GIÁO TRÌNH kế TOÁN THUẾ

100 10 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:59

Mục lục CHƢƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp .1 1.1.1 Quá trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn bán hàng kết bán hàng 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp .4 1.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.2 Các phương thức toán 1.2.3 Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.4 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 27 CHƢƠNG 2: 33 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI 33 2.1 Tổng quan đơn vị thực tập 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội 34 2.1.3 Hình thức tổ chức kinh doanh Cơng ty .35 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh cơng ty .37 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 38 2.2 Quy trình hạch tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần khí vận tải Hà Nội 43 2.3 Các quy định chung bán hàng xác định kết bán hàng Công ty 44 2.3.1.Đặc điểm hàng hoá kinh doanh Công ty 44 2.3.2.Phương thức bán hàng Công ty 44 2.3.3.Các hình thức tốn 45 2.4 Kế toán xác định giá vốn hàng bán Công ty .45 2.4.1 Chứng từ sử dụng 45 2.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng : .46 2.4.3 Sổ kế toán sử dụng .46 2.4.4 Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán .46 2.5 Kế toán doanh thu bán hàng Công ty 52 2.5.1 Chứng từ sử dụng 52 2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 52 2.5.3 Sổ kế toán sử dụng .52 2.6 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Công ty .64 2.7 Kế tốn chi phí bán hàng Cơng ty 64 2.7.1 Chứng từ sử dụng 64 2.7.2 Tài khoản kế toán sử dụng 65 2.7.3 Tổ chức sổ kế toán .65 2.8 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty .68 2.8.1 Chứng từ sử dụng 68 2.8.2 Tài khoản kế toán sử dụng 68 2.8.3 Tổ chức sổ kế toán .68 2.9 Kế tốn xác định kết bán hàng Cơng ty .74 2.9.1 Tài khoản kế toán sử dụng 74 2.9.2 Chứng từ kế toán sử dụng 74 2.9.3 Trình tự kế tốn 74 2.10 Phân tích kế hoạch tiêu thụ lợi nhuận Công ty 78 CHƢƠNG 3: 81 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI .81 3.1 Nhận xét chung tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội .81 3.1.1 Những ưu điểm 81 3.1.2 Những hạn chế 83 3.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội 86 3.3.1 Đối với chứng từ, sổ sách 86 3.3.2 Trong công tác toán với người mua 91 3.3.3 Trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 94 KẾT LUẬN 96 Page |1 CHƢƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình bán hàng, kết bán hàng Hoạt động sản xuất ngƣời hoạt động tự giác có ý thức có mục đích, đƣợc lặp lặp lại khơng ngừng đƣợc đổi mới, hình thành trình tái sản xuất xã hội, gồm giai đoạn: sản xuất - lƣu thông - phân phối - tiêu dùng Các giai đoạn diễn cách tiêu thụ khâu cuối định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp sau đƣợc sản xuất xong vấn đề hàng đầu mà tất doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề tiêu thụ Tiêu thụ hay bán hàng q trình chuyển hố vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị tiền tệ hình thành kết bán hàng Hoặc nói cách khác bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hố gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời đƣợc khách hàng toán chấp nhận toán Mối quan hệ trao đổi doanh nghiệp với ngƣời mua quan hệ "thuận mua vừa bán" Doanh nghiệp với tƣ cách ngƣời bán phải chuyển giao sản phẩm cho ngƣời mua theo điều khoản quy định hợp đồng kinh tế ký hai bên Quá trình bán hàng đƣợc coi kết thúc hoàn tất việc giao hàng bên mua trả tiền chấp nhận toán cho số sản phẩm hàng hố Khi q trình bán hàng chấm dứt doanh nghiệp có khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm, vật tƣ hàng hố hay gọi doanh thu bán hàng Nhƣ biết, hoạt động bán hàng sở để xác định kết bán hàng doanh nghiệp, thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp biết đƣợc lợi Page |2 nhuận cao hay thấp Từ biết đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghịêp nhƣ để có phƣơng hƣớng quản lý tốt 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng, kết bán hàng Quản lý trình bán hàng kết bán hàng yêu cầu thực tế, xuất phát từ mục tiêu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng đảm bảo đƣợc tiêu hoàn thành kế hoạch tiêu thụ đánh giá xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vấn đề đặt cho doanh nghiệp là: * Quản lý kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hoạt động kinh tế * Quản lý chất lƣợng, cải tiến mẫu mã xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp * Quản lý theo dõi phƣơng thức bán hàng, khách hàng, tình hình tốn khách hàng, u cầu tốn hình thức, hạn để tránh tƣợng mát, thất thoát, ứ đọng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm đơn vị, thị trƣờng, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ, đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trƣờng, mở rộng quan hệ buôn bán nƣớc * Quản lý chặt chẽ vốn thành phẩm đem tiêu thụ, giám sát chặt chẽ khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý số liệu, đồng thời phân bổ cho hàng tiêu thụ, đảm bảo cho việc xác định tiêu thụ đƣợc xác, hợp lý * Đối với việc hạch tốn tiêu thụ phải tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo việc xác định kết cuối trình tiêu thụ, phản ánh giám đốc tình hình thực nghĩa vụ Nhà nƣớc đầy đủ, kịp thời 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn bán hàng kết bán hàng Nhìn phạm vi Doanh nghiệp, tiêu thụ thành phẩm hay bán hàng nhân tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Tiêu thụ thể sức cạnh tranh uy tín doanh nghiệp thị trƣờng Nó sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lý hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác Page |3 gián tiếp phản ánh trình độ tổ chức khâu cung ứng, sản xuất nhƣ công tác dự trữ bảo quản thành phẩm Trên phạm vi toàn kinh tế, bán hàng có vai trò đặc biệt , vừa điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội vừa cầu nối nhà sản xuất với ngƣời tiêu dùng, phản ánh gặp cung cầu hàng hố, qua định hƣớng cho sản xuất, tiêu dùng khả toán Với doanh nghiệp việc tăng nhanh trình bán hàng tức tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vốn trực tiếp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Từ nâng cao đời sống, thu nhập cho cán công nhân viên doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc Trong doanh nghiệp kế tốn cơng cụ quan trọng để quản lý sản xuất tiêu thụ, thông qua số liệu kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng kết bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp cấp có thẩm quyền đánh giá đƣợc mức độ hoàn thành doanh nghiệp sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận Để thực cơng cụ cho q trình quản lý, kế tốn bán hàng kết bán hàng phải thực tốt, đầy đủ nhiệm vụ sau: * Tổ chức theo dõi, phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời, giám sát chặt chẽ tình hình có biến động loại sản phẩm * Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp * Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ nhà nƣớc * Cung cấp thông tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết Nhiệm vụ kế toán bán hàng kết bán hàng phải gắn liền với Page |4 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Các phương thức bán hàng Công tác tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp đƣợc tiến hành theo phƣơng thức sau: * Phương thức bán buôn Bán buôn bán cho ngƣời kinh doanh trung gian chƣa đến ngƣời tiêu dùng thƣờng với khối lƣợng lớn Bán bn hàng hóa kinh doanh thƣơng mại thƣờng đƣợc tiến hành theo phƣơng thức: - Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho: phƣơng thức luân chuyển hàng hóa kinh doanh thƣơng mại mà hàng hóa sau q trình thu mua đƣợc chuyển thẳng cho ngƣời mua mà không qua kho Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho thực theo hình thức: + Bán bn vận chuyển thẳng có tham gia tốn: hình thức bán bn mà cơng ty thƣơng mại phải chịu trách nhiệm toán với bên bán tiền mua hàng nhƣ chịu trách nhiệm thu tiền hàng bán bên mua + Bán buôn vận chuyển thẳng khơng tham gia tốn: hình thức bán bn mà cơng ty thƣơng mại đóng vai trò ngƣời trung gian, xúc tiến việc mua bán hàng hóa hƣởng hoa hồng - Bán buôn qua kho: phƣơng thức luân chuyển hàng hóa kinh doanh thƣơng mại mà hàng hóa sau q trình thu mua đƣợc nhập kho xuất kho bán buôn với khối lƣợng lớn Bán bn qua kho thực theo hình thức: + Bán bn trực tiếp qua kho: bên bán xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho bên mua Sau bên mua kiểm nhận, toàn số hàng hóa giao đƣợc thức tiêu thụ, quyền sở hữu hàng hóa đƣợc chuyển giao từ bên bán sang bên mua + Bán buôn chuyển hàng qua kho: bên bán xuất kho hàng hóa chuyển đến địa điểm giao hàng cho bên mua theo hợp đồng quy định Trong thời gian từ xuất kho hàng hóa đến chƣa đƣợc bên mua kiểm nhận, hàng hóa thuộc sở hữu bên Page |5 bán Khi bên bán bàn giao hàng hóa cho bên mua, lƣợng hàng hóa đƣợc bên mua kiểm nhận thực tiêu thụ, quyền sở hữu số hàng chuyển từ bên bán sang bên mua * Phương thức bán lẻ Bán lẻ bán hàng trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng, bán giao hàng cho khách thu tiền khách hàng Phƣơng thức có đặc điểm kết thúc hoạt động bán hàng ,sản phẩm rời khỏi lĩnh vực lƣu thông vào lĩnh vực tiêu dùng, khối lƣợng bán lần nhỏ Phƣơng thức bán lẻ hàng hóa đƣợc thực dƣới nhiều hình thức khác Một số hình thức bán lẻ cụ thể : - Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp : Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách giao hàng cho khách Hết ca, hết ngày bán nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ đồng thời kiểm hàng hóa tồn quầy để xác định số hàng bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng - Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Là hình thức bán hàng mà tách rời nghiệp vụ thu tiền ngƣời mua nghiệp vụ giao hàng cho ngƣời mua Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách, viết hóa đơn tích cho khách để khách đến nhận hàng quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng vào hóa đơn tích giao hàng cho khách kiểm hàng hóa tồn quầy để xác định số lƣợng hàng bán ngày, ca lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ - Hình thức bán hàng đại lý, ký gửi: Bán hàng đại lý, ký gửi hình thức mà bên bán (gọi bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên đại lý để bán Bên đại lý bán giá quy định chủ hàng đƣợc hƣởng thù lao dƣới hình thức hoa hồng đại lý Số hàng gửi đại lý thuộc sở hữu bên bán Chỉ nhận đƣợc “Bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra” sở đại lý bán gửi số hàng gửi đại lý đƣợc coi tiêu thụ - Hình thức bán hàng trả góp, trả chậm: Bán hàng trả góp, trả chậm hình thức bán hàng thu tiền nhiều lần Ngƣời mua toán lần đầu thời điểm mua Page |6 Số tiền lại ngƣời mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định Thông thƣờng, số tiền trả kỳ nhau, bao gồm phần nợ gốc phần lãi trả chậm Số hàng đƣợc bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp ngƣời mua tốn hết tiền - Hình thức bán hàng tiêu thụ nội bộ: Là việc bán hàng hoá cho đối tƣợng khách hàng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc hệ thống tổng công ty hệ thống đơn vị độc lập Bán hàng nội bao gồm trƣơng hợp sau: + Doanh nghiệp trả lƣơng, thƣởng cho cơng nhân viên sản phẩm, hàng hóa + Doanh nghiệp sử dụng nội sản phẩm, hàng hoá + Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hoá để biếu tặng - Hình thức hàng đổi hàng: hình thức tiêu thụ mà ngƣời đem bán sản phẩm, hàng hố, vật tƣ, dịch vụ đổi lấy vật tƣ, sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ngƣời mua Giá trao đổi giá bán vật tƣ, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thị trƣờng - Các hình thức bán hàng khác 1.2.2 Các phương thức toán Lựa chọn phƣơng thức toán động thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hoá Theo thoả thuận khách hàng công ty hay theo hợp đồng kinh tế ký kết khách hàng tốn theo nhiều hình thức khác - Hình thức tốn nhanh: Chủ yếu khách hàng không thƣờng xuyên, mua với khối lƣợng hàng không lớn thƣờng tốn tiền mặt - Hình thức tốn chậm (bán chịu): Là hình thức Cơng ty cho phép khách hàng toán sau thời gian định kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi tình hình tốn khách hàng - Thanh tốn qua ngân hàng: Là hình thức tốn tiền hàng hóa, dịch vụ … khách hàng thơng qua vai trò trung gian Ngân hàng Thanh tốn qua ngân hàng đƣợc thực cách trích chuyển từ tài khoản ngƣời sang tài khoản Page |7 ngƣời khác theo lệch chủ tài khoản ngân hàng với kiểm sốt ngân hàng mà khơng cần dùng tiền mặt 1.2.3 Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán Để xác định kết bán hàng việc cần phải thực xác định đắn trị giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán chi phí kinh doanh liên quan đến q trình bán hàng, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán a, Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa * Phương pháp bình qn gia quyền: Trị giá vốn thực tế hàng hóa xuất kho đƣợc tính vào số lƣợng xuất kỳ đơn giá bình quân gia quyền, theo cơng thức: Trị giá hàng hố = xuất kho Đơn giá thực tế x bình quân Số lƣợng thực tế xuất kho - Đơn giá bình qn thƣờng đƣợc tính cho thứ hàng hố Đơn giá bình qn đƣợc xác định cho kỳ đƣợc gọi đơn giá bình quân kỳ dự trữ hay đơn giá bình qn cố định Theo cách tính này, khối lƣợng tính tốn giảm nhƣng tính đƣợc giá trị vốn thực tế hàng hoá vào thời điểm cuối kỳ nên cung cấp thông tin kịp thời Mặt khác, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hƣởng đến cơng tác tốn Đơn giá bình quân kỳ dự trữ Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ + Trị giá thực tế hàng nhập kho kỳ Số lƣợng hàng tồn đầu kỳ + Số lƣợng hàng nhập kỳ = P a g e | 83 bỏ sót hay ghi chép sai Giá vốn hàng bán đƣợc xác định riêng cho loại thành phẩm, xác định theo tháng giúp cho việc hạch toán đƣợc rõ ràng Hạch tốn doanh thu chi phí đƣợc thực rõ ràng, cuối kỳ kết chuyển để xác định kết tiêu thụ Nhìn chung, với thành tựu đạt đƣợc thời gian qua phản ánh cách trung thực cố gắng, nỗ lực toàn thể cán cơng nhân viên Cơng ty nói chung phòng kế tốn nói riêng Cơng tác kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ nói riêng đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý hạch toán 3.1.2 Những hạn chế Những thành tựu cơng tác hạch tốn kế tốn đóng góp khơng nhỏ vào thành cơng Cơng ty song bên cạnh thành tựu vƣớng mắc, tồn mà nhà quản lý nói chung cán kế tốn nói riêng cần phải quan tâm để có biện pháp xử lý kịp thời, nâng cao hiệu công tác kế toán nhƣ hiệu việc tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần khí vận tải Hà Nội Những hạn chế đƣợc bộc lộ điểm sau: a Về chứng từ sổ sách, hệ thống tài khoản Công ty không sử dụng nhật ký đặc biệt nhƣ nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền nên tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc hạch toán vào sổ nhật ký chung Do dẫn đến tình trạng số liệu sổ nhật ký chung dày đặc, khó theo dõi, đặc biệt khó theo dõi kiểm sốt đƣợc tình hình tiêu thụ Cơng ty Ngồi ra, kế tốn Cơng ty chi tiết TK 641, TK642 theo ngành nghề kinh doanh mà chƣa chi tiết theo khoản mục phát sinh chi phí, điều làm cho việc theo dõi kiểm sốt khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khó khăn b.Trong cơng tác tốn với người mua Nhìn chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty, thực tốt việc theo dõi khoản nợ khách hàng thông qua việc lập sổ theo P a g e | 84 dõi chi tiết đối tƣợng toán Nhƣng bên cạnh q việc thu hồi cơng nợ hiệu chƣa cao, số tiền nợ không thu hồi đƣợc lớn Sở dĩ có tồn mặt đặc thù ngành kinh doanh Công ty, sản phẩm bán chủ yếu phục vụ cho ngành xây dựng, việc xuất giao sản phẩm phần lớn theo hợp đồng kinh tế ký kết việc toán thƣờng kéo dài Mặt khác hợp đồng kinh tế ký kết có ghi rõ thời hạn tốn, nhƣ hình thức kỷ luật khách hàng tốn khơng thời hạn Tuy nhiên, chƣa thể rõ việc khách hàng toán nhanh, trƣớc thời hạn nhƣ nào, có nghĩa Cơng ty chƣa có sách khuyến khích việc khách hàng tốn nhanh tiền hàng nhƣ, chiết khấu bán hàng khách hàng toán sớm tiền hàng, giảm giá hàng bán cho khách hàng mua với khối lƣợng hàng lớn Do việc thu hồi cơng nợ trở nên khó khăn chƣa khuyến khích đƣợc đối tƣợng mua hàng Bên cạnh đó, kế tốn Cơng ty khơng tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi, điều ảnh hƣởng khơng nhỏ tới việc hồn vốn xác định kết tiêu thụ c.Trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Vì hàng hóa cơng ty vật liệu thơ dùng xây dựng nhƣ cát, sỏi nên bị hƣ hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời nên kế tốn Cơng ty khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tuy nhiên xét nguyên tắc thận trọng nhƣ quy định theo thơng tƣ 13 việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết nhằm đảm bảo báo cáo tài doanh nghiệp phản ánh trung thực tình hình giảm giá nguyên vật liệu 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 3.2.1 Nâng cao chất lượng hàng bán Khi kinh tế phát triển nhu cầu thoả mãn ngƣời tăng lên, khơng đòi hỏi số lƣợng mà ngày đòi hỏi cao chất lƣợng sản phẩm chất lƣợng sản phẩm dần trở thành yếu tố đƣợc quan tâm hàng đầu P a g e | 85 ngƣời tiêu dùng lựa chọn sản phẩm Chính lẽ mà doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng tiêu thụ phải có biện pháp nâng cao chất lƣợng hàng bán Bằng việc động tìm kiếm nguồn cung đầu vào với chất lƣợng tốt cách: trì bạn hàng cũ uy tín, đồng thời tìm kiếm thêm bạn hàng cung cấp nguồn cung với chất lƣợng tốt 3.2.2 Giảm giá hàng bán Không có chất lƣợng mà giá yếu tố cần quan tâm bán hàng Bởi sản phẩm có chất lƣợng cao mà giá bán cao không đạt đƣợc hiệu tiêu thụ cao, ngƣời tiêu dùng mua với số lƣợng lớn thời buổi cạnh tranh thị trƣờng ngày gay gắt điều lại khó khăn Khách hàng tìm sản phẩm thay thế, giá rẻ mà đảm bảo chất lƣợng Vì cơng ty cần phải tìm giải pháp để giảm thiểu tối đa chi phí nhƣng chất lƣợng khơng giảm cách: tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Giảm hao hụt hàng hóa định mức, hao hụt định mức phải quy định rõ ràng trách nhiệm đền bù để ngƣời lao động có trách nhiệm cao với cơng việc Năng động tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ mà đảm bảo chất lƣợng 3.2.3 Hồn thiện tổ chức cơng tác bán hàng - Cần quan tâm đến vấn đề nghiên cứu thị trƣờng: tập trung nghiên cứu thị trƣờng cách cụ thể, chặt chẽ dựa tài liệu thu thập đƣợc, tuyệt đối khơng làm theo cảm tính Công ty nên thu thập thông tin thị trƣờng chủng loại hàng hố mà cơng ty kinh doanh nhƣ thích ứng sản phẩm sản xuất thị trƣờng nhƣ Ngƣời làm công tác không làm chỗ, bàn phân tích số liệu sẵn có mà phải động, tích cực sâu vào địa bàn thực tế Các thông tin phải phản ánh đƣợc vấn đề thị trƣờng hàng hoá, giá cả, cung cách phục vụ biến động thị trƣờng, xu ngƣời tiêu dùng cụ thể phải nắm vững đặc điểm khu vực thị trƣờng, phải trả lời đƣợc câu hỏi: Khách hàng khen, chê hàng hóa điểm nào; nhu cầu thời kỳ định thay đổi nhƣ nào; giá hợp lý chƣa; khách hàng có u cầu dịch vụ cách thức bán hàng? P a g e | 86 Từ việc nghiên cứu thị trƣờng cho ngƣời kinh doanh có nhìn tổng thể nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng để tìm phƣơng thức bán hàng cho phù hợp - Chăm sóc khách hàng quen thuộc: Công ty nên mở rộng hình thức khuyến mại nhƣ thực nhiều chiết khấu khách hàng, thay đổi tỷ lệ chiết khấu, hay ngồi hình thức chiết khấu Công ty nên thƣởng thêm cho khách hàng mua nhiều, quen thuộc vào cuối kỳ hình thức thƣởng nên thông báo trƣớc để làm mục tiêu phấn đấu cho khách hàng - Với khách hàng mới: Cơng ty nên có sách bán hàng cởi mở với họ, với khách hàng mua với khối lƣợng lớn hay toán cách tăng thêm tỷ lệ giảm giá, chiết khấu để thu hút khách hàng, giảm chiếm dụng vốn làm tăng tốc độ luân chuyển vốn - Tìm kiếm khách hàng tiềm thơng qua đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, động sáng tạo, nhiệt tình cơng việc Đi sâu vào cơng trình dự án, sở đầu tƣ chủ thầu xây dựng để tìm kiếm đơn đặt hàng Cơng ty nên có hình thức thƣởng cho nhân viên bán hàng có doanh thu bán hàng cao năm để động viên tinh thần trách nhiệm làm việc họ 3.3 Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội 3.3.1 Đối với chứng từ, sổ sách Công ty nên sử dụng nhật ký đặc biệt nhƣ nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền để giảm bớt số lƣợng nghiệp vụ ghi vào sổ nhật ký chung, hạn chế dày đặc khó theo dõi nhật ký chung Ngồi nhìn vào nhật ký bán hàng ta thấy đƣợc doanh thu bán hàng ngày Công ty Mẫu sổ nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền nhƣ sau: P a g e | 87 Mẫu số S03a4-DN Đơn vị: …… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) Địa chỉ: …… SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Năm: Ghi Có TK doanh thu Chứng từ NT Diễn giải SH NT Phải thu từ ngƣời mua(ghi Nợ) Hàng Thành Dịch hóa phẩm vụ Sơ trang trƣớc chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau Ngày …tháng… năm… Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) P a g e | 88 Đơn vị: …… Mẫu số S03a4-DN Địa chỉ: …… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Năm: Chứng từ NT Diễn giải SH Ghi có TK Ghi NT TK khác Nợ TK… … Số tiền Số trang trƣớc chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau Ngày …tháng… năm… Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Số hiệu P a g e | 89 Bên cạnh việc chi tiết TK 641, TK 642 theo ngành nghề kinh doanh, Công ty tiết TK theo khoản mục phát sinh chi phí để theo dõi kiểm sốt loại chi phí đƣợc tốt hơn, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty Cụ thể, ngành nghề kinh doanh VLXD, tài khoản đƣợc chi tiết thành tài khoản cấp nhƣ sau: Tài khoản 641.01 - Chi phí bán hàng-VLXD, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6411.01 - Chi phí nhân viên: Phản ánh khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, bao gồm tiền lƣơng, tiền ăn ca, tiền công khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, - Tài khoản 6412.01 - Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ hàng hố nhƣ chi phí vật liệu đóng gói hàng hố, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển hàng hố q trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ, dùng cho phận bán hàng - Tài khoản 6413.01 - Chí phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ phục vụ cho q trình tiêu thụ hàng hoá nhƣ dụng cụ đo lƣờng, phƣơng tiện tính tốn, phƣơng tiện làm việc, - Tài khoản 6414.01 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ phận bảo quản, bán hàng, nhƣ nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phƣơng tiện bốc dỡ, vận chuyển, phƣơng tiện tính tốn, đo lƣờng, kiểm nghiệm chất lƣợng, - Tài khoản 6415.01 - Chi phí bào hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành hàng hố - Tài khoản 6417.01 - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho bán hàng nhƣ chi phí th ngồi sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, P a g e | 90 - Tài khoản 6418.01 - Chi phí tiền khác: Phản ánh chi phí tiền khác phát sinh khâu bán hàng ngồi chi phí kể nhƣ chi phí tiếp khách phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hố, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, Tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp, kỳ chi phí đƣợc tập hợp chung cho tất ngành nghề kinh doanh, cuối kỳ tiến hành phân bổ nên tài khoản đƣợc chi tiết thành tài khoản cấp nhƣ sau: - Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh khoản phải trả cho cán quản lý doanh nghiệp, nhƣ tiền lƣơng, khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Ban Giám đốc, nhân viên quản lý phòng, ban doanh nghiệp - Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho cơng tác quản lý doanh nghiệp nhƣ văn phòng phẩm vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ, - Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho cơng tác quản lý - Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp nhƣ: Nhà cửa làm việc phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phƣơng tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng văn phòng, - Tài khoản 6425 - Thuế, phí lệ phí: Phản ánh chi phí thuế, phí lệ phí nhƣ: thuế mơn bài, tiền thuê đất, khoản phí, lệ phí khác - Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng: Phản ánh khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; khoản chi mua sử dụng tài liệu kỹ thuật, sáng chế, (Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) đƣợc tính theo phƣơng pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ P a g e | 91 - Tài khoản 6428 - Chi phí tiền khác: Phản ánh chi phí khác thuộc quản lý chung doanh nghiệp, ngồi chi phí kể trên, nhƣ chi phí hội nghị, tiếp khách, cơng tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, 3.3.2 Trong cơng tác tốn với người mua Về kế toán chiết khấu toán Chiết khấu toán đƣợc sử dụng thực chất để khuyến khích khách hàng tốn Cơng ty Cổ phần khí vận tải Hà Nội chƣa sử dụng đƣợc lợi việc sử dụng sách chiết khấu để tăng doanh thu tiêu thụ không bị khách hàng chiếm dụng vốn Cho nên công ty cần đánh giá sách chiết khấu để khuyến khích khách hàng toán nhanh, áp dụng linh hoạt hình thức chiết khấu Cơng ty cần xem xét đƣa tỷ lệ chiết khấu phù hợp để khuyến khích khách hàng tốn nhanh, đƣa khoản doanh số định tƣơng ứng với tỷ lệ chiết khấu Vì công ty phải vay vốn ngân hàng trả lãi để có thêm vốn mở rộng kinh doanh nên Cơng ty xây dựng mức chiết khấu toán dựa yếu tố sau: - Tỷ lệ lãi vay ngân hàng - Số tiền lãi công ty phải toán cho ngân hàng hàng tháng - Khả tốn khách hàng có số hàng mua ổn định Hạch toán chiết khấu toán: Nợ TK 635 : Chi phí tài Có TK 111,112,131 : Số chiết khấu giành cho khách hàng Căn vào nghiệp vụ phát sinh kế toán nhập vào phần mềm để cuối tháng lập sổ TK 635, từ xác định tổng chi phí hoạt động tài chính, kết hoạt động tài Về kế tốn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán: Hiện kế toán bán hàng Công ty không sử dụng TK 521 TK 532 để hạch tốn q trình bán hàng, có nghĩa Cơng ty chƣa có sách khuyến khích q trình bán hàng Thực tế kỳ Công ty không phát sinh P a g e | 92 nghiệp vụ kinh tế liên quan đến TK 521 TK 532, xét mặt t nghiệp vụ khơng sai Nhƣng theo em Công ty nên sử dụng TK521 TK 532, để việc bán hàng nhƣ việc thu hồi vốn nhanh có hiệu Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán đƣợc sử dụng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn Khi toán tiền hàng đƣợc giảm phần định tổng số tiền hàng, hay trƣờng hợp hàng hố bị trả lại chất lƣợng, khơng quy cách công ty không muốn vận chuyển kho muốn bán nhanh số hàng để thu hồi vồn tiến hành giảm giá cho khách hàng Giảm giá hàng bán công cụ giải cách linh hoạt khâu tiêu thụ hàng hố Cơng ty cần nghiên cứu phƣơng thức giảm giá cho thích hợp để đẩy nhanh q trình tiêu thụ cơng ty Việc hạch toán chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán đƣợc tiến hành nhƣ sau: Nơ TK 521: Chiết khấu thƣơng mại Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu tƣơng ứng Có TK 111,112,131: Tổng số tiền giảm Cuối tháng kết chuyển sổ tiền chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán sang TK 5111 để tính doanh thu theo định khoản sau: Nợ TK 5111 : Doanh thu bán hàng Có TK 521 : Chiết khấu thƣơng mại Có TK 532 : Giảm giá hàng bán Về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi + Mức dự phòng khoản phải thu khó đòi đƣợc xác định theo hai phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp kinh nghiệm: Đây phƣơng pháp mang tính định tính cao, sở phân tích tính chất khoản phải thu dựa vào hoạt động kinh nghiệm nhiều P a g e | 93 năm, kế tốn ƣớc tính tỷ lệ khoản phải thu khó đòi doanh số hàng bán chƣa thu đƣợc tiền tổng số khoản phải thu hành Số dự phòng cần lập cho năm tới = Tổng doanh số bán chịu X Tỷ lệ phải thu khó đòi ƣớc tính Phƣơng pháp xác định dựa vào thời gian hạn thực tế: Cuối kỳ cơng ty rà sốt lại khoản phải thu q hạn, phân tích khả tốn khách hàng , lập bảng phân tích khoản phải thu theo thời gian Kế tốn ƣớc tính tỷ lệ phải thu khó đòi dựa thời gian q hạn, khoản nợ hạn lâu tỷ lệ phải thu khó đòi lớn lập bảng ƣớc tính khoản phải thu khó đòi Số dự phòng cần lập cho khách hàng đáng ngờ i = Số nợ phải thu khách hàng đáng ngờ i X Tỷ lệ ƣớc tính khơng thu đƣợc khách hàng i + Trình tự hạch tốn Cuối niên độ kế tốn vào khoản phải thu khó đòi dự kiến mức tổn thất xảy năm kế hoạch, kế tốn tính tốn xác định mức lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi: Nợ TK6426 Có TK139: Dự phòng phải thu khó đòi Cuối niên độ kế tốn sau, số dự phòng cần lập < số dự phòng lập kế tốn tiến hành hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi lại: Nợ TK139 Có TK6426 Ngƣợc lại số dự phòng cần lập > số dự phòng lập kế tốn tiến hành trích lập bổ xung Đồng thời kế tốn tiếp tục tính xác định mức trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi niên độ kế tốn sau + Trong niên độ kế toán thu hồi hay xoá sổ khoản nợ phải thu lập dự phòng, sau trừ số tiền thu, số thiệt hại lại đƣợc trừ vào dự phòng sau trừ tiếp vào chi phí quản lý: Nợ TK111, 112 : Số tiền thu P a g e | 94 Nợ TK139 : Trừ vào dự phòng Nợ TK6426 : Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 131, 138 : Tồn số nợ xoá sổ Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK004- Nợ khó đòi xử lý Đối với khoản nợ phải thu khó đòi lập dự phòng nhƣng lại thu đƣợc kế tốn hồn nhập dự phòng lập: Nợ TK139 Có TK6426 3.3.3 Trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc dự trữ hàng tồn kho đảm bảo cho Công ty hoạt động kinh doanh nhịp nhàng, tránh đƣợc đình trệ kinh doanh dẫn đến lãng phí thời gian tiền bạc Tuy nhiên trình gây cho Cơng ty bị ứ đọng vốn đồng thời bị rủi giảm giá hàng tồn kho phát sinh giá thị trƣờng tác động tới Để tránh rủi ro đó, doanh nghiệp cần phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho a.Điều kiện trích lập dự phòng Việc trích lập đƣợc thực hàng hóa có giá gốc ghi sổ kế tốn cao giá trị thực đƣợc phải đảm bảo điều kiện sau: - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ Tài chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho - Là vật tƣ hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài b Phương pháp lập dự phòng: Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau: Mức dự phòng giảm = giá vật tƣ hàng hóa Lƣợng vật tƣ hàng hóa thực tế tồn kho thời điểm lập báo cáo tài Giá gốc hàng tồn x kho theo sổ kế tốn - Giá trị thực đƣợc hàng tồn kho P a g e | 95 Giá gốc hàng tồn kho đƣợc hiểu giá trị hàng tồn kho đƣợc ghi nhận thời điểm mua giá hóa đơn chi phí khác có liên quan trực tiếp đến q trình mua hàng sản xuất để có đƣợc hàng tồn kho địa điểm trạng thái sẵn sàng sử dụng tiêu thụ nhƣ: chi phí gia cơng, chế biến, chi phí vận chuyển, lƣu kho, bãi… Giá trị thực đƣợc hàng tồn kho đƣợc hiểu giá trị lại giá bán hàng tồn kho sau trừ chi phí ƣớc tính cho việc hồn thành tiêu thụ sản phẩm thời điểm lập báo cáo tài Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng chi tiết Bảng để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn sản phẩm hàng hoá tiêu thụ kỳ) doanh nghiệp c.Xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm lập BCTC: Tại thời điểm lập BCTC, Công ty phải xem xét số dƣ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập số dƣ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập: số dự phòng giảm giá phải trích lập số dƣ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Cơng ty khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; số dự phòng giảm giá phải trích lập cao số dƣ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Cơng ty trích thêm vào khoản mục giá vốn hàng bán Công ty phần chênh lệch; số dự phòng phải trích lập thấp số dƣ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Cơng ty phải hoàn nhập phần chênh lệch vào khoản mục thu nhập khác P a g e | 96 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng nhƣ mà công ty phải kinh doanh mơi trƣờng cạnh tranh khốc liệt vấn đề tiêu thụ hàng hố có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển công ty Để cơng ty đứng vững điều kiện nhƣ đòi hỏi cán quản lý, ngƣời điều hành doanh nghiệp phải có định sáng suốt, lƣạ chọn đƣợc phƣơng án kinh doanh có lợi Muốn nhà quản lý phải đƣợc cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời để có định hợp lý Chính việc bố trí tổ chức cơng tác kế tốn hợp lý có ý nghĩa quan trọng thực cần thiết, đặc biệt cơng tác tiêu thụ hàng hố Qua trình học tập khoa Quản trị kinh doanh- Trƣờng Đại học Điện lực, sau thời gian thực tập Cơng ty cổ phần khí vận tải Hà Nội, với nhiệt tình hƣớng dẫn bảo cô giáo- ThS Nguyễn Ngọc Hiền, em có điều kiện sâu nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần khí vận tải Hà Nội” em nhận thấy đƣợc số thành tựu định, từ mạnh dạn đề xuất ý kiến phƣơng hƣớng biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Do thời gian trình độ hạn chế, luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý, bảo bổ sung thầy giáo, giáo để luận văn em hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình giáo Nguyễn Ngọc Hiền phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần khí vận tải Hà Nội giúp em trình thực tập giúp em hồn thành tốt luận văn Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hằng P a g e | 97 ... 2.9 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty .74 2.9.1 Tài khoản kế toán sử dụng 74 2.9.2 Chứng từ kế toán sử dụng 74 2.9.3 Trình tự kế tốn 74 2.10 Phân tích kế. .. khác TK 821 K/c CP thuế TNDN TK 421 K/c lãi K/c lỗ Sơ đồ 1.9: Kế toán xác định kết kinh doanh 1.2.4 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Tùy vào hình thức kế tốn mà doanh... hàng bán doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun c ,Trình tự kế tốn với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Để kế toán giá vốn hàng bán
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH kế TOÁN THUẾ, GIÁO TRÌNH kế TOÁN THUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay