Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình_2

105 3 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:52

Header Page of 128 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN VIẾT SƠN H U Ế QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ TẾ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, C K IN H TỈNH QUẢNG BÌNH IH Ọ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ N G Đ Ạ Mã số: 8340410 TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2018 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” riêng tôi.Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị khác Các vấn đề luận văn xuất phát từ tình hình thực tế cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ U Ế ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H Tác giả luận văn Footer Page of 128 i Nguyễn Viết Sơn Header Page of 128 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế Huế, bên cạnh cố gắng thân, nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Nhân tiện đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh U Ế đạo Trường Đại học Kinh tế Huế, Thầy giáo, Cơ giáo Phòng Sau H đại học Nhà trường TẾ Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo quan đồng nghiệp IN H quan phòng Tài - Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình K tạo điều kiện giúp đỡ tơi thực thành công luận văn Ọ C Đặc biệt vô trân trọng biết ơn PGS- TS Nguyễn Văn Phát IH tận tình hướng dẫn tơi suốt trình thực luận văn Đ Ạ Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian cơng sức G nghiên cứu hồn thành luận văn, chắn tránh khỏi TR Ư Ờ N khiếm khuyết, kính mong thầy giáo, cô giáo bạn đọc thông cảm Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Viết Sơn Footer Page of 128 ii Header Page of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên : NGUYỄN VIẾT SƠN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Niên khóa : 2016- 2018 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Quản lý vốn xây dựng có vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn Ế vốn cho hoạt động xây dựng bản, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất U lượng cơng trình, chống thất thốt, lãng phí, nâng cao hiệu vốn đầu tư TẾ H Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy năm qua bên cạnh thành cơng định IN H nhiều mặt hạn chế ảnh hưởng đến hiệu đầu tư , đặt yêu cầu cấp C Ọ Phương pháp nghiên cứu K thiết việc nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý IH Để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn kết hợp sử dụng số phương Đ Ạ pháp như: Phương pháp tổng hợp phân tích thống kê, Phương pháp so sánh G kiểm định thống kê TR Ư Ờ N Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thời gian qua đạt thành cơng định mặt: đảm bảo q trình thực đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi cơng, chóng thất lãng phí thực quy hoạch, kế hoạch đề Tuy vậy, bên cạnh thành cơng, cơng tác quản lý số hạn chế: công tác lập kế hoạch chưa sát, phân bố vốn đàu tư dàn trãi, tiến độ giải ngân chậm …… Để hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thời gian tới, huyện Lệ Thủy cần thực tốt giải pháp đề xuất, giải pháp cần thực đồng để nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Footer Page of 128 iii Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix MỞ ĐẦU U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn H Phương pháp nghiên cứu luận văn K IN Kết cấu luận văn C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IH Ọ Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN LÝ VỐN Ạ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đ 1.1 Khái quát vốn đầu tư XDCB quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà N G nước TR Ư Ờ 1.1.1 Đầu tư vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 10 1.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 12 1.2.1 Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơng trình 12 1.2.2 Lập, thẩm định dự án đầu tư 13 1.2.3 Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 14 1.2.4 Kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 14 1.2.5 Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 15 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra trình sử dụng vốn đầu tư xây dựng 16 Footer Page of 128 iv Header Page of 128 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 16 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 16 1.3.2 Các nhân tố khách quan 19 1.4 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước số địa phương nước học cho huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 20 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 20 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện Lệ Thủy 24 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ U Ế NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 26 TẾ H 2.1 Điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 26 IN H 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 K 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 28 C 2.2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện IH Ọ Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2016 29 Ạ 2.2.1 Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 29 Đ 2.2.2 Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng 36 N G 2.2.3 Đấu thầu lựa chọn nhà thầu 40 TR Ư Ờ 2.2.4 Kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 44 2.2.5 Quyết tốn vốn đầu tư dự án hồn thành 47 2.2.6 Thanh tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng 50 2.3 Khảo sát ý kiến đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN tình hình quản lý vốn đầu tư từ NSNN huyện Lệ Thủy ( Giai đoạn 2012-2016) 53 2.3.1 Thông tin chung người vấn đơn vị vấn 53 2.3.2 Ý kiến đánh giá chung đối tượng điều tra công tác quản lý vốn đầu tư54 2.3.3 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 55 2.3.4 Ý kiến đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư XDCB 56 2.3.5 Ý kiến đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu toán 57 Footer Page of 128 v Header Page of 128 2.3.6 Ý kiến đánh giá chế độ, sách đầu tư XDCB 59 2.3.7 Phân tích ý kiến đối tượng điều tra giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thời gian tới 60 2.4 Đánh giá chung 62 2.4.1 Những thành công 62 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 73 U Ế 3.1 Quan điểm định hướng phát triển kinh tế, xã hội huyện Lệ Thủy 73 H 3.1.1 Quan điểm 73 TẾ 3.1.2 Định hướng 73 IN H 3.1.2.1 Phát triển kinh tế 73 K 3.1.2.2 Phát triển văn hóa - xã hội 74 C 3.2 Phương hướng tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà IH Ọ nước huyện Lệ Thủy giai đoạn 2017-2020 76 Ạ 3.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Đ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 77 N G 3.3.1 Hồn thiện cơng tác lập dự án, lập kế hoạch vốn đầu tư 77 TR Ư Ờ 3.3.2 Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án đầu tư 80 3.3.3 Tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu 81 3.3.4 Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 82 3.3.5 Đẩy nhanh cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành 84 3.3.6 Tăng cường công tác tra, giám sát 85 3.3.7 Nâng cao trình độ cán quản lý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN86 3.3.8 Một số giải pháp khác 87 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 1.Kết luận 89 Một số kiến nghị 90 2.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành 90 Footer Page of 128 vi Header Page of 128 2.2 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn thạc sĩ phản biện Nhận xét Luận văn Thạc sĩ phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế Bản giải trình chỉnh sửa luận văn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn Footer Page of 128 vii Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban quản lý Ban quản lý dự án Chuẩn bị đầu tư Cố định Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố Doanh nghiệp tư nhân Đầu tư phát triển Đầu tư xây dựng Đơn vị xây lắp Vốn đầu tư trực tiếp từ nước Tổng sản phẩm quốc nội Giải phóng mặt Giá trị sản xuất Hội đồng nhân dân Kho bạc Nhà nước Kinh tế - xã hội Vốn viện trợ tổ chức phi phủ Nhà nước Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân sách Nhà nước Ngân sách trung ương Nguồn vốn viện trợ phát triển thức Quốc doanh Tổng mức đầu tư Trái phiếu phủ Trung ương Uỷ ban nhân dân Xây dựng IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế BQL BQLDA CBĐT CĐ CNH-HĐH DNTN ĐTPT ĐTXDCB ĐVXL FDI GDP GPMB GTSX HĐND KBNN KT-XH Ạ NGO G Đ NN TR Ư Ờ N NN&PTNT NSNN NSTW ODA QD TMĐT TPCP TW UBND XDCB Footer Page of 128 viii Header Page 10 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012 – 2016 30 Bảng 2.2 Vốn bố trí/ dự án giai đoạn 2012 – 2016 33 Bảng 2.3 Số dự án phải điều chỉnh TMĐT qua năm 2012-2016 35 Bảng 2.4 Tình hình phân bổ vốn vốn đầu tư xây dựng theo lĩnh vực huyện Lệ Thủy giai đoạn 2012- 2016 37 Tổng hợp kết lựa chọn nhà thầu số cơng trình giai đoạn Bảng 2.5 2012-2016 41 Tình hình giải ngân tốn vốn đầu tư xây dựng giai đoạn U Ế Bảng 2.6 H 2012-2016 44 Cấp phát vốn qua kho bạc nhà nước năm 2012 – 2016 46 Bảng 2.8 Kết thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành 48 Bảng 2.9 Dự án hồn thành chưa tốn qua năm 2012-2016 49 Bảng 2.10 Cơ cấu mẫu điều tra 53 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư 54 Bảng 2.12 Ý kiến đánh giá công tác tư vấn, thẩm định, phê duyệt 55 Bảng 2.13 Ý kiến đánh giá công tác quản lý 56 Bảng 2.14 Ý kiến đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu & tốn cơng N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Bảng 2.7 TR Ư Ờ trình 57 Bảng 2.15 Ý kiến đánh giá chế độ., sách đầu tư XDCB 59 Bảng 2.16 Thống kê ý kiến đánh giá đối tượng điều tra giải pháp 60 Footer Page 10 of 128 ix Header Page 91 of 128 - Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư gắn với sở khoa học phù hợp với thực tiễn + Thẩm quyền định đầu tư phải quy định đầy đủ, rõ ràng; quy định rõ việc phân công, phân cấp cho UBND cấp Tỉnh, Huyện, Xã phê duyệt dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp mình, có kèm theo mức vốn đầu tư dự án Nâng cao gắn trách nhiệm người phê duyệt dự án + Phê duyệt dự án, dự án duyệt phải nằm quy hoạch duyệt, nhằm tránh việc đầu tư manh mún, hiệu đầu tư; + Phê duyệt dự án đầu tư việc phê duyệt quy mô dự án phải phù hợp U Ế với nhu cầu thực tế sử dụng, đặc biệt dự án xây dựng trụ sở H ngành dọc, sở rà sốt lại định mức sử dụng loại hình dự án; trách TẾ nhiệm việc để xảy tình trạng dự án đầu tư phát huy hiệu thấp không IN H phát huy hiệu quả; K + Khi phê duyệt dự án phải xác định rõ nguồn vốn đảm bảo cho việc thi C cơng hồn thành dự án, tránh tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài; IH Ọ + Cơng khai hóa danh sách dự án đầu tư tương lai: Dự án đầu tư phê Ạ duyệt có tính khả thi trước hết cấp, ngành phải có danh sách dự án Đ đầu tư tương lai, dự án phải nằm quy hoạch N G duyệt xếp theo thứ tự ưu tiên công khai phương tiện thông tin đại TR Ư Ờ chúng, quan công sở, chống việc chạy vốn chủ đầu tư, tránh tình trạng mạnh người làm 3.3.3 Hồn thiện cơng tác quản lý lựa chọn nhà thầu Việc lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng nhằm tìm nhà thầu có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề phù hợp với loại cấp cơng trình Tùy theo quy mơ, tính chất, nguồn vốn xây dựng cơng trình, người định đầu tư chủ đầu tư áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu như: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; định thầu; lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc cơng trình xây dựng Để tăng cường quản lý vốn đầu tư thông qua công tác lựa chọn nhà thầu cần làm tốt công tác sau: Footer Page 91 of 128 81 Header Page 92 of 128 Nâng cao lực đội ngũ cán tham gia hoạt động đấu thầu, lựa chọn đội ngũ cán có kinh nghiệm để tham gia vào hạot động lựa chọn nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình Hạn chế việc định thầu gói thầu xây lắp dự án đầu tư XDCT Nên tổ chức đấu thầu rộng rãi tất gói thầu xây dựng đảm bảo cơng khai minh bạch để lựa chọn nhà thầu có đủ lực thực tham gia thi cơng xây dựng cơng trình Quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra thực tế lực nhà thầu tham gia đấu thầu, kiên không cho tham gia nhà thầu chứng minh thực U Ế tế lực thi cơng H Quản lý chặt chẽ thủ tục lựa chọn nhà thầu từ thông báo, bán hồ sơ, tổ chức đấu TẾ thầu, xét thầu phải thực hiệu chất đấu thầu IN H 3.3.4 Hồn thiện nâng cao chất lượng kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng K C Nâng cao chất lượng kiểm soát toán VĐT nhằm hạn chế thất thốt, IH Ọ lãng phí phát huy tối đa lợi ích KT-XH quản lý vốn đầu tư Ạ Tuy nhiên, công tác kiểm soát toán VĐT huyện Lệ Thủy tồn tại: Đ tình trạng dư nợ tạm ứng kéo dài, toán vốn chậm dồn tháng cuối năm, N G thủ tục toán rườm rà, gây khó khăn, lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ TR Ư Ờ thực dự án Để khắc phục tình trạng KBNN Lệ Thủy cần thực giải pháp sau đây: + Niêm yết cơng khai Quy trình kiểm sốt tốn VĐT vốn có tính chất đầu tư theo hướng dẫn Bộ Tài chính; chế điều hành kế hoạch vốn dự toán NSNN UBND huyện + Căn định giao tiêu kế hoạch vốn hàng năm TW UBND tỉnh theo danh mục dự án loại nguồn vốn đầu tư, KBNN chủ động hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp lý để làm sở tạm ứng kiểm soát toán VĐT cho dự án kịp thời chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định Footer Page 92 of 128 82 Header Page 93 of 128 + Thực cải cách thủ tục hành kiểm sốt tốn VĐT theo hướng cơng khai quy trình, giảm bớt thủ tục, hồ sơ tài liệu không cần thiết (bản vẽ thiết kế, vẽ hồn cơng, ), tăng cường kỹ giao tiếp thái độ phục vụ công chức KBNN, hướng tới mục tiêu “giao dịch thuận lợi, thủ tục đơn giản, kiểm soát chặt chẽ” + Tiếp tục triển khai tốt công tác tin học hoá kiểm soát toán VĐT, tổ chức vận hành khai thác tốt chương trình Hệ thống Thơng tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (gọi tắt TABMIS), áp dụng chương trình tốn điện tử nhằm rút ngắn U hành chính, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công Ế thời gian kiểm sốt tốn vốn cho cơng trình, góp phần thực cải cách H + Tăng cường hướng dẫn thực tạm ứng cho dự án đấu thầu, cơng TẾ trình thủy lợi, đê điều vượt lũ theo chế độ quy định Để hạn chế dư nợ tạm ứng IN H kéo dài, cần có chế tài cụ thể gắn liền với giai đoạn đầu tư, đặc biệt K nâng cao nhận thức chủ đầu tư việc thực hoàn ứng vốn đầu tư C Thời điểm cuối năm tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân, tổng hợp, đánh giá khả IH Ọ hoàn thành kế hoạch dự án, Phòng Tài - Kế hoạch tham mưu, đề Ạ xuất UBND huyện điều chuyển kịp thời kế hoạch vốn từ cơng trình thừa vốn sang Đ cơng trình có khối lượng hồn thành thiếu vốn N G Trong q trình kiểm sốt toán vốn đầu tư phát định TR Ư Ờ cấp có thẩm quyền trái với quy định hành, phải có văn gửi cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét lại nêu rõ ý kiến đề xuất Nếu thời hạn đề nghị mà khơng nhận trả lời quyền giải theo đề xuất Nếu trả lời mà xét thấy khơng thoả đáng phải giải theo ý kiến cấp có thẩm quyền; đồng thời phải báo cáo lên quan có thẩm quyền cao báo cáo quan Tài để xem xét, xử lý Cán kiểm sốt chi vốn đầu tư KBNN kiểm soát toán vốn cho dự án phải tuyệt đối tuân thủ quy trình Khi cần thiết, phải chủ động báo cáo xin ý kiến lãnh đạo để kiểm tra chủ đầu tư tình hình thực dự án, đơn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hồn thiện hồ sơ, thủ tục toán Footer Page 93 of 128 83 Header Page 94 of 128 3.3.5 Hoàn thiện đẩy nhanh cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hồn thành Quyết tốn vốn đầu tư dự án hồn thành khâu cuối quản lý vốn đầu tư, định giá trị tài sản cơng trình đưa vào sử dụng Trong thực tế công tác thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư huyện Lệ Thủy chậm nhiều sai sót Tình trạng chủ đầu tư đề nghị tốn cơng trình xây dựng hồn thành chậm tốn phổ biến Người có thẩm quyền định đầu tư đồng thời người phê duyệt dự án hoàn thành, "vừa đá bóng vừa thổi còi" Nếu khơng có phối hợp chặt chẽ, đồng quan với chủ đầu tư việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số liệu cấp phát, toán cho cơng U Ế trình, dự án hồn thành; cơng tác thẩm tra phê duyệt toán tiềm ẩn nhiều H tiêu cực khó phát Để khắc phục tồn cần thực giải pháp: TẾ - Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đơn vị có liên quan thực nghiêm H việc lập, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hồn thành quy định K C hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước IN Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài tốn dự án Ọ - Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực kiểm tra, rà soát dự án đầu tư IH sử dụng vốn Nhà nước hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng chưa thực Đ Ạ toán để đạo toán để khẩn trương xử lý dứt điểm; xem xét trách nhiệm TR Ư Ờ N việc chậm toán G đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm - Thực kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, nhà thầu việc chấp hành quy định nghiệm thu, lập hồ sơ tốn khối lượng hồn thành, lập hồ sơ toán hợp đồng tốn dự án hồn thành theo quy định hành Nhà nước - Không giao dự án đầu tư cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 24 tháng trở lên theo quy định thời gian lập báo cáo tốn Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 12 tháng trở lên; khơng cho phép nhà thầu có hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ toán hợp đồng tham gia đấu thầu dự án Footer Page 94 of 128 84 Header Page 95 of 128 Đưa nội dung thực cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành làm sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể người đứng đầu quan đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, quan thẩm tra phê duyệt tốn 3.3.6 Hồn thiện tăng cường công tác tra, giám sát Hoạt động tra, kiểm tra đầu tư quản lý vốn đầu tư XDCB chức quan trọng cần thiết nhằm hạn chế thất thốt, lãng phí vốn Nhà nước UBND huyện cần có kế hoạch cụ thể tra, kiểm tra cơng trình đầu tư từ NSNN; tập trung vào khâu yếu có nhiều dư luận xã hội phản ánh U Ế cộng đồng; làm rõ sai phạm, quy trách nhiệm xử lý nghiêm cán bộ, công H chức thiếu lực, thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí thất thốt, dẫn đến hậu TẾ chất lượng cơng trình Chống thơng đồng, móc ngoặc chủ đầu tư tổ IN H chức tư vấn, chống khép kín cơng tác giám sát, đánh giá đầu tư Thực K nghiêm túc kết luận tra, kiểm tốn Nhà nước, cơng khai kết giải quyết, C xử lý vi phạm phát Phát huy quyền làm chủ nhân dân thực IH Ọ quyền kiểm tra giám sát đầu tư cộng đồng cơng khai tài việc quản Ạ lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước khoản đóng góp dân theo quy định Đ pháp luật N G Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu tư nội cấp Tại phận TR Ư Ờ quản lý vốn cần có quy trình, quy chế cụ thể để giám sát công việc, sở giao quyền trách nhiệm cụ thể Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, tra từ bên ngồi (Thanh tra tài chính, xây dựng, tra nhà nước, kiểm tốn ) đưa cơng tác thực trở thành công cụ đắc quản lý đầu tư Khuyến khích dân cư sinh sống địa bàn tự nguyện tham gia hoạt động giám sát cộng đồng lĩnh vực đầu tư; nhằm phát hiện, kiến nghị với quan Nhà nước kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm quản lý đầu tư, hạn chế lãng phí, thất vốn tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng Bên cạnh việc giám sát Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn cơng tác giám sát nhân dân có vai trò quan trọng Việc dựa vào quần chúng nhân dân, lắng nghe Footer Page 95 of 128 85 Header Page 96 of 128 phân tích dư luận xã hội có ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Tóm lại, nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra, thực tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng công khai tài đầu tư XDCB giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB, hạn chế đến mức thấp lãng phí thất thoat vốn đầu tư Nhà nước 3.3.7 Hồn thiện nâng cao trình độ cán quản lý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Năng lực phẩm chất đội ngũ cán nhân tố quan trọng tác động to Ế lớn đến việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Những tồn công tác quản H U lý vốn đầu tư huyện Lệ Thủy thời gian qua có nguyên nhân hạn chế TẾ trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán cơng chức Để khắc phục tình trạng H trên, thời gian tới cần tập trung vào giải pháp cụ thể sau: IN - Tiến hành rà soát, đánh giá lại cách đội ngũ cán làm công K tác lĩnh vực đầu tư xây dựng; sở định hướng xếp, bố trí lại đội ngũ cán Ọ C cho hợp lý, bố trí người việc, phù hợp với khả trình độ chuyên Đ Ạ không đáp ứng yêu cầu IH môn cán Kiên thay cán yếu lực phẩm chất, G - UBND huyện, BQL dự án cần có kế hoạch cụ thể cho chiến lược đào tạo đào tạo TR Ư Ờ N lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ quản lý nhà nước ĐTXD như: chương trình đào tạo phân theo ngành, lĩnh vực đầu tư khác để thực đào tạo trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực công tác (kể đào tạo sau đại học) - Đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư XDCB cần ý mức, thông qua việc mở lớp tập huấn chuyên môn để cập nhật kịp thời kiến thức quản lý đầu tư XDCB, đáp ứng yêu cầu quản lý điều kiện chế sách có nhiều thay đổi - Về lâu dài, phải có kế hoạch tuyển dụng thu hút nhân tài em quê hương công tác huyện; quy hoạch cử cán trẻ, có lực chun mơn, có nghiệp vụ thành thạo đưa đào tạo trường đại học cam kết công tác lâu dài địa phương Footer Page 96 of 128 86 Header Page 97 of 128 3.3.8.Hoàn thiện số giải pháp khác Để khắc phục tồn tại, yếu quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, ngồi giải pháp nêu việc tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước quyền làm chủ nhân dân yếu tố vô quan trọng mang tính định hướng rõ rệt a Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đảng viên, cán bộ, công chức nhân dân - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quan điểm, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, xác định cơng tác phòng, chống thất thốt, U Ế lãng phí vốn đầu tư XDCB nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa thường H xuyên, lâu dài TẾ - Tăng cường quản lý việc thực nhiệm vụ trị quan hệ xã hội H đảng viên, cán bộ, công chức; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra kịp thời IN xử lý trường hợp có dấu hiệu vi phạm Đưa nội dung phòng, chống thất thốt, K lãng phí vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng tổ chức Đảng đảng viên hàng năm Ọ C Thực có hiệu chế chất vấn sinh hoạt Đảng Nâng cao trách nhiệm IH cán bộ, đảng viên thực nhiệm vụ giao công tác quản lý vốn Đ Ạ đầu tư xây dựng từ NSNN G b Công khai, minh bạch hoạt động đầu tư XDCB TR Ư Ờ N Kiện toàn tổ chức, đổi phương thức hoạt động máy quyền cấp, theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân; thực tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ; giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức - Thực tốt việc công khai, minh bạch tất khâu từ khâu lập kế hoạch, tính dự toán, đến quản lý xây dựng… cấp; trọng quản lý chặt chẽ nguồn vốn ngân sách - Duy trì thực chế độ khảo sát hài lòng cơng dân cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách, qua kịp thời đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, yếu nhà thầu giám sát quan có thẩm quyền Footer Page 97 of 128 87 Header Page 98 of 128 TĨM TẮT CHƯƠNG 3: Chương phân tích thực tế tồn nguyên nhân công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thời gian qua; quan điểm, định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy phương hướng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2017-2020 Tác giả đưa giải pháp cần tập trung giải thời gian tới, nhằm hạn chế tình trạng lãng phí, thất vốn, đem lại lợi ích KT-XH việc sử dụng vốn đầu tư XDCB như: Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch; đổi công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư; nâng cao chất U Ế lượng lập, thẩm định phê duyệt dự án ĐTXD; tăng cường quản lý công tác lựa chọn H nhà thầu; nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt tốn VĐT toán vốn TẾ đầu tư dự án hồn thành; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H đội ngũ cán quản lý vốn đầu tư; cơng khai tài đầu tư XDCB Footer Page 98 of 128 88 Header Page 99 of 128 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Trong năm qua, đầu tư xây dựng Nhà nước quan tâm Đầu tư xây dựng đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Thời gian qua, hoạt động đầu tư XDCB đạt kết khích lệ, tạo sở vật chất phát triển kinh tế - xã hội đất nước tình trạng thất thốt, lãng phí, hiệu đầu tư XDCB từ vốn NSNN nước ta diễn Từ kết nghiên cứu, rút số kết luận sau U huyện Lệ Thủy thời gian qua đạt thành cơng Ế Thực trạng cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước H Hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước có TẾ kết mặt tổ chức máy triển khai thực chế sách IN H quản lý vốn thực khâu quy trình sử dụng vốn lập kế hoạch K vốn đầu tư đạo tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc bố trí vốn đầu tư, C lập thẩm định dự án ngày đảm bảo hiệu quả, đầu thầu lựa chọn nhà IH Ọ thầu đảm bảo theo quy định Luật đấu thầu, kiểm soát toán vốn đầu tư Ạ tiếp tục hoàn thiện nên khắc phục tồn vướng mắc Đ trình thực hiện, tốn vốn đầu tư hồn thành có nhiều tiến bộ, đạt N G kết cao số lượng chất lượng, tra, giám sát việc sử dụng vốn TR Ư Ờ tăng cường tất cấp vào nề nếp Hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Lệ Thủy cần khắc phục là: lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư xây dựng dàn trải, thiếu tính tập trung; lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng chưa xác dẫn đến nhiều dự án thực phải điều chỉnh tổng mức đầu tư; giải ngân toán vốn đầu tư chậm trễ, nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho quản lý vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, Nguyên nhân hạn chế là: quy định pháp luật đầu tư quản lý vốn đầu tư chưa thống nhất, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh; trách nhiệm quan quản lý; nguồn vốn NSNN hạn hẹp tiến độ giải ngân vốn chậm; nguồn lực người; ảnh hưởng tình hình kinh tế - trị nước ngồi kinh tế nước Footer Page 99 of 128 89 Header Page 100 of 128 Để hoàn thiện công tác quản lý phải thực giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 20182020: quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch; đổi cơng tác kế hoạch hóa vốn đầu tư; nâng cao chất lượng lập, thẩm định phê duyệt dự án ĐTXD; tăng cường quản lý công tác lựa chọn nhà thầu; nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt toán VĐT toán vốn đầu tư dự án hồn thành; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý vốn đầu tư cơng khai tài đầu tư XDCB Đồng thời tác giả có số kiến nghị Chính phủ Bộ ngành có liên quan, UBND tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện để thực giải pháp U Ế Một số kiến nghị H 2.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành TẾ Hệ thống pháp lý phải đủ mạnh, rõ ràng, tập trung, dễ hiểu, đảm bảo cho cấp IN H quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến K lược dài hạn Chính phủ cấp có thẩm quyền phê duyệt Trong C khoảng thời gian ngắn không nên ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn, IH Ọ tránh trường hợp văn trước chưa kịp thực lại có văn thay thế, bổ Ạ sung Trong trường hợp cần thiết phải chuẩn bị văn Luật lúc Đ với Luật để triển khai thực kịp thời, bổ sung nội dung thay đổi cho phù N G hợp với tình hình thực tế, sau phổ biến để qn triệt sách chế độ đầu tư TR Ư Ờ đến cấp, cán lãnh đạo chuyên viên; người làm chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Giảm bớt thủ tục hành để tạo điều kiện thơng thống thực dự án đầu tư, cắt bớt thủ tục rườm rà làm chậm tiến độ triển khai dự án Bộ Xây dựng quan xây dựng chuyên ngành có nghiên cứu để ban hành quy định thống ổn định mơ hình quản lý điều hành dự án dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Phân công CĐT dự án phải người trực tiếp quản lý, sử dụng cơng trình, từ tạo điều kiện ổn định quy trình kiểm sốt thanh, tốn VĐT CĐT, Ban QLDA, quan kiểm soát, thanh, tốn VĐT Hồn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng chuyên ngành làm cở cho việc kiểm soát thanh, toán VĐT cấp Footer Page 100 of 128 90 Header Page 101 of 128 Bộ Tài cần sớm có nghiên cứu để trình Chính phủ nội dung quy định cơng tác tốn VĐT theo niên độ ngân sách để đảm bảo gắn kết nội dung cơng việc tốn vốn đầu tư theo niên độ ngân sách toán vốn đầu tư dự án hồn thành Bộ Tài cần sớm ban hành hướng dẫn nội dung quy trình thống kiểm sốt thanh, tốn VĐT theo định hướng: Nâng cao trách nhiệm, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm CĐT quản lý sử dụng nguồn VĐT từ ngân sách; Cải tiến nội dung kiểm sốt, tốn VĐT theo hướng thơng thống, tiết kiệm hiệu quả, cho phép đa dạng hóa hình thức kiểm sốt tốn VĐT; Mở U Ế rộng quyền chủ động gắn với trách nhiệm quan Tài cấp cơng H tác thẩm tra tốn VĐT dự án hồn thành; Cải tiến lại toàn hệ thống báo cáo TẾ tài CĐT, Ban QLDA, báo cáo quan kiểm soát, toán để IN H thuận lợi cho việc cung cấp số liệu, tổng hợp thẩm định toán theo niên K độ ngân sách C 2.2 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình IH Ọ Dựa vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế đất nước thời kỳ, Ạ Nhà nước ban hành Nghị định, thông tư quy định hướng dẫn đầu tư Đ xây dựng, UBND tỉnh Quảng Bình nên phân cấp mạnh quản lý hoạt N G động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát TR Ư Ờ huy quyền tự chủ cấp Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin; xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan Xây dựng phát triển công tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thơng tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực Từ có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương (cấp huyện) trực thuộc tỉnh Chỉ đạo quan liên quan Sở Tài chính, Sở xây dựng phối hợp thực làm đơn giá kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường để không bị trượt giá nhiều Footer Page 101 of 128 91 Header Page 102 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài (2010), Thơng tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài hướng dẫn toán VĐT quy định mức xử phạt cá nhân, đơn vị vi phạm chế độ tốn vốn đầu tư Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, toán VĐT vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN U hướng dẫn tốn dự án hồn thành vốn NSNN Ế Bộ Tài (2011), Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài TẾ H Bộ Tài (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 việc ban hành quy trình kiểm sốt tốn VĐT vốn nghiệp có tính chất đầu tư IN H nước qua hệ thống KBNN K Bộ Tài (2016), Thơng tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Ọ C quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN IH Bộ Tài (2016), Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Ạ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn NSNN G Đ Chính Phủ (2005), Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 quản lý N dự án đầu tư xây dựng cơng trình TR Ư Ờ Chính Phủ (2006), Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành thực hành tiết kiệm chống lãng phí Chính Phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 10 Chính Phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Hà Nội 11 Chính Phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Footer Page 102 of 128 92 Header Page 103 of 128 12 Chính Phủ (2009), Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 13 Chính Phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính Phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 14 Chính Phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu 15 Chính Phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng 16 Chính Phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 U Ế Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn Tổng toán ngân sách huyện Lệ Thủy TẾ H 17 HĐND huyện Lệ Thủy, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015),Nghị phê IN H 18 Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), “ Quản lý chi ngân sách nhà nước đầu K tư XDCB địa bàn tỉnh Bình Định” Luận văn tiến sỹ Đại học kinh tế quốc dân, Hà C Nội Ạ nhân dân ngày 30/11/2011 IH Ọ 19 Phan Hùng (2011), “ Sử dụng hiệu vốn đầu tư xây dựng bản”, Báo Đ 20 Huyện ủy Lệ Thủy (2015), Nghị Đại hội Đảng huyện Lệ Thủy lần N G thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 TR Ư Ờ 21 Hoàng Văn Lương (2011), “ Thất thốt, lãng phí vốn đầu tư xây dựng Nhà nước vấn đề đạt đối vơi Kiểm toán Nhà nước việc Kiểm tốn dự án đầu tư”, Tạp chí Kiểm tốn số 02/2011 22 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Lệ Thủy (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình thực tốn vốn đầu tư huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 (2002), Luật Ngân sách 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ (2004), Luật Xây dựng 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ (2005), Luật Đấu thầu Footer Page 103 of 128 93 Header Page 104 of 128 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ (2006), Luật Đầu tư 27 Nguyễn Thị Kim Thanh (2012),“Quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế”, Luận văn thạc sỹ, Học viện hành chính, Huế 28 Lê Tồn Thắng ( 2012) nghiên cứu “ Quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội” Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia, Hà Nội 29 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ 30 Trịnh Nam Tuấn ( 2015), “ Xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà U Ế nước Bài 1: Siết chặt công tác quản lý”, trang website Bộ Tài ngày H 06/5/2015 TẾ 31 Trịnh Nam Tuấn ( 2015), “ Xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước IN H Bài 2: Xử lý nợ đọng cách nào”, trang website Bộ Tài ngày 06/5/2015 K 32 UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày C 30/9/2009 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định phê IH Ọ duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng Ạ trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân Đ sách N G 33 UBND tỉnh Quảng Bình (2013), Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày TR Ư Ờ 06/02/2013 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân sách 34 UBND huyện Lệ Thủy (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh huyện Lệ Thủy giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 35 Các Website: http://www.mpi.gov.vn/ http://www.mof.gov.vn/ http://www.phutho.gov.vn/ http://www.donghoi.gov.vn/ Footer Page 104 of 128 94 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Header Page 105 of 128 Footer Page 105 of 128 95 ... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái quát vốn đầu tư XDCB quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước 1.1.1 Đầu tư vốn đầu tư xây dựng từ. .. Đầu tư vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 10 1.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân. .. 1: Một số vấn đề lý luận thực tiển quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình_2, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình_2, Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY,, Thứ tư: Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm qua, chính sách quản lý vốn đầu tư được sửa đổi, bổ sung theo hướng tích cực, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư XDCB được tiếp tục hoàn thiện nên cơ bản đã khắc phục được n..., VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Một số kiến nghị, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay