Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ nhựa

63 3 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Ngân Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu ThS Nguyễn Thị Tươi HẢI PHÒNG 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH TỚI MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Ngân Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu ThS Nguyễn Thị Tươi HẢI PHÒNG 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Mã số:1412304024 Lớp: MT1801Q Ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá số tác động tới mơi trường dự án sản xuất đồ nhựa NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu dự án sản xuất đồ nhựa - Nghiên cứu đánh giá số tác động tới mơi trường dự án sản xuất đồ nhựa Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu Học hàm, học vị : Thạc sĩ Cơ quan công tác: Bộ môn Mơi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn thứ hai: Họ tên: ThS Nguyễn Thị Tươi Học hàm, học vị : Thạc sĩ Cơ quan công tác: Bộ môn Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giáo viên hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN a Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .2 1.1 Khái niệm ĐTM 1.2 Giới thiệu dự án 1.3 Các pháp luật 12 1.4 Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam .14 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH TỚI MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA 16 2.1 Nguồn tác động liên quan đến chất thải nhà máy cơng ty .18 2.1.1 Chất thải khí 18 2.1.2 Chất thải lỏng 23 2.1.3 Chất thải rắn 28 2.1.4 Chất thải nguy hại 31 2.2 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 34 2.2.1 Tiếng ồn độ rung phát sinh nhà máy 34 2.2.2 Nhiệt độ nhà máy 35 2.2.3 An toàn lao động sức khoẻ bệnh nghề nghiệp 35 2.2.4 Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 36 2.3 Dự báo rủi do, cố môi trường giai đoạn hai nhà máy vào hoạt động 37 2.3.1 Dự báo cố cháy nổ 37 2.3.2 Dự báo cố tai nạn lao động 38 2.3.3 Sự cố hệ thống cứu hoả 38 2.3.4 Hệ thống xử lý chất thải 38 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 39 3.1 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí nhà máy 39 3.1.1 Đối với bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển .39 3.1.2 Khống chế nhiệm bụi, khí thải trình sản xuất 39 3.1.3 Khống chế ô nhiễm nhiệt yếu tố vi khí hậu nhà máy 41 3.1.4 Khống chế ô nhiễm tiếng ồn .41 3.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 42 3.2.1 Phương án thoát nước mưa 42 3.2.2 Đối với nước thải sinh hoạt nhà máy 42 3.2.3 Nước thải sản xuất 43 3.3 Các biện pháp xử lý chất thải rắn 45 3.3.1 Giải pháp tổng thể 45 3.3.2 Đối với rác thải sinh hoạt 45 3.3.3 Đối với chất thải rắn sản xuất 46 3.3.4 Biện pháp quản lý xử lý chất thải rắn nguy hại 46 3.4 Các biện pháp phòng ngừa cố giai đoạn nhà máy vào hoạt động .47 3.4.1 Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 47 3.4.2 Các biên pháp phòng tránh cố cháy nổ, chập điện .47 3.4.3 Hệ thống chống sét 48 3.4.4 Biện pháp cố hệ thống xử lý chất thải 49 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 DANH MỤC HÌNH Hình Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy E4 Hình Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy lơ C5-1 Hình Quy trình cơng nghệ xử lý bụi, khí thải q trình phun sơn .40 Hình đồ bể tự hoại 43 Hình đồ xử lý nước dập bụi sơn .44 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sản lượng sản phẩm cho năm sản xuất ổn định: .3 Bảng 1.2 Danh mục máy móc thiết bị nhà máy E4 .7 Bảng 1.3 Máy móc thiết bị nhà máy lô C5-1, khu CN1 Bảng 1.4 Nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy E4, khu CN7 Bảng 1.5 Danh sách hóa chất sử dụng cho trình sản xuất nhà máy .8 Bảng 1.6 Nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy lô C5-1, khu CN1 .8 Bảng 1.7 Danh sách số vật tư, linh kiện nhập Bảng.1.8 Nhu cầu hóa chất sử dụng cho nhà máy lô C5-1 Bảng 1.9 Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu hai nhà máy công ty 11 Bảng 1.10 Quy mô sản phẩm công ty .11 Bảng 2.1 Nguồn gây tác động đến môi trường nhà máy lô C5-1 hoạt động 16 Bảng 2.2 Nguồn gây tác động tới môi trường nhà máy E4 vào hoạt động 17 Bảng 2.3 Hệ số ô nhiễm trình sơn phủ sau: 21 Bảng 2.4 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 24 Bảng 2.5 Dự báo nồng độ chất ô nhiễm nước thải nhà ăn 25 Bảng 2.6 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 26 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trình hoạt động nhà máy sau .31 Bảng 2.8 Khối lượng chất thải nguy hại cơng ty thải 33 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Tuy xác suất xảy cố cháy nổ dự án khơng cao khơng có biện pháp phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt gây nguy hiểm lớn như: Thiệt hại tới sinh mạng người, thiệt hại tài sản nhà máy, ảnh hưởng xấu tới môi trường dự án dự án lân cận khác, ảnh hưởng tới tâm lý cán công nhân viên nhà máy, 2.3.2 Dự báo cố tai nạn lao động Các cố tai nạn điển hình gặp giai đoạn vận hành nhà máy bao gồm: - Tai nạn điện giai đoạn sản xuất như: bị điện giật, chập điện bất cẩn đóng ngắt điện; - Tai nạn bốc dỡ hàng hóa, ngun vật liệu q trình bốc dỡ xảy cố gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng người; - Tai nạn vận hành máy móc, thiết bị nhà máy Tùy thuộc vào quan tâm Công ty ý thức chấp hành an toàn lao động công nhân viên mà tần suất xảy tai nạn mức độ thiệt hại nhiều hay 2.3.3 Sự cố hệ thống cứu hoả Hệ thống cứu hỏa khơng hoạt động có cố trục trặc hoạt động có cố xảy hỏa hoạn gây hậu nghiêm trọng cho tính mạng người lao động tài sản công ty 2.3.4 Hệ thống xử lý chất thải - Đường cống thoát nước thải, nước mưa bị tắc, ứ đọng gây nên tượng ngập lụt cục phạm vi nhà máy, gây mỹ quan ảnh hưởng đến môi trường nhà máy - Tại nhà máy nhà xưởng E4: Sự cố thiết bị hệ thống xử lý bụi, khí thải trình phun sơn: Hệ thống quạt hút khí bị hỏng, tháp hấp phụ than hoạt tính hấp phụ tối đa ảnh hưởng đến chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý gây khó chịu cho công nhân lao động, làm giảm hiệu xử lý hệ thống xử lý khí thải; Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 38 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 3.1 Biện pháp giảm thiểu tác động mơi trường khơng khí nhà máy 3.1.1 Đối với bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển (12) Như trình bày chương 2, bụi khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển, phương tiện lại vào nhà máy công ty không đáng kể Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động nguồn thải này, công ty tiến hành tiếp tục áp dụng số biện pháp sau: - Tổ vệ sinh nhà máy có trách nhiệm dọn dẹp, quét dọn sân đường nội nhà xưởn ngày nhằm hạn chế tối đa lượng bụi khu vực nhà máy - Tổ bảo vệ giám sát thời gian lại phương tiện vào nhà máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu - Sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn - Các loại xe vận tải có động đốt có hiệu suất cao, tải lượng khí thải nhỏ độ ồn thấp - Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận chuyển - Thường xuyên tưới nước để rửa sân đường, xanh để hạn chế ảnh hưởng bụi nhiệt, giữ cho mơi trường xung quanh nhà máy sẽ, thống mát 3.1.2 Khống chế nhiệm bụi, khí thải q trình sản xuất (12) - Khí thải mùi phát sinh nhà máy từ khu vực đúc ép nhựa: Như trình bày chương báo cáo, nhà máy sử dụng công nghệ ép phun đại, khép kín nên bụi, khí thải phát sinh trình khơng có nên nhà máy khơng có biện pháp xử lý - Bụi từ khu vực nghiền nhựa nhà máy Như trình bày chương báo cáo, bụi nhựa phát sinh cơng đoạn nghiền nhựa khơng phát tán bên ngồi phận cấp nhựa nghiền máy miệng bao chứa kín nên bụi khơng phát sinh ngồi mơi trường sản xuất - Khí thải hàn từ máy hàn dây chuyền lắp ráp nhà máy C5-1 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 39 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Với lượng kem hàn nhà máy sử dụng q trình hàn ngắn nên khí hàn phát sinh khơng đáng kể Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cơng nhân, vị trị hàn nhà máy có lắp đặt chụp hút để hút khí hàn đảm bảo khơng ảnh hưởng đến công nhân môi trường làm việc - Đối với bụi, khí thải phát sinh dây chuyền phun sơn nhà máy E4 Do thành phần sơn bao gồm nước, dung môi sơn, tồn dạng mù nên để xử lý triệt để nguồn nhiễm khí biện pháp hiệu lắp đặt hệ thống thu gom xử lý sơn, đồ nguyên lý giải pháp sau: Bụi, khí thải sơn Dập nước Quạt hút Tháp hấp phụ Ống khí Mơi trường Hình Quy trình cơng nghệ xử lý bụi, khí thải trình * Thuyết minh quy trình xử lý Mỗi dây chuyền phun sơn bố trí buồng kín để thực trình phun sơn Tại dây chuyền phun sơn nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải riêng Hai hệ thống có quy trình xử lý ngun lý giống Bụi sơn phát sinh trình phun sơn theo dòng nước chảy rơi xuống máng nước phía Nước thải sau dập mù thu bể chứa, nước phía tuần hồn buồng dập mù cặn đáy định kỳ thu gom đem xử lý chất thải rắn nguy hại Một phần bụi sơn lại khí thải quạt hút hút đến tháp xử lý Tháp xử lý chia làm ngăn Ngăn thứ có chức lọc bụi, vật liệu lọc lọc tổng hợp Tại lượng bụi sơn giữ lại Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG bề mặt lớp vật liệu lọc, dòng khí tiếp tục bị đẩy vào ngăn thứ Ngăn thứ ngăn hấp phụ với vật liệu hấp phụ than hoạt tính Dòng khí thải sau len lỏi qua lớp than hoạt tính hấp phụ khí độc Khí theo ống khí ngồi mơi trường Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B QCVN 20:2009/BTNMT Hiệu phương pháp xử lý bụi, khí thải đạt tới 99% Ngồi ra, q trình hoạt động, Cơng ty áp dụng bổ sung số giải pháp sau: - Giao trách nhiệm cho tổ bảo trì theo dõi lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ để giảm thiểu khả xảy cố thiết bị - Công ty ban hành nội quy bảo hộ lao động để cán bộ, công nhân làm việc trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 3.1.3 Khống chế ô nhiễm nhiệt yếu tố vi khí hậu nhà máy (12) Để hạn chế ảnh hưởng nhiệt thừa để đảm bảo môi trường vi khí hậu tốt cho cơng nhân làm việc xưởng, Công ty áp dụng số biện pháp sau: - Lắp đặt quạt mát công nghiệp hệ thống điều hòa để tạo mơi trường làm việc mát mẻ - Trang bị đầy đủ trang phục cần thiết an toàn lao động để hạn chế tới mức thấp tác hại công nhân Tóm lại, việc hạn chế ảnh hưởng nhiệt thừa cải tạo mơi trường vi khí hậu cơng tác quan trọng Tình trạng xấu mơi trường vi khí hậu khơng ảnh hưởng tới công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm không đạt mà ảnh hưởng tới cường độ lao động người cơng nhân sản xuất: điều kiện lao động nóng, bụi, khí độc hại khắc nghiệt khơng ảnh hưởng tới sức khỏe mà ảnh hưởng tới suất lao động họ Đối với khơng khí nhà xưởng Công ty, sau lắp đặt thêm dây chuyền phun sơn, công ty cam kết đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 3.1.4 Khống chế ô nhiễm tiếng ồn (12) Để giảm tối đa mức ồn môi trường sản xuất, Công ty áp dụng đồng biện pháp sau: - Thường xuyên theo dõi bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy ln hoạt động tốt; Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 41 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Kiểm tra cân máy lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ cho mỡ bôi trơn phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn Trong trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết với mức ồn nằm giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT TCVS 3733:2002/QĐ-BYT 3.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (12) 3.2.1 Phương án thoát nước mưa  Tại nhà máy lô C5-1 Nước mưa mái nước mưa sênơ thu gom vào máng nước, sau thu gom ống đứng DN125(ống PVC) Sau thoát hố ga hệ thống thoát nước mưa nhà Hệ thống đường cống thu gom nước mưa có bố trí hố ga song chắn rác để loại bỏ rác to cặn bẩn Nước mưa nhà máy thoát hệ thống nước mưa chung Khu cơng nghiệp Tràng Duệ  Tại nhà máy E4 Nhà máy HanmiFlexible Vina nhà xưởng E4 thiết kế hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, từ nhà máy vào hoạt động, hệ thống thoát nước mưa nhà máy đảm bảo hoạt động tốt, chưa xảy tượng ứ ngập Hệ thống thoát nước mưa nhà máy: Nước mưa từ mái nhà gom vào máng xối dẫn xuống ống đứng PVC Ф114 Khoảng 8m bố trí ống đứng dẫn nước mưa mái Nước mưa mái nước mưa sân đường thu hố ga xây gạch, sau thoát vào hệ thống thoát nước mặt KCN cống BTCT Ф 300 Các hố ga thu nước mặt cách 8m Ngồi q trình sử dụng, công ty sử dụng biện pháp sau: Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước Kiểm tra phát hỏng hóc, mát để có kế hoạch sửa chữa, thay kịp thời Thực tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ chất nước mưa 3.2.2 Đối với nước thải sinh hoạt nhà máy + Nước thải từ khu nhà vệ sinh nhà máy: Nước thải sinh hoạt nhà máy xử lý bể tự hoại ngăn trước thải cống nước thải KCN Tại nhà máy lơ C5-1: Bể tự hoại có tổng thể tích: 55 m3 Tại nhà máy E4: Bể tự hoại có tổng thể tích: 35 m3 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 42 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG đồ bể tự hoại ngăn: Ống thông Nước thải Ngăn thu lên men Vách ngăn Tấm đan bê tông Ngăn lắng Ngăn lắng Nước thải sau xử lý Cặn lắng Hình đồ bể tự hoại Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại công trình làm đồng thời chức năng: Lắng phân hủy cặn lắng Chất hữu cặn lắng bể tự hoại tác dụng vi sinh vật kỵ khí bị phân hủy, phần tạo chất khí, phần tạo chất vơ hòa tan Nước thải qua bể lắng tiếp tục qua bể lắng trước thải ngoài, đảm bảo hiệu xử lý cao Nước thải sinh hoạt sau xử lý bể tự hoại ngăn ngồi hệ thống thu gom nước thải chung KCN Ngoài ra, số biện pháp sau công ty thực trì thời gian hoạt động nhà máy: - Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu làm công trình - Khơng để rơi vãi dung mơi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng xuống bể tự hoại Các chất làm thay đổi môi trường sống vi sinh vật, giảm hiệu xử lý bể tự hoại - Định kỳ 1-2 lần/năm, công ty thuê đơn vị có chức đến hút cặn bùn bể tự hoại + Nước thải phát sinh từ nhà bếp nhà máy lô C5-1: Nước thải phát sinh từ khu nhà bếp nhà máy C5-1 trước thải hệ thống thu gom nước thải chung KCN qua song chắn rác để thu lại rác có kích thước lớn qua bể tách dầu mỡ tích khoảng 10 m3 để thu gom dầu mỡ 3.2.3 Nước thải sản xuất - Nước thải sản xuất nước làm mát nhà máy Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 43 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Lượng nước đưa qua hệ thống tháp giải nhiệt, sau tuần hồn tái sử dụng Định kỳ lần/3 tháng công ty vệ sinh tháp giải nhiệt lần Lượng nước thải khoảng m3/lần nhà máy C5-1 1,5m3/lần nhà máy E4, lượng nước không chứa thành phần nguy hại tiêu ô nhiễm nằm giới hạn cho phép nên thải thẳng hệ thống nước thải chung khu cơng nghiệp - Nước thải dập bụi sơn nhà xưởng E4: Nước sử dụng để dập bụi sơn từ dây chuyền phun sơn chảy bể chứa nước dập bụi sơn tích 15m3 Lượng nước xử lý tuần hoàn tái sử dụng cho trình dập bụi sơn Tại bể chứa nước đập bụi sơn ngăn thành ngăn để thực trình xử lý nước thải sơn Quy trình cơng nghệ xử lý tuần hoàn nước dập bụi sơn sau: Nước dập bụi sơn Ngăn điều hòa Ngăn keo tụ tạo bơng Dập bụi sơn Ngăn lắng Nước tuần hồn Hình đồ xử lý nước dập bụi sơn Nước thải xử lý phương pháp hóa lý với tổng dung tích bể 15m3 Nước thải từ cơng đoạn sơn đưa qua bể lắng sau dẫn tới ngăn điều hòa Tại ngăn điều hòa, nước thải bơm lên ngăn phản ứng thiết bị xử lý (thiết bị kết hợp keo tụ lắng) bơm chịu axit Tại ngăn phản ứng, độ pH nước thải nâng lên tới khoảng ÷ 7,5 nhờ xút (NaOH), đồng thời bổ sung chất trợ keo polymer (PK PB) Xút, polymer pha loãng với nồng độ định chứa sẵn bể (thùng chứa) – nồng độ tính tốn trước phù hợp với lưu lượng bơm hóa chất Sau q trình keo tụ, bơng sơn lên vớt định kỳ bảo quản, vận chuyển Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG theo quy trình chất thải nguy hại Nước qua bể lắng đưa qua bể lọc trước tiếp tục trình tuần hoàn Như vậy, toàn lượng nước tuần hoàn, tái sử dụng Định kỳ, khoảng lần/năm, bể chứa nước dập bụi sơn thay vệ sinh bể chứa Toàn lượng nước thay rửa vệ sinh thuê đơn vị thu gom xử lý chất thải nguy hại đến mang xử lý chất thải nguy hại 3.3 Các biện pháp xử lý chất thải rắn (12) - Tiến hành phân loại rác thải nguồn - Nhà xưởng E4 có khu lưu giữ chất thải có diện tích 40 m Hiện khu lưu giữ chất thải rắn tạm thời nhà máy E4 có khu lưu giữ chất thải nguy hại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định Vì vậy, tiến hành cải tạo lại khu lưu giữ chất thải để đảm bảo quy định - Nhà máy C5-1: Bố trí khu lưu giữ chất thải tạm thời có diện tích 40m2 Khu lưu giữ chất thải tạm thời hai nhà máy có mái che chia thành ngăn riêng (ngăn chứa rác thải sinh hoạt, ngăn chứa chất thải rắn sản xuất, ngăn chứa chất thải nguy hại) Khu vực lưu trữ rác thải có tường bao quanh, có mái che, có biển cảnh báo rõ ràng 3.3.1 Giải pháp tổng thể - Căn vào lượng chất thải rắn nguồn phát sinh trình bày chương 3, Công ty trang bị bố trí số thùng chứa có nắp đậy nơi phát sinh để phân loại thu gom nguồn thải - Công ty ký hợp đồng kinh tế việc thu gom vận chuyển rác thải với Công ty cổ phần thương mại xây dựng Môi trường Đại Minh có chức thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định Đơn vị có trách nhiệm thi gom rác thải sinh hoạt phát sinh nhà máy công ty - Cặn bùn nước thải sinh hoạt bể tự hoại thuê công ty chuyên hút vận chuyển mang xử lý thích hợp 3.3.2 Đối với rác thải sinh hoạt Tất loại chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh nhà máy nhân viên vệ sinh thu gom chứa khu lưu giữ chất thải tạm thời Các loại chất thải công ty ký hợp đồng kinh tế việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp với công ty TNHH Phát triển Thương mại Sản xuất Đại Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 45 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Thắng Đơn vị có trách nhiệm đến thu gom chất thải nhà máy xử lý theo quy định nhà nước Đối với bavia nhựa sản phẩm sau trình đúc bị lỗi hỏng, chúng chuyển qua máy nghiền nhựa để nghiền loại chất thải xuất lại cho nhà cung cấp 3.3.3 Đối với chất thải rắn sản xuất Tất loại chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh nhà máy nhân viên vệ sinh thu gom chứa khu lưu giữ chất thải tạm thời Các loại chất thải công ty ký hợp đồng kinh tế việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp với công ty TNHH Phát triển Thương mại Sản xuất Đại Thắng Đơn vị có trách nhiệm đến thu gom chất thải nhà máy xử lý theo quy định nhà nước Đối với bavia nhựa sản phẩm sau trình đúc bị lỗi hỏng, chúng chuyển qua máy nghiền nhựa để nghiền loại chất thải xuất lại cho nhà cung cấp 3.3.4 Biện pháp quản lý xử lý chất thải rắn nguy hại - Phân loại chất thải nguy hại, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với với loại chất thải khác - Tại vị trí phát sinh chất thải nguy hại đặt thùng chứa có nắp đậy để tập kết chất thải nguy hại Chất thải nguy hại thu gom, phân loại phát sinh Nhân viên vệ sinh thu gom theo chủng loại đem tập kết khu vực chứa chất thải nguy hại Các thùng chứa khu vực tập kết chất thải nguy hại có biển cảnh báo - Đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại theo chủng loại thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật, bảo đảm khơng rò rỉ, rơi vãi phát tán môi trường Các loại chất thải găng tay, giẻ lau dính dầu, dính sơn, bóng đèn huỳnh quang hỏng chứa thùng chứa riêng Vỏ hộp sơn, thùng sơn xếp riêng biệt Bông cặn sơn thu gom để khơ trước đóng bao Bao đựng cặn sơn chứa khay chứa để tránh nước sơn bao khơng bị rò ri khu lưu giữ chất thải nguy hại Nước thải sơn thay thuê đơn vị thu gom xử lý đến hút mang Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Cơng ty tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức lực việc thu gom, vận chuyển đem xử lý theo quy định - Tiến hành lập nội quy quản lý CTNH (bao gồm ban mức xử phạt người vi phạm nội quy) - Định kỳ tháng lập báo cáo tình hình phát sinh quản lý chất thải nguy hại gửi Sở Tài Nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng 3.4 Các biện pháp phòng ngừa cố giai đoạn nhà máy vào hoạt động (12) 3.4.1 Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động Dự án áp dụng giải pháp sau để phòng ngừa, ứng phó với tai nạn lao động: - Nhà máy tổ chức thường xuyên lớp học tập, tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm an toàn lao động kỷ luật lao động - Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ công nhân làm việc; - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng phù hợp với yêu cầu lao động Tiêu chuẩn vệ sinh lao động; - Kiểm tra định kỳ thiết bị an tồn, bảo dưỡng máy móc thiết bị; - Tiến hành công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế bệnh nghề nghiệp; - Lập phương án phù hợp để xử lý xảy tai nạn, thực diễn tập bồi dưỡng kiến thức cho cán phụ trách định kỳ năm/lần 3.4.2 Các biên pháp phòng tránh cố cháy nổ, chập điện Dự án áp dụng giải pháp sau để phòng ngừa, ứng phó với nguy cháy nổ cho nhà máy: - Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà Hệ thống PCCC thiết kế theo quy định, tiêu chuẩn hành bao gồm: + TCVN 2622 : 1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà cơng trình + TCVN 5760 : 1993 - Hệ thống chữa cháy, yêu cầu thiết kế lắp đặt + TCVN 5040 : 1990 - Ký hiệu hình vẽ đồ phòng cháy + TCVN 5738 : 2001 - Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 47 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Bố trí trang bị PCCC theo quy định, có xác nhận cảnh sát PCCC cấp có thẩm quyền; - Trong nhà xưởng, văn phòng hạng mục khác có nguy hỏa hoạn bố trí hệ thống đầu báo khói, báo nhiệt với hệ thống tủ báo cháy Đặc biệt khu vực kho chứa nguyên liệu công ty - Có nội qui, qui định phòng cháy chữa cháy; - Chủ dự án bố trí đường dẫn nước vị trí lấy nước cứu hoả theo quy định Đảm bảo có cố cháy nổ có nước kịp thời, hạn chế tới mức thấp thiệt hại người tài sản - Nguồn cấp nước chữa cháy lấy từ bể ngầm tích 450 m nhà xưởng E4 từ bể ngầm tích 650m3 nhà máy lơ C5-1 qua bơm tăng áp dẫn đến hộp vòi chữa cháy nhà xưởng văn phòng - Ngồi hệ thống cứu hỏa thường trực nước, công ty bố trí bình chữa cháy động bình bọt, bình bột phù hợp với quy định Việt Nam - Tại nhà máy E4 công ty có đội PCCC theo quy định; nhà máy C5-1, công ty thành lập đội PCCC theo quy định - Hàng năm lập tổ chức thực tập PCCC cho cán công nhân nhà máy; - Kiểm tra định kỳ mức độ tin cậy thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, ) có biện pháp thay kịp thời; - Nghiêm cấm công nhân không hút thuốc hay mang chất gây cháy vào khu vực sản xuất, kho chứa nhiên liệu - Hệ thống tiêu lệnh chữa cháy phòng chống cháy nổ dễ thấy rõ ràng để thực Các cơng trình phòng cháy chữa cháy nhà máy E4 cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy số 123/TD-PCCC Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng ngày 09/11/2012 3.4.3 Hệ thống chống sét Sét đánh nguy lớn an toàn lao động cho người cơng trình Nhà máy - Tại nhà máy E4: Ngay từ xây dựng nhà xưởng sản xuất, Công ty cổ phần khu cơng nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng thiết kế hệ thống kim thu sét, hệ thống thu sét đảm bảo an toàn sét cho cơng trình Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 48 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Tại nhà máy lô C5-1: Ngay từ thiết kế xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu xây dựng để thiết kế hệ thống chống sét đảm bảo theo quy định nhà nước Bảo vệ chống sét cho toàn dự án bao gồm chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền cắt sét Việc bảo vệ chống sét đánh thẳng cho toàn dự án dùng chống sét tia tiên đảm, đảm bảo phá sét đánh vào cơng trình Kim thu sét sử dụng theo công nghệ loại kim phóng tia tiên đạo sớm Với loại kim này, khơng khí có xuất hiện tượng chênh lệch điện thế, xuất đám mây mang điện tích cao thu sớm dẫn truyền xuống đất trước xảy tượng phóng điện Các kim thu sét lựa chọn hãng có uy tín thị trường để đảm bảo chất lượng kỹ thuật cho kim Kim thu sét lắp đặt vị trí cao mái nhà, đảm bảo bán kính bảo vệ Việc bố trí kim thu sét thể sau: - Tại nhà xưởng đặt kim thu sét bán kính bảo vệ 84m Với phạm vi bảo vệ kim thu sét này, toàn phần nhà xưởng, nhà để xe nhà bảo vệ nằm phạm vi bảo vệ kim - Để bảo vệ cho nhà phụ trợ, đặt kim thu sét với bán kính bảo vệ kim 49m Việc tính tốn lựa chọn bán kính bảo vệ kim áp dụng theo tiêu chuẩn Pháp Việc chống sét lan truyền cho hệ thống thực việc lắp đặt chống sét van tủ đầu vào hệ thống nhằm ngăn chặn sét đánh lan theo tuyến cáp 3.4.4 Biện pháp cố hệ thống xử lý chất thải Các biện pháp phòng ngừa ứng phó với cố hệ thống xử lý chất thải : + Với hệ thống thoát nước bị ứ đọng, ngập úng có mưa nhà máy cơng ty: - Định kỳ vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh tắc, ứ đọng; - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống song chắn rác, hố ga, đường cống thoát nước nhà máy + Hệ thống xử lý khí thải nhà máy E4: Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Thường xun kiểm tra chất lượng khí thải sau xử lý hệ thống xử lý khí thải - Định kỳ thay bơng thủy tinh lọc bụi sơn (khoảng tuần/lần) thay than hoạt tính với tần suất tháng/lần để tăng hiệu xử lý khí thải + Với hệ thống xử lý bộ, tuần hoàn nước thải sơn nhà máy E4: - Thường xuyên bổ sung polime keo tụ tạo bơng vào bể tuần hồn nước thải sơn Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 50 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Sau thời gian thực đề tài khóa luận “Nghiên cứu đánh giá số tác động tới môi trường dự án sản xuất đồ nhựa” Một số kết luận rút sau: - Khi dự án vào hoạt động sản xuất đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương, giải việc làm cho người lao động - Ngoài ra, dự án góp phần vào phát triển chung ngành Nhựa nước ta, phù hợp với chủ trương sách khuyến khích đầu tư Đảng, Nhà nước chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, với phát triển ngành Nhựa dự án phát sinh loại chất thải ra: khí CO, CO 2, SO2, NOx, tiếng ồn, VOC, CTNH tạo sau trình sản xuất… ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí, mơi trường nước, cảnh quan hệ sinh thái sức khỏe người Vì để giảm thiểu chất thải có số biện pháp là: - Cần phải kiểm sốt chặt chẽ hệ thống xử lý khí thải, chất thải - Tiến hành phân loại rác thải nguồn - Đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại theo chủng loại thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật, bảo đảm khơng rò rỉ, rơi vãi phát tán môi trường - Khu lưu giữ chất thải tạm thời hai nhà máy có mái che chia thành ngăn riêng (ngăn chứa rác thải sinh hoạt, ngăn chứa chất thải rắn sản xuất, ngăn chứa chất thải nguy hại) - Khu vực lưu trữ rác thải CTNH có tường bao quanh, có mái che, có biển cảnh báo rõ ràng - Thường xuyên tưới nước để rửa sân đường, xanh để hạn chế ảnh hưởng bụi nhiệt, giữ cho môi trường xung quanh nhà máy sẽ, thoáng mát Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá, Độc học môi trường, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000; GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm khơng khí xử lý khí thải, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000; GS.TS Trần Ngọc Chấn, Kỹ thuật thơng gió, NXB Xây dựng, Hà Nội , 1998; Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004; Phạm Ngọc Đăng, Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp, NXB Xây dựng, 2005; Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý mơi trường nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002; Phạm Ngọc Hồ, Hồng Xn Cơ, Đánh giá tác động mơi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2007; Hồng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ mơi trường khơng khí, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2007; Lý Ngọc Minh, Quản Lý An Toàn , Sức Khoẻ , Mơi Trường Lao Động Và Phòng Chống Cháy Nổ Ở Doanh Nghiệp, NXB KHKT, 2006; 10.Trần Văn Nhân; Ngô Thị Nga, Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002; 11 WHO, Assesment of sources of air, water and land pollu tion, A guide to rapid suorces inventory techniqué and their use inform`ulating environment Strategié Geneva 1993 12.Dự án “ Nhà máy sản xuất linh kiện nhựa linh kiện điện tử cho sản phẩm điện tử gia dụng” Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – MT1801Q 52 ... việc đánh giá để nhà định quan tâm đến tác động dự án đếm môi trường định thực dự án khơng Tổ chức quốc tế Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa định nghĩa việc đánh giá tác động môi trường. .. NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH TỚI MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA * Nguồn gây tác động đến môi trường nhà máy lô C5-1, khu CN1 vào hoạt động. .. cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu dự án sản xuất đồ nhựa - Nghiên cứu đánh giá số tác động tới môi trường dự án sản xuất đồ nhựa Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ nhựa , Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ nhựa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay