Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH XNK hoàng yến

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Ngô Việt Trinh Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 QC20-B18 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Ngô Việt Trinh Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QC20-B18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Việt Trinh Mã SV: 1412401225 Lớp: QT1802N Ngành:Quản Trị Doanh Nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến QC20-B18 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp  Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lí luận nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực  Phản ánh thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến  Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô sản xuất, sở vật chất kỹ thuật… Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến QC20-B18 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đoan Trang Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK hồng yến Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Ngô Việt Trinh Người hướng dẫn Ths Nguyễn Đoan Trang Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Nguyễn Đoan Trang Đơn vị cơng tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Ngô Việt Trinh Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Đề tài tốt nghiệp: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH XNK Hoàng Yến Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài khóa luận CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.2 Quản trị nguồn lực 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn lực 1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.2.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.2.7 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 20 1.3.1 Hiệu suất sử dụng lao động 20 1.3.2 Năng suất lao động bình quân 20 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận lao động 20 1.3.4 Hàm Lượng sử dụng lao động 21 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 21 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG YẾN 23 2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 23 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH XNK Hoàng Yến 23 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty .23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty .24 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH XNK Hồng Yến 26 2.2 Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 26 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 26 2.2.2 Cơ cấu lao động Công ty TNHH XNK Hồng Yến 29 2.2.3 Tình hình sử dụng lao động cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 33 2.2.4 Cơng tác phân cơng lao động 34 2.2.5 Tuyển dụng lao động công ty 34 2.2.6 Đào tạo phát triển nguồn lực 39 2.2.7 Chế độ đãi ngộ 42 2.2.8 Phân tích môi trường làm việc .47 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 47 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động 47 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến 50 2.3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực Cơng ty TNHH XNK Hoàng Yến 53 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN 55  Phương hướng hoạt động công ty tương lai 55 3.1 Nâng cao hiệu công tác đào đạo 56 a Khái niệm 56 b Lý đưa biện pháp 57 c Nội dung biện pháp 59 3.2 Rà soát chất lượng,điều chỉnh nhân phòng kinh doanh 64 3.3 Thực tốt công tác tuyển dụng .67 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yếnnhận nhiều tận tình giúp đỡ Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô ThS.Nguyễn Đoan Trang – Người trực tiếp bảo hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận chỉnh sửa mang tính thực tế Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp kiến thức thầy bảo em suốt q trình học tập rèn luyện trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn toàn tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty tạo điều kiện tận tình bảo, giúp đỡ em việc tìm kiếm tài liệu tư vấn tình hình hoạt động doanh nghiệp suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Trong q trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Em mong nhận góp ý từ q thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụnghiệu nguồn lực : vốn, sở vật chất, tiến khoa học kỹ thuật, người lao động, Các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với tác động qua lại với Những yếu tố : máy móc thiết bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thiết yếu tồn phát triển doanh nghiệp Quản trị nhân góp phần vào việc giải mặt kinh tế xã hội vấn đề lao động Đó vấn đề chung xã hội, hoạt động kinh tế nói chung đến mục đích sớm hay muộn cho người lao động hưởng thành họ làm Quản trị nhân gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu khơng khí văn hóa cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Trong thời gian thực tập công ty TNHH XNK Hoàng Yến, em tiếp cận với cơng việc quan trọng em có hội để áp dụng kiến thức vào thực tế Qua q trình thực tế cơng ty, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài : “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CƠNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN” làm luận văn tốt nghiệp SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG BẢNG 12 : DỰ TÍNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO (Đơn vị tính : Người, triệu đồng) Chi phí (triệu đồng) STT Đối tượng Thiếu hụt Phó GĐ Phòng kinh doanh Cán có kĩ đàm phám SL Thời gian Địa điểm Học tập Nhà Bồi dưỡng Tiền ăn, sinh hoạt Tổng chi phí 2 tháng singapore 120 24 14 20 178 tháng Hàn quốc 250 32 15 25 322 370 56 29 45 500 Trưởng Phòng kỹ thuật Kỹ thuật máy móc Tổng SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 61 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Theo bảng dự tính chi phí đào tạo ta thấy, Với phòng kế hoạch kinh doanh, cần người có kỹ đàm phán tốt để đem lại hợp đồng đắt giá, điều khoản thuận lợi, lợi nhuận cao cho công ty nên cần cử người sang singapore để bổ sung thêm kiến thức đàm phán, có tiêu singapore dự tính thời gian tháng tổng chi phí khoảng 178 triệu Cơng ty có ngành nghề thuộc khối đặc thù, chủ yếu máy móc, thiệt bị điện- điện tử đòi hỏi có trình độ kỹ thuật cao mà doanh nghiệp thiếu chưa đạt đến trình độ cao lên cần cử Hàn Quốc để đào tạo nước phát triển ngành nghề ô tô Doanh nghiệp cần nâng cao kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng lên phòng kỹ thuật dành suất đào tạo Hàn Quốc tháng chi phí khoảng 322 triệu Khi cắt cử nhân viên đào tạo nước ngồi cơng việc trống nhân viên nhân viên xử lý online trả thêm lương tiền bồi dưỡng Đồng thời Công ty mời chuyên gia tham mưu xếp, xử lý công việc người cắt cử đào tạo Theo kiến thức em học từ trường lớp em nghĩ sau doanh nghiệp thực biện pháp nâng cao hiệu cơng tác đào tạo doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp tăng khoảng gần 20% bảng sau SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 62 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG BẢNG 13 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP (Đơn vị : đồng,%) STT Chỉ tiêu Trước giải pháp Sau giải pháp Tổng Doanh thu 72.479.077.089 86.612.497.121 Chênh Lệch Tuyệt đối Tương đối (Đồng) (%) 14.133.420.032 19.5 Tổng Chi phí 61.132.125.863 66.312.215.368 5.180.089.505 8,47 Lợi nhuận 11.315.119.846 20.300.281.753 8.985.161.907 79,41 Doanh thu/LĐ 599.000.637,1 715.805.761,3 116.805.124,2 19,5 Lợi nhuận/LĐ 93.513.387,16 167.770.923,6 74.257.536,42 79,41 SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 63 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Bảng đánh giá rõ sau doanh nghiệp thực biện pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo Doanh thu doanh nghiệp tăng từ 72.479.077.089 đồng lên 86.612.497.121 đồng tức tăng 14.133.420.032 đồng tương ứng với 19,5% so với trước thực giải pháp lợi nhuận tăng từ 11.315.119.846 đồng lên 20.300.281.753 đồng tức tăng 8.985.161.907 đồng tức tăng 79,41 % so với trước thực giải pháp Tỷ suất Doanh thu/LĐ tăng từ 599.000.637,1 đồng lên 715.805.761,3 đồng tức tăng 116.805.124,2 tương ứng 19,5% tỷ suất Lợi nhuận/LĐ tăng từ 93.513.387.16 lên 167.770.923,6 đồng tức tăng 74.257.536,42 đồng tương ứng với 79.41% 3.2 Rà sốt chất lượng,điều chỉnh nhân phòng kinh doanh Trước tình hình kết kinh doanh năm 2016, doanh thu cao chi phí bỏ lại lớn dẫn đến lợi nhuận thấp giảm nhiều so với năm 2015 ( giảm 49%) nói tổn thất nặng nề công ty.Đây toán cần giải triệt để cách nhanh hiệu Theo em biết, năm 2016 chi phí đầu vào cơng ty bỏ cao so với năm 2015 Công ty khơng tìm hợp đồng chất lượng năm 2015 lên chi phí bỏ công ty cao Và theo em biết doanh thu năm 2016 Cơng ty đạt 72.479.077.089 đồng chưa đạt tiêu mà Công ty đề 80.000.000.000 đồng doanh thu có tăng nhiều so với 2015 (tăng 20.662.817.031 đồng).Do tập trung chuyển đổi, nâng cao trình độ lao động tập trung vào lĩnh vực kinh doanh định chưa đạt mục tiêu mong muốn Công ty Do năm 2016, ngành vận tải bị trì trệ lên hạng mục phân phối xe tải hạng nặng CNHTC/HOWO bị đình trệ khơng đem lại hiệu cao Bên cạnh hạng mục kinh doanh khác không khả quan Tất hạng mục kinh doanh không đạt mục tiêu nguyên nhân trình độ người lao động kinh nghiệm kém, khả chịu áp lực cơng việc, thích nghi với mơi trường kinh doanh chưa cao, yếu SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG kém.Vì thực song song với cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty lên thực tốt cơng tác rà sốt chất lượng, điều chỉnh nguồn nhân để tìm lao động có chất lượng thấp thay lao động có chất lượng tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích cho cơng ty Cùng với mời chun gia nước ngồi với nhân viên chủ chốt Công ty đào tạo nghiên cứu giám sát tìm cách giải cho vấn đề nhân lực Trước tình hình cơng ty cần rà sốt CBCNV phận kinh doanh để tìm người có lực để loại bỏ tuyển thêm nguồn nhân lực chất lượng cải thiện vấn đề BẢNG 14 : CHỈ TIÊU PHÒNG KINH DOANH THÁNG 9,10,11 NĂM 2016 Tháng Chỉ tiêu DT/tháng Số lượng NVKD (Đồng) (sản phẩm) DT/tháng/người (Đồng) Số lượng sp/tháng/ người 7.560.000.000 840.000.000 10 10.080.000.000 10 1.008.000.000 11 9.072.000.000 1.008.000.000 Bảng tiêu đưa nhằm đánh giá lực nhân viên để giúp Cơng ty kiểm sốt chất lượng lao động Lao đơng hồn thiện tiêu khen thưởng quan tâm cơng việc lao động không đạt bị loại bỏ Mức doanh thu trung bình sản phẩm 168 triệu đồng, trung bình tháng nv phải bán dc tháng 10,11 sản phẩm Qua thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu có trách nhiệm SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 65 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG BẢNG 15 : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CBCNV PHÒNG KINH DOANH THÁNG 9,10,11 NĂM 2016 STT NV phòng kinh doanh Chỉ tiêu DT/tháng (triệu) Thực (triệu) T9 T10 T9 T11 T10 Đánh giá T11 Đoàn Thanh Văn 840 1008 1008 780 1030 960 CC Nguyễn Trường Văn 840 1008 1008 816 921 920 KĐ Ngô Văn Trọng 840 1008 1008 854 1211 988 Đ Lê Văn Bảo 840 1008 1008 803 960 980 KĐ Bùi Văn Nam 840 1008 1008 792 846 890 KĐ Vũ Thị Hương 840 1008 1008 860 960 920 CC Ngô Việt Tiến 840 1008 1008 980 1180 1260 Đ,T Bùi Anh Đào 840 1008 1008 760 989 1060 CC Trần Trọng Hữu 840 1008 1008 1040 1090 1280 Đ,T 10 Nguyễn Tâm 740 KĐ Thị 1008 Nguồn : Phòng KD Cơng ty TNHH XNK Hoàng Yến Dựa vào bảng tiêu bảng đánh giá kết kinh doanh CBCNV phòng kinh doanh, vào kết đạt tháng cuối năm 9,10,11 năm 2016 nhân viên hoàn thành tiêu tháng đánh giá đạt, hoàn thành tiêu tháng đạt tốt (Đ,T) Những nhân viên hoàn thành tháng tiêu bị cảnh cáo (CC) giám sát chặt chẽ công việc, tiếp tục khơng hồn thành tiêu bị loại bỏ lại nhân viên khơng hồn thành tiêu không đạt (KĐ) bị loại bỏ thay nhân viên tuyển dụng thực song song với phương pháp SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Những nhân viên Đ ĐT đợt tiêu tháng cuối năm tăng lương, thưởng để khuyến khích tinh thần làm việc tạo động lực để CBCNV cố gắng cơng việc gắn bó với Cơng ty BẢNG 16 : TĂNG LƯƠNG, THƯỞNG CHO CÁC CBCNV ĐẠT CHỈ TIÊU Chỉ tiêu Đạt (Đ) Lương Thưởng cuối năm Cộng thêm tháng lương ban đầu 20.000.000 mặt đồng tiền cho CBCNV đạt Một chuyến du lịch Đà Nẵng ngày đêm Đạt,Tốt (Đ,T) Cộng thêm 1,5 tháng lương ban đầu 50.000.000 mặt đồng tiền cho CBCNV đạt Một chuyền du lịch Thái Lan ngày đêm Việc rà soát chất lượng, điều chỉnh nhân phòng kinh doanh để lại vài chỗ trống nhân nhân Công ty định loại bỏ lao động có chất lượng thấp, yếu Vì Cơng ty phải thực công tác tuyển dụng lao động thật tốt song song với công tác để bổ sung lao động kịp thời cho nguồn nhân lực Công ty 3.3 Thực tốt công tác tuyển dụng Trong năm qua, công tác tuyển dụng công ty bước phát triển, nhiên số yếu điểm như: công ty thường tuyển chọn em ngành, thông qua quen biết giới thiệu chất lượng lao động chưa thật tốt Do năm tới công ty cần chấn chỉnh lại cách thức tuyển dụng mình, nên khách quan với cơng tác tuyển dụng, phù hợp với tính chất cơng việc, có lực phẩm chất tốt ưu tiên xem xét Nếu tuyển dụng từ bên ngoài, cơng ty đăng báo thơng tin phương tiện thông tin đại chúng để thu hút ứng cử viên Công ty nên tổ chức thi tuyển kỹ khoa học chặt chẽ Khi tuyển chọn lao động vào SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 67 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG làm việc, cơng ty tuyển chọn qua nhiều khâu để lọc người thực phù hợp với u cầu cơng việc Tiêu chuẩn tuyển chọn kiểm tra trình độ nghiệp vụ chun mơn đối tượng dự tuyển Khi thực công tác tuyển dụng Cơng ty xem xét dự tuyển sau : THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN: Chuẩn bị tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ Phỏng vấn sơ Kiểm tra nghiệm Phỏng vấn lần Ứng viên bị loại bỏ Xác minh, điều tra Khám sức khỏe Ra định tuyển dụng Bố trí cơng việc Q trình tuyển chọn vấn sơ giai đoạn này, cần tạo cho người dự tuyển không khí vui vẻ thối mái tạo cho họ tốt Công ty, áp dụng cho công nhân cán quản lý Mẫu đơn xin việc Công ty soạn ra, mẫu đơn thiết kế khoa học chi tiết tiết kiệm thời gian để lựa chọn ứng viên Mẫu đơn có hiệu khai lý lịch Đối với cán quản lý cơng nhân sản xuất soạn hai mẫu đơn khác nhau, mẫu đơn phát cho người dự tuyển sau vấn sơ Trắc nghiệm: Về kiến thức tổng qt, trắc nghiệm tâm lý, trí thơng minh, cá tính, trắc nghiệm khiếu khả chun mơn, sở SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 68 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG thích nghề nghiệp, sau trắc nghiệm chuyên môn hay công việc cụ thể Phương pháp giúp cho Nhà máy Công ty tiết kiệm chi phí nhờ tuyển ứng viên làm việc có suất cao Cơng ty nên vấn trực tiếp sau nghiên cứu kỹ hồ sơ ứng cử viên.Phương pháp giúp cho công ty thấy khả kinh nghiệm sẵn có ứng cử viên đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí tuyển dụng Phỏng vấn sâu (đối với cán quản lý) : Giai đoạn thiết Công ty phải thực nhằm đánh giá khả người dự tuyển Trong vấn sâu đích thân giám đốc Công ty phụ trách vấn phải tạo bầu khơng khí vấn thoải mái Mục đích vấn nhằm kiểm tra lại tất kiện mà ứng viên cung cấp thuộc nhiều lĩnh vực khác suốt giai đoạn lựa chọn Thông qua người biết ứng viên có đủ kiến thức trình độ với cơng việc sau hay khơng có qui định tuyển dụng đắn Hai giai đoạn cuối khám sức khoẻ định tuyển dụng Trong giai đoạn thử việc hay học nghề,Công ty cần theo dõi kết thực người lao động đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cho người lao động thực công việc : điều kiện làm việc, hướng dẫn cách thực cơng việc… Điều có lợi cho người lao động, tạo điều kiện cho họ bộc lộ khả trình độ cơng việc giao Đòng thời Cơng ty đánh giá khả người lao động Công tác thực tốt giúp cho Cơng ty sử dụng lao động có hiểu góp phần nâng cao hiệu sản xuất Công nhân viên tuyển vào Cơng ty phải có chương trình định hướng lao động : Động viên, khuyến khích người lao động thực tốt cơng việc, tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái (khuyến khích người lao động tham gia hoạt động trongCông ty), lãnh đạo Công ty trao đổi thông tin, kinh nghiệm công việc với ngưòi lao động Chương trình giúp cho người lao động nhanh chóng làm quen với mơi trường làm việc, rút ngắn thời gian học việc, nhanh chóng tăng suất lao động, rút ngắn thời gian hồ nhập với Cơng ty Bên cạnh cần đối xử SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG nghiêm khắc với em cán công ty không gây cho họ thái độ lười nhác, ỷ lại Do Công ty thực song song với phương pháp rà soát chất lượng, điều chỉnh nhân lên loại bỏ lao động yếu Cơng ty tự tuyển dụng chưa tuyển dụng lao động tốt thay vào vị trị người lên Công ty liên kết với Trung tâm dịch vụ việc làm Minh Châu, đưa yêu cầu để bên phía trung tâm đăng tuyển xét duyệt hồ sơ tuyển dụng nhanh giúp Công ty giảm bớt thời gian tuyển dụng tìm nhiều người có lực cơng việc phù hợp với Cơng ty Đồng thời Công ty liên kết với trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Đại Học Thương Mại Hà Nội để tuyển chọn sinh viên suất sắc q trình học tập, rèn luyện Cơng ty để đào tạo thành nguồn lực lao động chất lượng, hiệu cao cho Công ty BẢNG 17 : DỰ TÍNH CHI PHÍ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG NĂM Đơn vị : đồng STT Hạng mục chi phí Chi Phi 272.000.000 Chi phí chi cho thơng báo tuyển dụng: in băng rôn, in thông báo tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng báo, wep Chi phí cho cơng tác vấn 80.000.000 Chi phí ngun vật liệu để thử việc, kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề 15.000.000 Chi Phí Xác minh, điều tra 20.000.000 Chi phí hành chính: in hồ sơ, in hợp đồng lao động 5.000.000 Chi Phí khác (liên kết với trung tâm, ) 200.000.000 Theo kết kinh doanh công ty năm 2016 doanh thu có tăng lợi nhuận giảm Do chưa tìm kiếm hợp đồng, SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG phương hướng xác cho cơng ty, chất lượng tuyển dụng lao động năm 2016 chưa thực tốt hạn chế dẫn đến việc chi phí kinh doanh tăng cao, công ty cần nâng cao chất lượng tuyển dụng năm 2018 nâng cao chất lượng lao động để nâng cao hiệu kinh doanh giảm chi phí kinh doanh Do tuyển dụng lao động tốt yếu tố quan trọng cấp thiết Công ty giai đoạn Theo em thấy thực công tác rà soát chất lượng, điều chỉnh nguồn nhân lực Công ty thực tốt công tác tuyển dụng lao động để thay vào chỗ trống nhân viên bị loại bỏ phương pháp số 3.2.1 hiệu kinh doanh công ty tăng lên 34% SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 71 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG BẢNG 18 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP (Đơn vị : đồng) STT Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Doanh thu/LĐ Lợi nhuận/LĐ Trước giải pháp Sau giải pháp 72.479.077.089 61.132.125.863 11.315.119.846 599.000.637,1 93.513.387,16 97.121.963.299 69.311.252.136 27.810.711.163 802.660.853,7 229.840.588,1 Chênh lệch Tuyệt đối Tương đối (đồng) (%) 24.642.886.210 34 8.179.126.273 13,38 16.495.591.317 146 203.660.216,6 34 136.327.201 146 Bảng đánh giá rõ sau doanh nghiệp thực biện pháp thực tốt công tác tuyển dụng Doanh thu doanh nghiệp tăng từ 72.479.077.089 đồng lên 97.121.963.299 đồng tức tăng 24.642.886.210 đồng tương ứng với 34% so với trước thực giải pháp lợi nhuận tăng từ 11.315.119.846 lên 27.810.711.163 đồng tức tăng 16.495.591.317đồng tức tăng 146% so với trước thực giải pháp Tỷ suất Doanh thu/LĐ tăng từ 599.000.637,1 đồng lên 802.660.853,7đồng tức tăng 203.660.216,6 đồng tương ứng 34% tỷ suất Lợi nhuận/LĐ tăng từ 93.513.387.16 lên 229.840.588,1 đồng tức tăng 136.327.201 đồng tương ứng với 146% SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 72 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trưởng với nhược điểm vốn có kinh tế tiên tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thông qua quan hệ cung, cầu thị trường Nó môi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải kinh doanh, khơn khéo, động tận dụng hội , phòng tránh rủi ro, cơng việc khơng khác ngồi người làm Vậy vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “ quản trị người” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Trong thời gian thực tập công ty TNHH XNK Hồng Yến giúp em có nhiều kiến thức thực tế hoạt động kinh doanh ngành XNK, thương mại dịch vụ ô tô nói chung hoạt động kinh doanh cơng ty nói riêng Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến bước sang năm thứ công ty đạt thành đáng kể, bước tiến kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt quản lý sáng suốt, đạo khâu hoạt động công ty Mục tiêu Công ty đến năm 2020 không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ , hiệu kinh doanh mặt kinh tế xã hội Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn cơng tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thông qua tiêu cụ thể em đưa số giải pháp nhằm “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN” cho phù hợp với tình hình thực tế để cơng ty tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà xí nghiệp hạn SV: Ngơ Việt Trinh - QT1802N 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG chế công ty năm qua, vận dụng kiến thức học, em mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kết trên, em mong muốn biện pháp đem lại lợi ích cho cơng ty, ý tưởng góp phần đưa cơng ty phát triển tương lai Trong q trình hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ tận tình từ Nguyễn Đoan Trang Mặc dù em cố gắng, trình độ hiểu biết thực tế hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Do đó, em hi vọng nhận bảo, góp ý từ Q Thầy Cơ bạn bè để khóa luận em hoàn thiện tốt hơn! Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo dạy em suốt năm học, cô Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Toàn Phượng giúp đỡ em thời gian qua đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo: ThS.Nguyễn Đoan Trang Em xin chân thành cảm ơn! SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung - Quản Trị Nguồn Nhân Lực 2.Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài, tác giả Brian Tracy Một số tài liệu Ban tổ chức lao động - tiền lương Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến Một số tài liệu Ban tài - kế tốn Cơng ty TNHH XNK Hồng Yến Bộ Luật lao động Báo Lao động Một số sách báo, tạp chí khác Website : www.haiphongport.com.vn 9.Thư viện điện tử trường ĐHDL Hải Phòng http://lib.hpu.edu.vn/, khóa luận tốt nghiệp sinh viên trường ĐHDL Hải Phòng khóa 9, 10, 12 10.Bách khoa tồn thư mở http://vi.wikipedia.org/ 11.Thư viện khóa luận http://khoaluan.edu.vn/ SV: Ngô Việt Trinh - QT1802N 75 ... luận nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực  Phản ánh thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến  Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH XNK Hoàng Yến. .. LỰC CHƯƠNG : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XNK HỒNG YẾN SV: Ngơ Việt Trinh... luận nhân lực quản trị  Thứ hai, nêu rõ thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến  Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH XNK Hồng Yến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH XNK hoàng yến , Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH XNK hoàng yến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay