Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH ojitex hải phòng

82 3 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Đức Nam Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHỊNG - 2018 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Đức Nam Giảng viên hướng dẫn:ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Đức Nam Lớp: QTL1001K Mã SV:1513401026 Ngành: Kế Tốn Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung công tác kế tốn vốn tiền  Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ công tác kế tốn vốn tiền năm 2017 Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 Những vấn đề chung vốn tiền doanh nghiệp .10 1.1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp 10 1.1.2.Yêu cầu quản lý vốn tiền doanh nghiệp 11 1.1.3 Nhiệm vụ công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp 11 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp .11 1.2.1 Quy định hạch toán kế toán vốn tiền doanh nghiệp 12 1.2.2 Kế toán tiền mặt quỹ doanh nghiệp 12 1.2.2.1.Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt doanh nghiệp (TK111) 12 1.2.2.2.Chứng từ hạch toán tiền mặt doanh nghiệp 14 1.2.2.3.Tài khoản sử dụng 14 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán tiền mặt doanh nghiệp 16 1.2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp 19 1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp (TK112) 19 1.2.3.2.Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp .21 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 21 1.2.3.4 Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp 23 1.2.4 Kế toán tiền chuyển 25 1.2.4.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền chuyển doanh nghiệp (TK113) 25 1.2.4.2 Chứng từ hạch toán tiền chuyển doanh nghiệp 25 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 25 1.2.4.4.Phương pháp hạch toán tiền chuyển doanh nghiệp 26 Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.3 Vận dụng hệ thống số sách kế tốn vào cơng tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp 27 1.3.1 Đặc điểm kế toán vốn tiền theo hình thức Nhật ký chung .27 1.3.2 Đặc điểm kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ 28 1.3.3 Đặc điểm kế tốn vốn tiền theo theo hình thức Chứng từ ghi sổ 29 1.3.4 Đặc điểm kế toán vốn tiền theo hình thức kế tốn Nhật ký – Chứng từ: .31 1.3.5 Đặc điểm kế tốn vốn tiền theo hình thức kế tốn máy vi tính 32 CHƯƠNG :THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHÒNG 34 2.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 34 2.1.1 Khái qt cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 34 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty: 34 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn cơng ty q trình hoạt động định hướng phát triển tương lai 37 2.1.5.1.Cơ cấu máy kế tốn Cơng ty 41 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ sách kế tốn Cơng ty 43 2.2.Thực tế tổ chức kế toán vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng .46 2.2.1 Kế toán tiền mặt Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 46 2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 60 CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHÒNG 71 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 71 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 74 KẾT LUẬN 78 Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kết luận 79 Kiến nghị .79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Tính đến kinh kế thị trường nước ta trải qua hai mươi năm Khoảng thời gian chưa phải dài đủ cho doanh nghiệp tự nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ Trong mơi trường doanh nghiệp khơng nhà nước bao cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà phải tự xây dựng cho mục tiêu kế hoạch để thực mục tiêu kinh tế Vì thế, vấn đề đặt mà doanh nghiệp đề quan tâm vốn để sản xuất kinh doanh Vốn tiền tài sản lưu động giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để toán khoản cơng nợ Vậy doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có lượng vốn cần thiết, lượng vốn phải gắn liền vơi quy mô sản xuất kinh doanh định phải có quản lí đồng vốn tốt để làm cho việc xử lí đồng vốn có hiệu Vì thực cơng tác vốn tiền vấn đề đặt cho doanh nghiệp Với kiến thức học nhà trường thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập em chọn đề tài: “Hồn thiện tổ chức kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng” nhằm củng cố, nâng cao kiến thức hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Ngồi lời mở đầu kết luận, khoá luận bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Trong thời gian thực khóa luận em giúp đỡ tận tình thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Văn Thụ cơ, cán phòng kế tốn cơng ty, cố gằng nhiều trình độ hạn chế thời gian có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Do em mong Vũ Đức Nam - QTL1001K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để khóa luận em hồn thiện CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn tiền doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh thiết cần có lượng vốn định, sở tạo lập vốn kinh doanh doanh nghiệp, dùng vào việc mua sắm tài sản cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh Do vốn tiền có vị trí quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh vốn tiền vừa sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật tư, hàng hóa sản xuất kinh doanh vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Thiếu vốn trở ngại nguyên nhân kìm hãm phát triển doanh nghiệp Do vốn tiền đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho công tác sản xuất, kinh doanh liên tục đem lại hiệu cho doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, việc quản lí sử dụng vốn khâu quan trọng có tính định tới mức độ tăng trưởng hay suy thoái doanh nghiệp Vốn tiền đối tượng có khả phát sinh rủi ro cao loại tài sản khác cần quản lí chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra kiểm soát khoản thu chi tiền cần thiết Trong quản lý người ta sử dụng nhiều cơng cụ quản lí khác thống kê, phân tích hoạt động kinh tế kế tốn ln coi cơng cụ quản lí kinh tế quan trọng Với chức ghi chép phản ánh, tính tốn giám sát thường xun liên tục biến động vật tư, tiền vốn thước đo giá trị Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 10 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 2.15: Sổ Nhật kí chung Đơn vị: CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG Địa chỉ: Lô B-1/2/7/8 Khu Công nghiệp Nomura - Hải Phòng Mẫu số: S03a – DN (Ban hành theoTT 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng 12 năm 2017 NT GS A Chứng từ SH NT B C 03/12 06/12 08/12 PC800 NT1413 /Mr PC 803 PC804 08/12 PT 808 12/12 PC 809 17/12 18/12 BN846/ Mr PT821 RT1510 /Mr 03/12 SH TK H Diễn giải D … Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Maritimebank … Chi tiền tiếp khách ăn 06/12 uống theo HĐ 0001788 08/12 Tạm ứng công tác … Thu tiền bán hàng cho 08/12 công ty TNHH Vân Trang … Mua máy in 12/12 … 17/12 Trả nợ cho người bán Rút tiền gửi ngân hàng 18/12 nhập quỹ 112 111 300.000.000 642 133 111 141 111 7.000.000 700.000 ( Ký, họ tên) Vũ Đức Nam - QTL1001K 300.000.000 7.700.000 15.000.000 15.000.000 111 511 333 13.684.000 242 133 111 10.500.000 1.050.000 331 112 35.000.000 111 112 200.000.000 … Cộng số phát sinh Người ghi sổ Đơn vị tính: đồng Số phát sinh Nợ Có Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 12.440.000 1.244.000 11.550.000 35.000.000 200.000.000 83.262.074.357 83.262.074.357 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 67 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 2.16: Sổ TK 112 Đơn vị: CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG Địa chỉ: Lơ B-1/2/7/8 Khu Cơng nghiệp Nomura - Hải Phòng Mẫu số: S03b – DN (Ban hành theo TT 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỐ CÁI Tên TK: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: 112 Tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính:VNĐ NT GS A 03/12 15/12 15/12 Chứng từ SH NT B C PC800 NT141 3/Mr GBC 816/Ex GBN 839/Mr GBN 16/12 840/Mr TK ĐƯ H Diễn giải D Số dư đầu tháng Số phát sinh T12 … Nộp tiền vào tài khoản 03/12 ngân hàng Maritimebank … Công ty TNHH Kiến 15/12 Ninh trả tiền theo HĐ/69-2017 TT tiên mua VT cho 15/12 Hải Sơn theo HĐ 0001910 TT tiên mua VT theo HĐ 1462 16/12 Số phát sinh Nợ 855.963.730 111 300.000.000 131 97.698.700 Có 331 100.000.000 621 87.272.727 133 8.727.273 331 35.000.000 … 17/12 23/12 GBN 846/M r GBC 869/Mr 17/12 Trả nợ cho người bán … Thu tiền bán VT cho 23/12 công ty TNHH Ngô Quyền, HĐ 0000238 … 511 21.020.110 333 2.102.011 Cộng số phát sinh T12 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ ( Ký, họ tên) Vũ Đức Nam - QTL1001K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 7.958.337.164 712.099.005 8.102.201.889 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 68 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 2.17 Sổ tiền gửi ngân hàng Đơn vị: CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG Mẫu số: S06– DN Lơ B-1/2/7/8 Khu Cơng nghiệp Nomura - Hải Phòng (Ban hành theo TT 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Nơi mởi tài khoản giao dịch: Ngân hàng MARITIME BANK HAI PHONG Số hiệu tài khoản nơi gửi: 102010000801599 Tháng 12 năm 2017 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Thu Số tiền Chi Số dư đầu kì: Còn lại 346.991.621 Số phát sinh NT1413 GBN840 GBN 846 …………… … Gửi tiền mặt vào ngân 111 3/12/17 hàng 300.000.000 ………… … Thanh toán tiền mua 621 16/12/17 vật tư VAT 10% 133 17/12 …………… … Trả nợ tiền mua hàng 331 Thu tiền Công ty GBC869 22/12/17 TNHH Ngô Quyền Thuế GTGT đầu …………… GBC871 28/12/17 Lãi TGNH ………… Cộng phát sinh tháng 872.272.273 497.996.332 8.727.273 506.723.606 35.000.000 496.671.500 511 21.020.110 480.114.665 338 …… 515 …… 2.102.011 482.216.676 576.334 282.083.157 3.504.604.707 3.786.678.245 Số dư cuối kì: 64.918.083 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Đức Nam - QTL1001K 514.223.412 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 2.18: Bảng tổng hợp tiền gửi ngân hàng Đơn vị: CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG Địa chỉ: Lơ B-1/2/7/8 Khu Cơng nghiệp Nomura - Hải Phòng BẢNG TỔNG HỢP TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng 12 năm 2017 TT Tên ngân hàng Tồn đầu kỳ Thu Chi 346.991.621 3.504.604.707 3.786.678.245 64.918.083 Eximbank-VND 41.234.613 821.775.920 802.882.910 60.127.623 Eximbank-USD 369.512.382 2.178.964.765 2.048.757.213 449.719.934 98.225.114 1.452.991.772 1.463.883.521 87.333.365 855.963.730 7.958.337.164 8.102.201.889 712.099.005 Maritimebank – Tồn cuối kỳ Ghi VND Vietcombank - VND Cộng Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Đức Nam - QTL1001K Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 70 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH OJITEX HẢI PHỊNG 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng thành lập 14 năm bước khẳng định vị doanh nghiệp việc cung cấp sản phẩm bao bì đóng gói chất lượng cao Hải Phòng Để có thành cơng ngày hơm nay, công ty phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách Nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ đội ngũ cán công nhân viên cơng ty, cố gắng tìm hiểu đáp ứng nhu cầu thị trường đội ngũ quản lý, công ty ngày trở nên vững mạnh, đời sống nhân viên nâng cao góp phần khơng nhỏ vào Ngân sách Nhà nước Để có thành tựu khơng thể kể đến đóng góp máy kế tốn cơng ty Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý hoạt động có nề nếp, khoa học Mỗi người có nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng lại có mối quan hệ mật thiết với nghiệp vụ để đảm bảo số liệu hạch toán kịp thời, xác thơng suốt Đồng thời, cán kế tốn nhiệt tình, tiếp cận nhanh chóng với chế độ kế toán hành vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo nghiệp vụ mang lại hiệu cao công việc Công tác quản lý kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho trình quản lý sản xuất kinh doanh cơng ty Bởi có quản lý tốt kinh doanh tốt, cơng tác kế tốn có tốt thơng tin kế tốn đảm bảo độ xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho quản trị nội làm sở để đưa chiến lược kinh doanh tối ưu Qua thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng cơng ty có ưu nhược điểm sau: Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Những ưu điểm cơng tác kế tốn vốn tiền  Về phận kế tốn Cơng ty tổ chức máy kế tốn tổ chức tương đối hồn chỉnh khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát tình hình tài việc đưa định quản lý đạo kinh doanh kịp thời Ban giám đốc công ty, đồng thời tạo điều kiện cho công tác phân công lao động chuyên môn theo phần hành, nâng cao trình độ quản lý, nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm cán kế tốn cơng ty Các phần hành kế tốn phân cơng tương đối rõ ràng khoa học cho kế tốn viên, có phối hợp chặt chẽ đồng phần hành với nhau, đảm bảo tính thống phạm vi, phương pháp tính tốn, ghi chép Từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, phát kịp thời sai sót, giúp Ban giám đốc đánh giá hiệu kinh doanh kỳ, qua xác định kết kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường  Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Đây hình thức sổ kế tốn đơn giản quy trình hạch tốn, khơng giúp cho kế toán viên thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế tốn mà tiết kiệm thời gian, công sức tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời Cùng với hỗ trợ kế toán máy Excel, việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn nhanh chóng, thuận lợi, kiết kiệm thời gian công sức  Về chứng từ kế tốn sử dụng Cơng ty sử dụng chứng từ theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Các thủ tục chứng từ liên quan đến việc hạch tốn thực đầy đủ Từ cơng việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý chứng từ tiến hành cách cẩn thận, đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng dễ hiểu Chứng từ lưu trữ đóng theo thứ tự để thuận lợi cho việc kiểm tra, tra  Về sổ sách tài khoản kế toán sử dụng Sổ sách kế tốn cơng ty lập rõ ràng, xác theo mẫu hướng dẫn Nhà nước Khơng cứng nhắc theo mẫu sổ kế tốn quy Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP định, kế tốn cơng ty sáng tạo lập sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế yêu cầu quản lý công ty tuân thủ theo quy định, phản ánh xác, minh bạch nội dụng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tăng hiệu giám sát đối chiếu Công ty xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm đối tượng hạch tốn cơng ty, tạo điều kiện cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động vốn tiền hoàn hoàn toàn tuân thủ theo quy định chế độ kế toán Nhà nước ban hành  Về hạch toán kế toán Kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán nghiệp vụ ghi theo trình tự thời gian hợp lý thuận tiện cho việc theo dõi - Hạch toán tiền mặt: việc lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp vào phiếu thu, phiếu chi ngày giúp cho việc quản lý tiền mặt hiệu Kế toán đối chiếu số liệu với sổ quỹ cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng, xác, giúp phát chênh lệch, tìm nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch kịp thời - Hạch toán tiền gửi ngân hàng: việc lập sổ tiền gửi ngân hàng vào giấy báo nợ, giấy báo có giúp cho kế toán tiện việc theo dõi, quản lý lượng tiền gửi cách tốt  Về việc lập thời gian lập báo cáo tài Cơng ty thực theo chế độ quy định Các báo cáo tài nộp cho quan thuế, ngân hàng theo thời gian quy định Cơng ty lập báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý giúp cho Ban giám đốc cơng ty đưa định kịp thời, xác  Những nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty có mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ hiệu cơng việc Vì cần phải phân tích mặt hạn chế để đưa giải pháp khắc phục, giúp cho công việc đạt hiệu cao Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  Việc tốn Cơng ty khơng sử dụng cách triệt để việc tốn qua ngân hàng, có nhiều khoản tiền thực quỹ chuyển khoản, điều ảnh hưởng đến vấn đề an toàn tiền quỹ công ty, dễ xảy mát Mặt khác lượng tồn quỹ công ty nhiều không đảm bảo khả sinh lời tiềnKế tốn khơng tiến hành kiểm quỹ định kỳ Lượng tiền mặt hàng ngày công ty giao dịch lớn, việc kiểm tra thường xuyên quỹ tiền mặt hạn chế sai sót nhầm lẫn hành vi gian lận quản lý quỹ tiền mặt kế tốn khơng tiến hành kiểm định kỳ Do khơng xác định số chênh lệch tiền tồn quỹ thực tế với sổ quỹ để từ tăng cường quản lý làm sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch  Về việc đại hóa cơng tác kế tốn Hiện nay, cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn riêng biệt để phục vụ cơng tác kế tốn nên chưa thực phát huy hết vai trò máy tính cơng tác hạch tốn kế tốn Việc áp dụng kế tốn thủ cơng làm tăng thêm thời gian ghi chép, tổng hợp số liệu chuyển sổ Nhất vào cuối kỳ kế tốn, khối lượng cơng việc nhiều dễ dẫn đến sai sót Vì vậy, việc sử dụng phần mềm kế tốn khơng giảm nhẹ áp lực khối lượng công việc mà đem lại hiệu cơng việc cao 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng Việc nâng cao hiệu vốn tiền biện pháp tích cực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh công ty Để thực tốt việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cần phát huy điểm mạnh mà phải hạn chế tồn để bước hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác vốn tiền nói riêng nhằm giúp việc kinh doanh đạt hiệu tốt Qua thời gian thực tập công ty, vào tồn khó khăn cơng tác tổ chức kế toán, vào quy định Nhà nước Bộ tài kết hợp với lý luận học trường, em xin nêu số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác vốn tiền công ty sau: * Hồn thiện việc tăng cường hình thức tốn qua ngân hàng: Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Với xu hướng chung đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, với khoản tiền lớn doanh nghiệp nên toán qua hệ thống Ngân hàng Bởi việc toán khoản tiền lớn qua Ngân hàng có ưu điểm sau: - Hiện hệ thống Ngân hàng phát triển toàn quốc, khơng Ngân hàng Nhà nước mà có Ngân hàng tư nhân Với cơng nghệ đại tiên tiến, việc chuyển tiền ngân hàng nhanh chóng thuận lợi Hơn doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng - Thanh toán qua Ngân hàng đảm bảo an toàn cho quỹ tiền mặt, an toàn cho đồng tiền trình vận chuyển, tránh xảy cắp, gian lận, sai sót q trình hạch tốn - Mặt khác lượng tiền gửi Ngân hàng đảm bảo khả sinh lời tiền Bên cạnh đó, việc trả lương cho cán cơng nhân viên theo hình thức toán trực tiếp tiền mặt khơng phù hợp Do Cơng ty nên tạo tài khoản riêng cho người lao động, hàng tháng tiến hành việc trả lương theo hình thức tốn thơng qua thẻ ATM Việc làm giảm áp lực công việc cho Thủ quỹ, tránh sai sót nhầm lẫn q trình trả lương lại khơng tồn khoản tiền lớn quỹ * Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền mặt Việc thực kiểm quỹ vào cuối tháng định kỳ giúp công ty xác định lượng tiền tồn quỹ số thừa, thiếu so với sổ quỹ Trên sở đó, tăng cường cơng tác quản lý quỹ quy trách nhiệm vật chất Khi tiến hành kiểm quỹ, phải lập ban kiểm quỹ Trước kiểm quỹ, Thủ quỹ phải ghi sổ quỹ, tất phiếu thu, phiếu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê, khoản chênh lệch quỹ phải báo cáo Giám đốc xem xét giải Việc kiểm quỹ phải tiến hành định kỳ cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cần thiết kiểm đột xuất bàn giao quỹ phải lập Bảng kiểm quỹ dùng cho VNĐ theo mẫu số 08a-TT (Ban thành theo TT 200/2014/QĐ – BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Biên kiểm quỹ gồm hai bản, lưu quỹ, lưu kế toán toán Sau mẫu Bảng kiểm quỹ (Biểu 3.1): Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 3.1: Mẫu Bảng kiểm quỹ Mẫu số: 08a - TT (Ban hành theo TT số: 200/2014/QĐ- BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Đơn vi:……… Bộ phận:……… BẢNG KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào ngày tháng … năm Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Đại diện Thủ quỹ Ông/Bà: Đại diện Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x II Số kiểm thực tế x Trong đó: - Loại - Loại - Loại - III Chênh lệch (III = I – II) x - Lý do: + Thừa: + Thiếu: - Kết luận sau kiểm quỹ: Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP * Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn Mặc dù cơng tác kế tốn Cơng ty có hỗ trợ tin học qua chương trình Microsoft Excel, song cơng tác kế tốn chưa phải giải pháp mang lại hiệu tối ưu Cùng với phát triển ngày cao khoa học kĩ thuật, xu hướng phát triển nhanh chóng tồn giới, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin vào kế tốn cần thiết Mặt khác cơng tác kế tốn thủ cơng đòi hỏi cần nhiều nhân làm kế toán phần mềm kế toán tự động hóa hồn tồn cơng đoạn tính tốn, lưu trữ, tìm kiếm kết xuất báo cáo nên tiết kiệm nhân thời gian, điều góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Với quy mô Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng em xin giới thiệu số phần mềm kế toán phổ biến, phù hợp với doanh nghiệp Sau số phần mềm phổ biến nay: Phần mềm kế toán MISA (Phiên MISA SME.NET 2017) Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế toán mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING Fast accounting (phiên 10.0) phần mềm kế toán thiết kế dành cho doanh nghiệp Dưới hình ảnh giao diện phần mềm Fast accounting ( phiên 10.0) Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Kết luận Kế toán vốn tiền đóng vai trò vơ quan trọng cần thiết, công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài doanh nghiệp Hơn nữa, hạch tốn tốt cơng tác kế tốn vốn tiền giúp cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tăng, giảm loại vốn tiền để từ có định đến sản xuất kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp Vì vậy, việc hồn thiện q trình hạch toán kế toán vốn tiền điều tất yếu doanh nghiệp Trong trình thực tập Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng, em tìm hiểu thêm cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng Có thể nói, cơng tác kế tốn tốn cơng có ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ có tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC + Về việc sử dụng tiền mặt + Về công tác kiểm quỹ + Về công tác ghi chép sổ sách kế toán Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng: + Hoàn thiện việc sử dụng tiền mặt + Hoàn thiện cơng tác kiểm quỹ + Hồn thiện cơng tác ghi chép sổ sách kế tốn Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên có thực tế khả thi Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ với Ban giám đốc cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng hướng dẫn tận tình q trình em thực tập tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận ./ Hải Phòng, ngàytháng năm 2018 Sinh viên Vũ Đức Nam Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài 2.Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài 3.Thơng tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ tài 4.Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng (2017), Sổ sách kế tốn Cơng ty 5.Các tài liệu khác mạng internet Vũ Đức Nam - QTL1001K Page 81 ... ty TNHH Ojitex Hải Phòng 46 2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng 60 CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH OJITEX. .. máy kế tốn Cơng ty 41 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ sách kế tốn Cơng ty 43 2.2.Thực tế tổ chức kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Ojitex Hải Phòng .46 2.2.1 Kế toán tiền mặt Cơng ty. .. Nhiệm vụ công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp 11 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp .11 1.2.1 Quy định hạch toán kế toán vốn tiền doanh nghiệp 12 1.2.2 Kế toán tiền mặt quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH ojitex hải phòng , Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH ojitex hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay