Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn tại công ty cổ phần đầu tư sao đỏ

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Hồng Trang Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SAO ĐỎ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Hồng Trang Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Hồng Trang Mã SV: 1312401054 Lớp: QT1702K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Trình bày khái quát vấn đề lý luận kế toán vốn tiền doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ - Đưa nhận xét chung cơng tác kế tốn nói chung kế toán vốn tiền đơn vị, từ đưa biện pháp nhằm hồn thiện vốn tiền công ty cổ phần Đầu Sao Đỏ Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu năm : 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SAO ĐỎ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 201 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 201 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Lời mở đầu Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Tổng quát vốn tiền: 1.1 Khái niệm phân loại vốn tiền: 1.2 Đặc điểm vốn tiền nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: 1.2.1 Đặc điểm vốn tiền 1.2.2.Nhiệm vụ 1.2.3 Nguyên tắc hạch toán vốn tiền mặt 1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn vốn tiền .5 1.3.1 Luân chuyển chứng từ .5 1.3.2 Hạch toán tiền mặt quỹ 1.3.2.1 Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 1.3.2.2 Nguyên tắc kế toán 1.3.2.3.Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 111 - Tiền mặt 1.3.2.4.Phương pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1.4 Kế toán tiền gửi Ngân hàng: 14 1.4.1 Hạch toán tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: 14 1.4.2 Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 112 – Tiền Gửi Ngân Hàng 15 1.4.3 Phương pháp hạch toán kế toánmột số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 16 1.5 Hình thức sổ kế toán: 19 1.5.1 Hình thức nhật ký- sổ cái: .20 1.5.2 Hình thức “chứng từ ghi sổ” 21 1.5.3 Hình thức Nhật ký- chứng từ: 22 1.5.4 Hình thức Nhật ký chung: .23 1.5.5 Hình thức kế toán máy 24 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SAO ĐỎ 26 2.1 Đặc điểm tình hình chung 26 2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 28 2.3 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty q trình hoạt động 28 2.4 Những kết mà công ty đạt năm gần .29 2.5 Mơ hình tổ chức máy công ty 31 2.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty đầu Sao Đỏ 33 2.6.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 33 2.6.2 Chức , nhiệm vụ phận kế toán .33 2.6.3 Hình thức kế tốn, chế độ sách phương pháp kế tốn áp dụng cơng ty .34 2.6.3.1 Hình thức kế tốn: 34 2.6.3.2 Hình thức sổ kế toán 34 2.7 Thực trạng công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần đầu Sao Đỏ 36 2.7.1 Kế toán tiền mặt 36 2.7.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 48 2.8 Đối chiếu điều chỉnh sổ sách 57 2.8.1 Đối chiếu, kiển tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt quỹ 57 2.8.2 Đối chiếu, kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH .58 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SAO ĐỎ .60 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần đầu Sao Đỏ 60 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền 61 3.1.1.1 Ưu điểm 61 3.1.1.2 Nhược điểm 63 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ 64 Kết luận 73 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Lời mở đầu Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành thực trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phạm vi hoạt động doang nghiệp không bị giới hạn nước mà mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước giới Do đó, quy mơ kết cấu vốn tiền lớn phức tạp, việc sử dụng quản lý chúng ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, kế tốn cơng cụ để điều hành quản lý hoạt động tính tốn kinh tế kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong cơng tác kế tốn doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành chúng mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành hệ thống quản lý thực hiệu cao Thơng tin kế tốn thơng tin tính hai mặt tượng, trình: Vốn nguồn, tăng giảm Mỗi thông tin thu kết trình tính hai năm: thơng tin kiểm tra Do đó, việc tổ chức hạch tốn vốn tiền nhằm đưa thông tin đầy đủ nhất, xác thực trạng cấu vốn tiền, nguồn thu chi tiêu chúng trình kinh doanh để nhà quảnlý nắm bắt thơng tin kinh tế cần thiết, đưa định tối ưu đầu tư, chi tiêu tương lai Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, sổ sách tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua biết đươc hiệu kinh tế đơn vị Thực tế nước ta thời gian qua cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, hiệu sử dụng vốn đầu nói chung vốn tiền nói riêng thấp, chưa khai thác hết hiệu tiềm sử dụng chúng kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch tốn bị bng lỏng kéo dài Xuất phát từ vần đề thông qua thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để sâu vào nghiên cứu viết khóa luận :“Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ” Vũ Hồng Trang - QT1702K TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khóa luận tốt nghiệp gồm ba phần: Chương 1: Một số vấn đề lý luận hoàn thiện kế tốn vốn tiền Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ Chương 3: Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần Đầu Sao Đỏ Vũ Hồng Trang - QT1702K TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tuy nhiên dù cẩn thạn̂ cơng tác hạch tốn nhưviẹĉ ghi sổ hệthống kiểm sốt hiẹû NH đon̛ vị mở tài khoản, song công viẹĉ nghiẹp̂ vụ phát sinh nhiều tình trạng nhầm lẫn xảy Khi chênh lẹch, ̂ nguyên nhân gì, phát sinh khâu hai bên cần đối chiếu, kiểm tra sổ sách để tiến tới thống số phát sinh nhusơ̂́ dưthực tế đon̛ vị, từ điều chỉnh kịp thời sổ sách bên Nếu chua̛ kịp thời tìm nguyên nhân dẫn đến chênh lẹcĥ mà kỳ tốn đến nhân viên kế toán phải tạm thời can̆ theo số liẹû NH để phản ánh vào TK 112 Số chênh lẹcĥ đuợc̛ phản ánh nhưsau Nếu sổ sách nhân viên kế toán phản ánh thừa so với sổ sách NH, kế tốn ghi: Nợ TK 138.1 TK 112 Nếu sổ sách kế toán thiếu so với sổ sách NH, kế tốn ghi: Nợ TK112 TK 338.1 Sang kỳ sau kế tốn phải tiếp tục tìm nguyên nhân chênh lẹcĥ kiến nghị biẹn̂ pháp điều hoà chênh lẹcĥ hai hệthống sổ sách với cấp Vũ Hồng Trang - QT1702K 59 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuơng̛ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SAO ĐỎ 3.1 Nhạn̂ xét chung cơng tác kế tốn công ty cổ phần đầu Sao Đỏ Từ đuợc̛ thành lạp̂ lại đến nay, Công ty cổ phần đầu Sao Đỏ phải đối đầu với hàng loạt khó khan, ̆ đạc̆ biẹt̂là cạnh tranh gay gắt đon̛ vị, tổ chức kinh tế khác, nhung̛ Công ty cổ phần đầu Sao Đỏ cố gắng đáng ghi nhạn̂ viẹĉ tổ chức bộmáy quản lý nhằm đáp ứng đuợc̛ nhu cầu thị truờng̛ Là mọt̂doanh nghiẹp̂ hạch toán kinh tế đọĉ lạp̂ với quy mô kinh doanh lớn công ty phải tìm cho mọt̂bộmáy quản lý, mọt̂phuơng̛ thức kinh doanh cho hiẹû Song, bên cạnh yếu tố trên, tình thần đồn kết đóng vai trò quan trọng buớc̛ đuờng̛ tự khẳng định Ban lãnh đạo cơng ty ln quan tâm đọng ̂ viên cán bộtrong công ty rèn luyẹn̂ đạo đức, tinh thần nhưkỹ nanğ nghiẹp̂ vụ, khuyến khích họ đồn kết phấn đấu lên Cơng tác quản lý hạch tốn kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng đuợc̛ củng cố hoàn thiẹn,̂ thực trở thành cơng cụ đắc lực phục vụ cho q trình quản lý kinh doanh công ty Hiẹn̂ nay, Công ty cổ phần đầu Sao Đỏ sử dụng hệthống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế tốn “Nhật ký chung” Bộmáy kế tốn cơng ty đuợc̛ tổ chức tuơng̛ đối gọn nhẹ, kế toán viên đuợc̛ phân cơng cơng viẹĉ rõ ràng Trình độcủa nhân viên khơng ngừng đuợc̛ nâng cao thuờng̛ xuyên đuợc̛ đào tạo bồi duỡng̛ nghiẹp̂ vụ chuyên môn, biết vạn̂ dụng khéo léo nhịp nhàng lý thuyết thực tế công ty, biết áp dụng phuo ̛ng̛ pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời giảm đuợc̛ khối luợng̛ cơng viẹĉ ghi chép thừa để đạt đuợc̛ hiẹû cao Mỗi nhân viên kế tốn sử dụng đuợc̛ máy vi tính nên cơng viẹĉ kế tốn đuợc̛ thực hiẹn̂ nhanh chóng, số liẹû ln xác Do địa bàn kinh doanh rọnĝ lớn nên công ty áp dụng kiểu vừa tạp̂ trung vừa phân tán để thực hiẹn̂ cơng tác kế tốn Đây lựa chọn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp viẹĉ cung cấp thông tin cho lãnh đạo cơng ty Với viẹĉ tổ chức bộmáy kế tốn hợp lý lựa chọn hình thức sổ kế tốn phù hợp góp phần nâng cao nanğ suất hiẹû Vũ Hồng Trang - QT1702K 60 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP cơng tác kế tốn nhưcơng tác quản lý hoạt đọnĝ kinh doanh cơng ty Nhưđã phân tích rõ phần truớc,̛ cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty hạch tốn vốn tiền mọt̂khâu vơ quan trọng Nhờ nhạn̂ thức rõ điều này, công ty biẹn̂ pháp tốt viẹĉ tổ chức hạch toán nhưquản lý sử dụng vốn tiền Viẹĉ giữ gìn bảo quản tiền mạt̆trong két đuợc̛ đảm bảo tính an tồn cao Các nghiẹp̂ vụ kinh tế phát sinh đuợc̛ cạp̂ nhạt̂hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục xác Cơng tác kế tốn tổng hợp đuợc̛ đon̛ giản hố tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời mọt̂cách tổng hợp hiẹn̂ tuợng̛ kinh tế liên quan đến tình trạng biến đọnĝ vốn tiền Hệthống tài khoản áp dụng để theo dõi biến đọnĝ vốn tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định đuợc̛ chi tiết tối đa cho loại tiền Sự chi tiết cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đuợc̛ số liẹû cụ thể chi tiết vốn tiền, từ định mọt̂cách xác hợp lý Sổ sách kế toán đuợc̛ lạp̂ ghi chép rõ ràng, rành mạch Viẹĉ luư trữ thông tin lạp̂ sổ sách đuợc̛ thực hiẹn máy vi tính chỉ in với lựa chọn sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh, quản lý Trên mọt̂số nhạn̂ xét uư điểm Công ty cổ phần đầu Sao Đỏ nói chung phòng kế tốn nói riêng viẹc ̂ tìm đuờng̛ tính hiẹû cho kinh doanh 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền 3.1.1.1 Ưu điểm  Về máy quản lý Mơ hình quản lý công ty xây dựng cách khoa học, hợp lý Cơng ty biện pháp quản lý phân chia phòng ban khác cho đạt hiệu cơng việc cao tạo điều kiện tốt để khâu,các phận hoạt động,liên kết với nhịp nhàng, tạo điều kiện cho q trình kinh doanh cơng ty thuận lợi Ban lãnh đạo người trách nhiệm ln quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Cơng ty đội ngũ nhân viên giỏi,có trình độ lực tốt ln chế khen thưởng kịp thời khuyến khích người lao động làm việc Vũ Hồng Trang - QT1702K 61 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ tổ chức mơ hình tập trung,phòng kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty,các kế tốn viên làm nhiệm vụ ghi chép nghiệp vụ phát sinh ban đầu,thu thập số liệu giản đơn gửi phòng tài kế toán,kế toán trưởng tổng hợp số liệu làm sổ sách kế tốn liên quan thể nói tổ chức phù hợp với quy mô sản xuất,kinh doanh công ty Công ty nhân viên kế tốn giàu kinh nghiệm,có trình độ nhiệt tình nhạy bén,vận dung linh hoạt việc xử lý nghiệp vụ phát sinh tổng hợp thơng tin kế tốn Từ việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lệ chứng từ tiến hành kĩ lưỡng, cẩn thận đảm bảo xác,hợp lý,rõ ràng…Mọi số liệu sau tổng hợp kế toán trưởng kiểm tra Cơng tác hạch tốn cơng ty nói chung cơng tác hạch tốn vốn tiền nói riêng công ty quan tâm chặt chẽ khơng ngừng hồn thiện  Về hình thức kế tốn Công ty cổ phần Đầu Sao Đỏ áp dụng hình thức kế tốn “Nhật ký chung”,hình thức đơn giản quy trình hạch tốn phù hợp với quy mơ điều kiện kế tốn cơng ty.Cơng ty thực tốt việc hạch toán vốn tiền, cung cấp số liệu xác,có thật, kịp thời đầy đủ cần thiết cho việc quản lý, xử lý giúp công ty sử dụng vốn cho hiệu  Về chứng từ,sổ sách kế tốn sử dụng Sổ sách công ty ghi cách rõ ràng,rành mạch.Công ty xây dựng hệ thơng loại chứng từ kế tốn quy định cho nghiệp vụ kinh tế khác đảm bảo tính pháp lý Việc luân chuyển chứng từ thực cách linh hoat,đúng trình tự khoa học thuận lợi cho việc ghi chép kiểm tra sử dụng theo mẫu biểu Bộ tài ban hành Các chứng từ sau tổng hợp bảo quản theo chế độ lưu trữ tài liệu kế toán nhà nước Các nghiệp vụ phát sinh ghi chép hàng ngày nên thơng tin mang tính liên tục,chính xác Cơng ty bảo quản tiền mặt két để đảm bảo tính an tồn tránh tình trạng tham lãng phí Đặc biệt thủ quỹ người trung thực,có lực Vũ Hồng Trang - QT1702K 62 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP chun mơn, thận trọng nghề nghiệp nhân viên kế tốn đảm bảo tính cơng khai rõ ràng Đối với tiền gửi ngân hàng,kế toán liên hệ chặt chẽ quan hệ tốt với ngân hàng công ty làm việc Các chứng từ cập nhật đối chiếu thường xuyên với Ngân hàng giúp quản lý dễ dàng chặt chẽ Qua ta thấy cơng ty đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn chỉ tiêu kinh tế,đảm bảo số liệu ln xác,hợp lý,rõ ràng thống 3.1.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng ty tồn số hạn chế cần khắc phục Công ty không sử dụng tài khoản 113 – “ tiền chuyển” nên khơng phản ánh tình hình tăng giảm vốn tiền Khi giao dịch với doanh nghiệp khác nhiều doanh nghiệp nợ tiền công ty thời gian dài kế tốn khơng tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi, ảnh hưởng việc thu hồi vốn Về việc tốn lương : Cơng ty thường trả lương cho CNV vào ngày 29 hàng tháng nên cần khoản tiền mặt tương đối lớn để chi trả làm ảnh hưởng đến dòng tiền doanh nghiệp Vào thời điểm cuối tháng công ty thường phải toán,chi trả tiền hàng với lượng tiền lớn không trả lương ngày làm ảnh hưởng uy tín cơng ty Cơng ty thủ quỹ trung thực trình độ chun mơn cơng tác kiểm định kỳ chưa thủ quỹ kiểm tra thường xuyên cập nhật đối chiếu số liệu kế toán số thực tế làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý việc quản lý tiền mặt cơng ty Hiện cơng ty chưa phần mềm kế toán riêng biệt nên việc thực tốn thời gian việc ghi chép,tổng hơp, đặc biệt cuối kỳ kế tốn khối lượng cơng việc lớn làm nhân viên kế toán phải làm thêm Vũ Hồng Trang - QT1702K 63 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần Đầu Sao Đỏ Ý kiến 1: Hoàn thiện việc đưa tài khoản 113 – “Tiền chuyển” vào hạch toán Trong trường hợp tiền mặt xuất khỏi quỹ nộp vào ngân hàng,kho bạc nhà nước,gửi vào bưu điện để toán,giao dịch với đơn vị khác chưa giấy báo ngân hàng,khách hàng, không sử dụng tài khoản 113 mà công ty phải chờ vài ngày sau đầy đủ chứng từ hạch tốn Vì việc phản ánh số dư cơng nợ báo cáo tài chưa xác.Bời việc sử dụng tài khoản 113 vô cần thiết Giải pháp: Công ty nên sử dụng tài khoản 113 theo sơ đồ sau để đảm bảo tính xác,hợp lý hạch tốn: Vũ Hồng Trang - QT1702K 64 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hạch toán tiền chuyển 111 Xuất tiền mặt gửi vào NH chưa nhận giấy báo 113 Nhận giấy báo NH số tiền gửi 131,138 Thu nợ nộp thẳng vào NH chưa nhận giấy báo 112 331,333,338 Nhận giấy báo NH số tiền trả nợ 511,512,515,711 Thu tiền bán hàng nộp vào NH chưa nhận giấy báo 3331 Thuế GTGT phải nộp 413 Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm Vũ Hồng Trang - QT1702K 413 Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 65 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ý kiến 2: Hồn thiện việc tiến hành kiểm quỹ định kỳ đột xuất Khi sổ sách kế toán sổ quỹ tiền mặt chênh lệch kế tốn thủ quỹ cần kiểm tra đối chiếu lại để tìm sai sót tìm cách xử lý Nếu khơng kiểm quỹ thường xun khơng phát sai sót,chênh lệch sớm thời gian kiểm tra gây mát lớn ảnh hưởng nguồn vốn phải chịu trách nhiệm sai sót Giải pháp: Cần kiểm tra quỹ thường xuyên,cũng kiểm tra đột xuất hay bàn giao quỹ,biên kiểm phải ghi rõ số hiệu chứng từ thời điểm kiểm kê.Thủ quỹ cần phải ghi sổ quỹ hàng ngày theo nghiệp vụ phát sinh Trước kiểm quỹ,thủ quỹ phải kiểm tra sổ quỹ,phiếu thu,phiêu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê,mọi khoản chênh lệch cần phải báo ban giám độc để tìm cách giải Cần kiểm riêng loại tiền chênh lệch cần ghi rõ nguyên nhân thừa thiếu Bảng kiểm quỹ lập thành bản,một thủ quỹ giữ, lưu kế tốn, giúp tăng cường cơng tác quản lý tiền mặt quỹ Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát kiểm chƣa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát kiểm chƣa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) TK 111 – Tiền mặt Vũ Hồng Trang - QT1702K 66 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mẫu bảng kiểm quỹ: Biên kiểm quỹ dùng cho đồng Việt Nam Mẫu số: S08b – DN Đơn vi: Công ty Cổ phần Đầu Sao Đỏ (Ban hành theo Thông số Địa chỉ:Km1+400, đường Phạm Văn Đồng, 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP Bộ Tài Chính) BIÊN BẢN KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào ngày tháng năm Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Ông/Bà: Ông/Bà: Đại diện kế toán Đại diện thủ quỹ Đại diện Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x II Số kiểm thực tế x Trong đó: - Loại - Loại - Loại - III Chênh lệch (III = I – II) x - Lý do: +Thừa: +Thiếu: -Kết luận sau kiểm quỹ Kế toán trưởng Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Hồng Trang - QT1702K Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) 67 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biên kiểm quỹ dùng cho đồng Việt Nam Đơn vi: Công ty Cổ phần Đầu Sao Đỏ Địa chỉ:Km1+400, đường Phạm Văn Đồng, Mẫu số: S08b – DN (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP Bộ Tài Chính) BIÊN BẢN KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào10.giờ ngày 30 tháng 09 năm 2016 Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Nguyễn Thị Thủy Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Bùi Thị Vân Anh Đại diện thủ quỹ Ông/Bà: Nguyễn Văn Trường Đại diện Ban giám đốc Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x 186.500.000 II Số kiểm thực tế x 186.500.000 Trong đó: - Loại: 500.000 150 75.000.000 - Loại 200.000 300 60.000.000 - Loại 100.000 390 39.000.000 - Loại 50.000 250 12.500.000 III Chênh lệch (III = I – II) x - Lý do: +Thừa: +Thiếu: -Kết luận sau kiểm quỹ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Vũ Hồng Trang - QT1702K Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) 68 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ý kiến 3: Hồn thiện việc ứng dụng phần mềm kế toán Việc áp dụng kế tốn thủ cơng thời gian,vẫn sai sót thiếu sót hay nhầm lẫn ( phạm vi cho phép) nên sử dụng phần mềm hỗ trợ cho nhân viên kế toán nhiều: tiết kiệm thời gian,cơng sức,đơn giản,nhanh gọn dễ nhìn dễ theo dõi, đối chiếu hay kiểm tra Giải pháp: Công ty sử dụng phần mềm nhiều doanh nghiệp sử dụng thao tác dễ dàng máy tính tác dụng cao giúp cơng ty hạch tốn xác đơn giản qua ghi sổ kế toán phần mềm Một số phần mềm dễ sử dụng áp dụng nhiều nay: Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012   Phần mềm kế toán Fast Accounting Phần mềm Misa: Phần mềm kế toán MISA hệ thống chương trình máy tính, tự động xử lý thơng tin kế tốn từ khâu lập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin chứng từ, sổ sách theo chế độ kế toán đến khâu in sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kế tốn quản trị, thống phân tích tài khác A.Ưu điểm phần mềm kế toán MISA - Giao diện thân thiện dể sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt (nhiều hóa đơn 01 Phiếu chi) Bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế toán ln tn thủ chế độ kế tốn Hệ thống báo cáo dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị - Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa đơn vị thao tác 01 CSDL độc lập - Điểm đặc biệt MISA mà chưa phần mềm thao tác Lưu Ghi sổ liệu - Tính xác: số liệu tính tốn misa xác, xảy sai sót bất thường Điều giúp kế toán yên tâm - Tính bảo mật: Vì MISA chạy cơng nghệ SQL nên khả bảo mật cao Cho đến phần mềm chạy CSDL SQL; NET;… nguyên quyền (trong số phần mềm viết CSDL Visual fox lại bị đánh cắp quyền dể) Vũ Hồng Trang - QT1702K 69 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP -Nếu dùng phần mềm đóng gói giá thành rẻ, chi phí triển khai tiết kiệm thời gian triển khai ngắn dễ dàng Giao diện phần mềm kế tốn Misa B Nhược điểm: - Vì SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp - Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu - Phân hệ tính giá thành chưa nhà SX ý phát triển - Các báo cáo kết xuất excell xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo C.Tính phần mềm kế tốn MISA MISA phần mềm kế toán thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với tạo thành hệ thống quản trị tài chặt chẽ Phần mềm kế tốn MISA phát triển tảng cơng nghệ – Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt tính ưu việt, tự động hóa tất nghiệp vụ kế toán, Vũ Hồng Trang - QT1702K 70 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP liệu tài cập nhật giây, cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp công tác hạch tốn kế tốn phần mềm tính sau: -Thể tính xác: Ln tn thủ quy định kế tốn tài chính, tự động xử lý thơng tin đảm bảo tính xác -Tính hiệu cao: khả nâng cấp, sửa đổi bổ xung phù hợp với thay đổi chế độ kế tốn, sách tài mà khơng ảnh hưởng đến liệu có, đảm bảo tính bảo mật an tồn cao -Tính chun nghiệp sâu: Thể nghiệp vụ tài liên kết chặt chẽ với theo hệ thống định  Phần mềmFast Accounting : -Phần mềm Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, 3.000 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác BIT CUP, Sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Giao diện phần mềm FAST Vũ Hồng Trang - QT1702K 71 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP A Ưu điểm: - Giao diện dể sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế tốn hành Cũng giống MISA, fast hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính) - Tốc độ xử lý nhanh - Cho phép kết xuất báo cáo Excell với mẫu biểu xếp đẹp B Nhược điểm: - Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (không đáng kể) - Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt data C Tính năng: Phần mềm Fast Accounting 16 phân hệ giúp kế toán thực phần mềm đạt hiệu cao xác nhất: Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt,tiền gửi,tiền vay Kế toán bán hàng cơng nợ phải thu Kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả Kế tốn hàng tồn kho Kế toán TSCĐ Kế toán CCLĐ Báo cáo chi phí theo khoản mục 10 Kế tốn giá thành dự án,cơng trình xây lắp 11 Kế tốn giá thành sản phẩm sản xuất liên tục 12 Kế toán giá thành sản phẩm theo đơn hàng, 13 Báo cáo thuế 14 Báo cáo quản trị trường người dùng tự định nghĩa 15 Quản lý hóa đơn 16 Thuế thu nhập cá nhân Vũ Hồng Trang - QT1702K 72 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Kết luận Qua thời gian thực tạp,̂ kết hợp với nghiên cứu lý luạn̂ thực tiễn, em nhạn̂ thấy công tác kế tốn vốn tiền vừa mang tính lý luạn̂ vừa mang tính thực tế cao Để kế tốn phát huy đuợc̛ vai trò quản lý kinh tế thông qua viẹĉ phản ánh với giám đốc mọt̂cách chat̆chẽ, tồn vẹn tài sản tiền vốn cơng ty ở khâu trình tái sản xuất nhằm cung cấp thơng tin xác hợp lý phục vụ cho viẹĉ lãnh đạo hoạt đọnĝ kinh doanh Do viẹĉ hồn thiẹn̂ cơng tác kế tốn công ty mọt̂tất yếu, trình chuyển đổi kinh tế sang cơchế thị truờng̛ quản lý Nhà nuớc̛ Vốn tiền trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiẹp̂ nhưcác nhà quản lý viẹĉ hạch tốn vốn tiền đòi hỏi phải đuợc̛ kiẹn̂ toàn Do hạn chế hiểu biết lý luạn̂ thực tiễn, hon̛ thời gian thực tạp̂ cơng ty hạn nên q trình nghiên cứu trình bày viết khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong đuợc ̛ đóng góp giúp đỡ thầy cán bộphòng kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Sao Đỏ Em xin chân thành cảm on̛ thầy giáo ThS Phạm Văn Tưởng anh chị Cơng ty tạn̂ tình giúp đỡ em hồn thành báo cáo thực tạp̂ Sinh viên Vũ Hồng Trang Vũ Hồng Trang - QT1702K 73 ... hoàn thiện kế tốn vốn tiền Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ Chương 3: Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần Đầu tư. .. PHÁP GÓP PHẦN HỒN THIỆN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ .60 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần đầu tư Sao Đỏ 60 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền... nhằm hồn thiện vốn tiền công ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu năm : 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ CÁN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn tại công ty cổ phần đầu tư sao đỏ , Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn tại công ty cổ phần đầu tư sao đỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay