoạt động đại bán hàng, dịch vụ? Đại bán HHDV bán giá: - Trong số trường hợp đặc biệt (Đại bưu chính, viễn thơng, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; Đại vận tải quốc tế; Đại dịch vụ ngành hàng không, hàng hải) mà áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại bán bảo hiểm; hoạt động đại bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT)=> Bên nhận đại khơng phải KK, tính nộp thuế GTGT (đối với HHDV bán đại hoa hồng đại hưởng.) - Các trường hợp khác bên nhận đại phải kê khai, tính nộp thuế hoa hồng đại nhận Kỳ kê khai tháng quý tùy theo quy mô doanh nghiệp theo quy định PL Và kê khai HH mà đại bán giá Đại bán HHDV bán không giá - Đơn vị nhận đại phải kê khai tính nộp thuế GTGT bán hàng bình thường (tính thuế hàng bán đại hoa hồng hưởng (nếu có)) Câu 11: Trình bày quy định chung DT tính thuế TNDN TH đặc thù: (1) KD BĐS (2) Cho thuê TS? Quy định chung doanh thu tính thuế TNDN - Doanh thu tính thuế TNDN tồn doanh thu bán hàng hóa, doanh thu gia công, doanh thu dịch vụ cung cấp bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu tính thuế TNDN doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu tính thuế TNDN doanh thu bao gồm thuế GTGT + Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu tiền trước nhiều năm doanh thu tính thuế TNDN phân bổ cho số năm trả tiền trước tính số tiền trả lần Đối với trường hợp DN thời gian ưu đãi thuế doanh thu tính thuế TNDN phân bổ cho số năm trả tiền trước + Các khoản trừ khỏi doanh thu tính thuế: Chiết khấu thương mại; Giảm giá hang bán; Hàng bán bị trả lại Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN: - Đối với hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua - Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoàn thành phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua - Đối với hoạt động vận tải hàng không thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua - Trường hợp khác theo quy định PL Doanh thu tính thuế TNDN số trường hợp đặc thù: 3.1 Kinh doanh BĐS - Doanh thu xác định theo giá thực tế thời điểm chuyển nhượng BĐS Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất thấp giá đất UBND cấp tỉnh quy định tính theo giá UBND cấp tỉnh quy định thời điểm chuyển nhượng BĐS - Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thời điểm bên bán bàn giao BĐS, không phụ thuộc việc bên mua đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất CQ Nhà nước có thẩm quyền - Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực DAĐT, sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng cho thuê, DN có thu tiền ứng trước KH theo tiến độ; xác định doanh thu tính thuế TNDN tạm nộp theo thời điểm thu tiền KH - DN có thu tiền KH xác định CP tương ứng với DT kê khai nộp thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí Trường hợp chưa xác định CP tương ứng với DT kê khai tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% doanh thu thu tiền (doanh thu chưa phải tính vào DT tính thuế TNDN năm) Khi bàn giao BĐS, DN toán lại số thuế TNDN phải nộp 3.2 Cho thuê TS - Doanh thu tính thuế TNDN hoạt động cho thuê TS số tiền bên thuê trả kỳ theo hợp đồng thuê Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm doanh thu để tính TNCT phân bổ cho số năm trả tiền trước xác định theo doanh thu trả tiền lần - - DN vào điều kiện thực chế độ kế tốn, hóa đơn chứng từ thực tế việc xác định CP, lựa chọn hai phương pháp xác định DT để tính TNCT sau: + Là số tiền cho thuê TS năm xác định (=) Số tiền trả trước chi (:) số năm trả tiền trước + Là toàn số tiền cho thuê TS số năm trả tiền trước Trường hợp DN giai đoạn hưởng ưu đãi thuế TNDN lựa chọn phương pháp xác định DT để tính TNCT tồn số tiền th bên thuê trả trước cho nhiều năm việc xác định số thuế TNDN ưu đãi thuế vào tổng số thuế TNDN số năm trả tiền trước chia cho số năm trả tiền trước Câu 12: Trình bày khái quát quy định xác định chi phí đc trừ tính thuế TNDN Cho ví dụ? (Tóm tắt ý chính: CP đc trừ thỏa mãn đk…, k nằm khoản chi không trừ theo quy định PL Các khoản CP k đc trừ thường có đặc điểm sau: + Nhóm Vượt mức khống chế …: Khấu hao, trang phục, quỹ hưu trí tự nguyện … + Nhóm 2: Chi từ nguồn kinh phí khác trích lập… + Nhóm 3: Không thỏa mãn đk cụ thể CQ có thẩm quyền (Khắc phục Tài trợ ) + Nhóm 4: Các khoản chi NN khơng khuyến khích vi phạm pháp luật…) Chi phí trừ phải khoản chi thỏa mãn điều kiện không nằm khoản chi không trừ theo quy định PL a Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD DN Ví dụ: Mua gỗ để sản xuất bàn ghế gỗ… b Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định PL Ví dụ: DN mua hàng khơng có hóa đơn có hóa đơn hóa đơn khơng có địa DN, hóa đơn khơng hợp pháp tính CP trừ tính thuế TNDN c Đối với hóa đơn mua HHDV lần từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ tốn khơng dung tiền mặt Các khoản chi khơng trừ thường có đặc điểm sau đây: 2.1 Nhóm 1: Vượt mức khống chế theo quy định PL - Phần trích khấu hao vượt mức quy định hành BTC chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ - Phần trích khấu hao tương ứng với phần NG vượt 1,6 tỷ đồng / xe ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho KD vận tải hành khách; kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dung để làm mẫu lái thử cho kinh doanh ô tô.) - Chi trang phục tiền cho NLĐ vượt 5trđ/ng/năm - Phần chi vượt mức 1trđ/ng/tháng để: trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho NLĐ - Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt mức phân bổ theo số năm mà bên thuê trả tiền trước - Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh đối tượng khơng phải tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế vượt 150% mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay - Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hóa số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lượng, hàng hóa Nhà nước ban hành định mức - Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino vượt 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino 2.2 Nhóm 2: - 10 - Ý nghĩa việc nâng ngưỡng doanh thu để kê khai thuế GTGT theo quý từ 20 tỷ/năm lên 50 tỷ/năm mở rộng số lượng người nộp thuế giảm tần suất khai thuế Câu 15: Nêu quy định hành đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT? Tại lại quy định ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ? Quy định hành đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ bao gồm: a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ tỷ đồng trở lên thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp c) Tổ chức, cá nhân nước ngồi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay Tại lại quy định ngưỡng doanh thu để áp dụng phương pháp khấu trừ - Việc nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phức tạp nhiều so với phương pháp trực tiếp nên việc quy định ngưỡng doanh thu để áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản với doanh nghiệp siêu nhỏ - Từ đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tn thủ, - Tạo mơi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi - Góp phần thực chủ trương cải cách thủ tục hành Đảng Chính phủ, thực phương châm Chính phủ kiến tạo, phục vụ Câu 16: Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế CQ Thuế giải hồ sơ hoàn thuế nào? Mục đích việc phân loại hồ sơ hoàn thuế? Phân loại hồ sơ hoàn thuế CQ Thuế giải hồ sơ hoàn thuế Được chia làm loại: - Hoàn thuế trước, kiểm tra sau - Kiểm tra trước, hồn thuế sau Mục đích việc phân loại hồ sơ hoàn thuế Việc quản hoàn thuế phải đáp ứng yêu cầu mà khó dung hòa: Giải nhanh chóng thuận tiện Quản chặt chẽ ngăn ngừa, gian lận Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế theo cách trên, giúp giải hai yêu cầu đó: - Đối với người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế, rủi ro thấp hoàn thuế trước, kiểm tra sau mà không sợ bị gian lận => Thủ tục hồn thuế đơn giản, nhanh chóng, khơng lo gian lận thuế - Còn người nộp thuế tuân thủ thấp, rủi ro cao phải kiểm tra trước hoàn thuế sau để ngăn ngừa gian lận 34 - Từ đó, góp phần thúc đẩy nâng cao ý thức tuân thủ người nộp thuế V.> DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (16 câu) Câu 1: Nhận định sau có khơng, sao, cho ví dụ minh họa? “Tồn chi phí tập hợp hóa đơn, chứng từ hợp pháp trừ tính thuế TNDN kỳ tính thuế” Nhận định không do… - Theo quy định Luật thuế TNDN, khoản chi trừ thỏa mãn đồng thời điều kiện sau không nằm số khoản chi không trừ theo quy định + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sxkd doanh nghiệp + Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật + Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ lần có giá trị từ 20trđ trở lên (giá bao gồm thuế GTGT) tốn phải có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt - Như vậy, nhận định cho thấy, khoản chi thỏa mãn điều kiện xác định chí phí trừ đồng thời chưa cho biết khoản chi có nằm số khoản chi không trừ hay không - Cho ví dụ việc khơng thỏa mãn điều kiện: + Khơng liên quan đến … : Ví dụ: Chi ủng hộ người nghèo địa phương + Khơng có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt: Ví dụ: Mua nguyên vật liệu để sản xuất, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp Tổng giá trị toán bao gồm thuế GTGT 30 triệu tốn tiền mặt giá trị ngun vật liệu để sản xuất hàng hóa bán khơng trừ xác định nghĩa vụ thuế TNDN + Nằm số khoản chi không trừ theo quy định: Câu 2: Nhận định sau có khơng, sao, cho ví dụ minh họa? “Tồn thuế GTGT đầu vào tập hợp hóa đơn GTGT khấu trừ kỳ tính thuế” Theo quy định pháp luật thuế GTGT thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ phải thõa mãn nguyên tắc điều kiện sau: Các trường hợp không nguyên tắc: - Thuế GTGT đầu vào HHDV dùng để sản xuất HHDV không thuộc diện chịu thuế GTGT khơng khấu trừ + Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp A mua máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất muối tiền thuế GTGT việc mua máy móc thiết bị không khấu trừ đầu vào 35 - Thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT phân bổ sai quy định khơng khấu trừ + Ví dụ minh họa: Trong kỳ doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào khấu trừ 100tr, doanh thu tính thuế GTGT tỷ, Doanh thu khơng chịu thuế GTGT tỷ Doanh nghiệp phân bổ số thuế GTGT đầu vào phân bổ khấu trừ 60 tr Như doanh nghiệp phân bổ sai, Doanh nghiệp khấu trừ 50tr không khấu trừ 50tr - Thuế GTGT đầu vào sở SXKD nộp thuế theo phương pháp trực tiếp - Hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng khơng quy định như: + Không ghi thuế suất thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù) + Hóa đơn khơng ghi ghi khơng tiêu chí tên, địa chỉ,mã số thuế người bán (người mua) nên không xác định người bán (người mua) + Hóa đơn chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (khơng có dịch vụ hàng hóa kèm theo) + Hóa đơn ghi khơng giá trị thực tế hhdv mua bán, trao đổi - Thuế GTGT đầu vào số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức hao hụt theo quy định Ví dụ hao hụt xăng, dầu - Tài sản cố định ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu lái thử cho kinh doanh tơ) có trị giá vượt 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt 1,6 tỷ đồng không khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào TSCĐ, máy móc thiết bị Tổ chức tín dụng, DN kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, sở khám chữa bệnh, sở đào tạo - Thuế GTGT đầu vào TSCĐ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ an ninh quốc phòng - Thuế GTGT đầu vào tàu bay, du thuyền không dùng cho kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn - Thuế GTGT hhdv đầu vào bỏ sót chưa kê khai, kê khai bổ sung sau quan thuế, quan có thẩm quyền cơng bố định tra, kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế Các trường hợp không đáp ứng điều kiện: - Thuế GTGT đầu vào hàng hóa có giá trị lần mua từ 20tr đồng toán không dùng tiền mặt - Thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế không chịu thuế GTGT phân bổ sai quy định pháp luật - Thuế GTGT đầu vào hàng hóa vật tư tổn thất xác định trách nhiệm bồi thường => Như nhận định chưa Câu 3: Khi kiểm tra toán thuế NHTM, cán Thuế xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ giảm 200trđ Hãy cho biết nguyên nhân pháp luật tình hình trên? (Thực chất hỏi thuế GTGT đầu vào NHTM không khấu trừ trường hợp nào?) - Thuế GTGT đầu vào để kinh đoanh dịch vụ cho vay, bão lãnh toán… (dịch vụ khơng chịu thuế GTGT) Thuế GTGT đầu vào mà hóa đơn mua hàng không hợp pháp Thuế GTGT đầu vào mà hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ lần có giá trị từ 20trđ trở lên khơng có chứng Thuế GTGT đầu vào TSCĐ, máy móc thiết bị 36 Câu 4: Khi kiểm tra toán thuế CSKD, cán Thuế loại trừ chi phí lãi vay khỏi chi phí CSKD kê khai 150trđ Hãy nguyên nhân pháp tình hình trên? - - Xét điều kiện chung trước: + Lãi vay không phục vụ hđsx kinh doanh + Lãi vay khơng có chứng từ hợp pháp + Khơng có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt với khoản lãi vay >= 20trđ Xét đến điều kiện khác: + Lãi vay đối tượng tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế tương ứng với phần lãi suất vượt 150% mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay + Lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đăng ký thiếu Câu 5: Khi kiểm tra toán thuế DN, cán thuế loại trừ CP khấu hao TSCĐ (tiền lương, thuế, phí…) khỏi CP doanh nghiệp kê khai 300trđ Hãy nguyên nhân pháp tình hình trên? • Chi phí KH TSCĐ mua khơng có hóa đơn hợp pháp • Chi phí KH TSCĐ khơng có thực tế mà có sổ sách • Chi phí KH TSCĐ mua vào tốn tiền mặt • Chi phí KH TSCĐ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh • Chi phí KH TSCĐ mua nguồn quỹ phúc lợi Chi khấu hao tài sản cố định thuộc trường hợp sau: a) Chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc doanh nghiệp như: nhà nghỉ ca, nhà ăn ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng trạm y tế để khám chữa bệnh, sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao thiết bị, nội thất đủ điều kiện tài sản cố định lắp đặt cơng trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trích khấu hao tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế b) Chi khấu hao tài sản cố định khơng có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính) c) Chi khấu hao tài sản cố định không quản lý, theo dõi, hạch toán sổ sách kế toán doanh nghiệp theo chế độ quản tài sản cố định hạch toán kế toán hành d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hành Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định 37 Doanh nghiệp thực thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với quan thuế trực tiếp quản trước thực trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực phương pháp khấu hao đường thẳng ) Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hành Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định kể trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện) Doanh nghiệp hoạt động có hiệu kinh tế cao trích khấu hao nhanh tối đa khơng lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi cơng nghệ số tài sản cố định theo quy định hành Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Khi thực trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định doanh nghiệp nhận tài sản cố định tính khấu hao vào chi phí trừ theo nguyên giá đánh giá lại Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tài sản có đánh giá lại theo quy định doanh nghiệp nhận tài sản tính vào chi phí phân bổ dần vào chi phí trừ theo giá đánh giá lại Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định trích khấu hao tính vào chi phí trừ tổng chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản Đối với tài sản cơng cụ, dụng cụ, bao bì ln chuyển, không đáp ứng đủ điều kiện xác định tài sản cố định theo quy định chi phí mua tài sản nêu phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tối đa không năm đ) Khấu hao tài sản cố định khấu hao hết giá trị e) Một số trường hợp cụ thể xác định sau: - Khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng/xe ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu lái thử cho kinh doanh tơ); phần trích khấu hao tài sản cố định tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn Ơ tơ chở người từ chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch khách sạn ô tô đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề: vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn cấp phép kinh doanh theo quy định văn pháp luật kinh doanh vận tải, hành khách, du lịch, khách sạn 38 Tàu bay dân dụng du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch tàu bay dân dụng, du thuyền doanh nghiệp đăng ký hạch tốn trích khấu hao tài sản cố định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng, xe ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống giá trị lại xe xác định nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ (-) số khấu hao lũy kế tài sản cố định theo chế độ quản sử dụng trích khấu hao tài sản cố định tính đến thời điểm chuyển nhượng, xe Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe tơ chỗ ngồi có ngun giá tỷ đồng, cơng ty trích khấu hao năm sau thực Số khấu hao theo chế độ quản sử dụng trích khấu hao tài sản cố định tỷ đồng (thời gian trích khấu hao năm theo văn khấu hao tài sản cố định) Số trích khấu hao theo sách thuế tính vào chi phí trừ 1,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng Doanh nghiệp A bán xe tỷ đồng Thu nhập từ xe: tỷ đồng - (6 tỷ đồng - tỷ đồng) = đồng - Khấu hao cơng trình đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác khơng tính khấu hao vào chi phí trừ giá trị cơng trình đất tương ứng phần diện tích khơng sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh Trường hợp doanh nghiệp có cơng trình đất trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp trích khấu hao tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế theo mức trích khấu hao thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hành Bộ Tài cơng trình đáp ứng điều kiện sau: + Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp) có hợp đồng thuê đất, mượn đất doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác hợp đồng (trong trường hợp đất th mượn) + Hóa đơn tốn khối lượng cơng trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng cơng trình, hợp đồng, tốn giá trị cơng trình xây dựng mang tên, địa mã số thuế doanh nghiệp + Cơng trình đất quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hành quản tài sản cố định - Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp dùng cho sản xuất kinh doanh phải tạm thời dừng sản xuất theo mùa vụ với thời gian 09 tháng; tạm thời dùng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo 39 định kỳ, với thời gian 12 tháng, sau tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp trích khấu hao khoản chi phí khấu hao tài sản cố định thời gian tạm dừng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế Doanh nghiệp phải lưu giữ cung cấp đầy đủ hồ sơ, việc tạm dừng tài sản cố định quan thuế yêu cầu - Quyền sử dụng đất lâu dài khơng trích khấu hao phân bổ vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn có đầy đủ hóa đơn chứng từ thực thủ tục theo quy định pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh phân bổ dần vào chi phí trừ theo thời hạn phép sử dụng đất ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới) Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng ghi nhận tài sản cố định vơ hình; Tài sản cố định hữu hình nhà cửa, vật kiến trúc nguyên giá giá mua thực tế phải trả cộng (+) khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định hữu hình vào sử dụng Giá trị quyền sử dụng đất xác định theo giá ghi hợp đồng mua bất động sản (tài sản) phù hợp với giá thị trường không thấp giá đất bảng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thời điểm mua tài sản Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài không tách riêng giá trị quyền sử dụng đất giá trị quyền sử dụng xác định theo giá Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thời điểm mua tài sản Câu 6: Một DN có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết tháng tính thuế 400trđ Hãy cho biết với đk tháng tính thuế DN đủ đk hồn thuế? Câu 7: Nhận định: “Chỉ có DN sử dụng NL chịu thuế TTĐB để sản xuất HH thuộc diện chịu thuế TTĐB khấu trừ thuế TTĐB” có khơng, sao, cho ví dụ minh họa? Câu 8: Công ty CP sản xuất gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế vừa sản xuất chân tay giả Trong tháng tính thuế, bảng kê thuế GTGT đầu vào cơng ty có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp hóa đơn GTGT hợp pháp 180trđ Hãy cho biết việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào công ty thực nào? Biết HHDV mua vào toán qua NH (Bàn gỗ chịu thuế, chân tay giả không chịu thuế chưa biết bán nước hay xuất khẩu) • Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất bàn ghế bán nước xuất chân tay giả xuất khấu trừ tồn 40 • VAT đầu vào hàng hóa dịch vụ phục vụ để sản xuất cho chân tay giả bán nước khơng khấu trừ • VAT đầu vào TSCĐ dùng chung cho sản xuất bàn ghế chân tay giả phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán khơng hạch tốn riêng • Nếu VAT đầu vào ô tô chở người chỗ trở xuống mà vượt nguyên giá 1,6 tỷ phần khơng khấu trừ, khấu trừ tối đa 160 triệu • VAT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác mà khơng hạch tốn riêng phân bổ theo tiêu thức doanh thu Câu 9: Một công ty TNHH hđ lĩnh vực sx năm tính thuế N có tài liệu sau (Đvt: trđ)      Doanh thu bán hang chưa thuế GTGT: 20.000 Tổng chi phí trừ: 17.000 Số lỗ phát sinh năm N-3 chưa chuyển vào năm trước: 800 Thu nhập đủ điều kiện miễn theo quy định pháp luật: 1.000 DNo áp dụng thuế suất 20% Hãy cho biết số thuế phải nộp tối đa tối thiểu theo kiện bao nhiêu? Giải thích có khác biệt đó? - Số tối đa: = ((20.000 – 17.000) – 800 – 1.000) x 20% = 240trđ - Số tối thiểu: Trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ: ((20.000 – 17.000) – 800 – 1.000) x 10% = 120trđ Thuế TNDN (1200 – 120) x 20% = 216trđ Câu 10: Một NHTM có hoạt động: Cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chuyển tiền Hãy cho biết thuế GTGT đầu vào NH không khấu trừ trường hợp nào? Cho VD minh họa? - Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động dịch vụ cho vay, bảo lãnh ngân hàng dịch vụ không chịu thuế GTGT không khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào hóa đơn bị bỏ sót đến quan thuế kiểm tra, công bố kết kiểm tra chưa kê khai điều chỉnh bổ sung số thuế GTGT hóa đơn khơng khấu trừ - Thuế GTGT vật tư, hàng hóa dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên khơng tốn qua ngân hàng Ví dụ: ngân hàng mua lơ hàng hóa trị giá 30 triệu toán tiền mặt - Thuế GTGT đầu vào tàu bay du thuyền, - Thuế GTGT đầu vào TSCĐ - Thuế GTGT vật tư tổn thất xác định trách nhiệm bồi thường bảo hiểm tương ứng - Hóa đơn đầu vào hàng hóa, dịch vụ, vật tư khơng hợp pháp Ví dụ hóa đơn mua DN bỏ trốn, hóa đơn ghi chênh lệch liên, ghi thiếu địa người bán 41 Câu 11: Một công ty CP có ngành nghề kinh doanh ĐKKD xây dựng năm tính thuế có tài liệu sau:    Hoàn thành bàn giao hạng mục cơng trình cơng trình có hạng mục Trị giá hạng mục theo giá chưa có thuế GTGT 2,5 tỷ đồng Cơng ty triển khai dự án xây dựng nhà chung cư, số tiền khách đặt mua hộ ứng trước theo tiến độ thi công 22 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) Hãy cho biết doanh thu tính thuế TNDN năm tính thuế cơng ty bao nhiêu? Ngồi việc xác định doanh thu tính thuế trên, cơng ty có nghĩa vụ thuế TNDN không? Nếu xác định chi phí tương ứng trường hợp triển khai dự án xây dựng nhà cung cư phải xác định doanh thu tính thuế Khi đó, doanh thu tính thuế TNDN công ty năm: 2,5 tỷ + 20 tỷ = 22,5 tỷ đồng Nếu không xác định chi phí tương ứng doanh thu tính thuế khơng bao gồm 20 tỷ Khi doanh thu tính thuế TNDN công ty năm 2,5 tỷ đồng Trong trường hợp khơng xác định chi phí tương ứng khoản thu 20 tỷ tạm nộp 2% dù khơng ghi nhận doanh thu tính thuế Khi tốn cơng trình tính lại hết Câu 12: Cơng ty CP Sao Bắc hoạt động lĩnh vực KDTM Trong năm tính thuế TNDN, cơng ty tiến hành th khu đất DNo khác để xây dựng cửa hàng ăn uống Hợp đồng thuê dài 10 năm Sau thuê công ty tiến hành xây dựng thành nhà hang ăn uống đất thuê Tháng 06 năm tính thuế cơng ty hồn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng nhà hang ăn uống    Cơng ty có tính khấu hao nhà để làm nhà hàng ăn uống nói khơng? Nếu khơng giải thích sao? Nếu có cần điều kiện gì? Có đáp ứng đủ điều kiện sau đây: Hợp đồng thuê đất phải công chứng Thời gian thuê đất tối thiểu phải thời gian tối thiểu sử dụng TSCĐ Hợp đồng thuê đất 10 năm nên nhà cho thuê phải nhà có thời gian sử dụng sau: Nhà cấp Tập hợp đủ hóa đơn chứng tử để xác định nguyên giá nhà Câu 13: Cơng ty CP Bách Việt năm tính thuế có tài liệu sau chi phí tiền lương, tiền cơng (hạch tốn tương ứng với doanh thu tiêu thụ sản phẩm):       Tiền lương BGĐ công ty : tỷ đồng Tiền lương HĐQT: tỷ đồng Tiền lương cán công nhân viên: 20 tỷ đồng Tiền thưởng sang kiến cải tiến kỹ thuật: 500 triệu đồng Tiền thưởng cuối năm: tỷ đồng Đến hết thời hạn nộp báo cáo tốn thuế năm, cơng ty khơng nợ lương NLĐ Hãy cho biết cần thêm điều kiện để xác định chi phí tiền lương trừ công ty Với giả định điều kiện đó, xác định chi phí tiền lương trừ cơng ty năm tính thuế? 42 • Chứng từ chi trả lương hợp pháp: hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể, bảng chấm công, bảng ghi khối lượng sản phẩm, bảng kê, phiếu chi, • Lương HĐQT: Thành viên HĐQT có khơng tham gia điều hành trực tiếp khơng, khơng khơng trừ • Thưởng sáng kiến: Phải có quy chế thưởng sáng kiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến biên họp hội đồng nghiệm thu sáng kiến • Tiền thưởng: có quy định cụ thể mức thưởng điều kiện thưởng văn bản: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng, quy chế tài Với giả định trên: Chi phí tiền lương trừ cộng tất Câu 14: Ông Tony Phạm Việt Kiều Mỹ, định cư bang Florida, có quốc tịch Mỹ Năm 2014 ơng công ty Mỹ cử VN làm việc đợt có thu nhập phát sinh VN Ơng Tony Phạm có xuất trình cho CQ Thuế VN giấy tờ hợp pháp chứng minh ông nuôi hai 18 tuổi yêu cầu CQ Thuế VN cho GTGC xác định thuế TNCN phải nộp VN Hãy cho biết yêu cầu ông Tony Phạm giải Luật? Câu 15: Ông An đối tượng cư trú theo quy định Luật thuế TNCN Ơng có hai người đứa lớn 24 tuổi học đại học ĐHQG Hà Nội, đứa bé 16 tuổi học phổ thông Ngồi ra, ơng có đứa ni 12 tuổi Ơng có bà vợ 46 tuổi bị tàn tật sau tai nạn giao thông nhà không làm Hãy cho biết với điều kiện trên, mức giảm trừ gia cảnh ông An nào?  Đã cấp MST hay chưa? Nếu chưa giảm trừ thân, không giảm trừ cho người phụ thuộc  Xét trường hợp ơng có MST • Con lớn giảm trừ khơng có thu nhập thu nhập không đủ giấy tờ chứng minh học ĐH • Con nhỏ giảm trừ • Con nuôi: Nếu đủ hồ sơ chứng minh theo luật nhận ni ni giảm trừ • Vợ bị tàn tật: Còn khả lao động hay khơng, có giấy chứng nhận quan y tế xác nhận khơng khả lao động, có thu nhập hay không? Câu 16: Bà Loan nhân viên công ty CP DDC tháng 11/2016 bà công ty trả tiền thưởng cổ phiếu từ đợt phát hành bổ sung cổ phiếu công ty Số lượng cổ phiếu bà nhận 2.000 Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng Ngày 03/12/2016 bà Loan định bán số cổ phiếu thu 26trđ Nghĩa vụ thuế TNCN bà Loan nào? • Ngay trả thưởng có tính thuế: Quy theo mệnh giá = 2000 x 10.000 cộng vào tiền lương, tiền cơng để tính thuế • Bán cổ phiếu tính thuế chuyển nhượng chứng khốn, chuyển nhượng vốn 43 VI.> DẠNG CÂU HỎI KHÁC (07 câu) Câu 1: Trình bày tóm tắt nội dung phương pháp khấu trừ thuế GTGT Phân tích ưu, nhược điểm phương pháp Nội dung tóm tắt: a) Đối tượng áp dụng: sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Trường hợp sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ hạch tốn riêng hoạt động kinh doanh để tính thuế trực tiếp GTGT b) Cách xác định thuế GTGT phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT = kỳ đầu 44 Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: - Thuế GTGT đầu ra: tổng số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán ra, xác định (=) giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán nhân với (x) thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ: tổng số thuế giá trị gia tăng ghi hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm tài sản cố định), chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào theo quy định Luật thuế GTGT văn hướng dẫn thực Ưu điểm: • Phương pháp khấu trừ thuế GTGT xác phương pháp trực tiếp • Thúc đẩy, tạo chế kiểm soát lẫn khâu trình sản xuất kinh doanh Ví dụ để khấu trừ DN mua hàng phải có hóa đơn đầu vào hợp pháp, đồng thời bên bán phải xuất hóa đơn cho DN, bên bán xuất hóa đơn phải kê khai thuế Nhược điểm: • Đòi hỏi cao trình độ quản quan nhà nước tính tốn cho việc quản thuế phức tạp, quản ko tốt dẫn đến thất thoát ngân sách Chỉ cần có hóa đơn mua hàng hợp pháp khấu trừ, nhiên có hóa đơn mua hàng mà khơng thực tế mua hàng khấu trừ chế khấu trừ dẫn đến lợi dụng trốn thuế thất thoát ngân sách nhà nước, chiếm đoạt ngân sách nhà nước thơng qua hồn thuế Câu 2: Trình bày tóm tắt phương pháp trực tiếp GTGT Phân tích ưu, nhược điểm phương pháp Nội dung tóm tắt: a) Đối tượng áp dụng: - Cơ sở kinh doanh tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh khơng có sở thường trú Việt Nam có thu nhập phát sinh Việt Nam chưa thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; - Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý b) Cách xác định thuế GTGT phải nộp: Số GTGT nộp thuế phải = Giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ chịu x thuế Thuế suất GTGT (%) hàng hóa, dịch vụ Giá tốn Giá toán hàng Giá trị gia tăng = hàng hóa, dịch vụ bán - hóa, dịch vụ mua vào hàng hóa, dịch vụ tương ứng Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định Giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xác định giá tốn hàng hóa, dịch vụ bán trừ (-) giá toán hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng 45 Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định, xác định doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khơng có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào giá trị gia tăng xác định doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính doanh thu • Trường hợp 3: Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế theo tỷ lệ ấn định quan thuế Ưu điểm: • Đơn giản, dễ thực • Khơng đòi hỏi cao chế độ kế tốn, hóa đơn chứng từ Nhược điểm: • Khơng đảm bảo tính xác • Có thể đánh trùng thuế Câu 3: Trình bày trường hợp miễn thuế tài nguyên => Không học nên không thi Các trường hợp miễn thuế tài nguyên quy đinh sau - Đối với hải sản tự nhiên - Đối với cành, ngọn, lá, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang , tranh, vầu, lồ ô cá nhân phép khai thác phục vụ sinh hoạt - Đối với nước thiên nhiên dùng cho hoạt động sản xuất thuỷ điện hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt Ví dụ nước đập thủy điện - Miễn thuế nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt: Ví dụ người dân tự khoan giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày - Đối với đất  Khai thác phục vụ chỗ diện tích giao, cho thuê;  Đất giao khai thác để san lấp, xây dựng cơng trình an ninh, qn sự, đê điều  Đất khải thác phục vụ chỗ bao gồm cát, đá, sỏi có lẫn đất khơng xác định cụ thể chất sử dụng dạng thơ để san lấp, xây dựng cơng trình Trường hợp vận chuyển nơi khác để sử dụng bán phải nộp thuế theo quy định Câu 4: Trình bày quy định giá tính thuế tài ngun? Cho ví dụ minh họa? => Khơng học nên khơng thi - Giá tính thuế tài ngun giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng khơng thấp giá tính thuế tài nguyên UBND cấp tỉnh quy định - Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp giá tính thuế tài nguyen UBND tỉnh quy định tính thuế tài ngun theo giá UBND cấp tỉnh quy định - Trường hợp sản phẩm tài nguyên vận chuyển tiêu thụ, chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên ghi nhận riêng hố đơn giá tính thuế tài ngun giá bán khơng bao gồm chi phí vận chuyển - Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị chất hàm lượng chất tài nguyên khai thác khơng thấp giá tính thuế Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định 46 Giá tính thuế tài nguyên số trường hợp quy định cụ thể sau: +) Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện giá bán điện thương phẩm bình quân; +) Đối với gỗ giá bán bãi giao; trường hợp chưa xác định giá bán bãi giao giá tính thuế xác định vào giá tính thuế Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; +) Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ nước mà xuất giá xuất khẩu; +) Đối với dầu thơ, khí thiên nhiên, khí than giá bán điểm giao nhận Điểm giao nhận điểm thoả thuận hợp đồng dầu mà dầu thơ, khí thiên nhiên, khí than chuyển giao quyền sở hữu cho bên tham gia hợp đồng dầu khí Câu 5: Trình bày cách xác định thuế tài nguyên dầu thơ? Cho ví dụ minh họa? => Không học nên không thi Đầu năm doanh nghiệp phải khai thuế tài nguyên tạm tính bao gồm sản lượng dự kiến khai thác năm, số ngày dự kiến khai thác năm Sản lượng dự kiến / số ngày dự kiến khai thác = sản lượng dự kiến bình qn ngày Ví dụ, sản lượng dự kiến bình quân ngày DN 100.000 thùng/ngày Thuế tài nguyên xác định: 20.000 x 10% + 30.000 x 12% + 25.000 x 14% + 25.000 x 19% = 13.850 (VND/ngày) số thuế tài nguyên dự kiến phải nộp ngày - Lấy số thuế tài nguyên ngày x số ngày dự kiến = số thuế tài nguyên dự kiến phải nộp năm - Lấy số thuế tài nguyên dự kiến/ sản lượng tài nguyên khai thác = tỷ lệ thuế tài nguyên tạm nộp Ví dụ 14% - Hàng tháng Cơng ty lấy tổng sản lượng khai thác tháng x tỷ lệ tạm tính thuế tài nguyên (14%) = số thuế tài nguyên tạm nộp tháng - Cuối năm Công ty tính lại tỷ lệ thuế tài nguyên thực tế theo sản lượng dầu thô thực tế khai thác, số ngày thực tế làm việc, sau vào tỷ lệ thực tế xác định lại số thuế tài nguyên thực tế phải nộp, số nộp số phải nộp bổ sung Thuế tài nguyên tính dầu thơ, nộp thuế tài ngun nộp dầu thô tiền (BTC thông báo đầu năm) - Nếu thu tiền: Khi khai thác ra, thời điểm khai thuế doanh nghiệp nộp thuế tiền Nếu nộp dầu thô: Dầu thô để kho doanh nghiệp, DN xuất dầu thô nhà nước thuế tài ngun giá bán dầu thơ doanh nghiệp Câu 6: Trường hợp hàng hóa nhập vừa phải nộp thuế theo thuế suất, vừa theo mức thuế tuyệt đối? Cho ví dụ minh họa Trường hợp hàng hóa nhập vừa phải nộp thuế nhập theo thuế suất vừa phải nộp thuế theo thuế tuyệt đối xe tô tô chở người qua sử dụng 15 chỗ trở xuống (Quyết định số 36/2011): Khơng khuyến khích nhập xe cũ, Nộp 30.000 USD theo đầu xe phải nộp 82% theo giá trị nhập Đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể lái xe) có dung tích xi lanh 1.500cc: Mơ tả mặt hàng Thuộc nhóm mã số Đơn Biểu thuế nhập tính 47 vị Mức thuế (USD) ưu đãi - Dưới 1.000cc 8703 Chiếc 3.500,00 - Từ 1.000cc đến 1.500cc 8703 Chiếc 8.000,00 Đối với xe ôtô từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể lái xe) Mơ tả mặt hàng Thuộc nhóm mã số Đơn Biểu thuế nhập tính ưu đãi vị Mức thuế (USD) - Từ 2.000cc trở xuống 8702 Chiếc 9.500,00 - Trên 2.000cc đến 3.000cc 8702 Chiếc 13.000,00 - Trên 3.000cc 8702 Chiếc 17.000,00 Mức thuế nhập xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể lái xe) thuộc nhóm mã số 8703 Biểu thuế nhập ưu đãi xác định sau: a) Đối với xe ơtơ loại có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến 2.500cc: Mức thuế nhập = X + 5.000 USD b) Đối với xe ơtơ có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên: Mức thuế nhập = X + 15.000 USD c) X nêu điểm a, b khoản xác định sau: X = Giá tính thuế xe ôtô qua sử dụng nhân (x) với mức thuế suất dòng thuế xe ơtơ loại thuộc Chương 87 Biểu thuế nhập ưu đãi có hiệu lực thời điểm đăng ký tờ khai hải quan Câu 7: Mặt hàng chịu tất sắc thuế sau đây: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế BVMT thuế GTGT Hãy cho ví dụ cách xác định khoản thuế khâu nhập khâu tiêu thụ nội địa - Mặt hàng xăng - Ví dụ khâu nhập khẩu: - Ví dụ khâu tiêu thụ nội địa: 48
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay