Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng vĩnh hùng

129 1 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thùy Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VĨNH HÙNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thùy Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh Mã SV:1312401100 Lớp: QT1701K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng - Đề xuất số giải pháp nhừm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu tình hình kinh doanh cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng năm gần - Số liệu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Địa điểm thực tập tốt nghiệp: công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thùy Linh Ths Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: -Sinh viên Nguyễn Thùy Linh, lớp QT1701K q trình làm khóa luận thực tốt quy định giáo viên hướng dẫn thời gian nội dung yêu cầu viết -Đồng thời, sinh viên Linh chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu nội dung mặt lý thuyết thực tế vấn đề liên quan đến đề tài khóa luận Ngồi sinh viên Linh thể q trình nghiên cứu nghiêm túc thể nội dung viết sâu số liệu phong phú Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - Chương 1: Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp -Chương 2: Mô tả chi tiết kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Số liệu khảo sát năm 2016 phong phú logic - Chương 3: Đưa ưu nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Trên sở đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Các kiến nghị đánh giá có tính khả thi Cho điểm cán hướng dẫn: Điểm số: Điểm chữ: Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.3 Nguyên tắc kế toán doanh thu 1.4 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 10 1.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 14 1.5.4 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 17 1.5.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng 17 1.6 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí kết hoạt động tài .21 1.7 Nội dung kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác 24 1.8 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh toàn doanh nghiệp 27 1.9 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh theo hình thức kế toán 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VĨNH HÙNG 35 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 35 2.1.2 Đối tượng kỳ hạch tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 39 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 43 2.2.1 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 43 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 2.2.1.2 Nội dung hạch toán kế tốn giá vốn hàng bán cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 53 2.2.1.3 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 58 2.2.2 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 70 2.2.3 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 75 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VĨNH HÙNG 86 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 87 3.1.1 Ưu điểm 87 3.1.2 Hạn chế 88 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 88 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 88 3.4 Nội dung hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 89 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 97 3.5.1 Về phía Nhà nước 97 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch tốn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự hạch tốn khoản giảm trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên 16 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ 17 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch tốn chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp 20 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch tốn doanh thu hoạt động tài 22 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch tốn chi phí tài 23 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch tốn thu nhập hoạt động khác 25 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch tốn chi phí hoạt động khác 26 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh toàn doanh nghiệp 29 Sơ đồ 1.11 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung 30 Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ 31 Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ 32 Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 33 Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn máy 34 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 37 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu máy kế tốn cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 39 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức nhật ký chung công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 42 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1 Hóa đơn GTGT số HD0000985 44 Biểu số 2.2 Hóa đơn GTGT số HD0000986 46 Biểu số 2.3 Phiếu thu số 12-033 47 Biểu số 2.4 Hóa đơn GTGT số HD0000987 49 Biểu 2.5 Giấy báo có ngân hàng Sacombank 50 Biểu số 2.6 Trích sổ Nhật ký chung 51 Biểu số 2.7 Trích sổ tài khoản 511 52 Biểu số 2.8 Phiếu xuất kho số 29/12 54 Biểu số 2.9 Trích sổ Nhật ký chung 56 Biểu số 2.10 Trích sổ tài khoản 632 57 Biểu số 2.11.Hóa đơn GTGT số 0000266 60 Biểu số 2.12 Phiếu chi số 12-021 61 Biểu số 2.13 Hóa đơn GTGT số HD0000896 63 Biểu số 2.14 Phiếu chi số 12-022 64 Biểu số 2.15 Bảng phân bổ tiền lương BHXH 65 Biểu số 2.16 Bảng tính phân bổ khấu hao công ty 66 Biểu số 2.17 Trích sổ Nhật ký chung 67 Biểu số 2.18 Trích sổ TK641 68 Biểu số 2.19 Trích sổ TK642 69 Biểu 2.20 Giấy báo có ngân hàng Sacombank 72 Biểu số 2.21 Trích sổ Nhật ký chung 73 Biểu số 2.22 Trích sổ TK515 74 Biểu số 2.23 Phiếu kế toán số 29 76 Biểu số 2.24 Phiếu kế toán số 30 77 Biểu số 2.25 Phiếu kế toán số 31 78 Biểu số 2.26 Phiếu kế toán số 32 79 Biểu số 2.27 Phiếu kế toán số 33 80 Biểu số 2.28 Trích sổ nhật ký chung 81 Biểu số 2.29 Trích sổ TK 911 82 Biểu số 2.30 Trích sổ TK 821 83 Biểu số 2.31 Trích sổ TK 421 84 Biểu số 2.32 Trích bảng cân đối số phát sinh 85 Biểu số 2.33 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.32 Trích bảng cân đối số phát sinh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Mẫu số: S06-DN Địa chỉ: Số 27/188 Đoạn Xá,Đơng Hải 1,Hải An, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài TRÍCH BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Năm 2016 SH SDĐK Tên TK Nợ TK SPS kỳ Có Nợ SDCK Có Nợ 421 Lợi nhuận chưa phân phối 732.032.748 76.818.626 13.961.437.923 13.961.437.923 514.109 514.109 632 Giá vốn hàng bán 10.280.427.112 10.280.427.112 641 Chi phí bán hàng 708.970.419 708.970.419 511 Doanh thu BH CCDV 515 Doanh thu hoạt động tài Có 808.851.374 1.993.363.437.09 1.993.363.437.09 642 Chi phí QLDN 821 Chi phí thuế TNDN 911 Xác định kết kinh doanh Tổng 9.026.881.379 9.026.881.379 183.008.187 183.008.187 13.961.437.923 13.961.437.923 147.311.594.078 147.311.594.078 18.195.449.664 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 85 18.195.449.664 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.33 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Năm 2016 Đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VĨNH HÙNG Mã số thuế: 0200657931 Địa chỉ: Số 27/188 Đoạn Xá,Đơng Hải 1,Hải An, Hải Phòng CHỈ TIÊU MÃ THUYẾT SỐ MINH IV.08 Đơn vị tính: đồng Năm trước Năm 13.961.437.923 11.936.286.990 - 11.936.286.990 Doanh thu bán hàng CCDV 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02 ) 02 10 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11) 11 20 3.616.860.342 10.524.451.951 1.411.835.039 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh[30=20+21-(22+24+25)] 21 22 23 24 25 30 514.105 708.970.419 1.993.363.093 915.040.935 920.474 169.535.315 169.535.315 255.690.853 1.993.363.093 256.062.085 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 31 32 40 - - - - 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40) 50 915.040.935 256.062.085 15 Chi phí thuế thu nhập DN 51 183.008.187 21.782.436 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 732.032.748 234.279,649 13.961.437.923 10.280.427.112 IV.09 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VĨNH HÙNG 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 3.1.1 Ưu điểm  Về máy tổ chức kế toán: + Bộ máy tổ chức kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, phù hợp với quy mô, đặc điểm loại hình sản xuất kinh doanh cơng ty Hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chỗ công ty Hạn chế khó khăn việc phân cơng lao động, chun mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn viên tròn cơng ty Bộ máy kế tốn tổ chức quy củ, có kế hoạch, báo cáo lập nhanh chóng, đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời phục vụ cơng tác quản lý  Về hạch tốn ghi sổ: + Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung Hình thức đơn giản, sổ sách kế toán mở đầy đủ phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty Đồng thời, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh, theo dõi theo trình tự thời gian giúp thơng tin kế tốn cập nhật thường xuyên đầy đủ  Về tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: + Các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh liên quan đến doanh thu cập nhật đặn hàng ngày, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu + Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí ghi chép cẩn thận, kịp thời nhằm tránh tình trạng chi khống, lãng phí ảnh hưởng đến kết kinh doanh Giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hợp lý + Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh phần đáp ứng việc cung cấp thơng tin liên quan đến tình hình kinh doanh công ty, giúp ban lãnh đạo công ty đưa định kinh doanh đắn Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.1.2 Hạn chế  Hạch tốn cơng ty chủ yếu ghi chép tay Hệ thống máy phòng kế tốn chưa thực sử dụng cách hiệu để phục vụ cho cơng tác kế tốn, cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế toán việc hạch tốn  Cơng ty chưa hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp cho mặt hàng 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, có nhiều cơng cụ khác kế tốn công cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức Mặt khác, tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng chưa thực hoàn thiện, tồn nhiều thiếu sót khiến hoạt động doanh nghiệp chưa phát huy hết hiệu tối đa Bởi việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nói riêng cần thiết Cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh hiệu giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động tiêu thụ hàng hóa sử dụng khoản chi phí, đồng thời giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kì cách xác kịp thời Từ giúp nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp định đầu tư đắn, đưa doanh nghiệp ngày phát triển 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh -Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác dịnh kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng phải đảm bảo yêu cầu sau: Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng -Cung cấp số liệu, thơng tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra +Đảm bảo tiết kiệm có hiệu thiết thực, khả thi +Đảm bảo nguyên tắc thống hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán phương pháp hạch toán tiêu mà kế toán phản ánh +Đảm bảo thực chế độ kế toán nhà nước ban hành -Để hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh, doanh nghiệp cần tìm biện pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót đồng thời phát huy ưu điểm đạt cơng tác hạch tốn 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 3.4.1 Kiến nghị 1: Về việc áp dụng sách bán hàng công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Hiện công ty TNHH thương mại vận tải Vĩnh Hùng có nhiều khách hàng chưa tốn tiền hàng dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, để giải trình trạng cần khuyến khích khách hàng tốn sớm tiền hàng Vậy nên em kiến nghị cơng ty áp dụng sách tốn khách hàng toán tiền hàng trước hạn hợp đồng - Chiết khấu toán khoản mà người bán giảm trừ cho người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi hợp đồng - Chứng từ sử dụng: + Các chừng từ toán: phiếu thu, + Các chứng từ liên quan khác: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, - Tài khoản sử dụng: + TK 635: Chi phí tài + TK liên quan khác: TK 131, 111, 112, - Các mức chiết khấu tốn cơng ty dựa vào số như: lãi suất tiền vay ngân hàng Nhà Nước, mức chiết khấu doanh nghiệp ngành, Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 89 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng * Ví dụ: Ngày 31/12 cơng ty thương mai dịch vụ Việt Đức toán cước vận chuyển than theo hóa đơn GTGT 0000985 tổng tiền toán 71.550.105, toán chuyển khoản trước hạn cơng ty tốn vòng 10 ngày hưởng chiết khấu toán 1% - Phản ánh khoản chiết khấu toán Nợ TK 635: 715.502 Có TK 112: 715.502 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi nhân viên kế tốn khơng có trình độ chun mơn, hiểu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bên cạnh phải có kiến thức cơng nghệ mới, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán việc sử dụng phần mềm kế toán Hiện có nhiều phần mềm kế tốn phần mềm kế tốn MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA, Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm Công ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho cơng tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Các phần mềm kế tốn có chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, tốn cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Để phù hợp với quy mô Cơng ty kế tốn trưởng nên lựa chọn phần mềm kế toán MISA Một số giao diện phần mềm: Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 90 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 91 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Thông tin giá: Biểu 3.1: Bảng báo giá phần mềm kế tốn MISA SME.NET2017 Gói sản Stt phẩm/dịch vụ Đơn vị tính Giá Mơ tả chi tiết Express Gói Miễn phí Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/năm Starter Gói 2,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 1000 chứng từ/năm 6,950,000 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - 11 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Standard Gói Professional Gói 9,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 - 13 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Enterprise Gói 12,950,000 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng (Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty CP Misa) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 92 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.3.4 Kiến nghị 4: Hạch tốn chi tiết doanh thu – chi phí Để hồn thiện hệ thống số kế tốn công ty, kiến nghị công ty nên lập sổ chi tiết để tiện theo cho khoản doanh thu chi phí, đồng thời nắm rõ tình hình phát sinh, tăng giảm loại doanh thu, chi phí Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty có giải pháp cụ thể để quản lý điều hành công ty cách hiệu Đề xuất mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.3) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.4) Biểu 3.2 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: Mẫusố: S35-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Tháng….Năm… Ngày Chứng từ tháng ghi Số Ngày sổ hiệu tháng A B C Doanh thu Diễn giải TKĐƯ D E Số lượng Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K Đơn giá Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác Ngày … tháng … năm Giám đốc (Ký, họ tên) 93 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (như biểu số 3.4) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng mặt hàng mở sổ chi tiết bán hàng Biểu số 3.3 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH (Dùng cho TK 154, 631, 642, 632…) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: Chứng từ Ghi nợ TK NTG TK Diễn giải Chia Số Ngày S ĐƯ Tổng hiệu tháng … … … … … A B C D E Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày … tháng … năm… Ngày mở sổ: Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 94 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.4 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị:Cơng ty TNHH thương mại vận tải Vĩnh Hùng Địa chỉ:Số 27/188 Đoạn Xá, Đơng Hải 1, Hải An, Hải Phòng Mẫusố: S35-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tài khoản: 511 Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải Tên sản phẩm: Dầu Super 50W Tháng 12 Năm 2016 Doanh thu TKĐ Đơn Ư Số lượng Thành tiền giá D Số dư đầu kỳ PT29 Bán dầu Super 50W cho cty TNHH 29/12 29/12 /12 Trường An Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K Các khoản tính trừ Thuế Khác E 3=1x2 111 50.000 2.000.000 426.500.000 426.500.000 417.970.000 8.530.000 Ngày 31 Tháng 12 năm 2016 40 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) 95 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.5 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Địa chỉ:Số 27/188 Đoạn Xá, Đơng Hải 1, Hải An, Hải Phòng Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH Tài khoản: 632 Tên sản phẩm dịch vụ: Dầu Super 50W ĐVT: đồng NTGS A 29/12 Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Diễn giải D Số dư đầu kỳ PXK 29/12 29/12 Cộng SPS kỳ Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K TKĐƯ Tổng tiền E 156 1.960.000 417.970.000 417.970.000 Ghi nợ TK 632 Chia Giá mua Chi phí 1.960.000 417.970.000 417.970.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 96 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng 3.5.1 Về phía Nhà nước - Có sách hỗ trợ doanh để khuyến khích doanh nghiệp hồn thiện phát triển tổ chức kế toán - Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, có tính bắt buộc cao, tính pháp quy chặt chẽ 3.5.2 Về phía doanh nghiệp + Ban lãnh đạo cơng ty phải kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kế tốn Bên cạnh đó, đội ngũ cán kế tốn phải người có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp + Cơng ty phải có khả tài phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, khoa học cơng nghệ phục vụ cơng tác kế tốn + Tổ chức cơng tác kế tốn tài phải tn thủ quy định pháp luật, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh quy mô doanh nghiệp + Phân công trách nhiệm cán nhân viên kế toán cách hợp lý, đồng thời xác định mối quan hệ kế toán phần hành phần hành với việc sử dụng chứng từ, hoàn chuyển chứng từ, cung cấp số liệu đối chiếu kiểm tra + Doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng Đây yếu tố định việc bình ổn doanh thu doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 97 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế toán doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Qua thời gian thực tập Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng em tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng nhằm phục vụ cho nội dung khóa luận tốt nghiệp với kết sau: - Hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo thông tư 200 - Mô tả chi tiết thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM VT XD Vĩnh Hùng - Trên sở đưa ưu nhược điểm trong cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD cơng ty Vĩnh Hùng, viết đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói công ty Vĩnh Hùng như: + Kiến nghị việc áp dụng sách chiết khấu thương mại toán + Kiến nghị việc áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn + Kiến nghị hạch tốn chi tiết doanh thu, chí phí xác định kết kinh doanh theo hoạt động Với cố gắng thân với giúp đỡ hướng dẫn tận tình Ths Trần Thị Thanh Thảo giúp đỡ ban lãnh đạo, phòng ban Cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng em hoàn thành đề tài Tuy hiểu biết kế toán em hạn chế hên em khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong nhận đóng góp giúp đỡ thầy, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 98 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 1) — Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Giao thơng vận tải Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) –Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế tốn, sơ đồ kế tốn, NXB Giao thơng vận tải TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh - QT1701K 99 ... hình kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng năm gần - Số liệu thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng. .. luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp -Chương 2: Mô tả chi tiết kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng. .. phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Vĩnh Hùng Chương : Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng vĩnh hùng , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng vĩnh hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay