Nghiên cứu khả năng tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại

56 3 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Khắc Duy Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH DẦU NHỜN KHỎI BỀ MẶT KIM LOẠI KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Khắc Duy Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Khắc Duy Mã SV: 1312301014 Lớp: MT1701 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu khả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu bước đầu tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu ảnh hưởng thời gian ngâm đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại không tác động học tác động học - Tìm hiểu ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu chất hoạt động bề mặtkhả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại có hiệu tốt Phương pháp thực tập - Làm phòng thí nghiệm - Thu thập, đánh giá số liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khố luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đặng Chinh Hải Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khố luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên:…………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………… Cơ quan công tác:…………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày… tháng… năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Khắc Duy ThS Đặng Chinh Hải Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NSƯT.Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khoá luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 I TỔNG QUAN 1.1 DẦU NHỜN 1.1.1 Nguồn gốc mục đích sử dụng dầu nhờn .2 1.2 Đặc tính dầu nhờn 1.2.1 Độ nhớt số độ nhớt 1.2.2 Tính bám dính 1.2.3 Tính tẩy rửa .4 1.2.4 Tính chống ăn mòn chống gỉ 1.2.5 Khả chống oxy hóa 1.2.6 Khả chống tạo bột, kỵ nước, cách ly môi trường .6 1.2.7 Khả làm kín, tản nhiệt, chịu nhiệt 1.3 Nhũ tương 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Phân loại nhũ tương 1.3.3 Các tác nhân tạo nhũ 10 1.3.4 Cách nhận biết nhũ tương dầu nước nhũ tương nước dầu 12 1.4 Lauryl sunfat 13 1.4.1 Đặc điểm Lauryl sunfat 13 1.4.2 Nguồn gốc 13 1.4.3 Độc tính, công dụng 13 1.4.4 Cơ chế tác dụng .14 1.5 CMC 15 1.5.1 Nguồn gốc cấu tạo 15 1.5.2 Tính chất CMC 16 1.6 Sắt (Fe) 17 1.6.1 Giới thiệu chung 17 1.6.2 Tính chất vật lý 18 1.6.3 Trạng thái tự nhiên 18 1.6.4 Tính chất hóa học 19 1.7 Hiện trạng tác hại dầu nhờn với môi trường người [5] 20 1.7.1 Hiện trạng dầu nhờn Việt Nam 20 1.8 Tác hại dầu nhờn thải với môi trường người 22 1.8.1 Tác hại với môi trường 22 1.8.2 Tác hại với người 23 II THỰC NGHIỆM 24 2.1 Chuẩn bị 24 2.2 Nghiêm cứu thực nghiệm tách dầu khỏi bề mặt kim loại dựa vào chất hoạt động bề mặt 24 2.2.1 Sơ đồ thực nghiệm 24 2.2.2 Chất hoạt động bề mặt .27 2.2.3 Cơ học khuấy trộn 27 3.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến khả tách dầu khỏi bể mặt kim loại .27 3.1.1 Không có chất hoạt động bề mặt .27 3.1.2 Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryl sunfat 28 3.1.3 Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC 28 4.1 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại 29 4.1.1 Khơng có chất hoạt dộng bề mặt .29 4.1.2 Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryl sunfat 30 4.1.3 Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC 30 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .31 5.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến hiệu xử lý dầu nhờn 31 5.2 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu nhờn .39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất tác động học 31 Bảng 2: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat khơng có tác động học 32 Bảng 3: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học 33 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch không tác động học 34 Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động học 35 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat có tác động học 36 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học 37 Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất dung dịch có tác động học 38 Bảng 9: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất tác động học khuấy từ .39 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat tác động học khuấy từ 40 Bảng 11: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học 41 Bảng 12: Số gam dầu lại ngâm ba chất dung dịch có tác động học khuấy từ 42 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cấu trúc khơng gian Lauryl sunfat 13 Hình 2: Cấu trúc không gian Carboxymethyl (CMC) 16 Hình 3.Quặng sắt .18 Hình Sơ đồ công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại khơng có tác động học 25 Hình Sơ đồ cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động học 26 Hình 6: Biểu đồ số gam dầu lại ngâm nước cất khơng có tác động học 32 Hình 7: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat khơng có tác động học .33 Hình 8: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học 34 Hình 9: Số gam dầu lại ngâm ba dung dịch khơng có tác động học 34 Hình 10: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học 36 Hình 11: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat có tác động học 37 Hình 12: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC có tác động học 38 Hình 13: Đồ thị số gam dầu lại ngâm chất dung dịch có tác động học 38 Hình 14: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học 40 Hình 15: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat tác động học khuấy từ 41 Hình 16: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC tác động học khuấy từ .42 Hình số 17: Đồ thị số gam dầu lại ngâm ba dung dịch có tác động học khuấy từ 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 5.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến hiệu xử lý dầu nhờn Thời gian ngâm yếu tố quan trọn đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian ngâm lâu hiệu tách dầu chất hoạt động bề mặt tốt Kết thí nghiệm khảo sát thời gian ngâm tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại thể bảng sau:  Khơng có tác động học Khơng có chất hoạt động bề mặt Dùng dung dịch nước cất, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1(g) Thời gian ngâm (phút) M2 (g) 0.16 30 phút 0.14 0.16 60 phút 0.111 0.16 90 phút 0.096 0.16 120 phút 0.092 Bảng 1: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 31 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,16 0,14 0,14 0,12 0,111 0,096 0,1 0,092 0,08 0,06 0,04 0,02 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 6: Biểu đồ số gam dầu lại ngâm nước cất khơng có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryl sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryl sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1(g) Thời gian ngâm (phút) M2(g) 0.16 30 phút 0.12 0.16 60 phút 0.07 0.16 90 phút 0.052 0.16 120 phút 0.048 Bảng 2: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 32 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,14 0,12 0,12 0,1 0,08 0,07 0,06 0,052 0,048 0,04 0,02 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 7: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat khơng có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1(g) Thời gian ngâm (phút) M2(g) 0.16 30 phút 0.125 10 0.16 60 phút 0.089 11 0.16 90 phút 0.072 12 0.16 120 phút 0.069 Bảng 3: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 33 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,14 0,125 0,12 0,1 0,089 0,08 0,072 0,069 0,06 0,04 0,02 0 20 40 60 80 100 120 140 Hình 8: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC khơng có tác động học  Biều đồ chung: Thời gian ngâm (phút) 30 60 90 120 M2 nước cất 0.16 0.14 0.111 0.096 0.092 M2 dung dịch CMC 0.16 0.125 0.089 0.072 0.069 M2 dung dịch laury sunfat 0.16 0.12 0.07 0.052 0.048 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch không tác động học Nước cất 0,180,16 0,16 0,14 0,14 0,125 0,12 0,12 0,1 CMC 0,111 0,08 Lauryl sunfat 0,089 0,096 0,07 0,072 0,06 0,052 0,04 0,02 0 20 40 60 80 100 Hình 9: Số gam dầu lại ngâm ba dung dịch khơng có tác động học Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 34 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nhận xét: Qua biểu đồ hình 9, ta thấy biểu đồ có ba đồ thị đường tiệm cận đến trục hồnh Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học thời gian ngâm 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút ta ghi nhận kết (như bảng 9) Kết khối lượng dầu nhờn lại sau khơng tác động học thời điểm tối ưu 60 phút Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryl sunfat thời điểm 60 phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,07g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cân dung dịch nước cất thời điểm 60 phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,111g đồ thị dung dịch CMC thời điểm 60 phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,089g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryl sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC  Có tác động học Sử dụng máy khuấy từ nhằm tác động học lên bề mặt kim loại để rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta khuấy tốc độ cố định 20 vòng/phút khuấy mức thời gian phút, phút, phút, phút Khơng có chất hoạt động bề mặt Dùng dung dịch ngâm nước cất, diện tích bể mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) M2 (g) 0.16 phút 0.013 0.16 phút 0.101 0.16 phút 0.08 0.16 phút 0.073 Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 35 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt 0,14 0,13 0,12 0,101 0,1 0,08 0,073 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Hình 10: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryl sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryl sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) Kết (g) 0.16 phút 0.11 0.16 phút 0.072 0.16 phút 0.05 0.16 phút 0.04 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 36 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 0,12 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,11 0,1 0,08 0,072 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02 0 Hình 11: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch CMC, diện tích bề mặt miếng kim lại 20cm2 Mẫu M1 (g) Thời gian khuấy (phút) M2 (g) 0.16 phút 0.12 10 0.16 phút 0.085 11 0.16 phút 0.065 12 0.16 phút 0.056 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,14 0,12 0,12 0,1 0,085 0,08 0,065 0,056 0,06 0,04 0,02 0 Hình 12: Đồ thị số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC có tác động học  Biểu đồ chung: Thời gian khuấy (phút) M2 nước cất (g) 0.16 0.13 0.101 0.08 0.073 M2 dung dịch CMC 0.16 0.12 0.085 0.065 0.056 M2 dung dịch lauryl sunfat 0.16 0.11 0.072 0.05 0.04 Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất dung dịch có tác động học Nước cất 0,180,16 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,12 CMC 0,101 Lauryl sunfat 0,1 0,085 0,08 0,08 0,06 0,072 0,065 0,05 0,073 0,056 0,04 0,04 0,02 0 Hình 13: Đồ thị số gam dầu lại ngâm chất dung dịch có tác động học Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 38 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nhận xét: Qua biểu đồ hình 13, ta thấy biểu đồ có đồ thị đường tiệm cận đến trục hồnh Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học thời điểm khuấy phút, phút, phút, phút ta ghi nhận kết (như bảng 13) Kết khối lượng dầu nhờn lại sau tác động học thời điểm tối ưu phút Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryl sunfat thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,072g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch nước cất thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,0101g đồ thị dung dịch CMC thời điểm phút có khối lượng dầu lại mdầu lại=0,085g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryl sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC 5.2 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu nhờn Dùng máy khuấy từ để khảo sát mức độ rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta khuấy tốc độ khác 20 vòng/phút, 40 vòng/phút, 60 vòng/phút, 90 vòng/phút khuấy mức thời gian cố định phút  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0.16 20 0.101 0.16 40 0.084 0.16 60 0.071 0.16 80 0.068 Bảng 9: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất tác động học khuấy từ Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 39 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,12 0,101 0,1 0,084 0,08 0,071 0,068 0,06 0,04 0,02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hình 14: Số gam dầu lại ngâm dung dịch nước cất có tác động học  Sử dụng chất hoạt động bề mặt lauryl sunfat Dùng dung dịch ngâm lauryl sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0.16 20 phút 0.072 0.16 40 phút 0.051 0.16 60 phút 0.036 0.16 80 phút 0.031 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch lauryl sunfat tác động học khuấy từ Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 0,08 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,072 0,07 0,06 0,051 0,05 0,04 0,036 0,031 0,03 0,02 0,01 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hình 15: Số gam dầu lại ngâm dung dịch lauryl sunfat tác động học khuấy từ  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch ngâm CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Mẫu M1 (g) Tốc độ khuấy (vòng/phút) M2 (g) 0.16 20 0,085 10 0.16 40 0,006 11 0.16 60 0,052 12 0.16 80 0,048 Bảng 11: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động học Chú thích: + M1: khối lượng dầu bám miếng sắt sau ngâm qua dầu nhờn + M2: khối lượng dầu lại sau tác dụng với chất hoạt động bề mặt Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 41 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 0,09 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 0,085 0,08 0,066 0,07 0,06 0,052 0,05 0,048 0,04 0,03 0,02 0,01 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hình 16: Số gam dầu lại ngâm dung dịch CMC tác động học khuấy từ  Biểu đồ chung: Tốc độ khuấy (vòng/phút) 20 40 60 80 M2 nước cất (g) 0.16 0.101 0.084 0.071 0.068 M2 dung dịch CMC (g) 0.16 0.085 0.066 0.052 0.048 M2 dung dịch lauryl sunfat (g) 0.16 0.072 0.051 0.036 0.031 Bảng 12: Số gam dầu lại ngâm ba chất dung dịch có tác động học khuấy từ Nước cất 0,180,16 0,16 CMC 0,14 Lauryl Sunfat 0,12 0,101 0,1 0,085 0,084 0,08 0,072 0,066 0,071 0,068 0,051 0,052 0,048 0,036 0,031 0,06 0,04 0,02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hình số 17: Đồ thị số gam dầu lại ngâm ba dung dịch có tác động học khuấy từ Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nhận xét: Qua biểu đồ hình 17, ta thấy biểu đồ có ba đồ thị đường tiệm cận đến trục hoành Qua khảo sát, khối lượng dầu bám lại miếng sắt cho tác dụng học khuấy từ tốc độ khuấy 20 vòng/phút, 40 vòng/phút, 60 vòng /phút, 80 vòng/phút ta ghi nhận kết (như bảng 17) Kết khối lượng dầu thủy lực lại sau tác động học khuấy từ tốc độ khuấy 40 vòng/phút hiệu Đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryl sunfat tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,051g.Trong khí đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch nước cất tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,084g đồ thị dung dịch CMC tốc độ khuấy 40 vòng/phút có khối lượng dầu lại m dầu lại=0,066g Từ ta rút kết luận rằng, đồ thị biểu diễn đường tiệm cận dung dịch lauryn sunfat có khối lượng dầu lại hiệu so với khối lượng dầu hai đồ thi nước cất dung dịch CMC Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tài liệu hoàn thành thí nghiệm giúp em hồn thành bước đầu đề tài “ Nghiên cứu tách dầu thủy lực khỏi bề mặt kim loại” Qua thử thách bước hành trang để em sau có kinh nghiệm hữu ích cho công việc thực tế Từ kết thu em đưa vài kết luận sau: Sau em tiến hành phân tích chất hoạt động bề mặt phát dùng dung dịch lauryl sunfat để tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại phương pháp hiệu Thời gian ngâm có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian ngâm tác động học khoảng thời gian 60 phút khoảng thời gian tách dầu hiệu Thời gian ngâm có tác động học thời điểm khuấy phút hiệu để tách dầu khỏi bề mặt kim loại Tốc độ khuấy có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Tốc độ khuấy 40 vòng/phút tác động khuấy từ khoảng tốc độ tối ưu tách dầu hiệu  KIẾN NGHỊ Do thời gian làm nghiêm cứu khoa học em có hạn nên em nghiên cứu hai yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng thời gian ngâm ảnh hưởng tốc độ khuấy đến hiệu xử lý dầu nhờn bề mặt kim loại Do cần phải có nghiên cứu sâu để hồn thiện đề tài Ví dụ: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ, chất xúc tác,.v.v.v… Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công nghệ chế biến dầu mỏ sản phẩm nó, NXB Hà Nội, 1997 [2]Nguyễn Sinh Hoa, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1998 [3]Trần Văn Nhâm, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004 [4]Nguyễn Hữu Phú, Hóa lý hóa keo, NXB Khoa Học Kĩ Thuật Hà Nội, 2003 [5]Tài liệu báo cáo cục cảnh sát giao thông đường đường sắt [6]Nguồn internet số tài liệu tham khảo thư viện nhà trường Sinh viên: Phạm Khắc Duy - MT1701 45 ... đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại không tác động học tác động học - Tìm hiểu ảnh hưởng tốc độ khuấy đến khả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại - Tìm hiểu chất hoạt động bề mặt có khả tách dầu. .. Tên đề tài: Nghiên cứu khả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu bước đầu tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại - Tìm... công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại khơng có tác động học 25 Hình Sơ đồ cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động học 26 Hình 6: Biểu đồ số gam dầu lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại , Nghiên cứu khả năng tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay