Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại KCN đình vũ

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Tươi Sinh viên : Nguyễn Thị Minh Hiền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN ĐÌNH VŨ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tươi Sinh viên : Nguyễn Thị Minh Hiền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Mã SV: 1412301002 Lớp: MT1801 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Khảo sát đánh giá trạng xử lý nước thải KCN Đình Vũ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướ ng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 201 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 201 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Minh Hiền Th.S Nguyễn Thị Tươi Hải Phòng, ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên thầy cô, bạn bè người thân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, sâu sắc tới giảng viên Ths Nguyễn Thị Tươi người ln tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo phòng đào tạo, Khoa Kỹ thuật Mơi trường, Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng ln tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập khóa luận thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Quan trắc Sở Tài Ngun Mơi trường Hải Phòng, tất bạn bè giúp tơi hồn thành đề tài Với kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên báo cáo nhiều thiếu sót tơi mong nhận góp ý thầy cô bạn bè nhằm rút kinh nghiệm cho công việc tới Em xin chân thành cảm ơn ! Hải phòng , ngày 30 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Minh Hiền Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QCVN Quy chuẩn Việt Nam KCN Khu công nghiệp VSV Vi sinh vật SV Sinh vật BOD5 Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa sau ngày) COD Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) TSS Chất rắn lơ lửng BTNMT Bộ tài nguyên môi trường TXLNT Trạm xử lý nước thải UBND Ủy ban nhân dân NXB Nhà xuất MMBR Moving Bed Biofilm Reactor (Cơng nghệ xử lý sinh học hiếu khí) SBR Sequencing batch reactor (Công nghệ xử lý sinh học bể bùn hoạt tính ) PCB Polychlorinated biphenyl (những hợp chất bền vững) Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nước thải khu công nghiệp .2 1.1.1 Khái niệm nước thải khu công nghiệp 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh nước thải khu công nghiệp 1.1.3 Phân loại nước thải khu công nghiệp 1.1.4 Thành phần tính chất nước thải công nghiệp .4 1.1.4.1 Thành phần nước thải công nghiệp 1.1.4.2 Tính chất đặc trưng nước thải công nghiệp 1.1.5 Các tiêu chất lượng nước thải công nghiệp 1.2 Phương pháp xử lý nước thải 11 1.2.1 Phương pháp xử lý sinh học 12 1.3 Tổng quan KCN Đình Vũ – Hải Phòng .17 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CƠNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 20 2.1 HIỆN TRẠNG KHU CƠNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 20 2.1.1 Hiện trạng sở hạ tầng khu cơng nghiệp Đình Vũ 20 2.1.2 Hiện trạng xử lý nước thải KCN Đình Vũ 20 2.1.2.1 Các hoạt động phát sinh chất thải .20 2.1.2.2 Các hoạt động xử lý nước thải 21 2.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu cơng nghiệp Đình Vũ 22 2.3 Thuyết minh sơ đồ công nghệ 26 2.4 Quan trắc nước thải KCN Đình Vũ 28 2.4.1 Kết quan trắc phân tích mẫu nước thải năm 2017 29 2.4.1.1 Kết quan trắc quý 29 2.4.1.2 Kết quan trắc quý 32 2.4.1.3 Kết quan trắc quý 34 2.4.1.4 Kết quan trắc quý4 tháng 12/2017 37 Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 2.4.2 Kết quan trắc phân tích nước thải năm 2018 39 2.4.2.1 Kết quan trắc quý 39 2.4.2.2 Kết quan trắc quý 43 2.4.2 Một số biểu đồ quan trắc tiêu nước thải 45 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN ĐÌNH VŨ 52 3.1 Giải pháp quản lý 52 3.2 Giải pháp kinh tế 52 3.3 Giải pháp môi trường 53 3.4 Giải pháp mặt khoa học công nghệ 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 54 Kết luận 54 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 2.4.2.2 Kết quan trắc quý Bảng 2.8: Kết quan trắc quý (tháng 6/2018) (*) Kết TT Thông số NT1 NT2 Cmax QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột B) - 100,0 - 30,8 30,7 40 - 7,54 7,81 5,5-9 Pt/Co 23 150 Đơn vị Lưu lượng Nhiệt độ PH Màu mg/l 45,4` 2,4 54 BOD5 (20 C) COD mg/l 68,8 18,2 162 hất rắn lơ lửng mg/l 100 18,8 108 m /h C o o Asen mg/l 0,0148 0,0115 0,11 Thủy ngân mg/l 0,015 0.00023 0,01 10 Chì mg/l ND ND 0,54 11 Cadimi mg/l ND ND 0,11 12 Crom (VI) mg/l ND ND 0,11 13 Crom (III) mg/l ND ND 1,1 14 Đồng mg/l 0,065 ND 2,16 15 Kẽm mg/l 0,196 0,136 3,24 16 Niken mg/l ND ND 0,54 17 Mangan mg/l 0,150 0,117 1,08 18 Sắt mg/l 0,939 0,593 5,40 19 Tổng xianua mg/l ND ND 0,11 20 Tổng phenol mg/l 0,07 0,06 0,54 21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,1 1,2 10,8 22 Sunfua mg/l ND ND 0,54 23 Florua mg/l 0,50 0,36 10,8 24 Amoni (tính theo N) mg/l 9,8 2,6 10,8 Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 43 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng (*) Kết TT Thông số Đơn vị NT1 NT2 Cmax QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột B) 25 Tổng nitơ mg/l 13,9 13,5 43,2 26 Tổng phốt (tính theo P) mg/l 1,4 1,0 6,50 27 Clo dư mg/l ND ND 2,16 mg/l ND ND 0,11 mg/l ND ND 1,08 ND 0,01 28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu Tổng hoá chất bảo vệ 29 thực vật phốt hữu 30 Tổng PCB mg/l ND 31 Coliform MPN/ 100ml 58x10 2 28x10 5000 ND: Không phát Nhận xét: Kết phân tích mẫu nước thải quý tháng 6/2018 vào mùa mưa lượng mưa nhiều mẫu nước thải vào mùa không ổn định thông số như: colifrom vượt 800 lần, thủy ngân vượt 0,005 lần so với QCVN, điểm quan trắc NT2 nước thải qua xử lý hai thông số thấp nằm giới hạn cho phép Các kim loại nặng đồng, chì, cadimin, niken điểm quan trắc NT1 phát có nước thải, điểm quan trắc NT2 sau xử lý nước thải kết thông số không phát thấy Các thông số khác mangan, sắt, kẽm, Asen điểm quan trắc thấy có nước thải thấp nằm giới hạn cho phép Độ màu vào mùa thấp nhỏ nhiều lần so với QCVN lượng mưa nhiều Tại điểm NT1 hàm lượng BOD, COD, Amoni chất rắn lơ lửng cao điểm NT2 thông số xử lý thấp nhiều lần đạt QCVN/40:2011 BTNMT (Cột B) Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý NT2 theo QCVN/40:2011 BTNMT (Cột B) qua số liệu quan trắc phân tích tất thông số nằm giới hạn cho phép mức bình thường vài thơng số khơng phát thấy như: tổng PCB, tổng hoá Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 44 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng chất bảo vệ thực vật phốt hữu cơ, tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, sunfua, crom Nhận xét chung: Kết quan trắc phân tích mẫu nước thải năm 2018 tương tự năm 2017 mùa khô mùa mưa thông số nước thải thay đổi rõ rệt, thông số hầu hết nằm giới hạn cho phép Chỉ có tiêu colifrom điểm quan trắc NT1 vượt giới hạn cho phép, quý vượt 200 lần quý vượt 800 lần nhiên điểm quan trắc NT2 sau xử lý tiêu colifrom thấp nhiều lần đạt QCVN 40:2011 BTNMT (Cột B) Các thông số BOD, COD, chất rắn lơ lửng, amoni thông số khác điểm quan trắc nằm giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011 BTNMT (Cột B)  Tổng hợp qua số liệu quan trắc theo quý từ năm 2017 đến nay, thông số qua quan trắc PH, TSS, COD, BOD, Amoni,colifrom kim loại nặng có chênh lệch điểm quan trắc, mùa mưa mùa khô, để cụ thể rõ ràng tơi xin trình bày, đánh giá vài thông số qua biểu đồ sau: 2.4.2 Một số biểu đồ quan trắc tiêu nước thải  Nồng độ PH nước thải Nồng độ PH nước thải 16 14 12 10 NT1 NT2 QCVN QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/2018 7,87 7,12 5,5 7,48 7,56 5,5 7,36 7,68 5,5 7,55 7,16 5,5 7,93 7,07 5,5 7,54 7,81 5,5 Hình 2.3: Nồng độ pH nước thải KCN Đình Vũ Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 45 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Đánh giá : Gía trị pH NT1 chưa xử lý dao động khoảng 7,36 – 7,93 mơi trường nước thải kiềm yếu Gía trị pH NT2 sau xử lý dao động khoảng 7,0 – 7,81 môi trường nước thải kiềm yếu Từ năm 2017 đến 2018 biến đổi pH khơng nhiều Sự sai khác giá trị pH ảnh hưởng mùa mưa mùa hanh khô tác động môi trường xung quanh PH điểm quan trắc NT2 điểm quan trắc cuối trước xả thải nằm QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)  Nhu cầu oxy sinh học (BOD) Hàm lượng BOD nước thải 60 50 40 30 20 10 NT1 NT2 QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/20172 36,4 2,5 54 56 5,2 54 43,8 3,3 54 24,6 1,12 54 41 2,7 54 45,4 2,4 54 Hình 2.4: Hàm lượng BOD5 nước thải KCN Đình Vũ Đánh giá: Giữa số BOD5 hàm lượng chất hữu nước có mối tương quan chặt chẽ Thơng qua trị số BOD người ta đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải chất hữu Nhìn vào biểu đồ ta thấy hàm lượng BOD có chênh lệch mùa vị trí lấy mẫu Mùa mưa có hàm lượng BOD cao mùa khô Hàm lượng BOD5 quý tháng 12/2017 có giá trị thấp hai điểm quan trắc NT1 NT2 Nguyên nhân chênh lệch điểm quan trắc NT1 điểm quan trắc nước thải đầu vào nên giá trị cao điểm quan trắc NT2 điểm cuối sau xử lý trước xả thải Tuy nhiên chênh lệch nhiều điều kiện khí hậu mùa khơ nước thải có giá trị BOD thấp Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 46 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng so với mùa mưa, đặc biệt quý tháng 6/2017 điểm quan trắc NT1 vượt QCVN lần, nhiên điểm NT1 nước thải chưa qua xử lý điểm quan trắc NT2 sau xử lý BOD giảm đáng kể không vượt QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột B)  Nhu cầu oxy hóa học (COD) Hàm lượng COD nước thải 180 160 140 120 100 80 60 40 20 NT1 NT2 QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/2018 73,6 28,2 162 79,6 30,3 162 70 25,5 162 46,1 12,7 162 49,9 14,8 162 68,8 18,2 162 Hình 2.5: Biểu đồ hàm lượng COD nước thải KCN Đình Vũ Đánh giá: Tương tự BOD5, COD điểm quan trắc NT2 đạt QCVN/ BTNMT (Cột B) Hàm lượng COD quý tháng 12/2017 vào mùa khô giá trị COD thấp nhất, quý tháng 6/2017 vào mùa mưa giá COD cao Ở điểm quan trắc NT1 NT2 không vượt QCVN Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 47 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TSS nước thải 140 120 100 80 60 40 20 NT1 NT2 QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/2018 40,2 7,2 108 115 20,5 108 105 19,5 108 32 6,8 108 45,5 9,8 108 100 18,8 108 Hình 2.6: Biểu đồ tổng chất rắn lơ lửng nước thải KCN Đình Vũ Đánh giá: Theo bảng số liệu, ta thấy nồng độ TSS vị trí NT2 không vượt giới hạn cho phép đạt QCVN/ BTNMT (Cột B) Tuy nhiên vào mùa mưa tháng tháng chất rắn lơ lửng cao điểm quan trắc NT1 tháng 6/2017 TSS vượt lần giới hạn cho phép, sau nước thải xử lý điểm quan trắc NT2 thấp nhiều lần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) vào mùa khô chất rắn lơ lửng vào tháng 12/2017 thấp Nguyên nhân thời điểm lấy mẫu vào mùa mưa, có trận mưa lớn kéo dài kèm theo hàm lượng chất vô cơ, hữu cơ, trình rửa trơi làm tăng nồng độ TSS Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 48 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Nồng độ Amoni nước thải Nồng độ Amoni nước thải 14 12 10 NT1 NT2 QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/2018 4,8 0,7 10,8 11,8 10,8 10,9 2,8 10,8 5,8 0,4 10,8 3,8 0,2 10,8 9,8 2,6 10,8 Hình 2.7:Biểu đồ nồng độ Amoni nước thải Đánh giá: Nồng độ Amoni vị trí NT2 khơng vượt q giới hạn cho phép theo QCVN/ BTNMT (Cột B), Nồng độ Amoni tháng tháng cao hai điểm quan trắc ,tuy nhiên điểm quan trắc NT1 tháng vượt 1,0 lần NT2 vượt 0,1 lần giới hạn cho phép, sau xử lý nước thải NT2 điểm cuối nồng độ Amoni giảm nhiều lần trước thải môi trường đạt QCVN/ BTNMT (Cột B) Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 49 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Chỉ số colifrom nước thải Chỉ số colifrom nước thải 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 NT1 NT2 QCVN Tháng 3/2017 Tháng 6/2017 Tháng 8/2017 Tháng 12/2017 Tháng 3/2018 Tháng 6/2018 4600 900 5000 4200 1100 5000 3300 1100 5000 5600 2000 5000 5200 2200 5000 5800 2800 5000 Hình 2.8:Biểu đồ số codifrom nước thải Đánh giá: Thông qua số coliform đánh giá chất lượng nước thải mức độ ô nhiễm nước thải chất thải sản xuất, hoạt động sinh hoạt người Theo kết hình 2.8, colifrom điểm quan trắc NT2 đạt QCVN40:2011/BTNMT cột B,nhưng điểm quan trắc NT1vựơt giới hạn cho phép tháng 11/2016 vượt 700 lần, tháng 11/2017 vượt 600 lần, tháng 2/2018 vượt 200 lần, tháng 6/2018 vượt 800 lần, nhiên lượng nước thải trước xả thải xử lý tương đối tốt, nên điểm quan trắc NT2 số colifrom thấp đạt QCVN Đánh giá chung: Nước thải KCN qua hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung tuân thủ cam kết (ĐTM) Kết quan trắc phân tích nước thải số ô nhiễm nước thải dược xử lý triệt để nước thải đạt QCVN sau qua hệ thống xử lý nằm giới hạn cho phép theo QCVN 40:2001/BTNMT (cột B) môi trường hành Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 50 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 2.9 : Quan trắc lấy mẫu trường Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 51 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN ĐÌNH VŨ 3.1 Giải pháp quản lý Các dự án áp dụng công nghệ sản xuất hơn, công nghệ thân thiện môi trường Dựa sở quy chuẩn môi trường, chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN xây dựng nội quy cụ thể nước thải: Tại tuyến cống thu gom nước thải từ nhà đầu tư, cần có giếng thăm cho phép tiếp cận lấy mẫu, quan trắc lưu lượng chất lượng nước thải từ nhà máy KCN Chủ đầu tư hạ tầng KCN cần thỏa thuận rõ ràng với nhà thầu chất lượng nước đầu vào trạm XLNT, biện pháp kiểm tra, xử lý cố Các doanh nghiệp định kỳ báo cáo kết quan trắc kiểm soát chất lượng nước thải,cho quan quản lý môi trường địa phương gửi báo cáo cho đơn vị quản lý hạ tầng KCN Tiến hành kiểm tra định kỳ lần/năm tồn hệ thống nước, xử lý nước thải doanh nghiệp, để có thơng tin đưa giải pháp xử lý thiết thực Các quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý thức cộng đồng chủ đầu tư KCN, CCN, doanh nghiệp bảo vệ mơi trường, kiểm sốt ô nhiễm Xây dựng quy trình cụ thể, rõ ràng trách nhiệm quyền hạn lực lượng Cảnh sát Môi trường, phối hợp với quan khác như: Thanh tra, Chi cục Bảo vệ môi trường địa phương, chế tài xử lý vi phạm Xây dựng chương trình, dự án tăng cường lực đội ngũ cán quản lý môi trường cách dài hạn, bản, có hệ thống, kết hợp với trang bị phương tiện thiết bị phù hợp phục vụ quan trắc ô nhiễm nước thải công nghiệp Ứng dụng công nghệ đại quan trắc môi trường,cảnh báo phát cố ô nhiễm GIS, SCADA… KCN, CCN để có thơng tin xác thực tn thủ quy định trường hợp vi phạm, với thời gian nhanh chi phí nhất… 3.2 Giải pháp kinh tế Tăng cường đầu tư nguồn lực cho cơng tác bảo vệ mơi trường KCN Đình Vũ Các doanh nghiệp hoạt động KCN phải tuân thủ quy định vệ sinh mơi trường, đóng đủ loại phí mơi trường, đảm bảo cán bộ, nhân viên Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 52 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng sở sản xuất tập huấn kỹ sức khỏe lao động, an tồn mơi trường… Tăng cường trang thiết bị giám sát, quan trắc: Đầu tư trang thiết bị đại, máy móc phục vụ cơng tác quan trắc từ nguồn kinh phí mơi trường năm từ chương trình, dự án KCN Tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm quản lý môi trường hiệu cán môi trường KCN Tổng chi phí xây dựng vận hành TXLNT phù hợp đảm bảo khả tài KCN KCN xây dựng TXLNT tập trung nhờ đảm bảo vấn đề nhiễm mơi trường nước thải cơng nghiệp nhờ tránh khoản phí phạt mơi trường đồng thời nâng cao vị mắt khách hàng sử dụng sản phẩm KCN Hoạt động sản xuất ổn định, không bị ngưng trệ, tiết kiệm chi phí nhân cơng, khấu hao thiết bị hao phí điện 3.3 Giải pháp môi trường Nước thải đầu TXLNT tập trung đảm bảo (Quy chuẩn Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT, 2011) Danh mục quy định chất lượng nước thải đầu vào, đầu KCN Góp phần cải thiện chất lượng mơi trường giảm bớt nguy ô nhiễm nước thải tới nguồn tiếp nhận Góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân 3.4 Giải pháp mặt khoa học công nghệ - Nâng cao lực, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động xử lý nước thải công nghiệp - Áp dụng khoa học kĩ thuật, phương pháp xử lý nước thải tiến tiến tốn chi phí hơn, hiệu xử lý chất nhiễm nước thải tốt Ví dụ như:  Nên cử cán môi trường, cử nhân môi trường làm việc KCN học hỏi, nâng cao lực việc xử lý môi trường KCN  Lựa chọn phương pháp thích hợp cho KCN xử lý nước thải tập trung như: giảm chi phí, giảm diện tích, khơng cần nhiều giai đoạn xử lý Qúa trình xử lý đơn giản,đễ dàng vận hành không nhiều thời gian xử lý nước thải triệt để hiệu cao Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Kết luận  Qua trình tìm hiểu trạng xử lý khảo sát, phân tích, đánh giá thơng sống số KCN Đình Vũ chất lượng xử lý nước thải KCN tốt Nước thải qua xử lý đưa nằm giới hạn cho phép Để đạt kết phần công tác quản lý chặt chẽ công nghệ xử lý nước thải KCN tập trung hiệu cao, xử lý công nghệ đại  Khu cơng nghiệp Đình vũ nhìn chung có ý thức thực quy định pháp luật bảo vệ mơi trường, doanh nghiệp Đình Vũ thực tương đối tốt quy định luật bảo vệ mơi trường Ban quản lý KCN Đình Vũ có ý thức việc phủ xanh KCN, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng trồng nhiều xanh tuyến đường nội KCN Đình Vũ, trạm xử lý nước thải tập trung vận hành thường xuyên, có nhật ký vận hành đầy đủ Việc quản lý bùn thải hướng dẫn theo quy định chất thải nguy hại  Hệ thống xử lý nước thải KCN Đình Vũ đánh giá cao áp dụng phương pháp xử lý sinh học vào mơ hình sản xuất  Tuy nhiên nước thải chủ yếu phát sinh từ nước làm mát thiết bị sản xuất Nước làm mát có tái sử dụng lại nước thải hệ thống xử lý khí thải, song lượng định thải trực tiếp mơi trường mà chưa qua xử lý  Vào mùa mưa lượng mưa nhiều nước mưa chảy tràn qua mặt KCN sân, đường, gara sở sản xuất theo đất, cát ngồi mơi trường Nước mưa chảy tràn qua khu vực kho bãi chứa vật liệu sở sản xuất KCN theo dầu mỡ rơi vãi, hóa chất kim loại nặng, rác thải từ hoạt động sinh hoạt trực tiếp môi trường gây ô nhiễm môi trường Kiến nghị Từ kết phân tích đánh giá trạng nước thải KCN, nguyên nhân đề cập em xin đưa số kiến nghị sau:  Nguồn nước thải phát sinh chủ yếu từ khu vực vệ sinh cơng nhân, khu văn phòng, nhà ăn sở KCN gồm chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng (BOD), dầu mỡ động thực vật, …,chất dinh dưỡng (P, N), chất tẩy rửa dân dụng, vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh số khoáng chất cần nhắc nhở nâng cao ý thức người, đảm bảo vệ sinh, xả thải nơi quy định, tổ chức họp, khen thưởng phê bình doanh nghiệp việc thực công tác bảo vệ môi trường nơi làm việc  Lượng nước thải phát sinh từ nước làm mát thiết bị sản xuất nên lắp đặt hệ thống đưa nước thải xuống trạm xử lý công đoạn sản xuất tránh việc nước thải trực tiếp xả ngồi mơi trường gây nhiễm mơi trường  Thường xuyên kiểm tra quản lý chặt chẽ thiết bị, hệ thống, công đoạn sản xuất tránh việc hỏng, lỗi hóa chất độc hại bị rò rỉ ngồi  Cần tăng cường tần suất quan trắc lắp đặt trạm quan trắc tự động để thường xuyên theo dõi diễn biến chất lượng nước thải  Điều quan tâm nước thải KCN vấn đề công nghệ xử lý nước thải nước thải khu cơng nghiệp có hàm lượng chất nhiễm cao, không xử lý xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, nước thải khu công nghiệp gây tác động xấu tới chất lượng nguồn nước mặt nước ngầm khu vực xung quanh.Nhìn chung khu cơng nghiệp Đình Vũ ln đứng tốp đầu việc xử lý nước thải nghiêm ngặt, trạm xử lý tập trung đầu tư tương đối ổn định lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đại, nhiên KCN Đình Vũ hạn chế mặt tiết kiệm nguồn vốn kinh tế Với nhận định trên, mặt hạn chế tồn KCN Đình Vũ, tơi mạnh dạn đề xuất phương pháp “xử lý nước thải công nghệ SBR” - Hệ thống SBR hệ thống xử lý có hiệu cao trình sử dụng cần lượng, dễ kiểm sốt cố xảy ra, xử lý vấn đề với lưu lượng thấp, tốn diện tích - Khơng cần bể lắng tuần hoàn bùn - Trong pha làm đầy bể SBR đóng vai trò bể cân bể SBR chịu dựng tải trọng cao sốc tải - Có thể hạn chế phát triển vi khuẩn sợi thông qua việc điều chỉnh tỉ số F/M thời gian thổi khí q trình làm đầy Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 55 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ít tốn diện tích đất xây dựng q trình cân chất, xử lý sinh học lắng thực bể - Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (các thiết bị ít) mà khơng cần phải tháo nước cạn bể Chỉ tháo nước bảo trì thiết bị như: cánh khuấy, motor, máy thổi khí, hệ thống thổi khí - Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động - TSS đầu thấp, hiệu khử photpho, nitrat hóa khử nitrat hóa cao - Ít tốn diện tích khơng có bể lắng q trình tuần hồn bùn  KCN Đình Vũ sử dụng cơng nghệ sinh học SBR khơng cần q nhiều diện tích thời gian cơng nghệ MMBR KCN Đình Vũ Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 56 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Anh Đào Một số phương pháp xử lý nước ô nhiễm Luận văn đại học khoa Sư Phạm, trường Đại học An Giang PGS TS Trần Đức Hạ, KS Đỗ Văn Hải (2002) Cơ sở hóa học q trình xử lý nước cấp nước thải Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà Nội 3.PGS TS Tô Đăng Hải Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải Nhà xuất giáo dục PGS.TS Nguyễn Văn Phước, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà Giáo trình quản lý chất lượng mơi trường Nhà xuất xây dựng 5.PGS TS Trịnh Lê Hùng Kỹ thuật xử lý nước thải Nhà xuất giáo dục PGS.TS Hoàng Huệ Xử lý nước thải Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Lưu Cẩm Lộc Hóa học xử lý mơi trường PGS TS Nguyễn Văn Phước Xử lý nước thải phương pháp sinh học Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn Bài giảng kĩ thuật xử lý nước thải 10 Tạp chí bảo vệ Môi Trường (Số – 2003) - Tạp Chí Cục Bảo Vệ Mơi Trường – Bộ Tài Ngun Môi Trường Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hiền Lớp: MT1801 57 ... nghệ xử lý nước thải khu cơng nghiệp Đình Vũ 25 Hình 2.3: Nồng độ pH nước thải KCN Đình Vũ 45 Hình 2.4: Hàm lượng BOD5 nước thải KCN Đình Vũ 46 Hình 2.5: Biểu đồ hàm lượng COD nước thải KCN. .. HIỆN TRẠNG KHU CƠNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 20 2.1.1 Hiện trạng sở hạ tầng khu cơng nghiệp Đình Vũ 20 2.1.2 Hiện trạng xử lý nước thải KCN Đình Vũ 20 2.1.2.1 Các hoạt động phát sinh chất thải. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN ĐÌNH VŨ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại KCN đình vũ , Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại KCN đình vũ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay