Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện tây bắc

98 5 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Phạm Thị Bình Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Thị Bình Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Bình Mã SV: 1412402089 Lớp: QT1801N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài : Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) sở lý luận nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triện điện Tây Bắc Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triện điện Tây Bắc.Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn: Sơ đồ tổ chức Cơng ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 – 2016 Công ty Cổ phần đầu phát triện điện Tây Bắc Số liệu nhân lực công tác sử dụng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh Học hàm, học vị: Thạc Sỹ quan công tác: Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC I Nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.3 Các đặc trưng nguồn nhân lực II Quản trị nguồn nhân lực 2.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 2.3 Chức quản trị nguồn nhân lực 2.4 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 10 2.4.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân 10 2.4.2 Phân tích cơng việc 12 2.4.3 Tuyển dụng nhân lực 14 2.4.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 19 2.4.4 Đánh giá nhân viên 20 2.4.5 Trả công người lao động động 21 2.4.5.1 Khái niệm tiền lương cấu thu nhập người lao động 21 2.4.5.2 Các hình thức trả lương 23 2.5 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực 25 2.5.1 Khái niệm hiệu sử dụng nguồn nhân lực 25 2.5.2 Vai trò việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực 26 2.5.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực 26 2.5.4 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn lao động 27 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐIỆN 29 TÂY BẮC 29 I Khái quát Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc 29 1.1 Giới thiệu chung 29 1.2 Quá trình hình thành phát triển 29 1.3 Chức năng, nhiệm vụ 30 1.4 cấu tổ chức 32 1.4.1 Đại hội đồng cổ đông 32 1.4.2 Hội đồng quản trị 33 1.4.3 Ban kiểm soát 34 1.4.4 Ban tổng giám đốc 35 1.4.5 Các phòng ban 36 1.4.6 Các nhà máy thủy điện 39 1.4.7 Ban quản lý dự án .40 1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 40 1.5.1 Sản phầm 40 1.5.2 Hoạt động kinh doanh .40 1.6 Thuận lợi khó khăn 42 1.6.1 Thuận lợi 42 1.6.2 Khó khăn 43 II Thực trạng công tác quản trị sử dụng lao động Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc 43 2.1 cấu lao động Công ty 43 2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 47 2.1.2 Công tác tuyển dụng nhân lực 49 2.1.3 Công tác đào tạo phát triển nhân lực 55 2.1.4 Công tác trả công người lao động .57 III Đánh giá hiệu quản trị nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc 67 3.1 Một số tiêu đánh giá hiệu quản trị nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc 67 3.2 Đánh giá tình hình sử dụng lao động Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc 68 3.2.1 Ưu điểm 68 3.2.2 Khuyết điểm 69 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC 71 I Nâng cao chất lượng lao động tuyển dụng 71 1.1 Căn biện pháp 71 1.2 Nội dung biện pháp 72 1.3 Kết giải pháp 73 II Điều chỉnh công tác trả công cho người lao động 75 2.1 Căn giải pháp 75 2.2 Nội dung giải pháp 76 2.3 Kết giải pháp 78 III Kiến nghị, đề xuất khác 80 KẾT LUẬN 88 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian tuần thực tập Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc em học tập thêm nhiều kiến thức thực tiễn nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình từ nhà trường Cơng ty Đây nguồn động lực giúp em hồn thành tốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Th.s Cao Thị Hồng Hạnh nhiệt tình hướng, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để em htồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu phát triện điện Tây Bắc anh chị Công ty hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình để em hồn thành tập công ty Cuối em xin cảm ơn thầy Trường Đại học Dân lập Hải Phòng giúp đỡ em nhiều trình thực tập, đặc biệt thầy khoa Quản trị doanh nghiệp Do vốn kiến thức nắm bắt thực tiễn em hạn chế thiếu sót khóa luận khơng thể tránh khỏi Em mong nhận ý kiến góp ý từ thầy giáo để em hồn thiện khóa luận Em xin chân thánh cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, đặc biệt cách mạng 4.0 diễn mạnh mẽ tồn cầu việc quản lý nguồn nhân lực tốt sẽ tạo nên sức cạnh tranh mang tính định doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực hoạt động tất yếu tổ chức, điểm cốt lõi quản lý doanh nghiệp Tất hoạt động doanh nghiệp không hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực không hiệu Do việc tìm câu trả lời cho câu hỏi làm để quản trị nguồn nhân lực hiệu ngày trở thành vấn đề khó khăn thử thách lớn doanh nghiệp kinh tế chuyển giao mạnh mẽ sang việc sử dụng máy móc, trí tuệ nhân tạo thay cho người Nhận thấy tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp nên trình thực tập Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc, em định lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở hệ thống hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực kết hợp với việc phân tích thực tiễn cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc để từ đưa giải pháp, đề xuất cụ thể để nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Công ty Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng nguồn lao động Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc bao gồm khối lao động trực tiếp gián tiếp Đặc biệt sau nghiên Phạm Thị Bình – QT1801N Page Khóa luận tốt nghiệp II Trường ĐHDL Hải Phòng Điều chỉnh cơng tác trả công cho người lao động 2.1 Căn giải pháp Hiện mức tiền lương Cơng ty trả cho người lao động thấp so với ngành mức độ đảm nhiệm người lao động Năm 2016 mức lương trung bình người lao động thuộc công ty điện khoảng 10.505.000 đồng nhiên mức lương trung bình Công ty 8.600.000 đồng Tổng quỹ lương Công ty chi cho người lao động chiếm 5% tổng doanh thu doanh nghiệp ngành tổng quỹ lương chiếm đên 7-9% tổng doanh thu đặc biệt tập đoàn điện lực Việt Nam 9% tổng doanh thu Đây lý mức lương trung bình Công ty thấp so với doanh nghiệp ngành Trong cách tính lương Cơng ty chưa đánh giá hiệu công việc người lao động nên tiền lương chưa phản ánh kết làm việc người lao động Thực tế cho thấy mức lương Cơng ty thấp chưa gắn liền với kết công việc nên số nhân viên nghỉ việc Cụ thể sau: (ĐVT:người,%) Năm 2015 Chỉ tiêu Năm 2016 Số lượng Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng Lao động nghỉ việc 100 100 - Từ nguồn nội 0 25 - Từ nguồn bên 100 75 (Nguồn: Phòng kế hoạch – nhân sự) Tình hình nghỉ việc người lao động Cơng ty Qua bảng ta thấy số lượng nhân viên nghỉ việc năm 2016 người chủ yếu nhân viên tuyển từ nguồn bên nghỉ việc nguyên Phạm Thị Bình – QT1801N Page 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng nhân khiến cho nhân viên nghỉ việc mức lương Công ty trả cho họ thấp, chưa tương xứng với họ bỏ Những khuyết điểm công tác trả lương Công ty làm cho công tác trả lương chưa thúc đẩy người lao động nhiệt tình với cơng việc Do cơng ty cần phải biện pháp để hồn thiện cơng tác trả lương 2.2 Nội dung giải pháp Xây dựng kế hoạch Tổng quỹ lương Công ty tăng lên 6% tổng doanh thu kế hoạch năm Trong phần lương bản, phụ cấp thưởng giống cách trả lương Công ty sử dụng tức mức lương cố định Phần lại mức lương đánh giá hiệu công việc Công ty nên mức lương thay đổi theo kết sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Do Cơng ty lãi người lao động trả lương cao ngược lại Việc xây dựng Tổng quỹ lương vào tổng doanh thu dự kiến Cơng ty đến cuối năm Cơng ty điều chỉnh tăng giảm Tổng quỹ lương, quỹ lương tăng so với kế hoạch số tiền tăng đưa vào lương thưởng cuối năm cho người lao động quỹ lương giảm so với kế hoạch Cơng ty tiến hành bù trừ vào kế hoạch quỹ lương năm tới Hồn thiện cách tính lương: Với cách tính lương sử dụng cơng thức tính lương sau: Tiền lương tháng =[(Tiền lương + Phụ cấp, trợ cấp có)/26 x số ngày làm việc thực tế] + X = ∑∑ × Trong đó: - Lương chính, phụ cấp trợ cấp tính quy định Công ty - X lương hiệu cơng việc tính doanh thu k hệ số lương Phạm Thị Bình – QT1801N Page 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Lương hiệu cơng việc tính dựa việc chấm điểm để tiến hành xếp loại Mỗi loại hưởng mức lương hiệu công việc theo doanh thu riêng K hệ số  Cơng ty chia thành loại cụ thể sau: Loại A: 90 -> 100 điểm tương ứng với hệ số lương 1,2 Loại B: 70 -> 90 điểm tương ứng với hệ số lương Loại C: 50 -> 70 điểm tương ứng với hệ số lương 0,8 Loại D: 50 điểm tương ứng với hệ số lương 0,6  Cách tính điểm sau: Thang điểm TT Chỉ tiêu đánh giá Xuất sắc Khá Trung bình Mức độ tối thiểu kế hoạch công tác khoa học, hợp lý 10 Khối lượng công việc 20 16 14 10 Chất lượng công việc 30 24 21 15 Tính sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất/ khả suy xét, 10 đoán Thái độ, tinh thần hợp tác 10 Chấp hành kỷ luật lao động 10 7 Thời gian làm đẩy đủ 10 100 80 70 50 Tổng cộng Thang chấm điểm cho lao động gián tiếp Phạm Thị Bình – QT1801N Page 77 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Thang điểm TT Chỉ tiêu đánh giá Xuất sắc Khá Trung bình Mức độ tối thiểu Khối lượng công việc 20 16 14 10 Chất lượng công việc 20 16 14 10 Độ tin cậy, xác, kịp thời 20 16 14 10 Thái độ, tinh thần làm việc 20 16 14 10 Chấp hành kỷ luật lao động 10 Thời gian làm đầy đủ 10 100 80 70 50 Tổng cộng Thang chấm điểm cho lao động trực tiếp 2.3 Kết giải pháp Khi sử dụng cơng thức tính lương người lao động ý thức trách nhiệm cao cơng việc, tính kỷ luật tốt, giảm việc mắc sai lầm công việc chủ động sáng tạo, giải cơng việc giao ,… để đạt mức lương cao Tuy nhiên với nhân viên bỏ bê cơng việc, ý thức bị giảm lương Dự kiến sau thực giải pháp làm tăng 2% tổng doanh thu Sự thay đổi cụ thể sau: Phạm Thị Bình – QT1801N Page 78 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Chỉ tiêu ĐVT Trước biện pháp Sau biện pháp Chênh lệch Giá trị Tỷ lệ Tổng doanh thu đồng 195.285.014.962 199.190.715.261 3.905.700.299 2 Tổng chi phí đồng 170.074.660.681 170.269.945.696 195.285.015 0,11 Tổng lợi nhuận đồng 25.210.354.281 28.920.769.565 3.710.415.284 14,72 Số lượng lao động người 95 95 0 Tiền lương bình quân đồng/ người 8.600.000 10.380.000 1.780.000 0,2 Hiệu suất sử dụng lao động (1/4) đồng/người 2.055.631.736 2.096.744.371 41.112.635 Hiệu sử dụng lao động (3/4) đồng/người 265.372.150 304.429.153 39.057.003 14,72 So sánh kết kinh doanh trước sau thực biện pháp Nhận xét: Qua bảng ta thấy sau thực biện pháp tiền lương bình quân người lao động 10.380.000 đồng/ người tức tăng 1.780.000 đồng/ người, tưng tứng với mức tăng 0,2% Đồng thời hiệu suất sử dụng lao động tăng lên 41.112.635 đồng/ người tương ứng với mức tăng 2% Hiệu sử dụng lao động tăng lên 39.057.003 đồng/ người tương ứng với mức tăng 14,72% thể thấy số cải thiện đáng kể thực biện pháp mức lương người lao động cải thiện xấp xỉ với mức lương trung bình ngành Phạm Thị Bình – QT1801N Page 79 Khóa luận tốt nghiệp III Trường ĐHDL Hải Phòng Kiến nghị, đề xuất khác Ngồi giải pháp trên, em xin đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện bước quy trình tuyển dụng em xin đưa quy trình tuyển dụng Định danh công việc cần tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ Tổ chức thi tuyển Đánh giá ứng cử viên Quyết đinh tuyển dụng Hội nhập nhân viên Quy trình tuyển dụng nhân đề xuất Quy trình tuyển dụng gồm bước, so với quy trình tuyển dụng Cơng ty bước, đồng thời nội dung cách tiến hành bước khác biệt Những thay đổi nhằm hoàn thiện chất lượng công tác tuyển dụng nhân cơng ty Phạm Thị Bình – QT1801N Page 80 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Bước 1: Định danh cơng việc nhu cầu tuyển dụng Trong thời gian qua cơng tác Công ty tiến hành nhiên việc xác định nhu cầu công việc cần tuyển dụng Công ty chưa gắn với chiến lược tương lai doanh nghiệp mà mang tính chất ngắn hạn, xuất thiếu hụt nhân tuyển dụng thay lên kế hoạch tuyển dụng trước.Việc khiến cho việc tuyển dụng chưa thực đáp ứng thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách kịp thời, lúc đầy đủ Ngồi Cơng ty nên thành lập hội đồng tuyển dụng, hội đồng bao gồm người kinh nghiệm, trình độ chun mơn nghiệp vụ tuyển dụng nhân Họ chịu trách nhiệm chuyên môn nội dung vòng tuyển dụng Điều giúp cơng ty làm tốt bước định danh công việc cần tuyển dụng, làm tốt bước sở cho việc thực bước quy trình tuyển dụng Bước 2: Thơng báo tuyển dụng Việc thông báo tuyển dụng thực thông qua việc gửi công văn tới trung tâm giới thiệu việc làm, quan cung ứng lao động niêm yết bảng tin công ty phận nhu cầu tuyển dụng Việc thơng báo tìm nguời cơng ty chưa đủ rộng để thu hút nhiều ứng cử viên Để thơng tin cung cấp cách nhanh chóng đến nhiều đối tượng cơng ty nên đa dạng hóa kênh giao dịch thị trường lao động, tạo điều kiện cho giao dịch trực tiếp công ty người lao động như: - Thông báo phương tiện thông tin đại chúng: đài, báo, tivi, internet… - Nhờ sở đào tạo thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân cho học viên - Thông báo qua mạng internet - Thông báo đến phòng ban nội cơng ty Phạm Thị Bình – QT1801N Page 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Song cơng ty cần ý để tránh lãng phí, tốn khơng cần thiết cho chi phí quảng cáo, cơng ty nên dựa vào u cầu tính chất cơng việc mà định sử dụng thơng báo thích hợp Chẳng hạn khả tài cơng ty hạn hẹp cơng ty nên sử dụng thơng báo chi phí thấp thơng báo báo chí, internet, hay tuyển dụng ứng viên vào vị trí quản lý cơng ty đăng tivi hay qua người quen Còn cần tuyển nhân viên vào vị trí đơn giản bảo vệ, sốt vé, phận mơi trường cơng ty cần thơng báo qua nhân viên cơng ty nhờ giới thiệu u cầu công việc đơn giản, cần sức khỏe, trung thực người bảo lãnh Cơng ty cần dự tính xác khỏan chi phí cho lần tuyển dụng, cân đối lại cấu chi phí tuyển dụng, để cơng tác tuyển dụng thực kỹ càng, thu hút nhiều ứng cử viên tham gia đăng ký tuyển dụng Bước 3: Tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ Bước nhằm xem xét loại giấy tờ đầy đủ u cầu, tin cậy khơng Trong bước thời gian thu nhận hồ sơ công ty ngắn nên số lượng hồ sơ mà công ty nhận nhiều chưa đạt số lượng cần thiết để tổ chức thi tuyển gây ảnh hưởng đến thời gian tiến hành tuyển dụng chung Bởi công ty nên đưa thời gian thu nhận hồ sơ dài Trong bước nghiên cứu, sơ tuyển hồ sơ, công ty cần xem xét kĩ hồ sơ không đạt yêu cầu, cần phải loại để tiết kiệm chi phí tuyển dụng, cần tránh tình trạng sơ suất để lọt hồ sơ chất lượng Bước 4: Tiến hành thi tuyển Việc tổ chức thi tuyển công ty chủ yếu dùng phương pháp vấn ứng viên Công ty nên bổ sung phương pháp trắc nghiệm trình thi tuyển Phương pháp trắc nghiệm kết hợp với vấn giúp công ty tuyển chọn ứng viên nhanh nhẹn, thông minh, phù hợp với yêu cầu đặt Phạm Thị Bình – QT1801N Page 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Trắc nghiệm thi tuyển phương pháp tuyển dụng áp dụng phổ biến phương pháp nhiều ưu điểm: - Tiên đoán trước ứng viên thành cơng cơng việc tới mức độ - Khám phá khả hay lực tiểm ẩn ứng viên mà nhiều ứng viên khơng biết - Giúp cho cơng ty tìm sắc thái đặc biệt giới tính khiếu tiềm ẩn ứng viên Công ty áp dụng phương pháp bút vấn trắc nghiệm, tức yêu cầu ứng viên trả lời câu hỏi thi áp dụng phương pháp vấn trắc nghiệm nhiều hình thức trắc nghiệm khác công ty nên sâu vào số loại sau: - Trắc nghiệm kiến thức tổng quát: Nhằm đánh giá trình độ hiểu biết tổng quát ứng viên Cách phù hợp công ty cần tuyển nhân viên cấp cao trưởng, phó phòng, cán quản lý,… - Trắc nghiệm tâm lý: Giúp nhà quản trị hiểu động thái thái độ ứng xử ứng viên hướng nội, hướng ngoại, rụt rè, nhút nhát hay mạnh dạn, nóng nảy,… - Trắc nghiệm trí thơng minh: Với loại trắc nghiệm suy đoán khả ứng viên từ ngữ, óc tốn học, khả sáng tạo, logic,… - Trắc nghiệm khả chuyên môn khiếu: giúp công ty biết khiếu bẩm sinh khả tích lũy kinh nghiệm mà ứng viên - Trắc nghiệm cá tính: Cá tính vấn đề quan trọng, nguyên nhân thất bại bắt nguồn từ cá tính thực nguy hiểm muốn cải tạo cá tính bẩm sinh khơng phải điều đơn giản, biết cá tính nhân viên hướng yếu tố khác theo hiệu cơng việc cao Phạm Thị Bình – QT1801N Page 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Để phương pháp trắc nghiệm hiệu quả, đáng tin cậy, giá trị khách quan, cần phải thiết lập trắc nghiệm chuyên môn cho loại công việc Công ty nên cho ứng viên tham dự kì thi trắc nghiệm liên hệ đến cơng việc mà ứng viên đảm nhiệm sau Sau hồ sơ xem xét sơ bộ, ứng viên đạt thi trắc nghiệm công ty thông báo cho ứng viên chọn đến tham dự vấn Việc thi tuyển thông qua vấn công ty thời gian qua thực tương đối tốt Song bên cạnh mặt đạt được, tồn số hạn chế mà cơng ty cần xem xét hồn thiện để cơng tác vấn đạt kết cao Đó công tác vấn thường hội đồng tuyển dụng thực hiện, chưa chuẩn bị kĩ, câu hỏi đưa chưa thật toàn diện Bên cạnh tồn bất đồng thống ý kiến đánh giá thành viên hội đồng tuyển dụng Để khắc phục nhược điểm này, công ty cần thực : - Để câu hỏi vấn mang tính tồn diện hơn, cơng ty cần đưa câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực khả giao tiếp, hòa đồng,… Những câu hỏi phải ngắn gọn, đọng, dễ hiểu thông tin nhận nhiều - Các thành viên hội đồng tuyển dụng cần thống với cách nhìn nhận, đánh giá trước vấn để tránh tình trạng bất đồng ý kiến việc đánh giá ứng viên Trong trình vấn, để đánh giá ứng viên cách toàn diện, hội đồng tuyển dụng đưa loại câu hỏi sau: - Câu hỏi chung: Những câu hỏi sử dụng cho việc tuyển dụng tất vị trí, nhằm tìm hiểu động cơ, quan điểm, sở thích, gia đình, hòa đồng, khả giao tiếp,… Phạm Thị Bình – QT1801N Page 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - Loại câu hỏi đặc trưng cho cơng việc: tùy vị trí công việc cụ thể mà công ty cần chuẩn bị câu hỏi phù hợp để xem xét, đánh giá lực, phẩm chất, trình độ,… ứng viên thích hợp với cơng việc họ tham gia dự tuyển hay không? Các câu hỏi cần sát thực, thẳng vào vấn đề để ứng viên bộc lộ hết lực Chẳng hạn câu hỏi xây dựng tình thực tế - Loại câu hỏi thêm: Là câu hỏi mà tùy vào điều kiện thực tế mà vấn viên đặt cho ứng viên để hiểu rõ họ Mỗi câu vấn cần dự đoán phương án trả lời, xác định câu đánh giá tốt, khá, trung bình, yếu, Chìa khóa thành công vấn phải tạo cho ứng viên nói cách trung thực thân họ, cơng việc q khứ họ Vì cơng ty cần bồi dưỡng để tạo đội ngũ vấn viên ngày kinh nghiệm Bước 5: Đánh giá ứng cử viên Thông qua bước hội đồng tuyển dụng tiến hành đánh giá ứng cử viên Sau thi tuyển nhà tuyển dụng đầy đủ thơng tin ứng cử viên với “cảm xúc” họ Để hiệu hoạt động tuyển dụng cao cần phải khách quan so sánh, chọn lựa họ tiêu chuẩn chọn lựa Song việc dựa vào kết bước cơng ty ưu tiên định em cán công nhân viên công ty Để đánh giá ứng cử viên cơng ty tuyển dụng tiêu thức sau cách cho điểm tiêu thức: trình độ học vấn, trình độ chun mơn nghiệp vụ, kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ ứng xử, động thúc đẩy nhận thức khác, công việc chức vụ đảm nhiệm Ví dụ, vị trí quan trọng tiêu thức kinh nghiệm ln đặt lên hàng đầu sau đến tiêu thức khác Ngồi nhà tuyển dụng phải dùng trực giác để cân nhắc lựa chọn ứng cử viên quản trị nhân khơng khoa học mà nghệ thuật Phạm Thị Bình – QT1801N Page 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Để đạt thống việc định lựa chọn công ty nên tiến hành sau: Mỗi vấn viên đánh giá ứng cử viên theo tiêu chuẩn dựa sở bậc thang sau đây: = Cao nhiều so với mức trung bình = Cao mức trung bình = Trung bình = Dưới mức trung bình Những người vấn thống ý kiến theo tất tiêu chuẩn theo yêu cầu Trong trường hợp ý kiến chưa thống cần tìm hiều, bổ sung theo vấn đề chưa sáng tỏ Sau lập danh sách thứ tự sở ý kiến đánh giá thống lựa chọn ứng cử viên Bước 6: Quyết định tuyển dụng Đây bước quan trọng quy trình tuyển dụng Các ứng cử viên vượt qua rào cản tuyển dụng, ban lãnh đạo cơng ty thấy họ đầy đủ yếu tố làm việc cơng ty Khi định tuyển dụng tức ứng cử viên thời gian thử việc làm tốt Kết q trình thử việc đánh giá trưởng đơn vị tác phong làm việc, hòa nhập với môi trường, khả đáp ứng nhu cầu công việc Khi định tuyển dụng cơng ty tiến hành ký hợp đồng với người lao động Ký hợp đồng thử việc tháng lâu hơn, tùy thuộc vào trình độ u cầu cơng việc Cuối giai đoạn thử thách cần kiểm tra tâm lý lần cuối trước định Mục tiêu kiểm tra xem người tuyển thích nghi với chỗ làm hay không họ khả hòa nhập với tập thể hay khơng Cùng với việc kiểm tra tâm lý cần tham gia người kinh nghiệm cơng việc mà nhân viên làm, từ ban giám đốc tham khảo ý kiến đưa định tuyển dụng thức Phạm Thị Bình – QT1801N Page 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Sau thử việc công ty ký hợp đồng dài hạn với ứng cử viên Đến lúc họ thực nhân viên thức hệ thống nhân công ty Mọi hoạt động thời gian thử việc chưa thể giúp họ hòa nhập vào môi trường công ty Do lúc cơng ty cần chương trình hội nhập giúp họ làm quen với môi trường làm việc Bước 7: Hội nhập nhân viên vào môi trường làm việc công ty Đây khâu quan trọng sau nhân viên định tuyển dụng thức vào cơng ty Cơng ty cần theo dõi sát cần xem xét, bố trí nhân viên kinh nghiệm để bao ban, kèm cặp nhân viên Những người phân công hướng dẫn cần thực nhiệt tình giúp đỡ nhân viên việc làm quen với công việc, giúp họ tự tin vào khả nhân viên mới không bị bỡ ngỡ chán nản môi trường làm việc hiệu công việc đảm bảo Phạm Thị Bình – QT1801N Page 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Trong giai đoạn hội nhập kinh tế nay, vai trò nguồn nhân lực trở lên quan trọng hết Nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành cơng Cơng ty Nó coi tài sản vơ hình giữ vị trí đặc biệt cấu tổ chức Vì vậy, quản trị nhân cho hiệu vấn đề cấp thiết hầu hết Công ty Sự biến đổi mạnh mẽ, thường xun mơi trường, tính chất cạnh tranh hội nhập yêu cầu phải nhiều sách giải pháp phù hợp nhằm quản lý nhân lực cách hiệu Điều định tồn phát triển Công ty Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc, em vận dụng nhiều kiến thức học nhà trường để nghiên cứu công tác quản trị nhân lực Cơng ty làm sở cho đề tài khóa luận Em nhận thấy cơng ty số tồn Công tác quản trị nguồn nhân lực đặc biệt công tác tuyển dụng trả cơng cho người lao động Qua đó, em mạnh dạn đề số giải pháp chủ yếu với mục đích nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực với mong muốn công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lực Công ty cải thiện tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc Th.S Cao Thị Hồng Hạnh giúp đỡ em hoàn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Phạm Thị Bình – QT1801N Page 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Công ty Cổ phần đầu phát triển điện Tây Bắc (2016) Giấy phép đăng ký kinh doanh, Bản thơng tin tóm tắt, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo thường niên, Số liệu phòng nhân Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2016) Báo cáo ngành điện.https://www.stockbiz.vn/Handlers/Download Report.ashx?ReportID=10648 Trần Thị Kim Dung (2009) Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoành Đan (2016) Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nguyễn Hữu Thân (2008) Quản trị nhân sự, NXB Thống kê Hà Nội Phạm Minh Hạc (2011) Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia Phạm Thị Bình – QT1801N Page 89 ... tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện Tây Bắc Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện Tây Bắc. .. phần đầu tư phát triển điện Tây Bắc Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 – 2016 Công ty Cổ phần đầu tư phát triện điện Tây Bắc Số liệu nhân lực công tác sử dụng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu tư phát. .. luận nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu tư phát triện điện Tây Bắc Một số biện pháp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện tây bắc , Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện tây bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay