THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI XÃ HỘI

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:57

Trường đại học Tài chínhMarketing Đường lối cách mạng Đềcủa tài:đảng cộng sản việt nam Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam giải vấn đề hội Dũng Nhóm Gv hướng dẫn : Thầy Lê Văn Tên thành viên nhóm NHIỆM VỤ Ngơ Hồng Lĩnh Thuyết trình Ngơ Thị Thu Đào Thuyết trình Nguyễn Thị Trúc Hiền Tìm tài liệu Nguyễn Ngọc Anh Tìm tài liệu Phạm Thanh Sơn Tìm tài liệu Võ Ngọc Hải Đăng Làm powerpoint Phan Thị Mỹ Thuận Làm powerpoint Nguyễn Thị Diệu Tuyền Tổng hợp, Làm powerpoint I.Thời kì trước đổi  Chủ trương Đảng giải vấn đề hội  Đánh giá việc thực đường lối Thời kì trước đổi  Các giai đoạn : 1945-1954 1955-1975 1975-1985 1.1 GIAI ĐOẠN 1945-1954 Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm thực nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc ,chính sách hội Đảng nhằm thực mục tiêu làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân học hành Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ trương hướng dẫn để tầng lớp nhân dân chủ động tự tổ chức giải vấn đề hội 1.2 GIAI ĐOẠN 1955-1975  Các vấn đề hội giải mơ hình chủ nghĩa hội kiểu cũ , hoàn cảnh chiến tranh Chế độ phân phối thực chất theo chủ nghĩa bình quân Nhà nước tập thể đáp ứng nhu cầu hội thiết yếu chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ 1.3 GIAI ĐOẠN 1975-1985  Các vấn đề hội giải theo chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu,bao cấp hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế, hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập cấm vận ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐƯỜNG  THÀNH TỰU : LỐI Chính sách hội năm kháng chiến, kiến quốc, tiếp sau thời bao cấp suốt 30 năm bảo đảm ổn định hội đạt nhiều thành tựu phát triển đáng tự hào số lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, lối sống, đạo đức, kỉ cương an ninh hội, hoàn thành nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến lớn A.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HỘI  Đại hội XI Đảng (12-19/1/2011) Đảng nhấn mạnh quan điểm “con người trung tâm chiến lược phát triển tôn trọng bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước quyền làm chủ nhân dân A.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HỘI Đại hội XII ĐẠI HỘI XII Đảng ta khẳng định bảo đảm an sinh hội nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ -Chủ trương lãnh đạo giải vấn đề lao động, việc làm, thu nhập cho người lao động đổi sách giảm nghèo đa chiều bền vững -Tiếp tục phát triển thực tốt sách bảo hiểm  ĐẠI HỘI XII -Mở rộng nâng cao hiệu công tác trợ giúp hội -Bảo đảm cung cấp dịch vụ hội thiết yếu, mức tối thiểu thu nhập dịch vụ hội cho người dân giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin B.QUAN ĐIỂM VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HỘI C CHỦ TRƯƠNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HỘI -Một là, khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu xố đói giảm nghèo - Hai là, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơng thiết yếu, bình đẳng cho người dân, tạo việc làm thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - Ba là, phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu - Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi - Năm là, thực tốt các chính sách dân số và kế hoạch hố gia đình - Sáu là, trọng sách ưu đãi hội - Bảy là, đổi mới cơ chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng D KẾT QUẢ THỰC HIỆN Tỉ lệ thất nghiệp giảm Mức hưởng dịch vụ y tế người dân tăng Tỉ lệ hộ nghèo giảm Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng Thừa thầy, thiếu thợ Bất cập quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI XÃ HỘI, THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI XÃ HỘI, I.Thời kì trước đổi mới, A.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XÃ HỘI, D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay