Nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH miki industry việt nam

75 3 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Nguyễn Văn Đạt Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Văn Đạt Giảng viên hướng dẫn :Ts Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt Lớp: QT1802N Mã SV:1412402064 Ngành:Quản Trị Doanh Nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hiệu quản sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty, đồng thời tìm ta ngun nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Miki industry Việt Nam CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Đan Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quản sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng Công ty TNHH Miki industry Việt Nam Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên 03 năm 2018 tháng 06 năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Nguyễn Văn Đạt TS.Nguyễn Thị Hồng Đan Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm nhân lực quảnsử dụng nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm đặc trưng nguồn nhân lực 1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.1.2 Đặc trưng nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quảnnguồn nhân lực 1.2 Chức năng, vai trò mục tiêu quảnnhân lực 1.2.1 Chức quảnnhân lực 1.2.1.1 Nhóm chức thu hút nhân lực 1.2.1.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 1.2.1.3 Nhóm chức trì nhân lực 1.2.2 Vai trò quảnnhân lực .5 1.2.3 Mục tiêu quảnnhân lực 1.3 Các nguyên tắc quảnnguồn nhân lực .6 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng quảnnguồn nhân lự c .7 1.4.1 Các nhân tố môi trường bên quảnnhân lực 1.4.1.1 Khung cảnh kinh tế .7 1.4.1.2 Luật lệ Nhà nước 1.4.1.3 Văn hóa – xã hội 1.4.1.4 Đối thủ cạnh tranh 1.4.1.5 Khoa học kỹ thuật 1.4.1.6 Khách hàng 1.4.2 Các nhân tố mơi trường bên ngồi quản trị nhân lực 1.4.2.1 Sứ mạng hay mục tiêu Doanh nghiệp 1.4.2.2 Chính sách hay chiến lược Doanh nghiệp 1.4.2.3 Bầu khơng khí văn hóa Doanh nghiệp 1.5 Nội dung quảnnguồn nhân lực 1.5.1 Hoạch định tài nguyên nhân 1.5.2 Phân tích cơng việc 1.5.3 Tuyển dụng lao động 10 1.5.3.1 Nguồn tuyển dụng 10 1.5.3.2 Nội dung tuyển dụng nhân 11 1.5.4 Phân công hợp tác lao động 12 1.5.5 Đào tạo phát triển nhân lực 13 1.5.3.3 Khái niệm 13 1.5.3.4 Mục đích .14 1.5.3.5 Tiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 1.5.6 Đánh giá lực nhân viên 16 1.5.6.1 Nội dung trình tự thực 16 1.5.6.2 Một số phương pháp đánh giá kết thực công việc .17 1.5.7 Trả công lao động 18 1.5.7.1 Tiền lương 18 1.5.7.2 Tiền thưởng 19 1.5.8 Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 20 1.6 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng nguồn nhân lực 20 1.6.1 Các khái niệm 20 1.6.2 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng nguồn nhân lực 21 Phần 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỰ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM 22 2.1 Tổng quan Công ty TNHH xây dựng miki industry Việt Nam 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH xây dựng miki industry Việt Nam 22 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.3.1 Cơ cấu máy tổ chức .23 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận .24 2.1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ phận .24 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty 26 2.1.4.1 Thuận lợi .26 2.1.4.2 Khó khăn 27 2.1.4.3 Những thành tích đạt 27 2.1.4.4 Kế hoạch phát triển tương lai 28 2.2 Thực trạng tình hình nhân Cơng ty TNHH Miki industry Việt Nam 29 2.2.1 Đặc điểm lao động Doanh nghiệp 30 2.2.1.1 Phân tích cấu lao động theo giới tính 31 2.2.1.2 Phân tích cấu theo trình độ lao động 32 2.2.1.3 Phân tích cấu lao động theo độ tuổi .36 2.2.2 Phân tích đánh giá thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam 37 2.2.2.1 Phân công lao động 37 2.2.2.3 Công tác đào tạo nguồn nhân lực 38 2.2.2.4 Đánh giá nhân viên .41 2.2.2.5 Trả công chế độ đãi ngộ 42 2.2.3 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng lao động Công ty TNHH Miki industry Việt Nam .48 2.2.4 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam 49 2.2.4.1 Những kết đạt 49 2.2.4.2 Những hạn chế tồn 50 PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MIKI INDUSTRY VIỆT NAM 51 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển công ty Miki industry Việt Nam năm tới 51 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Miki industry Việt Nam .51 KẾT LUẬN 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng MỞ ĐẦU Quản trị nhân lực lĩnh vực ngày quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao khả cạnh tranh công ty Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải đặt yếu tố nguồn nhân lực lên hàng đầu tài ngun người vơ q giá Chính thế, cơng tác quảncơng ty yếu tố vơ quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh công ty Trong năm qua, doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Miki Industry Việt Nam nói riêng, cơng tác quản lý lao động ngày quan tâm hơn, nhằm đáp ứng khơng ngừng đòi hỏi chế hội nhập thị trường Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Miki industry Việt Nam, tìm hiểu cơng tác sử dụng nguồn nhân lực công ty, em thấy công ty sử dụng nguồn nhân lực số hạn chế định đòi hỏi cơng ty phải có biện pháp giải Để có nhìn khái qt tồn diện nhận thức tính cấp thiết vấn đề, với mong muốn tìm hiểu lĩnh vực quảnsử dụng lao động nên em định chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quảnsử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam” đề tài cho luận văn tốt nghiệp Bố cục luận văn bao gồm ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận nguồn nhân lực hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp Phần 2: Phân tích đánh giá thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam Phần 3: Một sô biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam Đề tài xây dựng sở vận dụng kiến thức tiếp thu suốt trình học tập trường Đại học Dân lập Hải Phòng kiến thức thu thập nghiên cứu, tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Miki industry Việt Nam Dưới hướng dẫn, bảo tận tình ban lãnh đạo, cán công nhân viên anh em Công ty hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm Cơ giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Hồng Đan tạo điều kiện tốt giúp em hoàn thành đề tài Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức cách nhìn nhận, phân tích vấn đề nên khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận xét đánh giá góp ý thầy cô để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N Khóa luận tốt nghiệp chung Công ty Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sức sinh lời lao động năm 2016 18,622,095 đồng/người, so với năm 2015 (15,017,372 đồng/người) tăng 24 % Sức sinh lời lao động tính tốn dựa hai tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số lao động năm Sức sinh lời lao động tăng chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm 2016 có bước phát triển so với năm 2015 Mức đảm nhiệm lao động Công ty năm 2015 4.5*10 -9 người/đồng, năm 2016 số giảm 15.6 %, 3.8*10 -9 người/đồng Điều chứng tỏ hiệu dụng lao động cơng tác quảnCơng ty có tiến bộ, đem lại hiệu quả, giúp cho cơng ty ngày kinh doanh có lợi nhuận 2.2.4 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam 2.2.4.1 Những kết đạt Năm 2016 năm mà kinh tế nước gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, với nỗ lực toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp, Công ty TNHH Miki industry Việt Nam thu kết sản xuất kinh doanh khả quan Đóng góp vào thành cơng chúng doanh nghiệp đóng góp khơng nhỏ cơng tác quảnsử dụng nguồn nhân lực Lãnh đạo Công ty ý thức tầm quan trọng công tác đào tạo lao động, từ đề sách hợp lý để nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Chất lượng đội ngũ lao động doanh nghiệp ngày cải thiện nâng cao, đủ sức để đáp ứng yêu cầu cơng việc Chính sách lương thưởng, đãi ngộ người lao động thực tương đối tốt, đời sống người lao động ngày nâng cao, cải thiện Các tạo cạnh tranh cán công nhân viên, gắn liền lợi ích người lao động với lợi ích doanh nghiệp khuyến khích người lao động hăng say sản xuất gắn bó với doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 49 Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.2 Những hạn chế tồn Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt doanh nghiệp tồn số điểm hạn chế công tác quảnsử dụng nguồn nhân lực Việc tuân thủ pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động doanh nghiệp chưa nghiêm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy nghiêm trọng; cơng tác huấn luyện an tồn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động thấp so với tổng số doanh nghiệp địa bàn; cơng tác quản lý huấn luyện lỏng lẻo; việc quy định tổ chức máy làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa tốt; cán làm cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe người lao động thiếu chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ… Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp quan tâm tập trung vào khía cạnh đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt, hiệu mang lại từ công tác chưa thật cao mà doanh nghiệp phận nhỏ lao động trực tiếp qua khóa đào tạo cần phải đào tạo lại, gây lãng phí Hơn nữa, nội dung chương trình đào tạo đơn giản, hiệu mang lại chưa thật cao Công ty chưa thật tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viện theo học để nâng cao trình độ tay nghề chun mơn nghiệp vụ Ngồi ra, có phận chun mơn trình độ nghiệp vụ số phòng ban non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu tại, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 50 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng PHẦN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MIKI INDUSTRY VIỆT NAM 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển công ty Miki industry Việt Nam năm tới Đối với doanh nghiệp việc xây dựng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh vô quan trọng Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cao hay thấp tùy thuộc vào hướng doanh nghiệp Là công ty có nhiều tiềm pháp triển, cơng ty dần chiếm lĩnh thị trường nước hướng tới xuất hàng hóa nước ngồi Cơng ty tăng cương quản lý đặc biệt quản lý lao động, vật tư, tiền vốn, chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, tìm cách phấn đấu hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao uy tín cơng ty thị trường Đây nhân tố quan trọng giúp công ty phát triển bền vững thị trường Cụ thể, mục tiêu, nhiệm vụ công ty năm 2016 sau: - Sản lượng tăng 10% - 20% so với năm 2016, đạt 670,000 sản phẩm - Doanh thu tăng 10% so với năm 2016, đạt 495 tỷ đồng Trong thời gian tới cơng ty tiếp tục có nhiều đổi nhằm xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng lao động, cán công nhân viên phải có ý thức lao động học tập để giúp cho công ty vững bước hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty chủ trường trì lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cương mối quan hệ khối phòng ban với khối sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ổn định nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động xếp lại số đơn vị phòng ban, đổi công tác quản lý, không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất nâng cao lực cạnh tranh 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Miki industry Việt Nam Qua q trình tìm hiểu thực tế cơng ty Miki industry Việt Nam nhận thấy công tác quảnsử dụng nhân lực có bước phát triển song tồn số hạn chế cần khắc phục Xuất phát từ thực trạng để đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh trước mắt lâu dài việc Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 51 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng xây dựng giải pháp vấn đề nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian tới thực cần thiết Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nhân lực a) Căn đề biện pháp Sự thành công hay thất bại doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố chất lượng lao động đóng vai trò vơ quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhân tố khác Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việc làm cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng lên đòi hỏi Người lao động làm việc phải có hiệu cao, suất lao động cao Đào tạo nâng cao chất lượng lao động phải tiến hành thương xuyên giúp cho Người lao động không bị tụt hậu so với phát triển xã hội Chỉ tiêu Số lao động (người) Tỷ lệ (%) 1.Số LĐ chuyên ngành, tay nghề 364 81.61 - Số LĐ hoàn thành tốt công việc 351 96.43 - Số LĐ không hồn thành cơng việc 13 3.57 Số LĐ khơng chuyên ngành, tay nghề 82 18.39 - Số LĐ hồn thành tốt cơng việc 61 74.39 - Số LĐ khơng hồn thành cơng việc 21 25.61 Số lao động phải tham gia đào tạo 34 7.62 - Số lao động tham gia đào tạo 28 82.35 - Số lao động tham gia đào tạo 17.65 446 100% Tổng LĐ Ta có bảng thực trạng lao động công ty cuối năm 2016 Nguồn: Phòng TCHC- LĐTL Căn vào thực trạng lao động công ty năm 2016 ta thấy số lao động chuyên ngành, tay nghề 364 Người, chiếm 81.61% tổng số lao động cơng ty Trong có 13 lao động khơng hồn thành cơng việc Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 52 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng chiếm 3.57% Số lao đông không chuyên ngành, tay nghề 82 Người, chiếm 18.39% tổng số lao động công ty, có 21 Người, chiếm 25.61% lao động khơng hồn thành tốt cơng việc khơng chuyên môn, tay nghề Số lao động phải tham gia đào tạo 34 Người, chiếm 7.62% tổng số lao động, có 28 Người tham gia đào tạo Người tham gia đào tạo Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016, tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng tăng lên Qua năm 2015 năm 2016 ta thấy trình độ chuyên môn, tay nghề Người lao động tăng khơng đáng kể Số lao động có trình độ đại học cao đẳng tăng lên Người, chiếm 7.27% , số thợ bậc -4/7 không thay đổi Điều chứng tỏ công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động công ty chưa thực trọng chưa đạt kết cao Như thợ bậc cao công ty, chủ yếu thợ bậc thợ bậc 4, có thâm niên cơng tác có khả đào tạo lên bậc cao cơng ty chưa có hình thức đào tạo lên bậc cho Người lao động Sau bảng thợ bậc cao cần đào tạo năm 2016 STT Họ tên Bộ phận Cấp bậc thợ Thâm niên Phạm Văn Hiếu PX Kim loại 3/7 năm Nguyễn Hồng Việt PX Tạo hình 4/7 năm Trần Văn Quang PX Tạo hình 3/7 năm Nguyễn Văn Hải PX QC 4/7 năm [ Nguồn: Phòng TCHC- LĐTL ] Năm 2016 cơng ty đào tạo số lao động (đào tạo chỗ lao động, cử đào tạo lao động) nên chưa thực đáp ứng hết u cầu cơng việc Vì vậy, cần tăng cương đầu tư cho công tác đào tạo để có đội ngũ lao động có trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngồi thân Người lao động khơng thực chuyên tâm vào trình học tập, nâng cao chuyên môn, tay nghề Nguyên nhân công tác Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng đãi ngộ trình đào tạo cho Người lao động chưa trọng (đối với đào tạo chỗ chi 350,000 đồng/Người/tháng), sau trình đào tạo dù trình độ chun mơn, tay nghề Người lao động có nâng cao mức lương chưa cải thiện Vì để đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt nay, việc tổ chức chương trình đào tạo giúp nhân viên nâng cao lực chuyên môn, giúp Người lao đông nâng cao tay nghề phải quan tâm để đáp ứng với nhu cầu nhân lực có trình độ cao phù hợp với cơng nghệ mới, đáp ứng yêu cầu công việc b) Mục tiêu biện pháp - Khắc phục tồn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công nhân viên công ty - Nâng cao chất lượng Người lao động cán quản lý - Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty - Tăng sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm công ty c) Nội dung biện pháp - Do đặc thù doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với chức sản xuất chủ yếu lực lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn tổng số lao động (năm 2016 chiếm 84.3%) cơng ty nên trọng tới cơng tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân Đào tạo thợ bậc 3/7 lên 4/7 đào tạo công nhân làm việc khơng tay nghề để họ hồn thành tốt cơng việc - Đa dạng hóa hình thức đào tạo nâng cao kỹ thuật cho công nhân việc áp dụng số phương pháp đào tạo khác như: +) Thuê giảng viên từ trường dạy nghề công ty tổ chức lớp học trực tiếp công ty, giảng viên hướng dẫn công nhân mặt lý thuyết kết hợp với thực hành Phương pháp giúp cho lao động công ty củng cố thêm mặt lý thuyết thực tiễn cho thân Dùng hình thức chi phí thấp hình thức gửi cơng nhân học +) Ngồi cơng ty nên tiếp tục hình thức đào tạo truyền thống đào tạo mơi làm việc , lao động có tay nghề cao, bậc thợ 4/7 kèm cặp, bảo hướng dẫn lao động lao động có trình độ thấp hơn, lao động có bậc thợ 3/7 Hình thức đào tạo kích thích công nhân đua học hỏi nữa, kết hợp vừa học vừa làm, tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Cơng ty xếp lao động theo Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng hình thức ln phiên thời gian làm việc thời gian đ tạo Ví dụ như: Họ tên Bộ phận Thời gian làm việc Ca sáng Lê Văn Duy PX.Cơkhí Phạm Văn Tiến PX.Cơkhí Thời gian đào tạo Ca chiều Ca sáng Ca chiều 7h15-9h45 15h15-17h15 9h45-11h 13h4515h15 9h45-11h 13h45-15h15 7h15-9h45 15h1517h15 - Công ty cần trọng đến vấn đề đạo tạo nhân phòng ban chức năng, đào tạo cho số lao động khơng chun mơn phòng ban để họ hồn thành tốt cơng việc mình, nâng cao suất lao động - Ngồi cơng ty nên trích phần ngân sách dành cho cơng tác đào tạo, để công tác thực cách triệt để đạt kết mong muốn Ta có bảng kế hoạch chi phí cho biện pháp: Chi phí đào tạo Hình thức đào tạo Đào tạo chỗ - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp Cử đào tạo - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp Thời gian đào tạo (tháng) Số lượng (người) 24 18 6 3 Tổng Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 28 CPBQ 1người/tháng (đồng) Tổng chi phí (đồng) 450,000 450,000 29,700,000 24,300,000 5,400,000 650,000 650,000 15,600,000 11,700,000 3,900,000 45,300,000 55 Khóa luận tốt nghiệp  Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Chi phí đào tạo ước tính cơng ty phải chi: 45,300,000 đồng Tiền lương mà công ty phải trả cho Người cử đào tạo: (với tiền lương trung bình 750,000 đồng/Người/tháng)  750,000 * * = 18,000,000 đồng Vậy tổng chi phí biện pháp = 45,300,000 + 18,000,000 =  63,300,000 đồng Sau kết thúc khóa đào tạo, cá nhân hồn thành tốt khóa học công ty khen thưởng, động viên với mức thưởng: lao động cử đào tạo 1,000,000 đồng/Người lao động đào tạo chỗ 300,000 đồng/Người Sau đánh giá chất lượng thực công việc đối tượng đào tạo để có sách đãi ngộ hợp lý d) Dự kiến kết đạt sau thực biện pháp Sau đào tạo, số lao động làm chuyên ngành, tay ngh ề thợ bậc 4/7 tăng lên Cơng ty có đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao, tay nghề vững vàng, đáp ứng kịp thời u cầu cơng việc, thích nghi với khoa học cơng nghệ Từ nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Giả sử công ty giữ nguyên số lượng lao động năm 2016 446 Người yếu tố khác không đổi Ta có dự kiến kết đạt sau thực biện pháp:  Trong ngắn hạn: Ta có bảng so sánh trước biện pháp sau thực biên pháp năm 2016: Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 56 Khóa luận tốt nghiệp Chỉ tiêu Đơn vị 1.Tổng số lao động Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Trước thực biện pháp Sau thực Chênh lệch biện pháp +/- % Người 446 446 - - 2.Sản lượng Sp 561,547 601,978 40,431 3.Doanh thu Đồng 4.Lợi nhuận Đồng 6,983,690,392 7,124,760,938 141,070,546 2.02 5.Năng suất LĐBQ (=2/1) Sp/ Người 1,259 1,350 91 7.2 6.Hiệu suất sử dụng LĐ (=3/1) Đồng/ Người 1,006,934,973 1,041,774,923 34,839,950 3.46 7.Hiệu sử dụng LĐ (=4/1) Đồng/ Người 15,658,499 15,974,800 316,301 2.02 7.2 449,092,998,068 464,631,615,801 15,538,617,733 3.46 Dự kiến kết đạt sau thực biện pháp: Sản lượng tăng thêm 40,431 sản phẩm, tương ứng 7.2%, làm doanh thu tăng 3.46%, lợi nhuận tăng 141,070,546 đồng tương ứng 2.02%  Trong dài hạn: + Nâng cao lực cạnh tranh + Nâng cao suất lao động sản xuất kinh doanh Biện pháp 2: Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, hỏng trình sản xuất a) Căn đề biện pháp Chỉ tiêu suất lao động cho biết năm lao động làm sản phẩm Số lượng sản phẩm Người làm năm tăng xuất lao động cao Qua năm 2015 2016 ta thấy, suất lao động bình quân năm 2016 tăng lên so với năm 2015 150 sản phẩm/Người tương ứng với tỷ lệ tăng 13.53% Mặc dù suất lao động tăng lên trình sản xuất tỷ lệ sản phẩm lỗi, hỏng có xu hướng tăng từ 3% lên 5% Ta có tình hình sản xuất q quý năm 2016 phân xưởng Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 57 Khóa luận tốt nghiệp Dây Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Quý chuyền Sp đạt chất lượng Quý Sp lỗi hỏng Sp đạt chất lượng Chênh lệch Sp lỗi hỏng Sp lỗi hỏng +/- % Số 4,752 196 4,602 261 65 33.16 Số 6,750 35 6,235 52 17 48.57 Số 5,345 17 6,741 21 23.53 Tổng 16,847 248 17,578 334 86 34.68 [TCHC- LĐTL ] Nguồn: Phòng TCHC- LĐTL ] Trong quý quý năm 2016 số sản phẩm lỗi hỏng tăng lên 86 sản phẩm, tương đương với tỷ lệ 34.68% Trong quý số sản phẩm lỗi hỏng dây chuyền sản xuất số 261 sản phẩm, tăng 33.16% so với quý Tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng phân xưởng mộc tăng lên nguyên nhân chủ yếu sau:  Nguyên nhân khách quan năm 2016 tình trạng cắt điện luân phiên ảnh hưởng tới trình sản xuất cơng ty, làm gián đoạn q trình sản xuất, máy móc bị ngừng trệ từ số sản phẩm lỗi hỏng tăng lên  Nguyên nhân chủ quan do: - Trình độ tay nghề Người lao động chưa cao, điều khắc phục biện pháp đào tạo - Công tác quản lý Người lao động chưa chặt chẽ Kỉ luật lao động công ty chưa thực trọng, Người lao động thờ kỉ luật q trình sản xuất Để giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng, nâng cao suất lao động công ty cần: + Quản lý thực kỉ luật lao động chặt chẽ, + Đầu tư sửa chữa lại máy móc + Chú trọng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm phân xưởng b) Mục tiêu biện pháp  Khắc phục tồn công tác quản lý, kỉ luật lao động công ty  Kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẽ, từ khâu sản xuất  Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sản phẩm lỗi hỏng Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 58 Khóa luận tốt nghiệp trình sản xuất  công ty Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Nâng cao suất lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh Tăng sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm công ty c) Nội dung biện pháp  Phòng tổ chức hành phải đề kỉ luật lao động chặt chẽ hơn, Người lao động phải tuân thủ kỉ luật trình lao động sản xuất, trưởng phận phải trực tiếp kiểm tra theo dõi, đôn đốc Người lao động thực tốt kỉ luật đề ra: - Mọi CBCNV phải chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo qui định công ty, cần làm thêm nơi làm việc cần có đồng ý cán quản lý, nghỉ phép phải có đơn đề nghị phải đồng ý lãnh đạo cơng ty, nghỉ ốm phải có xác nhận quan y tế, nghỉ việc không báo cáo từ 10 ngày trở lên mà khơng có lý đáng coi tự ý bỏ việc - CBCNV phải tuyệt đối tuân thủ phân công, điều động cán quản lý, chịu trách nhiệm trước Người quảncông việc phân công Khi đơn phương chấm đứt hợp đồng lao động, Người lao động phải có đơn đề nghị gửi cơng ty trước 10 ngày Nếu không báo trước, công ty không chịu trách nhiệm giải công việc liên quan - Trong làm việc, CBCNV không uống bia rượu, đánh hay sử dụng máy vi tính vào việc riêng làm việc riêng khác Khi có nhu cầu ngồi phải đồng ý Người phụ trách báo cho đồng khác biết để báo cáo lại cho Người phụ trách - CBCNV phải có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản, chống hành vi tham lãng phí, phá hoại lấy cắp tài sản công ty hình thức Có trách nhiệm bảo vệ mơi trường sống, mơi trường làm việc cơng ty,giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ Mọi trường hợp vô ý thức thiếu tinh thần trách nhiệm làm hư hại tài sản công ty phải bồi thương - Trong sản xuất CBCNV phải thực qui định kĩ thuật hướng dẫn Người phụ trách Những sản phẩm hư hỏng thiếu tinh thần trách nhiệm làm sai qui trình kĩ thuật phải bồi thương theo mức độ thiệt hại 59 Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Ngồi hình thức phạt làm hỏng sản phẩm: + tuần lao động làm hỏng 2-4 sản phẩm phạt 400,000 đồng trừ vào lương + tuần lao động làm hỏng sản phẩm phạt 600,000 đồng trừ vào  lương Công ty mua thêm máy cắt gỗ sửa chữa máy nén gỗ dây chuyền sản xuất số thuộc phân xưởng gỗ - Chi phí mua máy cắt gỗ đa góc: 9,350,000 đồng - Chi phí sửa chữa máy nén gỗ: 3,400,000 đồng - Tổng chi phí sửa chữa, mua sắm máy móc: 12,750,000 đồng  Tăng cương cơng tác kiểm tra chất lượng sản phẩm phân xưởng sản xuất Tăng khoản phụ cấp cho cán phụ trách kiểm tra chất lượng sản phẩm 200,000 đồng/tháng hồn thành tốt cơng việc Ngồi Người phụ trách kiểm tra, thưởng cho Người phát sản phẩm lỗi hỏng 30,000 đồng/1sp d) Dự kiến kết đạt sau thực biện pháp Giả sử công ty giữ nguyên số lượng lao động năm 2016 yếu tố khác khơng đổi Ta có dự kiến kết đạt sau thực biện pháp: Trước thực Chỉ tiêu Đơn vị biện pháp Sau thực Chênh lệch +/- % biện pháp 1.Tổng số lao động Người 2.Sản lượng Sp 3.Doanh thu Đồng 4.Lợi nhuận Đồng 446 446 - - 561,547 620,509 58,962 10.5 449,092,998,068 475,454,757,055 26,361,758,987 5.87 6,983,690,392 7,229,516,294 245,825,902 3.52 5.Năng suất LĐBQ Sp/ (=2/1) Người 1,259 1,391 132 10.5 6.Hiệu suất sử dụng Đồng/ LĐ (=3/1) 1,006,934,973 1,066,042,056 59,107,083 5.87 7.Hiệu sử dụng Đồng/ LĐ (=4/1) 15,658,499 16,209,678 551,179 3.52 Dự kiến kết đạt sau thực biện pháp: Sản lượng tăng thêm 58,962 sản phẩm, tương ứng 10.5%, làm doanh thu tăng 5.87%, lợi nhuận tăng 245,825,902 đồng, tương ứng 3.52% Sản lượng tăng lên làm suất lao động tăng từ 1,259 Sp/Người lên 1,391 Sp/Người Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sau thực biện pháp, Người lao động tuân thủ kỉ luật lao động, có tinh thần trách nhiệm cao làm việc Máy móc sửa chữa đầu tư, giảm tình trạng hỏng hóc Cơng tác kiểm tra chất lượng sản phẩm đẩy mạnh Từ giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng từ 3% xuống 1.5% , chất lượng sản phẩm nâng cao, tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Sau 10 năm hoạt động Công ty Miki industry Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng thị phần Với phương châm: “ Để tên tuổi hình ảnh ln tồn trí nhớ khách hàng” công ty không ngừng phấn đấu bước đầu đạt số thành tựu đáng ghi nhận Công ty vinh dự đứng top doanh nghiệp lớn Việt Nam Qua trình thực tập Công ty Miki industry Việt Nam, tạo điều kiện cho em nghiên cứu nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức trang bị từ nhà trường Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty Bằng cách phân tích đánh giá thông qua tiêu cụ thể em mạnh dạn đề số giải pháp chủ yếu với mục đích góp phần nâng cao hiệu quảnsử dụng nguồn nhân lực công ty cải thiện nữa, phù hợp với tình hình thực tế nay, nhằm giải mặt hạn chế Con người phận chủ yếu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh suy cho để phục vụ lợi ích người Trong doanh nghiệp thương mại nay, yếu tố người đóng vai trò định thành bại doanh nghiệp Chính sử dụng lao động có hiệu yếu tố sống doanh nghiệp Nói đến sử dụng lao động nói đến việc quảnsử dụng người Con người phát triển thay đổi có tư duy, hành động cụ thể hồn cảnh cụ thể Vì vậy, phải để nắm bắt thay đổi, tư duy, ý thức người hay nói cách khác nắm bắt nhu cầu người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc làm quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Bởi sử dụng lao động có hiệu giúp doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tốt, giảm chi phí sản xuất, khấu hao nhanh tài sản cố định điều giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường mở rộng thị phần tăng khả cạnh tranh với đối thủ Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Tài liệu tham khảo 1.Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2004), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM(2015) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2015 Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM(2016) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2016 Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM(2015) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2015 Công ty TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM(2016) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2016 Trần Kim Dung (2011) “Quản Trị Nguồn Nhân Lực ,Nhà xuất Tổng Hợp TP HồChí Minh Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Văn Đạt - QT1802N 63 ... hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty TNHH Miki industry Việt Nam Các số liệu... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN... VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm nhân lực quản lý sử dụng nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm đặc trưng nguồn nhân lực 1.1.1.1 Khái niệm nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH miki industry việt nam , Nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH miki industry việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay