Nghiên cứu khả năng tách dầu thủy lực khỏi bề mặt phôi kim loại

59 3 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Việt Anh Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH DẦU THỦY LỰC KHỎI BỀ MẶT PHƠI KIM LOẠI KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Việt Anh Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Việt Anh Mã SV: 1412101032 Lớp: MT1801 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu khả tách dầu thủy lực khỏi bề mặt phôi kim loại NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu bước đầu tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu ảnh hưởng thời gian ngâm đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại không tác động học tác động học - Tìm hiểu ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu chất hoạt động bề mặtkhả tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại có hiệu tốt Phương pháp thực tập - Làm phòng thí nghiệm - Thu thập, đánh giá số liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khố luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đặng Chinh Hải Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khố luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên:…………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………… Cơ quan công tác:…………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày… tháng… năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Việt Anh ThS Đặng Chinh Hải Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NSƯT.Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khoá luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I : Tổng quan I.1 Dầu thủy lực I.1.1 Giới thiệu chung I.1.2 Yêu cầu dầu thủy lực I.2 Nhũ tương 12 I.2.1 Khái niệm nhũ tương 12 I.2.2 Phân loại nhũ tương 13 I.2.3 Các tác nhân tạo nhũ 15 I.2.4 Cách nhận biết nhũ tương dầu nước nhũ tương nước dầu 16 I.3 Lauryn sunfat 17 I.3.1 Nguồn gốc đặc điểm cấu tạo .17 I.3.2 Độc tính cơng dụng 17 I.3.3 Cơ chế tác dụng 18 I.4.CMC .18 1.4.1 Nguồn gốc cấu tạo 18 I.4.2 Tính chất CMC 19 I.5 Sắt (Fe) 20 I.5.1 Giới thiệu chung .20 I.5.2 Tính chất vật lý 21 I.5.3 Trạng thái tự nhiên 21 I.5.4 Tính chất hóa học .21 I.6 Hiện trạng tác hại dầu thủy lực với môi trường người [6] .23 I.6.1 Hiện trạng dầu thủy lực Việt Nam 23 I.6.2 Tác hại dầu thủy lực thải với môi trường người 24 I.6.2.1 Tác hại với môi trường 24 I.6.2.2 Tác hại người 25 Chương II: Thực nghiệm 27 II.1 Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu khỏi bề mặt kim loại dựa vào chất hoạt động bề mặt 27 II.1.1 Sơ đồ thực nghiệm 27 II.1.2 Chất hoạt động bề mặt 30 II.1.3 Khuấy trộn học 30 II.1.4 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến khả tách dầu khỏi bể mặt kim loại .31 II.1.4.1 Khơng có chất hoạt động bề mặt 31 II.1.4.2 Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryn sunfat 31 II.1.4.3 Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC 32 II.1.5 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại .33 II.1.5.1 Khơng có chất hoạt động bề mặt 33 II.1.5.2 Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryn sunfat 33 II.1.5.3 Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC 34 Chương III Kết thảo luận 35 III.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến hiệu xử lý dầu 35 III.1.1.Khơng có tác động học 35 III.1.2.Có tác động học 39 III.2 Ảnh hường tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu thủy lực 43 Kết luận kiến nghị 47 Tài liệu tham khảo 48 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phân loại chất lỏng thủy lực theo tiêu chuẩn 674/34 Bảng 2: Hệ phân loại theo độ nhớt ISO 3448-75 Bảng 3: Các phương pháp thử nghiệm ASTM chủ yếu chất lỏng thủy lực để đánh giá đặc điểm chúng 12 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất khơng có tác động học 35 Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat khơng có tác động học .36 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học 37 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt không tác động học 37 Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động học 39 Bảng 9: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat có tác động học 40 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học 41 Bảng11: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động học 42 Bảng 12: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất tác động học khuấy từ .43 Bảng 13: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat tác động học khuấy từ 44 Bảng 14: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC tác động học 45 Bảng 15: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học khuấy từ 45 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cấu trúc không gian Lauryn sunfat 17 Hình 2: Cấu trúc khơng gian Carboxymethyl cellulose (CMC) 19 Hình 3: Quặng sắt 21 Hình 4: Sơ đồ cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại khơng có tác động học 28 Hình 5: Sơ đồ công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động học 29 Hình 6: Số gam dầu lại ngâm nước cất khơng có tác động học 35 Hình 7: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat khơng có tác động học 36 Hình 8: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học 37 Hình 9: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt không tác động học 38 Hình 10: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học 40 Hình 11: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat có tác động học 41 Hình 12: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC có tác động học 41 Hình 13: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học 42 Hình 14: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học 43 Hình 15: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat tác động học khuấy từ 44 Hình 16: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC tác động học khuấy từ .45 Hình 17: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học khuấy từ 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG II.1.5.3 Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Ta lấy dung dịch CMC pha chế từ trước từ bình cất đong vào cốc thí nghiệm 100ml Đong cốc 30ml thả miếng sắt ngấm dầu vào cốc Sau ngâm miếng sắt khoảng thời gian cố định 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút Khi ngâm đủ thời gian ta gắp miếng sắt lên.4 miếng sắt sau vớt lên ta đem nhúng vào cốc nước cất chuẩn bị trước ta đem tác động học khuấy từ Mục đích nhằm rửa lớp dầu lớp dung dịch CMC bám lại bề mặt miếng sắt Ta khuấy tốc độ khác 20 vòng/phút, 40 vòng/phút, 60 vòng/phút, 80 vòng/phút Mỗi miếng sắt ta khuấy mốc thời gian cố định phút Khuấy xong ta gắp miếng sắt đợi khô đem cân lại nhằm xác định xem dầu bám dính lại bề mặt miếng sắt không Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 34 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Chương III Kết thảo luận III.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến hiệu xử lý dầu Thời giam ngâm yếu tố quan trọn đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian ngâm lâu hiệu tách dầu chất hoạt động bề mặt tốt Kết thí nghiệm khảo sát thời gian ngâm tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại thể thí nghiệm sau: III.1.1.Khơng có tác động học  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng sắt 20cm2 Mẫu M1(g) Thời gian ngâm (phút) M2 (g) 0,025 30 phút 0,019 0,025 60 phút 0,016 0,025 90 phút 0,014 10 0,025 120 phút 0,013 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,02 0,018 0,019 0,016 0,016 0,014 0,013 0,014 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 6: Số gam dầu lại ngâm nước cất khơng có tác động học Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 35 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Sử dụng chất hoạt động bề mặt laurny sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryn sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1(g) Thời gian ngâm (phút) M2(g) 0,021 30 phút 0,019 0,021 60 phút 0,014 0,021 90 phút 0,011 11 0,021 120 phút 0,01 Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,02 0,019 0,018 0,016 0,014 0,014 0,012 0,011 0,01 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 50 100 150 Hình 7: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat khơng có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch ngâm CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 36 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Mẫu M1 (g) Thời gian ngâm (phút) M2 (g) 0,023 30 phút 0,019 0,023 60 phút 0,015 0,023 90 phút 0,013 12 0,023 120 phút 0,012 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,02 0,019 0,018 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 8: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học  Biều đồ chung: Thời gian ngâm (phút) 30 60 90 120 M2 nước cất 0,019 0,016 0,014 0,013 M2 dung dịch CMC 0,019 0,015 0,011 0,01 M2 dung dịch lauryn sunfat 0,019 0,014 0,013 0,012 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt không tác động học Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 0,02 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,019 nước cất 0,018 CMC 0,016 0,016 lauryn sunfat 0,015 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,01 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 9: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt không tác động học Nhận xét: Qua biểu đồ hình 9, ta thấy biểu đồ có ba đồ thị đường tiệm cận đến trục hoành Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học thời gian ngâm 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút ta ghi nhận kết (như bảng 9) Kết khối lượng dầu thủy lực lại sau khơng tác động học thời điểm tối ưu 60 phút Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat thời điểm 60 phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,014g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cân dung dịch nước cất thời điểm 60 phút có khối Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 38 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP lượng dầu lại mdầu TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG lại=0,016g đồ thị dung dịch CMC thời điểm 60 phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,015g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC III.1.2.Có tác động học Sử dụng máy khuấy từ nhằm tác động học lên bề mặt kim loại để rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta khuấy tốc độ cố định 20 vòng/phút khuấy mức thời gian phút, phút, phút, phút  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dùng dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) M2 (g) 0,024 phút 0,017 0,024 phút 0,015 0,024 phút 0,012 10 0,024 phút 0,011 Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 39 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 0,017 0,018 0,015 0,016 0,014 0,012 0,012 0,011 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 Hình 10: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryn sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryn sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) Kết (g) 0,02 phút 0,017 0,02 phút 0,011 0,02 phút 0,006 11 0,02 phút 0,005 Bảng 9: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,017 0,018 0,016 0,014 0,011 0,012 0,01 0,008 0,006 0,005 0,006 0,004 0,002 0 Hình 11: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) M2 (g) 0,023 phút 0,017 0,023 phút 0,013 0,023 phút 0,01 12 0,023 phút 0,009 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,018 0,017 0,016 0,014 0,012 0,01 0,013 0,01 0,009 0,008 0,006 0,004 0,002 0 Hình 12: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC có tác động học Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 41 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu đồ chung: Thời gian khuấy (phút) M2 nước cất (g) 0,017 0,015 0,012 0,011 M2 dung dịch CMC 0,017 0,013 M2 dung dịch lauryn sunfat 0,017 0,011 0,006 0,005 0,01 0,009 Bảng11: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động học 0,018 0,017 nước cất 0,016 0,014 0,015 0,012 0,011 CMC lauryn sunfat 0,013 0,012 0,01 0,011 0,009 0,01 0,008 0,006 0,005 0,006 0,004 0,002 0 Hình 13: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học Nhẫn xét: Qua biểu đồ hình 13, ta thấy biểu đồ có đồ thị đường tiệm cận đến trục hoành Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học thời điểm khuấy phút, phút, phút, phút ta ghi nhận kết (như bảng 13) Kết khối lượng dầu thủy lực lại sau tác động học thời điểm tối ưu phút Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,011g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch nước cất t thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,015g đồ thị dung dịch CMC thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,013g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG III.2 Ảnh hường tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu thủy lực Dùng máy khuấy từ để khảo sát mức độ rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta khuấy tốc độ khác 20 vòng/phút, 40 vòng/phút, 60 vòng/phút, 90 vòng/phút khuấy mức thời gian cố định phút  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0,023 20 0,015 0,023 40 0,012 0,023 60 0,009 10 0,023 80 0,008 Bảng 12: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất tác động học khuấy từ Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,016 0,015 0,014 0,012 0,012 0,01 0,009 0,008 0,008 0,006 0,004 0,002 0 20 40 60 80 100 Hình 14: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryn sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryn sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 12cm2 Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0,019 20 phút 0,015 0,019 40 phút 0,006 0,019 60 phút 0,002 11 0,019 80 phút 0,001 Bảng 13: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryn sunfat tác động học khuấy từ Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,016 0,014 0,015 0,012 0,01 0,008 0,006 0,006 0,004 0,002 0,002 0 20 40 60 0,001 80 100 Hình 15: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryn sunfat tác động học khuấy từ  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch ngâm CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 44 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0,021 20 0,015 0,021 40 0,009 0,021 60 0,005 12 0,021 80 0,004 Bảng 14: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu thủy lực + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,016 0,015 0,014 0,012 0,01 0,009 0,008 0,006 0,005 0,004 0,004 0,002 0 Hình 16: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC tác động học khuấy từ  Biểu đồ chung Tốc độ khuấy (vòng/phút) 20 40 60 80 M2 nước cất (g) 0,015 0,012 0,009 0,008 M2 dung dịch CMC (g) 0,015 0,009 0,005 0,004 M2 dung dịch lauryn sunfat (g) 0,015 0,006 0,002 0,001 Bảng 15: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học khuấy từ Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 0,016 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,015 nước cất 0,014 CMC lauryn sunfat 0,012 0,012 0,01 0,009 0,009 0,008 0,008 0,006 0,006 0,005 0,004 0,004 0,002 0,002 0,001 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hình 17: Số gam dầu lại ngâm ba chất hoạt động bề mặt có tác động học khuấy từ Nhận xét: Qua biểu đồ hình 17, ta thấy biểu đồ có ba đồ thị đường tiệm cận đến trục hồnh Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học khuấy từ tốc độ khuấy 20 vòng/phút, 40 vòng/phút, 60 vòng /phút, 80 vòng/phút ta ghi nhận kết (như bảng 17) Kết khối lượng dầu thủy lực lại sau tác động học khuấy từ tốc độ khuấy 40 vòng/phút hiệu Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,006g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch nước cất tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,012g đồ thị dung dịch CMC tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,009g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Kết luận kiến nghị Kết luận Sau thời gian nghiên cứu tài liệu hoàn thành thí nghiệm giúp em hồn thành bước đầu đề tài “ Nghiên cứu tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại” Qua thử thách bước hành trang để em sau có kinh nghiệm hữu ích cho công việc thực tế Từ kết thu em đưa kết luận sau: Đã tiến hành phân tích chất hoạt động bề mặt phát dùng dung dịch lauryn sunfat để tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại phương pháp hiệu Thời gian ngâm có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian ngâm khơng có tác động học khoảng thời gian 60 phút khoảng thời gian tách dầu hiệu Thời gian ngâm có tác động học thời điểm khuấy phút hiệu để tách dầu khỏi bề mặt kim loại Tốc độ khuấy có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Tốc độ khuấy 40 vòng/phút tác động khuấy từ khoảng tốc độ tối ưu tách dầu hiệu Kiến nghị: Do thời gian báo cáo có hạn nên em nghiên cứu hai yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng thời gian ngâm ảnh hưởng tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu thủy lực bề mặt kim loại Do cần phải có nghiên cứu sâu để hồn thiện đề tài Ví dụ: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ, chế độ thủy lực,… Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 47 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Tài liệu tham khảo [1] C.Kajdas, Dầu mỡ bôi trơn, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội [2] Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công nghệ chế biến dầu mỏ sản phẩm nó, NXB Hà Nội, 1997 [3] Nguyễn Sinh Hoa, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1998 [4] Trần Văn Nhâm, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004 [5] Nguyễn Hữu Phú, Hóa lý hóa keo, NXB Khoa Học Kĩ Thuật Hà Nội, 2003 [6] Tài liệu báo cáo cục cảnh sát giao thông đường đường sắt Sinh viên: Nguyễn Việt Anh - MT1801 48 ... tài: Nghiên cứu khả tách dầu thủy lực khỏi bề mặt phôi kim loại NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu bước đầu tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại. .. đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại không tác động học tác động học - Tìm hiểu ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu chất hoạt động bề mặt có khả tách. .. cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại khơng có tác động học 28 Hình 5: Sơ đồ công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động học 29 Hình 6: Số gam dầu lại ngâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng tách dầu thủy lực khỏi bề mặt phôi kim loại , Nghiên cứu khả năng tách dầu thủy lực khỏi bề mặt phôi kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay