Tổ chức công tác kế toán tại viện khoa học môi trường

124 4 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI O NG T T C C C NG T C T TO N TẠ TRƢỜNG LUẬN ĂN T ẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 N N TO N OA ỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI O NG T T N C C C NG T C TO N TẠ N OA ỌC TRƢỜNG Chuyên ngành: to n Mã số : 60340301 LUẬN ĂN T ẠC SĨ TO N NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN TH THU AI HÀ NỘI - 2017 LỜ CA ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ c c quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Hồng Thị Tố Un LỜI CẢ ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn c c Quý thầy cô trƣờng Đại học Lao động Xã hội tận tâm giảng dạy, truyền đạt ki n thức quý báu cho suốt thời gian học tập trƣờng Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Phan Thị Thu tận tình bảo, hƣớng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tác giả Hoàng Thị Tố Uyên I M CL C DANH M C CÁC CHỮ VI T TẮT ··········································· IV AN C ƠĐ ẢNG ············································· V C ƢƠNG 1: G Ớ T 11 L ọ Đ T N C···················· t ······························································· 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mụ í NG g ê ứu tài ····································· tài ·············································· 1.4 Câu hỏi nghiên cứu ····························································· 5 P ƣơ g p áp g ê ứu tài ·············································· Đố tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.7 Kết cấu luậ vă ··························································· C ƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG V T TO N TRONG C C ĐƠN 2.1 Tổng quan v tài ······························ SỰ NGHI CH C CÔNG TÁC K P C NG LẬP ·················· vị nghiệp công lập ··································· 2.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập ···································· 2.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập ········································ Đặc điểm hoạt động đặc điểm quản lý đơn vị nghiệp công lập ··· 10 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp công lập ·········· 12 2.2 Nội dung tổ chức kế t tr g vị nghiệp công lập ·········· 18 221 h i niệm tổ chức công tác k to n c c đơn vị nghiệp công lập ······················································································ 18 2 Vai tr tổ chức công tác k to n c c đơn vị nghiệp công lập ··············································································· 18 2 Nguyên t c tổ chức công tác k to n c c đơn vị nghiệp công lập ··············································································· 20 2.3 Tổ chức công tác kế toán 2.3.1 Tổ chức máy k vị nghiệp g ập ················ 22 toán ····················································· 22 2.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ k II toán ······································· 28 2.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản k toán ········································ 31 2.3.4 Tổ chức hệ thống sổ k 2.3.6 Tổ chức kiểm tra k toán ··············································· 35 toán ··················································· 44 Công nghệ thông tin tổ chức công t c 2.4 u tổ ứ g tá ếtá C ƢƠNG 3: THỰC TRẠNG T VI N KHOA HỌC ằáp ứ to n ···················· 46 g u CH C CƠNG TÁC K u uả· 48 TỐN TẠI TRƢỜNG ··········································· 50 3.1 Tổng quan v Viện Khoa họ trƣờng ······························· 50 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ········································· 50 3.1.2 Nhiêm vụ Viện Khoa học trƣờng ································ 51 3.1.4 Ch độ k tốn áp dụng Viện khoa học môi trƣờng ················· 57 Đặc điểm quản lý tài Viện khoa học môi trƣờng ·············· 58 3.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn ······································· 66 3.2.1 Thực trang tổ chức máy k toán ········································· 66 3.3.2 Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ ···································· 71 3.2.3 Thực trang tổ chức hệ thống tài hoản to n ·························· 76 3.2.6 Thực trạng tổ chức kiểm tra k tốn ······································ 84 3.2.7 Cơng nghệ thơng tin vào tổ chức công t c 3 Đá gá tổ chức cơng tác kế t tốn ······················ 87 ến quản lý ··················· 88 3 Ƣu điểm tổ chức cơng tác k tốn ·································· 89 3.3.2 Những hạn ch tổ chức cơng tác k tốn ··························· 91 C ƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THI N T CH C CƠNG TÁC K TỐN TẠI VI N KHOA HỌC TRƢỜNG ······················· 95 Đị ƣớng phát triển Viện khoa họ trƣờng ··············· 95 4.2 Yêu c u nguyên tắc hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Viện áp ứng u c u quản lý ························································· 97 III 4.3 Các giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn ····················· 98 Hoàn thiện tổ chức máy k tốn ········································· 98 Hồn thiện tổ chức hệ thống chứng từ to n ··························· 99 4.3.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản k toán ·························· 100 4.3.4 Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ k tốn ································· 101 4.3.5 Hồn thiện tổ chức hệ thống báo cáo k tốn ··························· 102 4.3.6 Hồn thiện tổ chức kiểm tra k tốn ····································· 102 437 Hồn thiện p dụng tin học vào tổ chức công t cto n ············· 103 4.4 Đ u kiện thực giải pháp ············································· 104 4.4.1 Điều kiện phía Nhà nƣớc ·················································· 104 4.4.2 Điều kiện phía Tổng cục Mơi trƣờng ····································· 105 4.4.3 Điều kiện phía Viện Khoa học Mơi trƣờng ····························· 105 K T LUẬN CHUNG ····························································· 107 TÀI LI U THAM KHẢO ······················································· 108 IV DANH M C CÁC CHỮ VI T TẮT C ỮT TẮT G Ả T C NG ĨA BCTC Báo cáo tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y t GTGT Giá trị gia tăng HCSN Hành nghiệp NKP Nguồn kinh phí NSNN Ngân sách Nhà nƣớc SNCL Sự nghiệp công lập SXKD Sản xuất kinh doanh TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định V DANH M C Ơ Đ , BẢNG BI U TRANG Sơ đồ Tổ chức m y Viện hoa học Sơ đồ Tổ chức m y Bảng Bảng tổng hợp nguồn thu inh phí năm 16 Viện to n Viện ôi trƣờng hoa học ôi trƣờng 54 62 63 hoa học ôi trƣờng Bảng Bảng tổng hợp tình hình sử dụng Viện hoa học trƣờng inh phí năm 16 66 C ƢƠNG GỚ T 1.1 L ọ Đ T NG NC t Trong năm qua, Nhà nƣớc ban hành nhiều chủ trƣơng, s ch tạo hành lang ph p lý cho c c đơn vị nghiệp n i chung c c đơn vị nghiệp công lập n i riêng việc ph t huy quyền tự chủ để ph t triển đơn vị, tăng thu nhập cho cơng chức, viên chức Trong qu trình hoạt động, c c đơn vị nghiệp công lập dƣới quản lý Đảng Nhà nƣớc phải c nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân s ch Nhà nƣớc, c c tiêu chuẩn định mức, c c quy định ch độ to n nghiệp Nhà nƣớc ban hành Điều nhằm đ p ứng yêu cầu quản lý inh t - tài chính, tăng cƣờng quản lý iểm so t chi quỹ Ngân s ch Nhà nƣớc, quản lý tài sản công, nâng cao chất lƣợng công t c to n hiệu quản lý c c đơn vị nghiệp công lập Viện hoa học ôi trƣờng là đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục ôi trƣờng, c chức nghiên cứu chi n lƣợc, s ch bảo vệ môi trƣờng; tổ chức c c hoạt động nghiên cứu sở hoa học thực tiễn phục vụ công t c quản lý Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng; tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng thông tin thƣ viện hoa học môi trƣờng Trong cơng t c quản lý tài chính, Viện hoa học ôi trƣờng nêu cao tinh thần tr ch nhiệm đạo sử dụng ti t iệm, hiệu c c nguồn lực c đơn vị nguồn inh phí Ngân s ch Nhà nƣớc cấp thực nhiệm vụ; đề c c biện ph p iểm so t nhằm ph ng chống tham nhũng, lãng phí sử dụng tài sản cơng Qua nghiên cứu công tác thực t Viện Khoa học Môi trƣờng cho thấy, tổ chức công tác k tốn đơn vị bộc lộ nhiều hạn ch , chƣa ph t huy cách tốt chức thông tin iểm tra, dẫn đ n việc cung cấp thơng 96 * Tham gia tích cực có hiệu vào đồn cơng tác, tổ chức hội thảo, hội nghị giải vấn đề môi trường úc úc Tham gia tổ công tác việc giải quy t, kh c phục cố môi trƣờng gây cá ch t hàng loạt tỉnh miền Trung nhằm x c định rõ nguyên nhân, nghiên cứu sở ph p lý nhƣ c ch thức tốn thiệt hại mơi trƣờng Tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia quốc t nhƣ Hội nghị mơi trƣờng tồn quốc, hội nghị trƣởng c c nƣớc ASEAN… * Hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu hợp tác nước ngoài: Để mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Môi trƣờng thi t lập đƣợc quan hệ hợp tác lâu dài bền vững với số tổ chức quốc t nhằm phối hợp triển khai hiệu dự án hoạt động hợp tác, cụ thể nhƣ sau: Phối hợp với c c đơn vị trực thuộc Bộ ôi trƣờng Nhật Bản, Viện Nghiên cứu môi trƣờng quốc gia Nhật Bản ( NIES), Viện Chi n lƣợc mơi trƣờng tồn cầu Nhật Bản ( IGES , Cơ quan Hợp tác quốc t Nhật Bản ( JICA) triển khai thực số dự án sau: Khảo s t, đ nh gi thực tiễn thi hành Nghị định 67/2 3/NĐ - CP thu phí nƣớc thải giải pháp hồn thiện ( 2017- 2018); Nghiên cứu, đ nh gi việc phân định thực chức năng, nhiệm vụ quản lý nƣớc môi trƣờng đô thị Bộ, ngành, địa phƣơng giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý ( 2018-2020) Hợp tác với Hàn Quốc: Viện Khoa học ôi trƣờng phối hợp với Công ty môi trƣờng Hàn Quốc Keco, Công ty Dail E&C ( quan trực ti p triển khai hoạt động hợp tác phía Hàn Quốc) thực hợp tác áp dụng thử nghiệm cơng nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật khu vực đất nƣớc ngầm bị ô nhiễm năm ( 2018- 2021.) 97 Hợp tác với Canada: Triển khai hợp phần Dự án quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng cấp tỉnh Việt Nam VPEG ( 2018 – 2021) vấn đề: Phân định chức quản lý ô nhiễm công nghiệp Bộ Tài nguyên ôi trƣờng bộ, ngành địa phƣơng ( 2018-2019); nghiên cứu xây dựng mơ hình quản lý mơi trƣờng khu công nghiệp, khu ch xuất, cụm công nghiệ ( 2018) Trên đây, toàn định hƣớng phát triển Viện giai đoan 182025.Để thực đƣợc định hƣớng đơn vị phải có giải ph p đồng nguồn nhân lực, cụ thể đội ngũ c n bộ, nâng cao trình độ lực quản lý cho cán Xây dựngmôi trƣờng làm việc lành mạnh, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để c n cống hi n, trƣởng thành g n bóvới Viện Tận dụng nguồn thu nguồn thu từ hoạt động nghiệp để nâng cao đời sống thu nhập cho ngƣời c n Viện 4.2 Yêu c u ngun tắc hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán Viện áp ứng yêu c u quản lý Thứ nhất, hồn thiện cơng tác tổ chức k toán Viện phải đảm bảo phù hợp với ch độ, s ch để ti p cận với chuẩn mực k toán quốc t , vừa phải tuân thủ, tôn trọng nội dung pháp luật quy định k tốn Việt Nam Thứ hai, hồn thiện cơng tác tổ chức k tốn Viện phải đảm bảo thống nội dung phƣơng ph p hạch toán, thống mục lục ngân s ch niên độ k tốn Thơng tin k tốn phải đảm bảo kiểm tra, đối chi u, tổng hợp tiêu theo mục thu, chi NSNN, tạo điều kiện cho công t c điều hành quản lý toàn Viện Nhƣ đảm bảo đƣợc tính qn so s nh đƣợc thơng tin k tốn Thứ ba, hồn thiện tổ chức cơng tác k tốn Viện Khoa học Môi trƣờng phải phải đảm bảo thống với c c quy định nguyên t c tổ 98 chức k toán quan chủ quản Tổng cục môi trƣờng c c đơn vị nghiệp cơng lập lại trực thuộc Tổng cục Thứ tƣ, hồn thiện cơng tác tổ chức k tốn phải phù hợp với hoàn cảnh đặc trƣng Viện Việc hồn thiện cơng tác k tốn phải vào yêu cầu quản lý, quy mô tại, chi n lƣợc phát triển chung Bộ nhƣ đơn vị Thứ năm, hồn thiện cơng tác tổ chức k toán phải hƣớng tới hiệu quả, ti t kiệm chi phí có tính khả thi cao.hồn thiện tổ chức cơng tác k tốn đơn vị phải đảm bảo hiệu quả, tinh gọn chất lƣợng cho hoạt động đơn vị, đảm bảo ti t kiệm, chống biểu tiêu cực nhƣ tham ô, tham nhũng, lạm dụng chức quyền đ p ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh t , xã hội đơn vị nói riêng quốc gia n i chung Ti p tục rà soát quy ch chi tiêu nội Viện để hoàn thiện quy ch chi tiêu nội cho phù hợp với thực t quy định hành Phân cấp tự chủ,tự chịu trách nhiệm tổ chức máy, biên ch nhân theo quy định Nghị định 16/2 15/NĐ-CP ngày 14/2/2 15 quy định ch tự chủ đơn vị nghiệp công lập 4.3 Các giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn 4.3.1 ồn thiện tổ chức máy kế tốn Phải có phân cơng rõ trách nhiệm đ n cá nhân máy k toán.Bổ nhiệm bổ sung thêm c n phận Văn ph ng, với vị trí Ph tr nh văn ph ng để to n trƣởng hông phải iêm nhiệm nhiều công việc lúc Hàng năm xây dựng k hoạch cơng việc đầu năm trình lãnh đạo Viện Cuối năm vào mức độ hồn thành cơng việc cán để khen thƣởng kỷ luật kịp thời Có sách, ch độ đãi ngộ cách hợp lý để cán làm cơng tác k tốn n tâm công tác 99 Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán làm cơng tác k to n dƣới nhiều hình thức Tăng cƣờng tính chủ động học hỏi cán k to n để cập nhật ch dộ sách, ch độ k tốn Cử cán tham gia lớp đào tạo, đồng thời tạo điều kiện, bố trí thời gian hỗ trợ để cán đƣợc học tập nâng cao trình độ chun mơn nhƣ ki n thức quản lý Khuy n khích cán k toán học ngoại ngữ để đ p ứng yêu cầu thực tiễn ngày cao Cần xem xét tổ chức thêm máy k toán quản trị Trên sở số lƣợng trình độ có máy k to n, đơn vị tổ chức s p x p lại máy k to n đơn vị theo hƣớng k t hợp k tốn tài k tốn quản trị Để vận dụng k toán quản trị đ p ứng yêu cầu quản lý tài ban lãnh đạo Viện 4.3.2 oàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ ế to n Hệ thống chứng từ giữ vai trò quan trọng việc giám sát, kiểm tra kiểm so t, đôn đốc cá nhân tập thể đơn vị thực quy t định quản lý, chấp hành ch độ k tốn ch độ sách khác Nhà nƣớc Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ nhằm đảm bảo cho việc phản ánh nghiệp vụ kinh t , tài phát sinh hợp lệ, hợp pháp Tổ chức phổ bi n hƣớng dẫn cho cán viên chức Viện trình tự, quy trình giấy tờ cần thi t thực tốn, có thơng b o hƣớng dẫn hi c thay đổi quy trình, thủ tục giấy tờ toán Bộ chứng từ tiền lƣơng cần bổ sung: “ Giấy đề nghị to n tiền lƣơng mẫu C7 – HD” trƣởng phận đề nghị èm theo chứng từ gửi phận to n Qu n triệt tình trạng nợ giấy tờ to n Bộ phận to n có quyền từ chối toán chứng từ to n chƣa đầy đủ giấy tờ chữ ký xác nhận bên liên quan 100 Hoàn thiện khâu bảo quản lƣu trữ chứng từ: Việc bảo quản chứng từ k toán đơn vị c n chƣa đƣợc trọng, cần bố trí ho lƣu trữ để bảo quản chứng từ, sổ sách tài kiệu k tốn nhằm đảm bảo an tồn Các chứng từ phải đƣợc phân loại s p x p cách khoa học theo trình tự thời gian, đƣợc lƣu trữ tủ có khóa, phải mở sổ theo dõi chứng từ năm cử cán theo dõi; đồng thời tr nh trƣờng hợp lƣu trữ chứng từ vị trí làm việc Bên cạnh đ cần tuân thủ quy định thời gian đƣa vào lƣu trữ tài liệu k toán ( chậm sau 30 ngày kể từ ngày k t thúc năm tài đảm bảo việc lƣu trữ chứng từ nơi quy định, tránh thất lạc, hƣ hỏng, mát 4.3.3 Hồn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế tốn Hệ thống tài khoản k toán phận quan trọng hệ thống k toán n định dạng hệ thống thông tin đƣợc xây dựng đơn vị Sau hi đƣợc ban hành, sửa đổi đƣa vào sử dụng; đ n hệ thống tài khoản Nhà nƣớc ban hành thật giúp ích cải thiện nhiều cho công tác k tốn Song q trình vận dụng tài khoản k toán hạch toán k toán thực t Viện nhƣ sau: Bổ sung vào hệ thống tài khoản dùng cho đơn vị hành nghiệp tài khoản loại –Tài hoản 3313: Chi phí phải trả cho đối tƣợng h c dùng để phản ánh khoản đƣợc ghi nhận vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ kỳ: Trả tiền công cho nhà nghiên cứu, nhƣng thực t ph t sinh nhƣng thời điểm quy t to n lập b o c o tài chƣa c đủ sản phẩm để hoạch to n , chƣa đủ chứng từ để ghi nhận vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ kỳ Việc hạch tốn khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ kỳ phải thực theo nguyên t c phù hợp + Chi phí phải trả cho đối tƣợng cuối năm, ghi: Nơ TK 631, 642 – chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ Có TK 3313 – Chi phí phải trả cho đối tƣợng h c 101 + N u số chi thực t phát sinh nhỏ số trích trƣớc, k tốn ghi: Nợ TK 3313: Chi phí phải trả cho đối tƣợng h c Có TK 631,642: N u số chi nhỏ số phải trả đối tƣợng h c + N u số chi thực t ph t sinh lớn số trích trƣớc, k toán ghi: Nợ TK 631,642 : N u số chi lớn số phải trả đối tƣợng h c Có TK 3313: N u số chi nhỏ số phải trả đối tƣợng h c Hiệu việc mở thêm tài khoản 3313 - Chi phí phải trả đối tƣợng h c, giúp cho lãnh đạo đơn vị kiểm sốt khoản chi phí, chủ động việc tính tốn chi phí, giúp k tốn phản ánh nghiệp vụ theo quy định tính phát sinh tính phù hợp Nội dung tài khoản: Dùng để phản ánh khoản đƣợc ghi nhận vào chi phí cung ứng dịch vụ ỳ Việc hạch tốn khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ kỳ phải thực theo nguyên t c phù hợp doanh thu chi phí phát sinh kỳ Giúp cho lãnh đạo đơn vị kiểm sốt khoản chi phí, chủ động việc tính tốn chi phí, giúp k toán phản ánh nghiệp vụ theo quy định tính phát sinh tính phù hợp 4.3.4 Hồn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán Viện Khoa học trƣờngáp dụng thực theo hình thức k tốn Nhật ký chung Hiện phần mềm BRAVO năm chƣa đ p ứng đƣợc số lƣợng, biểu mẫu sổ k tốn Do đ , Viện cần có giải pháp cụ thểcó k hoạch nâng cấp phần mềm k toán, yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm thực cập nhập biểu mẫu phù hợp để phần mềm đƣợc hồn thiện Viện Khoa học trƣờng cần mở thêm sổ k to n nhƣ: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh ( S63 – H) Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí Kho bạc ( S72 – H) Để theo dõi khoản đ ng g p theo lƣơng nhƣ: BHXH, BHYT, PCĐ, BHTN, đơn vị lập Sổ theo dõi khoản đ ng g p theo lƣơng 102 tổ chức lƣu hành nội Sổ đƣợc dùng để đối chi u số liệu với “ Thơng b o tình hình đ ng bảo hiểm th ng” mà quan bảo hiểm gửi cho đơn vị hàng tháng Công tác in ấn sổ k to n cần phải cải thiện tính kịp thời đ p ứng nhu cầu quản lý cấp lãnh đạo, k t thúc kỳ k toán phải đƣa vào ho lƣu trữ để tránh thất lạc dễ dàng việc quản lý, kiểm tra, kiểm sốt Ngồi ra, cần có quy định cụ thể loại sổ s ch liên quan đ n phần việc nhân viên phải có trách nhiệm bảo quản loại sổ sách Nâng cấp phần mềm k toán BRAVO để c thể đ p ứng yêu cầu công t c to n ban lãnh đạo việc in c c mẫu sổ hành theo quy định 4.3.5 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn Việc cơng hai b o c o tài phƣơng pháp để nâng cao hiệu quản lý nguồn tài đơn vị Cơng khai h t tồn đọng để tìm biện pháp, tránh tình trạng để ý vào hình thức BCTC cho k t công khai tốt đẹp Cần tổ chức công hai đầy đủ thông tin, báo cáo đơn vị thực hiện, mặt làm đƣợc chƣa làm đƣợc công tác k toán Viện Cần bổ sung số mẫu báo cáo nhằm phục vụ tốt cho công t c quản lý lên k hoạch hoạt động Viện nhƣ: Bảng đối chi u tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí ngân sách kho bạc nƣớc ( F02-3bH) Báo cáo chi ti t kinh phí dự án ( F02-2H) 4.3.6 Hồn thiện tổ chức kiểm tra kế tốn Để cơng tác kiểm tra nội đơn vị đƣợc phát huy hiệu cần phải xây dựng quy ch kiểm tra cụ thể rõ ràng đƣa từ đầu năm đồng thời phổ bi n cho toàn cán đơn vị đƣợc bi t 103 Kiểm tra nội phải đƣợc diễn thƣờng xuyên định kỳ Viện nên đƣa vào quy ch quan công tác kiểm tra k tốn Theo đ , cơng t c iểm tra phải đƣợc diễn định kỳ hàng quý Điều giúp phận quản lý kịp thời n m b t thơng tin tình hình tài chính, cơng tác k tốn đơn vị, từ đ c điều chỉnh việc sử dụng nguồn kinh phí phù hợp kh c phục sai sót xảy q trình hạch tốn k tốn Kiểm tra xong phải c báo cáo công khai k t kiểm tra Trong trình kiểm tra n u có phát sai sót cần phải đề xuất biện ph p để hoàn thiện kịp thời Việc kiểm tra chứng từ k to n nên đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên liên tục, để dồn đ n kỳ k toán trƣớc báo cáo tài ti n hành kiểm tra lại, nhƣ khó kh c phục Ví dụ nhƣ chứng từ đ h a đơn đỏ nhà cung cấp, khai báo thu rồi, sau đem iểm tra, phát có sai sót lúc việc sửa sai phức tạp gặp nhiều 4.3.7 ồn thiện p Viện cần có k hi hai bên thực h hăn ụng tin học vào tổ chức c ng t c hoạch bố trí thời gian k ế to n hoạch đào tạo bồi dƣỡng trình độ tin học cho nhân viên k toán, phần hành tin học áp dụng cho việc sử dụng phần mềm k toán để khai thác tối đa hiệu mà phần mềm k toán đem lại việc phản ánh, ghi chép quản lý nghiệp vụ kinh t tài chính, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác k tốn cần đƣợc thực đồng phần hành k tốn Có k hoạch bảo trì, nâng cấp phần mềm k tốn, phần mềm đơn vị sử dụng phiên BRAVO 2009 cũ, không đ p ứng đƣợc u cầu cơng t c to n Phần mềm k toán cần đƣợc cài đặt máy tính khơng đƣợc k t nối Internet để bảo mật thông tin giảm bớt vi rút xâm nhập Máy dùng để cài đặt phần mềm phải có cấu hình tốt, dung lƣợng lớn đại 104 Việc sửa chữa máy tính có phần mềm k tốn phải có giám sát nhân viên k tốn nhân viên kỹ thuật để khơng làm ản hƣởng đ n tài liệu k toán Viện nên tận dụng tiện ích cơng nghệ ngân hàng đại nhƣ toán chuyển khoản qua thƣ điện tử, qua điện thoại, thơng báo tình hình bi n động tài khoản thời điểm phát sinh qua di động thi t bị điện tử Tăng cƣờng trang thi t bị liên quan đ n công nghệ tin học cho nhân viên, phận k toán để nâng cao hiệu hoạt động việc áp dụng công nghệ thông tin công tác quản lý tài nói chung k tốn nói riêng 4.4 Đ u kiện thực giải pháp 4.4.1 Điều kiện phía Nhà nước Hệ thống tiêu chuẩn, ch độ, định mức chuẩn mực quan trọng để đo lƣờng hiệu hoạt động N điều kiện để đảm bảo quản lý chi tiêu đƣợc tốt hơn, làm sở cho q trình lập, chấp hành quy t tốn NSNN Chính vậy, cấp, ngành có liên quan cần sớm sửa đổi, ban hành c c văn ph p quy quy định mức khoán, ch độ tiêu chuẩn, định mức sử dụng loại tài sản, phƣơng tiện làm việc, ch độ sử dụng văn ph ng phẩm… C c tiêu chuẩn hông phù hợp cần đƣợc sửa đổi bổ sung hoàn thiện nhƣ c c hoản chi hội nghị, cơng tác phí, ti p h ch Đây giải ph p tăng cƣờng ch quản lý chi ngân sách cách công khai quy định khơng thức Tổ chức tập huấn cho c c nhân viên hành to n c c đơn vị sửa đổi luật, thông tƣ nghị định liên quan đ n công t c to n hi ban 105 hi quan quản lý Nhà nƣớc c thẩm quyền c c quy t định, thông b tƣ, văn cần phải thông o rộng h p đ n đơn vị văn h m nên gửi qua phần mềm qua thƣ điện tử để c c đơn vị cập nhập ịp thời 4.4.2 Điều kiện phía Tổng cục Mơi trường Đối với quan chủ quản cần quan tâm tạo điều kiện nguồn inh phí để tăng cƣờng sở vật chất, trang thi t bị máy móc, hỗ trợ đơn vị đào tạo cán Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, quản lý sử dụng nguồn tài C quy định thƣởng phạt rõ ràng, cần xử lý nghiêm sai phạm gian lận quản lý tài chính, động viên hen thƣởng kịp gƣơng thực tốt mang hiệu sử dụng tài đơn vị 4.4.3 Điều kiện phía Viện Khoa học Mơi trường Viện cần nghiêm chỉnh thực sách quản lý tài Nhà nƣớc quy định Viện cần hoàn thiện quy ch chi tiêu nội bộ, x c định rõ định mức thu chi đơn vị Viện cần ý đ n y u tố ngƣời ngƣời y u tố quan trọng góp phần thực tốt cơng tác tổ chức k to n Do đ , cần thƣờng xuyên tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng cán chuyên môn C c chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng cần đƣợc xây dựng theo k hoạch, cần cụ thể hóa cho đối tƣợng, tránh tình trạng bồi dƣỡng chung dẫn đ n k t chất lƣợng đào tạo bồi dƣỡng hơng cao Trong qu trình đào tạo bồi dƣỡng, cần k t hợp với nghiệp vụ thực t đơn vị để nội dung đào tạo trở nên thi t thực giúp cán k toán n m b t đƣợc nghiệp vụ nhanh Hoàn thiện phần mềm k toán phù hợp với đặc thù hoạt động quản lý đơn vị Bên cạnh đ đầu tƣ, trang bị hệ thống máy tính đại, cấu 106 hình mạnh để thay th c c m y tính cũ ý phận k tốn Giúp cho máy tính hoạt động ổn định điều kiện lƣợng liệu cần lƣu giữ ph t sinh tăng theo ngày Xây dựng mạng máy tính nội gồm máy chủ máy trạm để k to n c đƣợc nghiệp vụ kinh th phát sinh đơn vị thể cập nhật, tra cứu ết luận chương : Nội dung chƣơng 4đã đƣa số vấn đề cốt lõi để hồn thiện tổ chức cơng tác k tốn trình bày vấn đề sau: Một là, định hƣớng phát triển Viện Khoa học ôi trƣờng Hai là, quan điểm hồn thiện tổ chức cơng tác k tốn Viện khoa học mơi trƣờng Ba là, điều kiện thực giải pháp tổ chức công tác k tốn Viện Khoa học trƣờng Những giải pháp mà chƣơng đề cập giúp cho việc tổ chức cơng tác k tốn tổ chức cơng tác k tốn Viện Khoa học trƣờng đƣợc tốt Tuy nhiên, để giải ph p đƣợc thực thành cơng cần có điều kiện từ phía Nhà nƣớc, Tổng cục mơi trƣờng Viện Khoa học ôi trƣờng 107 K T LUẬN CHUNG Tổ chức công t c to n hoa học g p phần quan trọng việc cung cấp thông tin ịp thời hiệu cho qu trình quản lý Nội dung quan trọng c c đơn vị nghiệp công lập n i chung Viện hoa học Môi trƣờng n i riêng đổi nâng cao hiệu hoạt động, tăng cƣờng công t c quản lý đ c việc xây dựng, hồn thiện cơng t c tổ chức công t c to n Đây vừa nội dung qu n triệt tinh thần Đảng Nhà nƣớc công xã hội h a nghiệp môi trƣờng, trao quyền tự chủ, tự chịu tr ch nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức m y, biên ch tài c c đơn vị nghiệp công lập, đồng thời bƣớc công đổi tƣ hành động công t c quản lý n i chung công t c quản lý tài n i riêng Viện hoa học Mơi trƣờng, nhằm nâng cao hiệu hoạt động, đƣa Viện hoa học Môi trƣờng nhanh ch ng trở nên vững mạnh Qua nghiên cứu, t c giả hệ thống h a ph t triển vấn đề lý luận tổ chức công t c to n c c đơn vị nghiệp công lập.Trên sở đ , hảo s t thực trạng tổ chức công t c to n Viện hoa học Môi trƣờng c ch hệ thống Từ nghiên cứu lý thuy t thực trạng hoạt động nhƣ vận dụng vào thực tiễn, luận văn nêu quan điểm định hƣớng để từ đ đề xuất số giải ph p nhằm hoàn thiện tổ chức công t c hạch to n to n Viện hoa học Môi trƣờng đ p ứng đƣợc yêu cầu quản lý đơn vị giai đoạn Hy vọng t nghiên cứu đề tài g p phần hoàn thiện tổ chức công t c to n nhằm g p phần nâng cao chất lƣợng quản lý, hiệu hoạt động c c đơn vị nghiệp công lập n i chung Viện hoa học Mơi trƣờng nói riêng Mặc dù thân cố g ng, song hạn ch ki n thức điều kiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu có hạn nên ch c ch n luận văn hông tránh khỏi thi u sót lý luận thực tiễn Kính mong nhận đƣợc góp ý dẫn giúp đỡ Quý thầy cô cá nhân quan tâm nghiên cứu đ n đề tài để luận văn đƣợc hoàn thiện 108 TÀI LI U THAM KHẢO Bộ Tài nguyên ôi trƣờng - Bộ Tài (2008): 01/2008/TTLTBTNMT-BTC hƣớng dẫn lập dự tốn cơng tác bảo vệ mơi trƣờng Bộ Tài Chính (2006), Quy t định số: 19/2 6/QĐ- quy định việc ban hành Ch độ k tốn hành nghiệp Bộ Tài chính( , Thơng tƣ số: 185/2010/TT-BTC hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung Ch độ to n Hành nghiệpban hành èm theo Quy t định số 19/2 6/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Chính phủ (2015), Nghị định số: 16/2 15/NĐ-CP quy định ch tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ (2015), Nghị định số: 19/2 15/NĐ-CP quy định số điều luật bảo vệ môi trƣờng Chính phủ (2016), Nghị định số: 174/2 16/NĐ- CP quy định chi ti t số điều Luật K toán Quốc hội (2003), Luật K toán số: 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Quốc hội (2015), Luật k toán số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Nguyễn Thành n (2 14 , ổ chức cơng tác ế tốn rung tâm quan trắc môi trường, Trƣờng inh doanh công nghệ Hà Nội 10 Nguyễn Thị Đơng (2 , Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán, 11 Nguyễn Thịnh Hiền (2 15 , Hồn thiện tổ chức cơng tác ế tốn Ph ng ài ngun mơi trường Quận ong Biên, Đại học thƣơng mại 12 Phan Thị Thanh Hƣơng 14 , Hồn thiện cơng tác tổ chức ế tốn iện hoa h c Cơng nghệ Xây dựng, Đại học inh t quốc dân 13 Nguyễn Văn Nhàn (2013), ổ chức cơng tác ế tốn ệnh viện đa hoa tỉnh hái Nguyên, Học viện Tài 109 14 Nguyễn Thị Lan (2 12 , ổ chức ế toán trường Cao đẳng inh tế ỹ thuật cơng nghệ, Đại học Cơng đồn, Hà Nội 15 Nghiêm Văn Lợi (2008), Giáo trình Quản trị tài đơn vị 16 Nghiêm Văn Lợi (2008), Giáo trình Nguyên lý kế tốn,Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội 17 Nghiêm Văn Lợi (2010), Giáo trình Kế tốn hành nghiệp, 18 Trần Phƣơng Linh (2 16 , Hoàn thiện tổ chức kế tốn xuất trị Quốc gia thật, Trƣờng Đại học Lao động- xã hội, Hà Nội 19 Lƣu Đức Tuyên – Ngô Thị Thu Hồng (2011), Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội ... sở khoa học thực tiễn hoàn thiện tổ chức cơng tác k tốn Viện Khoa học trƣờng, tác giả chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán Viện Khoa học trƣờng” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn cao học. .. 51 3.1.4 Ch độ k toán áp dụng Viện khoa học môi trƣờng ················· 57 Đặc điểm quản lý tài Viện khoa học môi trƣờng ·············· 58 3.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán ·······································... dung tổ chức kế t 2.2.1 h i niệ tr g vị nghiệp công lập tổ chức công tác kế to n c c đơn vị nghiệp công lập Theo giáo trình Nguyên lý k to n, trƣờng đại học Lao động xã hội: “ Tổ chức kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tại viện khoa học môi trường , Tổ chức công tác kế toán tại viện khoa học môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay