BÁO CÁO THAM QUAN TRUNG TÂM QUẢN LÍ BAY MIỀN BẮC

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG MẠNG THÔNG TIN HÀNG KHÔNG BÁO CÁO THAM QUAN TRUNG TÂM QUẢN BAY MIỀN BẮC Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn Sinh viên thực hiện: Trần Văn Gạo - 2012 1582 Hà Nội, 5/2016 BÁO CÁO NHẬN THỨC CHUYẾN THĂM QUAN TRUNG TÂM QUẢN BAY MIỀN BẮC Đúng 9h sáng ngày 29/04/2016, chúng tơi thức thăm quan Trung tâm quản bay Miền Bắc Tại đại Lâm Hạ -Gia Lâm Hà Nội Theo chân Phó Giám đốc Trung tâm chúng tơi thăm quan hai n chính: phòng Air Trafic Controller Center, ti ếp theo phòng thi ết b ị CNS Phòng Air Trafic Controller: Cảm giác bước vào phòng quản bay khơng khí làm việc h ết s ực tập trung Kiểm sốt viên khơng lưu Hình 1: Khơng khí làm việc nghiêm túc KSVKL Phòng chia làm phần: phía bên phải cửa vào bàn ki ểm sốt khơng lưu cho FIR Hà Nội từ Đà Nẵng trở ra, phía bên trái bàn dành cho bàn kiểm sốt khơng lưu hỗ trợ cho FIR Hồ Chí Minh phòng Trung tâm miền Nam kiểm soát, khu vực giành cho kíp trưởng kíp phó Hình 1.2 Phòng Air Traffic Controller Do yêu cầu làm việc tập trung cao độ KSVKL nên đ ược đưa đến bàn phía bên trái để nghe giới thiệu thiết bị sử dụng thuyết FIR Hà Nội chia làm phân khu tương đương v ới bốn nhóm KSVKL làm việc phía bên tay phải, ngồi bàn KSKL có hai bàn d ự phòng FIR Hồ Chí Minh có phân khu dãy bàn bên tay trái t c ửa vào bàn điều khiển khơng lưu cho Hồ Chí Minh phòng H Chí Minh có s ự c ố Cụ thể hai FIR chia thành cách phân khu hình đây: Hình 1.3 phân khu FIR Hà Nội Hồ Chí Minh Ở bàn có hình vi tính (2 hình l ớn hi ển th ị d ữ li ệu radar chuyển , hình nhỏ để thị đồ định ến thông tin v ề thời tiết) đặt trước mặt KSVKL, đồ đường bay phân khu đồ định tuyến đặt phía KSVKL, máy “đi ện tho ại ” đặc biệt dành cho KSVKL chính, cộng thêm máy in nhỏ để in thông tin liên quan đến chuyến bay cho KSVKL hiệp đồng phụ trách Hình 1.3 Bàn làm việc KSVKL Mỗi bàn kiển sốt có hai ki ểm sốt viên khơng l ưu làm vi ệc liên tục, quan sát tử đến 10 chuyến bay lúc:  KSVKL điều hành (EC-Executive Controller): Đàm thoại trực tiếp với phi công, đưa huấn lệnh  KSVKL hiệp đồng (PLC- Planning Controller): liên lạc v ới c s cung cấp dịch vụ kiểm sốt khơng lưu kế cận FIR Lào, FIR Hà Nội… để nhận thông tin chuyến bay chuẩn bị vào vùng trách nhiệm Hình 1.4 Mỗi bàn có hai KSVKL Hệ thống ATM gồm có thành phần C-N-S (CommunicationsNavigation-Surveillance/thông tin-dẫn đường- giám sát) Ở trung tâm Qu ản bay miền Bắc cung cấp thơng tin giám sát ph ần d ẫn đường có đ ơn vị khác phụ trách Vì bàn kiểm sốt viên khơng lưu gồm hai ph ần Communicate phần giám sát Nhiệm vụ quan trọng nh ất trung tâm định vị máy bay đâu Tất thông tin giám sát đ ều x Radar, hệ thống Radar lên tới 70 phân n ước đ ể thông tin liên lạc suốt đảm bảo an toàn cho chuyến bay Chúng tơi đồng chí hướng dẫn cho biết số kí hiệu hình radar (có chức quan sát chuy ến bay đã, s ắp vào vùng quản lí.) Tất chuyến bay phải có đ ường bay riêng đ ược hoạch định từ trước, hệ thống tính tốn cảnh báo cho KSVKL n ếu có nguy va chạm, cảnh báo KSVKL nhập lệnh mà có nguy xảy va chạm Thơng tin máy bay hình radar có thơng s ố quan trọng thơng số: Tên chuyến bay(hay gọi phiên hi ệu chuy ến bay, mức bay, tốc độ bay Số hiệu máy bay theo chi ều Bắc-Nam đánh số hiệu chẵn (ví dụ 320,340,360…) Số hiệu máy bay theo chi ều NamBắc đánh số hiệu lẻ( ví dụ 310,330,350…) Ví Dụ:Mực bay FL320 tức bay độ cao 320*100feet, tốc độ: 457 nghĩa 457nm/h Khi máy bay vào vùng tiếp cận KSVKL đường dài chuy ển ti ếp cho khu vực tiếp cận đặt Đài kiểm soát địa phương Trước vào vùng FIR 30 dặm Phi cơng phải thơng báo KSVKL đ ường dài Còn trước máy bay bay vào vùng tiếp cận khoảng 40 dặm phi công c ần liên lạc với KSKL tiếp cận sân bay địa phương Phòng kỹ thuật CNS Tiếp theo chuyến tham quan, chúng tơi tham quan phòng thi ết bị CNS, có đội kĩ thuật trung tâm quản bay mi ền bắc: Đội thơng tin, Đ ội cơng thơng tin, Đội Mơi trường • Đội thơng tin chun quản Server, ph ần mềm, h ệ th ống chuy ển mạc, máy thu phát HF, phòng SIM • Đội cơng thơng tin chuyên hệ thống điện, máy nổ • Đội mơi trường chun hệ thống điều hòa, quản cho thi ệt b ị ln hoạt động điều kiện tốt Do thời gian có hạn nên chúng tơi tìm hiểu đội thông tin, anh d ẫn vào phòng chứa Server kết nối đường dài Phòng máy bao gi giữ nhiệt độ từ 21 đến 220C, tránh bụi để đảm bảo Server hoạt động tốt, phòng máy ồn khoảng 30 server hoạt đ ộng 24h/24h đ ể đ ảm b ảo liệu thông suốt, việc hi ển th ị lên hình radar c KSVKL tốt Thông tin 70 Radar tồn quốc tập trung phòng Server này, có khoảng 30-40 máy chủ đ ể x li ệu Các máy ch ủ đ ược phân loại theo chức năng, chức gồm cặp máy ch ủ( dự phòng) Các hệ thống: • SIM SERVER: Có server dùng để mô chuyến bay để Đào tạo ki ển sốt viên khơng lưu, phi cơng Giám khảo đóng vai trò phi cơng th ực t ập viên KSVKL Giả lập kịch chuyến bay đưa tính hu ống để th ực t ập viên • xử SIM TOWER: hệ thống 3D giả định quản sân bay Hệ th ống giả lập kịch sân bay cho thực tập viên xử tình hu ống v ề ều hành ph ương tiện sân bay • TEST SERVER • Hệ thống server VSAT để kết nối với vệ tinh như: VISAT CHINA, VISAT VietNAM, VISAT Thai Hệ thống gồm phần indoor outdoor,Outdoor g ồm Anten chảo to đặt bên ngồi trung tâm, có Anten ch ảo to đ ặt bên ngồi khn viên trung tâm hướng hướng khác nhau(ứng với v ệ tinh nêu trên), Indoor gồm MUX, chia xử thơng tin từ Anten… • Các MUX để ghép kênh tín hiệu theo chuẩn TDM Nhiều lo ại tín hi ệu đưa lên kênh để tiết kiệm chi phí kênh truy ền kênh truy ền phải thuê từ nhà mạng Mỗi loại SERVER có b ộ MUX khác nh ưng nguyên MUX giống để đưa nhiều thông tin lên kênh truyền • Có hệ thống máy thu phát VHF để phục vụ giao ti ếp ki ểm soát viên khơng lưu phi cơng, có hệ thống chuyển mạch điện văn Hình 2.1 Máy phát máy thu VHF Hình 2.2 Máy thu phát VHF Hình 2.3 Đ/c Trưởng phòng Kỹ thuật giới thiệu loại Server Mỗi máy bay có mã Code: Mã chuyến bay, Mã radar tên đăng kí qu ốc tế Hiện có hai hệ thống tương tự RADAR ADSP đặt Trường sa lớn Trường Sa nhỏ phục vụ thơng tin liên lạc ngồi bi ển khơi Hình 2.4 Thầy trò chăm nghe giới thiệu VHF offline Tiếp theo nghe anh giới thiệu trạm VHF Thông tin theo tơi hay hệ thống sử dụng VHF offline phát sóng nơi khác đ ể tăng mức phủ sóng có tác d ụng r ất l ớn việc đảm bảo vùng phủ sóng mà sóng VHF khơng bị tri ệt tiêu hay c ộng hưởng lẫn Mỗi trạm VHF sử dụng ba tần số: có tần s ố chính, tần số bị nhiễu ảnh hưởng liên lạc dùng tần số phụ, ngồi ln có tần số khẩn nguy (121.5MHz) dành cho máy bay, m ọi trạm VHF kênh tần số khẩn nguy luôn bật để lắng nghe thông tin xảy cố Trong kĩ thuật ln có dự phòng, tần số có dự phòng nên lại trạm VHF có tần số Ngay đường truy ền đ ược nhân đôi lên đường truyền hay tần s ố hoạt đ ộng, vi ệc cho thấy việc đảm bảo an tồn thơng tin liên l ạc hàng không đ ược đ ặt lên hàng đầu Hình 2.5 Sơ đồ ngun hệ thống VHF phân khu vùng FIR Hà N ội Kết thúc chương trình thăm quan chúng tơi chụp ảnh lưu ni ệm v ới cán quản Trung tâm, thật trải nghiệm thú vị
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THAM QUAN TRUNG TÂM QUẢN LÍ BAY MIỀN BẮC, BÁO CÁO THAM QUAN TRUNG TÂM QUẢN LÍ BAY MIỀN BẮC, Phòng Air Trafic Controller:, Phòng kỹ thuật CNS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay