Nghiên cứu một số tác động chính của hoạt động sản xuất xốp EPS đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Lưu Thị Thơm Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XỐP EPS ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Lưu Thị Thơm Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lưu Thị Thơm Mã SV: 1412304022 Lớp: MT 1801Q Ngành: Môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu số tác động hoạt động sản xuất xốp EPS đến môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu hoạt động sản xuất xốp EPS - Tìm hiểu trạng môi trường hoạt động sản xuất xốp EPS tới môi trường - Đánh giá trạng môi trường từ nguồn gây ô nhiễm hoạt động sản xuất EPS - Đề xuất biện pháp giảm thiểu Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Lưu Thị Thơm Th.S Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo – Ths Nguyễn Thị Mai Linh, người nhiệt tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn em suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể Q thầy trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, Q thầy khoa Môi trường dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bạn sinh viên lớp MT1801Q động viên, giúp đỡ em q trình làm khóa luận Mặc dù em cố gắng để thực đề tài cách tốt nhất, kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy cô giáo bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lưu Thị Thơm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .2 1.1 Giới thiệu Công ty 1.2 Giới thiệu sản phẩm xốp EPS 1.3 Quy trình sản xuất xốp EPS 1.4 Danh mục máy móc thiết bị 1.5 Nhu cầu nguyên nhiên liệu 11 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XỐP EPS ĐẾN MÔI TRƯỜNG 13 2.1 Nguồn tác động liên quan đến chất thải 13 2.2 Tác động đến mơi trường khơng khí 14 2.3 Tác động đến môi trường nước 27 2.4 Tác động đến môi trường đất 31 2.5 Tác động chất thải rắn 31 2.6 Tiếng ồn, nhiệt dư .36 2.7 Tác động đến sở hạ tầng, giao thông .39 2.8 Tác động qua lại hoạt động nhà máy với đơn vị xung quanh 39 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG 40 3.1 Biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi khí thải .40 3.2 Biện pháp giảm thiểu tác động nước thải 41 3.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất 45 3.4 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải rắn 45 3.5 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải nguy hại 47 3.6 Giảm thiểu tác động tiếng ồn, nhiệt dư 49 3.7 Giảm thiểu tác động từ hoạt động nhà máy với đơn vị xung quanh50 3.8 Biện pháp giáo dục môi trường cho cán nhân viên .50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Quy mơ hạng mục cơng trình Nhà máy Bảng 1.2: Danh mục thiết bị máy móc Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 11 Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, nước 11 Bảng 2.1: Nguồn gây tác động đến mơi trường q trình sản xuất 13 Bảng 2.2: Khí nhiễm hệ số phát thải số loại hình sản xuất sản phẩm nhựa 17 Bảng: 2.3: Quan trắc định kỳ môi trường sản xuất nhà máy [5] 20 Bảng 2.4: Hệ số phát thải chất ô nhiễm đốt gas [6] 21 Bảng 2.5: Dự báo tải lượng chất ô nhiễm đốt gas 21 Bảng 2.6: Hệ số ô nhiễm máy phát điện [6] 22 Bảng 2.7: Tải lượng nồng độ chất ô nhiễm máy phát điện thải 23 Bảng 2.8: Tác hại chất gây nhiễm khơng khí [6] .25 Bảng 2.9: Tải lượng chất gây ô nhiễm nước thải sinh hoạt [8] 28 Bảng 2.10: Các thông số tác động đến nguồn nước [8] 29 Bảng 2.11: Thành phần thông thường chất thải rắn sinh hoạt sau: 32 Bảng 2.12: Chất thải rắn phát sinh trình sản xuất nhà máy .33 Bảng 2.13: Các loại chất thải nguy hại có khả phát sinh trình hoạt động nhà máy 35 Bảng 2.14: Thống kê tác động tiếng ồn dải tần số 37 Bảng 3.1 Thông số đăc trưng hệ thống quạt thơng gió cưỡng .41 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quy trình sản xuất xốp EPS Hình 1.2: Quy trình sản xuất EPS .7 Hình 1.3: Hình ảnh nhà lưới Hình 3.1 đồ thu gom thải nước thải sản xuất nhà máy 42 Hình 3.2: đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải nhà máy .43 Hình 3.3: đồ cấu tạo bể tự hoại 44 Hình 3.4: đồ thu gom nước mưa 44 Hình 3.5: đồ quy trình thu gom CTR sinh hoạt 46 Hình 3.6: đồ quy trình thu gom CTR sản xuất .47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG b) Nhiệt dư Tác động từ hệ thống lò hệ thống sấy khơ sản phẩm: Trong q trình sản xuất, nhà máy sử dụng hệ thống lò đốt gas phòng sấy khơ sản phẩm Phòng sấy sử dụng nhiên liệu điện, nhiệt độ sấy lên tới khoảng 600C Sản phẩm cần sấy khô băng chuyền đưa vào hệ thống có cài đặt trước nhiệt độ, thời gian Sau sấy, băng chuyền đưa sản phẩm tự động Hệ thống phòng sấy có thiết kế chụp hút nhiệt thải Hơi nhiệt thu, hút dẫn tháp giải nhiệt đặt phía sau nhà xưởng Cơng đoạn khép kín, tự động, nhiệt độ khơng cao nên tác động đến mơi trường khơng đáng kể Ngồi ra, có nguồn nhiệt dư phát từ hệ thống giàn nóng máy điều hòa khơng khí bố trí xung quanh Nhà máy Mức độ ảnh hưởng: Q trình gia nhiệt máy móc làm việc xưởng sản xuất lớn Tuy nhiên, thiết bị đại khép kín nên khả tỏa nhiệt qua thành vỏ thiết bị không đáng kể cộng với nhà xưởng thiết kế hợp lý tạo khả thơng gió tự nhiên tốt, nhà xưởng có lắp đặt hệ thống quạt mát, điều hòa để giữ cho khơng khí nhà xưởng ln mát mẻ nên không gây ô nhiễm nhiệt phân xưởng sản xuất Khi vận hành máy điều hòa khơng khí lúc, nhiệt dư q trình trao đổi nhiệt độ lớn, làm gia tăng nhiệt độ cục khu vực đặt thiết bị Nếu Nhà máy khơng bố trí đặt thiết bị hợp lý có khả tác động đáng kể đến nhiệt độ chung khuôn viên Nhà máy, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Những tác động hạn chế q trình thi cơng vị trí đặt giàn nóng điều hòa khơng khí bố trí nơi thoáng mát, tách biệt với khu vực tập trung nhiều người Tổng nhiệt lượng hoạt động tỏa vào không gian nhà xưởng không lớn làm nhiệt độ khu vực phát sinh nhiệt độ cao tăng khoảng oC – 5oC so với khu vực xung quanh Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 38 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 2.7 Tác động đến sở hạ tầng, giao thông Các hoạt động nhà máy làm tăng thêm lượng phương tiện giao thông việc vận chuyển loại hàng hoá, phương tiện cá nhân dẫn đến tăng mật độ giao thông làm tăng khả xảy tai nạn giao thông Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm nhà máy loại xe có tải trọng lớn gây hư hại đến hạ tầng giao thông khu vực Tuy nhiên, chất lượng sở hạ tầng giao thông khu vực, tuyến đường Quốc lộ 10, hạ tầng KCN Tràng Duệ tốt, nên nguồn tác động nguồn tác động nghiêm trọng 2.8 Tác động qua lại hoạt động nhà máy với đơn vị xung quanh Khi nhà máy vào hoạt động sản xuất ổn định, biện pháp quản lý xử lý chất thải áp dụng tuân thủ chặt chẽ làm hạn chế khả phát sinh chất thải có khả gây nhiễm mơi trường xung quanh, điều làm hạn chế tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến nhà máy xung quanh Mặt khác, với mơ hình hoạt động sản xuất nhà máy đơn giản, chủ yếu gia công không phát sinh nhiều chất thải phát tán môi trường xung quanh nên tác động trình hoạt động đến đơn vị xung quanh dự báo không đáng kể Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 39 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG 3.1 Biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi khí thải Trong q trình hoạt động làm gia tăng mức độ tác động đến môi trường khơng khí Vì vậy, nhà máy trọng đến biện pháp tổ chức, quản lý tốt số nguồn thải có khả ảnh hưởng xấu đến chất lượng mơi trường khơng khí Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải đề xuất cụ thể sau: - Tăng cường trồng xanh khuôn viên nhà máy: - Thực việc trồng xanh, lựa chọn trồng bao gồm hoa sữa trồng xen kẽ xung quanh dãy nhà, dọc tuyến đường nội loại hoa cảnh khác, vừa tạo cảnh quan, bóng mát, hút bụi giảm tiếng ồn a) Bụi khí thải từ phương tiện giao thông - Các phương tiện vận tải: Yêu cầu lái xe vận chuyển phải nghiêm chỉnh chấp hành chế quản lý khu vực, quản lý tốc độ, lại, đỗ xe phải theo dẫn bảo vệ Khi cần xuất, nhập hàng đưa xe vào khu vực, không để phương tiện đỗ sai quy định, gây ách tắc tuyến đường vận chuyển xung quanh khu vực hoạt động Công ty - Không sử dụng phương tiện vận tải cũ, hết hạn đăng kiểm - Các phương tiện cá nhân: Yêu cầu để xe nơi quy định để xe khu vực cổng vào - Tại khung cao điểm, làm tan ca, lực lượng bảo vệ kiểm soát, điều tiết phương tiện cá nhân vào khu vực nhà máy, xe máy qua cổng phải xuống xe tắt máy, dắt vào khu vực để xe b) Khí thải, VOC từ cơng đoạn kích nở, làm chín hạt EPS, ép khn, sấy sản phẩm, dầu từ cơng đoạn bảo trì máy móc Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Như tính tốn chương 2, nồng độ pentane, VOC khu vực sản xuất dầu từ hoạt động bảo trì máy móc thấp, tác động đến mơi trường khơng đáng kể Tuy nhiên để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, nhà máy trang bị cho công nhân dụng cụ bảo hộ lao động trang phòng độc để hạn chế mùi, dung mơi Mặt khác, nhà máy cho lắp đặt điều hòa, hệ thống quạt thơng gió cưỡng khu vực để thổi bớt mùi dung môi bên ngồi nhà xưởng Với diện tích 10.198 m bố trí lắp đặt 20 quạt Các quạt thơng gió lắp đặt phía dọc theo trần nhà xưởng Với số lượng quạt thơng gió, lắp đặt thành hàng, hàng gồm quạt gió Hệ thống quạt gió đồng thời có tác dụng làm thơng thống nhà xưởng Bảng 3.1 Thơng số đăc trưng hệ thống quạt thơng gió cưỡng STT Thiết bị Quạt thơng gió cưỡng Đặc tính kỹ thuật - Cơng suất: 44.000 m3/h - Kích thước: 1380 x 1380 x Số lượng Nước sản xuất 20 Việt Nam 800 Chất lượng mơi trường khơng khí sau áp dụng biện pháp giảm thiểu tác động mơi trường khơng khí đạt tiêu chuẩn cho phép (so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT- Chất lượng khơng khí – Mơi trường khơng khí xung quanh , TCVS 3733/2002/QĐ – BYT – Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động) 3.2 Biện pháp giảm thiểu tác động nước thải Nước thải nhà máy phát sinh từ nguồn sau: - Nước thải sản xuất - Nước thải sinh hoạt cán công nhân viên - Nước mưa chảy tràn a) Nước thải sản xuất Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 41 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nước thải sản xuất gồm nước làm mát thải với lượng thải 10 m3/tháng 10,4 m3/tháng nước xả đáy lò Đặc tính loại nước thải có nhiệt độ cao khơng chứa thành phần nguy hại, có chứa lượng nhỏ hàm lượng cặn Lượng nước đấu nấu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Tràng Duệ Nước làm mát thải Nước xả đáy lò ( 10m3/tháng) ( 0,4m3/ngày) Hệ thốngXử lý nước thải tập trung KCN Hình 3.1 đồ thu gom thải nước thải sản xuất nhà máy b) Nước thải sinh hoạt Lưu lượng nước thải sinh hoạt ước tính chương khoảng 2,25 m3/ngày đêm, gồm nước từ nhà vệ sinh (1,5 m3/ngày.đêm) nước từ bồn chậu rửa tay, (0,75 m3/ngày.đêm) Nước thải từ nhà vệ sinh sau xử lý qua hệ thống bể tự hoại, với nước thải từ bồn rửa tay dẫn đến hố thu gom nước thải nhà máy, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn trước vào hệ thống thoát chung khu công nghiệp Tràng Duệ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt toàn nhà máy sau: Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Nước thải bồn, chậu rửa tay (0,75 m /ngày.đêm) Nước thải nhà vệ sinh (1,5 m /ngày.đêm) Bể tự hoại ngăn Hố thu gom Tổng thể tích: 45 m Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Sơng Lạch Tray Hình 3.2: đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải nhà máy Cụ thể sau:  Đối với nước thải khu vệ sinh bồn chậu rửa tay: - Khối lượng nước thải khu nhà vệ sinh: 1,5 m3/ngày.đêm - Khối lượng nước thải bồn chậu rửa tay: 0,75 m3/ngày.đêm Nước thải sinh hoạt khu nhà vệ sinh xử lý qua bể tự hoại sau chảy với nước thải bồn chậu rửa tay thải vào hố thu nước thải tồn nhà máy sau bơm vào cống thoát nước thải KCN để dẫn hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phần bùn bể tự hoại Chủ nhà máy thuê đơn vị có chức định kỳ đến hút vận chuyển xử lý theo quy định Tổng dung tích bể tự hoại 45 m3 đảm bảo xử lý nước thải phát sinh từ khu vệ sinh với khối lượng 1,5 m3/ngày.đêm Bể tự hoại hay gọi Bể phốt gồm 03 ngăn, hai ngăn lắng ngăn chứa nước Nước thải sau chảy vào bể tự hoại xử lý hai q trình lắng cặn lên men Do tốc độ nước qua bể chậm (thời Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 43 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG gian lưu lại dòng chảy bể 03 ngày) nên q trình lắng cặn ngăn lắng xem trình lắng tĩnh Dưới tác dụng trọng lực thân cặn lắng dần xuống đáy bể Tại chất hữu bị phân hủy nhờ hoạt động vi sinh vật kị khí Cặn lắng phân hủy giảm mùi hơi, chất hữu thể tích Tốc độ phân hủy chất hữu nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH nước thải lượng vi sinh vật có mặt lớp cặn Hiệu xử lý làm bể tự hoại đạt 30-50% tính theo BOD 50-55% cặn lơ lửng (TSS) Nước Nước vào Hình 3.3: đồ cấu tạo bể tự hoại c) Nước mưa chảy tràn Nước mưa bề mặt nhà máy Nước mưa mái Cống thoát nước mưa nhà máy D 300 – D1.000mm Ống PVC D 160 – 250mm Hố ga lắng cặn Cống nước mưa KCN Hình 3.4: đồ thu gom thoát nước mưa Để giảm tác động nước mưa chảy tràn, nhà máy xây dựng hệ thống thu gom nước mưa hồn chỉnh Hệ thống bao gồm: - Hệ thống đường ống nhựa PVC dẫn nước mưa từ mái nhà xuống cống Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG nước mưa D160-250mm - Nước mưa tràn mặt khu vực nhà xưởng khu vực văn phòng thu gom hệ thống cống nước mưa D300-1.000mm, có bố trí hố ga lắng cặn đầy đủ dẫn xả hệ thống thoát nước mưa KCN - Các hố ga có kích thước dài x rộng: 1.000mm x 1.000mm, 1.500mm x 1.000mm 1.300mm x 1.300mm - Các hố ga định kỳ nạo vét bùn cặn, tần suất nạo vét hố ga tùy theo tình hình thực tế: vào mùa mưa tăng tần suất nạo vét tháng/lần, mùa khô nạo vét theo quý tháng/1 lần - Đảm bảo trì tuyến hành lang an tồn hệ thống nước mưa Không để loại rác thải, chất thải nguy hại dầu mỡ, hóa chất độc hại xâm nhập vào đường thoát nước mưa 3.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất Mặt nhà máy bê tơng hóa hồn tồn hạn chế ô nhiễm đất cố đổ vãi, rò rỉ dầu mỡ, CTNH dạng lỏng Khi xảy cố tràn đổ dầu mỡ, CTNH dạng lỏng làm vật liệu thấm hút sau thu gom, lưu trữ xử lý CTNH Tất thùng chứa (đang chứa dầu mỡ, CTNH thùng chứa dầu mỡ rỗng) đặt kho lưu trữ theo quy định Các hoạt động nạp nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển máy móc thực khu vực riêng, sử dụng khay hứng để tránh ô nhiễm đất rò rỉ chảy tràn 3.4 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải rắn Để giảm thiểu nguy tác động tới môi trường sức khỏe người lao động loại rác thải, Nhà máy có biện pháp thích hợp giám sát chặt chẽ quy trình vận hành, nâng cao nhận thức môi trường cho công nhân Các biện pháp cụ thể sau: a) Đối với chất thải sinh hoạt - Nhà máy trang bị thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy, đặt nơi phát sinh, thuê đơn vị có chức ngày đến thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Thành lập tổ vệ sinh thu gom CTR sinh hoạt khu vực phát sinh nhà máy để thu gom kho chứa - Yêu cầu cơng nhân tn thủ nội quy an tồn lao động, vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi Tại kho chứa, công nhân phân loại rác thành hai loại sau: + Rác khơng có khả tái chế: rau, củ, quả, thức ăn thừa,…được đóng vào túi đựng/bao tải ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị địa phương đến thu gom, xử lý hàng ngày Các công ty môi trường đô thị Công ty Cổ phần TM Xây dựng môi trường Đại Minh, Công ty môi trường đô thị Hải Phòng,… + Rác có khả tái chế: vỏ lon, chai nhựa, giấy,…được đóng vào túi đựng/ bao tải bán cho đơn vị có chức tái chế với rác thải sản xuất có khả tái chế Rác sinh hoạt Quét dọn vệ sinh Các thùng chứa Tập kết vị trí quy định Kho lưu trữ chất thải sinh hoạt Chất thải tái chế, tái sử dụng Chất thải không tái chế, tái sử dụng Bán cho đơn vị thu gom, tái chế Th cơng ty mơi trường xử lý Hình 3.5: đồ quy trình thu gom CTR sinh hoạt b) Đối với chất thải sản xuất + Thu gom phân loại rác nơi phát sinh, sau vận chuyển vào kho chứa rác thải sản xuất diện tích khoảng 67,2 m2 thuộc khu vực qui hoạch nhà rác Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG diện tích 200 m2 Nhà máy bố trí thùng chứa có dung tích từ 50 -100 lít đặt nơi sản xuất thùng chứa loại 250 lít trở lên để kho chứa rác thải sản xuất + Đối với chất thải rắn tái chế (bao bì, sản phẩm lỗi hỏng khơng dính thành phần nguy hại, giấy, bìa carton, ) Cơng ty bán cho công ty tái chế chất thải + Đối với chất thải rắn tái chế (những chất thải khác khơng dính thành phần nguy hại), Cơng ty ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải cơng nghiệp có giấy phép xử lý CTR công nghiệp địa phương để thu gom xử lý theo quy định CTR sản xuất Các thùng chứa 50 – 100 lít Các thùng chứa 250 lít Kho chứa CTR sản xuất Chất thải tái chế, tái sử dụng Chất thải không tái chế, tái sử dụng Thuê công ty môi trường xử lý Bán cho đơn vị thu gom, tái chế Hình 3.6: đồ quy trình thu gom CTR sản xuất 3.5 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải nguy hại Biện pháp thu gom, quản lý, giao nhận CTNH nhà máy thực sau: + Tiến hành phân loại rác thải nguồn Mỗi loại chất thải lưu giữ thùng riêng biệt lưu trữ kho chứa CTNH Bên Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG ngồi thùng chứa CTNH có dán dấu hiệu cảnh báo CTNH theo yêu cầu TCVN 6707:2009 bao gồm nội dung: Chủ CTNH, tên CTNH, mã CTNH, dấu hiệu cảnh báo CTNH Tùy thuộc vào khối lượng CTNH phát sinh, Cơng ty dùng thùng chứa có kích thước từ 300 đến 800 lít lớn tùy thuộc khối lượng CTNH phát sinh thực tế + Áp dụng biện pháp nhằm giảm thiểu phát sinh CTNH phòng ngừa, ứng phó cố CTNH; tự chịu trách nhiệm việc phân định, phân loại, xác định số lượng CTNH, chịu trách nhiệm CTNH CTNH xử lý an tồn, triệt để + Phân cơng cán chun trách đảm nhiệm việc phân định, phân loại quản lý CTNH nhà máy + Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại với đơn vị chức địa bàn thành phố (Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH TMDV Tồn Thắng, Cơng ty Hòa Anh, ) để đảm bảo thu gom xử lý toàn CTNH theo quy định Nhà nước + Thực qui trình kê khai sử dụng chứng từ CTNH lần chuyển giao CTNH + Theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH vào nội dung hợp đồng Chứng từ CTNH; lập sổ giao nhận CTNH để theo dõi loại, số lượng, mã CTNH, thời gian, đơn vị tiếp nhận xử lý CTNH nhà máy + Đối với CTNH dạng lỏng dầu thải chứa can nhựa có nắp đậy kín, khơng vượt q 90% dung tích mức chứa cao cách giới hạn bao bì 10 cm + Định kỳ (1 lần/năm) tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo hướng dẫn Phụ lục 4A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT nộp Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, UBND huyện An Dương để giám sát + Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất Chứng từ CTNH sử dụng, hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho quan có thẩm quyền yêu cầu + Áp dụng đồng thời việc kê khai Chứng từ CTNH báo cáo QLCTNH trực tuyến hệ thống thông tin thông qua thư điện tử có yêu cầu văn quan có thẩm quyền Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 48 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.6 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Giảm thiểu tác động tiếng ồn, nhiệt dư Để hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn, nhiệt thừa để đảm bảo môi trường vi khí hậu tốt cho cơng nhân làm việc xưởng, Nhà máy áp dụng số biện pháp sau: - Tại hầu hết khu đất trống, khu vực nhà máy, khu vực chức năng, bố trí loại xanh bóng mát, tạo cảnh quan Chủ đầu tư quan tâm phát triển Qui hoạch khu sản xuất, nhà nghỉ ca, nhà ăn ca cơng trình phụ trợ có khoảng cách thích hợp để giảm tiếng ồn giảm tác động đến khu xung quanh - Đối với phương tiện giao thông vào nhà máy: + Phương tiện cán công nhân viên làm việc nhà máy: bố trí nhà để xe, lối – vào theo chiều hợp lý + Các phương tiện vận chuyển hàng hóa: bảo vệ nhắc nhở lái xe tắt máy vào đến khu vực Công ty; xe ô tô chạy với tốc độ chậm, khơng bấm còi inh ỏi gây ồn cho khu vực xung quanh + Không/hạn chế vận chuyển, nguyên vật liệu, hàng hóa vào ban đêm - Trong nhà xưởng: + Xây dựng nhà xưởng cao ráo, thoáng đãng để phát tán âm tốt + Lắp thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật để giảm ồn, đặc biệt với thiết bị gây ồn lớn lắp đặt chân đế, bệ máy lắp đặt đệm chống ồn, rung cho thiết bị Nhà xưởng che xung quanh lắp đặt cửa kín tránh phát tán tiếng ồn khu vực xung quanh + Kiểm tra định kỳ thiết bị, hệ thống cách bảo dưỡng, bôi trơn + Trang bị đầy đủ trang phục cần thiết an toàn lao động để hạn chế tới mức thấp tác hại công nhân + Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc sở + Thực chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian làm việc người lao động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao + Lắp đặt đệm cao su lò xo chống rung thiết bị có cơng suất lớn + Trong xưởng sản xuất, đặc biệt khu vực lò sấy, lò hơi, lắp đặt quạt cơng nghiệp thơng gió, hệ thống điều hòa khơng khí nhằm ổn định thơng số vi khí hậu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bui… Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG + Lắp đặt giàn nóng điều hòa khơng khí vị trí bên nhà xưởng, cách xa khu vực sản xuất tập trung nhiều nhân viên nhằm hạn chế tác động nhiệt dư đến người công nhân 3.7 Giảm thiểu tác động từ hoạt động nhà máy với đơn vị xung quanh - Thực biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, không để nguồn chất thải phát sinh từ hoạt động nhà máy làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đơn vị sản xuất xung quanh nhà máy - Khơng để tình trạng chất thải từ nhà máy vận chuyển hay đổ thải sang đơn vị xung quanh 3.8 Biện pháp giáo dục môi trường cho cán nhân viên Ngồi biện pháp mang tính kỹ thuật, Công ty đặc biệt quan tâm đến biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức BVMT cho tồn thể cán cơng nhân viên sau:  Ý thức bảo vệ môi trường;  An toàn sức khỏe bệnh nghề nghiệp;  Thực chương trình sản xuất hơn;  Thực tiết kiệm lượng;  Thực việc khen thưởng/ kỷ luật đơn vị thực tốt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu, em thu số kết như: Hoạt động sản xuất xốp EPS đem lại sản phẩm phụ trợ cho ngành sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu chống nóng hữu ích, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương, góp phần giải việc làm cho người lao động Quá trình sản xuất xốp EPS gây tác động tiêu cực đến môi trường phát thải thành phần ô nhiễm - Môi trường không khí bị nhiễm chất khí CO,CO 2,SO2,NOx tiếng ồn,bụi, dung mơi, từ hoạt động kích nở, sấy hoạt động lò Hơi dung mơi dầu từ cơng đoạn bảo trì máy móc thiết bị Do đó, cần áp dụng giải pháp thơng gió nhà xưởng sản xuất - Nước thải phát sinh gồm có nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất bao gồm nước làm mát nước xả đáy lò hơi, nguồn nước thải chứa cặn bẩn, dẫn hệ thống xử lý tập trung khu công nghiệp với nước thải sinh hoạt công nhân viên sau xử lý qua hệ thống bể tự hoại ngăn - Chất thải rắn với khối lượng 1.339kg/tháng bao gồm chất thải rắn sản xuất chất thải rắn sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến mơi trường mỹ quan khu vực, thu gom vận chuyển, xử lý đơn vị có chức - Chất thải nguy hại với khối lượng 236,44kg/năm bao gồm ắc quy thải, hộp mực in thải có thành phần nguy hại, mực in thải, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải loại, giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại, vỏ bao bì, thùng chứa dung mơi dầu Các chất thải có tính gây nguy hại trực tiếp( dễ cháy, nổ, gây ngộ độc, dễ gây ô nhiễm môi trường) tương tác với chất khác gây nguy hại tới môi trường, động thực vật sức khỏe người, thu gom vận chuyển, xử lý đơn vị có chức Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường phát triển bền vững ngành sản xuất xốp EPS, Công ty nên áp dụng giải pháp sản xuất vào trình sản xuất nhằm tiết kiệm lượng, nước, nguyên vật liệu, từ giảm lượng chất thải ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Thuyết minh dự án đầu tư Công ty TNHH điện tử Dong Yang Thuyết minh dự án đầu tư Cơng ty TNHH Xốp Nhựa Minh Phú Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải, tập 3, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000 Mơi Trường khơng khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB khoa học kỹ thuật, 2003 Báo cáo quan trắc môi trường nhà máy thuộc Công ty TNHH điện tử Dong Yang Đánh giá nguồn ô nhiễm đất, nước, khơng khí – Kỹ thuật điều tra nhanh nguồn thải dựa vào bảng số liệu kinh nghiệm chuyên gia quốc tế Tổ chức Y tế giới Tập -Generva, 1993 Vũ Tam Huề - Nguyễn Phương Tùng, “Hướng dẫn sử dụng nhiên liệu dầu - mỡ”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2000 Nước thải công nghệ xử lý nước thải, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003 Giáo trình quản lý CTR – NXB Xây Dựng, 2001 – GS.TS Trần Hiếu Nhuệ 10.PGS Nghiêm Xuân Đạt- Nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn thành phố- NXB trị quốc gia, 2000 11 Theo thống kê Bộ Y tế Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam Sinh viên: Lưu Thị Thơm - MT1801Q 52 ... 41 3.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất 45 3.4 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải rắn 45 3.5 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XỐP EPS ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÓA LUẬN... việc sản xuất xốp EPS trình phát sinh khơng chất thải gây hại tới mơi trường lý mà em chọn đề tài “ Nghiên cứu số tác động hoạt động sản xuất xốp EPS đến mơi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số tác động chính của hoạt động sản xuất xốp EPS đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu , Nghiên cứu một số tác động chính của hoạt động sản xuất xốp EPS đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay