Thực hiện tổng quan hệ thống điện tử công suất cho hệ thống tuabin gió

62 6 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THỰC HIỆN TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT CHO HỆ THỐNG TUABIN GIĨ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THỰC HIỆN TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHO HỆ THỐNG TUABIN GIÓ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Phạm Viết Huy Người hướng dẫn: GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Phạm Viết Huy – MSV : 1412102097 Lớp : ĐC1802- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thực tổng quan hệ thống điện tử công suất cho hệ thống tuabin gió NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp: CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Thân Ngọc Hoàn Học hàm, học vị : Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Cơ quan công tác : Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn : Tồn đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng .năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Phạm Viết Huy GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính tốn giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓHỆ THỐNG TUABIN GIÓ 1.1 GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ 1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TUABIN GIÓ 1.2.1 Giới thiệu chung hệ thống tuabin gió .4 1.2.2 Giới thiệu phận hệ thống tuabin gió[1] 1.2.2.1 Máy phát điện hệ thống tuabin gió 1.2.2.2 Bộ biến đổi nguồn điện hệ thống tuabin gió 16 1.2.2.3 Máy biến áp hệ thống tuabin gió 19 1.2.2.4 Bộ lọc hệ thống tuabin gió 20 1.2.3 Độ tin cậy hệ thống điện tử cơng suất tuabin gió 21 CHƯƠNG BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG TUABIN GIÓ .24 2.1 THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG BỘ BIẾN ĐỔI CỦA HỆ THỐNG TUABIN GIÓ 24 2.1.1 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 24 2.1.2 Tụ điện 26 2.1.3 Diode 27 2.2 BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN MỘT LỚP[1] 28 2.2.1 Bộ biến đổi nguồn đơn hướng 28 2.2.2 Bộ biến đổi nguồn mức ( 2L-BTB) .30 2.2.3 Bộ biến đổi nguồn đa mức[1] 31 2.2.3.1 Cấu trúc kẹp diode trung tính(3L NPC BTB) 31 2.2.3.2 Cấu trúc liên kết back to back cầu H (3L-HB BTB) 32 2.2.3.3 Cấu trúc liên kết back to back mức cầu H (5L-HB BTB) 33 2.2.3.4 Cấu trúc liên kết ba chiều trung tính gắn với diode cho phía máy phát điện cấu trúc liên kết H-Bridge cấp cho phía lưới (3L-NPC + 5L-HB) 34 2.3 BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN ĐA LỚP .35 2.4 BỘ BIẾN ĐỔI CÔNG SUẤT NỐI LƯỚI TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO[3] 39 CHƯƠNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHO HỆ THỐNG TUABIN GIÓ 43 3.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TUABIN GIÓ[1] 43 3.2 ĐIỀU KHIỂN TUABIN GIÓ TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN VỚI BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN MỘT PHẦN 44 3.2.1 Giới thiệu hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần 44 3.2.2 Điều khiển tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần[4] 46 3.3 ĐIỀU KHIỂN TUABIN GIÓ TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN VỚI BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN TOÀN PHẦN 47 3.3.1 Giới thiệu hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần 47 3.3.2 Điều khiển hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần[4] 49 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 LỜI MỞ ĐẦU Ngày vai trò điện quan trọng phải đáp ứng nhu cầu cung cấp điện liên tục cho tất nghành công nghiệp sản xuất đời sống xã hội người Hơn nữa, việc sản xuất nguồn điện ngày người ta đặc biệt trọng đến môi trường Trong nhà máy thuỷ điện khơng hoạt động hết cơng suất nhà máy nhiệt điện lại gây ô nhiễm môi trường nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính Cho nên vấn đề hàng đầu đặt phát triển xây dựng phải đảm bảo vấn đề vệ sinh mơi trường Trên thực tế đó, cần phải tìm nguồn lượng tái sinh để thay Năng lượng gió nguồn lượng thiên nhiên vơ tận, nguồn lượng tái tạo không gây ô nhiễm mơi trường, tận dụng nguồn lượng để biến thành nguồn lượng điện phục vụ nhu cầu người Việc xây dựng nhà máy điện gió góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tạo cảnh quan du lịch Với tiềm vơ lớn đó, việc nghiên cứu phát triển, cải tiến công nghệ chế tạo tuabin gió thực cần thiết Do em chọn đề tài: “Thực tổng quan hệ thống điện tử cơng suất cho hệ thống tuabin gió” GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hướng dẫn Đề tài gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan lượng gió hệ thống tuabin gió Chương 2: Bộ biến đổi nguồn điện hệ thống tuabin gió Chương 3: Điều khiển hệ thống điện tử công suất cho hệ thống tuabin gió 2.4 BỘ BIẾN ĐỔI CƠNG SUẤT NỐI LƯỚI TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO[3] Số lượng nguồn lượng tái tạo máy phát điện phân phối ngày gia tăng đòi hỏi chiến lược cho vận hành quản lý lưới điện để trì chí để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện chất lượng lưới điện Ngồi ra, tự hố lưới điện dẫn đến việc cấu quản lý, kinh doanh lượng điện ngày trở nên quan trọng Công nghệ điện-điện tử đóng vai trò quan trọng việc phân phối hòa nguồn lượng tái tạo vào lưới điện, sử dụng rộng rãi nhanh chóng mở rộng ứng dụng trở nên thích hợp với hệ thống dựa lưới.Trong vài năm gần đây, công nghệ điện điện tử hệ thống tuabin gió phát triển nhanh, chủ yếu hai yếu tố Đầu tiên phát triển thiết bị chuyển mạch bán dẫn có khả chuyển đổi nhanh chóng điều khiển công suất lớn Yếu tố thứ hai việc giới thiệu máy tính thời gian thực điều khiển thực thuật tốn điều khiển tiên tiến phức tạp Những yếu tố dẫn đến phát triển chuyển đổi hiệu với chi phí kinh tế Dưới số hệ thống điện tử công suất nối lưới cho tuabin gió sử dụng phổ biến nay: Hình 2.19: Hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát đồng nam châm vĩnh cửu (PMSG) biến tần nguồn áp phaVSI 39 Trên hình 2.19 hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát đồng nam châm vĩnh cửu PMSG biến tần nguồn áp VSI Stator máy phát nối với lưới thông qua mạch điều khiển công suất, biến tần nguồn áp VSI Mạch điều khiển công suất gồm nghịch lưu phia máy phát sử dụng IGBT diode, nghịch lưu phía lưới bao gồm IGBT Diode, nghịch lưu phía máy phát điện dùng điều chỉnh hòa đồng cho máy phát điện tách máy phát điện khỏi lưới cần thiết, nghịch lưu phía lưới nhằm giữ ổn định điện áp mạch chiều trung gian Kết nối chỉnh lưu nghịch lưu tụ điện lưu trữ điện áp chiều Tuyến dẫn chiều giàn tụ điện lưu trữ điện áp chiều chỉnh lưu Một tụ điện trữ điện tích lớn, xếp chúng theo cấu hình tuyến dẫn chiều làm tăng điện dung tụ điện Hình 2.20: Hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát không đồng biến tần nguồn áp pha VSI Trên hình 2.20 hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát DFIG biến tần nguồn áp VSI Stato DFIG nối trực tiếp với lưới điện, rotor nối với lưới điện thơng qua mạch điều khiển cơng suất cho dòng lượng theo hai chiều Có hai chế đọ làm việc động trường hợp chế độ đồng chế độ đồng Ở hai chế độ stator phát cơng suất lên lưới, rotor hấp thụ lượng chế độ lưới đồng phát lượng chế độ đồng 40 T1 T2 T3 T4 T6 T2 Hình 2.21: Hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát PMSG biến tần pha Trên hình 2.21 , hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát đồng nam châm vĩnh cửu PMSG biến tần nguồn áp Bộ chỉnh lưu phía máy phát chỉnh lưu cầu diode pha với diode Mạch nghịch lưu phía lưới dùng transistor IGBT, sơ đồ gồm transistor IGBT: T 1, T2 ,T3, T4, T5 , T6 nối theo sơ đồ cầu Do transistor khơng có khả chịu điện áp âm nên ta dùng diode mắc song song với transitor để bảo vệ transitor khỏi điện áp ngược Trong sơ đồ transistor T1, T3, T5 mắc chung cực colectơ phía dương transistor T2, T4, T6 mắc chung cực emitơ phía âm nguồn điện chiều Ud.Vì biến tần gián tiếp PWM dùng transistor IGBT nên điện áp tải lặp lại điện áp điều khiển cực cửa transistor, có nghĩa điện áp tải biến tần có dạng xung hình chữ nhật với độ rộng khác giống điện áp điều khiển 41  Kết luân chương 2: Ở chương này, tơi tìm hiểu biến đổi nguồn điện hệ thống tuabin gió có biến đổi nguồn điện sau biến đổi nguồn đơn hướng, biến đổi nguồn mức ( 2L-BTB), biến đổi nguồn đa mức, số hệ thống điển hình dùng biến đổi cơng suất nối lưới từ nguồn lượng tái tạo Trong hệ thống điện tử cơng suất nói chung hệ thống điện tử cơng suất tuabin gió nói riêng biến đổi cơng suất phần tử quan trọng tới chất lượng điện áp, ổn định tần số hòa vào lưới điện 42 CHƯƠNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT CHO HỆ THỐNG TUABIN GIĨ 3.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TUABIN GIÓ[1] Hiện cơng nghệ chế tạo tuabin gió, thường có hai khái niệm tuabin gió Đó tuabin gió tốc độ cố định tuabin gió tốc độ biến thiên Tùy vào yếu tố tự nhiên yêu cầu sử dụng mà tuabin gió tốc độ cố định hay tốc độ biến thiên sử dụng Nhưng nhìn chung với ưu điểm vượt trội, tuabin gió tốc độ biến thiên hãng sản xuất ưu tiên nghiên cứu phát triển.Tuabin gió tốc độ cố định có ưu điểm đơn giản, mạnh mẽ, đáng tin cậy, chứng minh tốt với chi phí thấp phận điện Hạn chế trực tiếp tiêu thụ lượng phản ứng khơng kiểm sốt gió kiểm sốt chất lượng điện hạn chế Do hoạt động tốc độ cố định nó, biến động tốc độ gió biến đổi thành dao động mơ-men, giảm nhẹ cách có lợi thay đổi nhỏ máy phát điện, sau truyền biến động thành điện hòa vào lưới điện Tua bin gió tốc độ biến đổi thiết kế để đạt hiệu khí động học tối đa phạm vi rộng tốc độ gió Bằng cách đưa hoạt động tốc độ biến đổi, liên tục điều chỉnh tốc độ quay tua-bin gió (tăng tốc giảm tốc độ) lên tốc độ gió theo cách mà tỷ lệ tốc độ đầu giữ cố định đến giá trị xác định trước tương ứng với công suất cực đại hệ số dao động Trong hệ thống tốc độ biến đổi, mô-men máy phát gần giữ khơng đổi, thay đổi điện gió bị hấp thụ tốc độ máy phát thay đổi Nhìn từ quan điểm hệ thống tua-bin gió, ưu điểm quan trọng hệ thống taubin gió tốc độ thay đổi so với vận hành hệ thống 43 taubin gió tốc độ cố định thơng thường giảm áp suất học phận khí trục hộp số, tăng công suất giảm tiếng ồn âm Ngoài ra, diện biến đổi cơng suất tua-bin gió mang lại khả kiểm soát tiềm cho tua-bin gió lớn đại trang trại gió để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao nhà khai thác sử dụng điều khiển điện hoạt động phản kháng (tần số điều khiển điện áp) ; phản ứng nhanh tình hệ thống điện gặp cố, ảnh hưởng đến ổn định lưới điện chất lượng nguồn điện Những tính khiến tuabin gió tốc đọ biến thiên trở nên chiếm ưu phát triển công nghệ lượng tái tạo 3.2 ĐIỀU KHIỂN TUABIN GIÓ TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN VỚI BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN MỘT PHẦN 3.2.1 Giới thiệu hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần DFIG Hình 3.1: Tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi lượng phần Hệ thống tuabin gió áp dụng nhiều sử dụng rộng rãi từ năm 2000 Như thể hình 3.1 cuộn dây stator DFIG (Máy phát điện không đồng bộ) kết nối trực tiếp với lưới điện, cuộn dây rôto nối với lưới điện biến đổi 44 công suất tuabin gió Trong hệ thống này, tần số dòng điện rotor điều chỉnh linh hoạt phạm vi tốc độ biến đổi mở rộng đến mức tối đa Công suất biến đổi nhỏ làm cho hệ thống ý nhìn từ góc độ kinh tế Tuy nhiên, nhược điểm việc sử dụng vòng trượt khả kiểm sốt lượng đầy thách thức trường hợp cố lưới điện - bất lợi bao gồm độ tin cậy khó hồn tồn đáp ứng yêu cầu lưới điện tương lai Các tính nâng cao điều khiển tuabin gió xem xét tối đa hóa cơng suất phát ra, hoạt động lỗi lưới cung cấp chức hỗ trợ lưới hoạt động bình thường bất thường, v.v Trong khái niệm tuabin gió tốc độ biến đổi, dòng điện máy phát thường thay đổi cách điều khiển biến đổi phía máy phát, tốc độ quay tuabin điều chỉnh để đạt cơng suất tối đa dựa sức gió có sẵn Đối với hoạt động theo lỗi lưới, phối hợp điều khiển số hệ thống tuabin gió biến đổi máy phát/lưới, phanh chopper Cuối cùng, điều khiển điều chỉnh theo quy định hành, ổn định bus DC đồng hóa lưới phải thực nhanh chóng biến đổi lượng gió, nơi điều khiển tích phân tỷ lệ điều khiển cộng hưởng tỷ lệ thông thường 45 3.2.2 Điều khiển tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần[4] no Yes/ Đđiềukhiểnphíamáyphát Điềukhiểnđiệnnăngvàtốcđộ Modul điềukhiệnhiệnhành Điều khiểnđiệnápdòngđiệnphíalưới Phảntừ Bộlọc hồi P, QTSO Lưới số Hộp Hình 3.2: Hệ thống điều khiển tuabin gió sử dụng DFIG 46 Ví dụ, phương pháp điều khiển cho WTS dựa DFIG thể hình 3.2 Dưới mức sản xuất điện tối đa, tuabin gió thường thay đổi tốc độ quay tỉ lệ thuận với tốc độ gió giữ góc pitch cố định Ở tốc độ gió thấp, tốc độ quay cố định mức trượt tối đa cho phép để ngăn chặn điện áp mức đầu máy phát Bộ điều khiển góc độ sử dụng để giới hạn công suất đầu tuabin công suất danh định Trong hệ thống trên, modul điều khiển điện tốc độ( Power/speed control ) nhận thơng tin phản hồi từ phía trước máy biến áp điện áp lưới Vgrid , Công st P, cơng suất phản kháng Q Sau điều khiển modul điều khiển hành( Current control)bằng dòng I ref , modul nhận tín hiệu dòng phía máy phát điều khiển biến đổi AC-DC Còn biến đổi AC-DC điều khiển modul điều khiển đồng với lưới Modul điều khiển đồng với lưới nhận tiến hiệu phản hồi từ lọc Filter, dòng phía lưới Igrid , điện áp phía lưới V grid, đồng thời nhận tín hiệu điện áp chiều phía trước nghịch lưu AC-DC Tổng công suất điện WTS điều chỉnh cách điều khiển DFIG thông qua biến đổi phía rotor Phương pháp điều khiển biến đổi bên lưới đơn giản để giữ điện áp liên kết dc cố định Lưu ý xu hướng sử dụng kết nối với rôto DFIG để cải thiện hiệu suất điều khiển lỗi lưới 3.3 ĐIỀU KHIỂN TUABIN GIÓ TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN VỚI BỘ BIẾN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN TỒN PHẦN 3.3.1 Giới thiệu hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần Hệ thống tuabin gió thứ hai phổ biến tuabin gió phát triển lắp đặt thể hình 3.3 Trong hệ thống biến đổi lượng quy mô đầy đủ để kết nối lưới điện cuộn dây stator 47 máy phát điện, tồn lượng điện tạo từ tuabin gió điều chỉnh Máy phát điện không đồng rôto dây quấn (WRSG) máy phát điện đồng nam châm vĩnh cửu (PMSG) đánh giá giải pháp sử dụng tốt cho hệ thống tuabin gió PMSG Bộ biến đổi điện tồn phần Hình 3.3: Bộ biến đổi lượng toàn phần( full-scale) Việc loại bỏ vòng trượt, hộp số đơn giản chí loại bỏ; khả điều khiển tốc độ kiểm soát tốc độ khả hỗ trợ lưới tốt ưu điểm so với hệ thống dựa DFIG Tuy nhiên linh kiện điện tử mạnh tổn thất lượng cao biến đổi hạn chế cho hệ thống 48 3.3.2 Điều khiển hệ thống tuabin gió tốc độ biến thiên với biến đổi nguồn điện phần[4] Lưới Điềukhiển điệnnăngvàtốc Điềukhiển phíamáyphát Yes /No Điềukhiểnchỉnhlưu Điều khiểnđiệnápdòngđiệnphíalưới Phản hồiPvàQtừTSO Bộ lọc Hình 3.4: Hệ thống điều khiển tuabin gió với PMSG 49 Một ví dụ khác cho cấu trúc điều khiển sử dụng cho khái niệm tua bin gió dựa quy mơ biến đổi hiển thị Hình 3.4 Cấu trúc điều khiển hệ thống gần tương đương với hệ thống dùng máy phát DFIG, có điều tín hiệu phản hồi modul điều khiển tốc độ lượng nhận thêm tín hiệu điện áp chiều phía đầu chỉnh lưu ACDC Từ tín hiệu phản hồi điện áp đầu cảu chỉnh lưu điều khiển hành có điều chỉnh để điện áp chiều đầu phẳng hơn, giúp nâng cao chất lượng điện áp đầu vào nghịch lưu Ưu điểm hệ thống tuabin liên kết DC thực số loại tách điều khiển tuabin lưới Liên kết DC cung cấp tùy chọn cho tua bin gió kết nối với đơn vị lưu trữ lượng, quản lý tốt dòng điện hoạt động vào hệ thống lưới - tính cải thiện khả hỗ trợ lưới tuabin gió Năng lượng chủ động tạo WTS điều khiển biến đổi bên máy phát, công suất phản kháng điều khiển biến đổi bên lưới Cần lưu ý biến tần DC thường giới thiệu để ngăn chặn áp liên kết DC trường hợp lỗi điện lưới, cần thêm lượng tuabin để giảm điện áp lưới đột ngột 50  Kết luận chương 3: Qua chương này, tơi tìm hiểu vấn đề điều khiển hệ thống điện tử cơng suất cho hệ thống tuabin gió.Và điển hình hai loại tuabin gió điều khiển tuabin gió tốc độ biến thiên với chuyển đổi nguồn điện phần điều khiển tuabin gió tốc độ biến thiên với chuyển đổi nguồn điện toàn phần.Đây vấn đề quan trọng hệ thống tuabin gió, cơng nghệ tuabin gió ngày tự động hóa cao 51 KẾT LUẬN Trong thời gian nghiên cứu thực đồ án hướng dẫn tận tình GS.TSKH Thân Ngọc Hồn thầy cô khoa Điện- Điện tử trường đại học dân lập Hải Phòng em hồn thành đồ án tốt nghiệp Đồ án gồm nội dung sau: - Tìm hiểu tổng quan nguồn lượng gió - Tìm hiểu tổng quan biến đổi điện hệ thống taubin gió - Tìm hiểu hệ thống điều khiển hệ thống tuabin gió Đề tài giới thiệu tổng quan hệ thống điện tử công suất hệ thống tuabin gió Giúp biết công nghệ xây dựng lên hệ thống tuabin gió nói chung hệ thống điện tử cơng suất cho tuabin gió nói riêng Dù cố gắng hồn thành đồ án có hướng dẫn cụ thể thầy hiểu biết hạn chế chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên chắn đồ án có nhiều hạn chế, thiếu sót bất cập Vì vậy, em mong sửa chữa đóng góp ý kiến q thầy bạn để em rút kinh nghiệm bổ sung thêm kiến thức Em xin chân thành cảm ơn! 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Frede Blaabjerg, Fellow, Marco Liserre, Senior Member and Ke Ma, Member(2012), IEEE, Power Electronics Converters for Wind Turbine Systems, IEEE Trans Ind Electron [2] Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Trọng Thắng (2016) Nguyên lý hoạt động máy điện NXB xây dựng [3] Juan Manuel Carrasco, Member, IEEE, Leopoldo Garcia Franquelo, Fellow, IEEE, Jan T Bialasiewicz, Senior Member, IEEE, Eduardo Galván, Member, IEEE,(2006), Power-Electronic Systems for the Grid Integration of Renewable Energy Sources: A Survey, IEEE Trans Ind Electron [4] Frede Blaabjerg, Fellow, IEEE, and Ke Ma, Member(2013), IEEE, Future on Power Electronics for Wind Turbine Systems, IEEE Trans Ind Electron 53 ... đổi nguồn điện hệ thống tuabin gió 16 1.2.2.3 Máy biến áp hệ thống tuabin gió 19 1.2.2.4 Bộ lọc hệ thống tuabin gió 20 1.2.3 Độ tin cậy hệ thống điện tử cơng suất tuabin gió 21 CHƯƠNG... 1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TUABIN GIÓ 1.2.1 Giới thiệu chung hệ thống tuabin gió .4 1.2.2 Giới thiệu phận hệ thống tuabin gió[ 1] 1.2.2.1 Máy phát điện hệ thống tuabin gió ... Chương 3: Điều khiển hệ thống điện tử cơng suất cho hệ thống tuabin gió CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ HỆ THỐNG TUABIN GIÓ 1.1 GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ Năng lượng gió nguồn lượng thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện tổng quan hệ thống điện tử công suất cho hệ thống tuabin gió , Thực hiện tổng quan hệ thống điện tử công suất cho hệ thống tuabin gió

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay